Văn khấn thành hoàng làng

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:14

Dân Lành Khỏe Mạnh Con Cháu Giỏi giaNg Học Hành tiến Bộ Ma Thuận Gió Hòa đợc Mùa Quanh Năm Thu nhiều Quả phúc Bộ Hạ Binh Quan Các Bộ Tiên Nơng thị Tòng án Hạ Tòng Tự Cầu Phúc độ Trì Quốc Thái Dân an Phơng Dâu Thực Lại liệt vị đại Vơng Phù Chì Chi đại đức Dã Cẩn Cáo Cung thỉnh Tả Văn Hữu Võ Xuân Tố Hảo Bọc lễ kính Trần Chắc Giáng Bất viễn Phúc Léc Trêng Th©n Vé Tai Hoan h Ng· Anh Hïng Tiêu Hận Tỷ Muội Qui Thần Xuyên Nguyên Nh Xạ miếu Vũ Trờng Tâm Mộ Trừ Tô bí nghĩa Trớc Trong chiều Uy Dơng lĩnh Thụ Hát Giang chiết tích chiết Thủy Minh Huân Tất Cáo lễ Cung Duy liệt vị đại Vơng Nhân Chung Tuấn kiệt Thợng Anh Hào Dũng Tôn Thần vị tiền Cung thỉnh Vơng phụ Vơng Mẫu đồng Lai Giáng Cách việt Vị Hữu Xuân Thiên Hội tế đại Vơng Từ Hạ đơng Niên việt Vơng Hành khiển Ngũ õa Chi Thần nguyễn Tào Hành Binh chí đức lễ Vật Thủ Từ Cảm Chiêu Cáo Vu Lão Thợng đơng Cảnh Thành Hoàng Làng vĩnh Hoa Công Tôn Bình Khôi linh Cảm đại đồng Thôn Thợng Trung Hạ đẳng Cẩn dĩ Phù Lu Trai nghi Hơng hoa Trởng Thôn Chi Hội Trởng Ngời Cao Tuổi Trởng Ban Khánh Tiết đ L Xã Thọ A Th Chđ tÕ bÝ Th Chi Bé TŨ THø CéNG HßA X· HéI CHđ NGHÜA chÝnh VIƯT ngut NAM kiÕn Sóc Sở việt Tổ Nam Trởng Quốc Hội Hà đồng Néi Ch¬ng Mü hun
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn khấn thành hoàng làng, Văn khấn thành hoàng làng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay