Introductory lectures on rings and modules

31 6 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:24

 ✂✁ ✄ ☎ ✆ ✝ ✡ ☛ ✟ ✄ ✞ ✞ ☎  ✌✁ ✍ ☞ ✎ ☞✑✞ ✁ ✟ ✄ ✆ ☎ ✠ ☎ ☛ ☞ ✝ ✆ ✁ ✆ ✝ ✒ ✒ ✡ ☛ ☛ ✁ ✓✕✔✗✖✙✘✛✚✢✜✤✣✦✥★✧✪✩✫✖✕✬ ✭✂✮✰✯✲✱✴✳✶✵✷✯✴✸✺✹✼✻✽✻✽✾✿✸✪✮❀✾✽❁❃❂✂✸✪✾❅❄❆✵❇✯❈❁❉✾❊✱●❋ ❍✷■❀■❀■ ❏▲❑◆▼▲❖◗€❉❘❙€✲❚❱❯✂❑❳❲ ❨❩▼❬❑❪❭❫€❵❴❛❚ ✞ ✄ ✡ ☛ ☞ ✏ ❜❀❝❉❞❢❡★❣❤❝❈✐❦❥✲❧✿♠♦♥✰❞❢❡★✐✕❡✿♣❉❥❉❥❉qr♠ts✕♠t✉✈❧❆❧✽✇①❧✽❝❉♠✪②③✇✈✇●④ ⑤t⑥③⑦♦⑧⑩⑨✷❶❸❷❇❹✼⑦❺⑨❈⑧⑩❻❽❼✫❾❿❹✼⑦⑩❷➀⑧➁❾❿➂➃⑨③⑥❽➄◗➅➆⑥❇➇✴➂✕➈❈⑥❇❶❪➉➊⑨➀❶➋❷❇➌➍❾❿➂❦➎ ②❿➏◗➐❦✇❦❝❉✉➒➑❫➓❈➔✰♠❺✐❦❣❤❝❿➏❦➓ →❊➣✲➔❀↔➙↕➁➛❅➜❦➝❉➞➟➛➡➠✼➢●➤❦➢●↕✼➛➥➠❈➎●➦➧✇❦❥❿➏❿♥✿❞r➨❦❝✈❧✶➞♦➩❦➩●➩ ➦✰✐✼s①②❉♥✽❞r➫✲➨●♠➯➭➲✉❉❞r➳❦♠t♥❤❡✿❞➵❧❅➏❩➸✫♥✿♠❺❡✿❡ ➺✫➫❉❞➻✉❿②❉♣❉♥✽➨❦❝➼➔✰♣❉❞➻q❢➫✲❞r✉❉➨ ➣❿❝❈✐✼➽➾❧✿♠❺❡❊②❉♣❈♥✿➏➪➚★✇●✐❦➫ ➦✰✐✼s①②❉♥✽❞r➫✲➨●♠✪➦✰➔❆➝✕➝✼➚❀➭ ➧➦ ✇❦❥❿➏❿♥✽❞➻➨●❝●❧✶➞♦➩●➩❦➩①②❿➏◗➐✼✇●❝❉✉➒➑❫➓❈➔✰♠♦✐●❣❤❝❿➏ ➸➋♠t♥✽s✕❞r❡✽❡✿❞➻✇●✉➶❞r❡➯➨●♥✽✐❦✉●❧✽♠♦➫➒❧✽✇➼❣t✇❦❥❿➏➒❧✿❝❈❞r❡✪➫✲✇✲❣t♣❉s✕♠t✉✈❧➯❞r✉❬♠tqr♠♦❣➹❧✽♥✿✇●✉❉❞❢❣✪➽➍✇❦♥✽s➒➎➀✇❦♥➘❧✿✇➼❥❉♥✽❞➻✉✈❧✪❞➻❧ ➽➍✇❦♥❆❥③♠t♥❤❡✿✇❦✉❈✐❦q➴♣❈❡❊♠●➎✲♣❉✉❈➫✲♠♦♥❆❧✿❝❈♠♦❡✿♠✶❣t✇❦✉❈➫❉❞➵❧✽❞➻✇●✉❈❡t➷ ❞➻❧★s➬♣❈❡❊❧❆②✴♠✪♥✽♠t❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣t♠♦➫◗❞➻✉➒➮❆❝❉✇●q➻♠●➱ ❞➻❧★s➬♣❈❡❊❧❆✉❉✇✼❧★②③♠✪s✕✇❿➫❉❞➵✃❈♠❺➫➼❞➻✉✙✐✼✉❿➏❩➮❀✐⑩➏❐➱ ❞➻❧★s➬♣❈❡❊❧❆✉❉✇✼❧★②③♠✪♣❈❡✿♠♦➫➼✐❦❡❀❥❈✐❦♥❊❧❆✇✼➽❵✐✼✉❈✇✼❧✿❝❈♠t♥❆❥❉♣❉②❈q➻❞❢❣t✐✼❧✿❞r✇❦✉➀➓ ❒❉✇●♥✿s➃✐✼❧❊❧✿♠❺➫➼❮➶✐⑩➏➶➞♦❰❈➎➴➞♦➩❦➩●➩❉➎✲✐➁❧❆➮❆❝❉❞❢❣❤❝➼❧✿❞rs✕♠✶❧✿❝❉♠✪✇●♥✿❞r➨❦❞r✉❈✐✼q❐➮❀✐❦❡❀✐⑩➳➁✐✼❞rqr✐❦②❉qr♠✶✐✼❧♦➷ ❝✈❧❊❧✽❥➀➷ÐÏ●Ï⑩➮❆➮❆➮✪➓ s➃✐➁❧✿❝✷➓ ✉❉❞r♣➀➓ ♠♦➫✲♣❐Ï✼Ñ❸②③♠♦✐❦❣❤❝❿➏❈Ï⑩♥✽❞r✉❉➨●❡ s✕✇✲➫✲♣❉qr♠♦❡➹Ï ✟ ềễểệếỉìểệế ĩíịòí õ óọồòồổíỗốộờ rợùrssr ét ũủrsr ũqút ụụóộòĩừử ốựíỳ ỏ ởỡớ ởữứ ởữở r ỷìỹýỵ ì ú t tqqrrt tr ➮❆❞➵❧✽❝ ❧✿❝❈♠◗✉❉✇●✉❈❣➟✇●s✕s➬♣✲❧❤✐➁❧✿❞r➳❦♠❩➽➍✇❿❣t♣❈❡✗✇✼➽★❧✽❝❉♠◗❧✿♠➟ó❿❧❺➎ï→✪❞➻✉✴❣➟qr♣❈➫✲♠♦➫ ✐ ❣❤❝✴✐✼❥✲❧✽♠t♥➬✇●✉ ➨❦♥✽✇❦♣❈❥➶♥✿♠♦❥❉♥✽♠♦❡✿♠t✉✈❧✽✐✼❧✿❞r✇❦✉❈❡➘❞➻✉❬❥❉q❢✐❦❣t♠①✇❦➽ï❧✿❝❉♠➃❣❤❝❈✐❦❥✲❧✿♠♦♥✶✇❦✉ ❣t✇❦s✕s➬♣❉❧✽✐➁❧✽❞➻➳●♠①♥✽❞r✉❉➨●❡➘❧✿❝✴✐➁❧✶❞r❡✶❞r✉ ✇❦♣❈♥➬❣➟✇●♣❉♥✽❡✿♠❩❡✿➏✈qrq❢✐✼②❉♣❈❡♦➓✤➣❿❞r✉❈❣➟♠◗✐➶❣➟✇●♣❉♥✽❡✿♠❩✐➁❧➬❧✿❝❈✐✼❧➬q➻♠♦➳❦♠♦q➧❡✿❝❉✇❦♣❉q❢➫▲q❢✐⑩➏❬❡✿✇❦s✕♠✕➽➍✇❦♣❈✉❈➫❉✐➁❧✽❞➻✇●✉ ➽➍✇❦♥✰q❢✐➁❧✿♠♦♥❀➮➧✇●♥✿④✗❞➻✉➼❣➟✇●s✗s①♣✲❧✽✐✼❧✿❞r➳❦♠➯✐✼qr➨❦♠t②❈♥✽✐❈➎●→❵➽➍♠♦q➵❧✰❧✿❝✴✐➁❧❀→✫❡❊❝❈✇❦♣❉q❢➫❩s➃✐✼④●♠➲s①➏❩❣➟q❢✐❦❡✽❡ï✉❉✇❦❧✿♠♦❡ ✐⑩➳➁✐✼❞rqr✐❦②❉qr♠➯✐●❡❆✐✗❡✿♣❉❥❉❥❈q➻♠♦s✗♠♦✉✈❧❆❧✿✇✕❧✿❝❈♠✶❧✿♠➟ó❿❧❺➓ →ï②③♠tqr❞➻♠♦➳❦♠➘❧✿❝❈✐✼❧➧❧✽❝❉♠➯s✕✐✼❧✿♠♦♥✿❞❢✐✼q❐→ï❝❈✐⑩➳●♠➘❣❤❝❉✇✈❡❊♠♦✉➃❧✿✇✗❞r✉❈❣➟qr♣❈➫✲♠➯❞➻✉◗❧✿❝❈❞r❡❀❣❤❝❈✐❦❥✲❧✿♠♦♥➧❞❢❡✰♥✽✐✼❧✿❝❉♠♦♥ ❡❊❧✽✐✼✉✴➫❉✐✼♥❤➫➴➓✶→➥❧✪❞r❡➯✉❉✇❦❧✶✐●❡➲♠tó✈❧✽♠t✉❈❡✿❞r➳❦♠①✐●❡➘❧✿❝❈✐✼❧➯❞r✉ ✇❦❧✿❝❉♠♦♥➲❧✽♠➟ó❿❧✽❡♦➎➴②❉♣✲❧✪→★❝❈✇❦❥③♠➬❧✽❝❈✐➁❧✶❞➵❧✪➮❆❞rq➻q ❡✿♠t♥✽➳❦♠➘✐●❡❀✐✗❡❊❧✽✐❦♥❊❧✽❞➻✉❈➨①❥③✇❦❞r✉✈❧➧➽➍✇●♥★❡❅❧✽♣❈➫✲♠t✉✈❧❤❡➧❞r✉✈❧✿♠♦♥✿♠❺❡❅❧✽♠♦➫◗❞➻✉➒✐✼qr➨❦♠♦②❉♥✽✐❈➓❇❜❀❝❉✇✈❡❊♠✶❞r✉✈❧✿♠t♥✽♠♦❡❊❧✿♠❺➫❩❞r✉ ➽➍♣❉♥✿❧✿❝❉♠♦♥✪♠➟ó✲❥❉qr✇❦♥❤✐➁❧✽❞➻✇●✉✤✇✼➽✰❧✿❝❈♠✕✃❈♠tq❢➫❬➮❆❞➻qrq➋✃❈✉❈➫▲đ➯✐⑩➳✈❞❢➫❬➺ï❞❢❡❊♠♦✉✈②❈♣❈✵➫ ✴ ❡✶②✴✇❿✇❦✷④ ✶✸✠✍✹✮✹✺✌✛✆✒✫✓✆✻✦★✼✽✗ ✾ ✰ ✩✪✗❀✿✑✞✜✫❂❁✸✦★✆✟❃❄✫❆❅✘✦❇✗✚❁❈✆✒✠✓❁❉✫✍✞✜☛ ✾ ✰ ✩✪✗❀✿✑✞✜✫✓✦❇✎❋❊●✗✡✠✍✹❍✗✚✆✻✞☎✔➃❧✿✇❬②✴♠➒✐✙➽➆✐●❡✿❣t❞➻✉✴✐➁❧✿❞r✉❉➨ ❥✴✇●❞➻✉✈❧✕✇✼➽ ♠t✉✈❧✽♥✿➏●➓ ■ ✉❉♠✰✇✼➽③❧✿❝❉♠❆✐●➫✲➳➁✐✼✉✈❧✽✐❦➨❦♠♦❡❸✇❦➽✴♠tqr♠♦❣➟❧✿♥✽✇❦✉❉❞❢❣➧❥❉♣❉②❉qr❞r❡✿❝❉❞r✉❉➨✶❞r❡❵❧✿❝❉♠❆✐✼②❈❞➻qr❞➵❧❅➏❫❧✿✇✶s➃✐✼④❦♠❀❣❤❝❈✐❦✉❉➨❦♠❺❡ ♣❏ ❉❞❢❣❤④✈qr➏❦➎➴→➲➮➧✇●♣❉qr➫ ✐✼❥❉❥❈♥✿♠❺❣➟❞❢✐➁❧✿♠①♥✿♠❺❣➟♠♦❞➻➳❿❞r✉❉➨◗❣t✇❦♥✽♥✿♠❺❣➹❧✿❞r✇❦✉✴❡➲✐✼✉✴➫✤❡✿♣❉➨❦➨●♠♦❡❊❧✿❞r✇❦✉❈❡➲➽➍♥✿✇●s ✐✼✉❿➏❦✇●✉❉♠ ➮❆❝❉✇✕♣❈❡✿♠♦❡✰❧✽❝❉❞r❡★s✕✐✼❧✿♠♦♥✿❞❢✐✼q ➓ ➐✼✇●❝❉✉✙➑❫➓❈➔✰♠♦✐●❣❤❝❿➏ ñ➘☞♠ ❑✪✐❦q➻②➀➎✲→➡qrqr❞➻✉❉✇●❞r❡ ❮✙✐⑩➏❦➎➴➞❺➩❦➩❦➩ ▲ ✟ ✆ ✞ ▼❖◆◗€❙❘❯❚❲❱ ✄ ✎ ✄  ❩❨ ❳ ☛ ☎  ✂✁ ✍ ☞ ❜❀❝❉♠❆❝❉❞❢❡❊❧✿✇❦♥✽➏❫✇❦➽❐❣t✇❦s✕s➬♣✲❧❤✐➁❧✽❞➻➳●♠❀✐❦q➻➨●♠t②❉♥❤✐➯②✴♠♦➨❦❞r✉❈❡➋❞r✉✕❧✿❝❉♠❆✉❉❞r✉❉♠t❧✿♠t♠♦✉✈❧✿❝❩❣➟♠♦✉✈❧✿♣❉♥✽➏❫➮❆❞➻❧✿❝✕➮➧✇●♥✿④ ❞r✉ ✉❿♣❉s➬②③♠t♥①❧✿❝❈♠t✇❦♥✽➏❦➎ï✐❦q➻➨●♠t②❉♥❤✐✼❞❢❣✕➨❦♠♦✇❦s✕♠➟❧✽♥✿➏●➎ï✐✼✉❈➫ ❞➻✉❿➳➁✐✼♥✽❞r✐❦✉✈❧❫❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽➏❦➓❂❬ ♠➼➮❆❞rq➻q❆➫✲❞❢❡✿❣t♣❈❡✽❡ ❭ ♣❈❡❊❧➬✐➼②❉❞➵❧①✇✼➽✫❧✽❝❈✐➁❧❫❝❈❞r❡❊❧✿✇●♥✿➏●➎✷✐✼✉❈➫❬♥✽♠➟➽➍♠♦♥✶❧✿❝❉♠➃♥✽♠♦✐●➫✲♠t♥➯❧✿✇✤➦➧❝❈✐❦❥✲❧✿♠♦♥➃➞➃✇✼➽✣❪ ➤✍❫ï➽➍✇❦♥❫✐➼s✕✇❦♥✽♠ ➫✲♠t❧✽✐✼❞rqr♠♦➫➒✐❦❣♦❣➟✇❦♣❈✉●❧❺➓ ❴ ✐✼♣✴❡✿❡❀❡✿❝❉✇➁➮➧♠❺➫❩❧✽❝❈✐➁❧❀❧✽❝❉♠✪♥✿❞r✉❉✥ ➨ ❵✂❪ ✱❞ ❫✷❞❢❡❆✐①♣❈✉❉❞ ♣❉♠✶➽➆✐●❣➹❧✽✇❦♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✿❞r✇❦✉➼➫✲✇❦s➃✐❦❞➻✉➀➎❉✐❦✉❈➫◗♣❈❡❊♠❺➫ ❧✿❝❈❞r❡★➽➆✐❦❣➹❧➲❧✿✇❩❥❉♥✽✇➁➳❦♠✪♥✽♠♦❡✿♣❉q➻❧✽❡★✐❦②✴✇●♣✲❧➲✇●♥✽➫✲❞r✉❈✐❦♥✿➏❩❞r✉✈❧✿❏ ♠♦➨❦♠t♥❤❡♦❝➓ ❜➲♠➬✐✼q❢❡❊✇❩❡✿❝❉✇➁➮✰♠♦➫◗❧✿❝✴✐➁✣❧ ❵✂❪ ❞✸❫❸❞r❡ ✐✗♣❉✉❉❞ ❏ ♣❉♠➯➽➆✐❦❣➹❧✽✇❦♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✽❞➻✇●✉◗➫✲✇●s✕✐❦❞➻✉✷➎✲➮❆❝❉♠t♥✽✂♠ ❞❃❞r❡❆✐✗♥✽✇❿✇✼❧❆✇✼➽❇❧✿❝❉♠✶❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦✵q ❡✝❢❉❣❤❡✮❣❽➞❦➎ ✐✼✉✴➫➒♣❈❡❊♠❺➫➒❧✿❝❈❞r❡★➽➆✐❦❣➹❧➘❧✿✇❩➨●❞➻➳●♠➬✐➃❥❉♥✽✇❿✇✼➽❵✇✼➽ï❒❈♠t♥✽s✕✐✼☞❧ ✴ ❡★q❢✐❦❡❊❧★❧✿❝❈♠t✇❦♥✽♠ts ➽➍✇❦♥➲❧✿❝❉♠①♠➟ó✲❥③✇❦✉❉♠♦✉●❧➯➤ ✐ ❡✿♠t♠❩➦➧❝❈✐❦❥✲❧✿♠♦♥➯➩➪✇✼✧ ➽ ❪ ❀➝ ❫➋➽➍✇❦♥➯❝❉❞❢❡➘❥❈♥✿✇❿✇✼➽❅➎➴✐❦✉❈➫✙➽➍✇●♥➯❡✿✇❦s✕♠➬❝❈❞r❡❊❧✿✇●♥✿❞❢❣t✐❦q❇✉❉✇❦❧✿♠❺✡❡ ❥➟➓✶❜❀❝❈♠✗❡✿♠♦✐❦♥✽❣❤❝ ➽➍✇❦♥➃✐✤❥❉♥✿✇❿✇❦➽➲✇✼➽➘❒❈♠t♥✽s➃✐➁☞❧ ✴ ❡①qr✐●❡❅❧✗❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts qr♠♦➫ ❧✿✇ ❏ ♣❈♠♦❡❊❧✿❞r✇❦✉❈❡①✇✼➽➲♣❈✉❉❞ ❏ ♣❉♠◗➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥✿❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉ ❞r✉ ❧✿❝❈♠➪♥✽❞➻✉❉➨✈❍❡ ❵✂❪ ❧✽❫ ➎ï➮❆❝❈♠t♥✽♠♠ ❧➶❞❢❡①✐✤♥✿✇❿✇✼❧✗✇✼➽★♣❉✉❈❞➵❧❅➏●➓ →➥❧✕➮✰✐●❡❫♠♦➳❦♠t✉✈❧✽♣❈✐✼qrq➻➏❬♥✽♠♦✐✼qr❦❞ ❛t♠♦➫❛❧✿❝❈✐✼❧ ❧✿❝❈❞r❡✗s✕♠➟❧✽❝❉✇✲➫ ✇✼➽➘❥❉♥✿✇❿✇❦➽➲❣➟✇❦♣❈qr➫❛✉❈✇✼❧✕②✴♠➼♠➟ó❿❧✿♠♦✉❈➫✲♠❺➫ ②③♠t➏❦✇●✉❈➫ ✐ ❣➟♠t♥✿❧✽✐❦❞➻✉ ❥✴✇●❞➻✉✈❧♦➎➧❡❊❞r✉❈❣➟♠➼❞➻❧ ❣t✐❦✉❉✉❉✇❦❧★②✴♠✗✐❦❡✽❡❊♣❉s✕♠❺➫➪❧✽❝❈✐➁❧➘♣❉✉❉❞ ❏ ♣❈♠❫➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥✿❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉➼❝❉✇❦q❢➫❉❡♦➓✰→➡✉➒➽➆✐●❣➹❧❺➎❈❞➻❧➲➽➆✐✼❞rq❢❡❆❞➻✉➒❧✽❝❉♠➬♥✽❞r✉❉➨ ❵✂❪ ♥✽❢✡♦✍♣❦q✡❢✡r✑❫➥➓ →➡✉❛❧✽❝❉❞r❡✕❣❤❝❈✐❦❥✲❧✿♠♦♥➬➮✰♠➪♥✽♠➟❧✽♣❉♥✿✉ ❧✿✇➶❧✽❝❉♠ ♣❈♠♦❡❊❧✿❞r✇❦✉ ✇❦➽★♣❉✉❉❞ ♣❈♠❩➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥✿❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉❛❞r✉ ❣➟✇●s✗➛ s➬♣❉❧✽✐➁❧✽❞➻➳●♠❩♥✽❞➻✉❉➨✈❡t➓✙➭➲✉❉❞ ❏ ♣❉♠❩➽➆✐❦❣➹❧✽✇❦♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✽❞➻✇●✉❬❏ ✇❦➽❆♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧✽❡①❞r✉●❧✽❏ ✇➶❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➹❧❤❡❫✇❦➽❀❞r♥✽♥✿♠❺➫✲♣❈❣➟❞r②❉qr♠ ♠tqr♠ts✕♠♦✉●❧❤❡➲❞❢❡★❞rs✕❥✴✇✈❡✿❡✿❞r②❉q➻♠①♠t➳●♠t✉✙❞r✉✤❡❊♣✴❣❤❝➶♥✿♠♦qr✐✼❧✿❞r➳❦♠♦q➻➏◗✉❉❞r❣t♠➬♥✽❞➻✉❈➨●❡➲✐●s❡ ❵✂❪ t ✉➲✽➜ ❫ ➓➯ñ➲♠❺➫✲♠t④❿❞r✉❈➫ ❞r✉●❧✽♥✿✇✲➫✲♣✴❣➟♠♦➫❩❧✿❝❉♠✶✉❉✇❦❧✿❞r✇❦✉◗✇✼➽❸✐❦✉➪❞❢➫✲♠♦✐❦q❐❞➻✉➼✇❦♥❤➫✲♠t♥➧❧✿✇✕♥✽♠♦❣t✇➁➳❦♠t♥✰❡❊✇●s✕♠➯❡✿♠ts①②❉qr✐❦✉❈❣➟♠➘✇✼➽❸♣❉✉❉❞ ♣❈♠ ➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥✿❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉➀✷➓ ❜➲♠✙❥❉♥✽✇➁➳❦♠♦➫ ❧✿❝✴✐➁❧➪❞r✉◆❣➟♠t♥✿❧✽✐❦❞➻✉❽❞rs✕❥✴✇●♥❊❧❤✐✼✉✈❧➪❡❊♣❈②❉♥✿❞r✉❉➨✈❡✕✇✼➽✶❧✿❝❉♠ ❣➟✇❦s✕❥❉❏ qr♠➟ó ➝✼➤❦➩ ➁➝ ➢✈↕ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ ✉❿♣❉s➬②③♠t♥❤❡♦➎❉✐➁❧❆q➻♠❺✐❦❡❊❧❆❞➵❧★❞❢❡✰❧✿♥✽♣❉♠➯❧✿❝❈✐✼❧★♠t➳●♠t♥✽➏➃❞r➫✲♠❺✐✼q➀❣♦✐✼✉➼②✴♠✪➮❆♥✽❞➵❧✿❧✿♠♦✉➼♣❈✉❉❞ ❏ ♣❉♠♦q➻➏◗✐❦❡❆✐✗❥❉♥✽✇❿➫✲➛ ♣❈❣➟❧➬✇✼➽❀❥❉♥✽❞➻s✕♠➃❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡♦♠➓ ❬❬♠➃➮❆❞➻qrq➧❡❊❧✿♣❈➫❉➏➶❧✿❝❈♠♦❡✿♠➃♥✿❞r✉❉➨●❡❫❞➻✉❬❧✿❝❈♠❩qr✐●❡❅❧✪❧❅➮✰✇✙❡❊♠❺❣➹❧✽❞➻✇●✉❈❡✪✇✼➽✰❧✿❝❈♠ ttqrủrs q rttttqr ỗqqrtqttqrsqst qrttq rqrsqrrqrtsr ttqrt ➫✲♠❺❣➟✇❦s✕❥③✇●❡✿❞➵❧✽❞➻✇●✉➪❧✽❝❉♠t✇●♥✿♠♦sÛ➽➍✇❦♥★❡✿♣❈❣❤❝➼❞r➫✲♠❺✐✼q❢❡t➎❉❡✿❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨①❧✿❝❈✐✼❧❀♠♦➳❦♠♦♥✿➏➃❞❢➫✲♠♦✐❦q➴❞r❡❆✐❦✉◗❞r✉✈❧✿♠♦♥✽❡✿♠♦❣➟➛ ❧✿❞r✇❦✉ ✇✼➽➘✃❈✉❉❞➻❧✿♠tqr➏❛s➃✐✼✉❿➏❛❥❉♥✽❞➻s➃✐❦♥✿➏▲❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡♦➓ ❜❀❝❉❞❢❡✗➮✰✐●❡➬♠tó✈❧✽♠t✉❈➫❉♠♦➫ ❧✿✇▲✐✼qrq❀❣t✇❦s✕s➬♣❉❧✽✐➁❧✽❞➻➳●♠ ↔★✇❿♠t❧✿❝❉♠♦♥✿❞❢✐✼✉ ♥✿❞r✉❉➨●❡➯❞r✉ ➞❺➩●➝❉➞➬②❿➏➶➺ïs✕s➬➏ ↔★✇❿♠➟❧✽❝❉♠t♥❺➎➴❞➻✉▲✐➼➳❦♠♦♥✿➏➒❞r✛✉ ➎❈♣❉♠♦✉●❧✽❞r✐❦q❵❥❈✐✼❥③♠t♥❺➓①❜❀❝❈♠ ❥❉♥✽❞➻s➃✐❦♥✿➏▲s✕✇✼❧✽❞➻➳➁✐➁❧✽❞➻✇●✉❛➽➍✇❦♥✗❧✽❝❉♠➼➫❉♠t➳❦♠♦q➻✇●❥❉s✕♠t✉✈❧①✇❦➽★❧✿❝❈❞r❡①❧✿❝❈♠t✇❦♥✽➏❛❣➟✇●s✗♠❺❡❫➽➍♥✽✇❦s ✐❦q➻➨●♠t②❉♥❤✐✼❞❢❣ ➨❦♠♦✇❦s✕♠➟❧✽♥✿➏●➏➓ ❬ ♠➃➮❆❞rqrqï❥❉♥✽✇➁➳❦♠✗❧✿❝❉♠♠ ➍❇✐❦❡✿④❦♠♦♥❊➛➡↔★✇❿♠➟❧✽❝❉♠t♥➯❥❉♥✽❞➻s➃✐❦♥✿➏✤➫❉♠♦❣➟✇●s✕❥✴✇✈❡❊❞➻❧✿❞r✇❦✉❬❧✿❝❈♠t✇❦♥✽♠ts ❞r✉➶❧✿❝❈♠❫✃❈♥❤❡❅❧✶❡❊♠❺❣➹❧✽❞➻✇●✉➶✇✼➽ï❧✽❝❉♠①❣❤❝✴✐✼❥✲❧✽♠t♥❺➓➘➑Ø❥❈✐✼♥✿❧➘✇❦➽❵❧✿❝❉♠✗➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐✼q✷❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽➏◗✇❦➽✫↔★✇❿♠➟❧✽❝❉♠t♥✽❞r✐❦✉ ♥✽❞➻✉❉➨✈❡❀❞r❡❀✇●♣✲❧✿qr❞r✉❉♠♦➫➼❞r✉◗❧✽❝❉♠❫❡✿♠♦❣➟✇●✉❈➫➼❡❊♠❺❣➹❧✿❞r✇❦✉➼✇✼➽❸❧✿❝❈♠❫❣❤❝❈✐✼❥✲❧✽♠t♥❺➓ →➡✉❿➳➁✐✼♥✽❞r✐❦✉●❧➋❧✽❝❉♠t✇●♥✿➏✗➨❦♥✽♠t➮❃✇❦♣✲❧➧✇✼➽➀✐✼✉➃❞r✉✈❧✿♠t♥✽♠♦❡❊❧ï❞r✉➃❧✿❝❉♠➲➨❦♠t✇●s✕♠➟❧✿♥✽❞❢❣❀❥❉♥✿✇●❥✴♠♦♥❊❧✽❞➻♠❺❡❵✇✼➽➴❥❉q❢✐✼✉❈♠ ❣➟♣❈♥✿➳●♠♦❡➪❧✿❝❈✐✼❧➼♥✽♠ts➃✐✼❞r✉❪❞r✉❿➳⑩✐❦♥✿❞❢✐✼✉✈❧➪♣❈✉❈➫✲♠t♥✙❣t♠t♥✿❧✽✐✼❞r✉❱❣tqr✐●❡✿❡✿♠♦❡◗✇✼➽✪❧✽♥✽✐❦✉❈❡❅➽➍✇●♥✿s➃✐✼❧✿❞r✇❦✉❈❡♦➓ ❜❀❝❈♠ ➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐✼q❇❥❉♥✽✇❦②❉qr♠ts ➮❀✐❦❡★♠♦➳❦♠♦✉●❧✽♣❈✐✼qrqr➏➼❡❊❧✽✐✼❧✿♠♦➫✤❞➻✉➶❧✿❝❉♠①➽➍✇❦qrq➻✇➁➮❆❞r✉❉➨❩➮❀✐⑩➏❐➷❀❞➵➽➧✐❦✉✤✐✼❥❈❥❉♥✿✇●❥❉♥✽❞r✐✼❧✿♠ ➨❦♥✽✇❦♣❈✥❥ ➐➊✐❦❣➟❧✽❡✰✐❦❡❀✐✼♣❉❧✿✇❦s✕✇●♥✿❥❉❝❈❞r❡✿s➃❡ï✇✼➽❸✐➬❥③✇❦qr➏❿✉❉✇❦s✕❞❢✐✼q③♥✿❞r✉❉✮➨ ➑➓➒→➔➏❪ ❡✬➣✍↔✚↕☞↕✚↕✚↔✜❡✝➙✪❫ ✐ ➮❆❝❈♠t♥✽♠ ➔❪❞❢❡❵✐➲✃❈♠tq❢✏➫ ❥➹➎●➮❆❝❈✐➁❧❵❞❢❡❸❧✿❝❉♠❆❡✿♣❉②❉♥✽❞➻✉❈s ➨ ➑✣➛ ✇✼➽✴♠♦q➻♠♦s✕♠t✉✈❧✽❡➋qr♠➟➽➾❧➋✃❉ó✲♠♦➫①②❿➜➏ ➐➞➝➒❒❉✇●♥➋♠➟ó❉✐✼s✕❥❉qr♠❦➎✼❞➻➽ ➐❪❞❢❡❸❧✿❝❈♠❀❡✿➏❿s✕s✗♠t❧✿♥✽❞r❣➧➨❦♥✽✇❦♣❈✺ ❥ ➟✵➙❐➎➁❧✽❝❉♠t❍✉ ➑✣➛✤❞❢❡❇❧✿❝❉♠❆♥✽❞r✉❉➨➘✇❦➽✴❡✿➏✈s✕s✕♠➟❧✽♥✿❞❢❣➧➽➍♣❉✉❈❣➟❧✿❞r✇❦✉❈❡♦➎✼➮❆❝❉❞❢❣❤❝ ❣t✐❦✉➒②✴♠✗❡❊❝❉✇➁➮❆✉➼❧✽✇❩②✴♠➬➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿♠❺➫ ✐ ✐❦❡➲✐✼❯✉ ➔➯➛➡✐✼qr➨❦♠t②❈♥✽✪✐ ❥✫②❿➏➪❧✿❝❉♠①♠tqr♠ts✕♠t✉✈➙ ❧✽✐❦♥✿➏◗❡❊➏❿s✕s✕♠➟❧✿♥✽❞❢❣ ➽➍♣❉✉❈❣➟❧✿❞r✇❦✉❈✧❡ ➠➡➣➂➒→❡✵➣➢❣➥➤✚➤✚➤✽❣❤❡➦➙➴✏➎ ➠ ❢ ➒➀➧ ➣☎➨ ♣❇➩➭➫ ➨✬➙ ❡ ♣ ❡ ➫ ➯➎ ↕☞↕✚↕r✝➎ ➠✓➙✺➒➀➲ ♣✱➳ ➣ ❡ ♣ ➓ ❜★❞rqr②✴♠♦♥❊❧ï❡✿✇❦qr➳❦♠♦➫✪❧✿❝❉♠✰➽➍♣❉✉❈➫❈✐✼s✕♠t✉✈❧✽✐❦q❿❥❉♥✿✇●②❉qr♠ts ✇✼➽③❞➻✉❿➳➁✐✼♥✽❞❢✐✼✉✈❧✷❧✽❝❉♠t✇●♥✿➏●➎➁②✈➏①❡❊❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨➲❧✿❝❈✐✼❧ ❧✿❝❈♠➯♥✽❞r✉❉➨➬✇❦➽❇❞r✉✈➳➁✐❦♥✿❞❢✐✼✉✈❧✽❡➧❞❢❡✫✃✴✉❉❞➵❧✽♠tqr➏❩➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫➃❞r✉➒✐➬②❉♥✽✇●✐●➫➃♥❤✐✼✉❉➨●♠➲✇✼➽❇❞➻✉✈❧✿♠♦♥✿♠❺❡❅❧✽❞➻✉❈➨✗❣♦✐❦❡✿♠♦❡♦➓ ❬❬♠ï❝❈✐⑩➳❦♠ï✐❦q➻♥✽♠♦✐●➫✲➏★➨●❞➻➳●♠t✉✪✐❀❥❉♥✽✇✈✇❦➽✈✇❦➽❿❧✿❝❉❉♠ ❜➲❞➻qr②③♠t♥✿❧✷②❈✐❦❡✿❞❢❡❐❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts tts trtrrt ùsstt ttqrstrr rrtsỗrqrqrrqrqr trrtqsqr ➑✺❪ ❡➭❫➥➓ ➑★q➻❧✿❝❈✇❦♣❉➨●❝◗❞r✉➼❧✿❝❉❞❢❡❆❣❤❝❈✐✼❥❉❧✿♠t♥❆➮✰♠✶s➃✐✼④❦♠➘❧✿❝❈♠✪♣❉✉❈➫✲♠♦♥✿qr➏❿❞➻✉❉➨➃✐●❡✿❡✿♣❉s✕❥✲❧✿❞r✇❦✉➪❧✿❝❈✐✼❧➲✐✼qrq➴♥✿❞r✉❉➨✈❡ ♣❉✉❈➫❉♠t♥✙❣➟✇●✉❈❡❊❞❢➫✲♠♦♥✽✐✼❧✿❞r✇❦✉❪✐✼♥✽♠✤❣t✇❦s✕s➬♣✲❧❤✐➁❧✽❞➻➳●♠ ✐ ➮❆❞➻❧✿❝✌❞❢➫✲♠t✉✈❧✿❞➻❧❅➏❽♠tqr♠ts✕♠t✉✈☎❧ ❥➹➎➯➮➧♠ ➮❆❞➻qrq✶✇✼➽➾❧✿♠♦✉ ♥✽♠♦❡❊❧✽✐➁❧✽♠➯❧✿❝❉❞❢❡❆❞r✉◗❧✽❝❉♠✪❝❿➏❿❥✴✇❦❧✿❝❉♠❺❡❊♠❺❡❀✇✼➽✷❧✽❝❉♠✪s➃✐ ❭ ✇●♥✰♥✽♠♦❡✿♣❉q➻❧✽❡♦➓ ➸ ☞✜ ➺ ➻❈➼➢➽✚➾ ✖ ✧ ➼➋✬➪➚✙✥★✩❆✔✮➾➹➶❬✔➜➘❸➽✙➴❸➽t✔①✘ ➍➀♠t➜ ❧ ➔ ②③♠❩✐➼✃❈♠♦qr➫➴➎➋✐✼✉✴➫➶✃❈♥❤❡❊❧➬❣➟✇❦✉✴❡❊❞❢➫✲♠t♥✶❧✽❝❉♠❩♥✽❞➻✉❈➷➨ ➔➏❪ ❡➭❫➧✇✼➽❀❥✴✇●q➻➏❿✉❉✇●s✗❞❢✐✼q❢❡✶❞r✉❛✇❦✉❉♠✕❞r✉❈➫✲♠➟➛ ❧✿♠♦♥✿s✕❞r✉❈✐➁❧✽♠❦➓➬➣❿❞r✉❈❣t♠➬❧✽❝❉❞r❡✶♥✽❞r✉❉➨➪❞❢❡✶✐➪❥❉♥✽❞r✉❈❣➟❞r❥❈✐✼q❸❞❢➫✲♠♦✐❦q➋➫❉✇❦s➃✐✼❞r✉➀➎➴♠♦✐●❣❤❝➶❞❢➫✲♠♦✐❦q❸❞❢❡➯✐➪❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➟❧ ✇✼➽❸❥❉♥✽❞➻s✕♠✶❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡♦➓➋➭➲✉✲➽➍✇❦♥✿❧✿♣❈✉❈✐➁❧✽♠tqr➏❦➎❉✐✼q➻❧✿❝❈✇❦♣❉➨●❝➪❧✽❝❉♠✶♥✿❞r✉❉❍➨ ➔➏❪ ❡➵↔✳➬✪❫➀✇✼➽❸❥✴✇●q➻➏❿✉❉✇●s✗❞❢✐✼q❢❡❀❞r✉➪❧❅➮✰✇ ❞r✉❈➫✲♠➟❧✽♠t♥✽s✕❞➻✉❈✐✼❧✿♠❺❡✪❞r❡➬✐◗♣❈✉❉❞ ❏ ♣❉♠❩➽➆✐❦❣➹❧✽✇❦♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✽❞➻✇●✉ ➫✲✇●s✕✐❦❞➻✉✷➎➀❧✿❝❈♠❩❞r➫❉♠♦✐✼qï❡❊❧✿♥✽♣❈❣➟❧✿♣❉♥✽♠➃❞r❡❫✉❉✇✼❧➬❡✿✇ ❡✿❞➻s✕❥❉qr♠❦➓❩❒❈✇❦♥✪✐✼✉▲♠➟ó❉✐❦s✗❥❈q➻♠✗❧✿❝✴✐➁❧✪❞➻qrqr♣❈❡❅❧✽♥✽✐✼❧✿♠❺❡➯❧✿❝❉❞❢❡✪❥❈✐❦♥❊❧✽❞r❣t♣❉qr✐❦♥✪➫✲➱❞ ➮❩❣t♣❉q➵❧❅➏●➎❇❣t✇❦✉❈❡✿❞r➫❉♠t♥✶❧✿❝❈♠ ❞❢➫✲♠♦✐❦➵q ✃✟❡✝❢⑩↔✳➬➭❐➋➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫➯②❿➏➲❧✽❝❉♠✫♠♦q➻♠♦s✕♠t✉✈❧✽✵❡ ❡➦❢✫✐❦✉❈✣➫ ➬❐➓✷→➡➞✉ ➔➏❪ ❡✘↔✳➬✪❫❇❒ ✐ ➬➭❥➢❮✷➔➏❪ ❡✏❫ ➎❺❧✽❝❉♠ï✇❦✉❈q➻➏ ❥❉♥✽❞➻s✕♠➃❞❢➫✲♠♦✐❦q❵❧✿❝✴✐➁❧➬❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❈❯❡ ✃✟❡✝❢➡↔✳➬➭❐➵❒ ✐ ➬➭❥✶❞r❡ ✐ ❡✘↔✜➬➭❥✏❒ ✐ ➬➭❥➟➓❩→➥❧❫➽➍✇❦qrqr✇➁➮★❡➯❧✿❝❈✐✼❧➬❞➻❤✉ ➔➏❪ ❡✘↔✜➬⑩❫ ❾✪✇❦❰➡✇❋❹❽❼➂➅✳➃Ï①✂❼●ÐỊĐs❻✧❶➂➁➂➃Ï❹s➁➂➊⑥➅✚❺➆➅✚➁Ĩ➈ ✈✏✇ ①➜✇ ②➂③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ Ơ⑩Õ➭❰ ❧✿❝❈♠➯✇●✉❉qr➏❩❥❉♥✽❞➻s✕♠✶❞r➫❉♠♦✐✼q③❧✽❝❈✐➁❧★❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❈❡❍✃✟❡✝❢⑩↔✳➬➭❐➯❞r❡ ✐ ❡✘↔✜➬✛❥➟➓✫➣❿❞r✉❈❣➟♠ ✐ ❡➵↔✳➬➭❥ ❢ ➒Ö✃✟❡✝❢⑩↔✳❡✏➬✬↔✜➬⑥❢❀❐✼➎ ➮❆❝❉❞❢❣❤❝ ❞❢❡✶❥❉♥✽✇❦❥③♠t♥✽q➻➏➶❣t✇❦✉✈❧✽✐❦❞➻✉❈♠♦➫➶❞r✉ ✃ ❡ ❢ ↔✜➬ ❐ ➎➀❞➻❧❫❞r❡✶❞rs✕❥✴✇✈❡✿❡✿❞➻②❈q➻♠①❧✿✇➒♠➟ó✲❥❉♥✽♠♦❡✽❡ ✃ ❡ ❢ ↔✜➬ ❐ ✐●❡✶✐ ❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➹❧★✇❦➽❇❥❉♥✽❞rs✗♠✪❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡t➓ ❜❇✇➃✇❦②✲❧❤✐✼❞r✉➒✐❦✉✙✐✼❥❉❥❉♥✽✇❦❥❈♥✿❞❢✐➁❧✽♠➯➨●♠t✉❉♠♦♥✽✐❦q➻❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉➼✇✼➽➋♣❉✉❉❞ ♣❉♠✪➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥✿❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉➼✇✼➽❵❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡❆❞r✉ ❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦q❈♥✽❞➻✉❈➨●❡♦➎❦❞➻❧➧❞❢❡✫✉❉♠❺❣➟♠❺❡✿❡✽✐✼♥✽➏✪❧✿✇①♥✿♠♦❥❉q❢✐❦❣➟♠❆❥❈♥✿✇✲➫✲♣❈❣➟❧✽❏ ❡➧✇✼➽➴❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡✫➮❆❞➵❧✽❝❩❞➻✉✈❧✽♠t♥❤❡❊♠❺❣➹❧✿❞r✇❦✉✴❡ ✇✼➽✪❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡♦➎❆✐✼✉❈➫❃❧✽✇ ♥✽♠t❥❉q❢✐❦❣t♠✙❥✴✇➁➮✰♠t♥❤❡➃✇✼➽✪❥❉♥✽❞rs✗♠✙❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡❩➮❆❞➻❧✿➓ ❝ × ❥❉♥✿❞rs➃✐✼♥✽✬➏ ✴ï❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡♦➓➙❜❀❝❈♠ ❥❉♥✽❞➻s➃✐❦♥✿➏✶➫✲♠♦❣t✇❦s✕❥③✇●❡✿❞➵❧✽❞➻✇●✉✪❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts➙➫✲✇❿♠♦❡❇✉❉✇✼❧➋➫✲♠t❥③♠t✉✴➫❫✇❦✉➬❝❈✐⑩➳❿❞➻✉❉➨➲♣❉✉❉❞ ❏ ♣❈♠ï➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥✿❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉ ✇✼➽➧♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧✽❡♦➎➴②❉♣✲❧❫❡✿❞➻s✕❥❉qr➏✙✇❦✉✤❝❈✐⑩➳❿❞➻✉❉➨➪❧✿❝❉♠➃✐●❡✿❣t♠t✉❈➫✲❞r✉❉➨➼❣❤❝❈✐✼❞r✉ ❣t✇❦✉❈➫✲❞➻❧✿❞r✇❦✉✤✇❦✉✤❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡t➎➀❡✿✇ sqrqtt ĩ ỉù õ ứ ứ ĩíị ò ✗✚✰✱✗✑✹➏✗✚✄✏✆✟✢➞✠✳Þ➂➑➓Þ✑✠✓✞☎✹✮✢➞✫✍✄✯✦❇☛⑩✗✡✫✍✰➆✠✳Þ●➑➏Ü à❝✞✜✠❀✠⑧Þ✑Ü →➥➽❸á➦↔✡â✧ã➷➊ ➑ ➮❆❞➻❧✿❝Ïá⑥ä❆◆ ➒ ↕➃✐❦✉❈➫➷â ➙ ➒❪↕❉➎✲❧✽❝❉♠t✉ ✐ ỏõ ọểồ ổ ỏ ọểồ ổ ỗ ọọ ➙⑥æ✵➣ ❥⑧á ä â ➙⑥æ✵➣ ❣ ✐✟ää❝åæ➯➙⑥➣ æ✵➣ ❥⑧á ä ỉ✵➣ â ➙ ❣✺↕✚↕☞↕➋❣➞â äĨå ➙⑥ỉ✵➣ ↔ ✐✼✉✴➫❛♠♦✐●❣❤❝❛❧✿♠♦♥✿s❙❞r✉ ❧✿❝❈❞r❡①♠➟ó✲❥❈✐❦✉❈❡❊❞r✇❦✉ ✇✼➙ ➽ ✐ á➏❣❆â✑❥⑧äĨå ➙⑥ỉ➯➣ ❞❢❡✮❛t♠t♥✽✇➶②③♠♦❣♦✐✼♣❈➙ ❡✿♠➪❞➻❧✕➙ ❣t✇❦✉✈➙ ❧✽✐❦❞➻✉✴❡ ♠t❞➻❧✿❝❈♠t♥❵❧✽❝❉♠❆➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥➢á✪❱ä ✇❦♥➋❧✽❝❉♠❆➽➆✐❦❣➟❧✿✇●♥❉â ➓❸❒❈✇❦♥✫✐❦✉❿➏➞è✮ãÏ➑✗➎❦➮✰♠❆❝❈✐⑩➳●♠ ✐ è✓á⑥❥ ➒→è ➒◆↕❉➎ ❣➟✇●s✕❥❉q➻♠t❧✿❞r✉❉➨✗❧✿❝❉♠✪❥❈♥✿✇❿✇✼➽❇❧✿❝❈✐✼❧❆❧✿❝❉♠❫❡✿♠➟❧★✇❦➽❇✉❉❞rqr❥✴✇❦❧✿♠t✉✈❧★♠♦q➻♠♦s✗♠♦✉✈❧✽❡❆❞❢❡❆✐✼✉➒❞❢➫✲♠♦✐❦q➴✇✼➽✸①➑ ➓êé ù◗❾✪❵ë ⑥✷➅➾⑦❺➅➍⑨❐⑥ õ ứ ởỡớẽĩợírqtqịù ủũ ú ụẽóừ ịửó ồữ ồứự õ ứ ỡợĩ ỳ ỷíịú ỹĩ ỳý ỷ íịỵịòịĩ ịĩ ỏó ✐❦✉❈➫✥á✂❣❂ó ✐ ➑✖❥✫❞❢❡✰✉❉❞rq➻❥③✇✼❧✽♠t✉✈❧❆❞➻✉ÿ➑✖❒✑ó ✐ ➑✖❥➟➎❿❧✿❝❉♠♦✉òá ➙ ãÿó ✐ ➑✖❥ ➽➍✇❦♥❸❡❊✇●s✕♠➢❵ư ➎➁❡❊✇ ✐ ❥⑧ä➀❪➒ ↕❀➽➍✇❦♥❸❡❊✇●s✕♠✁  ➎➁✐❦✉❈➫✶❧✿❝❿♣❈❡➵á♠ãÏó ✐ ➑✣➟❥ ➎➁❡❊❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨❀❧✽❝❈✐➁❧❸á✝❣✖ó ✐ ➑✖❥ ❞❢❡✰❧✿❝❉♠✖♦❛ ♠t♥✽✇✕❣t✇●❡✿♠➟❧❺➓ ✐ ②➦❥✰→➥➽❸á✥ãÿó ✐ ➑✖❥➹➎✲❧✽❝❉♠t✉Ïá ➙ ➒❱↕①➽➍✇❦♥★❡✿✇❦s✕♠✣ư❵➎❉❡❊✇➏á ➙ ②✴♠♦q➻✇●✉❉➨●❡✰❧✽✇✗♠❺✐❦❣❤❝➼❥❉♥✽❞➻s✕♠✶❞r➫❉♠♦✐✼q ✇✼➽✸✗➑ ➓❵❜❀❝❉❞r❡★❞➻s✕❥❉qr❞➻♠❺❡❀❧✿❝✴✐➁❧●❩á ②③♠tqr✇❦✉❉➨✈❡✰❧✿✇✕♠♦✐●❣❤❝◗❥❈♥✿❞rs✕♠✪❞r➫✲♠❺✐✼q➴✇❦➽❸✗➑ ➓ ➦➧✇❦✉❿➳●♠t♥❤❡❊♠♦q➻➏●➎⑩❡✿♣❉❥❉❥③✇●❡✿♠❀❧✿❝✴✐➁❧❉✄á ã➷✂ ó ✐ ➑✣➟❥ ➓❸❜❀❝❈♠t✉➏á ä ❪➒ ✂ ↕➘➽➍✇●♥✫✐✼qrq☎  ã❯❵ å ➎✈✐✼✉❈➫✗❡✿✇➯②❿➏ ✆③✇●♥✿✉➯✴ ❡❸q➻♠♦s✕s✕✐➘❧✽❝❉♠t♥✽♠❆♠➟ó✲❞❢❡❅❧❤❡❵✐✼✉✗❞r➫✲♠❺✐✼q✞✝❱s✕✐✼ó✲❞➻s➃✐✼q✲➮❆❞➻❧✿❝✕♥✽♠♦❡✿❥✴♠❺❣➹❧➋❧✿✇➯❧✽❝❉♠❆❥❉♥✽✇❦❥③♠t♥✿❧❅➏✶❧✿❝❈✐✼❧ á⑥✟ ä ✡ ã ✂ ✠➪➽➍✇❦♥➘✐❦q➻q☛ ❬➓★→➥➽☞✠✏✍↔ ✌❛✐✼♥✽♠✪❞r➫✲♠❺✐✼q❢❡➲✇❦➽➢Ø ➑ ➮❆❝❈❞r❣❤❝✙❥❉♥✽✇❦❥③♠t♥✽qr➏➼❣t✇❦✉✈❧✽✐❦❞➻✉✎✝✕➎✴❧✿❝❉♠♦✉✙❧✿❝❈♠t♥✽♠ ♠➟ó✲❞❢❡❅❧Ĩư✸↔✑✏❩➮❆❞➵❧✽❝òá ➙ ã✒✠✕✐❦✉❈➫✥á☎✓➜ã✔✌➋➓❵❜❀❝❿♣❈❡✕✠✖✌✡✗✘✝➊➮➧✇●♣❉qr➫❩q➻♠❺✐❦➫➃❧✽✇✗✐①❣➟✇●✉●❧✽♥✽✐●➫✲❞❢❣➹❧✿❞r✇❦✉✷➎ ❡✿❝❉✇➁➮❆❞➻✉❈➨✕❧✿❝❈✐✼❧✙✝ ❞r❡➘✐➃❥❉♥✽❞➻s✕♠①❞r➫✲♠❺✐✼q ➓★❜❀❝❉❞❢❡★❞rs✗❥❈q➻❞r♠♦❡➲❧✿❝❈✐✼❧✧➼á ❞r❡➲✉❉✇✼❧➘❞➻✉✙❧✽❝❉♠➬❞r✉✈❧✿♠♦♥✽❡✿♠♦❣➟❧✿❞r✇❦✉ ✇✼➽❵✐✼qrq➴❥❉♥✽❞➻s✕♠✶❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡❀✇❦➽❸✗➑ ➓êé ➝➁➢❿➝ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ ❜❀❝❉♠✕❞❢➫✲♠♦✐❦q➢ó ✐ ➑✖➘❥ ❞r❡✪✐❦qr❡✿✇➒❣t✐✼qrqr♠♦➫✤❧✿❝❉♠❍ß➦✞☎✦★✹❍✗✥✞✜✫➡☛✍✦❇✎✙✫✓➴✰ ✇✼➽Ĩ✗➑ ➓✗❜❀❝❉❞❢❡➯❧✿♠♦♥✿s✕❞r✉❉✇❦qr✇❦➨●➏✙❞r❡ ❭ ♣❈❡❊❧✿❞➻✃❈♠♦➫◗②❿➏✕❧✿❝❉♠✶✐✼②③✇➁➳❦♠➲❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts➒➓❵❜❀❝❉❞❢❡✰➫❉♠➟✃❈✉❉❞➻❧✿❞r✇❦✉➼❣t✐❦✉➪②③♠➯♠tó❿❧✿♠t✉✴➫✲♠♦➫❩❧✿✇✗✉❉✇❦✉❈❣t✇❦s✕s➬♣❉➛ ❧✽✐✼❧✿❞r➳❦♠★♥✽❞r✉❉➨●❡♦➎●➮❆❝❈♠t♥✽♠❆❧✿❝❉♠➘❥❉♥✽❞➻s✕♠★♥❤✐❦➫✲❞❢❣t✐❦q❈✇❦➽✵✌ ➑ ❞❢❡✫➫✲♠t✃❈✉❉♠❺➫✕❧✿✇①②✴♠➲❧✿❝❉♠➘❞➻✉✈❧✿♠♦♥✽❡✿♠♦❣➟❧✿❞r✇❦✉➃✇❦➽➴✐❦q➻q ❥❉♥✽❞➻s✕♠✶❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡❆✇❦➽➆✗➑ ➓ ù◗❾✪❵ë ⑥✷➅➾⑦❺➅➍⑨❐⑥ ✵â Ù ứ ợểịĩ í t ụẽó óịửóẽ ồểữ ✦ð✢➜✎✙✫✓✰★✰✱✗✙☛✥✆❇❃✛★✗ ♥❤✐❦➫✲❞❢❣t✐❦q❝✠✳Þ✤✠➦Ü ❬❬♠➯✉❈✇✼❧✿♠✶❧✽❝❈✐➁❧❆❞➻✥➽ ✠❩❞r❡❆✐❦✉◗❞❢➫✲♠♦✐❦q➴✇✼✸➽ ➑✗➎❿❧✿❝❉♠♦✉ t ✠➃❞❢❡✰❧✿❝❈♠✪❞➻✉❿➳❦♠♦♥✽❡✿♠➯❞➻s➃✐✼➨●♠➘❞r✉Ï➑ ✇✼➽❸❧✿❝❈♠ ❉✉ ❞rq❇♥❤✐❦➫❉❞r❣♦✐✼q➀✇❦➽❉➑✖❒✦✠❈➎✴➮❆❝❉❞❢❣❤❝➶❡❊❝❉✇➁➮★❡★❧✿❝❈✐✼❧ t ✠❩❞❢❡➲✐❦✉➶❞❢➫✲♠♦✐❦q ➓❆→➥❧✶✐✼q❢❡❊✇✕➽➍✇●q➻qr✇➁➮★❡❆❧✽❝❈✐➁❧ t ✠➪❞r❡ ❧✿❝❈♠✪❞➻✉✈❧✿♠♦♥✽❡✿♠♦❣➟❧✿❞r✇❦✉➼✇✼➽➋✐✼qrq➀❥❉♥✽❞➻s✕♠✶❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡❀✇✼➽✸➑➙❧✽❝❈✐➁❧➲❣t✇❦✉✈❧✽✐❦❞➻✉✒✠❈➓ →➡✉❩✐✼✉❿➏①❥❉♥✿❞r✉❈❣t❞➻❥❈✐❦q❈❞❢➫✲♠♦✐❦q✴➫✲✇●s➃✐✼❞r✉➀➎❦✇●♣❉♥ï✉❉♠tó✈❧❀➫✲♠➟✃✴✉❉❞➵❧✽❞➻✇●✉❈❡ï②③✇✼❧✽❝➃♥✿♠❺➫✲♣❈❣t♠❆❧✿✇✪❧✽❝❉♠➘❡❊❧✽✐✼❧✿♠t➛ s✕♠t✉✈❧➀❧✽❝❈✐➁❧❇❧✿❝❉♠ï❞❢➫✲♠❺✐✼q❦❞r✉ ❏ ♣❉♠♦❡❊❧✿❞r✇❦✉✪❞❢❡➀➨●♠t✉❉♠♦♥✽✐✼❧✿♠❺➫➘②❿➏➯✐❆❥✴✇➁➮✰♠t♥✷✇✼➽❉✐✼✉✶❞r♥✿♥✽♠♦➫✲♣✴❣➟❞r②❉q➻♠✫♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧♦➓ ➔✰♣✲❧❆♠t➳●♠t✉◗➽➍✇❦♥❀❧✿❝❈♠➯❥③✇❦qr➏❿✉❉✇❦s✕❞❢✐✼q➴♥✽❞➻✉❈➨①❞r✉➼❧❅➮➧✇✗❞➻✉✴➫✲♠➟❧✽♠t♥✽s✗❞r✉❈✐✼❧✿♠♦❡❀✇➁➳●♠t♥❆✐➬✃❈♠tq❢➫➼✇❦♥✰❧✿❝❉♠✪♥✽❞r✉❉➨ ✇✼➽➋❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦qr❡✰➮❆❞➻❧✿❝➒❞r✉●❧✽♠t➨●♠t♥★❣➟✇❿✚♠ ➮➃❣t❞➻♠♦✉✈❧✽❡✰❧✿❝❈♠✶❧❅➮➧✇➃❣➟✇●✉❈❣➟♠♦❥✲❧✽❡❆✐❦♥✿♠✪➫✲❞❢❡❊❧✿❞r✉❈❣➹❧❺➓ ù◗✪❾ ë❵⑥✷➅➾⑦❺➅➍⑨❐⑥ ✵â Ù ø Ù➾â ✕➵✗✚✆✣✠❤✿✜✗✺✫✓✄✯✦❇☛➡✗✙✫✓✰✸✠⑧Þ✣✆✟❃⑥✗✺✎✙✠✓✹✺✹✮✌✛✆✒✫✓✆✻✦★✼✽✗➜✞☎✦★✄✪✩✮➑➏Ü ỳ ỷẽssẽ ịịỏõóệ ịẽểỏõó òỗỏó õ óịửóồĩ ỳý ỷẽũrrq ị òỗ ị ịỵềĩ ➍➀♠t❧✙✺ ②✴♠✕✐❩❥❉♥✽❞r✉❈❣➟❞r❥❈✐✼q❸❞❢➫✲♠♦✐❦q❸➫✲✇●s➃✐✼❞r✉➀➎❐q➻♠t❧✼✻ ②✴♠✕✐✼✉➶❞r♥✽♥✿♠❺➫✲♣❈❣➟❞r②❉qr♠➬♠♦q➻♠♦s✗♠♦✉✈❧✽✺✙➎➴✐❦✉❈➫ qr♠➟❧✸✾ ➒✷✻ ➙ ✺✙➓➪→➥➽Óá➦↔✡â✥ã✹✺ ➮❆❞➻❧✿➙ ❝❤á✛â♠ã✬✾✕➎➀❧✽❝❉♠t✉✒✻ ➙ õ✬á✛â⑩➎❇❡✿✇➒♠t❞➻❧✿❝❉♠♦♥✿✻➥õ✬á➶✇●♥✤✻❩õ✵â⑩➓ →➥➂➽ á✘ã✹✂ ✠✴➎➀❧✿❝❈♠t✉✄✻✒❀❝á✤❞➻s✕❥❉qr❞r♠♦❡✤✻ õ✵â⑩➎❇✐❦✉❈➫ ❝❉♠t✉❈❣t♠✥â➏ã✬✾✕➓➃❜❀❝❉❞r❡➬❡❊❝❉✇➁➮★❡➯❧✽❝❈✐➁❧✸✾ ❞❢❡✪✐ ❥❉♥✽❞➻s➃✐❦♥✿➏➃❞❢➫✲♠♦✐❦q ➓ ↔★✇❦❧✿♠➬❧✿❝❈✐✼❧✶❞➻❁➽ ỗrq rrsq ùqr rsrqỉtqq rt ✃ ❡ ❢ ↔✜➬ ❐ ➎③✐❦✉❈✄➫ ✠♠➒ ✐ ➬➭❥❀❧✽✇➪❡✿❝❉✇➁➮❱❧✽❝❈✐➁❧ ✃ ❡ ❢ ↔✜➬ ❐ ❞❢❡❆✐✕❥❉♥✿❞rs➃✐✼♥✽➏➃❞r➫❉♠♦✐✼q➴✇❦❸➽ ➔➏❪ ❡✘↔✜➬✪❫ ➓ï❜❀❝❉❞❢❡❆❥❉♥✽✇➁➳❿❞r➫❉♠♦❡❀✐✼✉➼♠➟ó❉✐✼s✕❥❉qr♠✶✇✼➽❵✐✗❥❉♥✿❞rs➃✐✼♥✽➏➃❞r➫❉♠♦✐✼q➀❧✿❝❈✐✼❧ ❞❢❡❀✉❉✇✼❧➲✐✗❥③✇➁➮➧♠♦♥❆✇✼➽❸✐✗❥❉♥✽❞rs✗♠✪❞❢➫✲♠❺✐✼q ➓ Ü✶⑧⑩➦⑨ Øï⑨③➂♦➅➍⑦♦➅➍⑨❐⑥ ✵â Ù ø Ù ➀ ÷ ✕➵✗✚✆❉➑ ✿✡✗ò✫❯✎✙✠✓✹✺✹✮✌✛✆✒✫✓✆✻✦★✼✽✗✸❄➜✠❀✗✑✆✟❃⑥✗✚✞☎✦❇✫✓✄í✞☎✦★✄✪✩✪Ü❄Ý➯❃⑥✗✚✄❄✗✚✼✽✗✚✞☎✔ ị òĩ ịĩ qrrrqqù srqrqqr qr tqrsst rq ẽéềẹsẽsể ✈✏✇ ①➜✇ ②➂③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ Ơ⑩Õ❆❅ ➥→ ➽ ✐ ↕⑩❥✷❞r❡❸✉❉✇❦❧➋✐➲❥❉♥✿❞rs➃✐✼♥✽➏✶❞r➫✲♠❺✐✼q ➎⑩❧✿❝❉♠♦✉➬❧✽❝❉♠t♥✽♠✰♠➟ó✲❞r❡❊❧➆á➦↔✙â✂ã➷➑❽➮❆❞➻❧✿❝❍á⑥âĨ➒❱↕❉➎✍á✄➒❪✂ ↕❉➎✼✐❦✉❈➫ ↕➃➽➍✇●♥➯✐❦q➻q➆ưíã❋❵❉å❆➓➯❜❀❝❈♠➬❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡➯➑★✉❉✉ ✐ â✑❥✙✗✌➑★✉❉✉ ✐ â☎❢❀❥✙✗ ↕✚↕☞↕❈➽➍✇●♥✿s ✐❦✉✤✐❦❡✽❣➟♠♦✉❈➫✲❞r✉❉➨ ❣❤❝❈✐❦❞➻✉➀➎❈➮❆❝❉❞r❣❤❝➒s①♣❈❡❅❧➲❧✿♠t♥✽s✕❞➻✉✴✐➁❧✿♠❫❡✿❞r✉❈❣➟♠➞➑❳❞r❡★↔➲✇❿♠➟❧✿❝❈♠t♥✽❞r✐❦✉➀➓✫→➥➽❵➑★✉❉✉ ✐ â☎ä✣❥❉➒✂➑★✉❈✉ ✐ â✑ä❝å ➣ ❥➹➎ ❧✿❝❈♠t✉➶❣➟✇●✉❈❡✿❞r➫✲♠♦♥❀❧✿❝❉♠➬❞r➫✲♠❺✐✼q❢●❡ ➑✣á➪✐❦✉❈Ï➫ ➑✖â ä ➓✰→➥✸➽ ❡✯ã❯➑✣á❇✯➷➑✖â ä ➎❉❧✿❝❈♠t✉✙➮✰♠✪❝❈✐⑩➳❦♠✣❡➷➒✷è ➣ ✐✼✉✴→➫ è â☎ä ➽➍✇●♥➼❡✿✇❦s✕♠ è ➣ ↔✜è ã◗➑✗➓ ➔➧♣❉❧◗❧✽❝❉♠t✉ ✐ è â☎ä✣❥✳â❋➒ ✐ è ➣ á✛❥✳â❋➒ ố ỏõ rsqrũ ố óỗ ✐ â☎ä✣❥✯➒✢➑★✉❉✉ ✐ â☎äÓ❢ å ➣ ❥➟➎➘❡✿❋✇ ❡ ➒ è ❢ â☎ä❖➒✢↕❉➓❳❜❀❝❿♣❈❡ ➑✣á❇✯ÿ➑✖â☎ä✷➒ ✐ ⑩↕ ❥➟➎❈❡✿❝❉✇➁➮❆❞➻✉❈➨➬❧✽❝❈✐➁❧ ✐ ⑩↕ ❥✰❞❢❡❀✉❉✇✼❧➲✐❦✉◗❞r♥✿♥✽♠♦➫❉♣❈❣➟❞r②❉qr♠➯❞❢➫✲♠❺✐✼q ê ➓ é â ➙ ➒✂ Ü✶⑧⑩⑨➦Øï⑨③➂♦➅➍⑦♦➅➍⑨❐⑥ â✵Ù ø Ù❉❈ ✕➵✗✚✆✬➑ ĩ ịsị t ịòịĩ ịĩ tỏõó ➮❆❞➻❧✿❝❋á✛âÿã●✠✴➓✙→➥➽●â ➙ ã●✠✤➽➍✇❦♥➬❡✿✇❦s✕♠♠ö❵➎➋➮✰♠❩✐✼♥✽♠❩➫✲✇❦✉❈♠❦➓✙→➥➽ ✉❉✇❦❧♦➎✈❧✿❝❉♠♦✉ÿ❍â ã✂ t ✠❈➎✲✐✼✉✴➫❩❡❊✇❍❆â ❞❢❡✫❞r✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❉qr♠➲s✕✇✲➫✲♣❉qr✇ t ✠✕❡✿❞➻✉✴❣➟♠✧➑➞❒ t ✠✗❞❢❡➧✐❫✃❈♠tq❢➫➴➓✫➣❿❞r✉❈❣t♠ t ✠⑥✦❒ ✠➒❞r❡➯❧✽❝❉♠➪➐●✐❦❣➟✇●②❈❡✿✇❦✉✤♥❤✐❦➫❉❞r❣♦✐✼q➋✇✼➽Ó➑✖✦❒ ✠❈➎✷❞➵❧✪➽➍✇●q➻qr✇➁➮★❡➘❧✿❝❈✐✼❧✮❫ â ❞❢❡✪❞r✉✈➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉qr♠①s✕✇✲➫✲♣❉qr♠■✠❈➎ ✐✼✉✴➫❩❧✽❝❉♠t♥✽♠➟➽➍✇●♥✿♠✖á✛â✧✫ã ✠➃❞rs✕❥❉qr❞➻♠❺❡●á♠✒ã ờộ ĩỉù õ ứ sĩ ịsòị t òịĩ ịĩ ỏõó t ỏó t tỏ ➙ â ➙ ➒ ✐ á✛â✑❥ ➙ ã✹✠➒➽➍✇●♥ ❡✿✇❦s✕♠❀❥✴✇✈❡❊❞➻❧✿❞r➳❦♠✰❞➻✉✈❧✽♠t➨❦♠♦♥✸❵ö ➎✼②❉♣✲❧❉á ✫ã✂ ✠➬❡❊❞r✉❈❣➟♠➂✒á ã✂ t ✠✴➎❦❡❊✇ ✐ â ❥⑧ä ✫ã ✠➯➽➍✇●♥ï❡❊✇●s✗♠✰❥③✇●❡✿❞➵❧✽❞➻➳●♠ ❞r✉●❧✽♠t➨●♠t♥✿ ❬➎✴❡✿❞➻✉✴❣➟♠❍✠➪❞r❡➘✐➃❥❉♥✽❞➻s➃✐✼♥✽➏❩❞❢➫✲♠♦✐❦q ➓❀→➥❧★➽➍✇●q➻qr✇➁➮★❡❀❧✽❝❈✐➁❧✖âsã t ✠❈➎❐❡❊❝❈✇➁➮❆❞➻✉❉➨✕❧✽❝❈✐➁❧ t ✠ ❞❢❡❆✐✕❥❉♥✿❞rs✕♠✶❞r➫✲♠❺✐✼q ➓êé ❼✫❾✛ù❤ù▲➈ â➯Ù ứ ớĩ ịụ ữ ềị ß✝✞☎✦★✹➏✫✓✞☎✔➜✦❇☛➡✗✙✫✓✰➋✢✧✠✳Þ✸➑❿➙ ✢☎✌✏✎✑❃✮✆✟❃⑥✫✍✆ t ✾ ♣ ➒▲✝ỊÞ✑✠✍✞★✽ ➞ ▼✹◆❁▼íư✥✜✘✆✟❃⑥✗✚✄✸✯ ♣❦➳ ➣ ò ị ♣ ➒▲✝♠Ü à❝✞✜✠❀✠⑧Þ✑Üí❬ ♠❫✃❈♥✽❡❊❧❆✇❦②❈❡✿♠t♥✽➳❦♠➘❧✿❝✴✐➁❧❍❖ ✯ ➙♣✱➳ ➣ ➙ ✾ ♣ ✗●✯ ➙♣❦➳ ➣ t ✾ ♣ ➎❈❡✿❞➻✉✴❣➟♠✭✯ ➙♣✱➳ ➣ ✾ ♣ ✗✬✾ ♣ ➎✲➽➍✇●♥ ➞✭▼✘◆❁▼❩❵ư ➓ ■ ✉◗❧✽❝❉♠✪✇✼❧✽❝❉♠t♥➲❝❈✐✼✉❈➫➀➎❉❞➵➽➢áòã✱✯ ➣ t ✾ ➎❉❧✿❝❈♠t✉➼➽➍✇❦♥★♠❺✐❦❣❤❝✒◆ï❧✽❝❉♠t♥✽♠✪♠➟ó✲❞❢❡❅❧❤❡✕  ➮❆❞➻❧✿❝➏á⑥ä✼€❽ã✄✾ ♣ ➎●❡❊✇✣➙ á☎✓➜ã✄✯ ➙♣❦➳ ➣ ➙✾ ♣ ➎➁➽➍✇●♥☞✏✺➒❪♣✱s➃➳ ✐➁ó✬ơ✍  ♣ ➣ ↔☞↕✚↕✚↕☞↔◗  ➙ ÷ ➓❸❜❀❝✈♣✴❡✸á♠ã✵❖ ✯ ➙♣❦➳ ➣ ✾ ♣ ♣ ➎ ❡✿❝❉✇➁➮❆❞➻✉❈➨➬❧✽❝❈✐➁❧ ❖ ✯ ♣✱➳ ➣ ✾ ♣ ▲➒ ✯ ♣❦➳ ➙ ➣ t ✾ ♣ ▲➒ ✝✕➓ ➙ ↔★✇➁➮✌❡❊♣❈❥❉❥✴✇✈❡❊♠✶❧✽❝❈✐➁❧✂á✛â✧✱ã ✯ ➣ ✾ ➎❉➮❆❞➻❧✿❝❯✎á ✱ã✂ ✯ ➣ ✾ ➓✫❜❀❝❉♠t✉Ïá✱ã✎✂ ✾ ➽➍✇●♥➲❡✿✇❦s✕♠✿❘❈➎ ❡✿✇òâ➞ã ❖ ✾ ➫ ➒❙✝➙ ➒ ❖ ✯ ➙♣❦➳ ➣ ✾ ♣❦♣ ➳ ➓➘❜❀❝✈♣ ♣✴❡sâ❚✓♠ã✔✯ ➙♣❦➳ ➣ ♣✱✾ ➳ ♣ ➎✴➽➍♣ ✇❦♥✶❡✿✇❦s✕♠❫❥③✇●❡✿❞➵❧✽❞➻➫ ➳●♠❫❞➻✉✈❧✽♠t➨❦♠♦♥✙✏❐➎ ❡✿❝❉✇➁➮❆❞➻✉❈➨➬❧✽❝❈✐➁❧❇✯ ♣❦➳ ➣ ✾ ♣ ❞r❡➲✐①❥❈♥✿❞rs➃✐✼♥✽➏➃❞r➫✲♠❺✐✼q ➓êé ù◗❾✪ë❵⑥✷➅➾⑦❺➅➍⑨❐⑥ â✵Ù ø Ù ø❱➀ ỡ òịẽĩ ẽ t trrsqịĩị t ể ✆✟❃⑥✫✓✆❳✾ ②③♠tqr✇❦✉❉➨✈❡✰❧✿✇✗❧✿❝❉♠✪❥❈♥✿❞rs✕♠✪❞r➫✲♠❺✐✼q☛✝ ✫✓✄➦☛♠✆❇❃✛✫✓✆❳✾ ❞r❡★❥❉♥✿❞rs➃✐✼♥✽➏✕➽➍✇❦♥✙✝♠Ü ➝➁➢●➢ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ ❼✫❾✛ù❤▲ù õ ứ ứứòòịĩ ò ịòỗũ òĩ íò ịòẽị ị ịũ ỗ ị ỏóẽ ụốóẽ ừốỏũ ó ữ ểò ị ĩ ịĩ sqtqr ỗrrsq sử ❬❬♠➯✉❈♠t♠♦➫➪❧✿✇①✃❈✉❈➫➼✐①✉❉✇❦✉➭❛♦♠t♥✽✇①♠♦q➻♠♦s✕♠t✉✈❧Ĩá✥ãÏ➑ ❡❊♣❈❣❤❝➪❧✿❝❈✐✼❧★➑★✉❉✉ ✐ á✛❥➢➒➓ơ❀è➜ãÏ➑❈õ✓è✽á❍➒❪↕ ÷ ❞❢❡❵❥❉♥✽❞➻s➃✐✼♥✽➏✪➽➍✇●♥☞✝✕➓ï➣❿❞➻✉✴❣➟♠❆②❿➏①✐●❡✿❡✿♣❉s✕❥✲❧✿❞r✇❦✉■✾ ➫ ➫✲✇❿♠♦❡ï✉❉✇✼❧✫❣t✇❦✉✈❧✽✐❦❞➻✉■✯ ♣❫➳➦❪ ➫ ✾ ♣ ➎✼❧✿❝❈♠t♥✽♠❆♠➟ó✲❞r❡❊❧✽❡ ✐✗✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✇✗♠tqr♠ts✕♠t✉✈✂❧ á♠ã✎✯ ♣❫➳➦❪ ➫ ✾ ♣ ➎✲➮❆❞➵❧✽Ï❝ á✄ã✎✂ ✾ ➫ ➓ï↔★✇❦❧✿♠✶❧✿❝✴✐➁❧ ✾ ➫ á■✗✬✾ ➫ ➤❴✯ ♣❫➳➦❪ ➫ ✾ ♣ ✗●✯ ➙♣✱➳ ➣ ✾ ♣ ➒ ✐ ✪↕ ❥ò↔ ✐✼✉✴➫❬❡✿✎✇ ✾ ✗ ➑★✉❉✉ ✐ á✛❥➹✥➓ ❬❬♠➃❝❈✐⑩➳●♠✕➑➲✉❉✉ ✐ á⑥❥✸✗❵✝✕➎❇❡✿❞➻✉❈❣t♠➃❞➵Ĩ➽ è✓á❂➒Û↕◗➽➍✇●➞♥ è❯ã❩➑①➎✷❧✿❝❉♠♦✉ è✓áỊã●✾ ➫ ➫❞rs✕❥❉qr❞➻♠❺✮ ❡ á☎✓❂ã✴✾ ➫ ➽➍✇❦♥①❡❊✇●s✗✫♠ ✏❐➎❵✐✼✉❈➫▲❝❉♠♦✉❈❣➟ò♠ á❄ã●✝ ❡✿❞➻✉❈❣t❛♠ ✝ ❞❢❡❫❥❉♥✽❞➻s✕♠●➓✙→➥❧ ➽➍✇❦qrqr✇➁➮★❡✰❧✿❝❈✐✼❧ ✝➓➒ ❖ ✾ ➫ ✗ ❖ ➑➲✉❉✉ ✐ á⑥❥✤✗ t ✝❲➒●✝❈↕ ❒❸❞➻✉✴✐✼qrq➻➏●➎➴➮➧♠✕❡❊❝❈✇➁➮ ❧✿❝❈✐✼❧✶➑➲✉❉✉ ỏrsq óỗ ớó ỏ ❡✷ã✂ ➑➲✉❉✉ ✐ á✛❥➹➓❩❜❀❝❉♠♦❂✉ ❡➦á✘➒Û✂ ↕❉➎❸❡❊➷✇ ❡➦á✬ã✹✂ ✯ ♣❦➳ ➣ ✾ ♣ ➎❸✐✼✉❈➫✤❧✿❝❉♠♦♥✿♠t➽➍✇❦♥✽♠ ❡✝á✘ã✘ ✂ ✾ ➫ ❡✿❞➻✉✴❣➟♠✕➮➧♠➃✐❦q➻♥✽♠♦✐●➫✲➏✙❝❈✐⑩➳❦✺ ♠ ❡✝á ã✘✯ ✾ ➓➃➔✰♠♦❣♦✐✼♣❈❡✿✮♠ ❡✝➬❤ã ➑★✉❈✉ ✐ á✛❥➹➎❇➮➧♠✕❝❈✐⑩➳●♠ ✐ ❡➦á✛❥✒➬♠➒◆❍ ↕ ã✄✾ ➫ ➎❈✐✼✉✴➫➪❞➻❧❆➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡✰❧✽❝❈✐➁❧❆➽➍✇●♥★❡❊♣❜➳➦✇●❪ s✕➫ ❲♠ ♣ ✏➪➮✰♠➯❝✴✐⑩➳❦✣♠ ➬✞✓➞ã✎✾ ➫ ✗❃➑➲✉❉✉ ỏ tq ỏr tttqrtstể ỗ ỏr srsq ✝✕➓❫➣❿❞r✉❈❣t✺♠ á❝➒➊✂ ↕❈➎❐②❉♣✲❍❧ ✯ ➙♣✱➳ ➣ ✾ ♣ ➒ ✐ ⑩↕ ❥➹➎➴➮✰♠➬s①♣❈❡❊❧➯❝❈✐⑩➳●♠ á❞ã❞ ✂ ✾ ➽➍✇❦♥❩❡✿✇❦s✕❛ ♠ ❘✴➓❪➔➧➏ ♥✿♠♦✉❿♣❉s➬②③♠t♥✽❞➻✉❈➨❈➎✫❞➻➽✪✉❉♠♦❣t♠♦❡✽❡✿✐❦♥✿➏●➎✫✐❦❡✽❡✿♣❉s✕♠◗❧✽❝❈✐➁ÿ❧ á❡ã❡✂ ✾ ➽➍✇●♥ ➞ ▼●❘✄▼✷➫  ❢▼❆ư❵➎➀✐❦✉❈✯➫ á✯ã❝❣ ➫ ➽➍✇❦✙♥  ✐❤●➙❘✴➓✶→➥❉➽ èòã ❖ ✯ ➫✜ä ➳ ➣ ✾ ➫ ➎❐❧✿❝❉♠♦✉➶❧✽❝❉♠t♥✽♠①♠tó✲❞r❡❊➫ ❧✽✽❡ ✏ ✶ ➮❆❞➻❧✿Ï❝ è✦✓✍áÿã✡✯❸➫✜ä ➳ ➣ ✾ ➫ ➎③❡❊✇❩❞r✉➒➽➆✐❦❣➟✂❧ è✦✓✍áÿã✡✯ ♣❦➳ ➣ ✾ ♣ ➒ ✐ ⑩↕ ❥❤➎❐✐✼✉✴➫➼❧✿❝❿♣❈●❡ è➏ã✎✝✕➓❆❜❀❝❉♠♦♥✿♠t➽➍✇❦♥✽♠ ➲ ä ➣ ❖ ✾ ✗✘✝✕➎✈✐✼✉❈➫✕❡✿❞➻✉❈❣t❭ ♠ ✝✂❞r❡✫❥❉♥✿❞rs✕♠❦➎●➮➧♠❆s①♣❈❡❅❧➧❝❈✐⑩➳❦♠ ❖ ✾ ✗✬✝❱➽➍✇❦♥✫❡✿✇❦s✕☞♠ ❘✴➓❵➔➧♣❉❧ ❧✿❝❈➫✜♠t➳ ✄✉ ✝❵✗ ➫ ❖ ✾ ➫ ➎❈❡✿❞➻✉❈❣t✖♠ è✮ã✄✝❳❞➻s✕❥❉qr❞➻♠❺➂❡ è✦✓✍á❍➒❪❍↕ ã✎✾ ➫ ➽➍✇❦♥➲❡✿✇❦s✕➫ ✭♠ ✏❐➎❈✐❦✉❈➫◗❡✿❍✇ è❍ã ❖ ✾ ➫ ❡✿❞➻✉❈❣t✖♠ á✄ã✎✂ ✾ ➓ï❜❀❝❉❞❢❡❆❡❊❝❉✇➁➮★❡✰❧✽❝❈✐➁✿❧ ✝Ø❞r❡✰❧✽❝❉♠❫✐❦❡✽❡✿✇❿❣t❞r✐✼❧✿♠❺➫❩❥❉♥✽❞➻s✕♠✶✇✼❳➽ ✾ ➫ ➎❈❣t✇❦s✕❥❉qr♠➟❧✿❞r✉❉➨✗❧✿❝❈♠ ❥❉♥✽✇❿✇✼➽❅➓êé ➫ å➜✷ø ❾❿⑨✴⑧➁❾⑥ù â✵Ù ø Ù ø✲ë ú ❼➧➈❉➂❦❥③❾✈⑧✍❧❤è✙⑨➀❾✈⑦❀ø❇❾✈⑧◗ù➼❾✈❹●⑨➦ù Ø✫⑨✴➂❺➅➾⑦♦➅➆⑨③⑥❃å➜ø❇❾❿⑨❈⑧➁❾✛ù❋û ✕➵✗✚✆➆➑ ✿✡✗✮✫ò✎✙✠✓✹✺✹✮✌✛✆✒✫✓✆✻✦★✼✽✗❚✜✣❄➜✠❀✗✚✆❇❃✛✗✑✞☎✦❇✫✍✄ ịĩ í òụ ữ ẽ ểịểò s òĩ ũò ị ịò ửỗ ịò ĩ ẹsẹsẹẹ ễ tqrqstt qqsqrqrù ❞r❡★✐➃➽➍♥✽✐●❣➹❧✿❞r✇❦✉✴✐✼q➴❞❢➫✲♠♦✐❦q✷✇✼❽➽ ❵★➓❀→➡✉➒➽➆✐❦❣➹❧★❞➻❧➘❞❢❡★✐❦✉✙❞➻✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❈q➻♠✶➽➍♥❤✐❦❣➟❧✿❞r✇❦✉❈✐❦q➀❞r➫❉♠♦✐✼q ➎ ➮❆❞➵❧✽❝➼❞r✉❿➳❦♠♦♥✽❡✿♠✶✪➝ ❵❆➓ ❮✙✇❦♥✽♠➪➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐✼qrqr➏❦➎❵❞➻✙➽ ✺ ❞❢❡✕✐✼✉ ❞r✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼q❀➫✲✇❦s➃✐✼❞r✉ ➮❆❞➻❧✿❝ ❏ ♣❉✇✼❧✽❞➻♠♦✉●❧✗✃❈♠♦qr➫ ➔✕➎❵q➻♠t✲ ❧ ✠❬②✴♠➼✐✼✉❿➏▲✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✇➒✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏❛➨●♠t✉❉♠♦♥✽✐✼❧✿♠❺✵➫ ✺✕➛➥❡✿♣❉②❉s✕✇✲➫✲♣❉qr♠➪✇❦✂➽ ➔✕➓ →➥➽ ☎➶❞❢❡✪❧✿❝❈♠➪❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➹❧①✇✼➽❀❧✿❝❉♠➼➫✲♠t✉❈✇❦s✕❞➻✉✴✐➁❧✿✇●♥✽❡❫✇✼➽❀❧✿❝❉♠◗➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽✇❦♥❤❡✶✇✼✿ ➽ ✠❈➎❸❧✽❝❉♠t✉ ☎❆✠✔✗❞✺➶➎❇❡✿❝❉✇➁➮❆❞➻✉❈➨◗❧✽❝❈✐➁❍ ❧ ✠➶❞r❡✪✐➼➽➍♥❤æ➯✐❦❣➟➣ ❧✿❞r✇❦✉❈✐❦q❸❞❢➫✲♠❺✐✼q ➓➃→➥✤➽ ✠➶❞r❡✶➨●♠t✉❉♠♦♥✽✐✼❧✿♠♦➫ ②❿➏ ✐✙❡❊❞r✉❉➨❦qr♠➃♠tqr♠ts✕♠♦✉●✎❧ ✝ ã❩➔✕➎✷❧✽❝❉♠t✏✉ ✝ ✺ ➤✑✝✢✺ ➒q✺✙➎➋❡✿✇✙❞➻✉▲❧✽❝❉❞r❡➬❣t✐❦❡✿■♠ ✠➶❞❢❡ ❞➻✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❈q➻♠●➓ ❼✫❾✛ù❤ù▲➈ â➯Ù ì Ù ì➀✕✘✗✚✆❁✺ ✿✡✗ÿ✫✓✄❋✦★✄✝✆Û✗Û✩➡✞✜✫✓✰❝☛➡✠✓✹➏✫✓✦★✄❄❁✸✦★✆❇❃✒✂✑✌✏✠✍✆✟✦❇✗✚✄✏✆➆đ❽✗✚✰✱☛♠➔✲✜✧✫✍✄➦☛❯✰✱✗✑✆ ✠❤✿✜✗❍✫✍✄✯✦❇☛➡✗✙✫✍✰❸✠✳Þ✿✺❙✆✟❃⑥✫✓✆❝✦ð✢➞✦★✄✏✼✓✗✚✞☎✆✟✦✟✿✑✰✱✗✮❁❸❃⑥✗✚✄ ✎✙✠✍✄➭✢☎✦❇☛➡✗✚✞✜✗✙☛ò✫✓✢✮✫●Þ✙✞✜✫⑩✎✑✆✻✦❇✠✓✄✬✫✓✰➆✦❇☛➡✗✙✫✓✰❦ÜòÝ➯❃⑥✗ Þ✑✠✓✰★✰❦✠✓❁✸✦★✄✪✩Ï✎✙✠✍✄➦☛✓✦★✆✻✦❇✠✓✄✏✢✖❃⑥✠✍✰✱☛➡Ü ú ➈➦û✯Ý➯❃⑥✗✮✦❇☛➡✗✙✫✍➧✰ ✠ ủĩ ỳý ỷẽ ị òịòòẽò ĩ ịĩ tổ rtrqrrqq ➓✫➣✲❞➻✉❈➙ ❣t♠❲✠ ỉ➯➣ ➤❚✠✮➒▲✺✙➎❿❧✿❝❈♠t♥✽♠ ♠➟ó✲❞❢❡❅❧✪♠♦q➻♠♦s✗♠♦✉✈❧✽❡ ✠ ♣ ✹ã ✠ ➎ ☛✍♣ ✘ã ✠❈➙ ➎➴➽➍✇●♥➃➞❋▼❃◆❲▼ ❵ö ➎➀➮❆❞➵❧✽❝ ➧ ♣❦➳ ➣✖✠ ♣☞☛✍♣ ➒ ➞●➓✕❒❈✇❦♥❫✐❦✉✈➏ ♠tqr♠ts✕♠♦✉●❧✖❡❄ã⑥✠➒➮➧♠✗❝❈✐⑩➳❦♠✺❡ ➒ ➧ ♣✱➳ ➣ ✐ ✠ ♣ ❡➦❥ ☛✍♣ ➎✷✐❦✉❈➫✤❡✿❞r✉❈❣➟♠ ✠ ♣ ❡íã⑥✺➶➎➴❧✿❝❉❞❢❡✪❡✿❝❉✇➁➮★❡➘❧✿❝❈✐✼❧ ☛ ➣ ↔☞↕✚↕☞↕✚↔ ☛ ➙ ✐✼♥✽♠✶➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽✇❦♥❤❡ï➽➍✇●♥✿✠❈➓ ✐ ②➦ï❥ ➑➲❡✽❡✿♣❉s✕♠❆❧✿❝❈✐✼❧✼✠✮▲ ➒ ✝ ➣ ✝ ➤✚➤☞➠➤ ✝ ➙ ✴ ➒ ✾ ➣ ✾ ➤✚➤☞➠➤ ✾ ➽➍✇❦♥ï❥❉♥✽❞rs✗♠➘❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡✁✝ ➣ ↔☞↕✚↕☞↕✚➠↔ ✝ ➙ ✐✼✉✴➫♠✾ ➣ ↔✚↕☞↕✚↕➠✾ ä ➓❵➣❿❞r✉❈❣➟♠✿✠ æ✵➣ ➤➺✠✮❢ ➒▲✺✙➎❦➮✰♠❆❝❈✐⑩➳❦♠ ✐ ❢ ✠ æ➯➣ ✝ ❢ ä ➤✚➤☞➤➠✝ ➙ ❥❽✝ ➣ ➒▲✺➶➎❦♠➟❧❤❣✼➓r➎●❡✿❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨ ❧✿❝✴✐➁❧➬♠❺✐❦❣❤❝❛✇✼➽❀❧✽❝❉♠❩❥❉♥✽❞➻s✕♠❩❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡❍✝ ♣ ✐✼✉✴➫⑥✾ ➫ ❞r❡➬❞➻✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❈q➻♠●➓➒➣❿❞r✉❈❣t♠❋✝ ➣ ❞r❡➬❥❉♥✽❞➻s✕♠➪✐❦✉❈➫ ✝ ➣✘✗ ✾ ➣ ✾ ➤☞➤✚✑➤ ✾ ➎✲❞➻❧✰➽➍✇●q➻qr✇➁➮★❡➧❧✿❝❈✐✼❧✿✝ ➣ ❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❈❡➧✇❦✉❉♠✶✇❦➽➀❧✿❝❉♠✶❥❉♥✽❞rs✗♠❺❡✤✾ ➎❉✐✼✉❈➫ ✐ ✐✼➽➾❧✿♠t♥ ♥✽♠t✉❿♣❉s➬②③♠t♥✽❞r✉❉❢ ➨✤❞➻➽➘✉❉ä ♠❺æ✵❣➟♠❺➣ ❡✿❡✽✐✼♥✽➏➭❥✪➮✰æ➯♠➼➣ ❣♦✐✼✉ ✐●❡✿❡✿♣❉s✕♠➪❧✽❝❈✐➁❧✶æ✵✝ ➣ ➣✙✗ ✾ ➣ ➓ ↔★✇➁➮Ĩ✝ ➫ ➣ ỉ➯➣ ✾ ➣ ❞❢❡✗✐❦✉ ❞❢➫✲♠♦✐❦q③✇❦➽✣✺ ❡✿❞r✉❈❣➟♠✽æ✵✝ ➣ ➣ ✾ ➣ ✗✘✝ ➣ ✝ ➣ ●➒ ✺✙➎❉❡✿✇✸✝ ➣ ✐ ✝ ➣ ✾ ➣ ❥➢➈➒ ✾ ➣ ❞➻s✕❥❉qr❞r♠♦❡➧❧✿❝❈✐✼❧✰♠♦❞➵❧✽❝❉♠t♥ ✝✸✡ ➣ ✗✟✾➜❩ ➣ ✇❦♥✶✝ ➣ ✗✟✾➜➁➣ ➓ ❜❀❝❉♠➒❡❊♠❺❣➟✇●✉❈➫ ❣t✐●❡❊♠◗❞r❡✗❞rs✕❥✴✇✈❡✿❡✿❞➻②❈q➻♠➒❡❊❞r✉❈❣t♠◗❞➻❧➃❞➻s✕❥❉qr❞➻♠❺❡①❧✿❝❈✐✼❧ ✝ ➣ æ✵➣ ✗✬✺✙➎❉✐❦✉❈➫➒❡❊✇✕➮✰♠✶❣t✇❦✉❈æ✵❣t➣ q➻♣✴➫✲♠➯❧✿❝❈✐✼❧❭✝❸➣●➒✴✾➜➣⑩➓ ❮➒♣❉q➻❧✿❞r❥❉qr➏❿❞➻✉❉➨✔✠➶②❿➏❂✝ ➣ ➎❵➮✰♠❩✇●②✲❧✽✐❦❞➻✉⑥✝ ➤☞➤✚◗➤ ✝➆➙❄➒ ✾ ❢ ➤☞➤✚➠➤ ✾ ä ➓ ✐ →➡✉ ❣t✐●❡❊♠♠ö✷➒ ➞❦➎ ➮✰♠➼❝✴✐⑩➳❦♠❋✺ ➒ ✾ ❢ ➤☞➤✚➠➤ ✾ ä ➎✰➮❆❝❉❞❢❣❤❝ ❞❢❡✕❞➻s✕❥③✇●❢ ❡✽❡❊❞r②❉qr♠❦➓➋✦ ❥ ➑★✉❽❞r✉❈➫✲♣❈❣➟❧✿❞r✇❦✉❽✐✼♥✽➨❦♣❉s✕♠♦✉●❧✕✉❉✇➁➮ ❣➟✇●s✕❥❉q➻♠t❧✿♠❺❡✰❧✿❝❉♠✪❥❉♥✽✇❿✇✼➽❅➓êé å➜ø✷❾❿⑨✴⑧➁❾⑥ù â✵Ù ì íịịĩ ỳ ỷỹịĩ ỳý ỷòò ị ỗòề ß✝✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✆➂✠⑧Þ➞✫✧đ➢✄✝✦★✆Û✗➞✄✏✌✛✹♠✿✜✗✚✞➞✠⑧Þ❝ß➦✞☎✦★✹❍✗✮✦❇☛➡✗✙✫✍✰➋✢✮✠⑧Þ✿✺✧✦ ú ❹⑥❲ û ✺❙✦ð✢➜✸ ✫ ❄➜✠❀✗✑✆✟❃⑥✗✚✞☎✦❇✫✓✄ ☛➡✠✓✹➏✫✓✦★✄✬Ü ú ❶✸û✎✣Ĩ✼✽✗✚✞☎✔➏✄➦✠✍✄⑥ü❀✗✑✞✡✠✣ß✝✞☎✦★✹➏✗✮✦❇☛➡✗✙✫✓✰❸✠⑧✿Þ ✺ ✦ð✢✖✹➏❦✫ ❊⑩✦★✹➏✫✓✰✱Ü ➝❦➜●➝ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ àĨ✞✜✠☞✠✳Þ✑Ü ✐ ⑩✐ ❥✗➣❿❞r✉❈❣➟♠➒♠♦➳❦♠t♥✽➏▲✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✇✤❞❢➫✲♠❺✐✼q❀✇✼❇ ➽ ✺ ❞❢❡✗✐ ❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➹❧➃✇❦➽★✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏ s➃✐❦✉✈➏ ❥❉♥✽❞➻s✕♠❩❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡t➎➋❞➻❧①❡❊♣➭➮➃❣t♠♦❡❫❧✿✇➶❥❉♥✽✇➁➳❦♠✕❧✽❝❈✐➁❧✗♠t➳●♠t♥✽➏✤✉❉✇●✉➭❛t♠♦♥✿✇➒❥❉♥✽❞➻s✕♠◗❞r➫✲♠❺✐✼q➧❞r❡➬❞➻✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❈q➻♠●➓ ➍➀♠t✁❧ ✝❱②③♠❆✐➘✉❈✇❦➭✉ ❛♦♠t♥✽✇➘❥❉♥✽❞rs✗♠❆❞❢➫✲♠❺✐✼q✲✇✼✪➽ ✺✙➎❦✐❦✉❈➫✗q➻♠t✪❧ ✻✕②③♠★✐➯✉❉✇❦➭✉ ❛♦♠t♥✽✇➘♠♦q➻♠♦s✕♠t✉✈❧ï✇✼✪➽ ✝✕➓❸❜❀❝❉♠♦✉ ✻➧✺ ➒Ó✝ ➣ ✝ ❢ ➤✚➤☞➤◗✝ ➙ ➽➍✇●♥❫❥❉♥✽❞➻s✕♠➃❞❢➫✲♠♦✐❦qr❍ ❡ ✝ ➣ ↔✚↕☞↕✚↕✚↔✑✝ ➙ ➎➋✐✼✉✴➫▲♠♦✐❦❣❤❝▲✇❦➽➧❧✽❝❉♠♦❡✿♠❩❥❉♥✽❞➻s✕♠❩❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡ ❞❢❡➘❞r✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❉qr♠①❡✿❞r✉❈❣➟✙♠ ✻➧✺ ❞r❡➘❞➻✉❿➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉q➻♠●➓➬➣❿❞r✉❈❣➟♠♠ ✝Û❞r❡➯❥❉♥✽❞rs✗♠✕✐✼✉✴✱➫ ✝ ➣ ✝ ❢ ➤✚➤☞➤◗✝ ➙ ✗✷✝✕➎❐➮✰♠ s➬♣✴❡❅❧✰❝❈✐⑩➳❦❭♠ ✝ ♣ ✗✘✝✌➽➍✇❦♥➧❡✿✇❦s✕❇♠ ◆✽➓❸→➥➽✷➮✰♠➲❣t✐❦✉➪❡✿❝❉✇➁➮ ❧✽❝❈✐➁✤❧ ✝ ♣ ❞❢❡ïs➃✐➁ó✲❞rs➃✐✼q ➎❦❧✽❝❉♠t✉❩➮✰♠➲s①♣❈❡❊❧ ❝❈✐⑩➳●✙♠ ✝ ♣ ➒✴✝✕➎❈✐✼✉❈➫◗❝❉♠♦✉❈❣➟✭♠ ✝❳❞r❡❆❞r✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❉qr♠❦➓ ❜❇✇➶❣➟✇❦s✕❥❉qr♠➟❧✽♠➃❧✿❝❈♠❩❥❉♥✽✇✈✇❦➽❅➎❇➮✰♠➃➮❆❞rq➻q✰❡❊❝❉✇➁➮Ø❧✿❝✴✐➁❧①✐❦✉✈➏ ❞➻✉❿➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉q➻♠➃❥❈♥✿❞rs✕♠❩❞r➫❉♠♦✐✼q✫✇✼✿➽ ✺ ❞❢❡➲s➃✐➁ó✲❞rs➃✐✼q s ỗrqrrsq qts ỏó rể ỏt rtrqr á❱✺í❣✫✾➀➒✴✺✙➎●❡✿❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨➘❧✿❝❈✐✼❽❧ á❱✺í❣❋✾❱❞❢❡➋❞➻✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❈q➻♠❀❞❢❡ï✐✼✉✕❞r✉✈➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉qr♠✰♠♦q➻♠♦s✕♠t✉✈❧ï✇✼➣➽ ✺ò❒✦✾➃➎ ✐✼✉✴➫❩❧✽❝❉♠t♥✽♠➟➽➍✇●♥✿❲♠ ✺ò❒❨✾➊❞❢❡❆✐✗✃❈♠tq❢➫➴➓ ❜❇✇ ❥❉♥✽✇➁➳❦♠❩❧✿❝❉♠✙❣➟q❢✐✼❞rs❙❧✿❝✴✐➁♠❧ á☎✾❿❣➈✾➞❢✯➒✳✾✕➎➧➮➧♠◗✃❈♥❤❡❅❧✕✇❦②❈❡✿♠t♥✽➳❦♠➪❧✿❝❈✐✼♠❧ ✺ÿ❒✦✾ s①♣❈❡❊❧ ②③♠①✐❩đ➘♠♦➫✲♠♦④❿❞➻✉❈➫ ➫✲✇❦s➃✐❦❞➻✉➀➓★❜❀❝❈❞r❡➲➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡★➽➍♥✿✇●s ❧✽❝❉♠❫➽➆✐●❣➹❧➘❧✿❝❈✐✼❧➘♠t➳●♠t♥✽➏➪✉❉✇●➭✉ ❛t♠♦♥✿✇➪❞r➫✲♠❺✐✼q❇✇✼➽ ✺ò❒❨✾➊❝❈✐●❡➧❧✿❝❉♠✶➽➍✇●♥✿Ĩ s ✠✛❒✦✾ ➽➍✇❦♥★✐❦✉◗❞❢➫✲♠♦✐❦★q ✠➃✇✼✥➽ ✺ ➮❆❞➻❧✿✄❝ ✠✶Ý●✾✕➎❉✐❦✉❈➫❩❧✽❝❉♠✪♥✽♠t❥❉♥✽♠♦❡✿♠t✉✈❧✽✐✼❧✿❞r✇❦✉ ✇✼✙➽ ✠❬✐●❡①✐✤❥❉♥✽✇❿➫❉♣❈❣➹✶❧ ✠í➒✮✝ ➣ ➤✚➤☞➤➠✝ ➙ ✇✼➽➘❥❉♥✿❞rs✕♠◗❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡➬✇❦❇➽ ✺ ➏❿❞r♠tq❢➫❉❡①✐ ♥✽♠t❥❉♥✽♠♦❡✿♠t✉✈❧✽✐✼❧✿❞r✇❦✉ ✇✼✙➽ ✠⑥❒❨✾ ✐❦❡✗✐➶❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➟♠❧ ✠✛❒✦✾Ú➒ ✐ ✝ ➣ ❒❨✾➞❥✬➤☞➤✚➤ ✐ ✝ ➙ ❒❨✾➞❥✪✇❦➽➲❥❉♥✽❞➻s✕♠➼❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡①✇✼❇➽ ✺ò❒❨✾✕❤➓ ➍➀♠t❧ ✠ò➒ á❱✺ ❣✬✾Ư➒➟✝ ➣ ➤☞➤✚➤➠✝ ➙ ✐❦✉❈⑥ ➫ ✌❤➒❿á⑥❢❦✺◗❣✬✾Ö➒❡✾ ➣ ➤✚➤✚➤♦✾ ②✴♠✗♥✿♠♦❥❉♥✽♠♦❡✿♠t✉✈❧✽✐✼❧✿❞r✇❦✉❈❡➲✇✼➽ ❧✿❝❈♠♦❡✿♠✫❧❅➮✰✇➘❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡❸✐●❡✷❥❈♥✿✇✲➫✲♣❈❣➟❧✽❡❸✇✼➽✴❥❉♥✿❞rs✕♠➧❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡❇✇❦➧➽ ✺✙➓❸→➡✲✉ ✺ÿ❒✦✾❽ä ➮✰♠➧❝✴✐⑩➳❦❁♠ ✠✪❢✓❒✦✾➓➒❙✌✏❒✦✾✕➎ ✐✼✉✴➫ ❡✿❞➻✉✴❣➟✔♠ ✌➭❒❨✾ ❞❢❡✕✐❬❥❉♥✿❞r✉❈❣t❞➻❥❈✐❦q❀❞r➫✲♠❺✐✼q❀✇✼✽➽ ✺ò❒✦✾➃➎ï❞➵❧❩❞❢❡✗❞➻✉❿➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉q➻♠●➎➧❡✿✇✤❧✽❝❉♠➒❥❉♥✽♠♦❣➟♠❺➫✲❞r✉❉➨ qr♠ts✕s➃✐❩❡❊❝❈✇➁➮★❡❀❧✿❝❈✐✼❧➲❧✽❝❉♠➬❥❉♥✽❞rs✗♠❫➽➆✐❦❣➹❧✽✇❦♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✽❞➻✇●✉❈❡❀✇✼☞➽ ✠✪❢❀❒❨✾Ø✐❦✉❈❂➫ ✌✏❒✦✾ ❞r✱✉ ✺ò❒❨✾❳s①♣❈❡❊❧➘②③♠ ❧✿❝❈♠✕❡✽✐✼s✕♠ ✐ ♣❉❥ ❧✿✇➒✇●♥✽➫✲♠♦✙♥ ❥➟➓❫❜❀❝❉♠✕✇❦✉❉♠t➛ ❧✽✇✼➛➥✇❦✉❉♠✗❣➟✇●♥✿♥✽♠♦❡✿❥✴✇●✉❈➫✲♠♦✉❈❣➟♠①②✴♠t❧❅➮➧♠♦♠t✉✤❥❈♥✿❞rs✕♠✗❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡ ✇✼➍➽ ✺ÿ❒✦✾ ✐❦✉❈■➫ ✺ ❡✿❝❉✇➁➮★❡ï❧✿❝❈✐✼❧✰➮✰♠➲s①♣❈❡❅❧✰❝❈✐⑩➳❦✙♠ ✝✖➣ ❢ ➤✚➤☞➤➠✝✖➙ ❢ ➒➈✾➜➣➆➤✚➤☞➤➠✾ ä ➎✲✐✼✉❈➫❩❡✿✸✇ ✠✪❢✂➒➟✌❸➓ ❜❀❝❿♣❈✿❡ ✾❞Ù✘✠✪❢✧➒✷á⑥❢❦✺❿❣❋á☎✾➥❣✹✾✖❢✽✗❩á③✺❿❣✹✾✖❢✼➎✴❡❊✇✗➽➍✇❦♥★✐❦✉❿➏❩♠tqr♠ts✕♠t✉✈●❧ ❡❯ã✄✾Ø➮➧♠✶❝❈✐⑩➳●♠ ❡ ➒ á★☎➞❣Ò➬❐➎➴➽➍✇●♥✶❡✿✇❦s✕❍ ♠ á➦↔✩☎ ã❝✺✺✐❦✉❈❯➫ ➬ ã❝✾✖❢❦➓✗❜❀❝❈♠t✉ á✪☎Ï➒ ❡➷✉❋➬ ã❝✾✕➎✷❡✿✫✇ ☎ ã❝✾ ❡✿❞➻✉❈❣t✺♠ á✹ã❝✂ ✾✕➎➀✐❦✉❈➫➶❞r✉ ➽➆✐❦❣➹❧✪➮✰♠①❝✴✐⑩➳❦✲♠ ✾ ✗❲á☎✾❆❣▲✾✖❢✶✗➟✾✕➓①❜❀❝❈❞r❡➯➳❦♠♦♥✿❞➻✃❈♠❺❡★❧✽❝❉♠➃❣➟q❢✐✼❞rs➼➎ ✐✼✉✴➫◗❣t✇❦s✕❥❉qr♠➟❧✿♠❺❡❀❧✿❝❈♠✪❥❉♥✿✇❿✇❦➽❇✇✼➽❸❥❈✐✼♥✿❧ ✐ ✪✐ ❥➹➓ ❜❀❝❉♠❩❥❈♥✿✇❿✇✼➽➆❡➬✇✼➽ ✐ ➦② ❥❫✐✼✉✴➫ ✐ ❀❣ ❥✶➽➍✇❦qrqr✇➁➮❳➽➍♥✽✇❦s✺❧✿❝❉♠◗❥❉♥✽♠♦❣➟♠❺➫✲❞r✉❉➨➶qr♠ts✕s➃✐❉➎❵✐✼✉❈➫▲➮✰♠❩❝❈✐⑩➳●♠ ✐❦❣➟❧✿♣❈✐❦q➻qr➏❩❥❉♥✽✇➁➳❦♠❺➫ ✐ ✏➫ ❥✰❞➻✉➼❧✽❝❉♠❫❣➟✇●♣❉♥✽❡✿♠✶✇✼➽❸❥❉♥✿✇➁➳❿❞r✉❉➨✗❥❈✐✼♥✿❧ ✐ ⑩✐ ❥➟➪ ➓ é ➔✰♠➟➽➍✇●♥✿♠➘➨❦❞r➳✈❞r✉❉➨✕❡❊♠♦➳❦♠♦♥✽✐❦q③❣❤❝❈✐❦♥✽✐●❣➹❧✽♠t♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✿❞r✇❦✉✴❡❵✇✼➽➋ñ➲♠❺➫✲♠t④❿❞r✉❈➫◗➫❉✇❦s➃✐✼❞r✉❈❡♦➎✈➮✰♠➯✉❉♠t♠❺➫◗✐●➫❉➫✲❞➻➛ ❧✿❞r✇❦✉✴✐✼qï❞r✉✲➽➍✇❦♥✽s➃✐➁❧✽❞➻✇●✉❬✐❦②✴✇●♣✲❧✪➽➍♥✽✐●❣➹❧✽❞➻✇●✉❈✐✼q➋❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡♦➓❩→➡✉❛✐➼❥❉♥✿❞r✉❈❣t❞➻❥❈✐❦qï❞❢➫✲♠♦✐❦qï➫✲✇❦s➃✐✼❞r✉➀➎❇♠t➳❦♠♦♥✿➏ ✉❉✇●➭✉ ❛t♠♦♥✿✇▲❞❢➫✲♠♦✐❦q❆❞r❡❩✐ ➽➍♥✽♠t♠✙s✕✇✲➫✲♣❉qr♠✙✇❦✉❽✇❦✉❈♠➼➨●♠t✉❉♠♦♥✽✐✼❧✿✇●♥♦❩➓ ❬❬♠➶❣t✐✼✉❽➨●♠t✉❉♠♦♥✽✐❦q➻❦❞ ❛t♠◗❧✿❝❉❞❢❡✕❧✽✇ ñ➘♠♦➫✲♠♦④✈❞r✉❈➫❫➫❉✇❦s➃✐✼❞r✉❈❡➴②❿➏✶❡❊❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨❀❧✽❝❈✐➁❧✷♠♦➳❦♠♦♥✿➏➘✉❉✇❦➭✉ ❛♦♠t♥✽✇❆❞r➫❉♠♦✐✼q●❞r❡✷❥❉♥✽✇ ❭ ♠♦❣➟❧✿❞r➳❦♠●➎❺✐❦✉❈➫➯✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏ ➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫➴➓❸→➡✉◗➽➆✐❦❣➹❧❺➎✲♠t➳●♠t♥✽➏✗❞❢➫✲♠❺✐✼q➴❣t✐❦✉➪②③♠➯➨●♠t✉❉♠♦♥✽✐✼❧✿♠❺➫➃②❿➏❩✐➁❧❆s✕✇●❡❊❧➧❧❅➮✰✇➬♠♦q➻♠♦s✗♠♦✉✈❧✽❡♦➓ ✐ ➣❿♠♦♠ ❧✿❝❈♠✪♠➟ó✲♠t♥❤❣➟❞❢❡❊♠❺❡t➓➋❥ Ü✶⑧⑩➦⑨ Øï⑨③➂♦➅➍⑦♦➅➍⑨❐⑥ ✵â Ù ì Ù➾â ✕➵✗✚✆➍✺ ✿✜✗✮✫✓✄Ï✦★✄✝✆Û✗Û✩➡✞✜✫✓✰✘☛⑩✠✓✹➏✫✓✦★✄➦Ü ✾ ịị ịỗ ịểòĩ ịĩ ổ s rtrqrq rqt ú ✠ ♣ ➟ ã ✠ ✐✼✉❈➫ ã ✠✴➎✫➽➍✇●♥✙➞✵▼❮◆❛▼ ❵ö ➎✫➮❆❞➻❧✿❝➙➞❂➒Ú➧ ❃ ➎❀✐✼✉❈➫❃❡❊✇❬➽➍✇●♥ ✐✼✉❿➏Ï❡❄ã⑥✠➒➮➧♠✗❝❈✐⑩➳❦♠✺❡ ☛ ♣➒ ➧ ➙♣✱➳ ➣ ✐ ✠ ♣ ❡➦❥ ☛ ♣ ➎➴➮❆❞➻❧✿❝ ✠ ♣ ❡íã⑥✺➶➓①❜❀❝❉♠♦♥✿♣❦♠t➳ ➽➍➣✖✇❦♥✽✠ ♠➬♣ ☛ ➮✰♣ ♠✕❣♦✐✼✉❬➫✲♠➟✃❈✉❈♠ ❾✪✇➑❅✛✇❋Đs❻❉Đs❻✍✌✣➅⑧➈✧Đ❿Đ✺➁➂➃❯①●➅⑧➈✧➊ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ Ơ⑥❾✦❅ ✺✕➛➥❝❉✇❦s✕✇●s✗✇●♥✿❥❈❝❉❞r❡✿s➃❡✧➠ ➷✖✺ ➙ ❰ ✠➼②✈➏❯➠ ✐ ☎⑥➣✓↔✚↕✚↕☞↕✚↔✮☎⑩➙➭❥●➒ ➧ ➙♣❦➳ ➣ ☎ ♣ ☛ ♣ ✐❦✉❈➫✄Ò➶➷✖✠✫❰ ✺ ➙ ②❿➏✄Ò ✐ ❡➦❥s➒ ✐ ❡ ✠ ➣ ↔✚↕☞↕✚↕✑↔✜❡ ✠ ➙ ❥➹➓➃➣❿❞➻✉✴❣➟♠♠➠➧Ò❯➒ ➞✞✯✼➎➀❞➻❧✶➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡➘❧✽❝❈✐➁❧✭✠➒❞❢❡✶❞r❡✿✇❦s✕✇❦♥✽❥❉❝❉❞❢❣➬❧✿✇➒✐ ✲➫ ❞r♥✿♠❺❣➹❧★❡✿♣❉s✕s✕✐❦✉❈➫➼✇✼➽❵✐①➽➍♥✿♠♦♠➯s✕✇✲➫✲♣❉qr♠❦➓ ➦➧✇❦✉❿➳●♠t♥❤❡❊♠♦q➻➏●➎♦✐❦❡✽❡✿♣❉s✕♠❵❧✿❝❈✐✼❧✥✠➘❞❢❡✷❥❉♥✽✇ ❭ ♠❺❣➹❧✽❞➻➳●♠❦➎❺➮❆❞➵❧✽❝①✐❭✺➃➛ ❝❉✇●s✕✇❦s✕✇❦♥✽❥❉❝❉❞❢❡❊s➓➠➶➷✪✰ ❰ ✠ ➽➍♥✽✇❦s ✐①➽➍♥✽♠t♠❲✺✕➛➥s✗✇✲➫✲♣❈q➻♠✱✰ ✇●✉✈❧✿✇♠✠❈➎❉✐❦✉❈➫◗✐✕❡✿❥❉qr❞➵❧✿❧✿❞r✉❉➨■✺✕➛➥❝❉✇❦s✕✇❦s✕✇●♥✿❥❉❝❈❞r❡✿s❵Ò➪➷❨✠✸❰✲✰ ➓ ➍➀♠t✴❧ ✳ ➱ ✪➷ ✰ ❰ ✺ ②③♠❆❧✿❝❈♠❆❥❉♥✿✇ ❭ ♠♦❣➟❧✿❞r✇❦✉✕✇✼✵➽ ✰ ✇●✉✈❧✿✇➯❧✿❝❉♠★❣t✇❦s✕❥③✇❦✉❉♠♦✉●❧ï❞r✉❈➫✲♠tó✲♠♦➫✕②❿✷ ➏ ✶➧➎●✐❦✉❈➫ qr♠➟✧❧ ➠✦➱➼❨➷ ✺q❰ ✠❩②✴♠✶❧✽❝❉♠❫❣➟✇●s✗❥③✇❦✉❈♠t✉✈❧❆✇✼❸➽ ➠➶❞➻✉✴➫✲♠➟ó✲♠♦➫➼②❿✸➏ ✶➧➓ï→➥➽❸➽➍✇❦♥❀♠♦✐●❣❤❝➼❣t✇❦s✕❥✴✇●✉❉♠t✉✈❧❆➮✰♠ qr♠➟➞❧ ➠✦➱ ✐ ❀➞ ❥✂➒ ☛ ➱➀➎③❧✽❝❉♠t✉ ➽➍✇❦♥✶✐✼✉❿➏➒✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✹✇ ✝òã✵✠❈➎❐❧✽❝❉♠✕♠tqr♠ts✕♠t✉✈✙❧ Ị ✐ ✝✍❥★❝✴✐❦❡➘✇❦✉❉qr➏➒✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏ s➃✐✼✉❿➏❩✉❉✇●➭✉ ❛t♠♦♥✿✇✕❣➟✇●s✕❥✴✇●✉❉♠t✉✈❧✽❡♦➎❉✐✼✉✴➫ ✝✣➒✷➠➧Ò ✐ ✝✍❥➢➒ ➧ ➱✻✺✪✼ ➠✦➱ ✐ ✳➐➱✞Ò ✐ ✝✍❥✳❥➢➒ ➧ ➱✻✺✪✼ ✳➐➱✞Ò ✐ ✝✍❥✳➠✦➱ ✐ ❀➞ ❥➢➒ ➧ ➱✽✺✪✼ ✳✪➱❱Ò ✐ ✝✍❥❸➤ ☛ ➱ÿ↕ ↔★✇➁➮➊❣t✇❦✉❈❡✿❞❢➫✲♠t✘♥ ✳➐➱✞Ị✤➧➷ ✠✒❰ ✺✙➓❫❜❀❝❉♠♦♥✿♠✗♠➟ó✲❞❢❡❅❧❤❡➘✔↕ ➒✾✂ ☎✯ã❂✺ ➮❆❞➵❧✽✙❝ ☎③✠✎✗❙✺✙➎➀❡✿✇❩➽➍✇❦♥✪✐❦✉✈➏ ✝✮ã✒✠✕➮✰♠✶❝❈✐⑩➳❦♠➯❧✽❝❉♠✪♠ ❏ ♣❈✐✼❧✿❞r✇❦✉ ☎ ☛ ➱ ✐ ✳➐➱✞Ò ✐ ✝✍❥✳❥➢➒✿✳➐➱☎Ò ❞r✉✒✺➶➓ï❜❀❝❉❞r❡❀qr♠♦✐●➫❉❡✰❧✿✇✕❧✽❝❉♠✪♠ ❏ ♣❈✐✼❧✿❞r✇❦✉ ➐✳ ➱✞Ò ✐ ✝✍❥➢➒ ✐ ☛ ✐ ☎ ☛ ❀➱ ✝✍❥➢➒✿☎✪✝ ✐ ✳✪➱☎Ị ✐ ☛ ➱➦❥✳❥ ➱ ỉ➯➣ ✝✍❥ ✐ ✳➐➱✖Ị ✐ ☛ ➱✏❥✜❥ ❞r✉➪❧✽❝❉♠ ỉ✵❏ ➣♣❉✇❦❧✿❞r♠t✉✈❧❀✃❈♠tq❢➫❩✇❦➽☛✺✙➎❿➮❆❝❉❞❢❣❤❝➒❡❊❝❉✇➁➮★❡✫❧✿❝✴✐➁❧ ☛ ➱ỉ➯➣ ✳✪➱☎Ị ✐ ☛ ➱✝❥❝ã✒✠ ỉ✵➣ ➎❉✐✼✉❈➫◗✐✼q❢❡❊✇✗❡❊❝❈✇➁➮★❡ ❧✿❝✴✐➁❧ ☛ ➱ ✝✮ã✄✺ ❡✿❞r✉❈❣➟♠❁✳✪➱☎Ị ✐ ✝✍❥❝ã✒✺ ✐✼✉❈➫✹✳➐➱✞Ị ✐ ☛ ✏➱ ❥Ĩã✒✙✺ ➓✸❬❬♠✪✉❉✇➁➮❱❝✴✐⑩➳❦♠ ✝✣➒ ➧ ✻➱ ✺✪✼ ➠✦➱ ✐ ✳➐➱☎Ò ✐ ✝✍❥✳❥❉➒ ➧ ✻➱ ✺✪✼ ✳➐➱✞Ị ✐ ✝✍❥❸➤ ☛ ò ➱ ➒ ➧ ✽➱ ✺✪✼ ✐ ☛ ➱ ỉ➯➣ ✝✍❥ ✐ ✳✪➱☎Ị ✐ ☛ ➦➱ ❥✳❥❸➤ ☛ ➷ ➱ ↔ ✐✼✉✴➫❱❣t✐❦✉❈❣➟♠♦q➻qr❞r✉❉➨❂✝❛➏❿❞r♠tq❢➫❉❡◗❧✿❝❉♠ ➽➍✇❦qrqr✇➁➮❆❞➻✉❉➨❃❡❊♣❈s➼➎➘➮❆❝❉❞❢❣❤❝❱❞❢❡➪❧❤✐✼④●♠t✉❪✇➁➳●♠t♥❩❧✽❝❉♠❬✉❉✇❦✉➭❛♦♠t♥✽✇ ❣➟✇●s✕❥✴✇●✉❉♠t✉✈❧✽❡❀✇❦✣➽ Ò ✐ ✝✍❥➟➓ ✂➞ ➒ ➧ ➙♣❦➳ ➣ ✐ ☛ ♣ æ✵➣ ✳ ♣ Ò ✐ ☛ ♣ ❥✜❥❸➤ ☛ ♣ ➣❿❞r✉❈❣➟♠ ☛ ♣ ỉ✵➣ ✳ ♣ Ị ✐ ☛ ♣ ❥òã✴✠ æ✵➣ ✐✼✉❈➫ ☛ ♣ ã✷✠➶➽➍✇●♥➒➞✱▼q◆✶▼ ö❵➎✫➮➧♠◗❝❈✐⑩➳❦♠➼❡❊❝❉✇➁➮❆✉ ❧✿❝❈✐✼❧✲✠❬❞r❡ ❞r✉✈➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉qr♠❦ê ➓ é ứ ự õ ỡ ữ íịũịẽ ✹➏✫✓✦★✄❋✺✡✩ ú ➭ø û✽✺❙✦ð✢➜✫✷✚✮✗✙☛➡✗❄✜✽✦★✄➦☛ÿ☛➡✠✓✹➏✫✓✦★✄❅✦ ú ➦ë û➏✗✚✼✽✗✚✞☎✔♠✄✬✠✓✄⑥ü❀✗✚✞✜✠➏✦❇☛⑩✗✙✫✓✰➆✠✳Þ✤✺❙✦ð✢✖✦★✄✏✼✓✗✑✞☎✆✻✦✟✿✑✰✱✗✢✦ ú ✬ì û➏✗✚✼✽✗✚✞☎✔✂Þ✙✞✜✫⑩✎✑✆✻✦❇✠✓✄✬✫✓✰➵✦❇☛➡✗✙✫✓✰❸✠⑧Þ✿✺❙✦ð✢✖✦★✄✝✼✽✗✚✞☎✆✟✦✟✿✑✰✱✗❄✦ ỳ ỷỹịểòĩ ịĩ rqqrs ts ➤❈➓ ➢✴➓ ✐ ➝⑩❥✛❆ ✐ ➢⑥❀❥ ❜❀❝❉❞r❡❀➮❀✐❦❡❆❡✿❝❉✇➁➮❆✉➼❞➻✉✙➸✫♥✿✇●❥✴✇✈❡❊❞➻❧✿❞r✇❦✉➒➜✲➓ ➤❉➓Ð➜✲➓ ✐ ➢⑥❥❇❆ ✐ ➤✪❥❸➀➍ ♠➟❧☞✠❫②✴♠★✐➘➽➍♥❤✐❦❣➹❧✽❞➻✇●✉❈✐✼q✲❞❢➫✲♠❺✐✼q✲✇✼➽➣✺✙➎●➮❆❞➵❧✽❝✆③☎ ✠✶✗✬✺➊➽➍✇●♥✫↕❋➒✿ ✂ ☎♠ã✒✺➶➓❸❜❀❝❉♠♦✉ ✠➘❞r❡❇❞r❡✿✇❦s✕✇●♥✿❥❉❝❈❞r❣➋❧✽✇➲❧✽❝❉♠✫❞❢➫✲♠❺✐✼q★❆☎ ✠➯➳❿❞r✐❆❧✿❝❉♠✕✺✕➛➥❝❉✇❦s✕✇❦s✕✇●♥✿❥❉❝❈❞r❡✿s➓➠ ✐ ✝✍❥➢➒✿☎✪❿✝ ➎⑩➽➍✇❦♥❸✐✼qrq✪✝✺✒ ã ✠❈➎ ❦➝ ➜✼➢ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ ✐✼✉✴➫✤❡✿✇❋✠➒❞❢❡➲❥❉♥✽✇ ❭ ♠❺❣➹❧✽❞➻➳●♠①❡✿❞➻✉❈❣t♠❈☎③✠➒❞❢❡➘❥❈♥✿✇ ❭ ♠♦❣➹❧✽❞➻➳●♠❦➓✶→➥❧➯➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡➲➽➍♥✿✇●s ➸ï♥✽✇❦❥③✇●❡✿❞➵❧✽❞➻✇●✉✤➜✲➓ ➤❉➓Ð➜ ❧✿❝✴✐➁❭❧ ✠➃❞❢❡❀❞➻✉❿➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉q➻♠●➓ ✐ ✪➤ ❥✛❆ ✐ ⑩➝ ❥❀❜❀❝❉❞r❡❀❞rs✕❥❉qr❞r❣♦✐➁❧✿❞r✇❦✉➒❞❢❡❆❣➟qr♠♦✐❦♥♦➓ ✐ ⑩➝ ❥✷❆ ✐ ✽➞ ❥❫➑➘❡✿❡✿♣❉s✕♠➪❧✽❝❈✐➁❧✗❧✿❝❈♠t♥✽♠➪♠➟ó✲❞❢❡❅❧❤❡①✐✤✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✇✤❞❢➫✲♠❺✐✼q✰✇✼❭➽ ✺ ❧✽❝❈✐➁❧➃❣t✐❦✉❉✉❉✇❦❧①②③♠ ➮❆♥✽❞➵❧✿❧✿♠t✉❪✐●❡➃✐❬✃❈✉❉❞➻❧✿♠➶❥❈♥✿✇✲➫✲♣❈❣➟❧➪✇✼➽✶❥❉♥✽❞➻s✕♠✙❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡❩✇✼❲➽ ✺✙➓➙➣✲❞➻✉❈❣t♠✙♠t➳●♠t♥✽➏ ✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✇▲❞r➫❉♠♦✐✼q ✇✼✤➽ ✺ ❞r❡✶❞r✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❉qr♠❦➎❇♠t➳●♠t♥✽➏➶✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✇➼❞r➫✲♠❺✐✼qï✇❦✼➽ ✺ ❞❢❡✶✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏ ➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿♠❺➫➴➎✷✐❦✉❈➫▲❡❊✄✇ ✺ ❞r❡ ↔★✇❿♠t❧✿❝❉♠♦♥✿❞❢✐✼✉➀➓➋❜❀❝❉♠♦♥✿♠t➽➍✇❦♥✽♠❦➎●❡✿❞r✉❈❣➟♠➲❧✿❝❉♠➯❡❊♠t❧✫✇✼➽➴✉❉✇●➭✉ ❛t♠♦♥✿✇❫❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡❵❧✿❝✴✐➁❧➧❣♦✐✼✉❉✉❉✇❦❧✫②③♠➲♠➟ó✲❥❉♥✽♠♦❡✽❡✿♠♦➫ ✐❦❡✫✐➲✃✴✉❉❞➵❧✽♠★❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➹❧ï✇❦➽➴❥❉♥✿❞rs✕♠❆❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡➋❞❢❡❵✉❉✇❦✉❈♠ts✕❥✲❧❅➏❦➎●❞➵❧➧s➬♣❈❡❊❧ï❝❈✐⑩➳❦♠★✐➯s➃✐➁ó✲❞rs➃✐✼q❉♠♦q➻♠♦s✗♠♦✉✈❧ ✠✴➓ï❜❀❝❉♠✪❞r➫❉♠♦✐✼★q ✠➪❣t✐✼✉❈✉❉✇✼❧❆❞➻❧✽❡✿♠tq➻➽➋②③♠✪❥❉♥✽❞➻s✕♠●➎❉❡❊✇✕❞➻❧➘❣t✐❦✉❉✉❉✇✼❧❆②③♠✪s➃✐➁ó✲❞➻s➃✐❦q ➎❉✐❦✉❈➫◗❧✿❝❿♣❈❡✰❧✿❝❈♠t♥✽♠ ♠➟ó✲❞❢❡❅❧❤❡➀✐❆s➃✐➁ó✲❞rs➃✐✼q✼❞❢➫✲♠♦✐❦❆q ✝❃✇✼☎➽ ✺➙➮❆❞➻❧✿❍❝ ✠✶Ù✘✝❡Ù✬✺✙ỉ✵➓❸➣ ➭➲❡✿❞➻✉❉➨★❧✿❝❉♠✫✐●❡✿❡✿♣❉s✕❥✲❧✽❞➻✇●✉➘❧✽❝❈✐➁❧❇♠t➳❦♠♦♥✿➏ ✉❉✇●➭✉ ❛t♠♦♥✿✇✗❞r➫❉♠♦✐✼q➴✇❦☛➽ ✺ ❞❢❡❀❞➻✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❈q➻♠●➎✲➮➧♠➯❝❈✐⑩➳❦❲♠ ✠③✝ ✗✘✺ ❡✿❞r✉❈❣➟❲♠ ✠✶Ù✘✝✕➓ï❒❉♣❉♥✿❧✿❝❉♠♦♥✿s✕✇●♥✿♠●➎ ❧✿❝❈♠t♥✽♠◗♠tó❿❞❢❡❊❧ ✠ ♣ ã➈✝ ỉ✵➣ ✐✼✉✴➫ ☛ ♣ ã➈✝✕➎ï➽➍✇❦♥➒✡➞ ỉ✵▼✟➣ ◆✶▼ ư❵➎✫❡✿♣❈❣❤❝❛❧✽ỉ➯❝❈➣ ✐➁❧ ➧ ➙♣✱➳ ➣❉✠ ♣ ☛ ♣ ➒ æ✵➞❦➣ ➓ →➥❧✪➽➍✇❦qrqr✇➁➮★æ✵➣❡➲➽➍♥✽✇❦s ❧✿❝❉❞❢❡✪❞❢➫✲♠t✉✈❧✿❞➻❧❅➏➶❧✽❝❈✐➁✭❧ ✠✔✗❡✠③✝ ✐✼✉✴✔➫ ✠❯➒ ✐ ✠❆✝ ❥◗✝✕➓✗→➥✤➽ ✠❯➒➋✠③✝ ➎ ❧✿❝❈♠t✄✉ ✝ ➒▲✺✙➎❉❣➟✇●✉●æ✵❧✽➣ ♥✽✐●➫✲❞❢❣➹❧✿❞r✉❉➨①❧✿❝❉♠✶➽➆✐●❣➹❧❀❧✿❝✴✐➁✿❧ ✝➊❞❢❡❆✐➬❥❈♥✿✇●❥✴♠♦♥✰❞❢➫✲♠❺✐✼q ➎❉❡❊✇✗❧✿❝❈♠✶❣❤❝❈✇❦❞❢❣➟♠➯✇✼➽ ✠➼❞➻s✕❥❉qr❞r♠♦❡➘❧✿❝❈✐✼✽ ❧ ✠③✝ ❣t✐❦✉➶②③♠✗♠tó✲❥❉♥✿♠❺❡✿❡✿♠♦➫✙✐●❡✶✐➃✃❈✉❉❞➻❧✿♠✗❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➹❧✶✇✼➽➧❥❉♥✿❞rs✕♠①❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡t✣➓ ❬❬♠ ❣➟✇●✉❈❣➟qr♣❈➫✲♠➘❧✿❝✴✐➁✿❧ ✠✺➒ ✐ ✠③✝ ỉ✵➣ ❥◗✝➊❞❢❡❆✐❫✃✴✉❉❞➵❧✽♠✪❥❉♥✽✇❿➫❉♣❈❣➹❧❀✇✼➽❸❥❉♥✿❞rs✕♠✶❞r➫✲♠❺✐✼q❢❡t➎✲✐✗❣➟✇●✉●❧✽♥✽✐●➫✲❞❢❣➹❧✿❞r✇❦✉✷➓ ❜❀❝❉❞❢❡★❣➟✇●s✕❥❉q➻♠t❧✿♠❺❡✰❧✿❝❉♠✪❥❉♥✽✇❿✇✼➽❅ê ➓ é →➥➐➽ ✺❳❞r❡❵✐➯đ➘♠♦➫✲♠♦④✈❞r✉❈➫✗ỉ✵➣ ➫✲✇❦s➃✐❦❞➻✉➀➎✼❧✿❝❉♠♦✉➬➽➍✇●♥➋✐❦✉❿➏✪❥❉♥✿✇●❥✴♠♦♥➋✉❉✇❦➭✉ ❛♦♠t♥✽✇➲❞❢➫✲♠♦✐❦✞q ✠✶✇✼➧➽ ✺Ø➮✰♠➧❝❈✐⑩➳●♠ ✠ æ✵➣ ✠ÿ➒➟✺✙➎➴✐❦✉❈➫✤❡✿❋ ✇ ✠ s➬♣❈❡❊❧➘②③♠✕❡❅❧✽♥✿❞❢❣➹❧✽q➻➏✙q❢✐✼♥✽➨❦♠♦♥★❧✿❝✴✐✼✱✉ ✺✙➓✪❜❀❝❉♠✕❡✽✐✼s✕♠➬♥✽♠♦❡✿♣❉q➻❧➘❝❉✇●qr➫❉❡ s✕✇❦♥✽♠❩➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐✼qrqr➏❦➎➋✐✼✉❈➫▲➮✰♠➪➮❆❞rq➻q➧✉❉♠t♠❺➫❛❞➻❧①❞r✉❛❧✿❝❉♠◗✉❉♠➟ó❿❧✕❡❊♠❺❣➹❧✿❞r✇❦✉▲❧✽✇✤➨●❞➻➳●♠❩✐✼✉ ✐●➫❉➫✲❞➻❧✿❞r✇❦✉❈✐❦q ❣❤❝❈✐❦♥✽✐●❣➹❧✿♠♦♥✿❦❞ ❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉❩✇❦➽➋đ➘♠♦➫❉♠t④❿❞➻✉✴➫➼➫❉✇❦s➃✐✼❞r✉❈❡♦➓ Ü✶⑧⑩➦⑨ Øï⑨③➂♦➅➍⑦♦➅➍⑨❐⑥ ✵â Ù ì Ù❉❈ ẽủĩ ợỹểòịợĩ íịòòỹ ị óẽ ➔ ❬✼✺❙❁✸✦★✆✟❃❈✢✝ ✠■✗✘✺✯Ü àĨ✞✜✠☞✠✳Þ✑Ü➓➀➍ ♠t❧✙✠➼②✴♠✗✐❩❥❉♥✽✇❦❥③♠t♥➘✉❉✇❦✉✏t❛ ỉ✵♠t➣ ♥✽✇❩❞❢➫✲♠♦✐❦q❇✇❦➽❁✺✙➓➯→➥➽☞✠➼❞r❡➯✐❩❥❉♥✽❞r✉❈❣➟❞r❥❈✐✼q❸❞❢➫✲♠♦✐❦q ➎❐❡✿✐⑩➏ ✠ÿ➒❈❱á ✺✙➎❐❧✽❝❉♠t✉ æ✵➣ ã❋✴ ➔ ❬❭✺ ✐❦✉❈➫✯á ✠✎✗❃✺✙➓❫→➥➽✕✠➼❞r❡➯✉❉✇❦❧✶❥❈♥✿❞r✉❈❣➟❞r❥❈✐❦q ➎❐qr♠➟❧➞➒ ②✴♠➃✐❦✉✈➏ ✉❉✇●✉➭t❛ ♠♦♥✿✇✶♠tqr♠ts✕♠♦✉●❧➧✇✼➽★✺✙➎❿✐✼✉❈➫✗qr♠➟❧✼✝✂②③♠➲✐✪s➃✐➁ó✲❞rs✕✐❦q❉❞❢➫✲♠♦✐❦q❈✇✼➽➣✺Û➮❆❞➻❧✿❝❛✠✶✗✘✝✕➓❵➭➲❡✿❞➻✉❉➨❫✐❦✉ ✐✼♥✽➨❦♣❈s✗♠♦✉✈❧➘❡❊❞rs✕❞➻q❢✐✼♥➘❧✿✇➪❧✿❝❈✐✼❧➯❞r✉✤❜❀❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts ➜✲➓ ➤❉➓ ➠❉➎③❞➻❧✶❣♦✐✼✉➶②③♠✗❡✿❝❉✇➁➮❆✉➒❧✽❝❈✐➁❧✪✐✼✉❿➏➼✉❉✇❦✉➭♦❛ ♠t♥✽✇ ❞❢➫✲♠♦✐❦q❵✇✼➽✰✐➒↔➲✇✈♠t❧✿❝❉♠♦♥✿❞❢✐✼✉▲➫✲✇●s✕✐❦❞➻✉▲❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❈❡✪✐➼❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➹❧✪✇❦➽➧✉❉✇●✉➭t❛ ♠♦♥✿✇➼❥❉♥✽❞➻s✕♠➃❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡♦➓ ✐ →➥➽ ❧✿❝❈♠➼❣t✇❦✉❈➫✲❞➻❧✿❞r✇❦✉ ➽➆✐✼❞rqr❡♦➎✫❣❤❝❉✇❿✇✈❡❊♠➪✐ s➃✐➁ó✲❞rs✕✐❦q✰❡✿♣❈❣❤❝ ❞r➫✲♠❺✐✼q ➓▲→➥❧✕❣♦✐✼✉❉✉❉✇❦❧✗②③♠➼❥❉♥✿❞rs✕♠❦➎ï❝❈♠t✉❈❣t♠ ❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❈❡✰✐❫❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣➟❧✰✇❦➽➀qr✐❦♥✿➨●♠t♥✫❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡t➎❿♠♦✐●❣❤❝❩✇✼➽➀➮❆❝❈❞r❣❤❝➼❣➟✇❦✉✈❧❤✐✼❞r✉❈❡➧✐➬❥❉♥✽✇❿➫❉♣❈❣➹❧❀✇✼➽➀❥❉♥✽❞rs✗♠❺❡t➎ ✐✼✉✴➫▲❧✿❝❉❞❢❡✗❣➟✇❦✉✈❧✽♥✽✐●➫✲❞r❣➟❧✽❡✶❧✽❝❉♠◗✐●❡✿❡✿♣❉s✕❥✲❧✽❞➻✇●✉➀➓ ❥➙❜❀❝❿♣❈❡➬❧✿❝❈♠t♥✽♠❩♠➟ó✲❞❢❡❅❧✗✉❉✇❦✉➭❛♦♠t♥✽✇✙❥❉♥✽❞➻s✕♠➪❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡ ✝✸➣✓↔✑✝ ❢ ↔✚↕✚↕☞↕✚↔✑✝➵➙❛✇❦❭ ➽ ✺ ➮❆❞➻❧✿✘❝ ✝❸➣❚✝ ➤✚➤✚➤➠✝➵➙✴✗ á❱✺✙➎✫✐✼✉✴➫❛✇❦✉❉♠◗✇✼➽❆❧✽❝❉♠♦❡✿♠◗❞❢➫✲♠❺✐✼q❢❡➬s①♣❈❡❅❧✕②③♠ ❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❉♠❺➫✙❞➻❂✉ ✝✕➎➴❡✿✐⑩✄➏ r ỗrssrt t sq súrsq qrq ✝❲✝ ❢ ➤✚➤☞➤◗✝➵➙✫✗❩á❱✺✟Ù✘✠✶✗✬✝❡Ù✘✺ ↔ ✐✼✉✴➫◗②❿➏❩✇●s✕❞➵❧✿❧✿❞r✉❉➨➃♣❉✉❉✉❉♠❺❣➟♠❺❡✿❡✽✐✼♥✽➏➃❥❉♥✽❞➻s✕♠✶❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡♦➎❉➮➧♠✪❣♦✐✼✉➒✐❦❡✽❡❊♣❉s✕♠➯❧✿❝✴✐➁❧❭✝ ❢ ➤✚➤☞➤◗✝➆æ✵➣➙◗❞❢❡❀✉❉✇❦❧ ❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❉♠❺➫✙❞➻❂✉ á❱✺✙➓✶→➥➽➧➮✰♠①❣❤❝❉✇❿✇●❡✿♠➬✐❦✉✤♠tqr♠ts✕♠♦✉●➞❧ â✮ã✔✝ ❢ ➤☞➤✚➤◗✝➆➙✸❬●á③✺➶➎❐❧✿❝❉♠♦✉ â■ã✵✂ ✺✙➎ ❾✪✇➋Õ✛✇❤➅⑧➈✺❺❸❻✂➉➂❼●①●❋❤❻✴❍✺❺❸❻❽➈✧➊⑥➅✚➁Ĩ➈s➊ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ Ơ⑥❾⑩❾ ❡✿❞➻✉❈❣t♠➞â✭ãÏ✂ á❱✺✙➓❸❬❬♠✪❝❈✐⑩➳❦♠ ➯æ ➣ ❶â ✠♠✗❩á ✵æ ➣ ❶â ✝❡✗Ịá ✵ỉ ➣ ❲ ✝ ✝ ❢ ➤☞➤✚➤◗✝ ➙ ✗❄á ổ ỏ ệỵ rsqr ộ íỳíờíờrờíồóố õ ỡ stọọó ⑦➏⑧❨✈❶⑩✍❷❹❸☞①✽❺✍❻✣ä✸t ➎✦t✿✉✖✈✑✇❁ä❙⑤☎✈✿⑩✍➃✢➜❍⑦❹➃✦✇❽✈✑➄✍➂◗⑩✍❷➐⑧❆❺✍❿✭⑩✍⑦❹➃➧t✣➆✦❼③❺❶➇⑥✇❽❼❱⑩❦✇✁✇❽❼❆✈✕❸❫✈✑✇☞❺✍❻★⑦❹➃✦➁❩✈✑➂❫✇❽⑦❹⑤③❷❹✈✼❻⑨➂◗⑩❴❾➠✇❽⑦❹❺✍➃❱⑩✍❷➐⑦⑨⑧❨✈❶⑩✍❷❹❸ ❺❦❻➍ä✷❻❑❺❦➂❽❿❲❸❁⑩❇➄✍➂❽❺❴➀ ➛ t ➔❨t✿✉✖✈✑✇✁ä✴⑤☎✈✕⑩✍➃❍⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷✞⑧❆❺❴❿✭⑩❦⑦❹➃➧t✣➆❨❼❆❺❶➇✔✇❽❼❱⑩❚✇☞ä➈⑦❹❸❳✁ ⑩ ■✕✈❶⑧❨❃✈ ❏✦⑦➏➃③⑧✭⑧❆❺❴❿✭⑩❦⑦❹➃❍⑦➑❻➐⑩✍➃③⑧❍❺✍➃③❷➑➜❲⑦➑❻ ✈✑➁❩✈✑➂❫➜❍⑧❆⑦❹➁✦⑦❹❸❫⑦❹⑤③❷❹✈❇ä❇➪➺❿❲❺✦⑧❨➀③❷❹✈✕⑦❹❸✁⑦❹▼➃ ▲❜✈♦❾➠✇❽⑦❹➁❩✈❴t ➞ t✿✉✖✈✑✇✕ä➟⑤☎✈❭⑩✍➃■⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷➣⑧❆❺✍❿✭⑩✍⑦❹➃➧t❳→★➂❽❺❚➁❩✈✿✇❽❼❱⑩❚✇✤ä❃⑦❹❸✕❁ ⑩ ■✕✈❶⑧❨❃✈ ❏✦⑦➏➃③⑧♠⑧❆❺✍❿✭⑩✍⑦❹➃♠⑦➑❻✣⑩✍➃③⑧♠❺❴➃③❷➑➜ ü ➻✭➼♠①✙✇❽❼❆✈✑➂❽✈✕✈✑↔❨⑦❹❸❜✇❽✴❸ €✼➼✲①✽❸❫➀❱❾❽❼❍✇❽❼③⑩❦✇ ⑦➑❻➧❻❑❺✍➂☞✈❶⑩✍❾◗❼✲➃③❺❴◆➃ ❑♦✈✑➂❽❺❇⑦⑨⑧❨✈❶⑩✍❷➧①✽❺✍❻➣ä❃⑩✍➃❱⑧❍✈❶⑩❴❾❽✆ ❼ ❖ ➊❂ ①✿➊❂➻❆ä✘✧ ➒ €✑ä✸t ➸ ❘✜ ◗ ❙➀✘✺➴➋✥✿➘➜➼❵✧✱❚❃✥❊❯✥➴❸✥➲✘➷➘❸➽➟✔✗✘➷➘ ❬❬♠✗♥✽♠♦❣♦✐✼qrq✷❧✽❝❈✐➁❧❫✐❦✉✤♠➟ó❿❧✽♠t✉❈❡✿❞➻✇●✉➶✃❈♠♦qr➫ ➔ ✗ ✰ ❞r✉ ➮❆❝❉❞❢❣❤❝✤♠❺✐❦❣❤❝ ♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧✶❞r❡✪✐◗♥✿✇❿✇❦❧➘✇✼➽✰✐ ✉❉✇●✉➭t❛ ♠♦♥✿✇✪❥③✇❦qr➏❿✉❉✇❦s✕❞❢✐✼q❉➮❆❞➻❧✿❝❩❣t✇✈♠✚❩➮ ❣➟❞r♠t✉✈❧✽❡✫❞➻✉■✰ ❞❢❡ï❡✽✐✼❞❢➫✗❧✿✇❫②③♠➲✐❦q➻➨●♠t②❉♥❤✐✼❞❢❣✰✇➁➳❦♠t♥✁✰ ➓❵❜❀❝❉♠t♥✽♠ ❞❢❡❫✐➒❡❊❞rs✕❞➻q❢✐✼♥❫❣t✇❦✉❈❣t♠t❥✲❧✶➽➍✇❦♥➬♥✿❞r✉❉➨➒♠➟ó❿❧✿♠♦✉❈❡✿❞➻✇●✉❈❡❲❱ ✗ ➑✗➎✷➮❆❝❈❞r❣❤❝▲♥✽♠♦➫✲♣❈❣t♠♦❡➯❧✽✇➒❧✿❝❉♠✕➽➆✐❦s✗❞rqr❞r✐❦♥ ✇❦✉❈♠➘➽➍✇●♥❀✃❈♠tq❢➫❉❡♦➓ ù◗✪❾ ë❵⑥✷➅➾⑦❺➅➍⑨❐⑥ â✵Ù✛✚✘Ù ứợịĩ ỳ ỷ ó rtqt ịũ òỗ ó ũ ĩ ỳý ỷ í ẽrtqút ịợ ịị ệĩ ĩùỉ õ ✚✘Ù ë❆✕➵✗✚✆✧➑ì✿✜✗ ✫ ✢☎✌✝✿✑✞☎✦★✄✪✩Ị✠⑧Þ➷✆✟❃⑥✗✯✎✙✠✍✹✮✹✺✌✛✆Û✫✍✆✟✦★✼✓✗✯✞☎✦★✄✪✩✧❱✺Ü Ý➯❃⑥✗ Þ✑✠✓✰★✰❦✠✓❁✸✦★✄✪✩Ï✎✙✠✍✄➦☛✓✦★✆✻✦❇✠✓✄✏✢✮✫✓✞✜✗✺✗❃✂✑✌✛✦★✼✓✫✓✰❦✗✑✄✝✆➦Þ✑✠✍✞✮✫✓✄ ✗✑✰✱✗✚✹➏✗✑✄✝✆ ✠ ã✫❱✸✩ ú ứỷ ỳ ởỷũ ũ ủỗ ✫✽✢ÿ✫✍✄ ➑✲♥ ✹➏✠☞☛✍✌✛✰✱✗✢✦ ú ì✬û❍✆✟❃⑥✗✚✞✜✗❍✑✗ ❊➡✦ð✢☎✆✟✢✮✫➏✢☎✌✝✿✑✞☎✦★✄✪✩✺✽ ➑ Ú❝❁✸✦★✆❇❃➏❵ ➑ ✗❩✽ ệ ủỗũ ỳ ỷ ịị ị ủỗẽ ♥✒✹❍✠❀☛✓✌✛✰✱✗❀Ü ➝❦➜❦➠ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ àĨ✞✜✠☞✠✳Þ✑Ü ✐ ➞❀❥❲❆ ✐ ➝➡❥✧➍➀♠t❧✖➠ ✐ ❡➦❥✂➒❿❡ ➙ ❣Ịá✪➙✛ỉ✵➣✙➙ ❡ ➙⑥ỉ✵➣ ❣❆↕✚↕☞↕➡❣Ị➙⑥á✛ỉ✵➣☎➣ ❡➏❣Ịá ➷ ②③♠✗✐➪s✗✇●✉❉❞❢❣ ❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦qï❞r✉ ➑❍❪ ❡➭❫✰➮❆❞➵❧✽❝❤➠ ✐ ✠ ❥➞➒✦↕❉➓➪❜❀❝❈♠t✉ ➙⑥æ✵✠ ➣ ➒ ✉●á ➙⑥ỉ➯➣ ✠ ✉✷↕☞↕✚↕✛✉Ịá ➣ ✠ ✉❄á③➷❦➎ ✐✼✉✴➫❩✐✼✉❩❞r✉❈➫✲♣✴❣➹❧✿❞r➳❦♠➯✐✼♥✽➨❦♣❉s✕♠♦✉●❧✰❡❊❝❉✇➁➮★❡❵❧✿❝❈✐✼❧●➧ ♣✱➳ ➷ ➑ ✠ ♣ ➙⑥❣tæ✵✇❦➣ ✉✈❧✽✐❦❞➻✉❈❡ ✠ ä ➽➍✇❦♥✰✐✼qrq➧ ❩❨❃↕❈➎✈❡✿✇ ➑❍❪ ✠ ❫➀❞❢❡❀➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿♠❺➫◗✐●❡❆✐✼✉➷➑➘➛ s✕✇✲➫✲♣❉qr♠✶②✈➏✯ơ●➞⑩↔ ✠ ↔✚↕✚↕☞↕☎↔ ✠ ÷ ➓ ✐ ➝⑩❥✛❆ ✐ ➤✪❥❝❬ ♠❫❣♦✐✼✉➒❡❊❞rs✕❥❉q➻➏◗q➻♠t❧✂✽ ➑ Ú✝➒→➑❍❪ ✠ ➥❫ ➓ ✐ ➤✪❥✛❆ ✐ ➢⑥❥❝❬ ♠❫❣♦✐✼✉➒❡❊❞rs✕❥❉q➻➏➪❧✽✐❦④❦♠✣✙ ➑ Ú➴❧✿✇➃②③♠✶❧✿❝❉♠✪♥✽♠ ❏ ♣❉❞r♥✿♠❺➫✥➑❍❪ ✠ ❫r➛ s✕✇✲➫✲♣❉qr♠❦➓ ✐ ➤✪❥❈❆ ✐ ➞❀① ❥ ➑➲❡✽❡❊♣❉s✕♠◗❧✿❝❈✐✼❧❬ò ✰ ❞r❡✕✐✙➽➆✐❦❞➵❧✽❝✲➽➍♣❉q●➑❍❪ ✠ r❫ ➛➥❡✿♣❉②❉s✕✇✲➫✲♣❉qr♠➪✇❦➽❭❫ ❱ ➎❵➮❆❞➻❧✿❝✄✰ ➒ ➧ ➙➙♣✱➳ ➣ ➑●❪ ♣ ➽➍✇●♥✆❪✜➣✽↔✚↕☞↕✚↕☞↔❘❪⑧➙➀ã❫❱❫➓❃➣❿❞r✉❈❣t♠ ✠ ❪ ♣ ã❴✰ ➎ï➽➍✇●♥➒➞✵▼ ◆❋▼ ö✂➮➧♠➒❝❈✐⑩➳●♠ ✠ ❪ ♣ ➒ ❪ ➎❉➮❆❞➵❧✽❝❯á ãÏ✗ ➑ ➓➧❜❀❝❉♠❫❣t✇❿♠✑❩ ➮ ❣➟❞r♠t✉✈❧✽❡✂á ➫✲♠➟✃❈✉❈♠➬✐✕s➃✐➁❧✿♥✽❞➻ó✹❵➀➒ ❪ ỏ qr ỗ qrstrỗ tr súỗ s ♣❈✐✼❧✿❞r✇❦✉ ✠ ✠⑩❡ò➒✄❵✂❡❯↔ ➮❆❝❉♠♦♥✿♠❲✠➃❞❢❡✰❧✿❝❉♠✖ư❜❛ÿ✤ư ❞❢➫✲♠t✉✈❧✽❞➵❧❅➏◗s✕✐✼❧✿♥✽❞➵ó➴➓ ➀➍ ♠t❧❝☎✮❱➒ ➫✲♠➟❧ ✐ ✠Ĩ✉✹❵s➹❥ ➓❵❮➒♣❉q➻❧✿❞r❥❉q➻➏❿❞r✉❉➨❫❧✽❝❉♠★s➃✐➁❧✽♥✿❞➻ó✕♠ ♣❈✐➁❧✽❞➻✇●✉ ✐ ✠❝✉✹❵✧❥⑧❡ò❪➒ ↕❫②✈➏①❧✿❝❈♠ ✐❦➫ ❭ ✇❦❞r✉●❧ï✇❦➽❐❧✿❝❉♠★s➃✠ ✐✼❧✿♥✽❞➵ó ✠ ✠❉✉❞❫❵ ➎✈➮➧♠❆✇●②✲❧✽✐❦❞➻✉❬③☎ ✠➡❡ÿ❱➒ ↕❉➎✈❡❊❏✇❁☎◆❪ ♣ ❱➒ ↕➯✠ ➽➍✇❦♥★➞❲▼✹◆☞▼í❵ư ➓ï➣❿❞r✉❈❣t♠ ✰ ❞❢❡✶✐➃➽➆✐✼❞➻❧✿❝❉➽➍♣❉q➢➑❍❪ ➻❫ ➛➥s✕✇✲➫✲♣❉qr♠①✐✼✉✴➫❡☎★✰ ➒ ✐ ↕⑩❤❥ ➎➴❞➻❧✶➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡➲❧✿❝❈✐✼❧❲☎➷➊ ➒ ↕❈➓❫➺❵ó✲❥❈✐❦✉❈➫✲❞r✉❉➨ ➫✲♠t❧ ✐ ✠ ✠❽✉❞❵✧➋❥ ➏❿❞r♠tq❢➫❉❡ï✠ ✐✼✉✕♠tó❿❥❈♥✿♠❺❡✿❡✿❞➻✇●✉①✇❦➽❐❧✿❝❉♠❀➽➍✇●♥✿s ✠ ➙ ❣➷â☎➙✛ỉ✵➣ ✠ ➙⑥ỉ➯➣ ❣ ↕✚↕☞↕✡â✚➣ ✠ ❣➷â ➷ ➎❦➮❆❝❉❞❢❣❤❝ s➬♣✴❡❅❧❵♠ ❏ ♣❈✐❦q✛t❛ ♠♦♥✿✇✴➎✼✐✼✉❈➫➬❧✿❝❉❞❢❡❵❥❉♥✽✇✲➫✲♣❈❣t♠♦❡❇❧✿❝❉♠❆✉❈♠♦❣➟♠❺❡✿❡✽✐✼♥✽➏✶s✕✇❦✉❉❞❢❣✰❥✴✇●q➻➏❿✉❉✇●s✗❞❢✐✼q✲❞r✉❍➑✺❪ ❡➭❈❫ ❧✿❝❈✐✼❧ ❝❈✐●❡ ✠ ✐❦❡❆✐✗♥✿✇❿✇❦❧♦➓êé à➬⑨✴⑧➁⑨✴➌➆➌➍➈✲⑧⑩❻ â✵✛Ù ✚✘Ù ì➀✕➵✗✑✆●➑ï✿✜✗✯✫ ✢✙✌✝✿✑✞☎✦★✄✪✩❤✠✳Þÿ✆❇❃✛✗❯✎✙✠✓✹✺✹✮✌✛✆✒✫✓✆✻✦★✼✽✗Ï✞☎✦★✄✪✩✫❱✮Ü❄✁ ị ủỗũệ ịĩ tstúsqrtqút ù rtttqúrùù t ✉➲❀➜ ❫ ✐ ❧✿❝❉♠ ♠➟ó❉✐❦s✗❥❈q➻♠✶✇✼➽❵✐✗✉❉✇❦✉❉➛➥➭➘❒❸đ✣❥➹➎✴❡❊❞r✉❈❣➟♠✪②③✇✼❧✽❝✙✐✼♥✽♠➲✃❈✉❈❞➵❧✽♠tqr➏➪➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫➼✐❦❡❀s✕✇✲➫✲♣❉qr♠♦❡❀✇➁➳●♠t♥✂❵❆➓ ➍➀♠t✂ ❧ ➑❳②③♠❫✐❩❡✿♣❉②❉♥✽❞➻✉❈➨✗✇❦❇➽ ❱➙❡✿♣❈❣❤❝➼❧✿❝✴✐➁❭❧ ❱✌❞r❡★✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏➼➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫➼✐❦❡★✐✕s✕✇✲➫✲♣❉qr♠❫✇➁➳❦♠♦♥ ➑✗➎❵❡✿✐⑩✤ ➏ ❱ ➒ ➧ ➙♣❦➳ ➣ ➑✘❪ ♣ ➓✤❜❀❝❉♠t✉ ❞➵❧✗❞r❡✗❣➟qr♠♦✐❦♥✪❧✿❝❈✐✼✷❧ ❱➜❪ ❡➭❫✂➒ ➧ ➙♣❦➳ ➣ ➑✺❪ ❡➭❫❢❪ ♣ ➎ï✐❦✉❈➫ ❡✿✇✙❧✿❝❈♠ ❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦q➴♥✿❞r✉❉✆➨ ❱➜❪ ❡➭❫➀❞❢❡★✐✼✉➼❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q③♠tó❿❧✿♠t✉✴❡❊❞r✇❦✉➼✇✼✸➽ ➑❍❪ ❡✏❫ ➓ ➑➲❡✗✐➒✃❈✉✴✐✼q✰♠➟ó❉✐✼s✕❥❉qr♠❦➎❵➮✰♠➪✉❉✇❦❧✿♠➪❧✿❝❈✐✼❧✗✐✼✉❿➏❬❥✴✇●q➻➏❿✉❉✇●s✕❞r✐❦q➧♥✽❞➻✉❈✯➨ ➑❍❪ ❡✏❫❀❞❢❡✗✐✼✉❛❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q ♠➟ó❿❧✽♠t✉❈❡✿❞➻✇●✉✤✇❦➽ï❧✿❝❉♠➃❡✿♣❉②❉♥✽❞➻✉❈ò➨ ➑❍❪ ❡ ➙ ❫❵➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁➙ ❧✽♠♦➫✙②❿Ï➏ ❡ ➙ ➓➬❜✷✇➒❡✿♠t♠①❧✿❝❉❞❢❡t➎➴➮✰♠✗✇❦✉❉qr➏✙➙⑥✉❉ỉ✵♠t➣ ♠❺➫✙❧✽✇ ✉❉✇❦❧✿♠➯❧✿❝❈✐✼✂❧ ➑❍❪ ❡✏❫✷❞r❡★➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿♠❺➫➪✐●❡❆✐✼➷✉ ➑✺❪ ❡ ❫➻➛➥s✕✇❿➫❉♣❉q➻♠✶②❿➏❩❧✽❝❉♠❫❡✿♠➟✣❧ ơ●⑩➞ ↔✳❡✘↔☞↕✚↕☞↕✑↔✳❡ ÷ ➓ à➬⑨✴⑧➁⑨✴➌➆➌➍➈✲⑧⑩❻ â✵Ù✛✚✘Ù✛✚ ✕➵✗✑✆➆➑ ✿✡✗✺✫❍✢☎✌✝✿✑✞☎✦★✄✪✩ÿ✠⑧Þ✖✆✟❃⑥✗✺✎✙✠✓✹✺✹✮✌✛✆✒✫✓✆✻✦★✼✽✗➞✞☎✦★✄✪✩✎❱✮Ü❍Ý✵❃✛✗✑✄ ❣ ➒➓ơ ✠ ✹ ➑➓ ó ữ ịĩ ịĩ ó ỗề srqrsq ❞r✉✯➑❍❪ ❡✏❇❫ ✇✼➽ï➫✲♠♦➨❦♥✽♠t♠❺❡➂ư❛✐✼✉❈➫✄ ❬➎❈♥✽♠♦❡✿❥③♠♦❣➹❧✽❞➻➳●♠tqr➏❦➓❆➑➲❡➘❞r✉➒❧✿❝❉♠①❥❉♥✿✇❿✇❦➽❸✇❦➽✫➸ï♥✽✇❦❥③✇●❡✿❞➵❧✽❞➻✇●✉➒➜❉➓ ➢✴➓ ➝❉➎ ❾✪✇➋Õ✛✇❤➅⑧➈✺❺❸❻✂➉➂❼●①●❋❤❻✴❍✺❺❸❻❽➈✧➊⑥➅✚➁Ĩ➈s➊ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ Ơ⑥❾➐❐ ❧✿❝❈♠✗❡✿♣❉②❉♥✽❞➻✉❈➨✥➑❍❪ ✠ ↔ ☛ ❫❸❞❢❡➘➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿♠❺➫✙✐❦❡➯✐✼✉✯➑➘➛➥s✕✇❿➫❉♣❉q➻♠①②❿➏ ô ✠ ♣ ☛ ➫ ÷ ➎❈➽➍✇●♥➯↕✫▼➈◆✿❤✷ö ✐❦✉❈➫ ↕ ❣ ▼✔❘■❤✹ ❬➓ï➣❿❞r✉❈❣➟♠ ✠ ✉ ❣☛ ✐❦✉❈➫ ✠ ☛ ②③♠tqr✇❦✉❈➨➬❧✽✇✺➑❍❪ ✠ ↔ ☛ ❫➥➎❿❞➵❧✰➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡✫❧✿❝✴✐➁❧❀②✴✇❦❧✿❝➼②✴♠♦q➻✇●✉❉➨❫❧✽✇ ♠ ➑✗➓ï❜❀❝❉❞❢❡❀❞➻s✕❥❉qr❞➻♠❺❡❀❧✿❝✴✐➁❧ ➑ rờộ ự õõ ỳ ỷí qrị ĩ ợịĩ ⑧✠ Þ❂✫✓✰★✰➞✗✑✰❦✗✑✹➏✗✑✄✝✆❇✢ ✦★✄✏✆✒✗✻✩➡✞✜✫✍✰✣✠✍✼✽✗✚✞ÿ➑ ✦ð✢❂✎✙✫✓✰★✰✱✗✙☛Ị✆✟❃⑥✗➼❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q ú⑧ý ûÿ✁ Þ ➑ ❣ ➒ ❍ ➑ ✜✖✆✟❃⑥✗✚✄→❁❉✗ÿ✢✚✫✓✔❂✆❇❃✛✫✓✆✂➑ ✦ð① ✢ ❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q➻qr➏❛❣➟qr✇●❡✿♠♦➫❆✦★✄✒❱✮Ü❋✁ ✲ Þ ✺ ✦ð✢➷✫✍✄ ỗủsòỗ rtqqrqrĩ íự ỉ õ ứ ❬ ♠➯➮❆❞➻qrq➀❡✿❝❉✇➁➮❽❧✿❝❈✐✼❧★✐✼✉❿➏✕❥❉♥✿❞r✉❈❣t❞➻❥❈✐❦q❐❞r➫✲♠❺✐✼q➴➫✲✇●s✕✐❦❞➻✉◗❞r❡❀❞r✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼qrq➻➏➃❣➟qr✇●❡✿♠♦➫❩❞➻✉ ❞➵❧❤❡ ❏ ♣❈✇✼❧✿❞r♠t✉✈❧➋✃❈♠♦qr➫➴➓❸→➥➐➽ ✺Ø❞❢❡❵✐➘❥❈♥✿❞r✉❈❣➟❞r❥❈✐❦q✲❞r➫✲♠❺✐✼q✲➫✲✇●s✕✐❦❞➻✉✗➮❆❞➻❧✿❝ ❏ ♣❈✇✼❧✿❞r♠t✉✈❧➋✃❈♠♦qr➫ ✾✕➎⑩❧✿❝❉♠♦✉①♠❺✐❦❣❤❝①✉❉✇❦➭✉ ❛♦♠t♥✽✇➲♠♦q➻♠♦s✗♠♦✉✈❧❸✇❦✪➽ ✾❪❣♦✐✼✉①②✴♠❀♠➟ó✲❥❉♥✽♠♦❡✽❡✿♠♦➫✪❞r✉❫❧✽❝❉♠✰➽➍✇❦♥✽❿ s á✛❒➡â⑩➎ ➮❆❝❉♠t♥✽➜♠ á➦↔✡â✶✐❦♥✿♠✪✉❉✇●➭✉ ❛t♠♦♥✿✇➃♠♦q➻♠♦s✕♠t✉✈❧✽❡➘➙ ✇✼✁➽ ✺ ✐❦✉❈➫✙➙⑥ỉ✵➨●❣♦➣ ➫ ✐ á➦↔✡â✚❥❝➒ ➞●➓★→➥❉➽ á➭❒✍â➘❞❢❡➘✐ ♥✿✇❿➙ ✇✼❧❀✇✼➽❸❧✿❝❈♠✪➙⑥s✗æ✵✇●➣ ✉❉❞❢❣✶❥✴✇●q➻➏❿✉❉✇●s✗❞❢✐✼➙⑥✵q æ✵❡ ➣ ❣ ➬ ➙✛➙æ✵➣✙❡ ❣→↕☞↕✚↕✽❣ ➬ ➣☎❡✺❣ ➬ ➷ ➎✲❧✽❝❉♠t✉ ❣ ➬ ➙⑥æ➯➣☎á ➙ â➢❣→↕☞↕✚↕✓❣ ➬ ➣✑á✛â ❣ ➬ ➷ â ➒❱↕❉➎❉➮❆❝❉❞❢❣❤❝✙❞rs✗❥❈q➻❞r♠♦❡❀❧✽❝❈✐➁✣ ❧ â➲❞❢❡ ✐❩➫✲❞r➳✈❞❢❡✿✇❦♥★✇❦❉➽ ➓➘❜❀❝❉❞r❡➲❞r❡➘❞rs✗❥③✇●❡✽❡✿❞➻②❉qr♠❫♣❉✉❈q➻♠❺❡✿s❡ â✶❞r❡➘✐➃♣❉✉❉❞➻❧♦➎❐❞r✉➶➮❆❝❉❞❢❣❤❝➶❣t✐●❡❊♠ á✛❒➡â●ã✒✺✙➓ ❜❀❝❉♠➘❥❉♥✿♠♦➳❿❞➻✇●♣❈❡✫♠tó❉✐✼s✕❥❉qr♠➘❡✿❝❉✇➁➮★❡ï❧✽❝❈✐➁❧❀➮✰♠➘❣t✐❦✉❉✉❉✇❦❧✫✃❈✉❈➫➼✐✼✉➪❞➻✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼q✴♠➟ó❿❧✿♠♦✉❈❡❊❞r✇❦✉ÿ➑✌✇✼➽ ❵❃➮❆❞➻❧✿❝ ❵●ÙỊ➑❞Ù●❣✙➓✫❜❀❝❉♠✪♠tó✲✐❦s✕❥❉q➻♠❺❡❀➨❦❞r➳❦♠♦✉◗❥❉♥✽♠t➳❿❞r✇❦♣❈❡✿qr➏❩✇✼➽➋❞➻✉✈❧✽♠t➨❦♥❤✐✼q❐♠tó✈❧✽♠t✉❈❡✿❞r✇❦✉❈❡❆✇❦➢➽ ❵ ➮✰♠t♥✽♠✶❡✿♣❉②❉♥✽❞r✉❉➨●❡✰✇✼➽❵➄ ✇❦♥➘à➪➓ ❜❀❝❉♠✶✉❉♠tó✈❧❆❥❉♥✽✇❦❥③✇●❡✿❞➻❧✿❞r✇❦✉◗❡✿❝❉✇➁➮★❡➧❧✿❝✴✐➁✙❧ ❣✦❞r❡❀✉❉✇❦❧➲✐✼✉◗❞➻✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼q❐♠➟ó❿❧✽♠t✉❈❡✿❞➻✇●✉◗✇❦➽❸✐❦✉✈➏❩❡✿♣❉②✲➛ ♥✽❞➻✉❉➨✴➓ Ü✶⑧⑩⑨➦ïØ ⑨③➂♦➅➍⑦♦➅➍⑨❐⑥ â✵Ù✛✚✘Ù ữ ị ịĩíủũ ịẽỗũ ị ủĩ ịĩ ❒❸❞➻♥❤❡❊❧➬✐❦❡✽❡❊♣❉s✕♠✕❧✽❝❈✐➁➜ ❧ ➑ ❞r❡❫✐➼✃✴♠tq❢➫➴✥➓ ➍➀♠t❧ ②③♠➪✐➒✉❉✇❦✉✏❛t♠t♥✽✇➒♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧❫✇❦➽✕✺✙➎ ✐✼✉✴➫❽q➻♠t❧➷➠ ✐ ❡✬❥✯➒ ❡ ➙ ❣➓á⑥➙⑥æ➯➣✙❡ ➙⑥æ✵➣ ❣ ↕☞↕✚↕✝❣➓á➭➣✙❡✯❣➓✠á ➷ ②③♠ ✐ s✕✇❦✉❉❞❢❣✙❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦q➲❞r✉ ➑❍➙ ❪ ❡✏❫★✇✼➽➯s✗❞r✉❉➙⑥❞rs➃æ✵➣ ✐✼q➲➫✲♠♦➨❦♥✽♠t♠◗❞➻✉❃❧✿❝❈♠➒❡✿♠➟❧➃✇❦➽➘❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦qr❡✗❝❈✐⑩➳❿❞r✉❉➨ ✠ ✐❦❡✕✐❬♥✿✇❿✇✼❧❺➓ ❜❀❝❉♠♦✉ ❣❲↕✚↕☞↕⑩❣→á➭➣ ❣➥á ➷ ➒✦↕❈➎❸✐❦✉❈➫❬❞➵●➽ ➷ ➒ ↕➼❧✿❝❉♠♦✉❛➮➧♠❩❣♦✐✼✉ ❣t✐❦✉❈❣➟♠♦q ❧✽✇ ✠ ❣→á⑥➙⑥æ➯➣ ✠ ✇❦②❉❧✽✐✼❞r✉➃✐➯s✗✇●✉❉❞❢❣❀❥✴✇●q➻➏❿✉❉✇●s✗❞❢✐✼q✲✠ ✇❦➽③qr✇➁➮✰♠t♥❵➫✲♠t➨●➙✛♥✿æ✵♠♦♠❀➣ ➮❆❞➵❧✽❝ ✠ ✐●❡❵➙⑥æ ✐✶♥✿✇❿✇❦❧♦➓❇❜❀❝❿♣❈❡ï➮➧♠❀s➬♣✴❡❅❧ï❝❈✠ ✐⑩➳●♠ ➷ ➒❪ ✂ ↕❈➎✈✐❦✉❈➫✕❧✽❝❉♠t♥✽♠➟➽➍✇●♥✿♠❆❧✽❝❉♠➯♠ ♣❈✐➁❧✽❞➻✇●✉ ✐ ❣✯á✪➙✛æ✵➣ ❢✘❣❤↕☞↕✚↕✡❣✯á➭➣✑❥❉➒❲✉●á ➷ ❡❊❝❈✇➁➮★❡ ❧✿❝✴✐➁❧ ✠ ❞❢❡✰❞➻✉❿➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉q➻♠➯❞r✫✉ ✺ ❞➵➽➋❏✐✼✉❈➫➪✇❦✉❉qr➏➃✠ ❞➵➆➽ ✠ ➷ ❞❢❡✰❞➻✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻✠ ②❈q➻♠➘❞➻➷✉ ➑✗➓❵➣✲❞➻✉❈❣t✖♠ ➑➙❞r❡❀✐❦❡✽❡✿♣❉s✕♠♦➫ ❧✿✇✕②③♠❫✐✗✃❈♠tq❢➫➴➎❉❞➻❧❆➽➍✇❦qrqr✇➁➮★❡✫❧✽❝❈✐➁❭❧ ✺ ❞❢❡❆✐①✃❈♠tq❢➫➴➓ ➝❦➜❦❰ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ ➦➧✇❦✉❿➳●♠t♥❤❡❊♠♦q➻➏●➎●✐❦❡✽❡✿♣❉s✕♠➲❧✽❝❈✐➁❧✤✺ ❞❢❡❀✐❫✃✴♠tq❢➫➪✐✼✉✴➫ò✕á ❞❢❡❀✐➬✉❉✇●✉➭t❛ ♠♦♥✿✇①♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧❀✇✼➽❸①➑ ➓❵❜❀❝❉♠♦✉ ✵ỉ ➣ ♠➟ó✲❞r❡❊❧✽➙ ❡➧❞r✉❋✺✙➎✲✐✼✉✴➙⑥➫❩ỉ✵❡❊➣ ❞r✉❈❣t♠❇✺✦❞❢❡➧❞➻✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼q✴✇➁➳❦♠t♥❽➑✌❧✿❝❉♠♦♥✿♠➘♠➟ó✲ỉ✵❞r❡❊➣ ❧✽❡✰✐❫s✕✇●✉❉❞r❣➲❥✴✇●q➻➏❿✉❉ỉ➯✇●➣ s✕➙ ❞r✐❦q ➠ ✐ ❡✬❥❉➒❩❡ ❣❯á ➙⑥æ✵➣ ❡ ❣❤↕✚↕✚↕✳❣❯á ➣ ❡●❣❯á③➷★❞➻✉♠➑❍❪ ❡➭❫❐➮❆❞➵❧✽❝✥➠ ✐ ❥❉➒◆↕❈➓ï➣❿❞➻✉✴❣➟♠ ✐ ❥ ❣ ➙⑥æ✵➣ ✐ æ✵➣ ❥ ➙⑥æ➯➣ ❣ ↕✚➙⑥↕☞æ➯↕✪➣ ❣➥á ➣ æ➯➙ ➣ ❣✷á❆➷❯➒ ↕❈➎❵➮➧♠➼❣t✐✼✉ s➬♣❉q➻æ✵❧✿❞r➣ ❥❉qr➏❛②✈➏❤á ➙ ❧✿✇ ✇❦②✲❧❤✐✼❞r✉❪➙⑥➞✧æ➯❣ ➣ ➙⑥ỉ✵➣ áĨ❣í↕☞↕✚↕✡❣ ➣ ❣ ❆á ➷❀á ❱ ➒ ↕❉➓➋❜❀❝❉❞❢❡✰❡✿❝❉✇➁➮★❡ï❧✿❝❈✐✼❧Ĩá ➒❲✉●á ➙⑥ỉ✵➣ ✉❂↕✚↕☞↕✚✉Ï③á ➷☞á ❞r✉◗➽➆✐●❣➹❧★②③♠tqr✇❦✉❉➨✈❡✰❧✿✇➏✗➑ ➎❉✐✼✉❈➫➒❡✿✇➏➑ ❞r❡➲✐➬✃✴♠tq❢➫➴➓➪é õ sị ịĩ ị òểị ịệ ịỗ ị ịĩ ểịĩ rsùrq qrts rqr ➑ ❰✐❪ ❱ ✐❦✉❈➫✕✉❈✐➁❧✽♣❉♥❤✐✼q❈❥❈♥✿✇ ❭ ♠♦❣➹❧✽❞➻✇●✉✆● ❱ ❰✐❱●✦❒ ✾✌❞❢❡✫✐❫♥✿❞r✉❉➨❫❝❉✇●s✕✇❦s✕✇❦♥✽❥❉❝❉❞❢❡❊s ➮❆❞➻❧✿❝❩④●♠t♥✽✉❉♠tq➧✾✔✯➞➑➓●➒ ✝✕➎❿✐✼✉❈➫➃❡✿✇✪❧✽❝❉♠t♥✽♠★❞❢❡✫✐✼✉➃❞r✉❈➫✲♣✴❣➟♠♦➫❩♥✿❞r✉❉➨❫❝❉✇●s✕✇❦s✕✇❦♥✽❥❉❝❉❞❢❡❊s ➑➞✢❒ ✝✷❰ ❱●✦❒ ✾✌❧✽❝❈✐➁❧✰❞r❡✰✇❦✉❈♠➟➛ ❧✿✇✼➛➥✇❦✉❈♠❦➎●✐❦✉❈➫❩➮✰♠➘❣♦✐✼✉❩❞❢➫✲♠♦✉●❧✽❞➵➽➍➏♠➑➞✦❒ ✝➙➮❆❞➵❧✽❝➪❞➻❧✽❡✰❞➻s➃✐❦➨❦♠➲❞r✉✸❱●✦❒ ✾➃➓➋➣❿❞r✉❈❣t♠ ❱ ❞❢❡✗✐❦✉ rtqút ỗ rsqrrt rtsq tqrts sqrsq ❣t❞➻♠♦✉✈❧✽❡❀❞r✉➷➑➞✦❒ ✝✕➓ï➔➧➏❩❧✿❝❉♠❫❥❈♥✿♠❺❣➟♠♦➫❉❞➻✉❉➨✕❥❉♥✽✇❦❥③✇●❡✿❞➻❧✿❞r✇❦✉➀➎★❱●✦❒ ✾❳❞r❡★✐①✃❈♠♦qr➫➼❞➻➽ï✐✼✉❈➫◗✇❦✉❉qr➏➪❞➻➽ ➑➞✢❒ ✝❳❞r❡❆✐①✃❈♠♦qr➫➴➎✴❡❊✇■✾Ø❞r❡❀s➃✐✼ó❿❞rs➃✐✼q➴❞➻➽➋✐❦✉❈➫➼✇❦✉❉qr➏❩❞➻➽✥✝❳❞r❡★s✕✐✼ó✲❞➻s➃✐✼q ➓êé Ü✶⑧⑩⑨➦ïØ ⑨③➂♦➅➍⑦♦➅➍⑨❐⑥ â✵Ù✛✚✘Ù❑❏ ✕➵✗✚✆❽➑❙✿✜✗ÿ✫➷✢☎✌✝✿✑✞☎✦★✄✪✩ ị ịĩ ị òỗểị ✦★✄✏✆✒✗Û✩✍✞✜✫✍✰➵✗✑❊➡✆✒✗✚✄➭✢☎✦❇✠✓✄ ✠✳Þ●➑❲❥➵Ü ❧ ②③♠❫✐✕✉❉✇❦✉✏t❛ ♠t♥✽✇✗♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧★✇✼➽❳✺ ❥ ➎❈➮❆❞➵❧✽❝ ã✄✺ ✐❦✉❈➫✄✃✖ã❯➟❀➓➧➣✲❞➻✉❈❣t♠✭✺ à❝✞✜✠❀✠⑧Þ✑Ü❄➀➍ ♠t❧✸❦ ❩ ❞❢❡ï✐✼✉✕❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q✲♠➟ó❿❧✿♠♦✉❈❡❊❞r✇❦✉✕✇❦➽✬✗➑ ➎✼❧✽❝❉♠t♥✽♠❆♠➟ó✲❞❢❡❅❧❤❡ï✐✶❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦✠ q✝➠ ✐ ❡✬❥➢➒→❡ ➙ ❣ÿá ➙⑥ỉ✵➣ ❡ ➙⑥æ➯➣ ❣ ↕✚↕☞↕✻❣✥á ➣ ❡❽❣♠③á ➷★❞r✉➏➑❍❪ ❡✏❈❫ ➮❆❞➵❧✽❝♠➠ ✐ ✠ ❥➢◆ ➒ ↕❉➓❸→➥❧❵➽➍✇❦qrqr✇➁➮★❡❸❧✿❝❈✐✼❧❳Ò ✐ ❦❧ ❥➢❱ ➒ ↕➘➽➍✇❦♥➋❧✽❝❉♠❆❥✴✇●q➻➏❿✉❉✇●s✕❞r✐❦q ➷ Ò ✐ ❡➦❥➢➒➥❡ ➙ ❣ á✪➙✛æ✵➣ ❡ ➙⑥æ✵➣ ❣→↕☞↕✚↕❀❣ ➙⑥á✛æ✵➣ ➣ ❡✺❣ ➙ ✃ ✃ ✃ ❞r✉➷➑ ❥ ❪ ❡✏❫ ➓➪é å➜ø✷❾❿⑨✴⑧➁❾⑥ù â✵Ù✛✚✘Ù í❆✕➵✗✑✆❸➑ ✿✡✗✮✫♠✢☎✌✝✿☎✞☎✦★✄⑥✩➷✠⑧Þ✖✆✟❃⑥✗✮✦★✄✏✆✒✗Û✩✍✞✡✫✓✰➆☛⑩✠✓✹➏✫✓✦★✄✄✺✒✜❝✫✍✄➦☛ÿ✫✽✢✙✢☎✌✛✹❍✗ ✆✟❃⑥✫✓✆✥✺ ✦ð✢✮✫✓✄✯✦★✄✏✆✒✗✻✩➡✞✜✫✍✰➵✗➠❊⑩✆✒✗✑✄✏✢☎✦❇✠✓✄❂✠✳Þ➂➑➏Ü ú ➈➦û ỳ tự ỉ ý ỷòịẽểĩ í ể òỗ ĩ ỳý ỷ ỳ ỏ ỷ ũò ị ò ợ ị ✢☎✌✏✎☎❃ÿ✆❇❃✛✫✓☛✆ ✾✬✯ÿ➑➀▲ ➒ ✝♠Ü ú ❹⑥û ú é➼⑨③➅➆⑥✷➇ ❷➵Ø✸û❍✁ ✽ Þ ✝ ✗❙✝❲Ú✧✫✓✞✜✗sß➦✞☎✦★✹❍✗✥✦❇☛➡✗✙✫✍✰➋✢➏✠✳Þ✣❍ ➑ ✜✂✫✍✄➦■ ☛ ✾ ✦ð✢➏✫✮ß➦✞☎✦★✹❍✗✥✦❇☛➡✗✙✫✍✰ ✠⑧✼Þ ✺ ò ị ✫✓✄✬❍ ☛ ✾❲Ú③✯✥➑➓▲ ➒ ✝❲ÚÛÜ ❾✪✇➋Õ✛✇❤➅⑧➈✺❺❸❻✂➉➂❼●①●❋❤❻✴❍✺❺❸❻❽➈✧➊⑥➅✚➁Ĩ➈s➊ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ Ơ⑥❾❆á à❝✞✜✠❀✠⑧Þ✑Ü ✐ ✐⑩❥➏➍✷♠➟❧✒➏ ✾ ↔✑✾❲➲ Ú ②✴♠❬❥❉♥✽❞➻s✕♠➶❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡➪✇✼➽❍✺ ❡✿♣❈❣❤❝❽❧✽❝❈✐➁❧✄✾ì✗ ✾❲Ú ➎➲✐✼✉❈➫❪q➻♠t❧ ✾✷✯✯➑ ➒q✝✕➓✙❜❀❝❉♠♦✉❋➑✖❒✦✝✦❞❢❡❫❞❢❡❊✇●s✕✇❦♥✽❥❉❝❉❞❢❣✗❧✿✇➶✐➶❡✿♣❉②❉♥✽❞➻✉❈➨✙✇✼➽✿✺ò❒✦✾➃➎❇❡✿✇✎✝ ❞❢❡➬✐➒❥❈♥✿❞rs✕♠ ❞❢➫✲♠♦✐❦q❈✇✼➽✘➑✗➎❿✐✼✉❈➫➃❧✿❝❉♠♦♥✿♠t➽➍✇❦♥✽♠✂➟ ➒✷➑✡❬☛✌ ✝ ❞❢❡✫✐✪s①♣❉q➵❧✽❞➻❥❈q➻❞❢❣t✐✼❧✿❞r➳❦♠➘❡✿♠➟❧➧❞➻✉❩②③✇✼❧✽❝✥➑➙✐✼✉❈➫✶✺➶➓➋➔✰➏ ➸ï♥✽✇❦❥③✇●❡✿❞➻❧✿❞r✇❦✉➼➜❉➓ ➢✴➓ ❰❈➎✈❧✿❝❉♠✪qr✇✲❣t✐✼qr❞❦❛♦✐➁❧✽❞➻✇●✉❋❬✺ ❥➼✇✼➽❳✺ ✐➁❧✧➟ ❞r❡❆✐❦✉◗❞r✉✈❧✿♠t➨●♥✽✐❦q❐♠➟ó❿❧✿♠♦✉❈❡❊❞r✇❦✉➼✇✼➽❸❧✿❝❈♠ qr✇❿❣♦✐✼qr❞✱❛❺✐➁❧✽❞➻✇●✉ò➑❲❥➪✇❦➽➆➑ ✐✼❧●➟❆➓❸→➥❧★❣♦✐✼✉➼♠♦✐❦❡✿❞rq➻➏✕②③♠✶❣❤❝❈♠♦❣❤④❦♠❺➫➃❧✽❝❈✐➁❧❭✱✾ ❥✽♠✯ ➑❲❥✥➒✴❤✝ ❥✷➎❉✐✼✉✴➫◗❡✿✇ ➦➧✇❦♥✽✇❦qrq❢✐✼♥✽➏①➜✲➓ ➢❈➓❹➯ß ❞rs✗❥❈q➻❞r♠♦❡ï❧✿❝❈✐✼❧✕✱✾ ❥➪❞r❡➧✐❫s➃✐➁ó✲❞rs➃✐✼q❈❞❢➫✲♠❺✐✼q❈✇❦➽➍❬✺ ❥❩❡✿❞➻✉❈❣t♠❇♠✝ ❥❩❞❢❡✫✐➬s➃✐➁ó✲❞➻s➃✐❦q ❞❢➫✲♠♦✐❦q❇✇❦➽❽➑ ❥ ➓✶→➥➽✼✾❲Ú☎➷✯ ➑ ➒❞✾▲Ï✯ ➑ ➒➟✕✝ ➎❐❧✽❝❉♠t✉❂✾❲Ú③✯✯ ➟❩➒♦♥✲➎➴✐✼✉✴➫✤❡✿✇➪❞➻❧➘➽➍✇●q➻qr✇➁➮★❡❆➽➍♥✽✇❦s ❜❀❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts✦➞●➓ ➤❈➓➻➞●➞➧❧✽❝❈✐➁❧❁✾✭Ú❥ ❞❢❡ï✐✶❥❉♥✽❞➻s✕♠❆❞❢➫✲♠♦✐❦q❉✇✼➽➣✺ ❥ ➮❆❞➵❧✽❝❛✾ ❥ ✗✬✾❲Ú❥ ➓➋❜❀❝❉♠★s➃✐✼ó❿❞rs➃✐✼qr❞➵❧❅➏ ✇✼➽✁✾ ❥ ❞rs✕❥❉q➻❞r♠♦❡❆❧✿❝❈✐✼❧❇✾ ❥ ➒✴✾✭Ú❥ ➎❈✐❦✉❈➫➪❧✿❝❉♠♦♥✿♠t➽➍✇❦♥✽♠❲➓ ✾ ➒➈✾❲➆Ú ➓ ✐ ②➦❥✸➍➀♠t❧❁✌ ✝ ②✴♠➯✐✶❥❉♥✿❞rs✕♠★❞❢➫✲♠♦✐❦q➧✌ ✝ ✇✼➽➯➑✗➎●✐❦✉❈➫✕q➻♠t❧❝➟❬②③♠❆❧✿❝❉♠➘s➬♣❉q➻❧✿❞r❥❉qr❞r❣♦✐➁❧✽❞➻➳●♠➲❡❊♠t❧❽➑✱❬➍✕ ✝ ➓ ❬❬♠➬✐✼➨✈✐✼❞r✉➼❣t✇❦✉❈❡✿❞r➫❉♠t♥❀❧✿❝❈♠✪q➻✇✲❣t✐❦q➻❞❦❛♦✐✼❧✿❞r✇❦✉❈❡➂➑❲❥✄✗●❬ ✺ ❥✷➓❉❬❬♠❫❣t✐✼✉✙❣❤❝❉✇❿✇✈❡❊♠✪✐✕s➃✐➁ó✲❞rs✕✐❦q➴❞r➫❉♠♦✐✼q ✇✼➽✕❬✺ ❥➀➎❇➮❆❝❉❞r❣❤❝▲s①♣❈❡❅❧✪❝❈✐⑩➳●♠➬❧✽❝❉♠✕➽➍✇❦♥✽s ✎✾ ❥ ➽➍✇❦♥❫❡✿✇❦s✕♠✕s✕✐✼ó✲❞➻s➃✐✼q❵❞❢➫✲♠❺✐✼q☞✾ ✇✼➽✤✙✺ ➓➃➑➲❡✪❞r✉ ❥❈✐❦♥❊❧ ✐ ✐⑩❥➟➎③❡✿❞➻✉✴❣➟♠❍❬✺ ❥✙❞❢❡★❞r✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼q➀✇➁➳●♠t♥✂➑❲❥➀➎✴❧✿❝❈♠❫❞r➫❉♠♦✐✼q✥✱✾ ❥✲➷✯ ➑✘❥➶s➬♣❈❡❊❧➲②③♠➬s➃✐➁ó✲❞rs✕✐❦q✷❞r✉ ➑❲❥➀➎❈❡✿✇■✱ ✾ ❥✭ÿ ✯ ➑❲❥✥➒▲♠✝ ❥✙❡✿❞➻✉✴❣➟♠❲❤✝ ❥✙❞r❡❀❧✽❝❉♠✪✇❦✉❈q➻➏❩s➃✐✼ó❿❞rs➃✐✼q➴❞❢➫✲♠♦✐❦q➴✇✼➽✸➑✘❥✷➓ï↔★✇➁➮✌❣➟✇●✉❈❡❊❞❢➫✲♠♦♥ ❧✿❝❈♠✶➽➍✇❦qrq➻✇➁➮❆❞r✉❉➨➃➫✲❞❢✐✼➨❦♥❤✐✼s➒➎❿❞r✉➼➮❆❝❈❞r❣❤❝◗❧✿❝❉♠✪➳●♠t♥✿❧✿❞❢❣t✐❦q③s➃✐❦❥❉❥❉❞r✉❉➨●❡★✐❦♥✿♠✶✐✼qrq➴✇❦✉❈♠➟➛ ❧✿✇✼➛➥✇❦✉❈♠❦➓ ➑ ✉➐❰ ✉➐❰ ✺ ♣ ♣ ➑ ❥ ✉➐❰ ✺ò❒❨✾ ♣ ✉➐❰ ✺ ❥ ✺ ❥ ❒✦✾ ❥ ❜❀❝❉♠✕④❦♠♦♥✿✉❈♠tq➋✇✼➽➧❧✿❝❉♠✕②③✇✼❧❊❧✽✇❦s ♥✽✇➁➮➊❞❢✽❡ ✝ ❥ ➎✷❡✿❞➻✉✴❣➟■♠ ✾ ❥ ✯Ï➑ ❥ ➒❵✝ ❥ ➓➬→➥❧➬❣t✐❦✉✤②③♠➃❣❤❝❉♠♦❣❤④●♠♦➫ ❧✿❝✴✐➁❧❆❧✿❝❈♠✪④❦♠t♥✽✉❉♠♦q➴✇✼➽✷❧✽❝❉♠✶❧✿✇●❥➒♥✿✇➁➮❪❞❢❡✿✝✕➎❉✐❦✉❈➫➒❡❊✇✶✾●✯✥➑➓➒▲✝✕➓ ✐ ❀❣ ❥➂➍➀♠t❇ ❧ ✝❵✗▲✝ Ú ②③♠❫❥❉♥✽❞➻s✕♠✪❞❢➫✲♠♦✐❦qr❡★✇✼➢➽ ➑✗➎✴✐✼✉✴➫◗qr♠➟✽❧ ✾ ②✴♠➬✐✕❥❈♥✿❞rs✕♠❫❞r➫❉♠♦✐✼q✷✇✼➽✁✺ ➮❆❞➵❧✽❝ ✾✴✯ ➑ ➒➋✝✕➓➃❜❀❝❉♠❩❣♦✐✼✉❉✇●✉❉❞r❣♦✐✼q➋s➃✐✼❥❉❥❈❞➻✉❉➨➒➽➍♥✽✇❦s ➑✖❒✦✝✦❞r✉✈❧✿✄ ✇ ũ t rt tt ỗsr ũrt ❞r✉✈❧✿♠t➨●♥✽✐❦q❀♠➟ó❿❧✿♠♦✉❈❡❊❞r✇❦✉ ✇✼s➽ ➑➞❒✦✝✕➎ï❞➵❧✗➽➍✇❦qrqr✇➁➮★❡➬➽➍♥✽✇❦s ❥✴✐✼♥✿❧ ✐ ✝② ❥➬❧✿❝❈✐✼❧✕➮✰♠➒❣t✐✼✉ ✃❈✉❈➫ ✐ ❥❉♥✽❞➻s✕♠✕❞❢➫✲♠♦✐❦☞q ỗ ũỗqrrsrq ể qrqrsrrttqsrqrq ✺ ♣ ✺ò❒✦✾❲Ú ♣ ➑ ❒✢✝ ➧✉ ❰ ✺ò❒✦✾ ✉➧❰ ✐ ✺ò❒✦✾➞❥✡❒ ✐ ✾❲Úð❒❨✾➞❥ ➞ ✐ ✾❲Ú ❒✦✾➞❥☛✯ ✐ ➑➞❒✢✝➞❥✖➒ ✐ ❲ ✝ Úð❒✦✝➞❥➹➎❇❧✿❝❉♠➃④●♠t♥✽✉❉♠tq✫✇✼➽✰❧✿❝❉♠➃②③✇✼❧✿❧✿✇❦s ➣❿❞r✉❈❣➟♠ ♥✽✇➁➮❳❞❢✭❡ ✝❲Úð❒✦✝✕➎❇✐❦✉❈➫ ❞➻❧✪➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡➯❧✽❝❈✐➁❧✶❧✿❝❈♠➃④❦♠t♥✽✉❉♠♦q❵✇✼➽✫❧✽❝❉♠✕❧✿✇●❥▲♥✿✇➁➮➊❞❢❡✭✝❲Ú ➎❇❡✿❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨➪❧✽❝❈✐➁❧✸✾✭Ú✞✯❯➑ ➒➋✝❲Ú ➎❇✐●❡ ♥✽♠ ❏ ♣❉❞r♥✿♠❺➫➴➓ é →➡✉✗❧✿❝❉♠➘❡❊♠t❧❊❧✿❞r✉❉➨❫✇❦➽✴❧✽❝❉♠★❥❉♥✽♠t➳❿❞r✇❦♣❈❡❵❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts➒➎✼❞➻➽➀➮➧♠★✐●❡✿❡✿♣❉s✕♠❆❞➻✉➃✐●➫❉➫✲❞➻❧✿❞r✇❦✉✕❧✿❝✴✐➁❽❧ ➑❱❞r❡ï✐❦✉ ❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q➻qr➏➯❣tq➻✇✈❡❊♠❺➫➬➫✲✇●s➃✐✼❞r✉➀➎❺❧✿❝❉♠♦✉✗✐★➽➍♣❉♥❊❧✽❝❉♠t♥❵❣t✇❦✉❈➫✲❞➻❧✿❞r✇❦✉①❝❉✇❦q❢➫❉❡♦➎⑩④✈✉❈✇➁➮❆✉①✐❦❉❡ × ➨❦✇❦❞r✉❉➨➲➫❉✇➁➮❆➯✉ ✴➻➓ ❬❬♠✗❡❊❧✽✐✼❧✿♠❫❧✽❝❉♠✗♥✿♠❺❡❊♣❉q➻❧✶➮❆❞➵❧✽❝❉✇❦♣✲❧✶❥❉♥✽✇❿✇✼➽❅●➷ ➍➀♠t✣ ❧ ➑ ②③♠✗✐➼❡✿♣❉②❉♥✽❞➻✉❉➨◗✇✼➽❵❧✽❝❉♠①❞r✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼q❇➫❉✇❦s➃✐✼❞r✉ ✼➝ ➠●↕ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ ✺✙➎ï✐●❡✿❡✿♣❉s✕♠➃❧✿❝✴✐➁❧✲✺ ❞r❡✗✐✼✉❛❞r✉✈❧✿♠t➨●♥✽✐❦q✫♠tó✈❧✽♠t✉❈❡✿❞r✇❦✉❛✇✼➽✂➑✗➎ï✐❦✉❈➫❬❧✿❝❈✐✼❧❍➑ ❞❢❡①✐❦✉❛❞➻✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼qrq➻➏ ❣➟qr✇●❡✿♠♦➫ ➫✲✇❦s➃✐❦❞➻✉➀➓➬→➥➽❁✝❲Ú☞✗❃✝✦✐❦♥✿♠✗❥❉♥✽❞➻s✕♠✗❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡➯✇✼➽❽➑✗➎➀✐❦✉❈➫✔✾✦❞r❡✶✐◗❥❉♥✽❞➻s✕♠✗❞r➫✲♠❺✐✼q❵✇❦➽❁✺ ➮❆❞➻❧✿✄❝ ✾⑥✯➏➑➀➒✴✝✕➎✈❧✿❝❉♠♦✉➪❧✽❝❉♠t♥✽♠➯♠➟ó✲❞r❡❊❧✽❡❀✐➬❥❉♥✿❞rs✕♠✶❞r➫✲♠❺✐✼q★✾❲Ú③✇✼➽☛✺ ❡✿♣❈❣❤❝❩❧✽❝❈✐➁❧❭✾❲Ú➣✗✬✾➊✐❦✉❈➫ ✾ Ú ✯ÿ➑➓➒▲✝ Ú ➓ ❬❬♠❫❣t✐✼✉➼✉❉✇➁➮✂➨❦❞r➳❦♠✶✐✼✉✙✐❦➫❉➫❉❞➵❧✽❞➻✇●✉❈✐✼q➀❣❤❝❈✐❦♥✽✐●❣➹❧✽♠t♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✿❞r✇❦✉➪✇✼➽❸ñ➘♠♦➫❉♠t④❿❞➻✉✴➫➼➫❉✇❦s➃✐✼❞r✉❈❡♦➓ å ø✷❾❿⑨✴⑧➁⑥❾ ù õ ứ ỵíị ị ỳ ứ ỷ ỳ ỷ ỗủỹ òịĩ ểịĩ rs ❞❢❡✙✐ ñ➘♠♦➫✲♠♦④❿❞➻✉❈➫✌➫✲✇●s✕✐❦❞➻✉✂➮❆❞➵❧✽❝ ❏ ♣❉✇❦❧✿❞r♠t✉✈❧➼✃❈♠tq❢➫ ➔✕➓➶❜❀❝❉♠♦✉ ❜❀❝❉♠t✇●♥✿♠♦s ➜❉➓ ➤❈➓ ➢✤❡✿❝❉✇➁➮★❡✶❧✽❝❈✐➁✲ ❧ rt t sq rsúrsq ỗ rrqrqqr ❞➻→✉ ➔✕➎➧q➻♠t❧ ♥ ✺✙➎➴✐✼✉❈➫ ✐❦❡✽❡❊♣❈s✗♠➬❧✿❝❈✐✼❧ ❞r❡✶✐➪♥✿✇❿✇✼❧➯✇✼➽✫✐➪s✗✇●✉❉❞❢❣ ✠ ã❤➔Û②✴♠✕✐✼✉✤♠tqr♠ts✕♠t✉✈❧✶❞➻✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼q❇✇➁➳❦♠t✙ ❥③✇❦qr➏✈✉❈✇❦s✕❞r✐❦✝q ➠ ✐ ❡✬➙⑥ỉ✵❥❵➣ ❞r■✉ ✺❯❪ ❡➭❫✴✇❦➽➀➫✲♠t➨●♥✿♠♦➂♠ ư❵➆➓ ➍✷♠➟❁❧ ✠➬②✴♠➲❧✿❝❉❭♠ ✺➃➛➥❡✿♣❉②❉s✕✠ ✇✲➫✲♣❉qr♠★✇✼✵➽ ➔✌➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫ ②❿✺➏ ơ●➡➞ ↔ ✠ ↔☞↕✚↕☞↕☎↔ ✠ ÷ ➓✷→➥❧❸➽➍✇❦qrqr✇➁➮★❡➴➽➍♥✽✇❦s✌❧✿❝❉♠✰♥✽♠tq❢✐➁❧✿❞r✇❦✉➬➨❦❞r➳❦♠t✉✪②❿➞➏ ➠ ✐ ❡✬❥✷❧✿❝❈✐✼☛❧ ✠✶❣➟✇●✉●❧❤✐✼❞r✉❈❡✷✐❦q➻q ❥③✇➁➮➧♠♦♥✽❡➧✇✼➽ ✠ ➎❉✐❦✉❈➫➃❧✽❝❉♠t♥✽♠➟➽➍✇●♥✿✽♠ ✠⑩❢✭✗✹✠✴➓✫➣❿❞➻✉✴❣➟❲♠ ✠✕❞r❡❆✐➬✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏➪➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿♠❺❛➫ ✺✕➛➡❡✿♣❉②❉s✕✇✲➫✲♣❉qr♠ ✇✼➂➽ ➔✕➎❸❞➵❧➬❞❢❡➬✐➼➽➍♥❤✐❦❣➟❧✿❞r✇❦✉❈✐❦q❵❞r➫❉♠♦✐✼q ➎❸➮❆❝❉❞r❣❤❝▲s①♣❈❡❅❧①②✴♠❩❞r✉❿➳❦♠♦♥❊❧✽❞➻②❉qr♠➃❡❊❞r✉❈❣t❛♠ ✺ ❞r❡❫✐✤ñ➲♠❺➫✲♠t④❿❞r✉❈➫ ➫✲✇●s✕✐❦❞➻✉✷➓➋❜❀❝❈❞r❡❆❞rs✕❥❉qr❞➻♠❺❡❀❧✿❝❈✐✼❭❧ ✠✶✗✹✺➶➎❈✐✼✉❈➫➒❡✿✇ ✠ ã✒✺➶➓ ➦➧✇❦✉❿➳●♠t♥❤❡❊♠♦q➻➏●➎t✐❦❡✽❡❊♣❈s✗♠ï❧✿❝❈✐✼✣❧ ✺ ❞❢❡✷↔★✇❿♠t❧✿❝❉♠♦♥✿❞❢✐✼✉➀➎❺❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q➻qr➏➘❣tq➻✇✈❡❊♠❺➫➴➎❺✐❦✉❈➫✶♠♦✐●❣❤❝✶✉❉✇❦➭✉ ❛♦♠t♥✽✇ ❥❉♥✽❞➻s✕♠❫❞❢➫✲♠❺✐✼q❸✇✼✁➽ ✺ ❞❢❡★s➃✐➁ó✲❞rs✕✐❦q ●➓ ➍✷♠➟✽❧ ✠➪②③ỉ➯♠①➣ ✐❦✉✈➏◗❞r➫❉♠♦✐✼q❸✇✼✁➽ ✺✙➎❐✐✼✉✴➫➶❡❊♣❈❥❉❥✴✇✈❡❊♠❫❧✿❝❈✐✼✙❧ ✠ æ✵➣ ✠ ❞❢❡❫❥❉♥✽✇❦❥③♠t♥✽q➻➏❬❣➟✇●✉●❧❤✐✼❞r✉❉♠♦➫❬❞r❝✉ ✺✙➓✙❜❀❝❉♠♦⑥✉ ✠ ✠ ❞r❡①✐✼✉▲❞r➫❉♠♦✐✼q➧✇✼✿➽ ✺✙➎❵æ✵➣✐✼✉✴➫▲❞➵❧❫➽➍✇●q➻qr✇➁➮★❡✶➽➍♥✽✇❦s ➸ï♥✽✇❦❥③✇●❡✿❞➻❧✿❞r✇❦✉❃➜❉➓ ➤❈➑➓ ß➶❧✽❝❈✐➁❧➃❧✽❝❉♠t♥✽♠✙♠➟ó✲❞❢❡❅❧❤❡ ã ➔❡❬✭✺ ➮❆❞➵❧✽❝ ✐ ✠ ✠✪❥✱✗✳✺✙➓❱❒❈✇❦♥❩✐❦✉✈➏ ♠tqr♠ts✕♠♦✉●❁❧ ✝ÿã⑥✠ æ➯➣ ➎➀✐❦✉❈➫✤✐❦æ➯✉✈➣ Ï➏ ã✵✠❈æ✵➎➀➣ ➮✰♠➬✠ ❝✴✐⑩æ➯➳❦➣ ♠ ✐ ✠ ✝✍❥✳á➷➒ ✠ ✐ ✝✓✠ á✛❥✣ã ✠ ✐ ✠ æ✵➣ ✠⑥❥✽✗❃✺✙➎➀✐❦✉❈➫ ❧✿❝❈❞r❡➯❡❊❝❈✇➁➮★❡❆❧✿❝✴✐➁❧ ✠ ✝♠ã✔✠ ➎➴❡✿✇ ✠ ✠ ✗✷✠ ➓➘➔✰♠❺❣t✐✼♣✴❡❊❍♠ ✺ ❞r❡➯↔★✇❿♠➟❧✽❝❉♠t♥✽❞❢✐✼✉➀➎✴❧✿❝❉♠①❞r➫❉♠♦✐✼q ✠➃❞❢❡❀✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏◗➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫➴➎❉✐❦✉❈➫➪❞➻➽❵➮➧♠✶qr♠➟❭ ❧ ☎➃②③♠✶❧✿❝❈♠❫❥❉♥✽✇❿➫❉♣❈❣➹❧❆✇✼➽❸❧✿❝❈♠♦❡✿♠✪➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿✇●♥✽❡♦➎✈❧✿❝❉♠♦✉ ☎③✠ æ➯➣ ✗✘✺✙➎✈❡❊❝❈✇➁➮❆❞➻✉❉➨✶❧✽❝❈✐➁☞❧ ✠ æ✵➣ ❞r❡ï✐➯➽➍♥❤✐❦❣➟❧✿❞r✇❦æ➯✉❈➣ ✐❦q❉❞❢➫✲♠♦✐❦➙ q ➓➋❒❉♣❉♥✿❧✿❝❈♠t♥✽s✗✇●♥✿♠●q➎ ☎③✠ æ➯➣ ❞r❡✫✐✼✉✕❞r➫❉♠♦✐✼q ✇✼✁➽ æ✵✺✙➣ ➎❐❡✿✇➃❞➵➙ ❧➯❞r❡❀✃✴✉❉❞➵❧✽♠tæ➯qr➣➏➒➨❦♠t✉❈♠t♥❤✐➁❧✿æ➯♠❺➫➴➣ ➎❈❡✽✐⑩✹➏ ☎③✠ ➒ ➧ ♣❦➳ ➣ ✺♠á ♣ ➓✰→➥❧✶❣t✐❦✉➼②③♠①❣❤❝❈♠♦❣❤④❦♠❺➫◗❧✿❝❈✐✼❧ ✠ ➒ ➧ ✺♠á ☎ ➓➋❜❀❝❿♣❈✥❡ ✠ ❞❢❡➋✐★➽➆✐❦❞➵❧✽❝✲➽➍♣❉✞q ✺❯❪ ❫r➛➡❡❊♣❉②❈s✗✇✲➫✲♣❈q➻♠✰✇✼✝➽ ➔◆❧✿❝❈✐✼❧➋❞❢❡❇✃❈✉❉❞➻❧✿♠♦q➻➏ ➨❦♠♦✉❉♠t♥❤✐➁❧✽♠♦➫✙♣❦➳ ✐●➣ ❡➘❋✐ ✺✕♣ ➛ s✕✇✲➫✲♣❉qr♠❦➎➴✐❦✉❈➫➶❡✿✇ ✠ ❞❢❡➯❞➻✉✈❧✽♠t➨❦♥❤✐✼q❇✠ ✇➁➳❦♠♦❭♥ ✺✙➓✪➣❿❞➻✉✴❣➟♠♠ ✺ ❞r❡➯✐❦❡✽❡✿♣❉s✕♠♦➫➒❧✽✇ ②③♠➯❞r✉✈❧✿♠♦➨❦♥❤✐✼qrq➻➏❩❣tq➻✇✈æ✵❡❊♠❺➣ ➫➴➎✈❧✿❝❉❞❢❡❆❞rs✗❥❈q➻❞r♠♦❡✰❧✽❝❈✐➁❧ ✠ ã✒✺✙➎❉❣➟✇●✉✈❧✿♥❤✐❦➫✲❞❢❣➹❧✽❞➻æ➯✉❉➣➨①❧✿❝❈♠✶❣❤❝❈✇❦❞❢❣➟♠✶✇✼➽ ✠ ✸➓ ❬❬♠ ❣➟✇●✉❈❣➟qr♣❈➫✲♠➯❧✽❝❈✐➁✿❧ ✠ ✠✕❞❢✣❡ ✄➦✠✍✆➴❥❉♥✽✇❦❥③♠t♥✽q➻➏➃❣➟✇●✉✈❧✽✐✼❞r✉❉♠❺➫➪❞r✫✉ ✺➶➎❉❡❊♠✇ ✠ ✠❍➒●✺✙➎❉✐❦✉❈➫❩❧✽❝❿♣❈✤❡ ✠✕❞r❡ ❞r✉✈➳●♠t♥✿❧✿❞r②❉qr♠❦ê ➓ é ❜❀❝❉♠❩✉❈♠➟ó❿❧➬❧✽❝❉♠t✇●♥✿♠♦s✺❞rs✕❥❉q➻❞r♠♦❡➬❧✿❝✴✐➁❧➬♣❉✉❈❞ ♣❉♠➪➽➆✐❦❣➹❧✽✇❦♥✽✱❞ ❛❺✐➁❧✽❞➻✇●✉❬✇❦➽★❞r➫❉♠♦✐✼q❢❡❫❝❈✇❦q❢➫❉❡❫❞r✉❛❧✿❝❈♠ ♥✽❞➻✉❉➨✈❡➃❧✽❝❈✐➁❧➒✐✼♥✽♠✙✇✼➽❫❞r✉●❧✽♠t♥✽♠♦❡❊❧➪❞r✉❪✉❿♣❉s➬②③♠t♥➪❧✿❏ ❝❉♠♦✇❦♥✽➏❦❿ ➓ ❬❬♠ ❡❊❧✽✐✼❧✿♠✙❧✽❝❉♠➶❧✽❝❉♠t✇●♥✿♠♦s➼➎❆➮❆❞➻❧✿❝✂✐ ♥✽♠➟➽➍♠t♥✽♠t✉✴❣➟♠❀❧✿✇①✐✪❥❉♥✽✇✈✇❦➽❐❧✿❝❈✐✼❧➧♣❈❡✿♠♦➫➃❜❀❝❉♠♦✇❦♥✽♠tsÛ➜✲➓ ➢❈➓r➞♦↕❉➓❇→➡✉➃❧✿❝❈♠❆❧✿❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts➒➎ ✺Û❣ ❞r❡➧✐✼✉➃❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q ♠➟ó❿❧✽♠t✉❈❡✿❞➻✇●✉➪❣ ✇❦☛➽ ✺✙➎✲✐✼✉✴➫◗❡✿✇①❞➻❧✰➽➍✇❦qrq➻✇➁➮★❡➧➽➍♥✽✇❦s✦❜❀❝❉♠♦✇❦♥✽♠ts ➜✲➓ ➢❈➓ ➩✪❧✽❝❈✐➁❧❆❣ ♠♦➳❦♠t♥✽➏✕✉❉✇❦✏✉ ❛t♠t♥✽✇➬❥❈♥✿❞rs✕♠ ❞❢➫✲♠♦✐❦q❉✇✼➽ ✺ ❞r❡ïs✕✐✼ó✲❞➻s➃✐✼q ➓❸→➥❧✫❞r❡ï✉❉✇✼❧ï❧✽✇❿✇❫➫✲➱❞ ➮❩❣t♣❉q➵❧✫❧✿✇✪❥❉♥✽✇➁➳❦♠✰❧✿❝✴❣ ✐➁❧ ✺ ❞❢❡ï❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q➻qr➏➬❣➟qr✇●❡✿♠♦➫➀➎ ❡✿✇①❧✽❝❉♠✪❝❈✐❦♥✽➫✲♠❺❡❅❧❆❥❈✐❦♥❊❧❆✇❦➽✷❧✿❝❈♠✪❥❉♥✿✇❿✇❦➽❇qr❞➻♠❺❡❆❞➻✉✙❡✿❝❉✇➁➮❆❞r✉❉➨➬❧✽❝❈✐➁❧ ✺ ❞❢❡❆✐✕↔★✇❿♠➟❧✽❝❉♠t♥✽❞r✐❦✉➒♥✿❞r✉❉➨❈➓ ❾✪✇➋Õ✛✇❤➅⑧➈✺❺❸❻✂➉➂❼●①●❋❤❻✴❍✺❺❸❻❽➈✧➊⑥➅✚➁Ĩ➈s➊ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ Ơ✽r✪❰ å➜ø✷❾❿⑨✴⑧➁❾⑥ù â✵Ù✛✚✘Ù ø✴ø→✕✘✗✚✆❁✺ ✿✜✗ÿ✫✓✄❄✦★✄✏✆✒✗Û✩✍✞✜✫✍✰❽☛➡✠✍✹❍✫✍✦★✄❄❁✸✦★✆✟❃✏✂✑✌✏✠✍✆✟✦❇✗✚✄✏✆➆đ❽✗✚✰✱☛❛✾✲✜✣✫✓✄➦☛ ✰✱✗✚✆➢➔ ✿✡✗➏✫✣đ➢✄✝✦★✆Û✗❍✗✑❊➡✆✒✗✚✄➭✢☎✦❇✠✓✄❍đ❽✗✚✰✱☛Ï✠⑧Þ✙✾♠Ü✖✁ Þ ✺ ❣ ✦ð✢✮✆❇❃✛✗✮✢✑✗✚✆●✠⑧Þ❍✫✓✰★✰➢✗✚✰✱✗✑✹➏✗✚✄✏✆✟✢✺✠⑧Þ✧➔ ✆✟❃⑥✫✓✆ ❣ ✦ð✢➜✫✷✚✮✗✙☛➡✗❄✜✽✦★✄➦☛ÿ☛➡✠✓✹➏✫✓✦★✄✬Ü ✫✓✞✡✗➞✦★✄✝✆Û✗Û✩➡✞✜✫✓✰➵✠✍✼✽✗✚✞❭✺✒✜➢✆✟❃⑥✗✚✄ ✺❙ ịĩ tts ò ộ t rsqtsrs st r tstt s⑩❫➀❞❢❡✰❧✿❝❉♠✶❞r✉●❧✽♠t➨●♥✽✐❦q ❣➟qr✇●❡✿♣❉♥✽♠➲✇❦✸➽ ❵ ❞r✄✉ ❣ ✐ s✛❥➹➎❿❧✿❝❈♠✶❡✿❥❉qr❞➵❧✿❧✿❞r✉❉➨✗✃❈♠tq❢➫◗✇➁➳❦♠t♥✤❣ ✇✼➽✘❡❅t✂✉ ➞❦➓➋→➥❧❀➽➍✇❦qrqr✇➁➮★❡ï❧✽❝❈✐➁❧✧❵✂❪ s⑩❫➀❞r❡ ✐✕ñ➲♠❺➫✲♠t④❿❞r✉❈➫➒➫✲✇❦s➃✐❦❞➻✉➀➓ Ý➯ú➪Ý➯➄❩à①⑤♦ê➀Ý✪ê✁r❵ê✷Ý✶à①å❫⑤❺ã➃è â➯Ù⑨✚ ❴s t❭➆✦❼③❺❶➇✵✇❽❼❱⑩❚✇❊✉☞➯ ➨③➲ ⑦➏❸❁⑩✍➃✸⑦❹➃✦✇❽✈✑➄✍➂◗⑩✍❷❹❷➑➜✶❾➠❷➏❺✍❸❫✈❶⑧♠⑧❨❺❴❿✭⑩✍⑦❹➃✖t ➎✦t❭➆✦➀ ➛❆➛ ❺❴❸❫✈✽✇❽❼❱⑩❚✇❇✇❽❼❆✈❲➂❽⑦➏➃❆➄❬✈➈⑦❹❸✙⑩✍➃✄⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷✥✈✑↔✦✇❽✈♦➃③❸❫⑦❹❺✍➃✄❺✍❻✍✈✴✇➩➓➍⑩❦➃❱⑧✫✈✴✇✥⑦❹❸✽⑩❦➃✄⑦❹➃✦✇❽✈✑➄✍➂◗⑩✍❷ ✈➠↔❨✇❽✈✑➃③❸❫⑦❹❺❴➃✸❺✍❻✣➅❭t✣➆✦❼③❺❶➇✵✇❽❼❱⑩❚❝ ✇ ✈⑥⑦❹❸☞⑩✍➃♠⑦❹➃✢✇❽✈♦➄❦➂◗⑩✍❷✖✈✑↔✦✇❽✈♦➃③❸❫⑦❹❺❴➃✲❺✍❻✣➅❭t ➔❨t✿✉✖✈✑✍ ✇ ✈⑥⑤☎✈❇⑩❦➃♠⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷➐✈✑↔✦✇❽✈♦➃❆❸❫⑦➏❺✍➃♠❺✍❻✣➅✿t❳➆✦❼③❺❶➇⑥✇❽❼❱⑩❦✇✁✇❽❼❆✈ ➛ ❺❴❷➑➜❨➃③❺❴❿❲⑦➏⑩❦❷➧➂❽⑦❹➃③❲ ➄ ✈✿➯ ➨③➲ ⑦❹❸✼⑩❦➃ ⑦❹➃✢✇❽✈♦➄❦➂◗⑩✍❷✖✈✑↔✦✇❽✈♦➃③❸❫⑦❹❺❴➃✲❺✍❻➍➅❇➯ ➨③➲ t ➞ t✿→➣➂❽❺❚➁❩✈✼✇❽❼③⑩❦✇❁⑩✍➃✢➜❍➀③➃❆②⑦ ①✢➀❆✈❁❻❉⑩✍❾➠✇❽❺✍➂❽③⑦ ❑❶⑩❚✇❽⑦❹❺❴➃❛⑧❆❺✍❿✭⑩✍⑦❹➃✲⑦❹❸☞⑦➏➃✢✇❽✈♦➄❦➂◗⑩✍❷❹❷➑➜♠❾➠❷➏❺✍❸❫✈❶⑧✖t ➤✦t✿✉✖✈✑✇✕ä➟⑤☎✈❭⑩✍➃■⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷➣⑧❆❺✍❿✭⑩✍⑦❹➃➧t❳→★➂❽❺❚➁❩✈✿✇❽❼❱⑩❚✇✤ä❃⑦❹❸✕❁ ⑩ ■✕✈❶⑧❨❃✈ ❏✦⑦➏➃③⑧♠⑧❆❺✍❿✭⑩✍⑦❹➃♠⑦➑❻✣⑩✍➃③⑧♠❺❴➃③❷➑➜ ⑦➑❻❳ä❵⑦➏❸✼➡✼❺✢✈✑✇❽❼❆✈✑➂❽⑦➏⑩✍➃➧➓➐⑦❹➃✦✇❽✈✑➄✍➂◗⑩✍❷❹❷➑➜❋❾✑❷❹❺❴❸❫✈❶⑧❛⑦❹➃❋⑦➑✇❽✁ ❸ ①✢➀③❺❦✇❽⑦➏✈✑➃✦✇✼➦❱✈♦❷➏⑧✖➓➧⑩❦➃❱⑧✒ä❲➝❦①✲⑦❹❸✿ã☞➂❫✇❽⑦❹➃③⑦➏⑩❦➃ ❻✛❺✍➂❁⑩✍❷❹❷➧➃③❺❴◆➃ ❑♦✈✑➂❽❺✽⑦➏⑧❨✈❶⑩✍❷❹❸❁①✽❺✍❻➍ä✸t ➽❨t✿✉✖✈✑✴✇ ✈⑥⑤☎✈✿⑩✍➃✸⑦➏➃✢✇❽✈♦➄❦➂◗⑩✍❷➧✈✑↔✦✇❽✈♦➃③❸❫⑦❹❺❴➃✲❺✍❻➍➅❭t➍→➣➂❽❺❚➁❩✈✕✇❽❼❱⑩❚✇✼④ ➳ ➅✕➵➍➊⑥➅✄➌✶④ ➳ ✈❁➵➠t ➝✼➠✈➝ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❶❸❷✧①✂❹✧❺❸❻❽❼❿❾⑥✇➀❶➂➁➂➃✯➃❩➄❝❺✝①●❺➆➅✽➇➆❻❩❼➂➅⑧➈✮➉●➊ ④ ềệỷỗý qtrù ủsòs tù ò ➔✰♠♦✐●❣❤❝❿➏❦➎✼➐❉➓✼➑➬➓➻➎✈✐✼✉❈➫➜❬ ➓❦đ①➓✼➔➧q❢✐✼❞r♥❺➎ ✾ ✿✙✢☎✆✻✞✜✫➡✎✚✆ ✾ ✰ ✩✪✗✽✿☎✞✜✫✼➎✈➝ ➙q❼ ➺✫➫➴➓r➎✍❬▲✐⑩➳❦♠♦qr✐❦✉❈➫➬➸✫♥✿♠❺❡✿❡♦➎ ➸✫♥✿✇✈❡❊❥③♠♦❣➟❧Ĩ➲❜ ♠t❞r➨❦❝✈❧✽❡♦➎✲→➡q➻q ➓r➎➀➞♦➩●➩❦➠❉➓ ❪ ➤✓❫ ❫ ➺✫❞r❡✿♠t✉❿②❉♣❈➫➀➎✈ñ①➓➻➎❸✶➢✠✓✹✺✹✺✌✛✆Û✫✍✆✟✦★✼✓✗ ✾ ✰ ✩✪✗❀✿✑✞✜✫✺❁✸✦★✆✟❃✥✫❂❅✘✦❇✗✚❁❄✆✒✠✓❁❉✫✍✞✜☛ ✾ ✰ ✩✪✗❀✿✑✞✜✫✓✦❇✎♠❊●✗✡✠✍✹❍❦✗ ♥ ✆✻✞☎➁✔ ➎ ❴ ♥❤✐❦➫✲♣✴✐➁❧✿♠➘❜✷♠tó✈❧❤❡❵❞r✉◗❮✙✐➁❧✽❝❉♠ts➃✐✼❧✿❞❢❣t❡♦➎q❵❽ ✇❦q ➓❈➞⑩➜✼↕❈➎●➣❿❥❉♥✽❞➻✉❈➨❦♠t♥✿➛✕❵❽ ♠t♥✽qr✐❦➨❈➎❦↔➲♠t➮❾ï❺ ✇❦♥✽④❐➎ ❺➞ ➩❦➩●➜❉➓ ❪ ➢✍❫➬➐●✐❦❣t✇❦②❈❡✿✇❦✉➀➎❿↔❫➓r➎✖❿✧✫✽✢☎✦❇✎ ✾ ✰ ✩✪✗❀✿✑✞✜✫✮✁➹➎✴➝ ➙q❼ ➺✫➫➴➓r➎➭❬ ➓✏❜➬➓❈❒❉♥✽♠t♠♦s➃✐✼✉➁➀ ➦➧✇❦s✕❥❈✐❦✉❿➏➪➸ï♣❉②❉➛ qr❞r❡✿❝❉♠♦♥✽❡♦➎❈➣✲✐✼✉➒❒❉♥❤✐✼✉✴❣➟❞❢❡✿❣t✇❈➎❐➞♦➩●❰●➜✲➓ ❪ ✽➜ ❫➬➐●✐❦❣t✇❦②❈❡✿✇❦✉➀➎●↔❫➓r✻➎ ❿✧✫✽✢☎✦❇✎ ✾ ✰ ✩⑩✗✽✿☎✞✡✫✖✁✳✁➹➎✲➝ ➙◆❼ ➺➧➫➴➓➻➎✪❬ ➓⑥❜❫➓❿❒❉♥✽♠t♠ts➃✐❦✉✸➀➊➦➧✇❦s✕❥❈✐✼✉❿➏✕➸ï♣❉②❉➛ qr❞r❡✿❝❉♠♦♥✽❡♦➎❈➣✲✐✼✉➒❒❉♥❤✐✼✉✴❣➟❞❢❡✿❣t✇❈➎❐➞♦➩●❰❦➩❉➓ ❪ ✓➠ ❫➞➍❇✐✼✉❉➨✴➎✲➣➴➓➻➎ ✾ ✰ ✩✪✗✽✿☎✞✜✫✼➎❉q➤ ➂ ❼ ➺✫➫➴➓r➎❉➑➲➫❈➫✲❞r❡✿✇❦✉❉➛✻❬❬♠♦❡✿q➻♠♦➏❩➸ï♣❉②❈q➻❞❢❡❊❝❈❞➻✉❉➨❩➦➧✇❈➓r➎✲→➡✉❈❣❦➓➻➎❉➚❆♠❺✐❦➫✲❞r✉❉➨✴➎ ❮✙✐●❡✿❡♦➓r➎➴➞♦➩❦➩●➤❉➓ ❪➑ß❀❫➬❮✙✐✼❧✽❡✿♣❉s➬♣❈♥✽✐❈✬➎ ❜➬➓➻➂➎ ✶➢✠✍✹✮✹✺✌✛✆Û✫✍✆✟✦★✼✓✗➞✤✧✦★✄✪✩❄Ý✵❃✛✗✙✠✓✞☎✔➁➎➋➦✰✐❦s➬②❉♥✽❞❢➫✲➨❦♠➬➭➲✉❉❞r➳❦♠t♥❤❡✿❞➵❧❅➏➶➸✫♥✿♠❺❡✿❡♦➎ ➦✰✐❦s➬②❉♥✽❞r➫❉➨❦♠❦➎❐➞❺➩❦❰❦➠❈➓ ❪ ✓❰ ❫➬➣❿❝✴✐✼♥✽❥➀➎❺➚❫❄➓ ❺①➓r✪➎ ➃✝✆✒✗✒ß✝✢➢✦★✄➷✶✸✠✍✹✮✹✺✌✛✆✒✫✓✆✻✦★✼✽✗ ✾ ✰ ✩✪✗✽✿☎✞✜✫✼✓➎ ➍➀✇❦✉✴➫✲✇❦✉❫❮✙✐✼❧✿❝❉♠♦s✕✐✼❧✿❞❢❣t✐❦q●➣❿✇✲❣➟❞r♠➟❧❅➏ ➣✈❧✽♣❈➫✲♠♦✉●❧➲❜❇♠➟ó❿❧❤❡t✻➎ ❽❵✇●q ➓➴➞❺➩❉➎✴➦✰✐❦s➬②❉♥✽❞r➫❉➨❦♠✶➭★✉❉❞r➳❦♠♦♥✽❡✿❞➵❧❅➏◗➸ï♥✽♠♦❡✽❡t➎❈➦✰✐✼s①②❉♥✽❞r➫✲➨●♠❦➎❐➞♦➩●➩❦↕❈➓ ❪ ✓➩ ❫❁❽ï✐❦✉➼➫✲♠♦●♥ ❬▲✐✼♠t♥❤➫✲♠♦✉➀➎❉➔➯➭➓ ➍ï➓r➎ ✾ ✰ ✩✪✗❀✿✑✞✜✫➁➎③➣❿❥❉♥✽❞➻✉❉➨●♠t♥✿➄➛ ❽❵♠♦♥✿q❢✐✼➨✴➎✈↔➲♠t❻ ➮ ❺ï✇❦♥✽④❐➎➴➞♦➩❦➩❈➞❦➓ ❪➻➞♦✓↕ ❫✖❬▲✐✼qr④❦♠♦♥♦➎③➺ïqr②✴♠♦♥❊❧✶➑❫✵➓ ✁☎✄✏✆✻✞✜✠❀☛✓✌✏✎✚✆✟✦❇✠✍✄ ✆Û✠ ✾ ✿☎✢✙✆✻✞✜✫⑩✎✑✆ ✾ ✰ ✩✪✗❀✿✑✞✜✫✼➎❐➚➲✐✼✉❈➫✲✇●ỵ s ❜★✇❦♣✴❡❊♠●➎③↔➲♠t➮ ❺ï✇●♥✿④❐➎➴➞♦➩●③❰ ß✲➓ ➝✼➠❦➤ ➝✼➠❦➢ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✚④⑥⑤⑧⑦⑩⑨ ❙➣➹ ÿ✐➅❻➆ ⑩✍❷❹➄✍✈♦⑤❆➂◗⑩❦⑦⑨❾✑⑩✍❷❹❷➑➜■❾✑❷❹❺❴❸❫✈❶⑧✲➦③✈♦❷➏⑧✖➓③➎ ➞➈➇ ⑩✍❸❫❸❫❺✦❾➠⑦⑨⑩❚✇❽✈❶⑧ ➛ ➂❽⑦❹❿❲✈✼⑦➏⑧❨✈❶⑩✍❷❉➓✞➎ ➞ ➔ ❾✑❷❹❺❴❸❫➀❨➂❽✈❴➓❱⑦❹➃✢✇❽✈♦➄❦➂◗⑩✍❷❉➓✞➎✍➈➤ ➉ ■✕✈❶⑧❨❃✈ ❏✦⑦❹➃❱⑧✖➓③➎❦➈➔ ➊ ■✕✈❶⑧❨❃✈ ❏✦⑦❹➃❱⑧❍⑧❆❺❴❿✭⑩❦⑦❹➃➧➓❱➎❴▼➤ ❖ ⑧❆⑦❹❿❲✈♦➃❆❸❫⑦❹❺❴➃➧q➓ ➋✕➂❽➀❆❷➏❷❉➓❱➎ ➈➞ ➇ ⑧❆❺✍❿✭⑩✍⑦❹➃➧q➓ ■✕✈♦⑧❆❃✈ ❏✦⑦❹➃❱⑧✞➓❱➎✍▼➤ ❖ ✈♦❷❹✈♦❿❲✈♦➃✢✇❶➓❨⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷➸➓☎➎❴➤✍➤ ✈✑↔✦✇❽✈♦➃❆❸❫⑦➏❺✍➃➧➓❆⑦❹➃✦✇❽✈✑➄✍➂◗⑩✍❷❉➓☎➎❴➤❴➤ ➦❱✈✑❷⑨⑧✞➓❱⑩❦❷❹➄❴✈♦⑤❨➂◗⑩✍⑦➏❾♦⑩✍❷❹❷➑➜■❾✑❷❹❺✍❸❫✈❶⑧✖➓☎➎ ✞➞ ➇ ❻✛➂◗⑩✍❾➠✇❽⑦❹❺❴➃③⑩✍❷✪⑦➏⑧❆✈♦⑩✍❷❉➓☎➎✍▼➤ ❖ ➄❴❺✍⑦❹➃③➄✭⑧❆❺❶➇✁➃❍✇❽❼③✈♦❺❦➂❽✈♦❿♠➓☎➎✍➤▼➊ ➄❴❺✍⑦❹➃③➄❲➀ ➛ ✇❽❼③✈♦❺❦➂❽✈♦❿♠➓③➎❴➤ ➇ ➌ ⑦❹❷❹⑤☎✈✑➂❫✇❶➓❱➎ ➞ ➊ ⑦➏⑧❆✈❶⑩❦❷❉➓③❻✛➂◗⑩✍❾➠✇❽⑦❹❺❴➃③⑩✍❷❉➓✖➎❴➤➍❖ ⑦➏⑧❆✈❶⑩❦❷❉➓❱⑦➑➂❫➂❽✈❶⑧❆➀③❾✑⑦❹⑤③❷❹✈❴➓❱➎ ➞ ➎ ⑦➏⑧❆✈❶⑩❦❷❉➓ ➛ ➂❽⑦❹❿✭⑩❚➂❫➜✢➓❆➎ ➞ ➎ ⑦❹➃❱❾✑❺✍❿ ➛ ⑩❚➂◗⑩✍⑤③⑦❹❷❹⑦➑✇Ö➜❍✇❽❼③✈♦❺❦➂❽✈♦❿♠➓③➎❴➤ ➇ ⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷✪❾✑❷❹❺❴❸❫➀❨➂❽✈❴➓✞➎✍➤➈➉ ⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷➐✈♦❷❹✈♦❿❲✈♦➃✢✇❶➓③➎❴➤✍➤ ⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷➐✈✑↔✦✇❽✈♦➃❆❸❫⑦➏❺✍➃✸➂❽⑦❹➃③➄❨➓✞➎✍➤❴➤ ⑦❹➃✢✇❽✈♦➄✍➂◗⑩❦❷➏❷➑➜♠❾✑❷❹❺❴❸❫✈❶⑧✞➓☎➎✍➤➈➉ ⑦❹➃✦➁❩✈✑➂❫✇❽⑦❹⑤③❷❹✈✼❻⑨➂◗⑩❴❾➠✇❽⑦❹❺❴➃③⑩✍❷✪⑦➏⑧❨✈❶⑩✍❷❉➓✞➎✍➤▼❖ ⑦➑➂❫➂❽✈❶⑧❆➀③❾✑⑦❹⑤③❷❹✈✤⑦➏⑧❆✈❶⑩❦❷❉➓✞➎ ➞ ➎ ➋✕➂❽➀③❷❹❷❉➓❱➎ ✞➞ ➇ ➋✕➂❽➀③❷❹❷❉➓❱➎ ✞➞ ➇ ➋✕➂❽➀③❷❹❷➧⑧❆⑦❹❿❲✈♦➃❆❸❫⑦➏❺✍➃➧➓③➎ ➈➞ ➇ ✉➐⑩❦➎❸ ❏❩✈✑➂❶➓❱➎ ➞ ❖ ❷➑➜❨⑦➏➃❆➄✽❺❚➁❩✈✑➂❳✇❽❼❆✈♦❺✍➂❽✈♦❿♠➓❱➎❴➤ ➇ ➏ ⑩❴❾✑⑩✍➀③❷❹✈✑➜✢➓☎➎ ➞ ❖ ➃③⑦❹❷✞➂◗⑩❴⑧❨⑦⑨❾✑⑩✍❷❉➓✞➎ ➞ s ➡✼❺✢✈➠✇❽❼③✈✑➂❶➓❱➎ ➞ ❖ ➛ ❺❶➇✥✈✑➂☞❸❫✈✑➂❽⑦❹✈♦❸♦➓❆➂❽⑦❹➃③➄✽❺❦❻Ö➓✞➎ ➞ ➽ ➛ ➂❽⑦❹❿✭⑩❚➂❫➜✸⑦➏⑧❨✈❶⑩✍❷❉➓❱➎ ➞ ➎ ➛ ➂❽⑦❹❿✭⑩❚➂❫➜✸❸❫➀❆⑤③❿❲❺✦⑧❨➀③❷❹✈❴➓❆➎ ➞ ➊ ❺ ➐❇➓☎➎ ➞ ➔ ➛ ➂❽⑦❹❿❲✈✕⑦➏⑧❨✈❶⑩✍❷❉➓☎⑩❦❸❫❸❫❺✦❾✑⑦➏⑩❦✇❽✈❶⑧✲✇❽❁ ➛ ➂❽⑦❹❿❲✈✼➂◗⑩✍⑧❆⑦➏❾♦⑩❦❷➸➓☎➎ ➞ ➎ ➛ ➂❽⑦❹➃③❾✑⑦ ➛ ⑩✍❷✖⑦➏⑧❆✈❶⑩❦❷➧✇❽❼❆✈♦❺✍➂❽✈♦❿♠➓❨➄✍✈♦➃③✈✑➂◗⑩❦❷❹⑦➑❑✑✈❶⑧✖➓☎➎ ✞➞ ➇ ➛ ➂❽⑦❹➃③❾✑⑦ ➛ ⑩✍❷✖⑦➏⑧❆✈❶⑩❦❷➧✇❽❼❆✈♦❺✍➂❽✈♦❿♠➓③➎ ✞➞ ➇ ➂◗⑩❴⑧❨⑦➏❾♦⑩✍❷❉➓❱➃❆⑦❹❷➸➓❱➎ ➞ s ➂◗⑩❴⑧❨⑦➏❾♦⑩✍❷❉➓❱❺❦❻➍⑩✍➃✸⑦⑨⑧❨✈❶⑩✍❷❉➓☎➎ ➞ ➎ ➂◗⑩❴⑧❨⑦➏❾♦⑩✍❷❉➓ ➛ ➂❽⑦❹❿❲✈❴➓③➎ ➞ ➎ ➂❽⑦❹➃③➄❨➓③❺❦❻ ➛ ❺❚➇☛✈✑➂☞❸❫✈✑➂❽⑦❹✈♦❸♦➓✞➎ ➞ ➽ ❸❫➀③⑤❆❿❲❺✦⑧❆➀❆❷➏✈✍➓ ➛ ➂❽⑦❹❿✭⑩❦➂❫➜✢➓❆➎ ➞ ➊ ✇❽❼③✈✑❺✍➂❽✈♦❿♠➓❨➄❴✈✑➃③✈✑➂◗⑩❦❷➏③⑦ ❑♦✈♦⑧ ➛ ➂❽⑦❹➃❱❾✑⑦ ➛ ⑩✍❷✖⑦⑨⑧❨✈❶⑩✍❷❉➓☎➎ ✞➞ ➇ ➅⑧➈✧Ñ✧❻✍❍ ➅⑧➈✂Đs❻✴❍ ✇❽❼③✈✑❺✍➂❽✈♦❿♠➓❨➄❴❺✍⑦❹➃③➄✭⑧❆❺❶➇✁➃✖➓☎➎✍➤▼➊ ✇❽❼③✈✑❺✍➂❽✈♦❿♠➓❨➄❴❺✍⑦❹➃③➄❲➀ ➛ ➓③➎❴➤ ➇ ✇❽❼③✈✑❺✍➂❽✈♦❿♠➓❨⑦❹➃❱❾✑❺✍❿ ➛ ⑩❚➂◗⑩✍⑤③⑦❹❷❹⑦➑✇Ư➜✢➓❱➎❴➤ ➇ ✇❽❼③✈✑❺✍➂❽✈♦❿♠➓❨❷➑➜❨⑦➏➃❆➄✽❺❚➁❩✈✑➂❶➓❱➎❴➤ ➇ ✇❽❼③✈✑❺✍➂❽✈♦❿♠➓ ➛ ➂❽⑦❹➃③❾✑⑦ ➛ ⑩✍❷✖⑦➏⑧❆✈❶⑩❦❷❉➓✞➎ ➈➞ ➇ ✈✏✇ ①✮✇ ②●③✑④✛⑤⑧⑦⑩⑨ Ô✽r➡❾
- Xem thêm -

Xem thêm: Introductory lectures on rings and modules, Introductory lectures on rings and modules

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay