MỤC LỤC LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:50

Mục lục TT Nội dung Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ BẢO TRÌ MẶT ĐƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Tổng quan hệ thống quản lý bảo trì mặt đường giới 1.2 Các công nghệ bảo trì mặt đường áp dụng giới 12 TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ BẢO TRÌ MẶT ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM 27 2.1 Hệ thống quản lý đường Việt Nam 27 2.2 Các công nghệ bảo trì mặt đường tơ áp dụng Việt Nam 29 2.3 Nhận xét đánh giá công tác quản lý cơng nghệ bảo trì Việt Nam 31 PHÂN TÍCH SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC CƠNG NGHỆ BẢO TRÌ ĐƯỢC DUYỆT TRONG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI 32 3.1 Tiêu chí lựa chọn cơng nghệ bảo trì để nghiên cứu 32 3.2 Tính hợp lý cơng nghệ bảo trì nghiên cứu đề tài Những thuận lợi làm sở để triển khai đề tài 33 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN NHŨ TƯƠNG KIỂU FOG SEAL 37 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN NHŨ TƯƠNG KIỂU FOG SEAL TRÊN THẾ GIỚI 37 1.1 Khái niệm phun nhũ tương kiểu Fog Seal 37 1.2 Tình hình nghiên cứu, áp dụng giải pháp Fog Seal giới 1.3 Tình hình nghiên cứu áp dụng giải pháp Fog Seal Việt Nam 43 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH PHẠM VI ÁP DỤNG, VẬT LIỆU, CHẤT KẾT DÍNH, THIẾT BỊ CỦA CÁC CÔNG NGHỆ PHUN NHŨ TƯƠNG KIỂU FOG SEAL 43 2.1 Phạm vi áp dụng 43 2.2 Chất kết dính dùng cơng nghệ phun nhũ tương 48 2.3 Thiết bị sử dụng thi công phun nhũ tương 54 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CƠNG NGHỆ THI CÔNG PHUN NHŨ TƯƠNG KIỂU FOG SEAL 57 3.3 i 34 38 TT Nội dung Trang 3.1 Khảo sát đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường 58 3.2 Làm mặt đường cũ 58 3.3 Kiểm soát đồng lớp nhũ tương phun 58 3.4 Ước lượng tỷ lệ phun 60 3.5 Chuẩn bị vật liệu kiểm tra thiết bị thi công 61 3.6 Phun nhựa bảo dưỡng 64 3.7 Kiểm sốt giao thơng 65 3.8 Kiểm sốt chất lượng thi cơng 66 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ PHÙ HỢP SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ PHUN NHŨ TƯƠNG KIỂU FOG SEAL 67 4.1 Chất kết dính 67 4.2 Nước pha loãng nhũ tương 69 4.3 Cát rải (nếu cần) 70 4.4 Thiết bị thi công 70 XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN THI CÔNG, NGHIỆM THU PHUN NHŨ TƯƠNG KIỂU FOG SEAL 71 5.1 Căn để xây dựng Dự thảo 71 5.2 Xây dựng Dự thảo 71 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN NHŨ TƯƠNG KIỂU FOG SEAL, KIẾN NGHỊ 72 6.1 Định hướng áp dụng công nghệ phun nhũ tương 72 6.2 Kiến nghị 74 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU CHIP SEAL 75 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU CHIP SEAL TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 75 1.1 Khái niệm láng nhựa Chip Seal 75 1.2 Tình hình nghiên cứu áp dụng láng nhựa Chip Seal giới 75 1.3 Tình hình áp dụng Chip Seal Việt Nam 78 NGHIÊN CỨU PHẠM VI ÁP DỤNG, CỐT LIỆU, CHẤT KẾT DÍNH, THIẾT BỊ CỦA CƠNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU CHIP SEAL 80 2.1 Các kiểu láng nhựa Chip seal phạm vi áp dụng 80 ii TT Nội dung Trang 2.2 Cốt liệu sử dụng cho Chip Seal 83 2.3 Chất kết dính sử dụng cho Chip Seal 88 2.4 Thiết bị, dụng cụ thi công Chip Seal 91 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VẬT LIỆU CHIP SEAL 97 3.1 Cơ sở thiết kế Chip Seal 97 3.2 Các tiêu chuẩn thiết kế Chip Seal hành giới 99 3.3 Nguyên tắc thiết kế Chip Seal 101 3.4 So sánh phương pháp thiết kế Chip Seal 101 3.5 Lựa chọn phương pháp thiết kế Chip Seal để xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn 105 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ THI CÔNG CHO LÁNG NHỰA CHIP SEAL 107 4.1 Đá dăm 107 4.2 Chất kết dính 108 4.3 Thiết bị thi cơng 109 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH THI CƠNG LỚP CHIP SEAL 109 5.1 Nhận xét quy trình thi công láng nhựa Chip Seal 109 5.2 Xây dựng quy trình cơng nghệ thi cơng láng nhựa Chip Seal 110 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU CHIP SEAL, KIẾN NGHỊ 110 6.1 Định hướng áp dụng công nghệ láng nhựa Chip seal 110 6.2 Kiến nghị 112 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL 114 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL TRÊN THẾ GIỚI 114 1.1 Khái niệm láng nhựa Otta Seal 114 1.2 Tình hình nghiên cứu áp dụng Otta Seal giới 114 1.3 Tình hình nghiên cứu áp dụng Otta Seal Việt Nam 117 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG, VẬT LIỆU, CHẤT KẾT DÍNH, THIẾT BỊ CỦA CƠNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL 117 iii TT Nội dung Trang 2.1 Phạm vi áp dụng hiệu láng nhựa Otta Seal 117 2.2 Cốt liệu sử dụng cho láng nhựa Otta Seal 120 2.3 Chất kết dính sử dụng cho láng nhựa Otta Seal 122 2.4 Thiết bị, dụng cụ thi công láng nhựa Otta Seal 124 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CƠNG NGHỆ THI CƠNG LỚP LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL 127 3.1 Thi công giới 127 3.2 Thi công thủ công 129 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ THI CÔNG CHO LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL 130 4.1 Cốt liệu 130 4.2 Cát phủ 132 4.3 Chất kết dính 132 4.4 Nhựa tưới thấm bám 133 4.5 Thiết bị thi công 133 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN THI CÔNG, NGHIỆM THU LỚP LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL 134 5.1 Cơ sở xây dựng Tiêu chuẩn 134 5.2 Nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu lớp láng nhựa Otta Seal 135 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL, KIẾN NGHỊ 137 6.1 Định hướng áp dụng công nghệ láng nhựa Otta Seal 137 6.2 Kiến nghị 139 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VỮA NHỰA KIỂU SLURY SEAL 140 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VỮA NHỰA KIỂU SLURY SEAL TRÊN THẾ GIỚI 140 11.1 Khái niệm vữa nhựa kiểu Slurry Seal 140 1.2 Khái niệm vữa nhựa kiểu Micro Surfacing 140 1.3 So sánh khác vữa nhựa Slurry Seal vữa nhựa Micro Surfacing 141 1.4 Tình hình nghiên cứu, áp dụng vữa nhựa Slurry Seal giới 142 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG VỮA NHỰA KIỂU SLURY 143 iv TT Nội dung Trang SEAL TẠI VIỆT NAM 2.1 Tình hình nghiên cứu áp dụng vữa nhựa Slurry Seal 143 2.2 Nghiên cứu áp dụng vữa nhựa Slurry Seal Hãng CoLas-Việt Nam 143 NGHIÊN CỨU VỀ VẬT LIỆU, CHẤT KẾT DÍNH, THIẾT BỊ ÁP DỤNG CHO VỮA NHỰA KIỂU SLURY SEAL 146 3.1 Vật liệu cho vữa nhựa Slurry Seal 146 3.2 Nhũ tương 149 3.3 Thiết bị 149 NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VỮA NHỰA KIỂU SLURY SEAL 153 4.1 Mục đích thiết kế vữa nhựa Slurry Seal 153 4.2 Tình hình nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế vữa nhựa Slurry Seal 153 4.3 Phương pháp thiết kế ISSA 154 4.4 Phương pháp thiết kế ASTM 163 XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VỮA NHỰA KIỂU SLURY SEAL 167 5.1 Phân tích, so sánh phương pháp thiết kế vữa nhựa Slurry Seal ISSA ASTM 167 5.2 Xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn thiết kế vữa nhựa Slurry Seal 168 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU VỮA NHỰA KIỂU SLURY SEAL 169 6.1 Tình hình nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thi cơng vữa nhựa Slurry Seal 169 6.2 Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn thi công vữa nhựa Slurry Seal 170 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NHỰA KIỂU SLURY SEAL 171 7.1 Đặt vấn đề, lựa chọn phương pháp thử 171 7.2 Lựa chọn vật liệu, tỷ lệ phối hợp vữa nhựa Slurry Seal 172 7.3 Kế hoạch thử nghiệm 172 7.4 Kết thử nghiệm 174 7.5 Nhận xét 186 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VỮA NHỰA KIỂU SLURY SEAL, KIẾN NGHỊ 186 v THIẾT KẾ HỖN HỢP VỮA TT Nội dung Trang 8.1 Định hướng áp dụng công nghệ vữa nhựa Slurry Seal 186 8.2 Kiến nghị 189 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VỮA NHỰA KIỂU MICRO SURFACING 190 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VỮA NHỰA KIỂU MICRO SURFACING TRÊN THẾ GIỚI 190 1.1 Khái niệm vữa nhựa Micro Surfacing 190 1.2 Tình hình nghiên cứu áp dụng vữa nhựa Micro Surfacing giới 190 PHẠM VI ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VỮA NHỰA KIỂU MICRO SURFACING 193 YÊU CẦU VỀ CỐT LIỆU, CHẤT KẾT DÍNH, PHỤ GIA 195 3.1 Yêu cầu thành phần cốt liệu 195 3.2 Yêu cầu chất kết dính 198 3.3 Yêu cầu bột khoáng 199 3.4 Yêu cầu chất phụ gia 199 CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỖN HỢP VỮA NHỰA KIỂU MICRO SURFACING, CÁC THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 200 4.1 Các phương pháp thiết kế 200 4.2 Các phương pháp thiết bị thử nghiệm tiêu kỹ thuật vữa nhựa Micro Sufacing 206 4.3 Cách chuẩn bị mẫu vữa nhựa Micro Sufacing cách thử nghiệm để xác định tiêu chuẩn thiết bị thử nghiệm 212 CÔNG NGHỆ THI CÔNG LỚP VỮA NHỰA KIỂU MICRO SURFACING 212 5.1 Các thiết bị chủ yếu 212 5.2 Thi công lớp vữa nhựa Micro Sufacing 217 5.3 Thi công bù phụ vết hằn bánh xe 219 5.4 Về công tác giám sát kiểm tra thi công lớp vữa nhựa Micro Sufacing, nghiệm thu 221 5.5 Xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn vữa nhựa kiểu Micro Sufacing -Thiết kế hỗn hợp, thi công nghiệm thu 226 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VỮA NHỰA KIỂU MICRO SURFACING, KIẾN NGHỊ 226 vi TT Nội dung Trang 6.1 Định hướng áp dụng công nghệ vữa nhựa Micro Sufacing 226 6.2 Kiến nghị 228 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 230 KẾT LUẬN 230 KIẾN NGHỊ 232 SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 233 Tài liệu tham khảo 234 vii ... 4.3 Thiết bị thi công 109 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH THI CƠNG LỚP CHIP SEAL 109 5.1 Nhận xét quy trình thi cơng láng nhựa Chip Seal 109 5.2 Xây dựng quy trình cơng nghệ thi công láng nhựa Chip... bị, dụng cụ thi công láng nhựa Otta Seal 124 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CƠNG NGHỆ THI CƠNG LỚP LÁNG NHỰA KIỂU OTTA SEAL 127 3.1 Thi công giới 127 3.2 Thi công thủ công 129 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN... ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU CHIP SEAL, KIẾN NGHỊ 110 6.1 Định hướng áp dụng công nghệ láng nhựa Chip seal 110 6.2 Kiến nghị 112 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LÁNG NHỰA KIỂU
- Xem thêm -

Xem thêm: MỤC LỤC LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ, MỤC LỤC LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay