Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện nhơn trạch, tỉnh đồng nai

91 11 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:48

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HOA THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞCÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ THỰC TIỄN HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HOA THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞCÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ THỰC TIỄN HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Chính trị học Mã số: 31 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CHU VĂN TUẤN HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan Nếu sai, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật Học Viên NGUYỄN THỊ HOA MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƢỜNG HỌC 1.1 Lý luận chung dân chủ 1.2 Một số vấn đề dân chủ sở trường học nước ta 19 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞ TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI 27 2.1 Tổng quan trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 27 2.2 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân việc thực quy chế dân chủ sở trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 30 Chƣơng 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ SỞ TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI 55 3.1 Một số quan điểm thực Quy chế dân chủ sở trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 55 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu thực Quy chế dân chủ sở trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 59 3.3 Một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu thực Quy chế dân chủ sở trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 73 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH: Ban giám hiệu CB-GV-CNV: Cán bộ-giáo viên-công nhân viên CMHS: Cha mẹ học sinh CNXH: Chủ nghĩa xã hội CNH-HĐH: cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa GD&ĐT: Giáo dục đào tạo TTND: Thanh tra nhân dân THPT: Trung học phổ thông UBND: Ủy ban nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng thống kê hai mặt học lực, hạnh kiểm học sinh trƣờng THPT địa bàn huyện Nhơn Trạch ba năm gần đây: Bảng 2.1: THPT Phước Tmoi-giao-duc-dao-tao/322217.vgp>, (15/11/2017) 28 Phạm Hữu Nghị, Về phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tội phạm dự thảo văn kiện Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội 29 Dương Xuân Ngọc (2000) Quy chế thực dân chủ cấp xã, số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Ngọ Văn Nhân (2017) “Thực dân chủ hoạt động quan hành Nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (Bộ Tư Pháp), , (26/5/2017) 31 Nxb Tiến (1986) Từ điển Triết học, Nxb Tiến bộ, Matxcova 32 Lê Minh Quân (2000) Về trình dân chủ hóa XHCN Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 33 Hồ Văn Thông (2003) “Thực Quy chế dân chủ làng xã – vấn đề đặt ra”, Tạp chí Thơng tin Chính trị học (2), Viện khoa học trị, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 34 Hồ Văn Thông – Nguyễn Văn Sáu (2003) Thực Quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 Nguyễn Thị Vy (2014) Mối liên hệ hoàn thiện chế thực dân chủ trực tiếp, dân chủ sở với việc thúc đẩy quyền người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp 2013, Kỷ yếu Hội thảo “Một số vấn đề lí luận, thực tiễn dân chủ trực tiếp, dân chủ sở giới Việt Nam”, Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội PHỤ LỤC Bảng thống kê hai mặt học lực, hạnh kiểm học sinh trƣờng THPT địa bàn huyện Nhơn Trạch ba năm gần đây: Bảng 2.1: THPT Phƣớc Thiền: Học lực Năm Số học lượng 20142015 20152016 20162017 Giỏi SL % Khá SL % Hạnh kiểm TB SL Yếu % Kém SL Khá % SL % TB SL % Yếu SL % 1068 201 18,82 576 53,93 261 24,43 30 2,8 0 999 93,53 64 5,99 0,04 0 1045 199 19,04 530 50,71 290 27,75 26 2,48 0 981 93,87 61 5,83 0,02 0 1098 214 19,49 549 50 1,82 0 1046 95,26 50 4,55 0,18 0 315 28,69 20 SL % Tốt Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai SL % Bảng 2.2: Trƣờng THPT Nhơn Trạch : Học lực Năm Số học lượng 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Giỏi Khá Hạnh kiểm TB Yếu % Kém SL % SL % SL % SL SL 1125 149 13,24 551 48,98 388 34,49 37 3,29 1157 142 12,27 526 45,46 458 39,59 31 1224 188 15,36 641 52,37 379 30,96 15 % Tốt Khá % TB SL SL % SL 1050 93,33 71 6,31 1,36 0 2,68 0 1089 94,12 68 5,88 0 0 1,23 0,08 1191 97,3 32 2,61 0,08 0 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học trường THPT Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Yếu % SL % Bảng 2.3: Trƣờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Học lực Năm Số học lượng 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Giỏi Khá SL % Hạnh kiểm TB SL Yếu SL % % SL 872 59 6,77 300 34,4 918 60 6,54 981 124 12,64 544 55,45 295 30,07 18 Tốt Khá SL % SL 0 876 90,14 82 249 27,12 492 53,59 117 12,75 0 474 54,36 39 % Kém 4,47 1,83 % SL % 9,4 TB SL SL % 0,34 0,11 729 79,41 174 18,95 12 1,31 0,33 922 93,99 49 0,82 0,2 4,99 % Yếu Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ... Một số vấn đề dân chủ sở trường học nước ta 19 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI 27 2.1... quan trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 27 2.2 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân việc thực quy chế dân chủ sở trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn. .. thực Quy chế dân chủ sở trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 59 3.3 Một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu thực Quy chế dân chủ sở trường Trung học phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện nhơn trạch, tỉnh đồng nai , Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện nhơn trạch, tỉnh đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay