Đại cương về sóng cơ

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:54

Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ Đại cương về sóng cơ v TS Hồng Chí Hiếu/09042 112 906/hieuhc@hus.edu.vn II ĐẠI CƯƠNG VỀ SĨNG BÀI 1: (ĐH 2007) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u=acos20πt(cm).Trong khoảng thời gian 2(s) sóng truyền đI quãng đường lần bước sóng? BÀI 2: Một sóng tần số 500Hz, tốc độ lan truyền 350m/s Hai điểm gần phương truyền sóng phải cách gần khoảng để chúng độ lệch pha π/3 rad ? BÀI 3: Một sóng âm tần số 450(Hz) lan truyền với vận tốc 360(m/s) khơng khí Độ lệch pha hai điểm cách d=1(m) phương truyền sóng bao nhiêu? BÀI 4: Vận tốc truyền âm khơng khí 340(m/s) , khoảng cáchgiữa hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha 0,8(m) Tần số âm bao nhiêu? BÀI 5: Cho mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 10(Hz) Người ta thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng d = 20 (cm) dao động ngược pha với Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc vào khoảng từ 0,76 (m/s) đến 1,05(m/s) BÀI 6: Một sợi dây đàn hồi dài đầu A dao động với tần số f theo phương vng góc với sợi dây Biên độ dao động (cm), vận tốc truyền sóng (m/s) Xét điểm M dây cách A đoạn 28 (cm), người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A góc ∆ϕ=(2k+1)π với k = 0, ±1, ±2, Tính bước sóng λ Biết tần số f giá trị khoảng từ 22(Hz) đến 26(Hz) BÀI 7: Một sóng học truyền trường đàn hồi.Phương trình dao động nguồn dạng: x=4cos(πt/3)cm Tính bước sóng λ Cho biết vận tốc truyền sóng v=40(cm/s) Tính độ lệch pha hai điểm cách khoảng 40(cm) phương truyền sóng thời điểm BÀI 8: Một sóng học truyền trường đàn hồi.Phương trình dao động nguồn dạng x=4cos(πt/3)cm Tính độ lệch pha dao động điểm sau khoảng thời gian 0,5 (s) BÀI 9: Một người xách xô nước đường , bước 50(cm) Chu kỳ daođộng riêng nước xơ T=1(s) Người với vận tốc v nước xơ bị sóng sánh mạnh Tính vận tốc v? BÀI 10: Trên mặt nước nguồn dao động tạo điểm O dao động điều hòa tần số f= 50(Hz) Trên mặt nước xuất vòng tròn đồng tâm O, vòng cách 3(cm) Tình vận tốc truyền sóng mặt nước? II SĨNG ÂM BÀI Cơng suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10W Cho âm truyền 1m, lượng âm lại bị giảm 5% hấp thụ môi trường Biết cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm lớn khoảng cách 6m bao nhiêu? TS Hồng Chí Hiếu/09042 112 906/hieuhc@hus.edu.vn BÀI Một nguồn điểm O phát sóng âm cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Mức cường độ âm vị trí cách nguồn âm r = 5m L = 60 dB Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Công suất nguồn âm bao nhiêu? BÀI Một nguồn âm S nguồn điểm phát âm đẳng hướng mơi trường khơng hấp thụ phản xạ âm Tại điểm M cách nguồn âm MS=8m, mức cường độ âm 50dB Mức cường độ âm điểm N cách nguồn âm NS=16m ? BÀI Một nguồn âm nguồn điểm, đặt O, phát âm đẳng hướng môi trường hấp thụ phản xạ âm Tại điểm M mức cường độ âm L1 = 50 dB Tại điểm N nằm đường thẳng OM xa nguồn âm so với M khoảng 40 m mức cường độ âm L2 = 36,02 dB Cho mức cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2 Công suất nguồn âm bao nhiêu? BÀI Một điểm M cách nguồn âm khoảng d cường độ âm I, cho nguồn âm dịch chuyển xa điểm M đoạn 50m cường độ âm giảm lần Khoảng cách d ban đầu bao nhiêu? BÀI Cách điểm M đoạn d, nguồn S phát âm đẳng hướng Dịch nguồn S lại gần M đoạn 63,0m mức cường độ âm M tăng thêm 20dB Khoảng cách d ban đầu bao nhiêu? BÀI Tại O nguồn phát âm đẳng hướng với cơng suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4.I lại giảm xuống I Cho AC=100m Khoảng cách AO ? BÀI Một nguồn phát âm điểm N, phát sóng âm theo phương Hai điểm A, B nằm đường thẳng qua nguồn, bên so với nguồn Cho biết AB  3NA mức cường độ âm A 5,2 B , mức cường độ âm B bao nhiêu? BÀI Tại điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) khoảng NA = m, mức cường độ âm LA = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 0,1 nW/m2 Cường độ âm A bao nhiêu? ...TS Hồng Chí Hiếu/09042 112 906/hieuhc@hus.edu.vn BÀI Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Mức cường độ âm vị trí... âm M tăng thêm 20dB Khoảng cách d ban đầu bao nhiêu? BÀI Tại O có nguồn phát âm đẳng hướng với cơng suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường... tăng từ I đến 4.I lại giảm xuống I Cho AC=100m Khoảng cách AO ? BÀI Một nguồn phát âm điểm N, phát sóng âm theo phương Hai điểm A, B nằm đường thẳng qua nguồn, bên so với nguồn Cho biết AB  3NA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về sóng cơ, Đại cương về sóng cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay