NCKH: phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế tối đa cho các tuyến đường trục chính trong đô thị

70 9 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 17:03

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỐC ĐỘ HẠN CHẾ .3 1.1.1 Khái niệm chung tốc độ hạn chế 1.1.2 Phân loại tốc độ hạn chế tối đa 1.2 CÁC QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI VỀ TỐC ĐỘ HẠN CHẾ 1.2.1 Quy định Việt Nam tốc độ hạn chế 1.2.2 Quy định tốc độ hạn chế số nước giới 1.3 CÁCH TIẾP CẬN TRONG VIỆC THIẾT LẬP TỐC ĐỘ HẠN CHẾ CHO MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG CỤ THỂ .6 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VỀ TỐC ĐỘ HẠN CHẾ 1.5 NHẬN XÉT .8 CHƯƠNG 10 PHƯƠNG PHÁP CỦA NEW ZEALAND VÀ TÂY BẮC MỸ TRONG VIỆC THIẾT LẬP TỐC ĐỘ HẠN CHẾ CHO ĐOẠN ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ 10 2.1 XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ HẠN CHẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TÂY BẮC MỸ 10 2.2 XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ HẠN CHẾ THEO PHƯƠNG PHÁP NEW ZEALAND 16 2.3 NHẬN XÉT 26 CHƯƠNG 27 XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ HẠN CHẾ CHO ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH .27 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27 3.1 XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM 27 3.1.1 Mục đích khảo sát thực nghiệm 27 3.1.2 Các số liệu cần thu thập 27 3.1.3 Phương pháp thu thập số liệu 28 3.1.4 Lựa chọn vị trí khảo sát 29 3.2 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 30 3.2.1 Xử lý số liệu tốc độ xe chạy 30 3.2.2 Xác định tốc độ hạn chế theo phương pháp vùng Tây Bắc (Mỹ) 32 3.2.3 Xác định tốc độ hạn chế theo phương pháp New Zealand 34 3.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 38 3.3.1 Kết tốc độ xe chạy 38 3.3.2 Kết xác định tốc độ hạn chế cho đoạn đường thực nghiệm 38 3.3.3 Nhận xét 40 KẾT LUẬN .41 I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 II KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 III ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TIẾP THEO 42 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tốc độ tối đa cho phép xe giới đường (trừ đường cao tốc) khu vực đông dân cư .4 Bảng 1.2: Tốc độ tối đa cho phép xe giới đường (trừ đường cao tốc) ngồi khu vực đơng dân cư .5 Bảng 1.3: Chiều dài tối thiểu vùng tốc độ hạn chế New Zealand [4] Bảng 2.2: Tốc độ hạn chế xác định dựa thông số đường 12 Bảng 2.3: Hệ số hiệu chỉnh kể đến mật độ lối vào (Access Density) 13 Bảng 2.4: Hệ số hiệu chỉnh kể đến bề rộng xe (Lane Width) 13 Bảng 2.5: Hệ số hiệu chỉnh kể đến phân loại đường theo chức (Functional Classification) .13 Bảng 2.6: Hệ số hiệu chỉnh kể đến loại dải phân cách (Median Type) 14 Bảng 2.7: Hệ số hiệu chỉnh kể đến loại lề đường (Shoulder Type) .14 Bảng 2.8: Hệ số hiệu chỉnh kể đến hoạt động người (Pedestrian Activity) 15 Bảng 2.9: Hệ số hiệu chỉnh kể đến hoạt động đỗ xe (Parking Activity) 15 Bảng 2.10: Hệ số hiệu chỉnh kể đến yếu tố tuyến (Roadway Alignment) 15 Bảng 2.11: Hệ số hiệu chỉnh kể đến tỷ lệ tai nạn (Crash Rate) 16 Bảng 2.12: Trị số đánh giá mức độ phát triển .17 Bảng 2.13: Trị số đánh giá mức độ phát triển dọc đường ngang 19 Bảng 2.14: Trị số đánh giá hoạt động người (Pedestrians) 20 Bảng 2.15: Trị số đánh giá hoạt động giao thông xe đạp (Cyclists) 20 Bảng 2.16: Trị số đánh giá hoạt động đỗ xe (Parking) 21 Bảng 2.17: Trị số đánh giá kể đến yếu tố hình học đường (Road Geometry) 21 Bảng 2.18: Trị số đánh giá kể đến yếu tố điều khiển giao thông (Traffic Control) .22 Bảng 2.19: Trị số đánh giá kể đến loại hình phát triển sử dụng đất bên đường (Development) 22 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Xác định điều kiện khu vực tuyến đường: Nông thôn/ Khoảng 23 đô thị nông thôn/ Đô thị 23 Hình 2.2: Biều đồ xác định tốc độ hạn chế - Khu vực nông thôn 23 Hình 2.3: Biều đồ xác định tốc độ hạn chế - Khu vực khoảng đô thị nông thôn 24 Hình 2.4: Biều đồ xác định tốc độ hạn chế - Khu vực đô thị 25 Bảng 3.1: Vị trí đoạn đường lựa chọn để khảo sát .30 Hình 3.1: Mặt cắt tốc độ nhóm xe đoạn từ Km13+900 đến Km12+800 – chiều từ Ngọc Hồi Hà Nội .30 Hình 3.2: Minh họa cách xác định giá trị tốc độ V85 Vpace 31 Hình 3.3: Đồ thị tần suất tích lũy tốc độ xe đoạn từ Km13+900 đến Km12+800 – chiều từ Ngọc Hồi Hà Nội 31 Hình 3.4: Mẫu bảng tính tốc độ hạn chế theo phương pháp vùng Tây Bắc (Mỹ) – Trường hợp dựa nghiên cứu tối thiểu 32 Hình 3.5: Mẫu bảng tính tốc độ hạn chế theo phương pháp vùng Tây Bắc (Mỹ) – Trường hợp dựa phân tích chi tiết 33 Hình 3.6: Mẫu bảng tính tốc độ hạn chế theo phương pháp New Zealand – Bước 34 Hình 3.7: Mẫu bảng tính tốc độ hạn chế theo phương pháp New Zealand – Bước 35 Hình 3.8: Mẫu bảng tính tốc độ hạn chế theo phương pháp New Zealand – Bước 36 Hình 3.9: Mẫu bảng tính tốc độ hạn chế theo phương pháp New Zealnd – Bước 37 Hình 3.10: Mẫu bảng tính tốc độ hạn chế theo phương pháp New Zealnd – Bước 37 Bảng 3.2: Thống kê kết khảo sát tốc độ xe chạy 38 Bảng 3.3: Kết xác định tốc độ hạn chế 39 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ở Việt Nam nay, từ tháng 3/2016, tốc độ hạn chế quy định Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 Bộ Giao thông vận tải [1] Theo tốc độ tối đa cho phép phương tiện giao thông (trừ xe chuyên dùng) đoạn đường khu vực đông dân cư (khu vực nội thành phố, nội thị xã đoạn đường có dân cư sinh sống sát dọc theo đường, có hoạt động ảnh hưởng đến an tồn giao thông đường bộ) quy định 60 km/h áp dụng cho đường đơi (có dải phân cách giữa); đường chiều có từ hai xe giới trở lên, 50 km/h cho đường khác (trừ đường ô tô cao tốc) Thông tư số 91/2015/TTBGTVT ngày 31/12/2015 Bộ Giao thông vận tải cho phép đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa khác với tốc độ hạn chế quy định chung cho đường khu vực đơng dân cư ngồi khu vực đông dân cư tuỳ theo đặc điểm đường Tuy nhiên, đến Việt Nam chưa có quy định hướng dẫn việc thiết lập tốc độ hạn chế tối đa cho đoạn đường cụ thể, dẫn đến việc áp dụng quy định nói Bộ giao thơng vận tải gặp nhiều khó khăn Vì vậy, xuất phát từ vấn đề thực tế đặt chúng em chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: “Nghiên cứu phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế cho đường trục khu vực đô thị” MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế tối đa cho đoạn đường trục đô thị thành phố Hà Nội nhằm tăng mức độ sử dụng lên đến tối đa, tránh gây lãng phí Sử dụng phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế sử dụng phổ biến giới Mỹ New Zealand, từ nghiên cứu so sánh lý thuyết kết hợp nghiên cứu thực nghiệm xử lý số liệu thống kê để rút kết luận kiến nghị cần thiết việc xây dựng phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế cho đường trục khu vực thị Hà Nội ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Các đoạn đường trục thị Đề tài tiến hành nghiên cứu thực nghiệm hai đoạn đường trục vào thành phố Hà Nội gồm: phố Ngọc Hồi (km13+900 - km12+800) phố Tố Hữu (km4+400 – km5+500) Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Hiện Việt Nam chưa có hướng dẫn, dẫn cho việc xác định tốc độ hạn chế sở đặc trưng điều kiện đường giao thông Nghiên cứu bước đầu đưa định hướng, dẫn việc khắc phục thiếu hụt KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - Đã làm rõ sở lý thuyết việc xác định tốc độ hạn chế đường ô tô - Giới thiệu dẫn thực hành số nước tiên tiến giới việc xác định tốc độ hạn chế cho đoạn đường - Kiến nghị phương pháp trình tự xác định tốc độ hạn chế cho đường ô tơ trục khu vực thị sử dụng điều kiện Việt Nam sở số liệu cứu thực nghiệm bước đầu số tuyến đường khu vực Hà Nội CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỐC ĐỘ HẠN CHẾ 1.1.1 Khái niệm chung tốc độ hạn chế Tốc độ hạn chế chia thành: tốc độ hạn chế tối thiểu (minimum speed limit) tốc độ hạn chế tối đa (maximum speed limit) Trong đó: - Tốc độ hạn chế tối thiểu: giá trị tốc độ tối thiểu mà xe phép lưu thông đoạn đường Đảm bảo xe đường cao tốc không gây cản trở lưu thông xe khác làm giảm hiệu sử dụng đường - Tốc độ hạn chế tối đa: giá trị tốc độ tối đa mà xe phép lưu thông đoạn đường Đảm bảo phương tiện không chạy tôc độ vận hành hay giới hạn sử dụng đường 1.1.2 Phân loại tốc độ hạn chế tối đa Theo thông lệ giới [2], tốc độ hạn chế tối đa (sau gọi tắt tốc độ hạn chế) thường chia thành loại bao gồm: - Tốc độ hạn chế mặc định: Quy định dựa quan điểm cho loại đường giống vận hành an toàn với tốc độ lớn điều kiện lý tưởng Loại tốc độ hạn chế thường quan có thẩm quyền ban hành quy định dạng tốc độ lớn vận hành khu vực thị, ngồi khu vực thị, khu chức riêng biệt khác (ví dụ khu thương mại, trường học), loại đường đặc biệt Người sử dụng phương tiện thường phải tuân thủ quy định giá trị tốc độ đường khơng có biển báo hiệu quy định tốc độ hạn chế - Tốc độ hạn chế áp dụng cho đoạn đường cụ thể hay vùng tốc độ: Khác với tốc độ hạn chế mặc định quy định chung cho vùng giao thông chức năng, vùng tốc độ tốc độ hạn chế quy định cho đoạn đường cụ thể dựa nghiên cứu kỹ thuật Tùy theo điều kiện hạ tầng, đặc tính vận hành dòng xe, hoạt động hai bên đường mà đưa quy định cụ thể tốc độ hạn chế quy định cho một tập hợp đoạn đường nghiên cứu 1.2 CÁC QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI VỀ TỐC ĐỘ HẠN CHẾ 1.2.1 Quy định Việt Nam tốc độ hạn chế Tốc độ hạn chế Việt Nam quy định Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 Bộ Giao thông vận tải Theo quy định này, đường cao tốc, đường thiết kế xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp cao, đường khai thác theo quy chế riêng người điều khiển xe giới, xe máy chuyên dùng phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu ghi biển báo hiệu đường Đối với trường hợp khác, tốc độ xe chạy tối đa quy định cụ thể cho loại xe khác lưu thông loại đường khác khu đông dân cư ngồi khu đơng dân cư trình bày Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.1: Tốc độ tối đa cho phép xe giới đường (trừ đường cao tốc) khu vực đông dân cư Tốc độ tối đa (km/h) Đường đơi (có Đường hai dải phân cách chiều khơng giữa); đường có dải phân Loại xe giới đường chiều có từ cách giữa; xe giới đường trở lên chiều có xe giới Các phương tiện xe giới, trừ xe xe máy 60 50 chuyên dùng, xe gắn máy (kể xe máy điện) loại xe tương tự đường (trừ đường cao tốc) Bảng 1.2: Tốc độ tối đa cho phép xe giới đường (trừ đường cao tốc) ngồi khu vực đơng dân cư Tốc độ tối đa (km/h) Đường đơi (có Đường hai dải phân cách chiều khơng giữa); đường có dải phân Loại xe giới đường chiều có từ cách giữa; xe giới đường trở lên chiều có xe giới Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 90 80 chỗ (trừ xe bt); tơ tải có trọng tải đến 3,5 Xe ô tô chở người 30 chỗ (trừ xe bt); 80 70 tơ tải có trọng tải 3,5 Ơ tơ bt; tơ đầu kéo kéo sơ mi rơ mc; 70 tơ chun dùng; xe mơ tơ 60 Ơ tơ kéo rơ mc; tô kéo xe khác Các giá trị tốc độ hạn chế quy định Bảng 1.1 Bảng 1.2 xem thuộc loại tốc độ hạn chế mặc định (áp dụng chung theo văn pháp luật) mà tốc độ hạn chế cho đoạn đường cụ thể (được thiết lập sở nghiên nghiên cứu kỹ thuật xét đến đặc điểm riêng biệt đường) Thông tư 91/2015/TT-BGTVT cho phép đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa khác với tốc độ hạn chế quy định chung cho đường khu vực đông dân cư ngồi khu vực đơng dân cư tuỳ theo đặc điểm đường Cần lưu ý rằng, tiêu chí định lượng để xác định đoạn đường coi đoạn đường qua khu vực đông dân cư chưa đề cập 1.2.2 Quy định tốc độ hạn chế số nước giới 1.2.2.1 Tốc độ hạn chế mặc định - Quy định Mỹ [3] : -Khu vực ngồi thị: 90 – 105 km/h -Khu vực đô thị: 25 – 50 km/h - Quy định Australia [2] : - Trong khu vực đông dân cư: 50 – 60 km/h - Khu vực dân cư: 100 – 110 km/h 1.2.2.2 Chiều dài vùng hạn chế tốc độ Quy định chiều dài vùng tốc độ hạn chế thường đề cập quy định, hướng dẫn thiết lập tốc độ hạn chế Nói chung điều kiện thông thường, chiều dài vùng tốc độ lớn tốt miễn giá trị tốc độ hạn chế đưa với sở Ở New Zealand [4], chiều dài tối thiểu vùng hạn chế tốc độ 0.5 - 1km tốc độ hạn chế nhỏ 70 km/h Bảng 1.3: Chiều dài tối thiểu vùng tốc độ hạn chế New Zealand [4] Tốc độ hạn chế, mph (km/h) Chiều dài tối thiểu, miles (km) 25 (40) 0.1 (0.2) 30 (50)* Không áp dụng 30, 35 (50, 60) 0.3 (0.5) 45, 50, 55 (70, 80, 90) 1.25 (2.0) 60 (100) 2.0 (3.0) 70 (110) 6.0 (10.0) Ghi chú: (*) Đây tốc độ hạn chế mặc định áp dụng cho khu vực đô thị (**) Không quy định chiều dài tối thiểu tốc độ hạn chế mặc định áp dụng cho khu vực đô thị sử dụng Ở Mỹ, chiều dài tối thiểu vùng tốc độ hạn chế tốc độ quy định khác theo bang Trường hợp thay đổi tốc độ hai vùng tốc độ hạn liền kề lớn 25km/h [2], cần có vùng chuyển tiếp tốc độ để tránh thay đổi đột ngột cho người lái có biển cảnh báo giảm tốc độ trước vào vùng tốc độ thấp để theo người lái kịp thời điều chỉnh tốc độ 1.3 CÁCH TIẾP CẬN TRONG VIỆC THIẾT LẬP TỐC ĐỘ HẠN CHẾ CHO MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG CỤ THỂ Hiện giới có nhiều phương pháp tiếp cận việc xác định tốc độ hạn chế cho đoạn đường cụ thể Một số cách tiếp cận trình bày TỐ HỮU - Xe máy 52 53 Ngọc Hồi – Xe Ngọc Hồi – Xe máy 54 Ngọc Hồi – Xe (tiếp) Ngọc Hồi – Xe máy (tiếp) 55 56 PHỤ LỤC 4: XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ HẠN CHẾ THEO PHƯƠNG PHÁP NEW ZEALAND Đoạn Tố Hữu – Bước : Xác định trị số mức độ phát triển 57 Đoạn Tố Hữu – Bước : Xác định trị số mức độ phát triển dọc đường ngang 58 Đoạn Tố Hữu - Bước 3: Xác định trị số mức độ hoạt động lòng đường 59 Đoạn Tố Hữu - Bước : Trị số đánh giá chung Đoạn Tố Hữu - Bước : Xác định tốc độ hạn chế 60 Đoạn Ngọc Hồi - Bước 1: Xác định trị số mức độ phát triển 61 Đoạn Ngọc Hồi - Bước 1: Xác định trị số mức độ phát triển 62 Đoạn Ngọc Hồi - Bước : Xác định trị số mức độ phát triển dọc đường ngang 63 Đoạn Ngọc Hồi - Bước 3: Xác định trị số mức độ hoạt động lòng đường 64 Đoạn Ngọc Hồi - Bước : Trị số đánh giá chung Đoạn Ngọc Hồi - Bước : Xác định tốc độ hạn chế 65 66 ... +5 + 10 - - - - - - +5 +5 + 10 + 15 - - - - - 10 0 +5 + 10 + 15 + 20 - - - -5 -5 0 +5 + 10 + 15 + 20 - - 10 - 10 - 10 -5 0 0 Không có Đường địa phương Đường gom Đường trục Đường cao tốc loại... phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế cho đường trục khu vực thị MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế tối đa cho đoạn đường. .. phương Đường gom Đường trục Đường cao tốc loại B (Expressway) Đường cao tốc loại A (Freeway) +5 + 10 + 15 0 +5 + 10 0 +5 + 10 -5 0 +5 - 10 -5 0 - 10 -5 0 - 15 - 10 -5 - 15 - 10 -5 - 20 - 15 -
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKH: phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế tối đa cho các tuyến đường trục chính trong đô thị, NCKH: phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế tối đa cho các tuyến đường trục chính trong đô thị

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay