HGS lý 9 QUỲ hợp 2018 2019

8 45 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:50

UBND HUYỆN QUỲ HỢP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG - NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn thi: VẬT Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1(4 điểm): Hai ô tô chuyển động đường quốc lộ Lúc 6h, ô tô từ điểm A theo chiều đến điểm B với vận tốc 60(km/h) Cùng lúc 6h, ô tô khác từ B chuyển động chiều với ô tô từ A đầu chuyển động với vận tốc 40(km/h) sau chuyển động với vận tốc 80(Km/h) Hai điểm A, B cách 40(km) Vào lúc hai xe gặp Câu (4 điểm): Bình thơng gồm hai nhánh hình trụ tiết S1 diện S1 =400cm2, S2 = 200cm2 có chứa nước hình vẽ S2 h Trên mặt nước có đặt pittông mỏng, khối lượng m1 = 1(kg) m2 Mực nước hai nhánh chênh đoạn h = 15cm Cho khối lượng riêng nước D = 1000kg/m3 Bỏ qua áp suất khí Hình a Tính khối pittơng m2 b Nếu đặt cân vào pittơng có khối lượng mực nước hai nhánh ngang Câu 3(5 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ hình Cho biết: R1 = 8; R2 = R3 = 12; R4 biến trở Đặt vào hai đầu A, B mạch điện hiệu điện UAB = 66V E R1 M R2 R3 A N F R4 U Mắc vào hai điểm E F mạch ampe kế có điện trở Hình nhỏ khơng đáng kể điều chỉnh biến trở R4 = 28 Tìm số ampe kế chiều dòng điện qua ampe kế Thay ampe kế vôn kế có điện trở lớn a Tìm số vôn kế Cho biết cực dương vôn kế mắc vào điểm nào? https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ b Điều chỉnh biến trở vơn kế Tìm hệ thức điện trở R1, R2, R3 R4 tính R4 Câu 4(4 điểm): Cho mạch điện hình vẽ: Đèn Đ1 ghi 12V - 12W; Đèn Đ2 ghi 3V - l,5W; UAB = 19,2V giữ không đổi; Rx biến trở; bỏ qua điện trở dây nối Chỉnh Rx đến giá trị thích hợp để đèn sáng bình thường Đ1 M Rx Đ2 N R a Tìm giá trị thích hợp Rx b Tính nhiệt lượng tỏa điện trở R 10 phút Chỉnh Rx = Ro để công suất tiêu thụ đoạn mạch MN công suất tiêu thụ R a Tìm R0 b Bình luận độ sáng đèn đèn Câu 5(3 điểm): Hai gương phẳng G1 G2 giống hệt đặt song song theo phương thẳng đứng, cách 10 cm, chiều dài gương 60 (cm) Một điểm sáng S đặt hai gương nằm ngang mép gương Một tia sáng truyền từ S nằm mặt phẳng thẳng đến gương G1 trước cách mép gương G1 khoảng h a Giá trị h để tia sáng có phản xạ gương G1 khơng tới gương G2 b Giá trị h = 5cm , Tìm tổng số lần tia sáng phản xạ G1 Lưu ý : Học sinh bảng B không làm Câu ý 2.b; Câu ý Hết -Họ tên thí sinh SBD https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ UBND HUYỆN QUỲ HỢP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG - NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐÁP ÁN MÔN THI: VẬT Câu Ý Câu (4 điểm) Câu Ý Câu (4 điểm) a Đáp án Gọi t thời gian từ lúc ô tô A từ A A đến lúc gặp t Quảng đường ô từ A S1 = v1t =60t Quảng đường ô tô từ B + Giai đoạn 1(t 3h) Tổng Quảng đường ô tô từ B S2 = 120 + v2'(t - 3) = 80t - 120 Hai vật gặp S1 = S2 + 40 Gặp giai đoạn 1(t< 3h) 60t = 40t + 40 t = 2(h)(thỏa mãn) Lúc 6h + 2h = 8h Gặp giai đoạn 2(t> 3h) 60t = 80t - 120 + 40 t = 4(h)(thỏa mãn) Lúc 6h + 4h = 10h Đáp án Áp suất điểm pít tơng S2 P2 = Áp suất điểm pit tông S1 P1 = Áp suất điểm bên nhánh S1 có độ cao băng điểm pit tông S2(P3) P3 = P1 + D.10.h Áp dụng ngun bình thơng P3 = P https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Điểm Bảng Bảng A B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b Câu = + D.10.h Tính tốn m2 = 3,5(kg) Để mức nước hai nhánh thi cần bỏ thêm cần vào pit tông S1 Áp suất điểm pit tông S1 P1 = Áp suất điểm pít tơng S2 P1 = Áp dụng ngun bình thơng P1 = P Tính tốn m = 6(kg) Ý Đáp án Khi điểm E, F mắc vào ampe kế lí tưởng nên chụm hai điểm E,F Mạch tương đương R1 R2 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,5 R3 E,F M R4 N Mạch điện (R1//R2)nt(R3 //R4) + Điện trở tương đương R1//R2 1/R12 = 1/R1 + 1/R2 R12 = 24/5(Ω) R3//R4 1/R12 = 1/R1 + 1/R2 R12 = 42/5(Ω) R12 nt R12 R = R12 + R12 =66/5(Ω) +I12 = I34 = I = = 5(A) 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 U1 = U2 = U12 = I12.R12 = 24(V) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 I3 = U3/R3 = 3,5(A) I4 = U4/R4 = 1,5(A) 0,25 0,25 0,25 +Xét nút E Do I3 > I1 nên dòng điện qua Ampe kế có chiều từ F đến E 0,25 0,25 I1 = U1/R1 = 3(A) I2 = U2/R2 = 2(A) U3 = U4 = U34 = I34 R34 = 42(V) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 2.a Số ampe kế cường độ dòng điên qua ampe kế(IA) IA + I1 = I3 => IA = 0,5(A) xét điểm F Khi điểm E, F nối với vôn kế tưởng coi hở mạch vơn kế Nên mạch điện tương đương R1 E R3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 I1 = I3 = I13 = U13/R13 = 3,3(A) I2 = I4 = I24 = U24/R24 =1,65(A) 0,25 0,25 0,25 Số vôn kế hiệu điện hai đâu E,F UEF = U1 – U2 = I1R1 – I2R2 = 6,6(V) Do UEF > nên cực dương vôn kế mắc vào điểm E +Để vôn kế số không nên UEF = nên U1 =U2 => I1 R1 = I2R2 U3 = U4 => I3R3 = I4R4 I1 = I3 I2 = I4 R1/R2 = R3/R4 => R4 =R2R3/R1 =18(Ω) Đáp án 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 R2 F M Mạch điện: (R1 nt R3)//(R4 nt R4) R4 N R1 nt R3 => R12 = R1 + R3 = 20(Ω) R2 nt R4 => R12 = R1 + R3 = 40(Ω) Do R13//R24 U13 = U24 = UMN = 66(V) 2.b Câu Ý 1.a Đèn Đ1: Cường độ dòng điện định mức: Iđm1 = = 1(A) Điện trở đèn Đ1 Rđ1 = = 12(Ω) Đèn Đ2: Cường độ dòng điện định mức: Iđm2 = = 0,5(A) Điện trở đèn Đ1 Rđ2 = = 6(Ω) Mạch điện https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1.b R nt (Rđ1 //(Rđ2 nt Rx)) Để hai đèn sáng bình thường Uđ1 = Uđm1 = 12(V), Iđ1 = Iđm1 = 1(A) Uđ2 = Uđm2 = 3(V), Iđ2 = Iđm2 =0,5(A) => Ux = Uđ1 - Uđ2 = 9(V) Ix = Iđ2 = 0,5(A) Rx = Ux/Ix = 18(Ω) UR = U - UMN = 7,2(V) IR = Iđ1 + Iđ2 = 1,5(A) R = UR/IR = 4,8(Ω) Nhiệt lượng tỏa R 10(phút) Q = IR2Rt = 4320(J) +Để công suất tiêu thu R đoạn MM PMN = IMN2RMN PR = IR2R a IR = IMN => RMN = R = 4,8(Ω).(1) + Mặt khác Rđ2 nôi tiếp Rx => Rđ2x =Rx + Rđ2 = Rx + Rđ2x //Rđ1 => RMN = = (2) Từ (1) (2) => Rx = 2(Ω) 2.b Câu Khi Rx = 2(Ω) RMN nt R => R = 9,6(Ω) IMN = IR = U/R = 2(A) Uđ1 = Uđ2x = UMN = IMN RMN = 9,6(V)< Uđm1 Vậy đèn sáng yếu Iđ2 = Ix = Uđ2x/Rđ2x = 1,6(A)> Iđm2 Vây đèn dễ cháy Ý a Đáp án ' Ảnh Của S qua gương G1 S đối xứng với S qua gương G1 Các tia sáng từ S tới gương G1 tia phản xạ kéo dài qua S' + Xét tia có tới gương G1 sau phản xạ tới mép G2 S' M S N I https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ H 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Điểm Bảng A Bảng B 0,25 0,25 G1 b G2 Tam giác G2S'N tam giác vuông N MS' = MS = MN/2 = 5cm NS' = MN + MS' = 15cm + Gọi I điểm tới tia tới có tia phản xạ mép dưới, hạ vng góc với gương G2 cắt G2 H 0,25 0,25 0,25 0,25 Do S'N//IH nên Tam giác G2IH đồng dạng tam giác G2S'N G2H/G2N =IH/S'N => G2H = 40cm => MI = NH = G2N - G2H =20cm + Vậy h =MI > 20 cm khơng có tia sáng tới gương G2 Xét tia có tới gương G1 sau phản xạ tới G2 M S N I H 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 +Gọi K,Q hai điểm tới tia sáng gương, KJ vng góc với gương +Tương tự câu a, ta có KH/KN= IH/NS' => (KN - h)/KN =IH/NS' Giải phương trình ta có KH = 10cm 0,25 0,25 0,25 0,25 +Xét tam giác IKJ tam giác QKJ Theo định luật phản xạ nên góc IKJ = góc JKQ Và góc KJQ = gócKJI Cạnh KJ chung Vậy tam giác IKJ = tam giác QKJ => IJ = JQ = KH = 10(cm Sau hai lần phạn xạ gương G1 liên tiếp điểm tới tia sáng cách 20cn + Vậy chiều dài gương là: L 5+ 20n => n2,75 nên n=2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 J K Q G1 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ G2 Số lần phản xạ gương G1 lần https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ... https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ UBND HUYỆN QUỲ HỢP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG - NĂM HỌC 2018 - 20 19 ĐÁP ÁN MÔN THI: VẬT LÝ Câu Ý Câu (4 điểm) Câu Ý Câu (4 điểm)... ghi 3V - l,5W; UAB = 19, 2V giữ không đổi; Rx biến trở; bỏ qua điện trở dây nối Chỉnh Rx đến giá trị thích hợp để đèn sáng bình thường Đ1 M Rx Đ2 N R a Tìm giá trị thích hợp Rx b Tính nhiệt lượng... (2) Từ (1) (2) => Rx = 2(Ω) 2.b Câu Khi Rx = 2(Ω) RMN nt R => R = 9, 6(Ω) IMN = IR = U/R = 2(A) Uđ1 = Uđ2x = UMN = IMN RMN = 9, 6(V)< Uđm1 Vậy đèn sáng yếu Iđ2 = Ix = Uđ2x/Rđ2x = 1,6(A)> Iđm2 Vây
- Xem thêm -

Xem thêm: HGS lý 9 QUỲ hợp 2018 2019 , HGS lý 9 QUỲ hợp 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay