Câu hỏi ôn tập 4 chứng chỉ hành nghề chứng khoán

40 16 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 19:53

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỀ 01 Câu 1: Chức hệ thống đăng ký, lưu ký, toán bù tr ch ứng khoán: I II III IV Quản lý chứng khoán lưu ký khách hàng Ghi nhận quyền sở hữu Cung cấp thơng tin chứng khốn giả mạo, bị cắp Phân phối lãi, trả vốn gốc cổ tức tiền mặt cho người sở hữu chứng khoán Đáp án: a I II b I, II III c II, III IV d I, II, III IV Câu 2: Qui trình ký gởi chứng khoán bao gồm bước: I Ký gởi chứng khoán thành viên II Thành viên lưu ký tiếp nhận hạch toán chứng khoán ký gởi III Thành viên tái lưu ký chứng khoán trung tâm lưu ký ch ứng khoán IV Trung tâm lưu ký chứng khoán tiếp nhận hạch toán ch ứng khoán lưu ký Đáp án: a b c Câu 3: TTLKCK tốn chúng theo hình thức: I, II, IV III I, II, III IV IV, III, II I cho giao dịch chứng khốn cơng ty đ ại a Bù trừ đa phương b Bù trừ song phương c Thanh toán trực tiếp d Tất câu Câu 4: Nhân viên công ty chứng khoán thấy giá chứng khoán liên tục sụt giảm nên định bán chứng khoán để cắt lỗ cho khách hàng mà khơng có ủy thác khách hàng, hành vi là: a Sai b Đúng Câu 5: Câu sau phản ánh lệnh MP: a Giao dịch mức giá tốt có sẵn thị tr ường b Khơng ghi giá ghi MP c Khớp mức giá xác định giá mở cửa d Câu a, b e Câu b, c f Tất câu Câu 6: Phát biểu sau đúng: a Quĩ đầu tư dạng đóng phát hành cổ phiếu/ch ứng ch ỉ đ ầu t công chúng lần với số lượng định quĩ không th ực hi ện việc mua lại cổ phiếu/chứng đầu tư nhà đầu t có nhu cầu bán lại b Quĩ đầu tư dạng mở liên tục phát hành cổ phiếu/chứng ch ỉ đầu t công chúng thực việc mua lại cổ phiếu/chứng đầu t người đầu tư có nhu cầu thu hồi vốn c Cả phát biểu d Cả phát biểu sai Câu 7: Chứng chĩ Quỹ đóng giao dịch tại: a Trung tâm lưu ký chứng khoán b Sở giao dịch chứng khoán c Thị trường thứ cấp d Tại đại lý ủy quyền công ty quản lý quỹ e Câu b, c f Câu b, c, d Câu 8: Nhà đầu tư bán khống 1.000 cổ phiếu với giá 100.000 đồng, nhà đầu tư chấp nhận lỗ 10% nên đặt lệnh sau đây? a Lệnh giới hạn 110.000 đồng b Lệnh thị trường 110.000 đồng c Lệnh ATO (ATC) giá 110.000 đồng d Lệnh dừng để mua giá 110.000 đồng e Tất câu sai Câu 9: Mơ hình hoạt động Cơng ty chứng khốn là: a b c d Cơng ty cổ phần Công ty TNHH Công ty hợp danh Công ty đại chúng e Câu a, b, c f Tất câu Câu 10: Lợi nhuận thu từ mua bán cổ phiếu quỹ hạch toán vào: a Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh b Lợi nhuận từ hoạt động quản lý c Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng d Lợi nhuận đầu tư tài e Tất sai Câu 11: Hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai khác điểm sau đây: I Niêm yết sở giao dịch II Tiêu chuẩn hóa (đơn vị giao dịch, bước giá, …) III Kiểm soát rủi ro toán IV Tính khoản Phương án: a Câu I, II, III b Câu I, III, IV c Câu II, III, IV d Câu II, III e Tất câu Câu 12: Trong đợt khớp lệnh liên tục, lệnh MP nhập vào h ệ th ống giao dịch trước tiên so khớp với: a Giá LO bán có sẵn hệ thống theo thứ tự ưu tiên v ề th ời gian b Giá LO bán theo thứ tự từ thấp đến cao c Giá bán có khối lượng lớn d Do người mơi giới thực so khớp e Lệnh bị hệ thống từ chối Câu 13: Ông A mua quyền chọn mua 1000 cổ phiếu X có giá th ực hi ện 50.000 đồng với thời hạn tháng Theo quy định đối v ới quy ền ch ọn Mỹ, ông A có quyền mua a 1000 cổ phiếu giá 50.000 đồng vào th ời điểm vòng tháng tới b 1000 cổ phiếu giá 50.000 đồng vào thời điểm tháng sau c 1000 cổ phiếu với giá thấp 50.000 đồng mua tr ước th ời điểm tháng d Nếu muốn mua trước thời điểm tháng phải đồng ý người bán Câu 14: Tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh phát hành bán ch ứng khốn cơng chúng tối thiểu 70% khối l ượng chào bán tối đa 95% khối lượng chào bán Phương thức bảo lãnh phương thức nào? a Bảo lãnh với cố gắng cao b Bảo lãnh tất không c Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu – tối đa d Bảo lãnh dự phòng e Câu b, c f Câu a, b, c Câu 15: Thị trường chứng khoán thứ cấp thị trường chứng khoán sơ cấp giống điểm sau đây? I Hàng hóa mua bán, chuyển nhượng thị trường II Huy động vốn III Tạo khoản cho hàng hóa IV Là kênh tài gián tiếp trực tiếp Phương án: a I, II, III b II, III c I, II, IV d I, IV e II, III, IV f Tất câu Câu 16: Theo phương thức bảo lãnh với cam kết chắn, nhóm tổ chức bảo lãnh phát hành mua chứng khoán tổ chức phát hành v ới giá: a Thấp giá phát hành công chúng b Cao giá phát hành công chúng c Bằng giá phát hành công chúng Câu 17: Cổ phiếu quỹ là: a Cổ phiếu phát hành lần đầu công chúng (IPO) b Cổ phiếu phát hành bổ sung c Cổ phiếu phát hành riêng lẻ d Cổ phiếu công ty phát hành mua lại e Cổ phiếu phát hành thứ cấp Câu 18: Câu sau phản ánh bảo lãnh cố gắng cao nh ất ? a Cam kết bán hết toàn số lượng cổ phiếu phát hành b Cam kết cố gắng bán hết toàn số lượng cổ phiếu phát hành c Cam kết cố gắng để bán số lượng cổ phiếu phát hành d Khơng có cam kết Câu 19: Công cụ sau cơng cụ thị trường tiền tệ: I Tín phiếu kho bạc II Thương phiếu III Hối phiếu IV Cổ phiếu V Trái phiếu VI Chứng tiền gởi VII Tín dụng cầm cố VIII Chứng quỹ Phương án a I, II, VI b I, II, III, V, VI c I, II, III d I, II, III, VI e Tất câu sai Câu 20: Thị trường chứng khoán sơ cấp là: a Mua bán lần đầu chứng khoán phát hành b Thị trường cấp c Thị trường phát hành d Tất e Tất sai Câu 21: Tổ chức phát hành thu tiền a Phát hành chứng khoán thị trường sơ cấp b Phát hành chứng khoán thị trường thứ cấp c Cả hai câu d Cả hai câu sai Câu 22:Chức sở giao dịch chứng khoán: I Là thị trường tập trung tổ chức mua bán chứng khoán cách liên tục II Xác định giá cách công III Giúp cho tổ chức niêm yết dễ dàng tăng vốn IV Có thể đưa báo cáo cách xác liên tục v ề tình hình chứng khốn thị trường chứng khoán Đáp án: a I II b I, II IV c I, II, III d I, II, III IV Câu 23: Khi công ty cổ phần thực tách cổ phiếu làm cho: a b c d lệ tách gộp theo tỷ lệ tách gộp Giá cổ phiếu tăng lên theo tỷ lệ tách gộp Giá cổ phiếu giảm xuống theo tỷ lệ tách gộp Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên theo tỷ Số lượng cổ phiếu lưu hành giảm xuống e Câu a, d f Câu b, c Câu 24: Nhà đầu tư A mua quyền chọn mua 100 cổ phiếu có kỳ h ạn tháng với giá 5USD/quyền chọn doanh nghiệp XYZ Vào th ời ểm mua quyền chọn, giá cổ phiếu XYZ bán với giá 50USD/c ổ phi ếu, giá thực quyền chọn 48USD/cổ phiếu Nếu thuế chi phí giao dịch, xác định lãi/lỗ ròng nhà đ ầu tư A n ếu giá c cổ phiếu 45 USD/cổ phiếu quyền chọn đáo hạn ph ương án sau: a Lãi 200 USD b Lỗ 300 USD c Lãi 400 USD d Lỗ 500 USD Câu 25: Vai trò cơng ty chứng khốn I Vai trò huy động vốn II Cung cấp chế giá III Cung cấp chế chuyển tiền mặt IV Thực tư vấn đầu tư V Tạo sản phẩm tài Đáp án: a b c d I, II III, II, III IV I, II IV, V I, II, III, IV V ĐỀ 02 Câu 1: Giá trị tài sản ròng (NAV) quĩ: a Bằng tổng giá trị tài sản khoản đầu tư b Bằng tổng giá trị tài sản khoản đầu tư trừ nghĩa v ụ phải trả c Cả a b d Cả a b sai Câu 2: Giá trị giao dịch chứng quĩ đóng phụ thuộc vào: a Giá trị tài sản ròng b Cung cầu thị trường c Xoay quanh giá trị tài sản ròng tùy thuộc vào cung cầu th ị trường d Cả câu sai Câu 3: Áp dụng phương thức lưu ký ghi sổ chứng khoán Việt Nam bao gồm: I Phát hành II Phát hành tăng vốn III Phát hành cổ phiếu thưởng IV Thực quyền cổ phiếu, tách gộp cổ phiếu V Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi Đáp án: a I, II, III b II, II, IV c I, II, III, IV d I, II, III, IV, V Câu 4: Nhiệm vụ chuyên gia thị trường a Tham gia đấu lệnh để định giá chứng khoán b Tự doanh nhằm nâng cao tính khoản cho thị trường c Tất câu Câu 5: Lệnh ATC lệnh mua bán mức giá sau đây: a Giá có khối lượng giao dịch lớn b Giá khớp lệnh xác định giá mở cửa thị trường c Giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa thị trường d Câu a, b e Câu a, c f Tất sai Câu 6: Câu sau phản ánh bán khống? a Người bán khơng sở hữu chứng khốn b Người bán sở hữu chứng khoán c Người bán kỳ vọng giá chứng khoán tăng d Người bán kỳ vọng giá chứng khoán giảm e Câu a, d f Câu b, c Câu 7: Niêm yết mang tính chất thâu tóm dạng niêm yết sau đây? a Niêm yết toàn phần b Thay đổi niêm yết c Niêm yết lại d Niêm yết bổ sung e Niêm yết cửa sau Câu 8: Chứng khoán sau chứng khoán phái sinh: I Trái phiếu chuyển đổi II Hợp đồng kỳ hạn III Quyền mua cổ phần IV Quyền lựa chọn (option) V Cổ phiếu ưu đãi Phương án: a I, II, III b II, III, V c II, IV, III d I, II, III, IV e I, II, IV, V Câu 9: Xác định giá khớp lệnh khối lượng thực hiện: Giờ Khối lượng mua Giá Khối lượng bán Giờ 9h10 2.000 20.000 2.000 9h15 9h11 1.000 20.500 2.000 9h13 9h14 3.000 21.000 a Khối lượng 1.000 Giá 20.500; Khối lượng 3.000 Giá 21.000 b Khối lượng 2.000 Giá 20.500; Khối lượng 2.000 Giá 21.000 c Khối lượng 2.000 Giá 20.500; Khối lượng 2.000 Giá 21.000 d Khối lượng 3.000 Giá 20.500; Khối lượng 1.000 Giá 21.000 e Tất sai Câu 10: Cổ phiếu phiếu qũy có quyền sau a Được chia cổ tức b Được chia cổ tức sau cổ đông thường c Được quyền biểu d Tất sai Câu 11: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người làm nghề mơi giới: I Tiếp xúc tìm hiểu khách hàng có dẫn phù h ợp II Cư xử công với khách hàng III Không lợi dụng dùng tài sản hay tài khoản giao dịch c khách hàng IV Việc công bố xung đột lợi ích V Giữ bí mật cho khách hàng Đáp án: a I,II III b I, II IV c I, II, III V d I, II, III, IV V Câu 12: Nhà đầu tư sở hữu chứng quyền có quyền: a Quyền bầu cử b Được chia cổ tức theo tỷ lệ công bố c Được ưu tiên so với cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi d Được ưu tiên so với cổ đông sở hữu cổ phiếu thường trường hợp lý tài sản công ty c Khách hàng nộp thêm tiền vào tài khoản d Câu a, b e Câu b, c f Tất câu Câu 21: Giá trị tài sản thực có khách hàng giao d ịch bảo ch ứng là? a Giá trị thị trường hành số cổ phiếu tài khoản bảo chứng khách hàng b Khoản chênh lệch giá trị thị trường hành số cổ phiếu tài khoản bảo chứng dư Nợ tài khoản bảo chứng khách hàng c Tổng giá trị cổ phiếu tính theo giá gốc d Khơng có Phương án Câu 22: Tài khoản tiền mặt vay tiền để đầu tư khơng? a Khơng b Có c Tùy thỏa thuận CTMG nhà đầu tư d Khơng có phương án Câu 23: Thành viên hỗ trợ giao dịch thị trường UPCOM có đăng ký nghiệp vụ tự doanh chứng khốn phép mua bán loại cổ phiếu ngày giao dịch khơng? a Có b Khơng Câu 24: CTCP A trả cổ tức cho khách hàng CTMG X chuy ển ti ền trực tiếp vào tài khoản sau khách hàng? a Tài khoản giao dịch chứng khoán khách hàng mở CTMG X b Tài khoản tiền gởi theo yêu cầu khách hàng mở ngân hàng c Tài khoản giao dịch chứng khoán khách hàng m Ngân hàng lưu ký d Tất e Tất sai Câu 25: Tài khoản bảo chứng khác tài khoản giao dịch thông th ường điểm sau đây? a Ưu tiên thực trước b Tỷ lệ ký quỹ c Bán khống d Câu a, b e Câu b, c f Tất câu Câu 26: Cơng ty chứng khốn có nghĩa vụ phải lưu trữ chứng t giao d ịch nhà đầu tư bao lâu? a năm b 10 năm c 15 năm Câu 27: Cơ sở để xác định giao dịch mức là: a So sánh khoản hoa hồng môi giới với số vốn ban đầu khách hàng dành cho giao dịch chứng khoán để tính ch ỉ số chi phí vốn b So sánh khoản hoa hồng môi giới với số v ốn bình qn khách hàng để tính số chi phí vốn c Hoặc a b d Cả a b Câu 28: Trong hợp đồng bảo chứng người mơi giới quyền: a Tồn quyền sử dụng số chứng khoán tài khoản bảo ch ứng khách hàng theo quy định b Không quyền sử dụng số chứng khoán tài khoản bảo chứng khách hàng c Được quyền sử dụng số chứng khoán tài khoản bảo ch ứng khách hàng phải có đồng ý khách hàng trước d Tất sai Câu 29: CTMG có nghĩa vụ phải tốn tồn số tiền mua chứng khốn tài khoản tài khoản bảo chứng tài khoản giao d ịch thông thường khách hàng khả chi trả a Đúng b Sai Câu 30: Theo quy định nay, thành viên giao dịch có thực nhập lệnh giao dịch từ xa phòng giao dịch vào h ệ th ống giao d ịch SGDCK khơng? a Khơng b Có LUẬT ÁP DỤNG TRONG NGÀNH CHỨNG KHOÁN Câu 1: Trong trình sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán c ổ phiếu công chúng, công ty đại chúng phải báo cáo UBCKNN, SGDCK (trường hợp tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) công bố thông tin ấn phẩm, trang thông tin điện tử công ty đại chúng ph ương tiện công bố thông tin UBCKNN, SGDCK (tr ường h ợp t ổ ch ức niêm yết, đăng ký giao dịch) tiến độ sử dụng vốn thu từ đ ợt chào bán theo định kỳ: a Sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán b Sáu (06) tháng kể từ ngày sử dụng vốn huy động c Một năm kể từ ngày sử dụng vốn huy động d Một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Câu 2: UBCKNN quản lý việc chào bán cổ phần riêng lẻ doanh nghiệp sau đây? I Công ty cổ phần bảo hiểm II Ngân hàng thương mại cổ phần III Công ty cổ phần chứng khốn IV Cơng ty cổ phần thường V Công ty niêm yết VI Công ty cổ phần quản lý quỹ Phương án: a I, II, III, V b I, II, III, V, VI c III, V, VI d II, III, V, VI e Tất câu Câu 3: Chứng khốn cơng ty sau bắt buộc phải đăng ký t ập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán? a Chứng khoán công ty niêm yết Sở Giao dịch Ch ứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán b Chứng khoán cơng ty cổ phần c Chứng khốn cơng ty đại chúng d Cả a c Câu 4: Công ty đại chúng phải công bố thông tin sau th ời hạn hai mươi bốn (24) kể từ xảy ra? a Quyết định Hội đồng quản trị việc mua lại cổ phiếu cơng ty b Quyết định Hội đồng quản trị việc bán số cổ phiếu mua cơng ty c Quyết định Đại Hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị mức cổ tức trả d Câu a, b e Tất câu Câu 5: Cơng ty chứng khốn bị đình hoạt động tr ường hợp sau đây, ngoại trừ a Hoạt động sai mục đích, không giấy phép b Lỗ gộp đạt 40% vốn điều lệ c Khơng trì đủ vốn pháp định d Hổ sơ xin cấp giấy phép hoạt động có thông tin sai Câu 6: Công ty đại chúng phải công bố thông tin sau th ời hạn bảy mươi hai (72) kể từ xảy a Quyết định vay phát hành trái phiếu có giá trị ba m ươi ph ần trăm (30%) vốn chủ sở hữu thời điểm báo cáo gần b Quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng; c Quyết định việc thành lập công ty d Câu b, c e Câu a, b f Tất câu Câu 7: Quỹ đầu tư Việt Nam có dạng sau: a Dạng đóng b Dạng mở c Tất Câu 8: Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm gi ữ từ năm ph ần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu công ty đại chúng không thực giao dịch có thay đổi v ề s ố l ượng c ổ phi ếu sở hữu vượt phần trăm (1%) số lượng cổ phiếu loại lưu hành a Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu ph ải công bố thông tin theo quy định b Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu phải công bố thông tin theo quy định c Trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày thay đổi tỷ lệ s h ữu ph ải công bố thông tin theo quy định d Không thực giao dịch nên không can phải công bố Câu 9: Cơng ty chứng khốn phải đảm bảo tỷ lệ tổng nợ v ốn ch ủ s hữu không vượt quá: a Sáu (06) lần b Năm (05) lần c Bốn (04) lần d Khơng có phương án Câu 10: Cơng ty Chứng khốn tổ chức hình thức Cơng ty Cổ phần mua lại cổ phần phát hành để làm cổ phiếu quỹ v ới kh ối lượng bao nhiêu? a Không 10% b Không 15% c Không 20% d Không 25% Câu 11: Công ty đại chúng hoàn tất việc mua lại cổ phi ếu c làm cổ phiếu quỹ bán cổ phiếu quỹ, ph ải báo cáo k ết qu ả th ực cho UBCKNN SGDCK (trường hợp tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) vòng ngày a Ba (03) ngày, kể từ ngày kết thúc giao dịch b Bảy (07) ngày, kể từ ngày kết thúc giao dịch c Mười (10) ngày, kể từ ngày kết thúc giao dịch Câu 12: Trung tâm lưu ký chứng khốn có nhiệm vụ quyền h ạn sau, ngoại trừ? a Xử phạt vi phạm hành với vi phạm liên quan đến ho ạt động đăng ký, lưu ký, toán bù trừ chứng khoán b Ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ toán ch ứng khoán sau UBCKNN phê chuẩn c Chấp thuận huỷ bỏ tư cách thành viên lưu ký d Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ toán ch ứng khốn Câu 13: Loại hình doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đ ầu công chứng không bắt buộc phải có cơng ty chứng khốn tư vấn lập hồ s ơ? a Doanh nghiệp FDI chuyển đổi thành công ty cổ phần kết h ợp v ới chào bán chứng khốn cơng chúng b Doanh nghiệp FDI chuyển đổi thành công ty cổ phần, chào bán chứng khốn cơng chúng c Doanh nghiệp thành lập thuộc lĩnh vực xây dựng sở h tầng d.Cả a, b c Câu 14: Nhà đầu tư nước mua, bán nắm giữ tối đa phần trăm tổng số chứng quỹ đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng a 30% b 35% c 49% d 51% e Không quy định Câu 15: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo k ết qu ả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo so với kỳ báo cáo năm tr ước biến động phần trăm (%) tổ chức niêm yết ph ải giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến biến động bất thường báo cáo tài q a ≥ 5% b ≥ 10% c ≥ 15% d ≥ 20% Câu 16: Tổ chức góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty quản lý quỹ Việt Nam? a Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngồi b Tổ chức kinh doanh chứng khốn nước ngồi có nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khốn c Tổ chức kinh doanh bảo hiểm nước ngồi d Câu a, b e Câu b, c f Tất câu Câu 17: Việc chào mua công khai cổ phiếu công ty đại chúng ho ặc chứng quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng phải đảm bảo nguyên tắc sau đây: I Các điều kiện chào mua công khai áp dụng công đ ối với tất cổ đông công ty mục tiêu nhà đầu tư quỹ đầu tư mục tiêu II Các bên tham gia chào mua công khai cung cấp đ ầy đ ủ thông tin để tiếp cận đề nghị mua, bán cổ phiếu ch ứng ch ỉ quỹ III Tôn trọng quyền tự định đoạt cổ đông công ty mục tiêu nhà đầu tư quỹ đầu tư mục tiêu Phương án: a I, II b I, III c II, III d I, II, III Câu 18: Xử lý trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, phụ trách tài chính/kế toán, người quản lý khác th ực giao dịch không công bằng, thu hồi: a Cổ tức từ cổ phiếu, hay lãi suất từ trái phiếu b Chênh lệch giá mua bán từ giao dịch không công c Câu a b Câu 19: Người hành nghề công ty quản lý quỹ phải đáp ứng u cầu sau đây? a Có trình độ đại học chuyên ngành b Kinh nghiệm năm lĩnh vực chuyên ngành c Có chứng hành nghề quản lý quỹ d Tất Câu 20: Tổ chức, cá nhân người có liên quan nắm giữ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu cơng ty đại chúng có ý đ ịnh mua tiếp để sở hữu 51% số cổ phiếu có quyền biểu quy ết l ưu hành công ty phải: a Chào mua riêng lẻ b Chào mua cơng khai c Giao dịch bình thường d Được quyền lựa chọn phương thức giao dịch Câu 21: Tổ chức niêm yết phải lập công bố thông tin báo cáo tài bán niên (sáu tháng đầu năm) soát xét tổ ch ức ki ểm toán chấp thuận thời hạn a bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc Quý hàng năm b năm mươi (50) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý hàng năm c sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý hàng năm d Không phải công bố thông tin báo cáo tài quý Câu 22: Chuyển nhượng cổ phần cơng ty tập đồn, tổng cơng ty theo mơ hình cơng ty mẹ, cơng ty có ph ải th ực hi ện th ủ t ục chào mua cơng khai khơng? a Có b Khơng Câu 23: Để xác định giá trị tài sản ròng 01 Quỹ chuyên đầu tư vào chứng khoán niêm yết Thị trường tập trung, người ta phải dựa vào? a Giá đóng cửa ngày giao dịch trước ngày định giá b Giá trung bình ngày giao dịch trước ngày định giá c Cả a b d Khơng có phương án xác Câu 24: Báo cáo tài quý tổ chức niêm yết phải lưu trữ th ời gian trụ sở tổ chức để nhà đầu tư tham kh ảo a Ít vòng mười (10) năm b Ít vòng năm (05) năm c Ít vòng (01) năm d Tùy thuộc quy định điều lệ công ty Câu 25: Công ty đại chúng phải đăng tải toàn văn báo cáo sau đây? a Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm (01) số báo có phạm vi phát hành tồn quốc b Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm ba (03) s ố báo có phạm vi phát hành tồn quốc c Báo cáo tài năm (01) số báo có ph ạm vi phát hành tồn quốc d Báo cáo tài năm ba (03) số báo có ph ạm vi phát hành tồn quốc Câu 1: CTCK có cấp phép thực hoạt động bảo lãnh phát hành môi giới không? a Khơng b Có Câu 2: CTCK khơng phải thành viên SGDCK có đ ược quy ền đăng ký hoạt động lưu ký khơng? a Khơng b Có c Được cấp hoạt động lưu ký cấp phép hoạt động môi giới tự doanh Câu 3: UBCKNN có quyền đình chào bán chứng khốn công chúng trường hợp sau đây: a) Hồ sơ chào bán có thơng tin sai lệch hay bỏ sót nội dung quan trọng b) Việc phân phối chứng khốn khơng bảo đảm ngun tắc cơng bằng, cơng khai c) Tiền mua chứng khốn khơng chuy ển vào tài khoản phong tỏa mở ngân hàng định d) Tất câu Câu 4: Theo quy định hành, điều kiện niêm yết cổ phiếu SGDCK TP HCM bao gồm: Vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng trở lên Hoạt động kinh doanh 02 năm liền trước năm đăng ký niêm y ết có lãi Hoạt động kinh doanh 01 năm liền trước năm đăng ký niêm y ết có lãi Có nợ hạn chưa dự phòng Ít 20% cp có quyền biểu nh ất 100 c ổ đơng n ắm giữ Phương án: e I, II, IV, V f I, III, IV, V g I, II, V h I, III, V i I, II Câu 5: Xử lý trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, phụ trách tài chính/kế tốn, người quản lý khác th ực giao dịch không công bằng, thu hồi: a) Cổ tức từ cổ phiếu, hay lãi suất từ trái phiếu b) Chênh lệch giá mua bán từ giao dịch không công c) Câu a b Câu 6: Tổ chức có chứng khốn bị hủy bỏ niêm yết ch ỉ đăng ký niêm yết lại: e 06 tháng sau bị hủy bỏ f 12 tháng sau bị hủy bỏ g 24 tháng sau bị hủy bỏ h 36 tháng sau bị hủy bỏ Câu 7: Trường hợp sau phải chào mua công khai: a) Tổ chức, cá nhân có ý định mua cổ phiếu có quyền biểu quy ết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu lưu hành b) Đối tượng chào mua bị bắt buộc phải bán cổ phiếu mà họ sở hữu c) Công ty đại chúng mua cổ phiếu quỹ dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt tới 25% trở lên số cổ phiếu lưu hành công ty d) Tất trường hợp Câu 8: Theo quy định nay, cổ đông lớn phải thực nh ững việc sau: a Công bố thông tin trước giao dịch b Báo cáo kết sau giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu t 1% trở lên c Báo cáo kết sau giao dịch làm thay đổi t ỷ l ệ s h ữu đ ến 5%, 10%, 15%, 20% d Sau có thay đổi tỷ lệ 1% phải báo cáo cho công ty đ ại chúng e Chỉ a b f Chỉ b d Câu 9: Công ty đại chúng không phép mua lại cổ phiếu quỹ trường hợp sau đây: a Đang kinh doanh thua lỗ có nợ hạn b Đang trình cháo bán cổ phiếu huy động thêm vốn c Đang tách gộp cổ phiếu d Cổ phiếu công ty chào mua công khai e Câu a, b c f Câu a, b, c d Câu 10: Để xác định giá trị tài sản ròng 01 Quỹ chuyên đầu tư vào chứng khoán niêm yết Thị trường tập trung, người ta phải dựa vào? e Giá đóng cửa ngày giao dịch trước ngày định giá f Giá trung bình ngày giao dịch trước ngày định giá g Cả a b h Khơng có phương án xác Câu 11: Cơng ty chứng khốn mua cổ phần làm cổ phiếu quỹ cách tháng, công ty có quyền sử dụng số cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho người lao động e Được phép có nguồn tốn từ quỹ phúc lợi, khen th ưởng f Không, khoảng cách lần mua lần bán c ổ phi ếu quỹ g ần không sáu (06) tháng g Tùy thuộc quy định điều lệ công ty Câu 12: Nhân viên đại lý nhận lệnh cơng ty chứng khốn quyền tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư a Sai b Đúng c Tư vấn theo quy định Luật Chứng Khoán ph ạm vi ch ức mà cơng ty chứng khốn quy định Câu 13: Tỷ lệ quy định tổng giá trị cổ phiếu bảo lãnh phát hành v ốn chủ sở hữu tổ chức bảo lãnh phát hành điều kiện bảo lãnh phát hành với cam kết chắn là: e ≤40% f ≤ 50% g ≤60% h ≤70% Câu 14: Cơng ty niêm yết SGDCK có vốn chủ sở hữu 1000 tỷ, công ty mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, công ty muốn mua thêm 10 triệu c ổ phiếu làm cổ phiếu quỹ phải thực phương thức chào mua sau đây? f Chào mua công khai g Chào mua thông thường h Có thể sử dụng phương thức tùy thuộc vào cơng ty Câu 15: Chứng khốn công ty sau bắt bu ộc ph ải đăng ký tập trung Trung tâm lưu ký chứng khốn? e Chứng khốn cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Ch ứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khốn f Chứng khốn cơng ty cổ phần g Chứng khốn cơng ty đại chúng h Cả a c Câu 16: Để tham gia đấu giá cổ phiếu SGDCK, TTGDCK n hà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc a 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mệnh giá b 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tiền tài s ản có giá tr ị tương đương c 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá kh ởi điểm d 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá kh ởi ểm Câu 17: Cơng ty chứng khốn bị đình hoạt động nh ững tr ường hợp sau đây, ngoại trừ a) Hoạt động sai mục đích, khơng giấy phép b) Lỗ gộp đạt 40% vốn điều lệ c) Khơng trì đủ vốn pháp định d) Hổ sơ xin cấp giấy phép hoạt động có thơng tin sai Câu 18: Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập cơng ty ch ứng khốn phải cam kết nắm giữ a ≥ 10% vốn điều lệ thực góp ban đầu b ≥ 20% vốn điều lệ thực góp ban đầu c ≥ 10% vốn pháp định d ≥ 20% vốn pháp định e Tất sai Câu 19: Một cá nhân phép thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) cơng ty chứng khốn d Duy cơng ty chứng khốn e Hai cơng ty chứng khốn f Nhiều cơng ty chứng khốn khác g Tất Câu 20: Nhà đầu tư đăng ký khơng đặt mua hết tồn số cổ ph ần đăng ký thì: a Bị tồn số tiền đặt cọc b Không nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua c Phải bồi thường tùy theo quy định đợt đấu giá d Tất câu sai Câu 21: Theo Luật Chứng khoán Thanh tra chứng khoán là? e Thanh tra nhà nước chứng khoán thị trường chứng khoán f Thanh tra chuyên ngành chứng khoán thị trường chứng khoán g Thanh tra nhà nước chuyên ngành chứng khoán th ị trường chứng khốn h Khơng có phương án Câu 22: Cơng ty Chứng khốn tổ chức hình thức Cơng ty Cổ phần mua lại cổ phần phát hành để làm cổ phiếu quỹ v ới kh ối lượng bao nhiêu? e Không 10% f Không 15% g Không 20% h Không 25% Câu 23: Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông nguồn sau đây: a Vốn chủ sở hữu b Thặng dư vốn c Quỹ đầu tư phát triển d Lợi nhuận tích lũy e Câu a, b, c, d f Câu b, c, d Câu 24: Trung tâm lưu ký chứng khốn có nhiệm vụ quyền h ạn sau, ngoại trừ? e Xử phạt vi phạm hành với vi phạm liên quan đến ho ạt động đăng ký, lưu ký, toán bù trừ chứng khoán f Ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ toán ch ứng khoán sau UBCKNN phê chuẩn g Chấp thuận huỷ bỏ tư cách thành viên lưu ký h Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ toán ch ứng khoán Câu 25: Loại hình doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đ ầu công chứng không bắt buộc phải có cơng ty chứng khốn tư vấn lập hồ s ơ? e Doanh nghiệp FDI chuyển đổi thành công ty cổ phần kết h ợp v ới chào bán chứng khốn cơng chúng f Doanh nghiệp FDI chuyển đổi thành cơng ty cổ phần, chào bán chứng khốn công chúng g Doanh nghiệp thành lập thuộc lĩnh vực xây dựng sở h tầng h.Cả a, b c ... sau: Năm 20 04 2005 2006 2007 2008 Ri (%) 5,85 6,8 10,5 15 25 Mức sinh lời bình quân rủi ro cổ phiếu là: a 12,63% ; 6,97% b 14, 5% ; 60,78% c 12,63% ; 48 ,62% d 14, 5% ; 30,79% Câu 6: Trong mơ hình... 48 USD/cổ phiếu Nếu khơng có thu ế chi phí giao dịch, xác định lãi/lỗ ròng nhà đầu t A n ếu giá c c ổ phiếu 45 USD/cổ phiếu quyền chọn đáo hạn ph ương án sau: a Lỗ 300 USD b Lỗ 500 USD c Lãi 48 0... Ngưỡng thị giá tối đa 10 .48 6$ Ngưỡng thị giá tối đa 14. 293$ Tất câu sai Câu 12: Trong giao dịch trực tuyến, Cơng ty chứng khốn phải công bố rủi ro sau cho nhà đầu tư: a Trong truyền tải qua mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập 4 chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Câu hỏi ôn tập 4 chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay