Về việc sử dụng vốn sự nghiệp giao thông

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 16:12

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Số: 06/2008/CT-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Pleiku, ngày 17 tháng năm 2008 CHỈ THỊ Về việc sử dụng vốn nghiệp giao thông phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Trong năm qua, nhiều nguồn vốn đầu tư khác (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, nguồn đóng góp doanh nghiệp đứng chân địa bàn nhân dân ) hệ thống đường giao thông địa bàn tỉnh ngày hồn thiện Đến nay, tồn tỉnh có 100% xã có đường tơ đến trung tâm xã, 100% đường từ tỉnh đến huyện rải nhựa Công tác tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông tỉnh quan tâm đầu tư, nhờ đó, hệ thống đường giao thơng nơng thơn mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn chưa khắp; nguồn vốn nghiệp giao thông, vốn phát triển giao thông nông thôn sử dụng chưa hiệu quả; công tác quản lý phương tiện tỉnh trang bị chưa tốt; việc tổ chức giám sát thi cơng chưa chặt chẽ, gây lãng phí; cơng tác quản lý, khai thác, tu bảo dưỡng cơng trình chưa trọng mức nên số cơng trình nhanh xuống cấp, hiệu thấp Cán làm công tác giao thông địa phương (đặc biệt cán cấp xã) yếu chun mơn, nghiệp vụ, thiếu nhân lực nên chưa đáp ứng nhiệm vụ quản lý mạng lưới giao thông nông thôn địa bàn Để thực tốt việc sử dụng nguồn vốn nghiệp giao thông phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh, khắc phục triệt để tồn tại, yếu nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1/ Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi chung UBND cấp huyện) có nhiệm vụ: - Chủ trì phối hợp với Mặt trận đồn thể đạo Phòng, ban liên quan, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm nhân dân việc phát triển bảo vệ công trình giao thơng nơng thơn - Bố trí kinh phí quản lý nguồn kinh phí nghiệp giao thơng theo qui định Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 Bộ Tài chính, Bộ Giao thơng vận tải Hướng dẫn chế độ quản lý, tốn, tốn kinh phí nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Nhà nước nhân dân làm" việc xây dựng tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, theo phương châm: "Vốn Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nguồn vốn nhân dân quan trọng", "Nhân dân làm chính, Nhà nước hỗ trợ thiết bị, kỹ thuật, vật tư" Thực tốt Quy chế dân chủ sở "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" việc huy động nguồn vốn tham gia công tác tu bảo dưỡng, xây dựng phát triển đường giao thông nông thôn - Đường giao thông nông thôn xây dựng kiên cố hóa thực việc huy động đóng góp nhân dân, nguồn vốn địa bàn Nhà nước hỗ trợ phần phải xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an tồn giao thơng, theo hồ sơ thiết kế cấp có thẩm quyền phê duyệt Tuỳ theo điều kiện địa chất khu vực, Uỷ ban nhân dân cấp huyện lựa chọn kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa bê tông xi măng cho phù hợp - Tuyển chọn, xếp, bố trí cơng chức có trình độ, lực phòng Quản lý đô thị (đối với thị xã, thành phố) phòng Cơng thương (đối với huyện) để quản lý, theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải địa bàn huyện 2/ Sở Giao thơng vận tải có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài kiểm tra việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn nghiệp giao thông địa bàn tỉnh Việc tra, khen thưởng xử lý vi phạm quản lý, sử dụng vốn nghiệp giao thông thực theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước Rà soát, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thiết kế mẫu, quy trình thực để làm sở thi cơng nghiệm thu cơng trình; thường xun tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tu bảo dưỡng xây dựng đường giao thông nông thôn cho cán giao thông địa phương (nhất cán cấp xã) 3/ Sở Tài chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp kế hoạch hỗ trợ vốn kiên cố hố giao thơng nơng thơn huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh định phân bổ mức vốn hỗ trợ cho địa phương sở mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực chương trình Bộ Tài phân bổ cho tỉnh 4/ Thực chế độ báo cáo: Định kỳ vào ngày 10/5 10/11 hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết thực việc tu bảo dưỡng phát triển đường giao thông nông thôn tháng năm gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc ngành, địa phương thực Chỉ thị tổng hợp báo cáo kết thực gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh vào ngày 15/5 15/11 hàng năm Nhận Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./ TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Thế Dũng ... Sở Giao thơng vận tải có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài kiểm tra việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn nghiệp giao thông địa bàn tỉnh Việc tra, khen thưởng xử lý vi phạm quản lý, sử dụng. .. dân cấp huyện báo cáo kết thực việc tu bảo dưỡng phát triển đường giao thông nông thôn tháng năm gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm... dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tu bảo dưỡng xây dựng đường giao thông nông thôn cho cán giao thông địa phương (nhất cán cấp xã) 3/ Sở Tài chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông vận tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Về việc sử dụng vốn sự nghiệp giao thông, Về việc sử dụng vốn sự nghiệp giao thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay