DeKT1tietTin8(tiet 13) hk1

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:09

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (Tiết 13) Môn Tin học lớp - Năm học: 2017 – 2018 A Ma trận đề M ức độ Nội dung Khái niệm chương trình, ngơn ngữ lập trình Số câu - Điểm Tỉ lệ % Kiểu liệu, lệnh vào/ra Số câu - Điểm Tỉ lệ % Sơ ngôn ngữ Pascal Nhận biết TN TN TL Khái niệm chương trình, cấu trúc chương trinh, ngơn ngữ lập trình Khái niệm chương trình, cấu trúc chương trinh, ngơn ngữ lập trình, cách đặt tên - 1đ - 0,5đ Vận dụng TN 4– 3.5đ 35% - 2đ Lênh in thơng tin hình với kiểu liệu Các phép toán kiểu liệu – 1đ - 0,5đ - 0,5đ Kí hiệu phép tốn Viết chương trình đơn giản - 1đ - 2đ Thao tác khởi động, dịch, chạy khỏi Turbo Pascal – 1.5đ Tổng số câu - Điểm Tỉ lệ % – 3.5đ 35% - 4đ 40% Tổng TL Lênh in thơng tin hình Số câu - Điểm Tỉ lệ % B Đề kiểm tra TL Thông hiểu – 2đ 20% – 2.5đ 30% – 4,5đ 45% 13 – 10đ 100% PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC TRƯỜNG THCS PHƯỚC LỘC Họ tên:…………………………………… Lớp :……… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (Tiết 13 - ĐỀ A) Môn : Tin học – Lớp - Năm học: 2017 – 2018 Thời gian làm : 45 phút (không kể phát đề ) Điểm SBD: … Chữ kí giám thị: Mã phách: I TRẮC NGHIỆM: (6đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời mà em cho Câu 1: Chương trình máy tính tạo gồm bước nào? A Viết chương trình ngơn ngữ lập trình B Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy C Viết chương trình ngơn ngữ lập trình dịch chương trình thành ngơn ngữ máy D Viết chương trình giấy gõ vào máy tính Câu 2: Cấu trúc chương trình (Pascal) gồm phần nào? A Khai báo B Khai báo thân C Tiêu đề, khai báo thân D Thân Câu 3: Trong tên sau đây, tên hợp lệ ngơn ngữ Pascal? A Lop 8ª B Lop8/a C Lop8a D 8a Câu 4: Để dịch chương trình Pascal sang ngơn ngữ máy ta nhấn tổ hợp phím: A Ctrl + F9 B Ctrl + X C Alt + X D Alt + F9 Câu 5: Để chạy chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím: A Ctrl + F9 B Ctrl + X C Alt + F9 D Alt + X Câu 6: Kết in hình câu lệnh Writeln(‘5+20 = ‘, 20+5); là: A 5+20=20+5 B 5+20=25 C 20+5=25 D 25 = 25 Câu 7: Để ngăn cách câu lệnh ngơn ngữ lập trình Pascal, ta dùng dấu: A chấm (.) B chấm phảy (;) C phảy (,) D hai chấm (:) Câu 8: Kiểu liệu thường dùng Turbo Pascal là: A Xâu kí tự B Số nguyên C Số thực D Cả A, B C Câu 9: Để chia lấy phần dư ta dùng phép toán : A div B : C mod D / Câu 10: Lệnh có chức xóa hình lệnh: A.Clrscr B Clear C Scrclr D Delete Câu 11: Câu 12: Không ghi vào phần gạch chéo II TỰ LUẬN: (4đ) Câu 1(2đ): Ngơn ngữ lập trình gồm gì? Tại khơng dùng ngơn ngữ máy để viết chương trình? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… (10  x ) 18  Câu 2(1đ): Chuyển biểu thức toán học sau sang ngôn ngữ Pascal: 3 y 5 y ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Câu 3(2đ): Viết chương trình in hình dòng chữ: TRUONG THCS PHUOC LOC ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… (Hết) PHỊNG GD & ĐT TUY PHƯỚC TRƯỜNG THCS PHƯỚC LỘC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (Tiết 13 - ĐỀ B) Môn : Tin học – Lớp - Năm học: 2017 – 2018 Thời gian làm : 45 phút (không kể phát đề ) Họ tên:…………………………………… Lớp :……… Điểm SBD: … Chữ kí giám thị: Mã phách: I TRẮC NGHIỆM: (6đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời mà em cho Ngơn ngữ lập trình là: a Tập hợp kí hiệu quy tắc viết lệnh tạo thành chương trình hồn chỉnh thực máy tính b Tập hợp kí hiệu quy tắc viết lệnh tạo thành chương trình hồn chỉnh c Tập hợp kí hiệu để viết lệnh tạo thành chương trình hồn chỉnh d Tập hợp quy tắc viết lệnh tạo thành chương trình hồn chỉnh thực máy tính Phần chương trình (Pascal) bắt buộc phải có? a Thân b Khai báo c Khai báo thân d Tiêu đề Trong tên sau đây, tên không hợp lệ ngôn ngữ Pascal? a S_Tamgiac b DIENTICH c DIEN TICH d Lop8A Để thoát khỏi Pascal ta sử dụng tổ hợp phím: a Alt + F9 b Alt +X c Ctrl+ F9 d Ctrl + X Để chạy chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím: a Alt + F9 b Alt +X c Ctrl+ F9 d Ctrl + X Kết in hình câu lệnh Writeln(20*5,‘ = 5*20 ‘); là: a 20*5=5*20 b 100 = 5*20 c 20*5=100 d 100 = 100 Kết phép tốn mod thuộc kiểu gì? a Kiểu xâu kí tự b Kiểu nguyên c Kiểu thực d Kiểu thập phân Người máy tính giao tiếp với thông qua: a Chuột b Bàn phím c Màn hình d Cả a, b c Lệnh khai báo sử dụng thư viện chứa lệnh viết sẵn để thao tác với hình bàn phím là: a Use crt; b Uses Crt c usescrt; d uses crt; 10 Nội dung văn muốn ghi hình lệnh Write phải đặt cặp dấu: a ( ) b “ “ c ‘ ‘ d { } Câu 11 Câu 12 Không ghi vào phần gạch chéo II TỰ LUẬN: (4đ) (2đ) Nêu cấu trúc chung chương trình? Cho biết chức phần? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………  y a2  (b  2) (1đ) Chuyển biểu thức toán học sau sang ngôn ngữ Pascal: x ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… (2đ) Viết chương trình in hình dòng chữ: TIN HOC LOP ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… (Hết) C Đáp án biểu điểm I TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Mỗi câu trả lời cho 0,5 điểm Câu Đề A Đề B Đề C Đề D C A D C B A B A C C B C II TỰ LUẬN: (4 điểm) D B C B A C D C B B A A B B C B D D A D C D C D 10 A C C C 11 12 Đề A Caâu (2 điểm) Nêu ý cho điểm - Ngơn ngữ lập trình gồm thành phần bảng chữ (bộ kí tự) quy tắc để viết chương trình, câu lệnh - Ngơn ngữ máy khó sử dụng, khó nhớ người Câu (1 điểm) ((10+x)*(10+x)/(3+y))-(18/(5+y)) Câu (2 điểm) Program Tentruong; (0,25ñ) Uses crt ; (0,25ñ) Begin (0,25ñ) Clrscr ; (0,25ñ) Writeln(‘TRUONG THCS PHUOC LOC’) ; (0,5ñ) Readln (0,25ñ) End (0,25đ) Đề B Câu (2 điểm) Nêu ý cho điểm - Cấu trúc chương trình bao gồm phần: phần khai báo phần thân - Phần khai báo gồm lệnh khai báo tên chương trình, thư viện, Phần thân gồm lệnh cần thực Câu (1 điểm) (1+y)/x - a*a*(b+2)/5 Câu (2 điểm) Program Tinhoc8; Uses crt ; Begin Clrscr ; Writeln(‘TIN HOC LOP 8’) ; Readln End (0,25ñ) (0,25ñ) (0,25đ) (0,25đ) (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) Đề C Câu (2 điểm) Nêu ý cho điểm - Chương trình máy tính dãy lệnh để điều khiển máy tính thực tự động loạt thao tác liên tiếp - Hai bước để tạo chương trình máy tính là: (1) Viết chương trình theo ngơn ngữ lập trình; (2) Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy để máy tính hiểu Câu (1 điểm) (10+x)/(3+y*y) - (18/(5+y)) Câu (2 điểm) Program Laptrinh; (0,25ñ) Uses crt ; (0,25ñ) Begin (0,25ñ) Clrscr ; (0,25ñ) Writeln(‘LAP TRINH DON GIAN’) ; (0,5ñ) Readln (0,25ñ) End (0,25đ) Đề D Câu (2 điểm) Nêu ý cho điểm -Từ khố ngơn ngữ lập trình (còn gọi từ dành riêng) tên dùng cho mục đích định ngơn ngữ lập trình quy định, khơng dùng cho mục đích khác Ví dụ: program, uses, begin, end,… -Tên chương trình dãy chữ hợp lệ lấy từ bảng chữ ngơn ngữ lập trình Người lập trình đặt tên cách tuỳ ý phải tuân thủ quy tắc ngơn ngữ lập trình chương trình dịch, (1) Hai đại lượng khác phải có tên khác nhau; (2) Tên khơng trùng với từ khố Ví dụ: Tamgiac, b1, abc,… Câu (1 điểm) 1/(x+y) - a*(b+2)*(b+2)/5 Câu (2 điểm) Program Tentruong; Uses crt ; Begin Clrscr ; Writeln(‘CHAO NAM HOC MOI’) ; Readln End (0,25ñ) (0,25ñ) (0,25ñ) (0,25ñ) (0,5ñ) (0,25ñ) (0,25ñ) ***
- Xem thêm -

Xem thêm: DeKT1tietTin8(tiet 13) hk1, DeKT1tietTin8(tiet 13) hk1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay