Báo cáo thực tập kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp lạnh hưng trí

63 9 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:50

Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương Báo cáo thực tập kế tốn cơng ty Cổ Phần Cơng Nghiệp Lạnh -Hưng Trí SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 Thành lập: .7 1.1.1 Lịch sử hình thành: 1.1.2 Vốn điều lệ: 1.1.3 Lĩnh vực hoạt động: 1.2 Tình hình tổ chức: 1.2.1 cấu chung: 1.2.2 cấu phòng Kế toán .8 1.3 Chính sách kế tốn áp dụng Tổng Công ty: 10 1.3.1 Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty: 10 1.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ 10 1.3.3 Các sách khác: 11 CHƯƠNG THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY .12 2.1 KẾ TỐN TIỀN MẶT .12 2.1.1 Chứng từ sử dụng 12 2.1.2 Tài khoản sử dụng 12 2.1.3 Sổ kế toán sử dụng 12 2.1.4 Tóm tắt quy trình kế tốn tiền mặt 12 2.1.5 Trích dẫn số nghiệp vụ .13 2.2KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 15 2.2.1 Chứng từ sử dụng: 15 2.2.2 Tài khoản sử dụng: 15 2.2.3 Sổ kế toán : 15 2.2.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng: 15 2.2.5Trích dẫn số nghiệp vụ: .17 2.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC 18 SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương 2.3.1 Kế toán khoản nợ phải thu: 18 2.3.2 Kế toán khoản ứng trước: 20 2.4 KẾ TỐN CƠNG CỤ, DỤNG CỤ: 22 2.4.1 Chứng từ sử dụng: 22 2.4.2 Tài khoản sử dụng: 22 2.4.3 Sổ kế toán: .22 2.4.4 Quy trình kế tốn cơng cụ, dụng cụ: .22 2.4.5 Trích dẫn số nghiệp vụ: 23 2.5 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (HÀNG HÓA) 24 2.5.1 Chứng từ sử dụng: 24 2.5.2 Tài khoản sử dụng: 24 2.5.3 Sổ kế toán: 24 2.5.4 Tóm tắt quy trình kế tốn ngun vật liệu 24 2.5.5 Trích dẫn nghiệp vụ: .25 2.6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 26 2.6.1 Chứng từ sử dụng: 26 2.6.2 Tài khoản sử dụng: 26 2.6.3 Sổ kế toán .26 2.6.4 Tóm tắt quy trình kế tốn mua Tài sản cố định: 26 2.6.5 Khấu hao tài sản cố định: 27 2.6.6 Kế toántài sản cố định: .27 2.6.7 Trích dẫn nghiệp vụ: .28 2.7 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VAY NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN 29 2.7.1 Chứng từ sử dụng: 29 2.7.2 Tài khoản sử dụng 29 2.7.3 Sổ kế toán: .29 2.7.4 Quy trình vay ngân hàng: 29 2.7.5 Trích dẫn nghiệp vụ: 30 2.8 KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 31 SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương 2.8.1 Chứng từ sử dụng 31 2.8.2 Tài khoản sử dụng: 31 2.8.3 Sổ kế toán: .31 2.8.4 Quy trình khoản nợ phải trả: .31 2.8.5 Trích dẫn nghiệp vụ: 32 2.9 KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 33 2.9.1 Nguyên tắc phân phối: .33 2.9.2.Hình thức trả lương: 33 2.9.3 sở tính tốn: .33 2.9.4 Cách tính: 33 2.9.5 Các khoản trích theo lương: 35 2.9.6 Chứng từ sử dụng: 35 2.9.7 Tài khoản sử dụng: 36 2.9.8 Sổ kế toán: 36 2.9.9Trích dẫn tính lương 36 2.10 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU .36 2.10.1 Kế toán Nguồn vốn kinh doanh .36 2.10.2 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 37 2.11 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 37 2.11.1 Chứng từ sử dụng: 38 2.11.2 Tài khoản sử dụng: .38 2.11.3 Sổ kế toán: 38 2.11.4 Quy trình bán hàng .38 2.11.5 Ví dụ minh họa: .39 2.12 KẾ TỐN QUY TRÌNH BÁN HÀNG GIA CÔNG THÊM: 39 2.12.2 Chi phí sản xuất chung: 41 2.12.3 Kế toán tập hợp chi phí: 41 2.13 KẾ TỐN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: 42 2.13.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính: 42 SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương 2.13.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài chính: 43 2.14 KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC: 44 2.14.1 Kế toán thu nhập khác: 44 2.14.2 Kế tốn chi phí khác: .45 2.15 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 46 2.15.1 Chứng từ sử dụng 46 2.15.2 Tài khoản sử dụng .46 2.15.3 Xác định kết kinh doanh: 46 2.16 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 47 2.16.1 Nguyên tắc lập báo cáo tài chính: 47 2.16.2 sở lập báo cáo tài chính: 47 2.16.3 Quy trình lập báo cáo tài 48 2.16.4 Phương pháp lập báo cáo tài 48 2.17 LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ: 56 2.17.1 Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: 56 2.17.2 Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 58 CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .61 3.1 NHẬN XÉT 61 3.1.1 Ưu điểm 61 3.1.2 Nhược điểm: 64 3.2 KIẾN NGHỊ .65 3.2.1 Công tác lưu trữ chứng từ .65 3.2.2 Cơng tác kế tốn tiền mặt: 67 3.2.3 Công tác kế toán tiền gửi ngân hàng: .68 3.2.4 Cơng tác kế tốn khoản tạm ứng: .68 3.2.5 Cơng tác kế tốn TSCĐ hữu hình & vơ hình 68 3.2.6 Cơng tác kế tốn mua bán hàng .68 3.2.7 Kiến nghị kế toán lương 71 3.2.8 Lập báo cáo tài .71 SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY 1.1 Thành lập: 1.1.1 Lịch sử hình thành: Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ Tên tiếng anh: HUNG TRI REFRIGATION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: HUNGTRI JSCD Địa chỉ: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: (08)38 304 885 Fax: 38 304 884 Mã số thuế: 0301055926 Website: http//www.hungtri.com Email: hungtri@hcm.vnn.com Tổng giám đốc: Ông Đặng Anh Tâm Giấy phép kinh doanh số: 4103007314 đăng ký lại lần thứ ngày 16 tháng 07 năm 2007 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ 40.000.000.000 VNĐ Công ty áp dụng theo định số 15/2006/ QĐ – BTC 1.1.2 Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ 1.1.3 Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động cơng ty mua bán máy móc thiết bị vật tư ngành điện nước, điện tử, điện lạnh, máy văn phòng, máy vi tính, cơng nghệ phẩm, bách hố, nơng thuỷ sản Đại lý ký gởi hàng bán Dịch vụ kỹ thuật: thiết kế, lắp đặt, sữa chữa, bảo trì hệ thống điện ( sau điện kế), điện tử, điện lạnh, tin học, hệ thống cung cấp nước (sau thuỷ kế) Sản xuất gia công sản phẩm Đại khí.hộiDịch vụ giao nhận hàng hố Mua bán thức ăn cổ đông gia súc, thức ăn nuôi thuỷ sản, nguyên vật liệu thức ăn chăn ni, bao bì loại, thiết bị môi trường, hoa tươi, rau củ Sản xuất bao bì giấy carton, nhựa.Dịch vụ thương mại Ban kiểm Thiết kế tạo mẫu trênsốt máy vi tính (khơng chế in), photocopy đen trắng (sao chụp) Sản xuất hệ thống làm lạnh công nghiệp Hội đồng quản trị 1.2 Tình hình tổ chức: 1.2.1 cấu chung: Ban giám đốc Dự án Kinh doanh Tài Kỹ thuật Nhân H 1.1: cấu tổ chức Công ty Hành SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Quản lý chất lượng Tiếp thị Vật tư Bảo hành Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương 1.2.2 cấu phòng Kế tốn 1.2.2.1 Sơ đồ phòng kế tốn H 1.2: cấu ban tài 1.2.2.2 Nhiệm vụ phần hành Ban tài -kế tốn  Giám đốc tài chính: ‒ Kiểm sốt hoạt động ban tài chính, phân tích tình hình tài cơng ty yếu tố bên ngồi, báo cáo, làm việc trực tiếp lên Tổng giám đốc hội động quản trị  Phó ban ( Kế tốn trưởng) - Trực tiếp điều hành công việc ban, kiểm sốt chi phí, cơng nợ khách hàng, tính lương, thưởng hàng tháng cho công nhân viên, báo cáo trực tiếp lên giám đốc tài giám đốc  Bộ phận kế tốn  Phó phòng tài chính: ‒ Theo dõi, báo cáo loại thuế phát sinh, lập tờ khai thuế, lập báo cáo tài  Thủ quỹ: SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương ‒ Thực thu, chi tiền mặt công ty, giao dịch với quan thuế, lập quản lý hợp đồng mua cơng tyKế tốn cơng nợ: ‒ Theo dõi công nợ khách hàng, nhắc khách hàng trả nợ hạn, đề xuất phương án với nợ khó đòi  Kế tốn khoản trích lương: ‒ Thực trích khoản trích theo lương dựa vào bảng lương kế toán trưởng lập hàng tháng, phân bổ tiền điện thoại, lập bảng chấm công, theo dõi bảo hiểm cho nhân viên  Kế toán ngân hàng: ‒ Thực theo dõi tài khoản ngân hàng công ty, quản lý hợp đồng bán hợp đồng cơng tyKế tốn ghi sổ: ‒ Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập lưu trữ sổ sách 1.2.2.3 Mục tiêu năm 2012 - Không để phát sinh nợ tháng với mức nợ không 500 triệuđồng - Đảm bảo báo cáo chuẩn kịp thời cho kì báo cáo - Phải lập kế hoạch tài định kì, nâng cao tiện ích phần mềm kế tốn 1.3 Chính sách kế tốn áp dụng Tổng Cơng ty: 1.3.1 Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốntrên máy vi tính (sử dụng phần mềm Bravo) theo hình thức Chứng từ ghi sổ SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN H 1.3: Hình thức kế tốn máy vi tính SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương 1.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ Hình thức kế tốn máy vi tính cơng việc kế tốn thực theo chương trình phần mềm kế tốn máy vi tính Phần mềm kế toán thiết kế theo nguyên tắc bốn hình thức kế tốn kết hợp hình thức kế tốn quy định Phần mềm kế tốn khơng hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế tốn, phải in đầy đủ sổ kế tốn báo cáo tài theo quy định Các loại sổ Hình thức kế tốn máy vi tính: Phần mềm kế tốn thiết kế theo Hình thức kế tốn loại sổ hình thức kế tốn khơng hồn tồn giống mẫu sổ kế tốn ghi tay Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính: - Hàng ngày, kế tốn vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra, dùng làm ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi để nhập liệu vào máy vi tính theo bảng, biểu thiết kế sẵn phần mềm kế toán - Theo quy trình phần mềm kế tốn, thơng tin tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái Nhật ký- Sổ Cái ) sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan - Cuối tháng (hoặc vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực thao tác khoá sổ (cộng sổ) lập báo cáo tài Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động đảm bảo xác, trung thực theo thơng tin nhập kỳ Người làm kế tốn kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán với báo cáo tài sau in giấy - Thực thao tác để in báo cáo tài theo quy định SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 10 Chương : Thực tế cơng tác kế tốn cơng ty GVHD:ThS Cồ Thị Thanh Hương - TK 333 Sổ tổng hợp = Mã số 314 BCĐKT = 2,029,847,200 đ - TK 334 Sổ tổng hợp = Mã số 315 BCĐKT = 433,119,408 đ Mã số 11 = Số dư đầu kì - Số dư cuối kì = 58,379,073,896 đ Tăng, giảm chi phí trả trước – Mã số 12  Số dư Nợ đầu kỳ TK 242 “Chi phí trả trước dài hạn” Sổ Cái= 1,596,285,559 đ  Số dư Nợ cuối kỳ TK 242 “Chi phí trả trước dài hạn” Sổ Cái= 1,289,625,495 đ Mã số 12 =1,596,285,559 -1,289,625,495= 167,979,202 đ Tiền lãi vay trả - Mã số 13 - Số phát sinh TK 111 ứng với TK 335 = 3,534,507,940 đ - Số phát sinh TK 112 ứng với TK 242 = 1,289,625,495 đ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp – Mã số 14 - Số phát sinh TK 112 ứng với số phát sinh Nợ TK 3334 = 6,108,250,823đ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh – Mã số 20 Mã số 20 = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 = (1,457,560,377 đ) B Lập báo cáo chi tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác – Mã số 21 - Số phát sinh TK 111ứng với TK 211 = 115,486,190 đ - Số phát sinh TK 112ứng với TK 211 =5,101,678,872 đ Thu lãi tiền cho vay, cổ tức lợi nhuận chia – Mã số 27 - Số phát sinh Nợ TK 112 ứng với TK 515= 285,739,067 đ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư – Mã số 30 - Mã số 30 = Mã số 21 + mã số 22 + mã số 23 + mã số 24 + mã số 25 + mã số 26 + mã số 27 = (24,365,425,995 đ) C Lập báo cáo tiêu luồng tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sỡ hữu – Mã số 31 - Số phát sinh Nợ TK 112 ứng với TK 411= 15,790,248,000 đ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận – Mã số 33 Số phát sinh Nợ TK 111 ứng với TK 311= 31,054,697,781 đ Số phát sinh Nợ TK 111 ứng với TK 341 =8,346,000,000 đ Tiền chi trả nợ gốc vay – Mã số 34 Số phát sinh TK 111 ứng với TK 341= 47,803,683,326 đ Cổ tức, lợi nhuận trả -Mã số 36 Số phát sinh TK 111 ứng với TK 421= (17,545,000,000 đ) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài – Mã số 40 SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 49 Chương : Thực tế cơng tác kế tốn công ty GVHD:ThS Cồ Thị Thanh Hương mã số 31 + mã số 32 + mã số 33 + mã số 34 + mã số 35 + mã số 36 = (27,446,426,563 đ) D Tổng hợp luồng tiền kỳ Lưu chuyển tiền kì – Mã số 50 Mã số 50 = mã số 20 + mã số 30 + mã số 40 = 1,623,440,191 đ Tiền tương đương tiền đầu kì – Mã số 60 = 5,853,828,591 đ Tiền tương đương tiền cuối kì – Mã số 70 Mã số 70= mã số 50 + mã số 60 + mã số 61= 7,477,268,782 đ II.17 LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ: II.17.1 Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: 2.17.1.1Căn lập tờ khai thuế GTGT: - Hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3.6 trang 55) - Bảng hàng hóa, dịch vụ bán (Phụ lục 3.8 trang 58,59), bảng hàng hóa dịch vụ mua vào (Phụ lục 3.7 trang 56,57) 2.17.1.2Sơ đồ quy trình lập báo cáo thuế GTGT: H 2.25 : Quy trình lập tờ khai thuế GTGT 2.17.1.3Phương pháp lập tờ khai thuế GTGT: (Phụ lục 3.9 trang 60) Mã số [11]: Mã số [43] tờ khai thuế GTGT tháng 11/2010 = 1.429.530.273đ Mã số [12]= Mã số [14] + Mã số [16] = 32.986.480.505 đ Mã số [13] = Mã số [15] + Mã số [17] = 3.827.571.640 đ Mã số [14]Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào bảng hàng hóa, dịch vụ mua vào= 32.986.480.505 đ Mã số [15] Tổng thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bảng hàng hóa, dịch vụ mua vào = 3.827.571.640 đ Mã số [22] = Mã số [13] + Mã số [19] – Mã số [21] = 3.827.571.640 đ Mã số [23] = Mã số [22] = 3.827.571.640 đ SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 50 Chương : Thực tế cơng tác kế tốn cơng ty GVHD:ThS Cồ Thị Thanh Hương Mã số [24] = Mã số [26] + Mã số [27] = 51.293.624.954 đ Mã số [25] = Mã số [28] = 5.129.362.496 đ Mã số [27] = Mã số [29] + Mã số [30] + Mã số [32] =51.293.624.954 đ Mã số [28] = Mã số [31] + Mã số [33] = 5.129.362.496 đ Mã số [32] Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% cột bảng hàng hóa, dịch vụ bán = 51.293.624.954 đ Mã số [33] Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% cột 10 bảng hàng hóa, dịch vụ bán ra= 5.129.362.496 đ Mã số [38] = Mã số [24] + Mã số [34] –Mã số [36] = 51.293.624.954 đ Mã số [39] = Mã số [25] + Mã số [35] –Mã số [37] = 5.129.362.496 đ Mã số [41] = Mã số [39] –Mã số [23] – Mã số [11] = 127.739.417 đ Mã số [43] = Mã số [41] –Mã số [42] =127.739.417 đ 2.17.2 Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.17.2.1Căn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: ‒ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ‒ Bảng doanh thu bán hàng 2.17.2.2Quy trình lập tờ khai tốn thuế thu nhập doanh nghiệp: H 2.26 : Quy trình lập tờ khai toán thuế TNDN 2.17.2.3Phương pháp lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.17.2.3.1 Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý: (Phụ lục 3.4 trang 53) Mã số 10 = Mã số 10 + Mã số 21 + Mã số 31 BCKQHĐKD quý = 73.377.417.561 Mã số 11 = Mã số 11 + Mã số 22 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 32 BCKQHĐKD quý = 69.545.585.636 Mã số 12 = Mã số 10 – Mã số 11= 3.831.831.925 Mã số 13 = Điều chỉnh tăng lợi nhuận doanh thu không hợp lý = 237.086.027 Mã số 14 = Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận quý = Mã số 15 = Lỗ quý trước chuyển sang = Mã số 16 = Mã số 12 + Mã số 13 – Mã số 14 – Mã số 15 = 4.068.917.952 Mã số 17 ( Thuế suất thuế TNDN) = 25 Mã số 19 = Mã số 16 x Mã số 17 – Mã số 18 = 1.017.229.488 SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 51 Chương : Thực tế cơng tác kế tốn cơng ty GVHD:ThS Cồ Thị Thanh Hương 2.17.2.3.2 Lập tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp: (Phụ lục 3.5 trang 54) A - Kết kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính: Mã số A1 = Mã số 50 ( báo cáo kết hoạt động kinh doanh) = 28,042,057,002 B- Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp : 1) Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+ +B16) Mã số B7- Chi phí khơng hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định : 128.907.641 Mã số B15- Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân khánh tiết, chi phí giao dịch đối ngoại, chi hoa hồng mơi giới, chi phí hội nghị loại chi phí khác vượt mức quy định : 99.061.861 Mã số B16 - Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác : 82098873 B1 = 128.907.641 + 99.061.861 + 82098873 2) Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận nghiệp(B17=B18+B19+B20+B21+B22) trước thuế thu nhập doanh Mã số B18 - Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp : 8.469.919.486 Mã số B17 = 8.469.919.486 3) Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa trừ chuyển lỗ (B23=A1+B1-B17) Thu nhập từ hoạt động SXKD (trừ thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) Mã số B23=28,042,057,002+301.608.375-8.469.919.486=19.882.205.891 Mã số B24 - Thu nhập từ hoạt động SXKD (trừ thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) = 19.882.205.891 Mã số B25- Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất = 4) Lỗ từ năm trước chuyển sang (B26=B27+B28): Trong kì khơng phát sinh 5) Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đã trừ chuyển lỗ) (B29=B30+B31) SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 52 Chương : Thực tế công tác kế tốn cơng ty GVHD:ThS Cồ Thị Thanh Hương Mã số B30 - Thu nhập từ hoạt động SXKD (trừ thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) (B30=B24 –B27) = 19.882.205.891 Mã số B31 - Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (B31=B25–B28) = C - Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp kỳ tính thuế ) Thuế TNDN từ hoạt động SXKD (C1=C2-C3-C4-C5) Mã số C2 - Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C2=B30x25%) = 5.091.648.526 Mã số C3- TNDN chênh lệch áp dụng thuế suất khác mức thuế suất 25% = Mã số C4- Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn, giảm kỳ tính thuế = Mã số C5- Số thuế thu nhập nộp nước ngồi trừ kỳ tính thuế = C2 = 5.091.648.526 )Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (C6=C7+C8-C9) Trong kì khơng phát sinh C6 = 3) Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp kỳ tính thuế (C10=C1+C6) C10 = 5.091.648.526 SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 53 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 NHẬN XÉT 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn tập trung tức tồn Cơng ty phòng kế tốn hạch tốn chung nghiệp vụ đưa phòng kế tốn xử lý, phòng ban cử kế tốn thống kê, theo dõi, giao dịch làm việc trực tiếp phòng kế tốn cơng ty đạo kế tốn trưởng ban giám đốc cơng ty,điều tạo thống thường xuyên suốt kỳ kế toán Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức với cấu gọn nhẹ chặt chẽ xây dựng theo kiểu quan hệ trực tuyến, nhân viên kế toán quản lý điều hành kế tốn trưởng 3.1.1.2 Về cơng tác tổ chức kế tốn Về hình thức kế tốn cơng ty áp dụng mơ hình kế tốn trực tuyến với hình thức chứng từ ghi sổ để quản lý hạch toán phương pháp khai thường xuyên để theo dõi hàng hóa Do mà kế tốn quản lý chứng từ ghi sổ kiểm tra đối chiếu với tổng số tiền mà kế toán ghi tài khoản xác, kịp thời sửa chữa sai sót,việc xử lý thơng tin kinh tế kế toán tiến hành kịp thời chặt chẽ đảm bảo thống nhấtvề cơng tác kế tốnrất phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Hệ thống kế tốn cơng ty ứng dụng máy vi tính cho q trình làm sổ sách phần mềm Phần mềm kế tốn sử dụng phòng Tài chính-Kế tốn hợp lý với đầy đủ loại sổ chi tiết,sổ tổng hợp kết cấu theo quy định chế độ kế toán hành nhờ cơng việc xử lý số liệu, lưu trữ chứng từ kế tốn cơng ty thực máy tính giúp giảm nhẹ khối lượng cơng việc ghi chép nhân viên kế toán mà cung cấp thơng tin kịp thời xác, đáp ứng u cầu quản lý kinh doanh 3.1.1.3 Về công tác bảo quản lưu trữ chứng từ Các chứng từ sử dụng q trình hạch tốn ban đầu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sử dụng mẫu tài chính, thơng tin kinh tế nội dung nghiệp vụ Kinh tế phát sinh ghi đầy đủ, xác vào chứng từ, chứng từ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, điều chỉnh xử lý kịp thời Chứng từ sử dụng đơn vị vừa đảm bảo tính hợp pháp, vừa đảm bảo chế độ chứng từ kế toán Nhà nước ban hành SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 54 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương Những thơng tin kế tốn in tập hợp thành sổ chi tiết,sổ tổng hợp để quản lý thông tin kế tốn cách khoa học, đầy đủ xác Sổ kế tốn in từ phần mềm hình thức hợp lý tên gọi theo quy định Cơng ty xây dựng trình tự ln chuyển chứng từ hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh hình thức sổ kế tốn mà cơng ty áp dụng Điều tạo điều kiện cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch toán kịp thời Việc lưu trữ chứng từ, lựa chọn, phân loại chứng từ tổ chức, xếp hợp lý, đầy đủ, theo quy định chế độ kế tốn Cơng ty vào tình hình thực tế để phân loại: chứng từ quỹ (phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, đề nghị toán, phiếu toán nội bộ), chứng từ ngân hàng (giấy uỷ nhiệm chi, báo ngân hàng, sổ phụ ngân hàng), chứng từ kho (phiếu nhập kho, xuất kho), chứng từ khác Hệ thống chứng từ công ty lưu giữ bảo mật cách khoa học đảm bảo cho việc tìm kiếm truy cập thơng tin cần thiết Hàng tháng, hàng quý, chứng từ gốc tập hợp theo nhóm, chủng loại khác Chứng từ thuộc năm tài liên tiếp lưu giữ file tài liệu riêng biệt sẵn sàng cho việc tra, kiểm toán tài từ phía cấp trên.Việc xếp, chứng từ nhanh chóng kịp thời giúp cho cơng tác kế toán giai đoạn tiến hành nhanh gọn Thêm vào việc giúp ích cho cán cơng nhân viên phòng tìm thấy nhanh chóng thơng tin, số liệu cần thiết cho cơng việc 3.1.1.4 Về hệ thống tài khoản Công ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn tài để ban hành Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng phù hợp với thực trạng hoạt động kinh doanh cơng ty, kế tốn mở tài khoản cấp 2, cấp nhằm phản ánh cách chi tiết hơn, cụ thể hơn, tình hình biến động tài khoản giúp cho kế toán thuận tiện cho việc nghi chép cách đơn giản, rõ ràng mang tính thiết thực, việc ghi chép kế toán giúp phần tạo nên thuận lợi cho cơng tác quản lý Cơng ty.Cách hạch tốn cơng ty nói chung hợp lý, hữu hiệu, với chế độ kế tốn ban hành Ở cơng ty Hưng trí hàng hóa cơng ty theo dõi TK 1521 thay TK 156 Vì nguyên vật liệu mua bán lại khơng phân biệt rõ hàng hóa mua để bán hàng mua dùng cho cơng trình nên theo em công ty sử dụng TK 1521-nguyên vật liệu phù hợp với đặc điểm công ty Hơn chủng loại hàng hố cơng ty đa dạng phức tạp phải phân loại hàng hoá dùng để bán hàng hoá dùng làm ngun vật liệu cho cơng trình phức tạp, khó theo dõi SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 55 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương 3.1.1.5 Về phần hành kế toán - Đối với cơng tác tốn với, chương trình kế tốn máy cho phép theo dõi chi tiết tới người mua người bán Hệ thống Báo cáo phục vụ quản trị nội giúp cho việc theo dõi xác thời hạn toán số tiền hợp đồng, nhà cung cấp liệt tất hợp đồng, giá trị hợp đồng, số ngày lại đến hạn, số ngày q hạn Nhờ Báo cáo này, kế tốn tốn cho hợp đồng hạn - Cơng ty tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi Với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại việc lập dự phòng cần thiết lợi cho doanh nghiệp.Nó giảm bớt thiệt hại rủi ro xảy thiệt hại phần tính vào chi phí - Công ty phân bổ dần tiền thuế nhà đất, tiền thuê đất cho tháng hợp lý - Phòng Kế tốn Cơng ty thực tương đối đầy đủ chế độ Báo cáo tài theo quy định, hệ thống Báo cáo tài Cơng ty bao gồm : Bảng cân đối Kế toán, mẫu số B01 – DN ( lập tháng lần) Báo cáo kết kinh doanh, mẫu số B02 – DN (lập tháng lần) Thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu số B09 – DN (lập tháng lần) Các báo cáo lập xác mẫu biểu quy định, phương pháp đầy đủ nội dung, phản ánh cách tổng quát chân thực tài sản vận động tài sản trình kết hoạt động kinh doanh Công ty nộp hạn 3.1.2 Nhược điểm: Một máy kế toán dù hiệu đến đâu tồn cần xem xét sửa đổi Sau thời gian thực tập ỏi, em mạnh dạn nêu số tồn phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý hạch tốn kế tốn Cơng ty cổ phần cơng nghiệp lạnh Hưng Trí sau: 3.1.2.1 Cơng tác ln chuyển lưu trữ chứng từ: - Cơng ty công tác lưu trữ quản lý chứng từ tương đối khoa học hợp lý nhiên tồn số nhược điểm khâu quản lý chứng từ việc chứng từ sau đưa phòng kế tốn lưu trữ việc xuất ngồi cho phòng ban khác mượn để thực mục đích lại chưa quy chế ban hành,dẫn đến tình trạng số chứng từ bị thất năm - Cơng việc hạch toán kế toán thực hàng ngày nhiên chứng từ ví dụ hóa đơn lại khơng đưa phòng kế tốn lúc nên chứng từ kèm theo SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 56 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương tập hợp lưu trữ vào cuối tháng,nên xảy sai sót khó điều chỉnh kịp thời - Cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn in sổ sách để lưu trữ tiện cho việc kiểm tra nhiên việc in sổ lại thực lúc vào cuối năm, điều dẫn đến tình trạng nhiều sổ sách chứng từ in lúc dễ dẫn đến nhầm lẫn thiếu sót Hiện cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ khơng in sổ đăng kí chứng từ ghi sổ - Các báo cáo cuối kỳ gặp số sai sót chênh lệch nguyên nhân q trình nhập liệu khơng xác - Vì sử dụng hình thức kế tốn máy nên Chứng từ ghi sổ Công ty không thực in lưu trữ 3.1.2.2 Kế tốn bán hàng Doanh nghiệp khơng mở sổ chi tiết tốn với người mua, người bán điều khó khăn việc theo dõi tình hình tốn khách hàng khoản công ty phải trả Do việc viết phiếu nhập kho phòng kế tốn vật tư mua nhập kho thơng thường cần thủ kho kỹ thuật xác nhận vào biên nhập kho, thủ kho vào biên nhập kho để vào thẻ kho, nhiều trường hợp tháng khách hàng khơng lên phòng kế tốn làm thủ tục viết nhập nên kế tốn khơng theo dõi kịp thời lượng nguyên vật liệu nhập kho, tình hình tồn kho tình hình cơng nợ với khách hàng vào cuối tháng Điều ảnh hưởng đến việc đối chiếu thủ kho kế toán vào cuối tháng tình hình tốn cơng nợ với khách hàng 3.1.2.3 Cơng tác hạch tốn lương Trong cơng tác tiền lương việc hạch toán lương người phụ trách kế toán trưởng kế toán khoản phụ cấp BHXH.Kế tốn trưởng tính lương kế toán khoản phụ cấp chuyển số liệu tổng hợp vớ bảng chấm công ,chấm cơm cho kế tốn trưởng việc chuyển số liệu từ phòng ban phòng kế tốn lại tập hợp vào gần cuối tháng dẫn đến việc hạch toán lương gặp khơng khó khắn để hồn thành hạn 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Công tác lưu trữ chứng từ Cơng ty xây dựng trình tự ln chuyển chứng từ gốc cách hợp lý, phù hợp.Việc sử dựng hệ thống chứng từ nhiều ưu điểm cần phát huy song khối lượng chứng từ lại nhiều khiến cho số lần nhập vào máy phải thực nhiều lần.Mà khâu xử lý chứng từ lại quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc xác định kết kinh SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 57 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương doanh cuối Từ nhận thấy tầm quan trọng tính xác chứng từ, xử lý Cơng ty nên bố trí người lực, trách nhiệm để phụ trách khâu kiểm tra toàn chứng từ trước chúng nhập vào máy Việc bố trí thêm cơng việc giúp cho việc xác định kết kinh doanh cuối xác, tránh sai sót khơng đáng có, nhằm hồn thiện thêm cơng tác kế tốn Để thuận tiện cho việc đối chiếu thủ kho kế toán, theo dõi tình hình cơng nợ với khách hàng Việc viết phiếu nhập kho nên chuyển cho phân vật tư theo trình tự: Lập thành hai liên ( vật tư, hàng hóa mua ngồi) liên (đối với vật tư hàng hoá tự sản xuất) Người lập phiếu,người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ sản phẩm hàng hoá Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ hai liên để ghi vào thẻ kho sau chuyển cho phòng kế tốn để ghi sổ kế tốn H 2.27 : Lưu đồ xuất hàng hóa Bên cạnh việc ban hành quy chế luân chuyển lưu trữ chứng từ Công ty nên xem xét đến vấn đề xuất chứng từ Để tránh làm chứng từ lưu trữ phòng kế toán việc xuất chứng từ cần viết phiếu đề nghị thơng qua kế tốn trưởng,kế tốn trưởng xét duyệt sau chuyển đến cho phận kế tốn đảm nhiệm, người mang chứng từ khỏi phòng kế tốn phải kí nhận vào sổ để tránh tình trạng chứng từ mà không rõ chịu trách nhiệm : H2.28 : Lưu đồ xuất chứng từ SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 58 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương Cơng tác in sổ kế tốn cơng ty nên thực vào hàng tháng hàng quý để kế toán trưởng kế toán ghi sổ kiểm tra kí nhận kịp thời.Cơng ty nên in thêm sổ đăng kí chứng từ ghi sổ để hồn thiện hệ thống sổ sách 3.2.2 Cơng tác kế tốn tiền mặt: Mọi khoản chi cơng ty thủ quỹ chi phiếu chi kế toán trưởng phê duyệt,đầy đủ chữ ký chứng từ kèm theo Thủ quỹ phải kiểm tra phiếu chi lại trước chi, khoản chi vượt định mức quy chế phải báo cáo lại cho kế toán trưởng Cuối ngày thủ quỹ phải kiểm tra số tiền mặt quỹ cơng ty.Nên xây dựng định mức tồn quỹ (với tình hình kinh doanh Công ty mức tồn quỹ đề xuất 60 – 80 triệu).Nếu vượt định mức 10 triệu kế tốn phải nộp số tiền vào Ngân hàng Cơng ty nên hạch toán tài khoản tiền chuyển - 113 sổ sách kế toán khớp sổ Cơng ty phải kế hoạch kiểm tra quỹ định kỳ (khoảng tháng lần ) kiểm tra đột xuất tình hình tồn quỹ cơng ty Thủ quỹ lập báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ kế toán phải thường xuyên đối chiếu 3.2.3 Cơng tác kế tốn tiền gửi ngân hàng: Kế tốn viên ngân hàng phải :Thường xun theo dõi tình hình cơng nợ cơng ty để lập ủy nhiệm thu ủy nhiệm chi cho hạn, hạch toán giấy báo nợ,giấy báo kịp thời Theo dõi tình hình cơng nợ Cơng ty với ngân hàng thường xuyên để phát SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 59 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương sai lệch,sớm điều chỉnh cho phù hợp với ngân hàng Cuối kì phải đối chiếu số dư với ngân hàng 3.2.4 Cơng tác kế tốn khoản tạm ứng: Cơng ty nên xây dựng mức tạm ứng cho phòng ban ( đề xuất nên đưa định mức với phòng kế tốn 10 triệu đồng/ngày, phòng ban khác 15 triệu đồng ngày ).Nhân viên đề nghị tạm ứng phải cấp phê duyệt Trên giấy đề nghị tạm ứng nên thêm mục thời hạn hồn ứng chi chữ kí kế tốn trưởng 3.2.5 Cơng tác kế tốn TSCĐ hữu hình & vơ hình Quản lí TSCĐ phải chặt chẽ: hồ sơ TSCĐ chưa đầy đủ, sổ, thẻ chi tiết cho TSCĐ Tiến hành kiểm TSCĐ cuối kì, biên kiểm nên phân loại TSCĐ khơng sử dụng, chờ lý, hết khấu hao.Số chênh lệch sổ sách so với biên kiểm phải xử lý vào cuối kì.Chứng từ liên quan đến TSCĐ không lưu riêng với chứng từ kế tốn.TSCĐ đưa vào hoạt động phải biên bàn giao, biên giao nhận Kế toán cần theo dõi thường xun tình hình TSCĐ để hạch tốn tăng,giảm TSCĐ kịp thời theo biên bàn giao Khi lý tài sản cố định cẩn thực đầy đủ thủ tục lý TSCĐ: thành lập hội đồng lý TSCĐ, định lý, biên lý, biên chữ kí người thẩm quyền Hạch toán đầy đủ, kịp thời thu nhập thu từ hoạt động lý TSCĐ 3.2.6 Công tác kế toán mua bán hàng  Bổ sung sử dụng tài khoản 151 Trong thực tế số nghiệp vụ mua hàng chưa hóa đơn hay hóa đơn hàng chưa nhập kho trường hợp mua hàng nước phát sinh thường giá trị nhỏ nên đầy đủ chứng từ cơng ty ghi nhận nghiệp vụ Vì lơ hàng xảy trường hợp giá trị nhỏ không đáng kể so với tổng số hàng mua kỳ nên khơng theo dõi TK 151 Tuy nhiên hàng hóa cơng ty phần lớn nhập từ nước theo nhiều giá khác như: giá EXW, giá FOB, giá CIF…, hàng hóa nhập thường thời gian vận chuyển lâu nên việc công ty không sử dụng tài khoản 151 làm cho hàng hóa mua kỳ không phản ánh đầy đủ  Xác định kết kinh doanh cho nhóm hàng hố: Hiện kế tốn cơng ty xác định kết kinh doanh chung cho tất hàng hoá, cho tất phận mà chưa xác định kết kinh doanh nhóm hàng, loại hàng : hàng hố thơng thường hàng ký gửi, phận bán lẻ, bán SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 60 Chương 3: Nhận xét kiến nghị GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương buôn dịch vụ không thấy rõ hiệu tiêu thụ loại sản phẩm.Việc hạch tốn phản ánh vào sổ chi tiết tiêu thụ loại sản phẩm , mẫu sổ sau SỔ CHI TIẾT THÀNH PHẨM TIÊU THỤ Tháng… năm…… Tên thành phẩm : máy…… Doanh Đối tượng thu … Cộng Thuế Đơn vị tính: Doanh thu hàng Doanh thu Giá vốn bị trả lại … … Kết Kết cuối nhóm hàng hố xác định theo cơng thức: Số tiền = lãi (Lỗ) Doanh thu nhóm hàng hố - Giá vốn hàng bán nhóm hàng hố - CPBH (CPQLDN) phân bổ cho nhóm hàng hóa - CPBH (CPQLDN) phân bổ cho nhóm hàng hóa  Xác định doanh thu : - Doanh thu = Doanh thu bán hàng - Doanh thu hàng bán bị trả lại (Do Công ty khoản giảm trừ hàng bán bị trả lại) Căn vào số lượng xuất bán loại hàng hoá hoá đơn giá bán loại hàng hố để tính doanh thu bán hàng mặt hàng từ tính doanh thu nhóm hàng hố Như vậy, qua việc hạch toán chi tiết kết tiêu thụ loại sản phẩm mà Cơng ty biết hiệu sản xuất kinh doanh, khả cạnh tranh sản phẩm.Từ tìm phương hướng nâng cao hiệu kinh doanh, trọng vào mặt hàng kinh doanh tiềm năng, hiệu cao biện pháp xử lý mặt hàng hiệu  Về quy trình bán lẻ: Kế tốn Cơng ty nên mở bảng doanh thu bán lẻ hàng ngày để ghi chép chứng từ bán hàng chuyển đến,đến cuối ngày kế toán tổng hợp số liệu chứng từ Như số lần nhập số liệu vào máy giảm dần Bảng doanh thu bán lẻ lập mẫu sau: BẢNG DOANH THU BÁN LẺ Hoá đơn Ngày…… tháng…….năm…… Tên khách hàng Số tiền SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 61 Chương 3: Nhận xét kiến nghị … … GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương …… … Cộng Người lập phiếu 3.2.7 Cơng tác kế tốn lương Để nâng cao hiệu cơng tác kế tốn tiền lương, BHXH phòng kế tốn phải phân cơng kết hợp kế toán lương kế toán chi tiết Để đảm bảo kế toán tổng hợp hạch toán kịp thời, đầy đủ thông tin phận khác đơn vị phải thường xuyên thông tin ln chuyển chứng từ kịp thời phòng kế tốn phận kế tốn tổng hợp Cơng ty.Các nghiệp vụ kế toán nên cập nhật thường xuyên,tránh tình trạng cuối tháng cập nhật dồn dập 3.2.8 Cơng tác lập báo cáo tài Các báo cáo máy vi tính lập ra, kế toán phải tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra số liệu máy vi tính, kiểm tra tính xác, đầy đủ thơng tin máy tính lập ra, sửa thông tin sai, cung cấp thông tin đúng, thơng tin thiếu thơng tin mà máy khơng thể mã hố để đưa được, sau trình kế tốn truởng kiểm tra trình giám đốc kiểm tra, duyệt gửi phòng kế tốn Cơng ty Kế tốn trưởng cán kế toán vào báo cáo kế toán lập ra, từ tiến hành phân tích sở tình hình kinh doanh cụ thể đơn vị để đưa đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Công ty lãnh đạo Công ty nhằm đưa định phù hợp, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn tài sản Công ty Nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn, đảm bảo thơng tin kế tốn cung cấp phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời tình hình tài Cơng ty,chúng em xin số kiến nghịcụ thể công tác : ‒ Hằng ngày nhận chứng từ gốc, kế toán tiến hành thủ tục kiểm tra chứng từ, đảm bảo tính xác, hợp lý hợp lệ chứng từ, sở phản ánh đúng, xác đầy đủ yếu tố chứng từ Sau hoàn thành tốt việc kiểm tra chứng từ, cán kế toán tiến hành nhập số liệu chứng từ vào máy vi tính ‒ Sau nhập thơng tin vầo máy, kế tốn cho hiển thị lại (Preview) ghi : Chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ chi tiết… để kiểm tra lại tính xác, đầy đủ thơng tin nhập vào SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Đỗ Thùy Vân 62 ... toán thiết kế theo nguyên tắc bốn hình thức kế tốn kết hợp hình thức kế toán quy định Phần mềm kế tốn khơng hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, phải in đầy đủ sổ kế tốn báo cáo tài theo... bảo báo cáo chuẩn kịp thời cho kì báo cáo - Phải lập kế hoạch tài định kì, nâng cao tiện ích phần mềm kế tốn 1.3 Chính sách kế tốn áp dụng Tổng Cơng ty: 1.3.1 Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty: ... quan công ty GVHD : ThS Cồ Thị Thanh Hương 1.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ Hình thức kế tốn máy vi tính cơng việc kế tốn thực theo chương trình phần mềm kế tốn máy vi tính Phần mềm kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp lạnh hưng trí , Báo cáo thực tập kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp lạnh hưng trí , CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY, 2 Tình hình tổ chức:, CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY, 3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC, 6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, 9 KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, 11 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, 16 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:, H 2.26 : Quy trình lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay