tai lieu on thi CC tieng anh trinh do a1 ban chinh thuc sở nội vụ Quảng Trị

32 18 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:31

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ NỘI VỤ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ƠN THI MƠN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A1 – THEO KHUNG THAM CHIẾU TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CHUNG CHÂU ÂU – CEFR Quảng Trị, tháng năm 2018 I THÔNG TIN VỀ CẤP ĐỘ A1 Yêu cầu chung: Là bậc bậc theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) Đối với cấp độ A1, người sử dụng ngôn ngữ yêu cầu khả để hiểu, giao tiếp, trao đổi thông tin đặt câu hỏi đơn giản Kiến thức ngữ pháp: - Cách sử dụng tính từ thơng dụng để mơ tả - Trạng từ mức độ thường xuyên (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never) - Cấu trúc đơn giản, ví dụ: be going to, there is/there are, V + to V, V + Ving, I’d like… - So sánh hơn, so sánh - Cách sử dụng How much, how many - Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm - Câu mệnh lệnh - Các loại động từ khiếm khuyết: can, can’t, could, couldn’t… - Cách sử dụng thơng dụng (hiện tại, khứ, tiếp diễn…) - Cách sử dụng giới từ tiếng Anh (giới từ thời gian, giới từ vị trí) - Cách sử dụng đại từ tiếng Anh Kiến thức từ vựng: Từ vựng đồ vật, động vật phổ biến, hoạt động hàng ngày, thời tiết, thời gian rãnh rỗi, người… Cấu trúc thi - Thời gian làm bài: 60 phút - Bài thi kiểm tra kiến thức: Ngữ pháp, Từ vựng, Đọc hiểu Viết (câu đơn giản) TEST TEST TEST 10 18 TEST 19 20 21 TEST 22 23 24 25 KEY TO TEST TEST 26 TEST 27 TEST 28 TEST 29 TEST 30 TEST 31 TEST 32
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu on thi CC tieng anh trinh do a1 ban chinh thuc sở nội vụ Quảng Trị, tai lieu on thi CC tieng anh trinh do a1 ban chinh thuc sở nội vụ Quảng Trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay