MÔ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG

46 11 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐƠ THỊ CHƯƠNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG ĐINH XN HỒN NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG Business computer online NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình trực tiếp Business computer online NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình trực tiếp NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình bốn bước Business computer online NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình bốn bước NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  DỰ BÁO GIAO THƠNG THEO MƠ HÌNH BƯỚC  Dữ liệu cần thiết để xây dựng mơ hình Business computer online NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG VẬN TẢI  DỰ BÁO GIAO THÔNG THEO MƠ HÌNH BƯỚC  Dữ liệu cần thiết để xây dựng mơ hình  Vùng nghiên cứu bao gồm vùng đã, chưa phát triển vòng 20, 30 năm tới, phụ thuộc vào mục đích quy hoạch Ranh giới vùng nghiên cứu xác định thơng qua mục đính quy hoạch, dựa ranh giới tự nhiên, mức độ phát triển, điều kiện trị,  Vùng nghiên cứu chia thành nhiều vùng nhỏ nhằm hỗ trợ nhà quy hoạch nối kết thông tin hoạt động, nhu cầu vận tải, nhu cầu sử dụng đất vùng cần nghiên cứu Trong quy hoạch giao thông, vùng nhỏ gọi đơn giản vùng (Zone)  Khơng có quy định cụ thể kích thước vùng, phụ thuộc vào mật độ dân số điều kiện phát triển tự nhiên Ở khu vực trung tâm thành phố (CBD), vùng có kích thước nhỏ vài dãy nhà, vùng xa khu vực trung tâm, kích thước vùng lên đến 20km2 Với vùng nghiên cứu có số dân hang triệu người, chia chi tiết đến 600 - 800 vùng  Thông thường, việc phân chia vùng dựa việc đồng hoạt động xã hội, ví dụ vùng khu dân cư, vùng la khu thương mại, khu công nghiệp, ranh giới vùng thường dựa ranh giới tựu nhiên, đường xá, địa giới quận, huyện, phường, xã NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG VẬN TẢI  DỰ BÁO GIAO THÔNG THEO MƠ HÌNH BƯỚC  Dữ liệu cần thiết để xây dựng mơ hình Vùng nghiên cứu 10 Business computer online Phân vùng Istanbul Dân số: 13 triệu người (năm 2007) Kích thước mẫu: 90,000 hộ gia đình Số lượng vùng: 451 Phân vùng Ai Cập Dân số: 75.2 triệu Phỏng vấn đường: 3.0 – 30.0% Số lượng vùng: Vùng lớn: 55 Vùng nhỏ: 325 Business computer online Phân vùng Lahore (LUTMP) Dân số: 9.2 triệu (năm 2009) Kích thước mẫu: gần 1.0% Số lượng vùng: 217 NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG VẬN TẢI  DỰ BÁO GIAO THÔNG THEO MƠ HÌNH BƯỚC  BƯỚC 1: Phát sinh hành trình (Tríp Generation) 14 Business computer online  BƯỚC 1: Phát sinh hành trình (Tríp Generation) 15 (1) Phương pháp hệ số tăng trưởng  BƯỚC 1: Phát sinh hành trình (Tríp Generation) Business computer online 16 (1) Phương pháp hệ số tăng trưởng  BƯỚC 1: Phát sinh hành trình (Tríp Generation) 17 (2) Phương pháp phân loại tương ứng  BƯỚC 1: Phát sinh hành trình (Tríp Generation) Business computer online 18 (2) Phương pháp phân loại tương ứng  BƯỚC 1: Phát sinh hành trình (Tríp Generation) 19 (2) Phương pháp phân loại tương ứng  BƯỚC 1: Phát sinh hành trình (Tríp Generation) Business computer online 20 10  BƯỚC 2: Phân phối hành trình (Trip Distribution) 63  BƯỚC 2: Phân phối hành trình (Trip Distribution) 64 Business computer online 32  BƯỚC 2: Phân phối hành trình (Trip Distribution) 65  BƯỚC 2: Phân phối hành trình (Trip Distribution) 66 Business computer online 33  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 67  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 68 Business computer online 34  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 69  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 70 Business computer online 35  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 71  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 72 Business computer online 36  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 73  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 74 Business computer online 37  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 75  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 76 Business computer online 38  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 77  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 78 Business computer online 39  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 79  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 80 Business computer online 40  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 81  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 82 Business computer online 41  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 83  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 84 Business computer online 42  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 85  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 86 Business computer online 43  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 87  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 88 Business computer online 44  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 89  BƯỚC 3: Phân chia phương thức (Mode choice) 90 Business computer online 45 91 Business computer online 46 ... online NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình trực tiếp NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình bốn bước... HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình bốn bước NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  DỰ BÁO GIAO THƠNG THEO MƠ HÌNH BƯỚC  Dữ liệu cần thiết để xây dựng...NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG NỘI DUNG MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG VẬN TẢI  CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO GIAO THƠNG  Mơ hình trực tiếp Business
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG, MÔ HÌNH DỰ BÁO GIAO THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay