Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN.

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 20:49

Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN.Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN.Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN.Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN.Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN. 3 Protein tham gia q trình nhân đơi ADN - Q trình tự nhân đơi ADN chế chép phân t ADN xo ắn kép tr ước m ỗi l ần phân bào K ết qu ả t ạo hai phân t ADN g ần nh gi ống hồn tồn Có chế nhân đôi thực dựa nguyên tắc bổ sung protein có hệ thống tìm kiếm, sửa chữa sai h ỏng ADN, giúp hoạt động hiệu Protein Vai trò Gyraza Bám vào điểm khởi đầu chép tiến hành tháo xoắn Helicaza Cắt đứt liên kết hidro, tách mạch đơn ADN SSB Bám vào mạch đơn ADN primaza Tổng hợp đoạn RNA đầu 5' đoạn ADN tổng hợp đầu 5’ doạn Okazaki ADN primaza ( I, II, III) Gắn vào vị trí đoạn đầu xúc tác phản ứng kéodài chu ỗi k ết thúc m ạch ADN làm khuôn, sửa chữa sai hỏng ADN https://www.youtube.com/watch?v=TtiAWevBCYQ phút Protein tham gia trình phân chia chất nhiễm sắc phân chia t ế bào ch ất Khi nhiễm sắc thể nhân đôi pha S, hai c m ỗi nhi ễm s ắc th ể gi ữ nguyên tr ạng thái đính v ới nhau, hay đ ược g ọi nhi ễm s ắc t chị em Các nhiễm sắc tử chị em giữ với b ởi phức h ệ protein cohesins , lắp ráp theo chiều dài nhiễm sắc tử chị em Protein cohesins nhiễm sắc tử chị em quan trọng trình phân chia nhi ễm s ắc th ể, bảo vệ protein shugoshin khỏi phân giải sớm protein kết dính nhiễm sắc tử Ở trạng thái bình th ường, cohesin ch ỉ b ị phá hu ỷ mu ộn trình phân bào, cho phép nhi ễm s ắc t ch ị em tách Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level - Ở tế bào động vật kỳ trung gian có q trình hình thành thoi phân bào, c ấu t ạo b ởi vi ống v ới tiểu phần protein tubulins toả từ trung thể Chính trung hợp giải trùng hợp tiểu ph ần tubulins t ạo nên s ự t h ợp thoi phân bào hay trình co rút t vơ s ắc d ẫn đ ến s ự di chuyển nhiễm sắc thể kỳ sau trình phân bào Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level -Trong kỳ đầu trình phân bào, protein condensins giúp chất nhiễm sắc đóng xoắn, co ngắn thể hình thái đ ặc tr ưng - Các nhiễm sắc thể đính vào thoi phân bào đầu kỳ Đ ầu d ương c t phân bào đính v ới nhi ễm s ắc th ể b ởi protein kinetochores – protein lắp ráp vào cuối kỳ đầu Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level - Trong trình phân chia tế bào chất, cấu trúc tế bào đ ộng v ật c ấu t ạo t s ợi actin sợi myosin chồng gối lên nhau, gọi vòng co, có vai trò tạo eo thắt màng sinh chất trình phân chia t ế bào ch ất, t ạo hai t ế bào Vòng co đ ược t h ợp kỳ sau đ ược đính v ới protein bám màng mặt tế bào chất màng sinh chất L ực sinh t s ự tr ượt lên c s ợi actin s ợi myosin Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5) Tổng hợp Protein Chức Kinaza Kiểm soát chu kỳ tế bào Cyclin Kết hợp với kinaza tạo nên phức hệ Cdk Kinaza Wee1 Photphoryl hoá protein kinaza Photphataza Cdc25 Gỡ bỏ gốc photphat nhằm trả lại hoạt tính cho phức hệ cyclin-Cdk p21, p27, p57, p53 Ức chế hoạt tính cyclin – kinaza, ức chế chu kỳ tế bào Gyraza Bám vào điểm khởi đầu chép tiến hành tháo xoắn Helicaza Cắt đứt liên kết hidro, tách mạch đơn ADN SSB Bám vào mạch đơn, giữ mạch tách ADN primaza Tổng hợp RNA mồi đầu 5' đoạn ADN đầu 5’ đoạn Okazaki ADN primaza(I,II,III) Xúc tác phản ứng kéo dài chuỗi, sửa chữa sai hỏng ADN Cohesin Giữ nhiễm sắc tử chị em với Shugoshin Bảo vệ cohesion khỏi phân giải sớm protein kết dính NST Condensin Giúp chất nhiễm sắc đóng xoắn, co ngắn thể hình thái đặc trưng Kinetochores Vị trí đính bám sợi tơ vơ sắc với nhiễm sắc thể Tubulin Đơn phân cấu tạo vi ống hay sợi tơ vô sắc thoi phân bào ... trò tạo eo thắt màng sinh chất trình phân chia t ế bào ch ất, t ạo hai t ế bào Vòng co đ ược t h ợp kỳ sau đ ược đính v ới protein bám màng mặt tế bào chất màng sinh chất L ực sinh t s ự tr ượt
- Xem thêm -

Xem thêm: Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN., Protein tham gia quá trình nhân đôi ADN.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay