LỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠI

18 34 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:01

LỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠILỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠILỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠILỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠILỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠILỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠI LỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP MA CỔ ĐẠI Đăng Huy - Nguyên Anh - Gia Khánh - Duy Khuê - Vĩnh L ập Lớp 10 Sinh PTNK I Điều kiện tự nhiên xuất văn minh cổ đại Hi Lạp - Ma: a) Điều kiện tự nhiên: - Nằm ven biển Địa Trung Hải, nhiều đảo, đất canh tác khô cứng - Nền tảng kinh tế công- thương: Sự phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp… b) Nền văn minh Hi Lạp Rôma: - Xuất muộn phương Đông: đầu thiên niên kỉ I TCN - Hình thành sở trình độ phát triển cao II Nhà nước thành bang, hoạt động kinh tế, thể chế trị: a) Nhà nước thành bang (Thị quốc): - Nguyên nhân đời: Đất đai phân tán nhỏ Cư dân sống nghề th ủ công th ương nghiệp nên hình thành th ị quốc - Tổ chức thị quốc: Về đơn vị hành nước, nước thành th ị ch ủ y ếu Thành th ị lâu đài, ph ố xá, sân vận động bến cảng b) Hoạt động kinh tế: + Sự phát triển thủ công nghiệp: làm đ gốm, làm r ượu nho, d ầu ôliu… + Thương nghiệp: chủ yếu thương mại đường biển + Kinh tế hàng hóa-tiền tệ: sản xuất hàng hóa để xu ất kh ẩu: l ưu thơng ti ền t ệ Tiền cổ A-ten hình chim cú Tiền Denariuxo Roma TK II-III TCN II Nhà nước thành bang, hoạt động kinh tế, thể chế trị: a) Nhà nước thành bang (Thị quốc): b) Hoạt động kinh tế: c) Thể chế trị: - “Cộng hòa q tộc Rơma”: Khơng vua Viện ngun lão quý tộc quy ền tối cao - Bản chất: Dù dân chủ hay cộng hòa bước phát triển so v ới xã h ội cổ đ ại ph ương Đông Nh ưng n ền dân chủ chủ nơ, bóc lột đàn áp nô lệ 3) Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây: a) Lịch chữ viết: - Dùng dương lịch: năm 365 ngày ¼ xác hơn… - Hệ chữ ma (chữ la tinh) gồm 26 chữ cái: hoàn ch ỉnh, đ ược dùng ph ổ bi ến hi ện Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Mẫu tự Hi Lap-La tinh 3) Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây: a) Lịch chữ viết: - Dùng dương lịch: năm 365 ngày ¼ xác hơn… - Hệ chữ ma (chữ la tinh) gồm 26 chữ cái: hồn ch ỉnh, đ ược dùng ph ổ bi ến hi ện b) Sự đời khoa học: - Đạt trình độ cao lĩnh vực, gắn với tên tu ổi nhà khoa h ọc n ổi danh c) Văn học: - Văn học viết phát triển cao, hình thành th ể lo ại văn h ọc: ti ểu thuy ết, th tr ữ tình, bi k ịch, hài k ịch - Sử Thi I-di-át Ơ-đi-xê( Hơ-me), Ơ-đíp Làm Vua (Xơ-phơ-clơ) + Tốn học: Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít TA-LÉT PY-TA-GO Ơ-CƠ-LÍT + Vật Lý : Ác-si-mét + Triết học: Pla-tôn, A-ri-xtốt + Y học: Hy-pơ-crát + Văn học: + Sử học: HÊ-RƠ-ĐỐT NHÀ THƠ HƠ-ME Xơ-phơ-clơ TUY-XI-ĐÍT 3) Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây: a) Lịch chữ viết: b) Sự đời khoa học: c) Văn học: d) Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc hội họa: - Nghệ thuật: hồn mĩ, đậm tính thực - Kiến trúc: Một số cơng trình tiêu biểu đền Pác-tê-nơng, đấu tr ường Cơ-li-dê Đấu trường CƠ-LI-DÊ (hay gọi đấu trường La Mã) đấu trường lớn thành phố Rơma, gồm sân đấu hình êlip (kích thước: cao 48 m, dài 189 m, rộng 156 m) khán đài 80 hàng bậc thang, chia làm tầng, chứa 50 nghìn khán giả Được xây đá, kết cấu chịu lực gạch bê tơng Kiến trúc hùng vĩ nhờ hình khối lượn tròn mềm mại phân vị theo chiều cao thành tầng kiến trúc cổ điển khác Đền Parthenon: Pêricơlét – khách tiếng Hy Lạp cổ đ ại người đứng đầu thành bang Aten vào TK V TCN quy ết định xây d ựng Athen thành thành bang đẹp Hy Lạp thời Qu ần th ể kiến trúc ệt mỹ đ ược xây dựng đồi Acropole kiệt tác hoàn mỹ ngh ệ thu ật Hy L ạp c ổ đại, đền Parthenon cơng trình n ổi ti ếng nh ất đ ược xây dựng đất đền Athena thời xa xưa (2 cơng trình lại đ ền Athéna Nike, Erechthéion) Kiến trúc Ictinus –người miền Đơng Hy Lạp tác gi ả cơng trình đền Parthenon Đền dài 69,5m, r ộng 30,5m ,xung quanh n ội ện hành lang cột gồm 46 cột lớn đá cẩm thạch ... hóa cổ đại phương Tây: a) Lịch chữ viết: - Dùng dương lịch: năm có 365 ngày ¼ xác hơn… - Hệ chữ Rô ma (chữ la tinh) gồm 26 chữ cái: hoàn ch ỉnh, đ ược dùng ph ổ bi ến hi ện Click to edit Master...I Điều kiện tự nhiên xuất văn minh cổ đại Hi Lạp - Rô Ma: a) Điều kiện tự nhiên: - Nằm ven biển Địa Trung Hải, nhiều đảo, đất canh tác khơ cứng... Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Mẫu tự Hi Lap-La tinh 3) Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây: a) Lịch chữ viết: - Dùng dương lịch: năm có
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠI, LỊCH SỬ 10: BÀI 4: HY LẠP VÀ RÔ MA CỔ ĐẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay