Giáo án Thể dục lớp 2

156 11 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:53

Lớp:2 Tuần:1 Tiết :1 Ngày soạn6-9-2017 Ngày dậy:7-9-2017 1) KiÕn thức: - Biết đợc số nội quy học thể dục, biết tên nội dung chơng trình thể dục lớp - Năm đợc số quy định học thể dục - Biết cách chơi trò chơi diệt vật có hại 2) Kĩ năng: - Yêu cầu HS biết đợc số nội dung chơng trình có thái độ học tập đúng, bớc vận dụng vào trình học tập để tạo nề nếp 3) Thỏi : ` - HS yêu thích môn thể dục II ) địa điểm, phơng tiện : - Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh nơi tập an toàn - Phơng tiện : Chuẩn bị còi III ) nội dung phơng pháp lên lớp: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đứng chỗ vỗ tay hát ) phần bản: - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 2: + Giáo viên giới thiệu nội dung ôn lại học chơng trình thể dục : ĐHĐN, thể dục PTC, tập RLTTCB, trò chơi vận động + Nhắc nhở HS tinh thần tập luyện tính kỉ luật - Phổ biến số nội quy quy định học thể dục: + sân phải tập hợp hàng dới ®iỊu khiĨn cđa líp trëng + Trang phơc ph¶i gän gàng, dày dép quai hậu + vào lớp phải đợc đồng ý giáo viên - Biªn chÕ tỉ tËp lun: + Biªn chÕ tỉ tập luyện tuỳ vào số lợng HS - Trò chơi diệt vật có hại + Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + cho HS chơi thử chơi thức, ) phần kết thúc: - Đứng chỗ vỗ tay hát - Giáo viên HS hệ thống học - Nhận xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ 6-8’ 18-22’ 8-13’ 2-3’ 2-3’ 5-6’ 4-5’ X x x x x x x x x x x - Quản ca bắt nhÞp X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS l¾ng nghe X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán điều khiển trò chơi X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp:2 Tuần:1 Tiết :2 Ngày soạn10-9-2017 Ngày dậy:11-9-2017 bµi : tËp hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số I ) mục tiêu: 1) Kiến thức: - Biết cách tập hợp hàng dọc dóng thẳng hàng dọc, điểm số - Nắm đợc cách chào báo cáo giáo viên nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc 2) KÜ năng: - Yêu cầu thực động tác ĐHĐN mức tơng đối xác, nhanh, trật tự - Yêu cầu thực động tác chào báo cáo 3) Thỏi : - HS yêu thích môn thể dục có thái độ học tập II ) địa điểm, phơng tiện : - Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh nơi tập an toàn - Phơng tiện : Chuẩn bị còi III ) nội dung phơng pháp lên lớp: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đứng chỗ vỗ tay hát - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai ) phần bản: - Ôn tập hợp hàngdọc, dóng hàng, điểm số + Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu động tác + Hô lệnh hô nhịp cho HS tËp + Chia tỉ cho HS tËp, c¸n lớp điều khiển - Học cách chào báo cáo giáo viên nhận lớp kết thúc học: + Giáo viên nêu tên động tác, giải thích làm mẫu động tác + Giáo viên giải tán lớp sau cho cán lớp tập hợp lại tập chào báo cáo nhận lớp kết thúc học - Trò chơi diệt vật có hại + Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + Cho HS chơi thử sau chơi thức ) phần kết thúc: - Đứng chỗ vỗ tay hát - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp - Nhận xét học giao bµi tËp vỊ nhµ - KÕt thóc giê häc6-8’ 18-22’ 12-15’ 2-3L 4-5’ 4-5’ X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV cïng HS khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan s¸t sưa sai cho X HS x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán lớp điều khiển trò chơi X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Giáo viên hô giải tán , HS hô to “kh” Lớp:2 Tuần:2 Tiết :1 Ngày soạn:11-9-2017 Ngày dậy:12-9-2017 bµi 3: dàn hàng ngang, dồn hàng trò chơi qua đờng léi ” I ) mơc tiªu: 1) KiÕn thøc: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc HS đứng vào hàng dọc vị trí( Thấp ,cao dới ) - Nắm đợc cách chào báo cáo giáo viên nhận lớp kết thúc học - Ôn trò chơi qua đờng lội 2) Kĩ : - Yêu cầu thực động tác mức tơng đối xác, nhanh, trật tự, không xô đẩy - Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơI chủ động 3) Thỏi : - HS rÌn lun tÝnh kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn II ) địa điểm, phơng tiện : -Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh nơi tập an toàn - Phơng tiện : Chuẩn bị còi III ) nội dung phơng pháp lên lớp: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc Trên sân tập - Đi theo vòng tròn hít thở sâu - Trò chơi chim bay cò bay ) phần bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,đứng nghiêm, đứng nghỉ, giậm chân chỗ _ đứng lại: + Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu động tác + Hô lệnh hô nhịp cho HS tËp + Chia tỉ cho HS tËp, c¸n sù lớp điều khiển - Dàn hàng ngang, dồn hàng: + Giáo viên nêu tên động tác, nhắc lại kĩ thuật động tác làm mẫu động tác + Chia tổ cho HS tập, tổ trởng điều khiển - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,đứng nghiêm, đứng nghỉ, giậm chân chỗ _ đứng lại: + tổ trởng tổ điều khiển - Trò chơi qua đờng lội + Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + Cho HS chơi thử sau chơi thức ) phần kết thúc: - Đứng chỗ vỗ tay hát - Giáo viên HS hệ thống bµi - NhËn xÐt giê häc vµ giao bµi tËp vỊ nhµ.6-8’ 18-22’ 10-12’ 1-2L 2-3L 1L 8-10’ 4-5’ X x x x x x x x x x x - GV hô nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tập theo đội hình chữ U x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp:2 Tuần:2 Tiết :2 Ngày soạn13-9-2017 Ngày dậy:14-9-2017 bµi 4: dµn hµng ngang, dồn hàng trò chơi nhanh lên bạn I ) mục tiêu: 1) Kiến thức: - Năm đợc số nội dung ĐHĐN, chơi trò chơi nhanh lên bạn biết luật chơi 2) Kĩ năng: - Yêu cầu thực động tác xác, đẹp trớc, hs biết cách chơi trò chơi chơi tơng đối chủ động 3) Thỏi : - HS yêu thích môn thể dục II ) địa điểm, phơng tiện : - Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh nơi tập an toàn - Phơng tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi III ) nội dung phơng pháp lên lớp: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Ôn cách chào báo cáo HS lớp chúc giáo viên nhận lớp - Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp ) phần bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,đứng nghiêm, đứng nghỉ,quay phải, quay trái - Dàn hàng ngang, dồn hàng: + Giáo viên nêu tên động tác, nhắc lại kĩ thuật động tác - Trò chơi nhanh lên bạn + Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + Cho HS chơi thử sau chơi thức có phân thắng thua ) phần kết thúc: - Đi thờng theo nhịp hàng dọc hát - Giáo viên HS hƯ thèng bµi - NhËn xÐt giê häc vµ giao bµi tËp vỊ nhµ 6-8’ 18-2 2’ 10-1 4’ 2-3L 2-3L 6-8’ 4-5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV lấy điệu HS hát GV hô nhÞp cho HS tËp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp:2 Tuần :3 Tiết :1 Ngày son:17-9-2017 Ngy dy:18-9-2017 5: quay phải , quay trái - trò chơi nhanh lên bạn I ) mục tiêu: 1) Kiến thức: - bớc đầu biết quay phải, quay trái, Biết cách chơi trò chơi nhanh lên bạn 2) Kĩ năng: - Yêu cầu thực động tác kĩ thuật, phơng hớng không để thăng - Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi luật 3) Thỏi : - HS yêu thích môn thể dục II ) địa điểm, phơng tiện : - Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh nơi tập an toàn - Phơng tiện : Chuẩn bị còi, cờ, kẻ sân trò chơi III ) nội dung phơng pháp lên lớp: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Ôn cách chào báo cáo HS lớp chúc giáo viên nhận lớp - chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc Trên sân trờng - Đi theo vòng tròn hít thở sâu - Trò chơi đứng ngồi theo lệnh ) phần bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ đến hết - Học động tác quay phải, quay trái + lệnh: bên phải ( trái) quay + Động tác: Lấy qót chân phải mũi chân trái làm trụ, xoay ngời sang phải sau đa chân trái cạnh chân phải - Trò chơi nhanh lên bạn + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + Cho HS chơi thở chơi thức ) phần kết thúc: - Đứng chỗ vỗ tay hát - Trò chơi có chúng em - Giáo viên HS hệ thèng bµi - NhËn xÐt giê häc giao bµi tËp vỊ nhµ 6-8’ 18-22’ 12-15’ 1-2L 4-5L 2L 4-5’ 4-5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV hớng dẫn khởi động + L1 giáo viên hô lệnh cho HS tập + L2 cán lớp điều khiÓn x x x x x x x x x x x x x x x x x x + Giáo viên nêu tên động tác, giải thích làm mẫu động tác ĐH tự chọn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp:2 Tuần:3 Tiết :2 Ngy son:20-9-2017 Ngy dy:21-9-2017 6: quay phải , quay trái - động tác vơn thở tay I ) mục tiêu: 1) Kiến thức: -Thực quay phải quay tráI tơng đối xác - Biết cách thực hai động tác vơn thở tay thể dục phát triển chung 2) Kĩ năng; - Yêu cầu thực động tác tơng đối xác, phơng hớng 3) Thỏi : - HS rèn luyện thân thể ngày II ) địa điểm, phơng tiện : - Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh nơi tập an toàn - Phơng tiện : Chuẩn bị còi, cờ, kẻ sân trò chơi III ) nội dung phơng pháp lên lớp: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đứng chỗ vỗ tay hát - Giậm chân chỗ vỗ tay hát - Trò chơi đứng ngồi theo lệnh ) phần bản: - Ôn động tác quay phải, quay trái - Học động tác vơn thở: +N1: Chân trái sang ngang, hai tay sang ngang lên cao chếch chữ V lòng bàn tay hớng vào nhau, mắt nhìn theo tay, hít vào + N2: Hai tay sang bên xuống thấp, cúi đầu, thở + N3: Hai tay dang ngang, hÝt vµo + N4: Về TTCB, thở + N5,6,7,8 nh ,nhịp đổi chân phải - Học động tác tay: + N1: Chân trái sang ngang, hai tay sang ngang bàn tay ngửa + N2: Hai tay lên cao vỗ vào mắt nhìn theo tay + N3: Hai tay trớc thẳng hớng , mặt hớng trớc + N4: Về TTCB + N5,6,7,8 nh nhng đổi bên - Ôn hai động tác học - Trò chơi qua đờng lội ) phÇn kÕt thóc: 10 1) KiÕn thøc: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm ngời - Ôn trò chơi ném bóng trúng đích 2) Kĩ năng: - Yêu cầu nâng cao khả đón chuyền cầu xác - Yêu cầu nâng cao khả ném bóng vào đích 3) Thỏi : - HS yêu thích môn học II ) phơng phP VÀ PHƯƠNG TIỆN ,HÌNH THỨC DẠY HỌC : 1.Phương pháp : _Quan sát –giảng giải –phân tích –làm mẫu Phơng tiện : - Chuẩn bị còi, sõn sch s an ton, HS cầu, , bóng nÐm, ®Ých 3.Hình thức -Tập luyện nhóm ,tổ -Tập luyện cá nhân III) NHIỆM VỤ HỌC TẬP THỰC HIỆN MỤC TIÊU: 1Giáo viên tổ chức hs tập luyện 2.HS a,Cá nhân -Tự tập luyện -Tìm hiểu nội dung chơi trò chơi -Hs tập theo tổ ,nhóm hs IV)TỔ CHỨC DẠY HC TRấN LP: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc Trên sân trờng - Đi thờng theo vòng tròn hít thở sâu - Ôn thể dục phát triển chung ) phần bản: - Chuyền cầu theo nhóm ngời: - Trò chơi ném bóng trúng đích + GV tập hợp đội hình, nêu tên trò chơi, phổ biến lại cách chơi + Cho HS chơi thử chơi thức + Tổ chức thi đấu tổ 142 ) phần kết thúc: - Đi theo hàng dọc hát - Rung đùi thả lỏng, cúi lắc ngời thả lỏng 6-8’ 1-2 1-2’ 1-2’ x 8N 18-22’ 8-12’ 8-10’ 4-5’ 1-2’ 10L x x x x x x x x x x x x x x x x x x 143 x x x x x x x x x x x x x + Chia tỉ tËp lun, tổ trởng điều khiển, GV quan sát sửa sai + thi chuyền cầu xem cặp chuyền cầu đợc nhiều lần mà không bị rơi cầu cb gh Đ1 x x x x x x x x x x x x §2 §3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x V)KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ -HS nêu lại động tác vừa học -HShiểu nội dung học -Khen hs tập tích cực tham gia chơi trò chơi nhiệt tình VI) ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO - HSvề nhà ôn lại nội dung học ,tập td hàng ngày -Chuẩn bị nội dung học sau dụng cụ chơi trò chơi tiết sau -bài 66: chuyền cầu _ trò chơi cóc cậu ông trời I ) mơc tiªu: - Sau học hs ,có khả 1) KiÕn thøc: - TiÕp tơc «n chun cầu theo nhóm ngời - Ôn trò chơi cóc cậu ông trời 2) kĩ năng: - Yêu cầu nâng cao khả đón chuyền cầu xác - Yêu cầu tham gia chơi tơng đối chủ động 3) Thỏi : - HS Yêu thích môn học II ) phơng phP V PHNG TIN ,HÌNH THỨC DẠY HỌC : 1.Phương pháp : _Quan sát –giảng giải –phân tích –làm mẫu Ph¬ng tiƯn : - Chuẩn bị còi, sõn sch s an ton, HS cầu, , bóng ném, đích 3.Hỡnh thức -Tập luyện nhóm ,tổ -Tập luyện cá nhân III) NHIỆM VỤ HỌC TẬP THỰC HIỆN MỤC TIÊU: 1Giáo viên tổ chức hs tập luyện 2.HS a,Cá nhân -Tự tập luyện -Tìm hiểu nội dung chơi trò chơi -Hs tập theo tổ ,nhóm hs IV)TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN LỚP: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 144 - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc Trên sân trờng - Đi thờng theo vòng tròn hÝt thë s©u - Xoay khíp cỉ tay, cỉ ch©n, gối, hông, vai - Ôn thể dục phát triển chung ) phần bản: - Chia HS làm hai nhóm, nhóm học chuyền cầu, nhóm chơi trò chơi theo khu vực quy định - Chuyền cầu theo nhóm ngời: - Trò chơi cóc cậu ông trời - Cho HS ôn lại vần điệu trò chơi ) phần kết thúc: - Đi theo hàng dọc hát - Rung đùi thả lỏng, cúi lắc ngời thả lỏng.6-8 1-2 1-2 1-2 1-2’ x 8N 18-22’ 8-12’ 8-10’ 145 4-5’ 1-2’ 10L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + tổ trởng điều khiển, GV quan sát sửa sai + Cả lớp đồng loạt thi chuyền cầu xem cặp chuyền cầu đợc nhiều lần mà không bị rơi cầu Xp x x x x x x x x cbx x x x x x x x + GV tập hợp đội hình, nêu tên trò chơi, phổ biến lại cách chơi + Cho HS chơi thử sau chơi thức x x x x x x x x x x x x x x x x x x x V)KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ -HS nêu lại động tác vừa học -HShiểu nội dung học -Khen hs tập tích cực tham gia chơi trò chơi nhiệt tình VI) ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO - HSvề nhà ôn lại nội dung học ,tập td hàng ngày -Chuẩn bị nội dung học sau dụng cụ chơi trò chơi tiết sau -bài 67: chuyền cầu I ) mơc tiªu: - Sau học hs ,có khả 1) KiÕn thøc: - TiÕp tơc «n chun cầu theo nhóm ngời - Ôn trò chơi cóc cậu ông trời 2) Kĩ năng: - Yêu cầu nâng cao khả đón chuyền cầu xác - Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi chủ động nhiệt tình 3) Thỏi : 146 - HS yêu thích môn thể dục II ) ph¬ng phÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN ,HÌNH THỨC DẠY HỌC : 1.Phương pháp : _Quan sát –giảng giải –phân tích lm mu Phơng tiện : - Chuẩn bị còi, sõn sch s an ton, HS cầu, , bóng ném, đích 3.Hỡnh thc -Tp luyn nhúm ,tổ -Tập luyện cá nhân III) NHIỆM VỤ HỌC TẬP THỰC HIỆN MỤC TIÊU: 1Giáo viên tổ chức hs tập luyện 2.HS a,Cá nhân -Tự tập luyện -Tìm hiểu nội dung chơi trò chơi -Hs tập theo tổ ,nhóm hs IV)T CHC DY HC TRấN LP: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đứng chỗ vỗ tay hát - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc Trên sân trờng - Đi thờng theo vòng tròn hít thở sâu - Ôn thể dục phát triển chung ) phần bản: - Chia HS làm hai nhóm, nhóm học chuyền cầu theo nhóm ngời, nhóm chơi trò chơi cóc cậu ông trời theo khu vực quy định - Chuyền cầu theo nhóm ngời: - Trò chơi Ném bóng trúng đích + Tổ chức thi đấu tổ, tổ thắng đợc tuyên dơng, tổ thua bị phạt nhảy lò cò ) phần kết thúc: - Đi theo hàng dọc hát - Rung đùi thả lỏng, cúi lắc ngời th¶ láng 6-8’ 1-2 147 1-2’ 1-2’ 1-2’ x 8N 18-22’ 8-12’ 8-10’ 4-5’ 1-2’ 10L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + Chia tỉ tËp lun, tỉ trởng điều khiển + Các cặp thi chuyền cầu xem cặp chuyền cầu đợc nhiều lần mà không bị rơi cầu x x 148 x x x x x x x x x x + Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến lại cách chơi luật chơi + Cho HS chơi thử sau chơi thøc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x V)KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ -HS nêu lại động tác vừa học -HShiểu nội dung học -Khen hs tập tích cực tham gia chơi trò chơi nhiệt tình VI) ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO - HSvề nhà ôn lại nội dung học ,tập td hàng ngày -Chuẩn bị nội dung học sau dụng cụ chơi trò chơi tiết sau -bµi 68: chuyền cầu I ) mục tiêu: - Sau bi học hs ,có khả 1) KiÕn thøc: - Thi chuyền cầu theo nhóm ngời 2) Kĩ năng: - Yêu cầu nhóm cố gắng đạt thành tích cao vÕ sè lÇn chun cÇu 3) Thái độ : - HS yêu thích môn thể dục II ) phơng phP VÀ PHƯƠNG TIỆN ,HÌNH THỨC DẠY HỌC : 1.Phương pháp : _Quan sát –giảng giải –phân tích –làm mẫu Phơng tiện : - Chuẩn bị còi, sõn sch s an ton, HS cầu, , bóng nÐm, ®Ých 3.Hình thức -Tập luyện nhóm ,tổ -Tập luyện cá nhân III) NHIỆM VỤ HỌC TẬP THỰC HIỆN MỤC TIÊU: 1Giáo viên tổ chức hs tập luyện 2.HS a,Cá nhân -Tự tập luyện -Tìm hiểu nội dung chơi trò chơi -Hs tập theo tổ ,nhóm hs IV)TỔ CHỨC DẠY HC TRấN LP: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: 149 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đứng chỗ vỗ tay hát - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc Trên sân trờng - Đi thờng theo vòng tròn hÝt thë s©u - Xoay khíp cỉ tay cỉ ch©n, gối, hông, vai - Ôn thể dục phát triển chung ) phần bản: - Ôn tâng cầu: - Trò chơi cóc cậu ông trời + Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến lại cách chơi luật chơi + Cho HS chơi thử sau chơi thức ) phần kết thúc: - Đi theo hàng dọc hát - Rung đùi thả lỏng, cúi lắc ngời thả lỏng - Trò chơi diệt vật có hại 6-8 1-2 1-2’ 1-2’ 1-2’ x 8N 18-22’ 10 - 12’ 150 8-10’ 4-5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + Cho HS đứng chỗ ôn lại động tác tâng cầu + Chi tổ tập luyện, tổ trởng điều khiển + Các tổ tổ chức thi chuyền cầu để chọn cặp có thành tích tốt nhÊt x x x x x x x x x x x x xp x x x x x x x x cbx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x V)KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ -HS nêu lại động tác vừa học -HShiểu nội dung học -Khen hs tập tích cực tham gia chơi trò chơi nhiệt tình VI) ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO - HSvề nhà ôn lại nội dung học ,tập td hàng ngày -Chuẩn bị nội dung học sau dụng cụ chơi trò chơi tiết sau -Bài 69: Chuyền Cầu I ) mơc tiªu: - Sau học hs ,có khả 1) Kiến thức: - Thi vô địch lớp chuyền cầu theo nhóm ngời 2) Kĩ năng: - Yêu cầu nhóm cố gắng đạt thành tích cao vế số lần chuyền cầu 3) Thỏi : - HS yêu thích môn học 151 II ) phơng phP V PHNG TIỆN ,HÌNH THỨC DẠY HỌC : 1.Phương pháp : _Quan sát –giảng giải –phân tích –làm mẫu Ph¬ng tiƯn : - Chuẩn bị còi, sõn sch s an ton, HS cầu, , bóng ném, đích 3.Hình thức -Tập luyện nhóm ,tổ -Tập luyện cá nhân III) NHIỆM VỤ HỌC TẬP THỰC HIỆN MỤC TIÊU: 1Giáo viên tổ chức hs tập luyện 2.HS a,Cá nhân -Tự tập luyện -Tìm hiểu nội dung chơi trò chơi -Hs tập theo tổ ,nhóm hs IV)TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN LP: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu: - gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cÇu giê häc - Xoay khíp cỉ tay cỉ chân, gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc Trên sân trờng - Đi thờng theo vòng tròn hít thở sâu - Ôn thể dục phát triển chung ) phần bản: - Ôn chuyền cầu theo nhãm ngêi: - Thi chun cÇu theo nhãm ngời: - Trò chơi tìm ngời huy + Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi + Cho HS chơi thử chơi thức ) phần kết thúc: - Đi theo hàng dọc hát - Rung đùi thả lỏng, cúi lắc ngời thả lỏng - Trò chơi diệt vËt cã h¹i”6-8’ 1-2 1-2’ 152 1-2’ 1-2’ 1-2’ x 8N 18-22’ 5-7’ 6-8’’ 6-8’ 4-5’ 1-2’ 10L 1-2’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + Chia tæ tËp lun, tỉ trëng ®iỊu khiĨn x x x x x x x x x x x x + GV tập hợp đội hình + Các tổ lần lợt cử đại diện tổ thi đấu cặp có số lần chuyền cầu cho 153 nhiều cặp vô địch lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x V)KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ -HS nêu lại động tác vừa học -HShiểu nội dung học -Khen hs tập tích cực tham gia chơi trò chơi nhiệt tình VI) ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO - HSvề nhà ôn lại nội dung học ,tập td hàng ngày -Chuẩn bị nội dung học sau dụng cụ chơi trò chơi tiết sau -Bµi 70:Tỉng KÕt Môn Học I ) mục tiêu: - Sau bi hc hs ,có khả 1) KiÕn thøc: - Tỉng kÕt môn học 2) Kĩ năng: - Yêu cầu hệ thống đợc kiến thức, kĩ học đánh giá đợc tiến , cố gắng số hạn chế để HS phát huy khắc phục năm học 3) Thỏi : - HS có thái độ đắn môn học II ) ph¬ng phÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN ,HÌNH THỨC DẠY HỌC : 1.Phương pháp : _Quan sát –giảng giải –phân tớch lm mu Phơng tiện : - Chuẩn bị còi, kẻ sẵn bảng hệ thống kiến thức kĩ ®· häc 3.Hình thức -Tập luyện nhóm ,tổ -Tập luyện cá nhân III) NHIỆM VỤ HỌC TẬP THỰC HIỆN MỤC TIÊU: 1Giáo viên tổ chức hs tập luyện 2.HS a,Cá nhân -Tự tập luyện -Tìm hiểu nội dung chơi trò chơi -Hs tập theo tổ ,nhóm hs IV)TỔ CHỨC DẠY HC TRấN LP: nội dungđịnh lợngphơng pháp tổ chức1 ) phần mở đầu - gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đứng vỗ tay hát - trò chơi diệt vậ tcó hại ) phần - Tổng kết môn học + Giáo viên HS hệ thống lại kiến thức học ĐHĐN, thể dục RLTTCB, thể dục phát triển chung trò chơi vận động - Giáo viên ghi nội dung học lên bảng kẻ sẵn 154 - Nhắc nhở HS nghỉ hè an toàn, không sông suối bơi ngời lớn ) phần kết thúc - Đứng vỗ tay hát - Trò ch¬i “ cã chóng em” 6-8’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 18-22’ 4-5’ 1-2’ 1-2’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + Xen kÏ c¸c néi dung, GV gäi mét vài HS lên làm mẫu lại động tác + GV đánh giá kết quả, tinh thần, thái độ học tập HS 155 + tuyên dơng tổ nhóm, em học tập tốt, nhắc nhở số tồn động viên em cố gắng phấn đấu học tập cho tốt năm học tới x x x x x x x x x x x x x x x x x x x V)KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ -HS nêu lại động tác vừa học -HShiểu nội dung học -Khen hs tập tích cực tham gia chơi trò chơi nhiệt tình VI) ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO - HSvề nhà ôn lại nội dung học ,tập td hàng ngày - Nhận xét học nhắc nhở em nhà tự ôn dịp hè 156 ... Lớp: 2 Tuần:8 Tiết :2 Ngày soạn :24 - 10 -20 17 Ngày dy :25 -10 -20 17 16: ôn thể dục phát triển chung 30 I ) mục tiêu: 1) Kiến thức: - Nắm thực đợc động tác thể dục phát triển chung 2) Kĩ năng:... - Nhảy thả lỏng - Cúi ngời thả lỏng - Giáo viên HS hệ thèng bµi - NhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vỊ nhµ 6-8’ 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 18 -2 2’ 12- 15’ 4-5L 29 2L 6-8’ 4-5’ x x x x x x x x x x x x x... Cúi lắc ngời thả lỏng - Giáo viên HS hệ thống bµi - NhËn xÐt giê häc vµ giao bµi tËp vỊ nhµ 6-8’ 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 23 18 -2 2’ 10-14’ 4-5L x 8N 6-8’ 4-5’ 10L 10L 10L 1 -2 x x x x x x x x x x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 2, Giáo án Thể dục lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay