PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VINH TỪ MỘT SỐ MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC

133 14 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 17:13

~i~ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HỌC VIÊN: NGUYỄN ANH TÀI ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VINH TỪ MỘT SỐ HÌNH TƯƠNG TÁC Ngành: Đường ô tô đường thành phố Mã số: 60.58.02.0 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT (PHẦN THUYẾT MINH) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS VŨ HOÀI NAM Hà Nội – 2014 ~ ii ~ LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Hoài Nam, người Thầy ln tận tình, trăn trở với đề tài em nghiên cứu; Thầy sát cánh, hướng dẫn, trợ giúp suốt trình học tập nghiên cứu để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Thầy cô giáo công tác trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo cung cấp kiến thức, lời khuyên quý giá tài liệu trình nghiên cứu học tập Em chân thành cảm ơn tới tập thể cán Viện quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An Công ty NIKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD (NSC) Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi trình làm việc cung cấp số liệu cần thiết góp phần cho luận văn em đạt kết hôm Em gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp ln sát cánh giúp đỡ, chia sẻ, khuyến khích động viên em thời gian học tập thực luận văn Một lần em xin chân thành cảm ơn./ Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014 Học viên Nguyễn Anh tài ~ iii ~ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 1.1 Quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng đất đô thị 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Quy hoạch sử dụng đất đai 1.1.1.2 Quy hoạch sử dụng đất đô thị a Đất xây dựng đô thị b Đất đô thị c Quy hoạch đô thị d Quy hoạch sử dụng đất đô thị 1.1.2 Nhiệm vụ nội dung quy hoạch sử dụng đất đai cấp ~ iv ~ 1.1.3 Nhận xét quy định công tác quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 10 1.2 Tổng quan phương pháp đánh giá tương tác sử dụng đất giao thông vận tải .10 1.2.1 Giới thiệu hình hay sử dụng giới 10 1.2.2 Bốn bước hình tương tác sử dụng đất giao thông vận tải 12 1.2.3 Dữ liệu yêu cầu 14 1.2.4 Những hình 16 1.2.5 Tổng quan hình bốn bước dự báo nhu cầu giao thơng .19 1.2.5.1 Phát sinh hành trình (Trip generation) 20 1.2.5.2 Phân phối hành trình (Trip distribution) 22 1.2.5.3 Phương thức phân chia (Modal split) .24 1.2.5.4 Phân bổ giao thông (Traffic assignment) 25 1.3 Nhận xét kết luận chương 26 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HIỆN NAY Ở THÀNH PHỐ VINHMỘT SỐ VÙNG PHỤ CẬN 2.1 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2 Công cụ hỗ trợ nghiên cứu 28 2.3 Phạm vi nghiên cứu 29 2.4 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Vinh 31 2.4.1 Điều điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .31 ~v~ 2.4.1.1 Thành phố Vinh hữu 31 2.4.1.2 Thịcửa Lò 31 2.4.1.3 Nghi Lộc 32 2.4.1.4 Hưng Nguyên 32 2.4.2 Dân số phát triển kinh tế 32 2.4.3 Hiện trạng sử dụng đất 33 2.4.4 Hiện trạng mạng lưới giao thông thành phố Vinh theo quy hoạch .34 2.5 Công tác điều tra thu thập số liệu trạng giao thơng Vinh 36 2.6 Phân tích tác động trạng quy hoạch sử dụng đất đến mạng lưới giao thông đường thành phố Vinh .37 2.6.1 Phân vùng xây dựng mạng lưới giao thông trạng 37 2.6.2 Xác định số hành trình phát sinh thu hút 41 2.6.2.1 Xác định số hành trình phát sinh thu hút nội vùng 41 2.6.2.2 Xác định số hành trình phát sinh thu hút ngoại vùng .46 2.6.2.3 Tổng hợp số hành trình phát sinh thu hút tất vùng 47 2.6.3 Phân phối hành trình .50 2.6.3.1 Phương pháp .50 2.6.3.2 Trình tự phân tích .50 2.6.3.3 Kết phân tích 51 2.6.4 Phân chia phương thức 51 2.6.5 Phân bổ giao thông lên mạng lưới trạng .52 2.6.5.1 Phương pháp .52 2.6.5.2 Kết phân tích 52 ~ vi ~ 2.6.6 Hiệu chỉnh OD hành trình .53 2.6.6.1 Phương pháp .53 2.6.6.2 Trình tự tiến hành .54 2.6.6.3 Kết hiệu chỉnh đánh giá .57 2.6.7 Thiết lập mối quan hệ tương quan số hành trình phát sinh thu hút với liệu kinh tế xã hội vùng phân tích 60 2.6.7.1 Định nghĩa biến phân tích 60 2.6.7.2 Mối quan hệ số hành trình phát sinh với liệu kinh tế - xã hội vùng phân tích .61 a Mối quan hệ tương quan hành trình HBW (G1) với thông số vùng 61 b Mối quan hệ tương quan hành trình HBS (G2) với thông số vùng 62 c Mối quan hệ tương quan hành trình HBO (G3) với thông số vùng 63 d Mối quan hệ tương quan hành trình NHB (G4) với thông số vùng 64 2.6.7.3 Mối quan hệ số hành trình thu hút với liệu kinh tế xã hội vùng phân tích .65 a Mối quan hệ tương quan hành trình HBW (A1) với thơng số vùng 66 b Mối quan hệ tương quan hành trình HBS (A2) với thơng số vùng 66 c Mối quan hệ tương quan hành trình HBO (A3) với thơng số vùng 67 ~ vii ~ d Mối quan hệ tương quan hành trình NHB (A4) với thơng số vùng 68 2.7 Nhận xét kết luận chương 69 CHƯƠNG DỰ BÁO NHU CẦU GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ VINH NĂM 2030 TRÊN CƠ SỞ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ DUYỆT NĂM 2009 3.1 Quy hoạch mạng lưới giao thông đường thành phố Vinh năm 203071 3.2 mạng lưới giao thông đường thành phố Vinh năm 2030.72 3.3 Dự báo nhu cầu vận tải nội vùng Vinh 73 3.3.1 Dự báo thông số vùng thành phố Vinh năm 2030 73 3.3.2 Dự báo số hành trình nội vùng thành phố Vinh năm 2030 73 3.4 Dự báo nhu cầu vận tải đối ngoại Vinh .75 3.5 Tổng hợp kết dự báo nhu cầu vận tải toàn vùng nghiên cứu năm 2030 76 3.6 Kết phân tích mạng lưới giao thơng thành phố Vinh năm 2030 82 3.7 Nhận xét kết luận chương 84 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030 ĐẾN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ VINHMỘT SỐ VÙNG PHỤ CẬN ~ viii ~ 4.1 Tổng quan “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050” 85 4.1.1 Mu ̣c tiêu đế n năm 2030 và tầ m nhìn đế n năm 2050 .85 4.1.1.1 Mu ̣c tiêu bản 85 4.1.1.2 Mu ̣c tiêu cu ̣ thể 85 4.1.1.3 Dự báo phát triể n thành phố Vinh đến năm 2030 86 4.1.2 Cấu trúc đô thị thành phố Vinh năm 2030 87 4.1.3 Đinh ̣ hướng phát triể n đô thi ̣và phân khu chức 87 4.1.4 Quy hoạch sử dụng đất 88 4.2 Những tác động công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến thơng số vùng phân tích .89 4.2.1 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch khu đến thơng số vùng phân tích 89 4.2.1.1 Công tác điều chỉnh quy hoạch khu thành phố đến năm 203089 4.2.1.2 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch khu đến dân số vùng nghiên cứu 90 4.2.2 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nghiên cứu đến thông số vùng phân tích 94 4.2.2.1 Cơng tác điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nghiên cứu thành phố Vinh đến năm 2030 94 4.2.2.2 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nghiên cứu đến số lượng lao động thu hút tới vùng 97 4.2.3 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch trung tâm giáo dục đào tạo đến thông số vùng phân tích 99 ~ ix ~ 4.2.3.1 Công tác điều chỉnh quy hoạch trung tâm giáo dục đào tạo thành phố Vinh đến năm 2030 99 4.2.3.2 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch trung tâm giáo dục đào tạo đến số lượng học sinh, sinh viên thu hút tới vùng 100 4.2.4 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch hệ thống trung tâm cơng cộng đến thơng số vùng phân tích 100 4.2.4.1 Công tác điều chỉnh quy hoạch hệ thống trung tâm công cộng thành phố Vinh đến năm 2030 100 4.2.4.2 Tác động công tác điều chỉnh quy hoạch hệ thống trung tâm công cộng đến số lượng người thu hút tới vùng 103 4.2.5 Tổng hợp thông số vùng phân tích tác động cơng tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh năm 2030 .104 4.3 Dự báo nhu cầu vận tải thành phố Vinh tác động công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 105 4.4 Phân tích mạng lưới giao thơng thành phố Vinh tác động công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 109 4.5 Đánh giá tác động công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh năm 2030 đến mạng lưới giao thông đường 111 4.6 Kết luận chương .113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Các kết đạt đề tài 115 Kết luận 116 Kiến nghị 117 ~x~ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Phân vùng hấp dẫn theo địa giới hành khu vực nghiên cứu 38 Bảng 2.2: Bảng phân loại mục đích hành trình cá nhân 43 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp số hành trình phát sinh thu hút ngày vùng phân tích .44 Bảng 2.4: Phần trăm số hành trình theo mục đích chuyến ngoại vùng 46 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp số hành trình phát sinh thu hút ngoại vùng 47 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp số hành trình phát sinh thu hút ngày vùng 47 Bảng 2.7: Bảng thống kê trạng lưu lượng xe ô tơ qua tuyến thành phố Vinh .55 Bảng 2.8: Bảng so sánh kết lưu lượng tuyến trước sau hiệu chỉnh OD hành trình .57 Bảng 2.9: Bảng hệ số hồi quy quan hệ G1 {X3, X4, X5} 62 Bảng 2.10: Bảng hệ số hồi quy quan hệ G2 {X3, X4, X6, X7} .63 Bảng 2.11: Bảng hệ số hồi quy quan hệ G2 {X3, X4, X5, X6, X7} 64 Bảng 2.12: Bảng hệ số hồi quy quan hệ G3 {X3, X4, X5, X6, X7} 65 Bảng 2.13: Bảng hệ số hồi quy quan hệ A1 {X8, X9} 66 Bảng 2.14: Bảng hệ số hồi quy quan hệ A2 {X13, X14} .67 Bảng 2.15: Bảng hệ số hồi quy quan hệ A3 {X9, X10, X11, X12} .68 Bảng 2.16: Bảng hệ số hồi quy quan hệ A4 {X1, X9, X10, X11, X12} 69 Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu phát sinh/thu hút chuyến năm 2030 73 Bảng 3.2: Bảng số hành trình liên tỉnh – đến Vinh dự báo cho năm 2030 76 ~ 106 ~ Hành trình phát sinh (trip) Hành trình thu hút (trip) Số hành Số hành trình theo mục đích Số hành Số hành trình/ ngày Vùng trình/ trình/ ngày HBW HBS HBO NHB ngày HBW HBS HBO NHB 17 20852 5710 2877 3473 8792 63491 18725 231 32395 12140 18 16727 4390 2166 3053 7117 13930 6362 330 375 6863 19 32279 7617 4845 6043 13774 22354 8076 1056 2717 10505 20 28427 7648 3530 6348 10900 43670 7855 739 21393 13683 21 12322 3382 1158 2221 5562 5288 674 537 4077 22 12243 3325 1287 2324 5307 5619 293 370 498 4458 23 12411 3534 1417 2588 4873 83506 229 66650 16628 24 18276 4801 1694 3552 8229 45125 2140 370 31401 11214 25 14746 3764 1523 2740 6719 7762 1739 286 258 5478 26 19174 5404 2402 3619 7748 12118 2737 2674 6707 27 16157 4474 1495 3004 7185 91043 2111 70871 18061 28 8545 2413 1278 1585 3269 5993 2421 770 2802 29 7042 1782 554 1396 3311 51862 2394 5500 34838 9130 30 17576 4756 1389 3217 8213 10459 3149 1727 5583 31 7152 1862 936 1285 3070 10715 2064 4598 1015 3038 32 29722 6948 4142 4637 13995 18168 1289 4508 1920 10452 33 30269 7834 3278 6393 12765 22933 5183 2449 2929 12373 34 13286 3421 909 2462 6495 8190 2111 640 5439 35 5969 1609 699 1315 2346 4661 2126 203 2332 36 6226 1578 578 1363 2707 5252 2175 45 3031 37 16779 4665 1511 3547 7056 10716 2187 1257 7272 38 26397 6842 2218 5415 11922 25262 8874 2739 3451 10199 39 10478 2747 893 2018 4818 29759 25333 671 3756 40 12632 3170 914 2573 5975 5719 378 1127 4214 41 13874 3620 970 2692 6593 6696 274 1135 5287 42 10262 2656 718 1802 5085 5417 1088 749 3580 43 14458 3600 927 2871 7060 6230 465 625 5140 44 9991 2670 750 1682 4889 4364 488 643 3234 45 12727 3367 893 2567 5900 9906 4665 596 4645 46 18194 4730 1211 3661 8592 11225 760 3322 7142 47 11268 2940 665 1968 5694 10030 4686 1513 3830 48 8391 2255 634 1502 4000 3568 435 309 2825 49 8308 2247 558 1579 3924 3710 248 417 3044 50 9384 2392 595 1857 4540 10007 833 5204 505 3466 ~ 107 ~ Hành trình phát sinh (trip) Hành trình thu hút (trip) Số hành Số hành trình theo mục đích Số hành Số hành trình/ ngày Vùng trình/ trình/ ngày HBW HBS HBO NHB ngày HBW HBS HBO NHB 51 8736 2284 1058 1734 3660 8892 4557 264 676 3395 52 17817 4526 1383 3502 8406 52014 1313 5204 33769 11728 53 18634 4704 1290 3790 8849 7606 254 1205 6146 54 12561 3511 1165 2591 5294 5968 473 1003 4493 55 12916 3433 1761 2635 5087 6288 346 229 898 4816 Tổng 1031682 269958 105188 198459 458077 1080798 226599 65828 370525 417846 Trong nghiên cứu chưa xét đến tác động ngoại vùng thành phố Vinh, kết dự báo số hành trình phát sinh thu hút vùng phân tích thuộc ngồi ranh giới thành phố Vinh dự báo theo kết điều tra vấn lái xe, phân tích Kết tổng hợp phân tích dự báo số hành trình phát sinh thu hút cho tất vùng cho bảng 4.7 Kết bảng 4.7 hiệu chỉnh nguyên tắc tổng số hành trình phát sinh tổng số hành trình thu hút vùng Bảng 4.7: Bảng tổng hợp số hành trình phát sinh thu hút tất vùng phân tích phạm vi nghiên cứu tác động quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh năm 2030 hiệu chỉnh Hành trình phát sinh (trip) Hành trình thu hút (trip) Số hành Số hành trình theo mục đích Số hành Số hành trình/ ngày Vùng trình/ trình/ HBW HBS HBO NHB HBW HBS HBO NHB 42354 10974 5593 7363 18424 40830 5894 19846 1049 14041 30062 7978 2736 5563 13785 15257 4625 712 9920 26137 6729 3457 4115 11836 18397 6181 2441 9775 19444 5017 1884 3706 8837 13218 4790 1406 346 6676 42092 10274 4039 9978 17801 35872 9654 7229 2001 16988 15626 3846 1481 2842 7457 11801 5029 1407 5365 35645 9480 3024 7654 15487 29506 11783 3682 1295 12746 44503 11139 4881 7898 20585 28214 7193 1942 1953 17126 14688 4304 1333 3728 5323 19898 8009 4196 1341 6352 10 27266 7620 2440 4806 12400 29276 9482 3252 5027 11515 11 19810 5335 2123 3501 8851 18454 7128 1720 1565 8041 ~ 108 ~ Hành trình phát sinh (trip) Hành trình thu hút (trip) Số hành Số hành trình theo mục đích Số hành Số hành trình/ ngày Vùng trình/ trình/ HBW HBS HBO NHB HBW HBS HBO NHB 12 17652 4361 1541 3642 8108 18981 7822 1732 1802 7625 13 20149 5386 2242 3246 9275 13946 6591 603 6752 14 35857 9841 3858 6643 15515 26263 7960 3460 2513 12330 15 29858 7885 3089 6138 12746 20536 5145 1587 578 13226 16 27332 7179 3194 5033 11926 14091 3582 1027 9482 17 20852 5710 2877 3473 8792 54719 21832 364 19422 13101 18 16726 4390 2166 3053 7117 15569 7418 520 225 7406 19 32279 7617 4845 6043 13774 24046 9416 1664 1629 11337 20 28426 7648 3530 6348 10900 37915 9158 1165 12826 14766 21 12323 3382 1158 2221 5562 5508 786 322 4400 22 12243 3325 1287 2324 5307 6035 342 583 299 4811 23 12412 3534 1417 2588 4873 58172 267 39960 17945 24 18276 4801 1694 3552 8229 34006 2495 583 18826 12102 25 14746 3764 1523 2740 6719 8546 2028 451 155 5912 26 19173 5404 2402 3619 7748 12032 3191 1603 7238 27 16158 4474 1495 3004 7185 64443 2461 42491 19491 28 8545 2413 1278 1585 3269 6309 2823 462 3024 29 7043 1782 554 1396 3311 42200 2791 8669 20887 9853 30 17575 4756 1389 3217 8213 10731 3671 1035 6025 31 7153 1862 936 1285 3070 13541 2406 7247 609 3279 32 29722 6948 4142 4637 13995 21040 1503 7106 1151 11280 33 30270 7834 3278 6393 12765 25012 6043 3860 1756 13353 34 13287 3421 909 2462 6495 8715 2461 384 5870 35 5969 1609 699 1315 2346 5118 2479 122 2517 36 6226 1578 578 1363 2707 5834 2536 27 3271 37 16779 4665 1511 3547 7056 11152 2550 754 7848 38 26397 6842 2218 5415 11922 27738 10346 4317 2069 11006 39 10476 2747 893 2018 4818 33991 29536 402 4053 40 12632 3170 914 2573 5975 5665 441 676 4548 41 13875 3620 970 2692 6593 6705 319 680 5706 42 10261 2656 718 1802 5085 5581 1269 449 3863 43 14458 3600 927 2871 7060 6464 542 375 5547 44 9991 2670 750 1682 4889 4445 569 386 3490 45 12727 3367 893 2567 5900 10809 5439 357 5013 46 18194 4730 1211 3661 8592 10585 886 1992 7707 47 11267 2940 665 1968 5694 10504 5464 907 4133 48 8391 2255 634 1502 4000 3741 507 185 3049 ~ 109 ~ Hành trình phát sinh (trip) Hành trình thu hút (trip) Số hành Số hành trình theo mục đích Số hành Số hành trình/ ngày Vùng trình/ trình/ HBW HBS HBO NHB HBW HBS HBO NHB 49 8308 2247 558 1579 3924 3824 289 250 3285 50 9384 2392 595 1857 4540 13217 971 8203 303 3740 51 8736 2284 1058 1734 3660 9798 5313 416 405 3664 52 17817 4526 1383 3502 8406 42637 1531 8203 20246 12657 53 18633 4704 1290 3790 8849 7651 296 722 6633 54 12561 3511 1165 2591 5294 6001 551 601 4849 55 12916 3433 1761 2635 5087 6499 403 361 538 5197 56 28089 3132 567 6513 17877 23779 3825 796 4994 14164 57 16840 1745 328 4665 10102 15390 860 370 3274 10886 58 34440 3709 623 11018 19090 43769 5198 764 7533 30274 59 44140 11281 825 12379 19655 36293 9988 1237 7082 17986 60 54921 12989 451 15806 25675 59121 18643 867 7130 32481 61 19820 1422 250 4877 13271 13179 1959 441 2769 8010 62 6087 705 70 1646 3666 3450 272 61 434 2683 Tổng 1236019 304942 108300 255364 567413 1236019 304942 108300 255364 567413 4.4 Phân tích mạng lưới giao thông thành phố Vinh tác động công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 Trên sở mạng lưới thành phố Vinh năm 2030 thiết lập trở kháng vùng phân tích Tiến hành phân bổ số hành trình năm quy hoạch với OD hành trình theo mục đích Kết phân bổ OD hành trình tổng cộng năm quy hoạch 2030 tác động quy hoạch sử dụng đất thể bảng 4.2 phụ lục Dưới đây, thể kết phân bổ giao thông lên mạng lưới thành phố Vinh năm quy hoạch 2030 tác động việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Kết thể hình 4.8 ~ 110 ~ Hình 4.8 - Kết phân tích mạng lưới thành phố Vinh theo quy hoạch đến năm 2030 tác động quy hoạch sử dụng đất ~ 111 ~ 4.5 Đánh giá tác động công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh năm 2030 đến mạng lưới giao thông đường Hình 4.9 thể chênh lệch số xe quy đổi dự báo mạng lưới thành phố Vinh năm 2030 thay đổi quy hoạch sử dụng đất Ghi chú: Đơn vị vẽ (100pcu) Hành trình tăng thêm (< 1000pcu) Hành trình tăng thêm (> 1000pcu) Hành trình giảm xuống Hình 4.9 - Sự thay đổi số xe quy đổi tuyến điều chỉnh quy hoạch ~ 112 ~ Do thay đổi quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh đến năm 2030 làm thay đổi đáng kể lượng xe dự báo số tuyến đường mạng lưới thành phố Vinh tương lai Dựa kết phân tích cho thấy, tuyến chịu tác động mạnh tuyến VinhCửa Lò Trên tuyến này, có số mặt cắt tăng thêm đến 20900 xe quy đổi/ ngày đêm Trong đó, số tuyến có xu hướng giảm số lượng xe thay đổi quy hoạch sử dụng đất Tuyến dự báo giảm số lượng xe lớn kể đến hai tuyến Nguyễn Du (Vinh Hà Tĩnh) Xô Viết – Nghệ Tĩnh Tuyến Nguyễn Du lượng xe dự báo giảm khoảng 14700 xe quy đổi/ ngày đêm Tuyến Xô Viết – Nghệ Tĩnh lượng xe dự báo giảm khoảng 12900 xe quy đổi/ ngày đêm Qua phân tích tác động quy hoạch sử dụng đất tới giao thơng vận tải thành phố Vinh thấy rằng, việc thay đổi quy hoạch sử dụng đấttác động lớn tới mạng lưới giao thông vận tải Cụ thể, thấy rõ lượng hành trình phát sinh từ nội vùng giảm đáng kể việc quy hoạch khu phía ngồi ngoại thành Những khu quy hoạch nơi làm cho mật độ dân số vùng quy hoạch tăng lên Sự dịch chuyển dân số từ vùng khác tới khu làm cho dân số vùng có bố trí khu tăng đáng kể, với lượng hành trình phát sinh vùng tăng lên Điểm bắt đầu tuyến có hành trình tăng thêm nơi có quy hoạch khu Mặt khác, thấy nội vùng thành phố Vinh có dịch chuyển dân số phía ngoại thành hấp dẫn khu hình thành làm giảm mật độ dân số dự báo cho vùng nội thành Điều dẫn tới lượng hành trình phát sinh từ nội vùng suy giảm, thể lượng hành trình tuyến từ vùng giảm xuống (đường màu xanh) Một tác động đáng kể khác việc quy hoạch khu công nghiệp, nơi mà hội việc làm tăng cao, thu hút lượng lớn lao động làm việc Những khu công nghiệp xây dựng quy hoạch mở rộng ~ 113 ~ khu công nghiệp Bắc Vinh, khu công nghiệp Nam Cấm, khu công nghiệp Nghi Lộc, khu cơng nghiệp Cửa Lò tạo sức hút lớn hành trình lao động từ khu dân cư, khu Điều thấy rõ hình 4.9, lượng hành trình tăng thêm (đường màu đỏ) có điểm khu khu dân cư, điểm đến vùng có bố trí khu cơng nghiệp lớn Lượng giao thơng trục đường VinhCửa Lò tăng mạnh sau dự báo có xét tới tương tác cơng tác sử dụng đất, đặc biệt biến đổi lớn mục đích sử dụng đất vùng dọc trục đường Trên trục đường này, loạt trung tâm công cộng quy hoạch mới, với nhiều trung tâm hành chính, y tế di dời từ nội vùng thành phố Vinh Mức độ thu hút vùng dọc tuyến đường biến đổi lớn, thu hút lượng lớn hành trình đổ Một phần khác làm tăng đáng kể lượng hành trình tuyến định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực Cửa Lò làm cho luồng giao thơng Vinh Cửa Lò ngày tăng, trục VinhCửa Lò thiết kế với chức cao, đáp ứng tốt luồng giao thông qua lại hai vùng Vinh Cửa Lò 4.6 Kết luận chương Chương tập trung phân tích thay đổi thơng số vùng có điều chỉnh quy hoạch thành phố Vinh năm 2030 Những công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm thay đổi thơng số vùng phân tích, từ tác động làm thay đổi dự báo giao thông vận tải phân tích gồm có: + Cơng tác điều chỉnh quy hoạch khu ở; + Công tác điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nghiên cứu; + Công tác điều chỉnh quy hoạch trung tâm giáo dục đào tạo; + Công tác điều chỉnh quy hoạch hệ thống trung tâm công cộng; ~ 114 ~ Với thay đổi thông số vùng phân tích, dự báo lượng hành trình phát sinh thu hút năm tương lai dựa dự liệu thông số vùng thực Dự báo dựa sở mối quan hệ tương quan lượng hành trình phát sinh thu hút với thông số vùng thiết lập chương Với lượng hành trình dự báo thực hiện, phân bổ lượng giao thông lên mạng lưới năm 2030 thực Chương có so sánh, đối chiếu lượng giao thông mạng lưới trước sau điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh đến năm 2030 Từ đó, số nhận xét, đánh giá nêu nhằm làm rõ mối tương tác sử dụng đất giao thơng vận tải Có thể nhận thấy tác động lớn việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lên giao thông vận tải số chênh lệch lưu lượng giao thông tuyến mạng lưới ~ 115 ~ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Các kết đạt đề tài Đề tài nghiên cứu làm rõ mối quan hệ tương tác hữu công tác sử dụng đất mạng lưới giao thông vận tải Từ đây, tác động cụ thể công tác sử dụng đất mạng lưới giao thông vận tải phương pháp khoa học khách quan vững Điều đưa đến thơng tin hữu ích địa phương lập đồ án quy hoạch, đặc biệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhằm hướng tới quy hoạch đô thị bền vững, mạng lưới giao thông thuận lợi Đề tài vận dụng lý thuyết từ hình tương tác đơn giản, tách biệt sử dụng đất giao thông vận tải để phân tích, làm rõ tương tác hữu hai thành phần Tác động hai chiều hai thành phần phân tích kỹ lưỡng từ hình phổ biến giới Đề tài cách thức thực phân tích, đánh giá thơng qua hình giới thiệu Cùng với việc sử dụng phần mềm tự động hóa hỗ trợ phân tích, đánh giá đơn giản, đáng tin cậy Từ sở lý thuyết hình tương tác, đề tài vận dụng vào phân tích đánh giá tác động hai thành phần hữu sử dụng đất giao thông vận tải cho địa phương cụ thể thành phố Vinh Từ số liệu cụ thể địa phương, đề tài sâu phân tích đánh giá định lượng tác động mà công tác sử dụng đất quy hoạch điều chỉnh thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 gây cho mạng lưới giao thông Bằng hình ảnh đồ họa mạng lưới giao thơng điều kiện khác cho thấy rõ tác động khơng nhỏ có ảnh hưởng lớn tới giao thông mạng lưới Từ đó, vấn đề cần lưu ý mang tính định hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao ~ 116 ~ thông vận tải, kết nghiên cứu có giá trị tham khảo quan trọng cho nghiên cứu lĩnh vực sau Kết luận Những kết luận sau rút từ kết nghiên cứu luận văn: Tương tác quy hoạch sử dụng đất giao thông vận tải, mà cụ thể nghiên cứu giao thơng vận tải đường có mối quan hệ phức tạp Để nghiên cứu mối quan hệ này, có nhiều cách tiếp cận phức tạp Trong nghiên cứu này, việc rời rạc hóa mối quan hệ áp dụng nhiều lần trình phân tích bốn bước truyền thống cho thấy hồn tồn áp dụng cách đơn giản đánh giá mối quan hệ Tác động quy hoạch vào mạng lưới GTVT chủ yếu thông qua hoạt động kinh tế xã hội diễn biến theo không gian thời gian để tạo nhu cầu giao thông Trong nghiên cứu này, 14 biến liên quan quy hoạch sử dụng đất lượng hành trình phát sinh thu hút tác giả sử dụng chương hai cho thấy chúng biến quan trọng có tương quan mạnh với hành trình phát sinh thu hút Các biến hoàn toàn sử dụng nghiên cứu vùng khác thành phố Việt Nam tương tự thành phố Vinh Mối quan hệ tương tác quy hoạch sử dụng đất giao thông vận tải mối quan hệ chặt chẽ tách rời cần phân tích đồng thời: Cơng tác điều chỉnh quy hoạch chung địa phương thường phải diễn sau thời gian lập quy hoạch Điều tránh khỏi bất cập xuất cần giải quyết, thay đổi tình hình kinh tế xã hội vùng, hay quy hoạch phạm vi quốc gia thay đổi Cũng mà công tác cần phải thận trọng xem xét kỹ lượng mối quan hệ quy hoạch khác Những tác động to lớn từ giao thông vận tải lên công tác sử dụng đất nhắc đến nhiều, ngược lại, cần đánh giá tác động ~ 117 ~ công tác sử dụng đất lên mạng lưới giao thơng, từ có điều chỉnh đồng giao thông quy hoạch sử dụng đất Trong đồ án quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, cơng tác quy hoạch sử dụng đất thực điều chỉnh nhiều, với mạng lưới giao thơng quy hoạch điều chỉnh Tuy nhiên, giống địa phương khác thực hiện, hai công tác quy hoạch lập sở chưa tương đồng, chưa xét đến tương tác qua lại hai cơng tác Qua phân tích đánh giá mạng lưới giao thông thành phố Vinh tác động việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thấy rõ thay đổi to lớn lưu lượng giao thông mạng lưới Kiến nghị Mối quan hệ tương tác quy hoạch sử dụng đất giao thông vận tải mối quan hệ phức tạp lý luận thực tiễn nên cần nghiên cứu làm sáng tỏ hơn, đáp ứng yêu cầu thiết công tác điều chỉnh quy hoạch chung địa phương Đề nghị quan quản lý, quan làm công tác quy hoạch trường đào tạo quy hoạch cần tiếp tục định hướng nghiên cứu sâu hơn, rộng địa bàn khác Trên sở kết nghiên cứu đề tài, đề nghị quan chức quy hoạch sử dụng đất quy hoạch giao thông vận tải thành phố Vinh tiến hành rã soát đánh giá quy hoạch sử dụng đất quy hoạch giao thông vận tải mà thành phố triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch nhằm khắc phục vấn đề bất cập, thực điều chỉnh, hoàn thiện hai loại quy hoạch, nâng cao hiệu công tác điều chỉnh quy hoạch Kết đề tài xem xét sử dụng quan quản lý, quan thực quy hoạch sử dụng đất quy hoạch giao thông vận tải để bước đổi nội dung phương pháp, khắc phực bất cập ~ 118 ~ mối quan hệ hai loại quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác quy hoạch nói chung, nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông vận tải tác động công tác sử dụng đất ~ 119 ~ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Xuân Cậy, Đặng Minh Tân Ngun cứu ứng dụng hình bốn bước phân tích, dự báo nhu cầu lại quy hoạch giao thông Công ty NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING LTD Nhật Bản Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 Đại học Đồng Tế Quy hoạch đầu mối giao thơng thị, Vũ Đình Phụng Nguyễn Khải dịch Nhà xuất Xây dựng, 1997 Dương Học Hải Thiết kế đường ô tô tập Nhà xuất GTVT, 1998 Lâm Quang Cường Giao thông đô thị quy hoạch đường phố Trường đại học Xây dựng, 1993 Luật quy hoạch đô thị Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ – số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng năm 2009 Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Nguyễn Quang Chiêu Thiết kế đường ô tô tập 1, Nhà xuất GTVT, 1998 Nguyễn Xuân Trục Quy hoạch mạng lưới đường luận chứng hiệu kinh tế NXB Giáo dục Hà Nội, 1998 Phạm Văn Vạng, Đặng Thị Xuân Mai Điều tra kinh tế kỹ thuật quy hoạch giao thông vận tải Nhà xuất GTVT Hà Nội, 2003 10 Vũ Thị Vinh, Phạm Hữu Đức, Nguyễn Văn Thịnh Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị Nhà xuất Xây dựng, 2001 11 Alonso,W,1964 Location and Land Use.Harvard University Press, Cambridge, MA 12 Anas, A., 1982 Residential Location Models and Urban Transportation: Economic Theory, Econometrics, and Policy Analysis with Discrete Choice Models Academic Press, New York 13 Anas, A., Duann, L.S., 1986 Dynamic forecasting of travel demand, residence location, and land development: policy simulations with the Chicago area transportation/land use analysis system In: Hutchinson, B.G., Batty, M (Eds.), Advances in Urban Systems Modelling North-Holland, Amsterdam, The ~ 120 ~ Netherlands, pp 299–322 14 Boyce, D.E., 1980 A framework for constructing network equilibrium model of urban location Transportation Science 14, 77–96 15 Boyce, D.E., 1990 Network equilibrium models of urban location and travel choice: new research agenda In: Chatterji, M., Kuene, R (Eds.), New Frontiers in Regional Science, vol Macmillan Publishers Limited, London, UK, pp 238–256 16 G.F Koorey, T.J Mitchell, C.R.Fisk, S.F.Moyniha, M.K.Mara Wellington, New Zealand - Traffic Growth Prediction 17 Giuliano, G., 1995 Land use impacts of transportation investments: highway and transit In: Hansen, S (Ed.), The Geography of Urban Transportation Guilford Press, New York, pp 305–341 18 Hansen, W.G., 1959 How accessibility shapes land use Journal of the American Institute of Planners 25, 73–76 19 Hirschman, I., Henderson, M., 1990 Methodology for assessing local land use impacts of highways Transportation Research Record 1274, 35–40 20 Kim, T.J., 1983 A combined land use-transportation model when zonal travel demand is endogenously determined Transportation Research 17B, 449–462 21 Kim, T.J., Rho, J.H., Suh, S., 1989 Integrated Urban Systems Modeling: Theory and Applications Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands 22 Michael G McNally - Four-step mode - Department of Civil & Environmental Engineering and Institute of Transportation Studies, University of California, Irvine; CA 92697-3600, U.S.A 23 NCHRP REPORT 716- Travel Demand Forecasting: Parameters and Techniques 24 NCHRP REPORT 365 - Travel Estimation Techniques for Urban Planning 25 Prastacos, P., 1986 An integrated land use-transportation model for the San Francisco region: Design and mathematical structure Environment and Planning 18A, pp 307–322 26 Transportation Demand - Evaluating The Amount And Type Of Travel People Would Choose Under Specific Conditions ... tác động công tác quy hoạch sử dụng đất đến mạng lưới giao thông thị sở số mơ hình tương tác Ứng dụng đánh giá thay đổi lưu lượng giao thông dự báo mạng lưới giao thông thành phố Vinh tác động... Phân tích ảnh hưởng công tác quy hoạch sử dụng đất đến mạng lưới giao thông đô thị thành phố Vinh từ số mơ hình tương tác cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao ~4~ Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ tác. .. lưới giao thông vận tải, trọng đến tác động công tác sử dụng đất tới giao thông vận tải Áp dụng vào phân tích mạng lưới giao thơng thành phố Vinh tác động cụ thể công tác quy hoạch sử dụng đất đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VINH TỪ MỘT SỐ MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC, PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VINH TỪ MỘT SỐ MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay