BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG ADS ROAD TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNG

146 18 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:50

1 GIíI THIƯU CHUNG i Cài đặt tài liệu tham khảo  Download: http://vietbuddytech.com/index.php/taive/dung-thu  Tài liệu tham khảo: http://vietbuddytech.com/index.php/tai-ve/hdsd NUCE – 01/2014 Page - GIíI THIƯU CHUNG ii Tùy biến lệnh tắt  TDL  NUCE – 01/2014 Page - CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO To điểm từ tệp tọa độ NUCE – 01/2014 Page - CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO To im t tọa độ  Ví dụ tệp tọa độ Code Z Y X STT NUCE – 01/2014 Page - CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO To im t ta độ Ngăn cách NUCE – 01/2014 Thay đổi vị trí trng Page - CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO Ci đặt hiển thị điểm đo Hiển thị cao độ thẳng Hiển thị cao độ lệch Hiển thị chữ độc lập NUCE 01/2014 Page - CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO Cài đặt hiển thị điểm đo CDD  NUCE 01/2014 Page - CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO Cài đặt hiển thị điểm đo CDD  Update All NUCE 01/2014 Page - CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO Che điểm tự động  Nhiều điểm đo chồng lấn lên gây khó khăn in ấn  Che khuất nhứng điểm nằm sau  Có thể tr li NUCE 01/2014 Page - 10 CHƯƠNG 3: tuyÕn 11 Thiết kế khuôn áo đường 11.1 Khai báo lớp khuôn đường Áp khuôn tự động NUCE – 01/2014 p khuụn ch im Page - 132 CHƯƠNG 3: tuyÕn 12 Tính diện tích đào đắp i Tổng quan NUCE 01/2014 Page - 133 CHƯƠNG 3: tuyến 12 Tính diện tích đào đắp 12.1 Định nghĩa mã diện tích đào đắp NUCE – 01/2014 Page - 134 CHƯƠNG 3: tuyến 12 Tớnh din tớch o p 12.1 Định nghĩa mã diện tích đào đắp NUCE – 01/2014 Page - 135 CHƯƠNG 3: tuyến 12 Tớnh din tích đào đắp 12.1 Định nghĩa mã diện tích o p NUCE 01/2014 Page - 136 CHƯƠNG 3: tuyÕn 12 Tính diện tích đào đắp 12.2 Tính diện tích đào đắp trắc ngang NUCE – 01/2014 Page - 137 CHƯƠNG 3: tuyến 12 Tớnh din tớch o đắp 12.2 Tính diện tích đào đắp trắc ngang  Nhập cơng thức tính theo mã (xem hình minh họa mã hiệu)  Tích nút hiển thị để xem vùng mã hiệu vẽ NUCE – 01/2014 Page - 138 Vựng mó hiu o nn CHƯƠNG 3: tuyÕn 12 Tính diện tích đào đắp 12.2 Tính diện tích đào đắp trắc ngang  Sự dụng lọc nhóm diện tích để tìm mã nhanh  Phần mềm hiển thị hình ảnh trực quan ứng với mó NUCE 01/2014 Page - 139 CHƯƠNG 3: tuyến 12 Tính diện tích đào đắp 12.3 Lập bảng tổng hợp khối lượng  Bước phải thực sau tính điền diện tích vẽ  Phần mềm lấy giá trị điền vẽ cho vào bảng khối lượng  Nếu sử thủ cơng vẽ bảng khối lượng lấy giá trị sau sửa để đưa vào bảng  Bảng khối lượng không tự update liệu sửa vẽ sau xuất bảng NUCE 01/2014 Page - 140 CHƯƠNG 3: tuyến 13 Bng biểu 13.1 Bảng yếu tố cong NUCE – 01/2014 Page - 141 CHƯƠNG 3: tuyến 13 Bng biu 13.2 Bng cm cong NUCE 01/2014 Page - 142 CHƯƠNG 3: tuyÕn 13 Bảng biểu 13.3 Bảng tọa độ cọc NUCE 01/2014 Page - 143 CHƯƠNG 3: tuyến 13 Bng biểu 13.4 Bảng thống kê bán kính dốc dọc NUCE 01/2014 Page - 144 CHƯƠNG 3: tuyến 13 Bảng biểu 13.4 Copy xóa tuyến NUCE – 01/2014 Page - 145 CHƯƠNG 3: tuyến 13 Bng biu 13.5 Đặt thơng số hiển thị bình đồ tuyến NUCE – 01/2014 Page - 146 ... 01/2014 Page - 15 DXH_XD CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO To im t i tng AutoCAD  Hình thành điểm đo theo format ADS Road Có phương thức tạo điểm từ đối tượng AutoCAD: + Tạo điểm từ AcadPoint + Tạo điểm từ AcadText... CHƯƠNG 1: ĐIểM ĐO Che điểm tự động  Nhiều điểm đo chồng lấn lên gây khó khăn in ấn  Che khuất nhứng điểm nằm sau  Có thể trở li NUCE 01/2014 Page - 10 CHƯƠNG 1: ĐIểM §O Che điểm tự động NUCE
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG ADS ROAD TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNG, BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG ADS ROAD TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay