Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng thái nguyên

62 11 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:49

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm tốn go TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN - - Báo cáo thực tập sở ngành kinh tế Chun đề: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN Giáo viên hướng dẫn Họ tên sinh viên Lớp Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế toán – Khóa : Nguyễn Thị Trang Nhung : Lê Thị Vân Anh : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm tốn Năm 2012 MỤC LỤC TIÊU ĐỀ: BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ Mục lục…………………………………………………………… PHẦN I: CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TỔ CHỨC QUẢN LÝ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.1 Tên địa công ty, quy mô 1.1.2 Quá trình hình thành, phát triển thành tựu 1.1.3 Tình hình sử dụng lao động 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ 1.2.3 Quyền hạn 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 1.3.1 Sơ đồ khối máy tổ chức quản lý công ty 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ quền hạn phận TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2.1 Quy trình cơng nghệ 2.1.1 Nhiệm vụ phận 2.1.2 Mối quan hệ phận sản xuất 3, TỔ CHỨC MƠ HÌNH KẾ TỐN, BỘ MÁY KẾ TỐN VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 3.1 Tổ chức máy kế tốn, phân cơng lao động kế tốn 3.2 Chính sách kế tốn Công ty 3.3 Tổ chức hệ thống chứng từ 3.4 Lập luân chuyển chứng từ 3.5 Tổ chức vận dụng hình thức kế tốn sổ kế tốn 3.6 Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản kế tốn, Kế tốn tổng hợp tiền lương kinh phí cơng đồn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3.6.1 Tài khoản sử dụng kế toán tiền lương khoản trích theo lương 3.6.2 Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Kế tốn tổng hợp tiền lương, tiền cơng khoản trích theo lương 3.6.2.1 Sơ đồ kế toán tiền lương 3.6.2.2 Sơ đồ kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN PHẦN II: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VẬN DỤNG VÀO QUẢN LÝ, CHỨNG TỪ SỐ SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VẬN DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ VÀ VẬN DỤNG ĐỂ HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ 1.1 Hoạt động thu, chi toán 1.2 Hoạt động đầu tư, sử dụng, lý, nhượng bán tài sản cố định 1.3 Hoạt động mua bán, sử dụng, dự trữ vật tư hàng hoá 1.4 Hoạt động quản lý LĐ, tiền lương, khoản trích theo lương đơn vị 1.5 Kế toán quản lý chi phí, giá thành đơn vị 1.6 Kế toán quản lý bán hàng, cung cấp dịch vụ Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế toán – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán 1.7 Kế toán quan lý tài doanh nghiệp 1.8 Kế tốn thuế thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ CHI TIẾT, SỔ TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐỂ KẾ TỐN Ở CƠNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN (Kế toán lao động, tiền lương, khoản trích theo lương (BHXH,BHYT, BHTN, KPCĐ)) 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm tiền lương 2.1.2 Quỹ tiền lương 2.2 Các chế độ tiền lương, trích lập sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN 2.2.1 Chế độ Nhà nước quy định tiền lương 2.2.2 Chế độ Nhà nước quy định khoản tính trích theo tiền lương 2.2.3 Chế độ tiền ăn ca 2.3 Các hình thức tiền lương 2.3.1 Hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động A, Khối Văn phòng B, Bảo vệ- tạp vụ C, Tổ điện – Sửa chữa D, Công lái máy xúc E, Cán - Công nhân viên người Trung Quốc 2.3.2 phương thức trả lương theo sản phẩm hoàn thành F, Tổ Tuyển 2.4 Kế tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo luơng 2.4.1 Các tài khoản kế toán áp dụng doanh nghiệp khoản tính trích theo lương doanh nghiệp 2.4.2 Trình tự kế tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1 Đánh giá thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo luơng Công ty 3.1.1.Ưu điểm 3.2 Một số hạn chế biện pháp khắc phục 3.2.1 Một số hạn chế 3.2.2 Biện pháp khắc phục 3.3 Kết luận Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nội dung viết tắt Ký hiệu viết tắt VCĐ VLĐ TSCĐ TSLĐ SXKDDD TNHH BHXH BHYT KPCĐ BHTN DN NVL TK SP CN CP TT LĐ SXC KH SPDD BQ SXKD XDCB GTGT KHTSCĐ HĐLĐ Vốn cố định Vốn lưu động Tài sản cố định Tài sản lưu động Sản xuất kinh doanh dở dang Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm thất nghiệp Doanh nghiệp Nguyên vật liệu Tài khoản Sản phẩm Cơng nhân Chi phí Trực tiếp Lao động Sản xuất chung Khách hàng Sản phẩm dở dang Bình quân Sản xuất kinh doanh Xây dựng Giá trị gia tăng Khẩu hao tài sản cố định Hợp đồng lao động DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Diễn giải Trang Sơ đồ: 1.3.1 Sơ đồ: 2.1.1 Sơ đồ:2.2 Sơ đồ 3.1.1 Sơ đồ tổ chức máy Quy trình sản xuất tinh quặng Ilmenite Sơ đồ tổ chức sản xuất Sơ đồ máy kế toán 10 Sơ đồ 3.5.1 Sơ đồ:3.6.2.1 Sơ đồ:3.6.2.2 Quy trình vào sổ kế toán Sơ đồ kế toán tiền lương Sơ đồ kế toán BHXH,BHYT,KPCĐ, BHTN 13 Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Biểu 01: Biểu 02: Bảng 1a Bảng 1b Bảng 2a Bảng 2a Bảng 3a Bảng 3b Bảng 4a Bảng 4b Diễn giải Trang Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (2007-2011) Tình hình sử dụng lao động công ty (2009-2011) Bảng chấm cơng Văn phòng9/2011 Bảng tốn tiền lươngVăn phòng9/2011 Bảng chấm cơng Bảo vệ - Tạp vụ9/2011 Bảng tốn tiền lương Bảo vệ - Tạp vụ9/2011 Bảng chấm công Cơ điện – sửa chữa9/2011 Bảng toán tiền lương Cơ điện – sửa chữa9/2011 Bảng chấm công Lái máy xúc 9/2011 Bảng toán tiền lương Lái máy xúc 9/2011 Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Bảng 5a Bảng 5b Bang 6a Bang 6a Bảng 7a Bảng 7b Bảng 8a Bảng 8b Bảng9a Bảng9b Khoa kế tốn - Kiểm tốn Bảng chấm cơng nhân viên Trung quốc 9/2011 Bảng toán tiền lương nhân viên Trung quốc 9/2011 Bảng chấm công tổ Tuyển 9/2011 Bảng toán tiền lương tổ Tuyển 9/2011 Bảng tổng hợp tốn tiền lương tồn cơng ty9/2011 Bảng phân bổ tiền lương BHXH9/2011 Bảng số ghi Nợ TK1111- tiền mặt 10/2011 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt10/2011 Nhật ký chứng từ số Nhật ký chứng từ số 10 TK338 PHẦN I: CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TỔ CHỨC QUẢNN LÝ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.1 Tên địa công ty, quy mô Công ty hoạt động theo hình thức Cơng ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo luật doanh nghiệp hành cá quy định nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Là công ty 100% vốn nước (Trung Quốc) - Tên đăng ký tiếng việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn titan Hoa Hằng Thái Nguyên - Tên giao dịch tiến anh: Thai Nguyen Hoa Hang titanium Company, Ltd - Tên viết tắt: Hoa Hang Co.Ltd - Địa chỉ: Khu B – Khu công nghiệp Sông Công 1, tỉnh Thái Nguyên - Số điện thoại: (84-280)3860219 - fax(84-280)3860204 - Email: hoahang2003@yahoo.com.vn * Ngành, nghề kinh doanh: Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán - Sản xuất kinh doanh, chế biến, mua bán quặng titan, xỉ titan phục vụ xuất tiêu dùng nước; - Sản xuất kinh doanh, mua bán xuất nhẩp sản phẩm từ Ilmenite (vật liệu sơn, pigment, titan xốp, titan kim loại, ilmenite hoàn nguyên, rutile nhân tạo) sản phẩm phụ từ ilmenite(gang hợp kim, rutile tự nhiên, zicon, manzit, cát, quặng sắt); - Mua bán, xuất nhập máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác vật tư, thiết bị phục vụ lĩnh vực cơng nghiệp khai thác, chế biến khống sản; - Sản xuất kinh doanh, mua bán xuất nhập quặng: thiếc, đồng, sắt, nhơm, chì, kẽm, mangan, ăngtimon, than, cao lanh, đá xây, dằm gỗ; - Chế biến thuê quặng Titan xỉ Titan phục vụ nước - Vốn điều lệ Công ty là: 80.000.000.000VNĐ(Tám mươi tỷ đồng chẵn), tương đương 3.809.524USD Trong 100% vốn góp vốn tiền mặt tài sản tiền khác Chủ sở hữu Công ty * Người đại diện theo pháp luật Cơng ty: - Ơng Nhiệm Hằng (REN HENG), sinh ngày: 15/06/1966 - Quốc tịch: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cơng ty 1.1.2 Q trình hình thành, phát triển thành tựu Cơng ty TNHH titan Hoa Hằng Thái Nguyên công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép đầu tư số 03/GP/KCN-TNg ngày 15 tháng năm 2003, ngày 04 tháng 05 năm 2009 đổi thành giấy chứng nhận đầu tư số 172043000012 với mục tiêu kinh doanh chế biến quặng titan xỉ titan phục vụ xuất Quy mô sản xuất công ty 100.000 tinh quặng Ilmenite 20.000 xỉ titan năm Từ bắt đầu hoạt động đến nay, công ty tạo công ăn việc làm cho khoảng 120 lao động địa phương với thu nhập ổn định Với mong muốn mở rộng kinh doanh phát triển lâu dài Việt Nam, từ tháng 11 năm 2006 công ty tiến hành thủ tục xin phép đầu tư nhà máy chế biến xỉ titan Thái Nguyên Ngày 02 tháng năm 2008 công ty nhận công văn số 1036/UBND-TH UBND Tỉnh Thái Nguyên việc chấp thuận địa điểm đầu tư nhà máy chế biến xỉ titan Khu Công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên Sau nhận công văn chấp thuận trên, công ty đặt mua thiết bị cho dự án lò Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm tốn hồ quang thiết bị phụ trợ khác có tổng công suất 20.000 xỉ titan/năm với tổng giá trị đầu tư 72tỷ VNĐ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Công ty ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu với đơn vị có mỏ titan địa bàn tỉnh Thái Nguyên với số lượng 100.000 có hợp đồng 60.000 quặng thơ với cơng ty cổ phần khống sản An Khánh đơn vị tiếp nhận mỏ titan Tây Cây Châm công ty cổ phần Xuất nhập Thái Ngun Ngồi Cơng ty ký kết hợp đồng cung ứng nguyên liệu ổn định với công ty TNHH xây dựng phát triển nông thôn miền núi Với số lượng nguyên liệu dựa công suất dây chuyền khoảng 80.000 Dưới kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thể Biểu 01: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (2007-2011): Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm tốn CƠNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (2007 - 2011) TT Danh mục - Khai thác - Sản xuất, chế biến Quặng tinh Ilmenite - Xuất khẩu: Quặng tinh Ilmenite Tiêu thụ nội địa  Ilmenite - Doanh thu - Đóng góp ngân sách - Lương bình quân Các năm 2007 2008 2009 50.000 70.000 45.000 50.000 70.000 45.000 2.000.000usd 420.000usd 2.000.000đ 2.800.000usd 800.000usd 2.000.000đ 1.800.000usd 360.000usd 3.000.000đ 2010 40.000 2011 Tổng cộng 60.000 265.000 10.000 175.000 16.800 30.000 46.800 588.000usd 42.338usd 2.500.000đ 3.000.000usd 900.000usd 3.500.000đ 10.188.000usd 2.522.338usd Biểu 01: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (2007-2011) (Nguồn: Phòng Tài vụ) CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm tốn 1.1.3 Tình hình sử dụng lao động Dưới tình hình sử dụng lao động thể Biểu 02: Tình hình sử dụng lao động công ty (2009-2011): Stt Nội dung Năm 2009 Năm 2010 03 05 07 02 01 03 02 05 02 35 40 45 10 08 17 11 10 19 15 10 20 Lao động nước ngồi - Số lượng - Trình độ: + Đại học, Cao đẳng +Trung cấp +Phổ thông Lao động nước - Số lượng - Trình độ: +Đại học, Cao Đẳng +Trung cấp +Phổ thông Năm 2011 Biểu 02: Tình hình sử dụng lao động cơng ty (2009-2011) (Nguồn: Phòng tổ chức lao động) - Cơng ty thực đầy đủ chế độ sách theo hiến pháp pháp luật lao động đề Đối với CBCNV khối Hành văn phòng Cơng ty trả lương theo thoả thuận người sử dụng lao động va người lao động Đối với công nhân Công ty trả lương theo sản phẩm theo quy chế lương Công ty - Thực trạng đơn vị sử dụng lao động hợp lý theo ngành nghề đào tạo Cơ cấu lao động đựơc bố trí hợp lý với trình độ chun mơn nghiệp vụ người theo vị trí làm việc - Đơn vị sử dụng lao động phù hợp kể số lượng chất lượng lao động 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Các chức năng, nhiệm vụ quền hạn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty : 1.2.1 Chức năng: Công ty trách nhiệm hữu hạn titan Hoa Hằng Thái Nguyên sau: - Tiến hành việc sản xuất kinh doanh sản phẩm quặng phục vụ nu cầu nước - Đảm bảo công ăn việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất cho cán công nhân viên Công ty Họ tên: Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế tốn – Khóa Báo cáo thực tập sở ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội toán Khoa kế toán - Kiểm - Nếu bị bệnh dài ngày với bệnh đặc biệt y tế ban hành thời gian nghỉ hưởng BHXH, khơng 180 ngày/năm - Tỉ lệ hưởng BHXH trường hợp hưởng 75% lương Với cơng thức tính lương BHXH trả thay lương sau Mức lương BHXH = Mức lương cbản x Số ngày nghỉ x tỉ lệ hưởng trả thay lương 26 ngày hưởng BHXH BHXH *Từ chứng từ BHXH trả thay lưong cho công nhân viên phiếu chi, Kế toán đưa nghiệp vụ để hạch tốn BHXH trả thay lương sau: Ví dụ : Trong tháng 10/2011 Chị Mai Thu Hằng Thủ Kho thuộc phòng Tài vụ Cơng ty bị bệnh có xác nhận bác sĩ Theo bảng chấm công số ngày công thực tế Chị Hằng ngày nghỉ ốm Mức lương chị 1.251.900đồng Theo chế độ hành chị hưởng mức lương BHXH trả thay lương sau: Số tiền BHXH trả = thay lương 1.251.900 x x 75% = 288.900đồng 26 ngày Vậy Chị Hằng hưởng mức lương BHXH trả thay lương tháng : 288.900đồng Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội tốn Khoa kế toán - Kiểm Phần toán STT Họ tên Mai Thu Hằng Số ngày Lương % tính Số tiền nghỉ tính bình qn BHXH hưởng BHXH 1.251.000 Trưởng ban BHXH 75% BHXH 288.900 Ngày 26 tháng 10 năm 2011 ( ký, họ tên) PHIẾU CHI Số : 20 Quyển số : 02 Ngày31háng 10năm 2011 Nợ : 334 Có : 111 Họ, tên người nhận tiền: .Mai Thu Hằng Địa chỉ: .Phòng Tài Vụ Lý chi: Thanh toán tiền nghỉ ốm Số tiền: 288.900đồng (Viết chữ):.Hai trăm tám mươi tám nghìn chín trăm đồng Kèm theo 01 Chứng từ kế toán Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ) Hai trăm tám mươi tám nghìn chín trăm đồng./ 02 Ngày31háng 10năm 2011 Thủ quĩ (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội toán Khoa kế toán - Kiểm Nghiệp vụ 1: Căn vào bảng toán BHXH phiếu chi tiền mặt số 20 Ngày 31/10/2011 Kế toán tiền hạch toán vào sổ chi tiết TK 334 số tiền toán cho Chị Mai Thu Hằng sau : Chứng từ ghi sổ Ngày 31/11 Trích yếu Thanh tốn chế độ BHXH cho nhân viên Mai Thu Hằng Số 10 Số TK Số tiền Nợ Có 334 111 Cộng 288.900 288.900 Kèm theo chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Ghi Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội tốn Khoa kế toán - Kiểm Nghiệp vụ Cuối tháng 10/2011 Kế toán tiền lương tiến hành hạch toán tiền lương BHXH thay lương cho Chị Mai Thu Hằng vào sổ chi tiết TK 3383 sau : Nợ TK 3383 : 288.900 Có TK 334 : 288.900 Đồng thời nghiệp vụ nhân viên Kế toán phản ánh chứng từ ghi sổ sau : Chứng từ ghi sổ Ngày Trích yếu Số tiền BHXH trả thay lương Số 20 Số TK Nợ Có 3383 334 Số tiền 288.900 phải trả cho Chị Mai Thu Hằng Cộng 288.900 Kèm theo 04 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Ghi Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội tốn Khoa kế toán - Kiểm Từ chứng từ ghi sổ nhân viên kế tốn có nhiệm vụ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Năm 2011 Số tiền Chứng từ ghi sổ SH NT 10 26/10 288.900 20 30/11 288.900 Cuối tháng, vào chứng từ ghi sổ, Kế toán vào sổ TK 111, TK 112, TK 334, TK 338… Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán *Căn vào số liệu bảng tổng hợp lương đội sản xuất phận gián tiếp, kế toán lập bảng tốn tổng số tiền lương tồn Cơng ty Cụ thể bảng tháng lương tồn Cơng ty tháng 09/2011 sau: Trích lục Bảng 7a Bảng 7b Bảng tổng hợp tốn tiền lương tồn cơng ty9/2011 Bảng phân bổ tiền lương BHXH9/2011 *Tổng hợp tiền lương Căn vào số liệu tổng hợp bảng tốn tiền lương tồn Cơng ty Kế tốn lập định khoản kế toán Nghiệp vụ Hàng tháng, sở tính tốn tiền lương phải trả cho cơng nhân viên kế toán ghi sổ ghi theo định khoản sau : Nợ TK 622 : 11.048.000 Nợ TK 627 : 11.147.427 Nợ TK 642 : 69.613.408 Có TK 334 : 91.808.835 Nghiệp vụ Căn vào bảng toán lương Cơng ty Kế tốn xác định khoản khấu trừ vào lương nhân viên Nợ TK 334 : 2.447.465 Có TK 141 : 2.447.465 Nghiệp vụ Khi trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cán cơng nhân viên kế toán ghi Nợ TK 622 : 861.620 Nợ TK 627 : 1.112.994 Nợ TK 642 : 4.702.214 Có TK 338: 6.689.507 Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán BẢNG SỐ Ghi Nợ TK 1111 - Tiền mặt Tháng 10 năm 2011 Trích lục: Bảng 8a Bảng số ghi Nợ TK1111- tiền mặt 10/2011 sỉ kÕ to¸n chi tiết quỹ tiền mặt Tháng 10 Năm 2011 Trớch lục: Bảng 8b Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt10/2011 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán SỔ CÁI Tên TK : Phải trả, phải nộp khác Số hiệu TK : 338 TK : 3383 BHXH Ngày ghi sổ Chứng từ S NT H 10/10 01 12/10 10 12/10 10 31/10 20 TK đối ứng Diễn giải Số dư đầu kỳ 10/10 BHXH trích theo lương cơng nhân viên tháng 9/2011 (8,5%) 12/10 BHXH phải trả công nhân viên tháng 9/2011 (22%) 12/10 Chuyển nộp tiền BH tháng 9/2011 cho tồn Cơng ty 31/3 Thanh tốn BHXH trả thay lương cho nhân viên Mai Thu Hằng Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Số tiền Nợ 138 4.045.440 2.447.465 642 8.206.205 112 10.653.670 334 288.900 10.653.70 Có 14.880.0 Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm toán SỔ CÁI Tên TK : Phải trả công nhân viên Số hiệu TK : 334 Ngày ghi sổ Chứng từ SH NT 10/10 10/10 06 01 10/10 8/3 31/10 20 31/10 31/10 10 30/10 TK đối ứng Diễn giải Số dư đầu kỳ Thanh toán lương t9/2011 Thu tiền BHXH CBCN92011 Tháng 3/2003 Thanh toán chế độ BHXH cho Mai Thu Hằng Số tiền BHXH trả thay lương choMai Thu Hằng Số tiền Nợ Có 1.176.504 1111 3388 91.808.835 2.447.465 1111 288.900 3383 288.900 Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm toán SỔ CHI TIẾT TK 334 Tiền lương Năm 2011 Số NT Nội dung TK đối ứng Dư đầu kỳ 06 10/10 Tiền lương trả cho 642 CNV tháng 09/2011 20 31/10 Thanh toán BHXH 1111 trả thay Mai Thu Hằng9/2011 20 31/10 BHXH phải trả cho 3383 Mai Thu Hằng 9/2011 Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Phát sinh kỳ Nợ Có Nợ Có 1.176.504 91.808.835 203.000 288.900 93.274.504 10 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo luơng Cơng ty 3.1.1.Ưu điểm Cơng ty áp dụng hình thức hạch tốn chứng từ ghi sổ, loại hình hạch tốn khơng ngừng phù hợp với quy mơ Cơng ty nà thuận tiện cho việc giới hố tính tốn Cùng với phát triển Cơng ty, tổ chức máy kế tốn khơng ngừng hoàn thiện, tham mưu giúp ban Giám đốc điều hành phần việc mà phụ trách, đảmbảo cung cấp kịp thời xác thơng tin tài chínhcủa Cơng ty giúp cho lãnh đạo Cơng ty định đắn quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Bộ phận Kế tốn Cơng ty hồn thành việc tốn tiề lương cho cán cơng nhân viên Cơng ty cụ thể xác đáp ứng nhu cầu cán Công ty Việc trả tiền lương thực theo quy định hành Nhà nước chế độ BHXH, BHYT…Đảm bảo quyền lợi trực tiếp cho người lao động Công ty sử dụng đầy đủ chứng từ kế toán quy định chế độ ghi chép ban đầu tiền lương toán chế độ BHXH… Bên cạnh đó, thực chế độ hưởng lương theo thuận lợi nên Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt doanh thu cao mức thu nhập cán cơng nhân viên Công ty nâng cao đảm bảo sống sinh hoạt cho người lao động khuyến khích tinh thần nâng cao trách nhiệm họ công việc Sơ đồ quản lý tương đối đơn giảm, khoa học, cơng tác quản lý hành tổ chức cán công ty tốt thể mặt sau: chăm sóc sức khỏe khen thưởng kịp thời, công bằng, quy định khen thưởng rõ ràng, đảm bảo đời sống tinh thần cho côg nhân viên Mối quan hệ ban lãnh đạo công ty với nhân viên gắn bó thân thiết dựa sở hiểu Chính thế, tồn q trình kinh doanh cơng ty nói chung thực hợp đồng nói riêng ln thực cách nhịp nhàng, ăn khớp Hơn cơng ty có khả khai thác tốt lực nhân viên , người việc, mối quan hệ giúp cho nhân viên cơng ty có điều kiện phát huy hết lực kiến thức để phục vụ cho công ty 11 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế tốn - Kiểm tốn Cơng ty tổ chức thành cơng trương trình xúc tiến truyền thông Đã quảng bá tốt thương hiệu Cơng ty TNHH Titan Hoa Hằng Thái Ngun đơn vị sản xuất, kinh doanh độc lập, cơng ty xây dựng mơ hình quản lý hoạch toán khoa học, hợp với yêu cầu kinh tế thị trường Việc sử dụng chứng từ: Hệ thống chứng từ công ty sử dụng tương đối đầy đủ hoàn thiện, tiêu yếu tố chứng từ điền đầy đủ Hạch toán ban đầu tổ chức tất phận cơng ty nơi có nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh Chương trình ln chuyển chứng từ xây dựng thích hợp với loại nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh đồng thời quy định rõ loại chứng từ lập, qua phận kiểm tra, lưu giữ đảm bảo cho việc ghi nhận thơng tin vào sổ kế tốn kịp thời Việc hạch toán nguyên vật liệu, thành phẩm theo phương pháp kiểm định kỳ sử dụng giá bình qn hợp lý Cơng ty thực phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng đơn giản dễ tính tốn giúp giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn theo dõi TSCĐ việc phân bổ tri phí phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm Các chi phí phát sinh q trình kinh doanh hoạch tốn xác định đối tượng chịu chi phí theo trình tự cơng nghệ sản xuất 3.2 Một số hạn chế biện pháp khắc phục 3.2.1 Một số hạn chế Về hệ thống sổ kế toán, chừng từ kế tốn áp dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ nên việc ghi chép nghiệp vụ phát sinh có trùng lặp để nhầm lẫn tốn nhiều cơng - Đội ngũ kế tốn có người kể kế tốn trưởng thời gian bận rộn kế tốn chung khó thực hết cơng việc, từ gây trường hợp ko kịp tiến độ - Cơng ty khơng tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn nên phát sinh chi phí gây tăng giá sản phẩm 12 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Khoa kế tốn - Kiểm tốn Cơng ty chưa có phần mềm kế tốn, cơng việc kế tốn thủ cơng hồn tồn nhập số liệu bảng tính Excell nên việc hạch tốn thời gian, đồng thời khả sai sót khơng tránh khỏi 3.2.2 Biện pháp khắc phục Để việc tổ chức công tác kế tốn cơng ty nói chung , cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng cải thiện thời gian tới, em đề xuất số biện pháp sau: * Cơng ty tuyển thêm kế tốn chuyển bớt phần cơng việc kế tốn chung cho kế tốn khác góp phần giảm nhẹ khối lượng cơng việc cho kế tốn chung Khi khối lượng kế tốn q nhiều khả hồn thành hiệu công việc không cao Khối lượng công việc nhiều thời gian cấp bách kế tốn chung chịu áp lực cơng việc q nhiều dẫn đến sai sót khơng thể kiểm tra tất số liệu thời * Công ty nên áp dùng phần mềm kế tốn cơng việc hoạch tốn đơn giản đỡ tốn thời gian, đồng thời giảm thiểu sai sót tính tốn Khi sử dụng phần mềm kế tốn quy trình xử lý liệu hồn tồn tự động tính giá xuất khi, kết chuyển số dư cuối kỳ…sau sửa chữa kế tốn khơng cần phải tính lại số dư mà phần mềm tự động rút số dư Đồng thời ta rút số dư nào, khơng dùng phần mềm việc rút số dư thời điểm khó khăn * Tiền lương góp phần định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Đối với nông dân sản xuất kinh doanh, tiền lương phần khơng nhỏ chi phí sản xuất Do doanh nghiệp vận dụng chế độ thiền lương hợp lý tạo động lực tăng suất lao động Việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp cần thiết quan trọng đòi hỏi phải đảm bảo nguyên tắc công bằngvà xứng đáng với sức lao động mà người lao động bỏ Tiền lương nhận thoả đáng người lao động sẵn sàng nhận công việc giao cho dù đâu, làm điều kiện sức lực trí tuệ họ cho phép Bên cạnh việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc : tuân thủ theo quy định 13 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán hành Nhà nước, Bộ tài vấn đề như: cách tính lương, phân bổ tiền lương…cũng thực hệ thống, sổ sách kế tốn có liên quan Tuỳ theo tình hình thực tế doanh nghiệp mà có phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp cho phù hợp Doanh nghiệp cần áp dụng sách, quy định ban hành Nhà nước chế độ tiền lương khoản trích theo lương Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động doanh nghiệp cần quantam đến đội ngũ Kế toán doanh nghiệp, mà doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn để họ hồn thành tốt cơng việc thích nghi với chế độ sách kế toán Đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ chế độ hành Nhà nước quyền lợi họ Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, chế độ trợ cấp chế độ khen thưởng thiết thực, công hợp lý người lao động để khuyến khích họ cơng việc góp phần giúp họ đảm bảo nâng cao sống thân gia đình 3.3 Kết luận Qua trình thực tập em cảm thấy cơng tác kế tốn cơng ty có ưu điểm, thành tựu định có hạn chế, em hy vọng đóng góp phần vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn Công ty đồng thời thời gian thự tập Công ty em bổ sung kiến thức Với giúp đỡ nhiệt tình Nguyễn Thị Trang Nhung em hồn thành Báo cáo thực tập sở ngành mình, nhiên nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp Thầy, Cơ để Báo cáo thực tập sở ngành e hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo Nguyễn Thị Trang Nhung giúp đỡ nhiệt tình Cơ Chị Cơng ty TNHH Titan Hoa Hằng Thái Nguyên thời gian e thực tập 14 ... đồ tổ chức sản xuất Phụ trách sản xuất Tổ trưởng tổ Nghiền Tổ trưởng tổ Tuyển Tổ trưởng tổ sấy Công nhân tổ Nghiền Công nhân tổ Tuyển Công nhân tổ Sấy y Tổ Cơ điện, sửa chữa Xúc lật 2.2 Sơ đồ tổ. .. trình hình thành, phát triển thành tựu Công ty TNHH titan Hoa Hằng Thái Nguyên công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép đầu tư số 03/GP/KCN-TNg... CHỨNG TỪ SỐ SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VẬN DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ VÀ VẬN DỤNG ĐỂ HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ 1.1 Hoạt động thu, chi toán 1.2 Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng thái nguyên , Tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay