DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5-B5

26 38 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm A1-B1 chuyên đề Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Mã số sinh viên: Lớp: TS Đỗ Duy Đỉnh Trương Xuân Quý 9931.56 56CD3 NỘI DUNG THIẾT KẾ TUYẾN (PHẦN CƠ BẢN) CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 33 THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 44 XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI LAN CAN PHÒNG HỘ THEO AASHTO A THIẾT KẾ TUYẾN (PHẦN CƠ BẢN) Thiết kế sở: - Số liệu đầu vào:  Lượng xe năm thứ 15: N15 =1350 (xe/ngày đêm)  Thành phần dòng xe: 10 10 35 Xe Xe tải nhẹ Xe tải trung Xe tải nặng (1 trục) Xe tải nặng (2 trục) 25 20  Hệ số tăng trưởng xe: q= 8%, tăng xe theo hàm số mũ  Bình đồ địa hình: tỉ lệ 1:10000, H =5m Thiết kế sở: - Quy mô, cấp hạng đường: Chức tuyến đường : Nối trung tâm KT-CT-VH-DL vùng Điều kiện địa hình: đồi núi Lưu lượng xe tkế N=2295 (xcqđ/ngđ) Kiến nghị : Đường cấp III, Miền núi Vtk=60 (Km/h) Thiết kế sở: - Các tiêu kỹ thuật: STT Các tiêu kỹ thuật Đơn vị Theo tính tốn Theo TCVN 4054-05 Kiến nghị chọn TK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cấp thiết kế Vận tốc thiết kế Lưu lượng xe năm thứ 15 Bề rộng xe Bề rộng phần xe chạy Bề rộng đường Bề rộng lề gia cố Bề rộng lề đất Số xe Bán kính đường cong nằm Bán kính không siêu cao Dốc ngang lề đất Dốc ngang mặt đường lề gia cố Độ mở rộng đường cong nằm Chiều dài đoạn nối siêu cao Chiều dài đoạn thẳng chêm Tầm nhìn chiều Tầm nhìn vượt xe Bán kính đường cong đứng lồi Bán kính đường cong lõm Độ dốc dọc lớn Độ dốc siêu cao lớn Tần suất lũ thiết kế cống, rãnh   Km/h xcqđ/nđ m m m m m Làn m m ‰ ‰ m m m m m m m ‰ ‰ %     2295 3.9 7.8       0.462 128.85 473     Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu 61 360 2345 1366       III 60 >500 3.0 21.0 20.5 125 1500 60 20 bảng bảng bảng 75 350 2500 1000 70 60 III 60 2295 3.0 21.0 20.5 125 1500 60 20 2-10 2-7 2-11 75 360 2500 1500 70 60 Thiết kế sở: - Đặc điểm địa hình: Miền núi, cắt xẻ mạnh, nhiều tụ thủy, khe suối, nhiều đèo - Giải pháp phương án tuyến bình đồ  Phương án1: Đi men sườn chủ yếu, vượt qua số đèo nhỏ, cắt nhiều tụ thủy  Phương án1: Đi men sườn kết hợp vượt đèo cao, nhiều đoạn gần phân thủy, cắt qua tụ thủy STT Chỉ tiêu Phương án tuyến I II Chiều dài tuyến (m) 5661.31 m 5562.74 m Hệ số triển tuyến 1.159 1.138 Số đường cong nằm sử dụng 20 19 Rnằmmin (m) 150 150 Thiết kế sở: - Các phương án tuyến bình đồ: Thiết kế sở: - Tính tốn thủy văn: Số liệu ban đầu - Vùng mưa: vùng VII - Cấp đất: cấp - Bình đồ tuyến - Khoanh lưu vực - Tính tốn đặc trưng địa hình, dòng chảy Áp dụng cơng thức tính Q (tham khảo TCVN 9845 – 2013 sách Thiết kế đường ô tô tập 3) Lựa chọn phương án thoát nước ngang đường Thiết kế sở: - Thiết kế mặt cắt dọc: Áp dụng hai phương pháp chính:  Phương pháp bao  Phương pháp cắt - Thiết kế mặt cắt ngang: Thiết kế sở: - Phương án kết cấu áo đường: B£ TÔNG NHựA chặt 9.5 dày 4cm BÊ TÔNG NHựA chặt 12.5 dày 5cm CấP PHốI Đá DĂ M LOạ I I dày 14cm CấP PHốI Đá DĂ M LOạ I Ii dày 33 cm l p đáy áo đ ờng K98 kiểmtr a độ võng đàn hồi (ở 60 c) o kết cấu áo đ ờng mềm kiểmtr a kÐo uèn (ë 10o c) 15 33 20 14 54 800 kiểmtr a cắt tr ợ t ( 30o c) Thiết kế sở: - So sánh lựa chọn phương án tuyến phân tích kinh tế: Nhóm tiêu chất lượng sử dụng Nhóm tiêu kinh tế Lựa chọn phương án hợp lý Nhóm tiêu xây dựng Đánh giá hiệu phương án chọn Thiết kế sở: - So sánh lựa chọn phương án tuyến phân tích kinh tế: Thiết kế kỹ thuật: o Khảo sát: • • Địa hình: bình đồ tỉ lệ 1:1000 Địa chất: Lỗ khoan, lỗ đào o Thiết kế chi tiết đoạn tuyến Km0 – Km1+100 • • • • • Bình đồ Mặt cắt dọc Cống C2 Siêu cao đường cong P4 Tổ chức giao thông đường cong P4 Thiết kế kỹ thuật: - Thiết kế chi tiết cống: Số liệu đầu vào Lưu lượng Q, vận tốc V, chiều cao nước dâng h Tính tốn thủy lực dòng chảy,dốc cống Tính tốn gia cố, Tham khảo định hình Tính tốn khối lượng thi công Thiết kế kỹ thuật: - Thiết kế chi tiết cong nằm: Bố trí siêu cao Số liệu đầu vào Các thông số đường cong Phương pháp quay siêu cao Tính chênh cao so với tim đường Sơ đồ chuyển dốc ngang đường cong Tổ chức giao thơng Số liệu đầu vào kiểm tra tầm nhìn S1 Xác định vùng dỡ bỏ kiểm tra tầm nhìn S4 MCD bình đồ Bố trí biển báo, vạch sơn, cọc tiêu Thiết kế vẽ thi cơng: - Thiết kế thi cơng đường: • Khối lượng đào: • Khối lượng đắp: • Phân đoạn thi công: 38701.9 m3 32446.3 m3  Đội I: thi công phân đoạn đoạn I (từ Km0+00  Km2+599.02)  Đội II : thi công phân đoạn II (từ Km2+599.02 Km5+562.74) Thiết kế vẽ thi công: - Thiết kế thi cơng mặt đường: • Thi cơng tầng móng:  Thời gian khai triển dây chuyền: tkt = ngày  Tốc độ dây chuyền: 130m  Thời gian thi cơng: t = 45 ngày • Thi cơng tầng mặt:  Thời gian khai triển dây chuyền: tkt = ngày  Tốc độ dây chuyền: 450m  Thời gian thi công: t = 13 ngày Thiết kế vẽ thi công: - Thiết kế tổ chức thi công: CHUẨN BỊ THI CƠNG • đội thi cơng • Bắt đầu ngày 1, kết thúc ngày 13 THI CÔNG CỐNG • đội thi cơng • Bắt đầu ngày 3, kết thúc ngày 45 THI CƠNG NỀN • đội thi cơng • Bắt đầu ngày 46, kết thúc ngày 92 THI CƠNG MĨNG • đội thi cơng • Bắt đầu ngày 60, kết thúc ngày 103 THI CƠNG MẶT • đội thi cơng • Bắt đầu ngày 104, kết thúc ngày 116 HỒN THIỆN • đội thi cơng • Bắt đầu ngày 117, kết thúc ngày 122 TỔNG THỜI GIAN THI CÔNG: 122 NGÀY B CHYÊN ĐỀ XÁC ĐINH CHIỀU DÀI LAN CAN PHÒNG HỘ THEO AASHTO - Nguyên nhân gây tai nạn hai bên ng: TƯ ờNG (2%) TRụ CầU (2%) CÔNG TRì NH NHà (2%) KếT CấU CHốNG Đỡ CHIếU SáNG (1%) HàNG RàO (2%) KếT CấU CHốNG Đỡ CốNG (3%) BáO HIệU ĐƯ ờNG (3%) Rã NH (3%) NềN Đ ắP (6%) CÂY XANH (48%) Lý DO KHáC (7%) RàO CHắN GIAO THÔNG (8%) CộT TIệN íCH (12%) Hì nh 1-1: Phân bè t û l Ưt n¹ n chÕt ng ời va chạ mcủa xe vớ i vật cố định t heo t hống kê Mỹ năm2008 - Giải pháp thiết tăng an toàn bên đường theo thứ tự ưu tiên: 1.Dỡ bỏ chướng ngại vật 2.Thiết kế lại chướng ngại vật 3.Di chuyển chướng ngại vật 4.Giảm mức độ nghiêm trọng va chạm 5.Rào chắn chướng ngại vật 6.Khoanh định (làm bật) chướng ngại vật - Đặt vấn đề - Trình tự xác định giải pháp thiết kế an toàn Xác định vùng dọn Xác định mối nguy hiểm vùng dọn Đánh giá mối tiềm ẩn tai nạn mối nguy hiểm Đề xuất giải pháp thiết kế tăng an tồn Đánh giá giải pháp - Sơ đồ trình tự tính tốn Vùng dọn Chiều dài LCPH cần thit Số LIệU BAN ĐầU: Số LIệU BAN ĐầU: Số LIệU BAN ĐầU: - LƯ U LƯ ợ NG Xe THIếT KếNGàY ĐÊM - LƯ U LƯ ợ NG Xe THIếT KếNGàY ĐÊM (ADT) (XE/ NGàY Đ ÊM.) (ADT) (XE/ NGàY Đ ÊM.) - vận t ốc thiết kế(km/h) - vận t ốc thiết kế(km/h) - LƯ U LƯ ợ NG Xe THIếT KếNGàY ĐÊM (ADT) (XE/ NGàY ĐÊM.) - vËn tèc thiÕt kÕ(km/h) m¸i t a l uy m¸i t a l uy đào đào đắp đắp XáC ĐịNH Vù NG DọN Sạ CH XáC ĐịNH CHIềU DàI XE CHạ Y RA NGOàI độ dốc mái t a l uy độ dốc mái t a l uy XáC ĐịNH MốI NGUY HIểM (TRONG Vù NG DäN S¹ CH) vï ng dän s¹ ch mong muèn vï ng dän s¹ ch mong muèn (tr a t heo bảng) (tr a t heo bảng) đoạ n bố t r ícó đ ờng cong nằm đoạ n bố t r ícó đ ờng cong nằm hay không? hay không? XáC ĐịNH CHIềU DàI NGUY HIểM (TRONG Vù NG DọN Sạ CH) có có XáC ĐịNH CHIềU DàI LAN CAN PHòNG Hộ CầN THIếT THEO PHƯ ƠNG PHáP Đồ THị không mái dốc không hồi phục có mái dốc không hồi phục đ ợ c không? đ ợ c không? hiệu nh hiệu nh (áP DụNG ĐƯ ợ C TRÊN ĐƯ ờNG CONG Và ĐƯ ờNG THẳNG) XáC ĐịNH CHIềU DàI ĐOạ N TIếP CậN THEO CÔNG THứC (CHỉáP DụNG TRÊN ĐƯ ờNG THẳNG) XáC ĐịNH CHIềU DàI ĐOạ N Hạ LƯ U không có (PHụ THUộC VàO LOạ I RàO CHắN) phụ t hêm phụ t hêm vù ng dọn sạ ch mong muèn vï ng dän s¹ ch mong muèn (sau hiƯu chØ nh) (sau hiƯu chØ nh) CHIỊU DµI LAN CAN PHONG Hộ CầN THIếT SO SáNH ĐOạ N Hạ LƯ U Vớ I ĐọAN TIếP CậN CủA LàN XE §èI DIƯN (KHI TÝNH CHO LµN XE LIỊN KỊ) Vµ NGƯ ợ C Lạ I, LấY ĐOạ N DàI HƠN XIN CẢM ƠN! ... sánh lựa chọn phương án tuyến phân tích kinh tế: Nhóm tiêu chất lượng sử dụng Nhóm tiêu kinh tế Lựa chọn phương án hợp lý Nhóm tiêu xây dựng Đánh giá hiệu phương án chọn Thiết kế sở: - So sánh... Bề rộng đường Bề rộng lề gia cố Bề rộng lề đất Số xe Bán kính đường cong nằm Bán kính khơng siêu cao Dốc ngang lề đất Dốc ngang mặt đường lề gia cố Độ mở rộng đường cong nằm Chiều dài đoạn nối... Phương án1 : Đi men sườn kết hợp vượt đèo cao, nhiều đoạn gần phân thủy, cắt qua tụ thủy STT Chỉ tiêu Phương án tuyến I II Chiều dài tuyến (m) 5661.31 m 5562.74 m Hệ số triển tuyến 1.159 1.138 Số đường
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5-B5, DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A5-B5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay