Nhóm Rời Rạc ( Sporadic Group Tài liệu tiếng anh)

65 19 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:22

  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✒✝✠☎✔✓✕✂✗✖ ✚✘ ✙✜✛✣✢✥✤✧✦✩★✫✪✭✬✯✮✯✰✱✦✫✲✜✪✳✤ ✴✶✵✸✷✺✹✼✻✾✽❀✿❁✹✼❂❄❃✫✷✺❅❇❆❀❈❉❅✌✻❊✵❋✷●❆✺❍✩■✩❏✼✿❇❅✌✷●✹✫❅▲❑◆▼❖✽✺❃€❍✥❆●❂✥■✩✻✾✿✆✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾❅❯❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽❇❱❉❲✚✹✫❅❳✽✺❅✆❂◆❆✺❅❯✻❊✵ ◗❘❂◆✵❩❨❀❈✚❂❬❨✩✽✚✷✺✹✼❅✞◗❘❍✥✽✜✷❭✻✾✵❋✷✺❅❳❆✺❅❪✽❫✷●✻❊✵✫❚✄❍❄❴✠✷●✹✫❅✒❵€✵✫✻❛✷●❅✔✽✺✻✾◗✔❃✼❙❊❅✞❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❳❜✼❝✼❏✩✷❞❂◆❆✺❅✞❂❄❙❡✽✜❍❢✷●✹✫❅ ◗✔❍❋✽❫✷❘■✩✻❊❣❢✿❇❏✫❙❊✷✞✷●❍✆✿✎❍✥✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷❪❱✐✴❥✷✞✻❡✽✞✵✫❍❄✷✔❃€❍❋✽✺✽✺✻❊❝✼❙❊❅❦✷✺❍❯❃✼❆✺❍♠❧❩✻❡■✩❅♥❃✫❆●❍❩❍❄❴♦✽♣✻✾✵q❂◆❙❊❙✚✿❇❂✥✽✜❅❪✽❇❜ ❝✫❏✩✷♣◗❘❅❇❆●❅❇❙✾❨✕✷✺❍✕✻✾✵✼■✩✻❡✿❇❂❄✷✺❅✔✷✺✹✼❅❢❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂❄❙r❙❊✻✾✵✫❅❪✽♣✽✜❏€✿❁✹✆❃✫❆●❍❩❍❄❴♦✽❞◗❘✻✾❚◆✹❋✷❞✷●❂❄s✥❅◆❱✐t❩❅❪✿❤✷●✻❊❍✥✵▲✉✫❱ ❑ ■✩❅❳❂◆❙✾✽❭❈✭✻❛✷●✹✌✷●✹✫❅✒❙❡❂❄❆●❚◆❅✒✈❯❂♠✷✺✹✼✻❊❅❳❏❯❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽✯✈✌✇✺①◆❜②✈✌✇●③✞❂◆✵✼■✌✈✌✇●✇✥❜✱❂◆✵✼■✗✷✺✹✼❅❇✵✌✷●✹✫❅❘✽✜◗❢❂❄❙✾❙ ✈✌❂♠✷●✹✫✻❊❅❳❏❯❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽④✈✆⑤❫✇✔❂❄✵€■❯✈✆⑤●⑤✞❂❄❆●❅♣✷✺❆●❅❳❂❄✷✺❅❪■✕✻❊✵▲t❩❅❳✿✎✷✺✻✾❍◆✵▲✉✩❱ ⑥✫❱⑦❲✚✹✫❅❳✽✺❅✒❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❭✹✼❂❬❧◆❅ ❝€❅❳❅❇✵❀s❋✵✼❍♠❈✭✵✄✽✺✻❊✵✼✿❇❅④✈❯❂♠✷✺✹✼✻❊❅❳❏⑨⑧ ✽✚❃€❂❄❃✱❅❇❆❁✽④⑩ ✉✩❶◆❜✩✉✥❑❩❜✼✉❄⑥♠❷⑨❍❄❴⑨✷●✹✫❅❘❶❳❸◆▼✥❹◆✽✧❂❄✵✼■✆❶❳❸❩❺♠❹◆✽❳❱◆✴✶✵✗❂❄❙✾❙ ✷✺✹✫❅❪✽✜❅☛✿❇❂✥✽✜❅❪✽✳✻❊✷❻✻❡✽✧❃✱❍✥✽●✽✺✻❊❝✫❙✾❅❭✷✺❍❘❚◆✻✾❧◆❅❞✿✎❍✥◗✔❃✼❙❊❅❇✷✺❅❞✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵✼✽❉✻✾✵❀❂✞❆●❅❳❂◆✽✺❍◆✵€❂❄❝✫❙✾❨❢✽✜◗❢❂❄❙✾❙ ✵❋❏✼◗✒❝✱❅❇❆❻❍◆❴❼❃✼❂◆❚◆❅❪✽❇❜✫✿❇❍◆◗❘❃✫❏✩✷●✻❊✵✫❚❘✷●✹✫❅☛❚◆❆●❍◆❏✼❃✄❍✥❆●■✩❅❳❆●✽✭❂◆✵✼■❀❃✫❆●❍♠❧❋✻✾✵✫❚❘✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾✻✾✿❇✻❛✷❫❨✥❜✼❂◆✽✭❈❉❅❇❙✾❙ ❂◆✽❭❅✎❽✩✹✫✻✾❝✫✻❛✷●✻❊✵✼❚❀❂✄✵❩❏✫◗✒❝✱❅❇❆❞❍❄❴✧✻❊◗❘❃✱❍◆❆✺✷●❂❄✵❋✷❞✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❳❱⑨❾✯✷✺✹✫❅❳❆✯❴♦❂✥✿❤✷●✽❞❂◆❆✺❅✔✽❫✷❁❂♠✷✺❅❪■✌❈✭✻❊✷✺✹ ❧❬❂◆❆✺❨❩✻✾✵✫❚❘■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅❳✽✚❍❄❴€❿❫❏✼✽✜✷✺✻❊❵€✿❇❂❄✷✺✻✾❍◆✵⑨❱ ✴✶✵➀t❩❅❪✿❤✷✺✻✾❍◆✵€✽✔✉✫❱ ➁▲❂❄✵✼■➂✉✩❱➃✉✌❈❉❅✄✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷✔✷✺✹✼❅❀➄✐❅❇❅❳✿❁✹q❙✾❂❄✷✜✷✺✻❡✿✎❅✗❂❄✵€■➅✷✺✹✼❅✌➆✧❍✥✵❩❈❉❂❬❨ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽✭➆✧❍❩⑤♠❜€➆✧❍◆✇☛❂❄✵€■❀➆✧❍✥③◆❜❩✷✺❍✥❚◆❅✎✷●✹✫❅❇❆✚❈✭✻❊✷✺✹✄✷✺✹✫❅☛✈✌✿❳➄✐❂◆❏✫❚◆✹✫❙✾✻✾✵❦❚◆❆●❍◆❏✼❃✄✈✌✿❳➄➇❂◆✵✼■❢✷●✹✫❅ ➈❻✻✾❚◆◗❢❂❄✵❩➉✫t❩✻✾◗❘✽✧❚◆❆●❍◆❏✼❃❦➈❭t②❱✩➊✯❙❛✷●✹✫❍◆❏✫❚✥✹♥✷●✹✫❅❭❙❡❂♠✷✺✷✺❅❳❆✳✷❫❈❉❍✒❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽➋✹€❂◆■♥❝✱❅❇❅❳✵✄■✩✻❡✽●✿✎❍♠❧◆❅❳❆✺❅❪■ ❅❳❂❄❆●❙✾✻❊❅❳❆❳❜❼✷✺✹✼❅❇✻✾❆♥◗❘❍✥✽✜✷❘✵€❂♠✷✺❏✼❆●❂◆❙✭✹✫❍◆◗❘❅✗✻✾✽❘❈✭✻❊✷✺✹➀✷●✹✫❅✆➆✧❍◆✵❩❈✚❂❬❨➅❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❳❜✠❂❄✵✼■q✷✺✹✼❅❇❨➂❂◆❆✺❅ ❝€❍◆✷✺✹✕✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■❦✻❊✵❀❝✱❍❄✷✺✹❯➆✧❍◆✇☛❂◆✵✼■✕➆✧❍◆③◆❱✫❲✚✹✼❅♣➆✧❍✥✵❩❈❉❂❬❨❘❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽❉❈✧❅❳❆✺❅❞■✩✻❡✽✺✿❇❍♠❧◆❅❇❆●❅❳■♥✻❊✵ ❂❄❆●❍◆❏✫✵✼■➂❶❳➌✥▼◆❸✼❱✱➊✯❚✥❂❄✻✾✵⑨❜⑦❍✥❏✫❆❞✷✺❆●❅❳❂❄✷✺◗❘❅❇✵❋✷♣✻✾✵✼✿✎❙✾❏✼■✩❅❪✽❞◗✔❍✥❆✺❅❇➍➎❍✥❆✜➍❥❙✾❅❳✽●✽❭✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎✷✺❅❘❃✫❆●❍❩❍❄❴✧❴➏❍◆❆ ✷✺✹✫❅✭❝✼❂✥✽✜✻❡✿✧❴♦❂◆✿✎✷●✽❳❱◆➊❻✵✼❂◆❙❊❍✥❚◆❍✥❏✼✽✠✿✎❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✺✻✾❍◆✵€✽➐✻✾✵♥t❩❅❳✿✎✷✺✻✾❍◆✵♥✉✩❱ ▼④❍❄❴②❧♠❂❄❆●✻❊❍✥❏✼✽r✿✎❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎❽❘❂❄✵✼■ ➑ ❏€❂♠✷✺❅❳❆✺✵✼✻❊❍✥✵✫✻✾✿❉❧✥❅❇❆❁✽✜✻✾❍◆✵✼✽❼❍◆❴✼✷✺✹✼❅❻➄⑨❅❇❅❪✿❁✹❘❙✾❂❄✷✜✷✺✻❡✿✎❅✚❙✾❅❳❂✥■✒✷●❍☛✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵✼✽r❍◆❴€✷●✹✫❅❻✽✺❃€❍✥❆●❂✥■✩✻✾✿ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽➋❍❄❴⑨t❩❏✫➒❇❏✼s❋✻r➓➔t✩❏✫➒❪→✠❂◆✵✼■❢➈✯❂◆❙❊❙❛➉❩➣❋❂❄✵✼s◆❍❢➓♦➣ ✇ →✎❜✥❂◆✽➋❈✧❅❳❙❊❙✱❂◆✽r✷●✹✫❅✯❅❇❽✩✿❇❅❇❃✩✷●✻❊❍✥✵✼❂❄❙€■✩❍◆❏✫❝✼❙❊❅ ✿✎❍♠❧◆❅❳❆✐❍◆❴€↔ ✇ ➓♦➁❋→✎❱❬❲✚✹✼✻✾✽❼✻❡✽✐✷●✹✫❅❉❙✾❂✥✽❫✷r❃€❍✥✻❊✵❋✷✠❂♠✷r❈✭✹✫✻❡✿❁✹✒✴⑨✹✼❂❬❧✥❅➋◗❢❂◆■✩❅✚❂❄✵❩❨☛✽✺❅❇❆●✻❊❍✥❏✼✽➐❂❄✷✜✷●❅❇◗❘❃✩✷ ✷✺❍❢✻✾✵✼✿✎❙✾❏✼■✩❅❞❃✫❆●❍❩❍❄❴♦✽❳❱ ❲✚✹✫❅☛✷✺✹✼❆✺❅❳❅♣↕➐✻❡✽●✿❁✹✫❅❇❆❻❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❻↕❼✻ ✇✺✇ ❜€↕❼✻ ✇✺③ ❂❄✵✼■✕↕❼✻❡➙✇✜① ❂❄❆●❅♣■✩❅❳✽●✿✎❆●✻❊❝✱❅❳■❀✻✾✵✆t❩❅❪✿❤✷✺✻✾❍◆✵✌✉✫❱➃❺ ✻❊✵➛✷●❅❇❆●◗❘✽❘❍◆❴❞✷✺✹✫❅❳✻❊❆❦❂✥✿❤✷●✻❊❍✥✵✼✽❘❍◆✵➛❚◆❆❁❂❄❃✼✹✼✽❘❈✭✻❛✷●✹✸⑥✥✉✫❶❳❹✫❜✠⑥✼❶❳▼❋❺✩❶❀❂◆✵✼■➛⑥◆❹✥▼◆➌◆⑥✥▼❯❧✥❅❇❆✺✷✺✻❡✿✎❅❪✽❇❜ ❆✺❅❪✽✜❃✱❅❳✿✎✷✺✻✾❧◆❅❇❙✾❨◆❱⑨➜✠❂◆❆✺s✥❅❇❆❪⑧ ✽④❙✾❍❩❍◆❃➇✻✾✽✒✻❊✵❋✷✺❆●❍✩■✩❏✼✿❇❅❳■➇❝€❍◆✷✺✹➅❂◆✽✒❂✄◗❘❅❪❂❄✵✼✽☛❍◆❴❉❅❳❙❊❏€✿✎✻❡■✫❂♠✷●✻❊✵✫❚✗✷●✹✫❅ ✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❏✫❆●❅❀❍❄❴✯✷●✹✫❅✕❙❡❂❄❆●❚◆❅❳✽✜✷✔↕❼✻❡✽✺✿❁✹✼❅❇❆❘❚◆❆●❍◆❏✫❃➀↕❼✻✾➙✇✺① ❜➋❂◆✵✼■➀❂◆✽❘❂❯s✥❅❇❨❖✻✾✵✫❚✥❆✺❅❪■✩✻❊❅❳✵❋✷✔✻✾✵q✷●✹✫❅ ✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵➇❍❄❴❉✷✺✹✫❅✄✈✕❍◆✵✼✽✜✷✺❅❳❆❳❜⑦❈✭✹✼✻✾✿❁✹▲✻❡✽♣■✩❅❳✽●✿✎❆●✻✾❝€❅❪■✆✻✾✵❖t❩❅❳✿✎✷✺✻✾❍◆✵❖✉✩❱ ❸✫❱✾❶◆❱⑨❲✚✹✼✻✾✽☛❙✾❅❳❂✥■✫✽ ✻❊✵❋✷✺❍❞❝✫❆●✻✾❅✎❴✱■✫❅❳✽●✿✎❆●✻❊❃✩✷●✻❊❍✥✵✼✽❼❍❄❴€✷✺✹✫❅✚❆●❅❇◗❢❂❄✻✾✵✫✻✾✵✫❚✒➝➃✈✕❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❍✥❏✼✽❳⑧❪❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳➞❇✷●✹✫❅✭➟✚❂❄❝❩❨♣✈✕❍◆✵€✽❫✷●❅❇❆  ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ✣➓ ✢✐→❤❜r❲✚✹✫❍✥◗✔❃€✽✜❍✥✵⑨⑧ ✽❻❚◆❆●❍◆❏✫❃➅➓♦❲✚✹✱→❤❜€✷✺✹✫❅✒➈❭❂❄❆❁❂◆■✫❂♠➉✥✤✯❍◆❆✺✷✺❍◆✵✄❚◆❆●❍◆❏✫❃➅➓➔➈✦✤❞→❤❜€❂◆✵✼■❀✷✺✹✼❅✒➈❻❅❳❙✾■ ❚◆❆●❍◆❏✫❃➇➓♦➈❻❅♠→❤❱ ↕➐✻✾✵✼❂◆❙❊❙✾❨✆❈❉❅♥■✩❅❪✽✺✿❇❆✺✻✾❝€❅♥✷✺✹✫❅❀✽✜✻❊❽q➝ ❃✼❂❄❆●✻❡❂❄✹✼✽❳⑧⑨✻✾✵➂t❩❅❳✿✎✷✺✻✾❍◆✵q✉✫❱ ➌✼➞⑦✷✺✹✫❅✄❆✺❅❳◗❢❂❄✻✾✵✫✻❊✵✼❚✗✷✺✹✫❆●❅❇❅ ➣✥❂◆✵✫s◆❍✞❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽✧➣ ⑤ ❜✩➣ ③ ❂❄✵€■♥➣ ① ❜✫❂❄✵✼■♥✷✺✹✫❅❞✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅❭❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✧❍❄❴r❾✞⑧ ✤✯❂◆✵✆➓❥❾✞⑧ ✤④→❤❜★✧✭❏✼■✫❧❬❂◆❙❊✻❡✽ ✩➓ ✧✭❏②→✧❂◆✵✼■✗➄⑨❨✥❍◆✵✼✽❞➓♦➄✐❨✼→❤❱✫✴❥✷✯✽✺✹✫❍✥❏✫❙✾■❀❝✱❅☛✵✫❍❄✷●❅❳■❦✷✺✹✼❂❄✷✭✷✺✹✫❅☛❍✥✵✫❙✾❨❦❂❄❃✫❃€❂❄❆●❅❇✵❋✷✭❆✺❅❳❙✾❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽✺✹✫✻✾❃ ❝€❅❇✷❫❈✧❅❳❅❇✵♥✷●✹✫❅❳✽✺❅✯❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✳✻✾✽✧✷✺✹€❂♠✷❉➣✩⑤❻✻✾✽❉❂✞✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❢❍❄❴❼❾✞⑧ ✤♣❱❩✴✶✵✄❃✼❂❄❆✺✷✺✻❡✿✎❏✫❙❡❂❄❆❪❜❄✷●✹✫❅❭✷✺✹✫❆●❅❇❅ ➣✥❂◆✵✫s◆❍❘❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽✭❂❄❆●❅☛❏✫✵✫❆●❅❇❙❡❂♠✷●❅❳■✄✷✺❍♥❅❪❂◆✿❁✹✗❍❄✷●✹✫❅❇❆❪❱✼❲✚✹✫❅✒❝€❅❳✹✼❂❬❧❩✻❊❍✥❏✫❆✭❍❄❴r✷✺✹✼❅❳✽✺❅✒✽✜✻❊❽✄❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽ ✻✾✽❉✽✜❍✒❝✫✻❊➒❪❂❄❆●❆✺❅✚✷●✹✼❂♠✷✭❂❄✵❩❨❘❂♠✷✺✷✺❅❇◗❘❃✩✷✧✷✺❍✔■✩❅❳✽●✿✎❆●✻❊❝✱❅✭✷●✹✫❅❇◗ ❅❳✵✼■✫✽✧❏✫❃♥❙✾❍❋❍✥s❩✻❊✵✫❚✒❙❊✻✾s◆❅✯❂✒■✩✻✾✽●✿✎❍✥✵✩➍ ✵✫❅❳✿✎✷✺❅❳■➇✽✺❅ ➑ ❏✫❅❇✵€✿✎❅❘❍❄❴✳❏✼✵✫❆✺❅❳❙✾❂❄✷✺❅❪■✌❴♦❂✥✿❤✷●✽❳❱⑦✴✯◗❢❂◆s◆❅✔✵✫❍✕❂❄❃✱❍◆❙✾❍◆❚◆❨❀❴➏❍✥❆❭✷●✹✫✻❡✫✽ ✪ ✻❛✷♣✻❡✽☛✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❨ ✷✺✹✫❅☛✵✼❂❄✷✺❏✫❆●❅❞❍❄❴❼✷✺✹✫❅♣✽✺❏✫❝✩❿❫❅❪✿❤✷❪❱ ✘✚✙✭✬✯✮✱✰✦✲✴✳✎✵❼★✷✶✸✲✴✹✺✵➐✦★✰❭✲✘✲✐✮✻✶➋★✼✪✳✮✽✼✿✾ ❀❂❁❄❃❂❁✭❅❇❆❉❈❋❊●❈❋❊✜❍❏■★❑✓▲❏▼❋❊ ❲✐❍✕✿✎❍✥✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷❞✷✺✹✼❅♥✈✌❂♠✷●✹✫✻❊❅❳❏✆❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽④❈❉❅❘✽✜✷●❂◆❆✜✷☛❝❩❨❯■✩❅❇❵✼✵✫✻✾✵✫❚✗✷✺✹✼❅❖◆★€✂◗✜❘✚❙❯❚✌❱✚€✎❱✐❲✚✹✼✻✾✽☛✻❡✽ ✷✺✹✫❅❯⑥❄➍❥■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵✼❂◆❙❻✽✜❏✼❝✼✽✜❃€❂◆✿✎❅✕❍◆❴❳❲✷①❨ ✽✺❃✼❂❄✵✫✵✼❅❳■➀❝❩❨❖✷✺✹✼❅✌❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆●✽❯➓❄❩✽❬ ❩✗❬ ❩✽❬✘❩✽❬ ❩✗❬✎❩✧→❤❜ ➓ ❩✽❬✘❩✽❬✎❩✽❬ ❩✗❬ ❩✗❬✎❩✧→✭❂❄✵✼■➅➓ ❩✗❬✘❩✽❬ ❩✽❬✎❩✽❬✘❩✽❬ ❩✠→✎❜✼❈✭✹✫❅❳❆✺❅❭❲ ①❫❪❵❴ ❹✷❬❇❶✓❬✎❩✽❬ ❩❜❛✥❱€t✩✻❊✵✼✿❇❅☛✷✺✹✼❅✞✽✺❏✫◗ ❍❄❴⑦✷✺✹✼❅❳✽✺❅❻✷✺✹✼❆✺❅❳❅❻❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆●✽✳✻✾✽❭❄➓ ❩✽❬ ❩✽❬✘❩✽❬ ❩✗❬✎❩✽❬ ❩✳→❤❜✥✷✺✹✫❅❳❆✺❅❭✻✾✽✧❂❄✵♥❍✥❝❩❧❋✻✾❍◆❏€✽➋✽✜❨❩◗❘◗❘❅✎✷●❆✺❨❘❚◆❆●❍◆❏✼❃ ⑥ ❝✱❞⑦①✔❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅❪■✌❝❩❨❯✽●✿❇❂❄❙❡❂❄❆❞◗✞❏✫❙❛✷●✻❊❃✼❙❊✻❡✿❇❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽☛❂◆✵✼■✌✷●✹✫❅❢✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅✞❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽ ❫ ➓❫✓❶ ❬❁❑◆→❇➓♦★⑥ ❬✺➁❋→✎❜②➓✜✓❶ ❬●★⑥ ❬●✉✥→✎➓➎☛❑ ❬✜❡➁ ❬✺▼❋→✠❂❄✵✼■➇➓❫✚❶ ❬✺⑥❋→✎➓➔★❑ ❬✜➁❩→❤❱❩❲✚✹✫❅❞✵✫❍◆✵✩➍❥➒❇❅❳❆✺❍✞❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆●✽✳❴♦❂❄❙✾❙⑦✻✾✵✥✷●❍✒❴➏❍✥❏✫❆ ❍◆❆●❝✫✻❛✷❁✽✚❏✫✵✼■✩❅❳❆✚✷✺✹✫✻❡✽✭❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❜✫❂◆✽❉❴➏❍✥❙❊❙✾❍♠❈❻✽❳➞ ❾❭❆✺❝✼✻❛✷✚❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❧◆❅ ➄⑨❅❳✵✫❚❄✷●✹✗❍❄❴➐❍✥❆✺❝✼✻❛✷ ➓❫✚❶ ❬❇✓❶ ❬❳✓❶ ❬❳✓❶ ❬✺✷❹ ❬✺❹❋→ ➌ ❄➓ ❩✽❬ ❩❢❬✎❩✽❬ ❩✗❬✘❩✽❬ ❩✳→ ❶❪❑ ➓➎✉✩❱✾❶❪→ ➓❫✚❶ ❬❇✓❶ ❬✎❩✽❬✘❩✽❬ ❩❣❬ ❩✳→ ▼ ➓♦✷❹ ❬❇✓❶ ❬●★❹ ❬❳✓❶ ❬✘❩✽❬ ❩❼→ ⑥◆▼ ❲✚✹✫❅❻❚◆❆●❍◆❏✼❃❢❍❄❴⑨❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✺◗❘✽➋❍❄❴⑦✷✺✹✼✻✾✽❉✿✎❍✩■✩❅❻✻❡✽✳■✫❅✎❵✼✵✫❅❪■❘✷✺❍✞❝€❅✯✷✺✹✫❅④✽✜❅❇✷✳❍❄❴⑨◗❘❍✥✵✫❍❄➍ ◗✔✻❡❂❄❙✼❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽r❍◆❴€✷●✹✫❅✯✿✎❍❩❍✥❆●■✩✻✾✵✼❂❄✷✺❅❳✽r❈✭✹✼✻✾✿❁✹✔❵✫❽✞✷✺✹✫❅❻✿❇❍❩■✫❅❻❂◆✽✠❂☛✽✺❅✎✷❳❱◆✴❥✷➋✻✾✽✠✻✾◗❘◗❘❅❳■✩✻❊➍ ❂♠✷✺❅④✷●✹✼❂♠✷✯❂◆✵❋❨✄■✩✻✾❂◆❚◆❍✥✵✼❂❄❙⑦✽✺❨❋◗❘◗❘❅✎✷●❆✺❨✄✻✾✽✭❂❘✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆❳❜✫❂✥✽✚✻❛✷❻◗❢❂❄❃€✽✚❅❳❂◆✿❁✹❀❍❄❴✚➓❫✚❶ ❬❇✓❶ ❬❳✓❶ ❬❳✓❶ ❬✺✷❹ ❬✺❹❋→ ❂❄✵✼■❀➓♦❹✷❬✺❹★❬❳❶✓❬❳✓❶ ❬❇✚❶ ❬❇❶❬→②✷✺❍♣❂❞✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆➐◗✞❏✫❙❛✷●✻❊❃✼❙❊❅❻❍◆❴€✻❊✷●✽✺❅❇❙❊❴❫❱◆✈✕❍✩■✩❏✫❙✾❍☛✽✺✿❳❂❄❙❡❂❄❆❁✽❇❜❬❈❉❅✭✿❇❂❄✵✔❅✎❽❩✷●❅❇✵✼■ ✷✺✹✫❅☛❚✥❆✺❍✥❏✫❃❤❞ ① ❍◆❴❼❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽❉✷✺❥❍ ✐ ❨ ❝❩❨❦❂◆■❬❿❫❍✥✻❊✵✼✻❊✵✫❚✔✷●✹✫❅☛◗❢❂❄❃ ➓➎✉✩❱➃❑◆→ ✩➓ ❦②✠ ⑤ ❬♠❧✌❧♠❧♠❬♥❦ ❨ ❣→ ♦♣ ❄➓ ❩✸❦⑦☎⑤ ❬ ❩✸❦✱✓✇ ❬♥❦€✓③ ❬✎❦ ❨ ❬✎❦€✓① ❬♥❦❡q❬r→ ❧ ❾❭✵✗✷✺✹✫❅✞❍❄✷✺✹✼❅❇❆✯✹€❂❄✵✼■⑦❜€✵✫❍✄❂◆❏✩✷✺❍✥◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗ ✻❊✵✼■✫❏✼✿✎❅❪✽✯❂❄✵❯❍❩■✼■✗❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵⑨❜✼❴➏❍◆❆✯✻❊❴✳✽✺❍✼❜ ✷✺✹✫❅❳✵✞❙✾❍❩❍◆s❩✻❊✵✼❚④❂❄✷➐✷●✹✫❅✚✻❊◗❢❂❄❚✥❅❳✽❼❍❄❴❼➓❫✓❶ ❬❳✓❶ ❬❳✓❶ ❬❇✚❶ ❬✺✷❹ ❬✺❹✥→⑨❂❄✵✼■❀➓♦✷❹ ❬✺★❹ ❬❳✓❶ ❬❳✓❶ ❬❇✚❶ ❬❇❶❬→✱❈✧❅✭■✩❅❪■✩❏✼✿✎❅✧✷✺✹€❂♠✷ ✷✺✹✫❅❢✿✎❍❩❍✥❆●■✩✻✾✵✼❂❄✷✺❅✒❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵➂➓➎✉✩❜ ▼✥→✯✻✾✽❞❂❄✵➇❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✺◗❀❜✱❝✫❏✩✷♥➓➔★❹ ❬❇✚❶ ❬✺✷❹ ❬❇✓❶ ❬ ❩❜❬✎❩✧→❻✻❡✽ ✵✫❍❄✷❼✻❊✵☛✷●✹✫❅❉✹✫❅✎❽✫❂◆✿❇❍✩■✩❅◆❱❪➈❻❍♠❈❉❅❇❧◆❅❳❆❳❜❇❍❩■✼■☛❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽❼❂❄❆●❅✳❂◆❙❊❙✾❍♠❈✧❅❪■④❃✫❆✺❍♠❧❩✻❡■✩❅❳■④✷●✹✫❅❇❨♣❂◆❆✺❅ ❂❄❙✾❧ ❈❉❂❬❨✩✽✧❴➏❍◆❙✾❙❊❍♠❈❉❅❳■✄❝❩❨❢✷✺✹✼❅❞❵✼❅❇❙❡■✗❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜s ◗ ❩t♦♣ ❩❻❱€❲✚✹✫✻✾✽✚❚✥✻❊❧✥❅❳✽✚❆●✻✾✽✺❅④✷✺❍❢❂❘❚◆❆●❍◆❏✼❃ ⑥ ❧ ❞ ❨ ❍❄❴❉✽✺❅❇◗❘❧ ✻❊➍❥❂◆❏✩✷✺❍✥◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗❢✽④❍❄❴❉✷✺✹✫❅❢✹✼❅✎❽✫❂◆✿❇❍❩■✫❅◆❱✠➓➎➆✧❍✥◗✔❃€❂❄❆●❅✞✷●✹✫❅♥✿✎❍✥✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵✆❍◆❴ ⑥ ✐ ❨ ❂❄✵✼■❀⑥ ❞ ❨ ✻✾✵✌➆✧✹€❂❄❃✩✷●❅❇❆✯❑✩❜✼t✩❅❳✿❤✷●✻❊❍✥✵✌❑✩❱ ❺❩❱ ⑥✫❱➃→ ✆✁  ✂☎✄✝✆✟✞✡✠ ✍♠☞✘✖☛✞✌☞ ❀❂❁❄❃❂❁❄❃ ✍✎✍✏✆✜✒✑✞❯✙ ✖♠☞✘✡✑✙✜✟✚✛  ❯✁✓✒ ❆❉❈❋❊✕✔✝✖✘✗❋■✚✙✓✛✢✜❤▲✤✣✩■✟✛❇❑✚▲❏▼❋❊ ✥✆❅✆✵✫❅✎❽❩✷✄✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷❀❂❖✽✜❅❇✷❦❍❄❴✞❑❄➁➅❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽❇❜✧❙✾❂◆❝€❅❳❙❊❙✾❅❳■ ➓✘✦❯❬✎❦✱→♥❈✭✹✫❅❇❆●❅✕✦✔✻✾✽❀❂❄✵ ✻✾✵❋✷✺❅❇❚✥❅❇❆ ❴➏❆✺❍✥◗ ❶❻✷✺❍✞▼✄➓♦✿❇❍◆❆●❆✺❅❪✽✜❃✱❍◆✵✼■✫✻❊✵✫❚❞✷●❍✒❍✥✵✫❅✯❍◆❴⑦✷✺✹✫❅④✽✜✻❊❽♥✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽➋❍◆❴⑦✷✺✹✫❅❭✹✫❅✎❽✫❂✥✿✎❍✩■✩❅❪→✳❂❄✵✼■ ❦★✧ ❲❩①②❱r➄⑨❅❇✷✞✷●✹✫❅❦✹✫❅❇❽✫❂◆✿✎❍✩■✩❅❀❂◆✿✎✷✞❍◆✵❖✷✺✹✫✻❡✽❘✽✜❅❇✷✞✻✾✵❖✷✺✹✼❅✌➝ ❍◆❝❩❧❩✻❊❍✥❏✼✽❇⑧➐❈❉❂❬❨②➞r❂✕✹✫❅❇❽✩❂✥✿✎❍✩■✩❅ ❈✧❍✥❆●■➇➓✣❦⑦⑤ ❬✌❧♠❧♠❧✌❬✎❦ ❨ →✚◗❢❂❄❃€✽♣➓✩✦❯❬✎❦②→❉✷✺❍✌➓✘✦❯❬✎❦✫✪ ❦✭✬❥→❤❱②t❩✻✾◗✔✻✾❙❡❂❄❆●❙❊❨❦✷✺✹✫❅☛❚✥❆✺❍✥❏✫❃❀⑥ ❧ ❞ ❨ ❍❄❴✠✽✜❅❳◗✔✻❊➍ ❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗❢✽❼❂◆✿✎✷●✽❼❍◆✵✒✷✺✹✫❅✭✽✺❅✎✷r✻❊✵✞✷✺✹✫❅④➝ ❍◆❝❩❧❩✻❊❍✥❏✼✽❳⑧❳❈✚❂❬❨②➞❳✻❊❴✼✷●✹✫❅✚❚◆❆●❍◆❏✫❃♣❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷✠◗❘❂◆❃✼✽ ❶✧✻✾✵♣✷●✹✫✮❅ ✦➎✷●✹✞✿✎❍❩❍✥❆●■✩✻✾✵✼❂❄✷✺❅➋✷●✰❍ ✯✔✻✾✵♣✷●✹✫✝❅ ✱◆✷●✹✔✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❊✵✼❂❄✷✺❅✥❜✎✷✺✹✼❅❇✵✔✻❛✷r◗❢❂❄❃✼✽✚✩➓ ✦❯❬♥❦✱→⑨✷✺❍❘✲➓ ✱✚❬✳✯✷❦✱→✎❱ ❲✚✹✫❅❳✽✺❅✚❑❄➁❭❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽r❂❄❆●❅✳❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂◆❙❊❙✾❨☛❂❄❆●❆●❂◆✵✫❚◆❅❪■☛✻✾✵✞❂④▼ ❝❻➁④❂❄❆●❆●❂❬❨④❈✭✻❊✷✺✹❘✿✎❍◆❙✾❏✫◗❘✵✼✽r❙❡❂❄❝✱❅❇❙✾❙❊❅❪■♥❶ ✷✺❍❭▼✯❂❄✵✼■☛❆●❍♠❈❻✽⑦❙❡❂❄❝✱❅❇❙✾❙❊❅❪■♣❹✫❜✥❶◆✌❜ ❩❻❜ ❩q➓➔✿❇❂❄❙✾❙✾❅❳■④✷✺✹✼❅✧✈✆✵❾ ✴✔❜❪❍◆❆❼✈✕✻❊❆❁❂◆✿❇❙❊❅✚❾④✿❤✷●❂✥✶■ ✴④❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❍✥❆❳❜ ❝❋❨✞➆✧❏✼❆✜✷●✻✾✽❳❜❬❈✭✹✫❍❻❵✼❆❁✽✜✷❼❏✼✽✺❅❳■✞✽✜❏€✿❁✹✞❂❄✵✞❂❄❆●❆●❂❬❨❞❂◆✽❼❂✯❃✼❆●❂✥✿❤✷✺✻❡✿❇❂◆❙◆✷●❍❩❍◆❙✥❴➏❍◆❆✠✿❇❂◆❙✾✿❇❏✫❙✾❂❄✷✺✻✾✵✫❚✯✻✾✵♣✷●✹✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨✄✿✎❍✩■✩❅✄⑩❛❶❬✉❪❷ →❻❈✭✹✫❅❇❆●❅❞✷✺✹✼❅❳✽✺❅✒✽✜❨❩◗❘◗❘❅✎✷●❆✺✻✾❅❳✽❭✿❇❂❄✵✗❝✱❅✞✿❇❍◆✵❩❧◆❅❳✵✫✻❊❅❳✵❋✷✺❙✾❨❦❧❩✻✾✽✺❏✼❂◆❙❊✻❡✽✜❅❪■⑦❱✼↕✼❍◆❆ ❅✎❽✫❂❄◗❘❃✫❙✾❅◆❜✼✷✺✹✫❅♣❚✥❆✺❍✥❏✫❃❯✠❑ ❨❄➞ ⑥ ❧ ❞ ❨ ◗❢❂❬❨❀❝€❅✞❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■❀❝❩❨♥✷✺✹✼❅♣❴➏❍◆❙✾❙✾❍♠❈✭✻❊✵✫❚❢❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽ ❍❄❴④❑❄➁✆❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽✗➓➏❈✭✹✫❅❳❆✺❅✗✿✎❨✩✿❇❙❊❅❪✽✞❍◆❴✯❙✾❅❇✵✫❚◆✷✺✹ ✉✌❂❄❆●❅❀❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷✺❅❳■❖❝❋❨❖❂◆❆✺❆●❍♠❈❻✽❳❜➐❂❄✵€■❖✻❊✷❘✻❡✽ ❏✫✵✼■✩❅❳❆●✽✜✷✺❍❩❍✩■♥✷●✹✼❂♠✷✭✷●✹✫❅☛✹✫❅❪❂◆■✄❍❄❴❼✷✺✹✫❅♣❂◆❆✺❆●❍♠❈ ◗❢❂❄❃✼✽✭❝€❂◆✿❁s❘✷✺❍❘✷●✹✫❅♣✽✜✷●❂❄❆✺✷❁→✎❱ ✷✸✷✹✷✸✷✹✻✷✸✻ ✷ ✻ ✻ ✷✸✷✹✷✸✷✹✺ ✷✸ ✺ ✻✷ ✺✺ ✺ ✺ ✷✸✷✹✷✸✷✹✷✸ ✻ ✷ ✻ ✺ ✷✸✷✹✷✸✷✹✷✸✷ ✷✹✷✸✷✹✷✸✼ ✷✹✷ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷✹✷ ✷✹ ❀ ✽ ✷✸ ❂ ❃ ✷✹✷✸ ❀ ✽✿✾ ✷✹✷ ✽ ❂ ✽ ❀ ✷✸ ❃ ✷✹✷✸ ❀ ✷✹✷ ✷✹ ✽ ❂ ✽✿✾ ✽ ❀❄❃ ❂ ✽ ❀❁ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷✹✷ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷✹✷ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷✹ ❂ ✽ ✷ ✽ ❂ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷✹✷ ➎➓ ✉✩❱ ⑥✥→ ❲✚✹✫❅❭❙❡❂❄❆●❚◆❅❪✽❫✷✚✈✌❂♠✷●✹✫✻✾❅❇❏❦❚✥❆✺❍✥❏✫❃❦✈ ✇✺① ✻✾✽✚✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●❅❳■✄❂◆✽✚❂✒❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵❦❚✥❆✺❍✥❏✫❃♥❍◆✵ ✷✺✹✫❅❪✽✜❅♥❑♠➁✗❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❳❜⑨✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✫✻❊✵✼❚❦✷●✹✫❅❢❚◆❆●❍◆❏✫❃▲❑✠❨◆➞ ⑥ ❧ ❞ ❨ ❈❉❅✔✹€❂❬❧◆❅❭❿❫❏✼✽❫✷✒✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺❅❳■✆❂◆✽☛❂ ◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙➋✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❱⑦❲➐❍❀❅❆❅✱❅❪✿❤✷☛✷●✹✫✻✾✽☛✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵➇❈✧❅❢✽✺✹✼❂❄❙✾❙✠■✩❅✎❵✼✵✼❅❘✷✺✹✫❈ ❅ ❇✘€✂◗❊❉✫€❆❋ ❱✓€❯❱ ●✎❍ ❋ ❘✁■❑❏▼▲❈◆✽❚✁❖ ❘❄❏ ❙✂❚✑❱✓€♣❂◆✽❞❂✄✽✺❅✎✷☛❍◆❴✧❝✫✻✾✵✼❂❄❆●❨✕❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆❁✽✯❍◆❴✧❙✾❅❇✵✫❚◆✷✺✹➅❑♠➁✼❜②❈✭✻❊✷✺✹▲✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽ ✻❊✵✼■✫❅✎❽✩❅❳■✄❝❩❨❘✷✺✹✫❅♣❑♠➁✔❃✱❍◆✻✾✵✥✷❁✽❞➓✩✦❯❬✎❦②→❤❱✫↕✫❍✥❆✭✿✎❍◆✵❩❧✥❅❇✵✫✻✾❅❇✵✼✿❇❅◆❜❩❈❉❅❭✻❡■✩❅❇✵❋✷●✻❛❴➏❨♥❅❪❂◆✿❁✹✄❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆✧❈✭✻❊✷✺✹ ✻❛✷❁✽④✽✺❏✫❃✫❃✱❍◆❆✺✷❢➓ ✷✺✹€❂♠✷☛✻✾✽❳❜✱✷✺✹✫❅❘✽✺❅✎✷❞❍❄❴✳❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽④❈✭✹✫❅❇❆●❅✔✻❛✷❞✹✼❂◆✽❞✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❊✵✼❂❄✷✺❅✄❶❪→❤❱⑦❲✚✹✫❅✔❚◆❆●❍◆❏✼❃ ✈✌✇✜①❭❈✭✻❊❙✾❙€✷✺✹✫❅❳✵♥❝€❅❞■✩❅❇❵✼✵✫❅❳■❦❂◆✽✠✷●✹✫❅✯❚✥❆✺❍✥❏✫❃❘❍❄❴⑨❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽➋❈✭✹✫✻❡✿❁✹♥❃✫❆●❅❳✽✺❅❇❆●❧◆❅✚✷●✹✫✻❡✽✧✽✺❅✎✷ ❍❄❴r❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽❳❱ ↕✫❆●❍◆◗ ❅❳❂◆✿❁✹➅✹✼❅✎❽✫❂◆✿❇❍❩■✫❅♥❈✧❍✥❆●■ ✩➓ ❦②✠⑤ ❬♠❧✌❧♠❧♠❬♥❦ →☛❈❉❅✄■✩❅❳❆✺✻✾❧◆❅❦▼◆➁✌❈❉❍◆❆❁■✫✽☛✻✾✵❖✷✺✹✼€ ❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨ ✿✎❍✩■✩❅◆❜⑨❂✥✽❭❴➏❍◆❙✾❙❊❍♠❈❻✽❳❘❱ ◗✳❂◆✿❁✹✆✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅ ❦✤✬✭✿✎❍◆❆●❆●❨ ❅❳✽✺❃€❍✥✵✼■✫✽❭❅❇✻❊✷✺✹✫❅❳❆❭✷●❍✕❂❄✵❯❍✩■✫■✩➍➎❍✥❆●■✩❅❳❆☛✽✜❅❇✷❳❜ → ❙☎❦❯❪ ❚ ❦✭✬✎❛✥❜❬❍✥❆✐✷●❍④❂◆✵♣❅❇❧✥❅❇✵✩➍❥❍◆❆❁■✩❅❇❆❼✽✜❅❇✷❳❜ ❴ ✘➓ ✦❯❬✎❦✭✬❥❯→ ❛❲❱ ❴ ➓✩✦❯❬♥❦✭✬➔→r❛❉❍✥❆➐✻❊✷●✽✠✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷ ❴ ✘➓ ✦✂❬♥❦✱✡ → ❛q➓♦❈✭✹✫❅❇❆●❳ ❅ ❱ ■✩❅❇✵✼❍❄✷✺❅❪✽♥✽✺❨❋◗❘◗❘❅✎✷●❆✺✻❡✿✌■✩✲✻ ❅②❅❇❆●❅❇✵✼✿❇❅✌❍❄❴♣✽✺❅✎✷●✽❁→❘❍✥❆♥✻❛✷❁✽✄✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷ ❴ ✩➓ ✦❯❬●❹✥❯ → ❙✩❳ ❹ ❪ ❚ ❦✢❪ ❚ ❦✤✬✠❍◆❆✭❹ ❪ ❦ ❪ ❦✤✬✘❛❋❱ ✤✯❍♠❈ ✻❊◗❘❃✱❍✥✽✺❅✒✷●✹✫❅✞❴➏❏✫❆✜✷●✹✫❅❇❆❞✿✎❍✥✵✼■✩✻❊✷✺✻✾❍◆✵✼✽✯✷✺✹€❂♠✷ ❴ ✩➓ ✦❯❬♥❦✱❨ ❂❄❙✾❙✧▼✌✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❊✵✼❂❄✷✺❅❪✽☛✹✼❂❬❧◆❅❘✷●✹✫❅❦✽●❂❄◗❘❅♥❃✼❂◆❆✺✻❊✷❫❨◆❜❼❂❄✵✼■➇✷●✹✼❂♠✷✒✷✺✹✫✻❡✽✒❃€❂❄❆●✻❛✷❫❨✆✻✾✽✒❅ ➑ ❏✼❂❄❙✳✷✺❍✕✷●✹✫❅ ❃✼❂❄❆●✻❛✷❫❨✗❍◆❴✠✷✺✹✫❅✔✵❩❏✫◗✒❝✱❅❇❆④❍❄❴❭✘➓ ✦❯❬✺❹✥→❻✻❊✵❯✷✺✹✫❅❘✽✺❅✎✷❳❜✱✻➎❱ ❅✥❱€✷●✹✫❅✔❃✼❂❄❆●✻❛✷❫❨✗❍◆❴✠✷✺✹✫❅✞✷✺❍✥❃❯❆●❍♠❈☛❱€❲✚✹❩❏✼✽ ❈✧❅❢◗❢❂❬❨❯✿❁✹✫❍❩❍❋✽✜❅✔✷✺✹✼❅♥✽✜❅❇✷✒✿✎❍◆❆●❆●❅❳✽✺❃€❍✥✵✼■✩✻✾✵✫❚❦✷●❍✗✷✺✹✫❅❘❵€❆●✽✜✷✒✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❘✻❊✵▲➁✗❈❉❂❬❨✩✽❳❜⑨❂❄✵✼■ ✷✺✹✫❅✔✵✫❅✎❽❩✷④❴➏❍◆❏✫❆❞✿✎❍❩❍✥❆●■✩✻✾✵✼❂❄✷✺❅❳✽✯✻❊✵▲❑❢❈✚❂❬❨✩✽❻❅❳❂✥✿❁✹⑨❜②❂❄✵✼■✗✷●✹✫❅✔❙✾❂✥✽❫✷☛✽✜❅❇✷❭✻❡✽❞■✩❅✎✷●❅❇❆●◗✔✻✾✵✫❅❪■⑦❱⑦➊✯✽ ❂❄✵✕❅✎❽✫❂◆◗✔❃✼❙❊❅✥❜✫✹✫❅❇❆●❅✒❂◆❆✺❅❞✷●✹✫❆✺❅❳❩❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨✄✿❇❍❩■✫❅♣❈✧❍✥❆●■✼✽✭✿✎❍◆❆●❆●❅❳✽✺❃€❍✥✵✼■✩✻✾✵✫❚✔✷✺❍❢✷●✹✫❅♣✹✫❅❇❽✩❂✥✿✎❍✩■✩❅ ❈✧❍✥❆●■➇➓♦✷❹ ❬❇✓❶ ❬●★❹ ❬❳✓❶ ❬✘❩✽❬ ❩r→✎❱  r✆✁  ❶ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ➓➎✉✩❱ ➁❋→ ✴❥✷④✻❡✽❞✽❫✷●❆●❂◆✻❊❚✥✹✥✷✺❴➏❍◆❆●❈❉❂◆❆●■❀✷●❍❀✿❁✹✼❅❳✿❁s❀❴➏❆✺❍✥◗ ✷✺✹✫✻❡✽☛■✩❅❇❵✼✵✫✻❊✷✺✻✾❍◆✵✌✷●✹✼❂♠✷❞✷●✹✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨✗✿❇❍✩■✩❅✞✻❡✽ ✿✎❙✾❍✥✽✺❅❳■▲❏✫✵✼■✫❅❇❆✔❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆✒❂◆■✫■✫✻❛✷●✻❊❍✥✵ ➓♦✇✺✽✺① ❨❩◗✔◗❘❅❇✷✺❆●✻✾✿♥■✫✻ ❅②❅❇❆●❅❇✵✼✿❇❅❦❍◆❴✯✽✜❅❇✷●✽❁→❤❜➐❂◆✵✼■❖✽✺❍✕❴➏❍◆❆●◗❢✽✒❂ ✽✜❏✫❝€✽✜❃✼❂✥✿✎❅✔❍❄❴✧■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵➀❶❪❑♥❍❄❴ ❲ ✇ ❱⑨✈✕❍◆❆●❅❇❍♠❧✥❅❇❆❪❜✩✷✺✹✫❅❘❈✭✹✫❍✥❙❊❅❘✽✺❅✎✷♥➓♦✿❇❍◆❆●❆✺❅❪✽✜❃✱❍◆✵✼■✫✻❊✵✫❚❦✷✺❍ ✷✺✹✫❅✔❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆❭❈✭✻❊✷✺✹▲❑♠➁❀✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽♣❶❬→✯✽●❂♠✷●✻✾✽✜❵✼❅❪✽❻✷●✹✫❅✔✿❇❍◆✵✼■✫✻❛✷●✻❊❍✥✵✼✽❭✷✺❍❦❝✱❅❘✻❊✵❯✷✺✹✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨ ✿✎❍✩■✩❅◆❜❩✽✺❍☛✷✺✹✫❅④✿✎❍✩■✩❅❭✻✾✽✧✿✎❙✾❍✥✽✺❅❳■❢❏✫✵€■✩❅❇❆❉✿✎❍◆◗❘❃✫❙✾❅❇◗❘❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵⑨❱✥✴✶✵♥✷✺❍❄✷❁❂❄❙✼✷✺✹✫❅❳❆✺❅④❂❄❆●❅❭❺❄✉❄➌✒✽✜❅❇✷●✽ ❍❄❴⑨✽✜✻✾➒❇❧ ❅❭❸♥➓♦✿❳❂❄❙✾❙❊❅❪■ ❚✌❙❆❉✫❘✓❱✄✂✜→✎❜◆❴♦❂◆❙❊❙✾✻❊✵✼❚♣✻❊✵❋✷●❍☛✷✺✹✫❆●❅❇❅✯❍◆❆●❝✫✻❛✷❁✽➋❏✫✵€■✩❅❇❆✳✷✺✹✫❅④❂◆✿❤✷●✻❊❍✥✵❢❍❄❴②✷✺✹✼❅✯❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❑ ❨❄➞ ⑥ ❞ ❨ ❱❋❲✚✹✫❅❳✽✺❅✭✷●✹✫❆✺❅❳❅❻❍◆❆●❝✫✻❊✷●✽✧❂❄❆●❅✭❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷✺❅❳■✔❝❩❨ ❴ ✩➓ ✦❯❬●❹✥❯→ ❛ ❱ ❴ ➓♦✷❹ ❬✎❦②❯→ ❛☛➓♦⑥◆❸◆➁☛❍✩✿❤✷●❂✥■✫✽❁→❤❜ ✠ ➁ ❬♥❦ ❪ ❹❘❍✥❆❞✠❶ ❛❦➓♦⑥✥▼◆❹✔❍✩✿❤✷❁❂◆■✫✽❁→❤❜✫❂◆✵✼■ ❴ ✩➓ ✦❯❬♥❦✱→ ❙❄✦✆☎ ✥❑ ❛❦➓✜❶❪✉✞❍✩✿❤✷●❂✥■✫✽❁→❤❜✫❍✥❆✭✻❊✵ ❴ ✩➓ ✦❯❬♥❦✱→ ❙❄✦✆☎➀✷ ❃✫✻✾✿✎✷✺❏✫❆●❅❳✽❳➞ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ➓➎✉✩❱➃✉◆→ ➈❻❅❇✵€✿✎❅◆❜✼❝❋❨✄✿✎❍◆◗❘❃✫❙✾❅❇◗❘❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵⑨❜❩✷✺✹✫❅❳❆✺❅♣❂◆❆✺❅♣❺❄✉◆➌✞✽✺❅✎✷❁✽✭❍❄❴r✽✜✻✾➒❇❅❘❶❪▼✞✻✾✵❀✷✺✹✫❅♣✿❇❍✩■✩❅◆❱✫➊✯❙❊❙⑦✷●✹✫❅ ❆✺❅❳◗❘❂◆✻❊✵✼✻❊✵✫❚❀✽✜❅❇✷●✽❭✹✼❂❬❧◆❅✔✽✜✻✾➒❇❅✄❶❪❑✫➞✼✷●✹✫❅❇❆●❅✞❂◆❆✺❅❘❧ ❑◆✉✥❺❄▼❘❍❄❴➋✷●✹✫❅❇◗✗❜②❙✾❨❋✻✾✵✫❚✄✻❊✵❯✷✺✹✫❆●❅❇❅✔❍◆❆●❝✫✻❊✷●✽❳❜€❍◆❴ ❙❊❅❳✵✫❚❄✷●✹✼✽❻✉✥❺❄✡▼ ✪➀❺❄❑◆❹ ✪ ❶❬❑❄❸◆❹✼❜❩❏✫✵✼■✩❅❳❆❭❑ ❨ ➞➃⑥ ❞ ❨ ❱✼✴✶✵❀❃✼✻✾✿✎✷✺❏✫❆●❅❳✽❳➞ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ➓➎✉✩❱ ▼✥→ ❲✚✹❋❏€✽❉✷✺✹✫❅♣✿❇❍❩■✫❅☛✹✼❂◆✞✽ ✝ € ❍✠✟ ⑤❫◆✚✇ ❉✽❱ ❍ ✂❑❉ ■ ❍✘●☛✡ ❉ ❍ ❚✁❋♥❹ ⑤ ✌❸ ☞ q✎✍ ❶❪❑ ♥✇ q ☞♥❨❄❶❳✌▼ ☞ q✏✍ ✇✺❑♠① ➁ ⑤ ❱ ✤❻❍♠❈ ✿✎❍✥✵✼✽✺✻✾■✩❅❳❆❻✷●✹✫❅❘❑ ✿✎❍❋✽✜❅❇✷●✽❭❍❄❴✠✷●✹✫❅ ✴④❍✥❙✾❂❬❨✕✿❇❍❩■✫❅✒✻✾● ✵ ❲ ✇ ❜⑦❂❄✵€■✕❙❊❍❩❍✥s✄❴➏❍✥❆④✿❇❍✥✽✺❅✎✷ ❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❧✥❅❳✽✒❍❄❴✯◗❘✻✾✵✫✻❊◗❢❂◆❙❉❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷✗➓➏✻➎❱ ❅✥❱✠❈✭✻❛✷●✹➂❂◆✽✒❴➏❅❇❈ ✵✫❍◆✵✫➍➎➒❳❅❇❆●❍❯✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽✞❂◆✽ ❃€❍❋✽✺✽✺✻❊❝✼❙❊❅❬→❤❱❉➆✧❅❳❆✜✷❁❂❄✻✾✵✫❙❊❨q✷✺✹✫❅✌■✫✻ ❅②❅❇❆●❅❇✵✼✿❇❅q➓➏✻➎❱ ❅◆❱✳✽✺❏✫◗♥→❘❍❄❴④✷❫❈❉❍➅❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❧✥❅❳✽✞❴➏❍◆❆❘✷●✹✫❅ ✽✺❂◆◗✔❅✆✿✎❍✥✽✺❅✎✷✄✻✾✽✄❂❄✵ ❅❇❙✾❅❇◗❘❅❳✵✥✷❀❍❄❴❞✷✺✹✼❅✆✿✎❍✩■✩❅✥❜❉✽✺❍❖✹✼❂✥✽♥❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷❦❂♠✷❀❙❊❅❪❂◆✽✜✷✄❸✫❱❉❲✚✹✫❅❇❆●❅✎❴➏❍✥❆✺❅ ✷✺✹✫❅✄❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥✇✺❆●☛① ✽❞✑ ✇●❍◆③ ❴❻❈✧✇✜❅❳✁① ✻❊❚✥✑ ✇●✹✥✒③ ✷✒✑ ✇●✇ ❹✼❜✳❶✥❜❼❑✩❜❼❂❄✵✼■➅⑥❯❂❄❆●❅❢❏✫✵✫✻ ➑ ❏✼❅❦✻✾✵▲✷✺✹✫❅❳✻❊❆✔✿✎❍✥✽✺❅✎✷❁✽❇❜❼✽✜❍✌✷✺✹✫❅❳❆✺❅❦❂◆❆✺❅ ❶ ✪➅❑❄➁ ✪ ✇ ✪ ☛✇ ✑ ③ ❪ ❑◆⑥✥❑✥✉♣✽✺❏✼✿❁✹✄✿❇❍✥✽✺❅✎✷●✽❳❱✩❲✚❈✧❍✔■✩✻❡✽❫✷●✻❊✵✼✿✎✷✭❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽✧❍❄❴✐❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷✭❂♠✷ ✝ ◗✔❍❋✽❫✷➐➁❻✻❊✵♣✷✺✹✫❅❉✽✺❂◆◗✔❅✧✿✎❍✥✽✺❅✎✷➐◗✒❏✼✽✜✷✐❝✱❅✧■✩✻❡✽➏❿❫❍✥✻❊✵❋✷❼❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽⑦❍◆❴✩❈✧❅❳✻❊❚✥✹✥✷➐➁✼❜❳✽✺✇✺❍✭✁① ✑ ✷●✇✺✹✫☛③ ✑ ❅❇✇✺❆●☛✇ ❅✳✑ ✇❤✿❇⑤ ❂◆✵☛❝€❅❉❂♠✷ ◗✔❍❋✽❫✷✐▼✭✽✺❏✼✿❁✹❞❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆❁✽②✻❊✵☛❅❪❂◆✿❁✹❞✿✎❍✥✽✺❅✎✷❪❱❇❲✚✹✫❅❳❆✺❅❇❴➏❍◆❆●❅➐✷●✹✫❅❇❆●❅➋❂❄❆●❅➋❂♠✷⑨❙✾❅❳❂✥✽❫✷ ☛① ✑ ☛③ ✑ ✒✇ ✑ ❨ ❪ ❶♠❺◆❺✩⑤❫✇❶ ✽✜❏✼✿❁✹❢✿❇❍✥✽✺❅✎✷●✽❳❱◆➟❉❏✩✷✳✵✼❍♠❈q❈❉❅✭✹✼❂❬❧◆❅❻❂✥✿❇✿✎❍✥❏✫✵❋✷✺❅❪■♣❴➏❍✥❆✳❂♠✷➋❙✾❅❳❂✥✽❫✷✧❑◆⑥✥❑◆✿✉ ✪✆❶❬❺✥❺❩❶ ❪ ➁✥❹✥➌◆▼ ❪ ❑ ✿✎❍✥✽✺❅✎✷❁✽❇❱✥✴✶✵♥❃✼❂◆❆✜✷●✻✾✿❇❏✫❙✾❂◆❆❳❜✥❅❇❧✥❅❇❆●❨✒❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆✳❍◆❴⑨❈✧❅❳✻❊❚✥✹❋✷✳➁✒■✩❅❇✷✺❅❇❆●◗❘✻❊✵✼❅❳✽❉❂☛❃✼❂❄❆✺✷✺✻❊✷✺✻✾❍◆✵❦❍❄❴②✷✺✹✫❅☛❑♠➁ ❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽❞✻✾✵❋✷✺❍✌▼✗✽✺❅✎✷●✽❞❍◆❴✚✽✺✻✾➒❇❅❘➁✼❱⑨❲✚✹✫❅❪✽✜❅❘❃✼❂◆❆✜✷●✻❛✷●✻❊❍✥✵✼✽☛❂❄❆●❅❘✿❇❂❄❙✾❙✾❅❳✓ ■ ✂ €✂◗✟❉ €❆❉✔✂❁❜⑨✿❇❍◆✵✼✽✺✻❡✽❫✷●✻❊✵✫❚✗❍◆❴ ✽✜✻❊❽ ❉✫€✎❉ ■♥❘✓❱✕✂❤❱ ✆✁  ✂☎✄✝✆✟✞✡✠ ✍♠☞✘✖☛✞✌☞ ✍✎✍✏✆✜✒✑✞❯✙ ✖♠☞✘✡✑✙✜✟✚✛   ✆✠  ✤❻❍♠❈ ❈✧❅✔✿❇❂◆✵✌❅✎❽✩❃✫❙✾✻✾✿❇✻❛✷●❙❊❨✕✿❳❂❄❙❡✿✎❏✫❙❡❂♠✷●❅♣✷✺✹✼❅❳✽✺❅✞✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷●✽❳❜✱❂◆✵✼■✕❈❉❅♣❵✼✵✼■✌✷✺✹✼❂❄✷❭✷●✹✫❅❇❆●❅✞❂◆❆✺❅ ❿❫❏✼✽❫✷❀❴➏❍◆❏✼❆✄❍✥❆✺❝✫✻❊✷●✽✄❏✫✵✼■✫❅❇❆❀✷✺✹✫❅➇❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❑✠❨❄➞ ⑥ ❧ ❞ ❨ ❱✭❲✚✹✫❅❯❵✼❆❁✽❫✷✗❍◆❆●❝✫✻❊✷❳❜❉❍❄❴✒✽✺✻❊➒❳❅➂❶✥❜✧✻❡✽♥✷●✹✫❅ ✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷✄✿❇❍◆✵✼✽✺✻❡✽❫✷●✻❊✵✫❚➅❍◆❴☛✷✺✹✫❅✆▼❖✿✎❍✥❙❊❏✫◗❘✵✼✽❦❍❄❴❞✷✺✹✼❅❯✈✆❾✵✴✔❱✧❲✚✹✼❅✆✽✺❅❳✿✎❍✥✵✼■➀❍◆❆●❝✫✻❊✷❳❜✳❍◆❴♣✽✜✻✾➒❇❅ ➌◆❹✫❜❼✿✎❍✥✵✼✽✜✻❡✽✜✷●✽♣❍◆❴✯✽✜❅❇❽❩✷✺❅✎✷❁✽✒■✩❅❇❵✼✵✫❅❪■➅❝❩❨✆✷❫❈❉❍✌❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽♣✻✾✵❖❍✥✵✫❅✄✿❇❍◆❙✾❏✫◗❘✵❖❂❄✵✼■▲✷❫❈❉❍✌❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽ ✻❊✵➀❂❄✵✫❍◆✷✺✹✫❅❳❆❳✝❱ ◗➋❧✥❅❇❆●❨❯✷●❅✎✷✺❆❁❂◆■q✻❊✵➀✽✜❏€✿❁✹q❂❯✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷❘✽✺❃✫❙✾✻❛✷❁✽❘❂◆✿✎❆●❍✥✽●✽☛✷❫❈❉❍✆✿❇❍◆❙✾❏✫◗❘✵✼✽✞✻❊✵q✷✺✹✫✻❡✽ ❈❉❂❬❨✥❜⑨✽✜❍✕❈❉❅❢❈✭❆✺✻❊✷✺❅❦✻❛✷❁✽♣✿✎❍✥❙❊❏✫◗❘✵❖■✩✻❡✽✜✷✺❆●✻❊❝✫❏✫✷✺✻✾❍◆✵➅❂◆✽♥➓➎❑◆★❑ ❬●❑◆★❑ ❬●❑✥☛❑ ❬●❑✥☛❑ ❬❁❑◆☛❑ ❬❁❑◆❑✥→❤❱✼❲✚✹✫❅❘✷●✹✫✻✾❆●■ ❍◆❆●❝✫✻❛✷❪❜✯❍◆❴❦✽✜✻✾➒❇❅➂❑❄➁✥❹✼❜✯✿✎❍✥✵✼✽✜✻❡✽✜✷●✽✕❍◆❴❦✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷❁✽❯■✩❅❇❵✼✵✫❅❳■ ❝❋❨ ✷✺✹✼❆✺❅❳❅❖❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽❯✻✾✵ ❍◆✵✫❅➂✿✎❍◆❙❊➍ ❏✫◗❘✵➀❂◆✵✼■q❍✥✵✫❅✗✻❊✵➛❂❄✵✼❍❄✷✺✹✼❅❇❆❢✿✎❍✥❙❊❏✫◗❘✵⑨❱➋❲✚✹✼❅✗✿❇❍◆❙✾❏✫◗❘✵➀■✫✻✾✽✜✷✺❆●✻❊❝✼❏✩✷✺✻✾❍◆✵➀❍❄❴❭✷✺✹✫❅❪✽✜❅✕✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷●✽ ✻✾✽✕➓➔⑥✫✓❶ ❬●⑥✫✚❶ ❬❇❶◆❶✥❶◆✚❶ ❬❇❶◆❶✥❶◆✚❶ ❬❇❶◆❶◆❶◆✠❶ ❬❳❶◆❶❄❶✥❶❳→❤❱⑨❲✚✹✫❅❀❴➏❍✥❏✫❆✜✷●✹➂❍✥❆✺❝✼✻❛✷❪❜✠❍❄❴④✽✺✻✾➒❇❅▲❶❇➁✥➁✥❹✫❜r✿✎❍✥✵✼✽✺✻✾✽✜✷●✽❘❍◆❴ ✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷❁✽➋■✩❅✎❵€✵✫❅❳■❘❝❩❨♣✷❫❈❉❍❞❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽✠✻❊✵❢❍✥✵✫❅❻✿✎❍✥❙❊❏✼◗✔✵❢❂◆✵✼■✞✷❫❈✧❍❞❍❄✷●✹✫❅❇❆✳❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽➋✻❊✵❘✷❫❈❉❍❞❍❄✷✺✹✼❅❇❆ ✿✎❍◆❙✾❏✫◗❘✵✼✽❳❱❇❲✚✹✫❅❪✽✜❅➋✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷●✽⑦✹€❂❬❧◆❅➋✿✎❍✥❙❊❏✼◗✔✵☛■✩✻❡✽✜✷✺❆●✻❊❝✫❏✫✷✺✻✾❍◆✵❢➓➔❑✫❶◆✓❶ ❬❁❑✩❶✥✓❶ ❬●❑✫❶◆✚❶ ❬●❑✩❶✥✓❶ ❬❳❶◆❶❄❶✥✠❶ ❬❇❶✥❶❄❶◆❶❳→✎❱ ❲✚✹✫✻✾✽❘❂✥✿❇✿✎❍✥❏✫✵❋✷●✽✞❴➏❍◆❆❘❂❄❙✾❙❞❶❬❺✥❺❩❶✄✽✺❅✎❽❩✷●❅✎✷●✽❳❱r✴✶✵➂❃✼✻✾✿✎✷✺❏✫❆●❅❳✽❳❜r❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❧✥❅❳✽✒❍❄❴❻✷●✹✫❅❀✷✺✹✫❆●❅❇❅ ✵✫❍◆✵✩➍➎✷✺❆●✻✾❧❋✻❡❂❄❙②❍✥❆✺❝✫✻❊✷●✽✭❂◆❆✺❅ ❶ ❶ ⑥ ⑥ ✉ ✉ ❶ ❑ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ❶ ❶ ❶ ❑ ✉ ▼ ❶ ❶ ⑥ ⑥ ✉ ✉ ❑ ❶ ➁ ➁ ➁ ➁ ❶ ❑ ❑ ❑ ➁ ⑥ ❑ ❑ ➁ ➁ ▼ ▼ ❑ ❶ ✉ ✉ ✉ ✉ ⑥ ✉ ▼ ➁ ⑥ ▼ ❑ ❑ ➁ ➁ ▼ ▼ ❑ ❶ ▼ ▼ ▼ ▼ ➁ ▼ ✉ ⑥ ✉ ➁ ➓➎✉✩❱ ❺❄→ ❈✭✹✫❅❇❆●❅④✷✺✹✫❅♣✽✺✻❛❽❦✷✺❅✎✷●❆●❂✥■✫✽✚❍❄❴r❅❳❂✥✿❁✹❀✽✺❅✎❽❩✷●❅✎✷❻❂❄❆●❅❞❙✾❂◆❝€❅❳❙❊❙✾❅❳■❀❝❩❨❢✷✺✹✼❅☛✵❋❏✼◗✒❝✱❅❇❆❁✽❞❶④❏✼❃✄✷●❍♥▼✫❱ ❀❂❁❄❃❂❁✁  ❆❉❈❋❊✄✂✭✙ ▲✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞ ➟✧❨♥✿❁✹✼❅❳✿❁s❩✻❊✵✼❚✒✷●✹✫❅☛❂◆✿❤✷●✻❊❍✥✵❦❍✥✵❀❂✞❝✼❂◆✽✺✻❡✽✧❍◆❴✐✷●✹✫❅✶✴④❍◆❙❡❂❬❨❘✿❇❍✩■✩❅◆❜✩✻❊✷✭✻✾✽✚❅❪❂◆✽✺❨✞✷●❍❘❧◆❅❇❆●❆●✻❛❴➏❨✔✷✺✹€❂♠✷ ✷✺✹✫❅❀❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷❪❜ ✽●❂❬❨ ➓➏✻✾❙❊❙✾❏✼✽✜✷✺❆❁❂♠✷✺❅❪■❖✻✾✵ ◗ ➑ ❏€❂♠✷✺✻✾❍◆✵➀✉✩❱ ➌✫❜r✽✜❈✚❂❄❃✫❃✼✻❊✵✫❚➀➓❫❶✚❬✎❦✱→✒❈✭✻❊✷✺✹ ➓➎❑☛❬♥❦✱→ ❂❄✵✼■✆➓♦★⑥ ❬♥❦✱→✧❈✭✻❊✷✺✹▲➓➏➁✷❬♥❦✱→✳❴➏❍◆❆❢❦ ❪ ❩✽❬ ❩❻❜✩❂❄✵€■✄✽✺❈❉❂◆❃✫❃✫✻✾✵✫❚✄➓➎✉☛❬●❹✥→✳❈✭✻❛✷●✹➇➓➔▼★❬❇❶❬→❤❜⑦➓♦▼✷❬✺❹❋→➋❈✭✻❊✷✺✹ ➓➔☛✉ ❬❳❶❪→✎❜r➓➎☛✉ ❬✎❩✧→❻❈✭✻❊✷✺✹➛➓➔✉★❬ ❩✧→④❂❄✵✼■➂➓♦▼✷❬✘❩✧→✯❈✭✻❛✷●✹➀➓➔▼★❬ ❩✳→✯❵✫❽✩❅❳✽❭✷●✹✫❅❢✿✎❍✩■✩❅◆❱⑨✈✌❍◆❆●❅❇❍♠❧◆❅❳❆❳❜✫✷✺✹✫✻❡✽ ❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷❉❴➏❏✼✽✜❅❪✽✧✷✺✹✫❅❭❴➏❍◆❏✫❆✚❍✥❆✺❝✫✻❊✷●✽✧❍❄❴r✠❑ ❨❄➞ ⑥ ❧ ❞ ❨ ❍✥✵✄✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷●✽❳❱✫t❩✻❊✵€✿✎❅❭✷✺✹✫✻❡✽❉❚◆❆●❍◆❏✫❃♥✻❡✽✧✷✺✹✫❅❭❴➏❏✫❙✾❙ ✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷✯✽✜✷●❂◆❝✫✻❊❙✾✻✾➒❇❅❇❆❪❜✩✻❊✷✭❴➏❍◆❙✾❙❊❍♠❈❻✽✧✷✺✹€❂♠✷✭✷✺✹✼❅☛❍◆❆❁■✩❅❇❆✚❍❄❴✠✈ ✇✺① ✻✾✽ ❙ ✈✌✇✜① ❙ ❪ ❶❬❺◆❺✩✓ ❶ ❧➃❑ ❨ ❧ ★⑥ ❧ ▼ ❪ ❑♠➁✥➁✥❸✥❑◆⑥◆❹◆➁✥❹ ❪ ❑ ⑤ ❧ ⑥ ③ ❧➃☛✉ ❧ ✥❺ ❧✾❶◆✚❶ ❧ ❑◆★⑥ ❧ ➓➎✉✩❱ ❸✥→ ✎✍ ✑✏ ✷✸✷✸✷ ✓✒ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷ ✷ ✷✸✷✸✷ ✷✸✷✹ ❂ ✽ ✷ ✽ ❂ ✷✸✷✹✷ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷ ✷ ✷✸✷✸✷ ✷✸✷✹✷ ✷✸✷✸✷ ✷✸✷✹✷ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷ ❂ ✽ ✷ ✽ ❂ ✷✹✷✸✷✹✷✸✷ ✷ ✚❲ ✹✫❅❞❅❳❙❊❅❳◗✔❅❳✵❋✷ ❲✚✹✼❅☛❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷ ➓➎✉✩❱ ➌✥→ ✴❥✷✧❴➏❍✥❙❊❙✾❍♠❈❻✽✳❂◆❙❊◗❘❍✥✽✜✷✧✻✾◗❘◗❘❅❳■✩✻❡❂♠✷●❅❇❙✾❨❘❴➏❆✺❍✥◗ ✷✺✹✫❅❭✷✺❆❁❂❄✵✼✽✺✻❊✷✺✻✾❧❋✻❊✷❫❨❘❍❄❴✐✈✌✇✺①❞❍◆✵❦✽✺❅✎❽❩✷●❅✎✷●✽✳✷✺✹€❂♠✷ ✻❛✷❢✻❡✽❘✉♠➍➔✷●❆●❂◆✵✼✽✺✻❛✷●✻❊❧✥❅♥❍◆✵➂❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽❳❱✠↕✫❍✥❆✞❈❉❅❀✿❳❂❄✵q✷●❂❄s✥❅♥✷●✹✫❅✕✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷❢■✩❅✎❵€✵✫❅❳■➂❝❩❨✆✷●✹✫❅❀❵✼❆❁✽❫✷ ❴➏❍◆❏✫❆❉❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽➋✷●❍✞❂❄✵❩❨❢✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷❳❜❩❂❄✵✼■❘✷●✹✫❅❇✵❦✷✺✹✫❅④✽✜❅❇❽❩✷✺❅✎✷✭✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆✧✻✾✽✳✷✺❆❁❂❄✵✼✽✺✻❊✷✺✻✾❧◆❅✯❍✥✵♥✻❊✷●✽❉✽✜✻❊❽ ✔✍ ✖✕  r✆☛✂ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ✷✺❅✎✷●❆●❂✥■✫✽❳❱€✈✕❍✥❆✺❅❳❍♠❧◆❅❇❆❪❜❋❵✫❽✩✻❊✵✼❚❢✷✺✹✫❅♣✷✺❅✎✷●❆●❂✥■✗❈✧❅✒✹✼❂❬❧◆❅♣❂✔❴➏❏✫❙✾❙ ❞ ① ❍◆❴r❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●① ✻❊❍✥✵✼✽✭❍◆❴❼✷●✹✫❅ ✷✺❅✎✷●❆●❂✥■⑦❱€↕❼✻✾✵✼❂❄❙✾❙✾❨◆❜✫✷●✹✫❅✒❃✱❍◆✻✾✵❋✷❫❈✭✻✾✽✺❅✒✽✜✷●❂◆❝✫✻❊❙✾✻✾➒❇❅❇❆✯❍❄❴r✷✺✹✫✻❡✽✯✷✺❅✎✷●❆●❂✥■✗✻✾✽❭❂❢❚◆❆●❍◆❏✼❃✕❑ ➞ ✐ q ❈✭✹✫✻✾✿❁✹ ✻✾✽✭❧❩✻❡✽✜✻✾❝✫❙✾❨❢✷✺❆❁❂❄✵€✽✜✻❊✷✺✻✾❧◆❅❞❍◆✵✄✷✺✹✼❅☛❆✺❅❳◗❘❂◆✻❊✵✼✻❊✵✫❚♥❑◆❹✒❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❳❱ ➆✧❍◆✵✼✽✺❅ ❏✫❅❳✵✥✷●❙❊❨✥❜€❅❳❧◆❅❳❆✺❨✗✽✜❅❇✷④❍◆❴➋❵✼❧✥❅✒❃✱❍◆✻✾✵✥✷❁✽④✻✾✽④✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■✌✻❊✵➇❂❄✵❯❍✩✿✎✷●❂◆■⑨❜€❝✫❏✫✷☛✽✺✻✾✵✼✿✎❅   ❑♠➁ ❪ ➑❺◆✉❄➌   ❸ ❜✫✷✺✹✫✻❡✽✭❍✩✿❤✷❁❂◆■✄✻✾✽✭❏✼✵✫✻ ❏✫❅✥❱✐➓♦➊✯❙❛✷●❅❇❆●✵✼❂♠✷●✻❊❧✥❅❇❙✾❨◆❜❩✷●✹✫✻✾✽✭❴➏❍◆❙✾❙❊❍♠❈❻✽❉❴➏❆●❍◆◗ ✷●✹✫❅ ➑ ✉✂✁ ✉✄✁ ❴♦❂◆✿❤✷❼✷✺✹€❂♠✷❼✷✺✹✫❅✭✽✺❏✫◗ ❍❄❴✫✷❫❈❉❍✯❍✩✿✎✷●❂◆■✼✽➐✻❡✽❼✻❊✵✒✷✺✹✫❅✚✿✎❍✩■✩❅✥❜♠✽✜❍✯✷✺✹✫❅✚❍✩✿❤✷❁❂◆■✫✽❼✿❇❂◆✵✫✵✫❍❄✷r✻✾✵✥✷●❅❇❆❁✽✜❅❪✿❤✷❼✻❊✵ ◗✔❍✥❆✺❅④✷●✹✼❂❄✵✗❴➏❍✥❏✫❆✭❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽❇❱➃→✭❲✚✹✫✻❡✽❻✿✎❍✥◗✒❝✫✻✾✵✼❂❄✷✺❍◆❆●✻❡❂❄❙②❃✫❆●❍◆❃✱❅❇❆✺✷❫❨♥✻✾✽✭✷✺✹✫❅✒■✫❅✎❵✼✵✫✻✾✵✫❚❢❃✫❆●❍◆❃✱❅❇❆✺✷❫❨ ❍❄❴➐❂✆✭☎ ❉✫€ ❍ ❋ €✎■ ✂❑❏✄✂❑❉ €✞❵ ✝ ❞✭➓➔★✉ ❬✺★❸ ❬❁❑♠➁❩→❤❱✥✈✌❍◆❆●❅✯❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂❄❙✾❙✾❨◆❜❩❂✔t❋✷●❅❇✻✾✵✫❅❇❆✭✽✺❨✩✽❫✷●❅❇◗ ❞✭➓✠r✟ ❬☛✡ ❬✌☞❩→✳✻✾✽✚❂ ✽✜❨✩✽✜✷✺❅❇◗ ❍◆❴➐✽✺❃€❅❪✿✎✻❡❂❄❙✍✡❋➍✶✽✜❏✫❝€✽✜❅❇✷●✽✧❍❄❴➐❂✞✽✜❅❇✷✚❍◆❴➐✽✺✻❊➒❳❅✎☞✱❜✩❈✭✻❛✷●✹♥✷✺✹✼❅④❃✼❆✺❍✥❃€❅❳❆✜✷❫❨✔✷✺✹€❂♠✷✚❅❇❧◆❅❳❆✺❨❢✽✺❅✎✷ ❍❄❴❉✽✺✻✾➒❇❅✏✟✯✻❡✽☛✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■❯✻❊✵▲❂❀❏✫✵✫✻ ➑ ❏✼❅❘✽✺❃✱❅❳✿✎✻❡❂❄❙✑✡❩➍❥✽✺❏✫❝✼✽✺❅✎✷❢➓♦✿❳❂❄❙✾❙❊❅❪■✆❂ ● ❖ ❚✌❙✓✒❇→✎❱✐✴❥✷☛✻❡✽❞❅❳❂◆✽✺❨ ✷✺❍✕✽✜❅❳❅❘✷✺✹✼❂❄✷☛✷✺✹✫❅✕➓♦❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼■✩❅❳■▲❝✼✻❊✵✼❂◆❆✺❨✫✵→ ✴④❍◆❙❡❂❬❨✌✿✎❍✩■✩❅❘❚✥✻❊❧✥❅❳✽❞❆●✻✾✽✺❅✔✷✺❍✕❂✕t❋✷✺❅❳✻❊✵✫❅❳❆✒✽✺❨❩✽✜✷✺❅❳◗ ❞✭➓➔★ ✉ ❬✺★❸ ❬❁❑♠➁❩→❤❜✼❝✼❏✩✷❞✷✺✹✫❅❢✿✎❍✥✵❩❧◆❅❇❆❁✽✺❅♣✻✾✽④✵✫❍◆✷④❍✥❝❩❧❋✻✾❍◆❏€✽❇❱✱✴❥✷❭❴➏❍✥❙❊❙✾❍♠❈❻✽❭✹✫❍♠❈✧❅❳❧◆❅❳❆❻❴➏❆●❍◆◗ ✷✺✹✼❅✞❴♦❂✥✿❤✷ ✷✺✹✼❂❄✷❳❜②❏✫❃✆✷✺❍❀❆✺❅❳❙✾❂◆❝€❅❳❙❊❙✾✻❊✵✼❚♥✷✺✹✼❅✔❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❳❜✱✷✺✹✫❅❳❆✺❅✔✻✾✽❞❂❦❏✫✵✫✻ ➑ ❏✼❥❅ ❞❻➓➔☛✉ ❬●★❸ ❬❁❑♠➁❋→✎❱€❲✚✹✫❅✔❃✫❆●❍❩❍❄❴✳❍◆❴ ❏✫✵✫✻ ➑ ❏✼❅❇✵✫❅❪✽✺✽♣❂◆❙✾✽✺❍✕❚◆✻✾❧◆❅❪✽☛❂❄✵❖❂◆❙❛✷●❅❇❆●✵✼❂♠✷●✻❊❧✥❅✔❃✼❆✺❍❩❍❄❴❉✷✺✹€❂♠✷✞✈✌✇✺①♥✻❡✽✒✉❬➍➎✷✺❆❁❂❄✵€✽✜✻❊✷✺✻✾❧◆❅✥❘❱ ✥✆❅♥✵✼❍♠❈ ✽✜s✥❅✎✷●✿❁✹✄✷✺✹✼✻✾✽✭❃✼❆✺❍❩❍❄❴❫❱ ✕✔✗✖€✗ ✖✙✘ ❊ ✗❋❊✛✚✜✚ ▲✣✢✥✤✌❈❋❊✧✦★✤✑❊ ✖✘✗❋❊✟✙✩✚❆✛✍✚✜✤✌❊✛✪✬✫✮✭♥❀✍✯✱✰✲✯☎❃✳✔✵✴ ✴❥❴ ❴ ❶✓❬●★❑ ❬✺✷⑥ ❬✜➁✷❬❁✉☛❬●▼★❬❁❺☛❬✺❸★❛❼✻❡✽✠❂❄✵✔❍✩✿❤✷●❂✥■⑦❜❬✷✺✹✼❅✭t❩✷✺❅❇✻✾✵✫❅❳❆➋✽✜❨✩✽✜✷✺❅❇◗ ❃✫❆✺❍✥❃€❅❳❆✜✷❫❨☛✻✾◗❘❃✫❙✾✻❊❅❪✽❼✷✺✹✼❂❄✷❼✷●✹✫❅ ✶ ✦   ❸✸✶ ✦ ❳ ✵❋❏✼◗✒❝✱❅❇❆✭❍❄❴❼❍✩✿❤✷●❂✥■✫✽✭✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✫✻✾✵✫❚ ❴ ✓❶ ❬✌❧♠❧✌❧r❬ ✦✂❛☛✻✾✽   ❑❄✉✷➁✷❳ ✶ ✦✸✁✺✹ ✉✷✶ ✦✻✁ ❴➏❍◆❆❻❹ ☎ ✦ ☎➂➁ ❂❄✵✼■➂✻✾✽✌❶✄❴➏❍✥❆♥✉ ☎ ✦ ☎ ❸✫❱➋❲✚✹✼❅❳✽✺❅❀✵❩❏✫◗✞❝€❅❳❆●✽❢❂◆❆✺❅❯❺◆✉❄➌✫❜➋❑✥✉❄⑥✫❜✳❺✥❺❩❜➋❑✩❶✥❜✳✉✩❜✭❶◆❜✭❶✥❜✭❶◆❜✭❶ ❴➏❍◆❆ ✦ ❪ ✷❹ ❬♠❧✌❧♠❧ ❬●❸✫❜✫❆●❅❳✽✺❃€❅❪✿❤✷●✻❊❧✥❅❇❙✾❨◆❱€➈✯❅❇✵✼✿❇❅☛✷✺✹✼❅✒✵❩❏✫◗✒❝✱❅❇❆❭❍❄❴✠❍✩✿❤✷❁❂◆■✫✽✯✵✫❍❄✷❭✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✼✻❊✵✫❚❘✷●✹✫❅ ❃€❍✥✻❊✵❋✷♥❶✔✻✾✽✞❺◆✉❄➌✮✶➂❑◆✉◆⑥ ❪ ✉❄❹✥▼✫❜⑦❂❄✵€■✆✽✺❍✗❍◆✵⑨❘❱ ✥➇❅❢✿✎❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎✷●❅❘✷✺✹✫❅✆✼ €❯€✂❙❯◆❯❉ ■ ❍ ❘✁❋ ✟ ❖ €❢➓♦✽✺❅❇❅ ↕➐✻✾❚◆❏✼❆✺❅✄✉✫❱❊❶❬→❤❜❼✻❊✵q❈✭✹✫✻✾✿❁✹▲✷●✹✫€ ❅ ✦➔✷●✹❖❅❇✵❋✷●❆✺❨➇✻❊✵❖✷✺✹✫❅ ✱❄✷●✹❖❆●❍♠❈ ✻❡✽✒✷✺✹✫❅✄✵❋❏✼◗✒❝✱❅❇❆✒❍◆❴❻❍✩✿❤✷●❂✥■✫✽ ✻❊✵❋✷✺❅❳❆●✽✺❅❳✿✎✷✺✻✾✵✫❚ ❴ ✓❶ ❬✌❧♠❧✌❧r❬ ✱✏✶✸✓❶ ❛✞✻✾✵✆❅❇❽✩❂✥✿❤✷●❙❊❨ ❴ ✚❶ ❬♠❧✌❧♠❧ ❬ ✦✽✶ ✠❶ ❛✥❜✱❏✼✽✺✻❊✵✼❚❦✷●✹✫✻✾✽❞❃✼❆✺❍✥❃€❅❳❆✜✷❫❨❀✷✺✹€❂♠✷ ❅❳❂◆✿❁✹❦❅❇✵❋✷✺❆●❨❘✻✾✽✧✷✺✹✼❅④✽✺❏✫◗ ❍❄❴⑨✷●✹✫❅❭✷❫❈✧❍✞✵✫❅❳❂◆❆✺❅❪✽❫✷❉❅❇✵❋✷✺❆●✻❊❅❪✽✳✻✾✵♥✷●✹✫❅④❆✺❍♠❈➛❝✱❅❇❙✾❍♠❈ ➓♦✿❤❴❫❱✫➜✠❂✥✽✺✿❳❂❄❙➎⑧ ✽ ✷✺❆●✻✾❂◆✵✫❚◆❙✾❅❪→✎❱€✴✶✵✆❃✼❂❄❆✺✷✺✻❡✿✎❏✫❙❡❂❄❆④❈❉❅✔✽✺❅❇❅✒❴➏❆✺❍✥◗ ✷✺✹✫❅✔❝€❍◆✷✜✷●❍◆◗ ❆●❍♠❈ ❍❄❴➋✷●✹✫❅✒✷●❆✺✻❡❂❄✵✼❚◆❙✾❅♣✷✺✹€❂♠✷④✷❫❈✧❍ ❀❂❁❄❃❂❁ ☎ ✂     ❀✜❀   ✱✿ ✆☛   ❑✂✁  ✓❀   ✄✁  ✾✌✄ ✆ ✂ ✂♠✄ ✁❂✿ ☛❀ ✂ ✂☛  ✁❀    ❁✿  ✓✿ ✁ ❀      ✓✿   ❃❅❄✕❆✣❇✲❈❉❇❋❊✛❇ ✄✝✆ ✞❍●   ✾✌✆ ✒ ✂✌✆✜❀  ❁✾✜✿ ✜✾ ✾ ✆✞✿ ✁    ✓✿ ✄  ❑✂ ✁ ✁   ✁ ✂✠  ✆ ✁                   ✜■ ✞▼✞❯✔ ✆✫✍✫☞✘✒ ✍ ✚✖☛✠✑✞ ■✩✻✾✽✜✷✺✻✾✵✼✿✎✷✯❍✩✿❤✷●❂✥■✫✽✚✻✾✵✥✷●❅❇❆❁✽✜❅❪✿❤✷✭✻✾✵✗❹✼❜€❑✞❍◆❆✭➁❢❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❳❱✫✴❥✷✭❴➏❍◆❙✾❙❊❍♠❈❻✽✚❅❪❂◆✽✺✻❊❙✾❨❢✷●✹✼❂♠✷❻❅❳❧◆❅❇❆●❨❦✽✺❅✎✷❻❍◆❴ ➁✕❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽✒■✩❅✎✷●❅❇❆●◗✔✻✾✵✫❅❪✽✒❂ ✂♠€♥◗✟❉✫€✎❉➎❜⑦❈✭✻❊✷✺✹▲✷✺✹✼❅♥❃✫❆●❍◆❃✱❅❇❆✺✷✺✻✾❅❳✽♣■✩❅❪✽✺✿❇❆✺✻✾❝✱❅❳■▲❂❄❝✱❍♠❧◆❅✥❜⑨❂❄✵✼■✆✷✺✹€❂♠✷ ✜❀ ❅❇❧◆❅❳❆✺❨✔❍✩✿❤✷❁❂◆■❘✻❡✽✳❅❳✻❛✷●✹✫❅❇❆✧✷✺✹✫❅④✽✜❏✼◗ ❍◆❴⑦✷❫❈✧❍♣✷✺❅✎✷●❆●❂✥■✫✽✧❍❄❴②✷✺✹✫❅❞✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷❳❜❋❍◆❆✧✿❇❏✩✷●✽❉❂◆✿❇❆✺❍❋✽✺✽✠✷✺✹✫❅❪✽✜❅ ✷✺❅✎✷●❆●❂✥■✫✽✚❈✭✻❊✷✺✹✗✻❊✵❋✷●❅❇❆❁✽✜❅❪✿❤✷✺✻✾❍◆✵€✽✚❍❄❴❼✽✺✻✾➒❇❅❳✽☛➓➔⑥★❬❳❶ q →❉❍✥❆☛➓➔❑ ① ❬✺❹ ✇ →❤❱ ✤❻❍♠❈➀❈✧❅❻◗❘✻✾❚◆✹❋✷✳❂◆✽✳❈✧❅❳❙❊❙€❂❄❆●❆●❂◆✵✫❚◆❅✚❍◆❏✼❆✠❵✼❆❁✽❫✷✧✽✺❅✎❽❩✷●❅✎✷➋✷●❍✒✿✎❍✥✵✼✽✜✻❡✽✜✷➋❍❄❴②✷✺✹✫❅❭✽✜✻❊❽❘✿❇❍◆❙✾❏✫◗❘✵✼✽ ❍❄❴➋❂♥✈✆❾✵✴ ❂❄❆●❆❁❂❬❨◆❜✩❂❄✵✼■✕✿❁✹✼❍❋❍❋✽✜❅♣❂◆✵✕❍✩✿❤✷●❂✥■✗❍❄❴✠✽✜✹€❂❄❃✱❅❦➓♦⑥✷❬❇❶ q →❉✷✺❍❦❝€❅☛✷●✹✫❅♣❵€❆●✽✜✷❭✿✎❍✥❙❊❏✼◗✔✵ ❃✫❙❊❏€✽❼✷✺✹✫❅❉✷✺❍✥❃✞❆●❍♠❈☛❱❬✴✶✵✼■✩❅❳❅❳■⑦❜♠❈❉❅✭✿❇❂❄✵✔❂❄❆●❆●❂◆✵✫❚◆❅✳✷✺✹✫❅✚❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽✠✽✺❍✯✷●✹✼❂♠✷r✷✺✹✼❅❻✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷➋✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✩➍ ✻❊✵✫❚✄✷✺✹✼❅✒✷●❅✎✷✺❆❁❂◆■✆✿✎❍✥✵✼✽✜✻❡✽✜✷✺✻✾✵✫❚❦❍◆❴➋✷✺✹✫❅✔❙❡❂◆✽✜✷✯❴➏❍◆❏✼❆④❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽④✻✾✵✌✷✺✹✼❅✒✷●❍◆❃❯❆●❍♠❈ ❂❄❙❡✽✺❍✄✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✼✽ ✷✺✹✫❅❘✷●❅✎✷✺❆❁❂◆■✼✽☛✿✎❍◆✵€✽✜✻❡✽❫✷●✻❊✵✼❚❀❍◆❴✧✷●✹✫❅❢❙❡❂◆✽✜✷④❴➏❍✥❏✫❆☛❃✱❍◆✻✾✵✥✷❁✽☛✻✾✵✆✷●✹✫❅❢❍❄✷●✹✫❅❇❆❞✷●✹✫❆●❅❇❅❢❆●❍♠❈❻✽❇❱⑦❲✚✹✫❅❪✽✜❅ ✵✫❍♠❈ ✿❇❍◆❆●❆✺❅❪✽✜❃✱❍◆✵€■q✷●❍➅✹✫❅✎❽✫❂✥✿✎❍✩■✩❅✕❈❉❍◆❆❁■✫✽✌➓♦❹✷❬✺❹✷❬❇❶✓❬❳❶✓❬❳✓❶ ❬❇❶❬→✒❂◆✵✼■➛✻❊✷●✽❦✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆❢◗✒❏✫❙❊✷✺✻✾❃✫❙✾❅❳✽❳❱ ✤❻❅✎❽❩✷☛✿✎❍✥✵✼✽✜✻❡■✩❅❳❆✯✷●✹✫❅✔✽✺❅✎❽❩✷●❅✎✷☛✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✫✻❊✵✼❚♥✷✺✹✼❅✒✷●❅✎✷✺❆❁❂◆■❯❈✭✹✫✻❡✿❁✹❯✿✎❍✥✵✼✽✜✻❡✽✜✷●✽❭❍❄❴➋✷●✹✫❅✞❝✱❍❄✷✺✷✺❍✥◗ ✷✺✹✫❆●❅❇❅✔❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽❭❍◆❴➋✷✺✹✼❅✞❵€❆●✽✜✷❞✿❇❍◆❙✾❏✫◗❘✵✆❂◆✵✼■✕✷●✹✫❅❢✽✜❅❪✿✎❍◆✵€■✌❃✱❍◆✻✾✵✥✷❞❍❄❴✳✷✺✹✫❅❢✽✺❅❳✿✎❍✥✵✼■❯✿❇❍◆❙✾❏✫◗❘✵⑨❱ t❩✻❊✵€✿✎❅❘✷✺✹✼❅❢❍❩✿✎✷●❂✥■✫✽☛✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✫✻✾✵✫❚❀✷✺✹✫✻❡✽❞✷✺❅❇✷✺❆❁❂◆■▲✿✎❏✫✷✒❂◆✿✎❆●❍✥✽●✽④❝€❍◆✷✺✹▲❍❄❴✚❍◆❏✼❆☛❍❄✷✺✹✼❅❇❆♣✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷●✽ ❈✭✻❛✷●✹ ✷✺✹✫❅✆■✩✻✾✽✜✷✺❆●✻✾❝✫❏✩✷✺✻✾❍◆✵ ➓➔★⑥ ❬❳❶ q →✎❜✳❈❉❅❯✿❇❂◆✵ ✿❁✹✫❍❩❍✥✽✺❅✕❍◆✵✫❅✌❍◆❴❞✷✺✹✫❅❳◗ ✷●❍q✿✎❍✥❆✺❆●❅❳✽✺❃€❍✥✵✼■➂✷✺❍ ✷✺✹✫❅✞✹✫❅✎❽✫❂◆✿❇❍✩■✩❅☛❈✧❍✥❆●■▲➓➔★❹ ❬❇✚❶ ❬✺✷❹ ❬❇✓❶ ❬✎❩✽❬ ❩➋→❤❱✱❲✚✹✫❅❇✵✌❏€✽✜✻✾✵✫❚❢✷●✹✫❅☛❴♦❂◆✿✎✷✯✷●✹✼❂♠✷✯❍✩✿✎✷●❂◆■✼✽❻✻✾✵✥✷●❅❇❆❁✽✜❅❪✿❤✷ ❅❇❧◆❅❳✵✫❙✾❨◆❜✩✷●✹✫❅♣❍❄✷●✹✫❅❇❆❁✽✭✿✎❍✥❆✺❆●❅❳✽✺❃✱❍◆✵✼■❦✷✺❍✌➓➔★❹ ❬❇✚❶ ❬❇✚❶ ❬✺★❹ ❬ ❩❣❬✎❩✧→✭❂❄✵✼■▲➓♦❈✭✻❛✷●✹✫❍◆❏✩✷❭❙❊❍❋✽✺✽✚❍◆❴❼❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂◆❙❛➍ ✻❛✷❫❨✫→❻➓➔★❹ ❬❳✓❶ ❬✘❩✽❬ ❩✗❬✺★❹ ❬❳❶❪→✠❂◆✵✼■✌➓➔★❹ ❬❇✚❶ ❬ ❩✗❬✘❩✽❬❳✓❶ ❬●❹✥→❤✟❱ ✥✆❅❭✵✫❍♠❈ ✹✼❂❬❧✥❅❻◗❘❍✥✽✜✷✧❍❄❴⑦✷●✹✫❅❭✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺❏✫❆●❅✯❍◆❴ ✷✺✹✫❅☛✹✫❅❇❽✫❂◆✿✎❍✩■✩❅☛❂◆✵✼■❦✻❊✷❻✻❡✽✭❆✺❍✥❏✩✷✺✻✾✵✫❅④✷✺❍❢✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎✷✺❅❞✷●✹✫❅♣❂❄❆●❚◆❏✼◗✔❅❳✵❋✷❳❱ ✆✁  ✂☎✄✝✆✟✞✡✠ ✍♠☞✘✖☛✞✌☞ ✍✎✍✏✆✜✒✑✞❯✙ ✖♠☞✘✡✑✙✜✟✚✛   ✆ ✗✦ ✖✠✪ ✝✣✘✖✭❑❊✖✠✤✳✛t▲✣✢ ❲✐❍❘❃✫❆●❍♠❧◆❅✯✷✺✹✼❂❄✷✯✈✌✇✜①❞✻❡✽✭✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾❅④❈❉❅☛✿❇❂◆✵✄❏✼✽✺❅❞✴✶❈❉❂✥✽✺❂❬❈✚❂✫⑧ ✽✳➄✐❅❇◗❘◗❢❂✗➓♦✽✺❅❇❅☛❲✚✹✫❅❇❍✥❆✺❅❳◗ ⑥✫❱✾❶❪→ ❂◆✽➐❈✭✻❛✷●✹✒✷●✹✫❅❉✿❇❙✾❂✥✽✺✽✺✻❡✿❇❂❄❙❋❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽❇❱❪✴❥✷r✻✾✽❼❅❳❂✥✽✜❨④✷●❍④✽✺❅❇❅✧✷✺✹✼❂❄✷➐✷●✹✫❅✚❂◆❧ ✿❤✷●✻❊❍✥✵✒❍◆❴€✈ ✇✺① ❍✥✵♣✷✺✹✼❅④❶♠❺◆❺✩❶ ✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷❁✽➐✻❡✽❼❃✫❆●✻❊◗❘✻❊✷✺✻✾❧◆❅◆❜♠❂◆✵✼■☛✷●✹✼❂♠✷r✷✺✹✼❅❉✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷➋✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆r✓❑ ❨❄➞ ⑥ ❞ ❨ ✹€❂◆✽r❂✯✵✼❍◆❆●◗❘❂◆❙❋❂◆❝€❅❳❙❊✻❡❂❄✵ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃❞❍❄❴✩❍✥❆●■✩❅❳❆✐✠❑ ❨◆❱❳❲✚✹✫❅➋❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●✽✐❍❄❴❩✷✺✹✫✻❡✽➐✓❑ ❨➋❂❄❆●❅✠❅❳❂✥✽✜✻✾❙✾❨❭✽✺❅❇❅❇✵❞✷●❍❻❝✱❅✳✿✎❍✥◗✔◗✞❏✩✷●❂❄✷✺❍✥❆●✽ ❍❄❴❞❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷●✽♥❍❄❴❞✓❑ ❨❄➞ ⑥ ❧ ❞ ❨ ❱✳❲✚✹✼❅✕❙✾❂❄✷✜✷✺❅❳❆♥❚◆❆●❍◆❏✼❃q✻❡✽❢❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■➂❝❋❨➂✿✎❍◆✵❄❿❫❏✫❚✥❂❄✷✺❅❳✽❘❍◆❴❭✷●✹✫❅ ❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷ ✄■✩❅❇❵✼✵✫❅❪■✞❂◆❝€❍♠❧✥❅◆❜❬❂❄✵✼■♣✷✺❍④❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂♠✷✺❅❉✈ ✇✺① ❈❉❅❉✵✫❅❇❅❪■✒❍✥✵✫❙❊❨♣❂✥■❬❿❫❍◆✻✾✵♣✷●✹✫❅✚❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷ ■✫❅✎❵✼✵✫❅❪■❖❅❪❂❄❆●❙❊✻✾❅❇❆❪❱❼t❩✻✾✵✼✿❇❅❦❝✱❍❄✷✺✹➂❍❄❴❻✷●✹✫❅❳✽✺❅❦❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●✽✔❂❄❆●❅❦✻✾✵➅✷✺✹✼❅✄✵✫❍✥❆✺◗❢❂◆❙✚✓❑ ❨♥❍❄❴✭✷●✹✫❅ ✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆✚❍❄❴⑨✷●✹✫❅☛✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷✭❍◆❝✫✷●❂❄✻✾✵✫❅❪■♥❝❩❨❦✿❁✹✫❍✥❃✫❃✫✻✾✵✫❚✒❅❪❂◆✿❁✹❦❝✼❆✺✻❡✿❁s❢❍❄❴➐✷✺✹✫❅☛✈✆✵❾ ✴ ➓➔■✩❅✎❵€✵✫❅❳■ ❂◆✽✚✷●✹✫❅✒❏✫✵✼✻❊❍✥✵✕❍❄❴r✷✺✹✫❅✄➓➔✁❑ ✦✽✶➛❶❪→✶➍➔✷●✹✌❂❄✵✼■✌❄❑ ✦➔➍➎✷✺✹✕✿❇❍◆❙✾❏✫◗❘✵✼✽❇❜✼❴➏❍◆❆ ✦ ❪ ✚❶ ❬●☛❑ ❬●⑥✥→❉✻✾✵❋✷✺❍❢✻❊✷●✽✯✷✺❍◆❃ ❂❄✵✼■✄❝€❍◆✷✜✷●❍◆◗ ✹€❂❄❙✾❧◆❅❳✽❳➞ ❀❂❁❄❃❂❁❄❀ ✝ ✖✟☛✡✌☞ ✕ ✍ ➔➓ ✉✫❱❊❶❪❹✥→ ❈✧❅✔✹✼❂❬❧◆❅✔❧◆❅❳❆✺✻❊❵✼❅❪■✌❂❄❙✾❙r✷✺✹✫❅❘✹❩❨❩❃€❍◆✷✺✹✫❅❪✽✜❅❪✽④❍❄❴✳✴✶❈✚❂◆✽●❂❬❈❉❂✼⑧ ✽❭➄⑨❅❳◗✔◗❢❂✼❜②❂◆✵✼■❯✷✺✹✫❅❳❆✺❅❇❴➏❍◆❆●❅✞✿✎❍✥✵✩➍ ✿✎❙✾❏✼■✩❅❞✷✺✹€❂♠✷✯✈✌✇✺①☛✻✾✽✭✽✺✻✾◗✔❃✼❙❊❅✥❱ ✦ ✔ ✭✙☎▲ ✽✚ ▲✣✢ ❲✚✹✫❅✒✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆❻❍◆❴➋❂❘❃€❍✥✻❊✵❋✷✯✻❡✽✯■✩❅❇❵✼✵✫❅❪■❀✷✺❍❢❝✱❅♣✷✺✹✼❅♣❚◆❆●❍◆❏✫❃✗✈✌✇●③◆❜€❈✭✹✫✻❡✿❁✹✄✷●✹✫❅❇❆●❅✎❴➏❍✥❆✺❅☛✹€❂◆✽ ❍◆❆❁■✩❅❇❆✕❙ ✈❯✇✜① ❙ ◆❑♠➁ ❪ ❶❳❹❋❑❄❹◆❹✥➌◆▼✥❹✫❜⑦❈✭✹✫✻✾❙❊❅✄✷✺✹✼❅✗✽✜✷●❂◆❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆✞❍◆❴❻✷❫❈✧❍✆❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽✞✻❡✽✒✷✺✹✫❅✗❚◆❆●❍◆❏✼❃ ✈✌✇✺✇✔❍◆❴➋❍◆❆❁■✩❅❇❆ ❙ ✈❯✇✺③ ❙ ◆❑❄⑥ ❪ ➁◆➁✥⑥❋✉◆❑◆❹✫❱✼❲✚✹✫❅❪✽✜❅❘❂❄❆●❅♣✷●✹✫❅✞✷✺✹✫❆●❅❇❅✔❙✾❂◆❆✺❚✥❅✞✈✌❂❄✷✺✹✫✻✾❅❇❏✆❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽❇❜ ■✩❅❳✽●✿✎❆●✻❊❝✱❅❳■➀❝❩❨➛✈✌❂♠✷●✹✫✻❊❅❳❏➛✻❊✵ ❶❪❸❋❺♠⑥✼❱➋❲✚✹✫❅✌✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆♥❍◆❴❞✷✺✹✫❆●❅❇❅✕❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❦✽✺✻✾◗✔✻✾❙❡❂❄❆●❙❊❨❖✹€❂◆✽ ❀❂❁❄❃❂❁✁  ☎ ✎✂ ☎✞✝ ✂ ✟☛✡✌☞ ✂  r✆♠✁ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ❍◆❆❁■✩❅❇❆ ❙ ✈ ✇●✇ ❙ ❄❑✥❑ ❪ ❑❄❹✼❶❳▼◆❹✼❜✐❂❄✵€■▲✻✾✽✔✽✜❍✥◗❘❅✎✷✺✻✾◗❘❅❳✽✞✿❇❂❄❙✾❙✾❅❳■❖✈ ✇❤⑤ ❜❼❝✫❏✩✷✞✷✺❏✫❆●✵✼✽✞❍◆❏✩✷✞✷✺❍✌❝✱❅ ✻✾✽✺❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✿✔✷✺❍✆➜✧t✩➄ ③ ➓➏➁❩→❤❱❼❲✚✹✫✻✾✽✒✻✾✽✺❍◆◗❘❍✥❆✺❃✫✹✼✻✾✽✺◗ ✿❳❂❄✵➅❝✱❅❦✽✜❅❳❅❇✵➅❝❩❨▲✽✜✹✫❍♠❈✭✻✾✵✫❚✗✷●✹✼❂♠✷♣✷●✹✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨q✿✎❍✩■✩❅✌✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●❏✫❆●❅❀❚✥✻❊❧✥❅❳✽❘❆●✻✾✽✺❅❀✷✺❍❖❂▲❃✫❆●❍❄❿❫❅❪✿❤✷●✻❊❧✥❅✄❃✫❙❡❂❄✵✼❅✕❍❄❴❞❍◆❆❁■✩❅❇❆❢➁▲❍◆✵➀✷●✹✫❅✆❑✩❶ ❆✺❅❳◗❘❂◆✻❊✵✼✻❊✵✫❚☛❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❳❱❩❾✯❴✐✿❇❍◆❏✫❆❁✽✜❅✥❜♠✷✺✹✼❅❻◗✒❏✫❙❊✷✺✻✾❃✫❙✾❅❻✷●❆●❂◆✵✼✽✜✻❊✷✺✻✾❧❩✻❛✷❫❨✞❍❄❴⑨✈ ✇✺① ✽✺✹✫❍♠❈❻✽r✷●✹✼❂♠✷✧✷✺✹✫❅❪✽✜❅ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❉❅❇❽❋✷●❅❇✵✼■✄✷●❍❘✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✚✈ ✇●✇ ➞➃❑✔❂❄✵✼■✗➜✧t✫➄ ③ ➓♦➁❋→❤➞ ❞ ③ ❜✩❝€❍◆✷✺✹✗❍❄❴❼❈✭✹✫✻❡✿❁✹✗❂◆❆✺❅④✻✾✵✄❴♦❂✥✿❤✷ ◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❉❍❄❴✠✈✌✇✺①◆❱ ❲✚✹✫❅✭✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆r❍❄❴⑦❂❄✵✔❍❩✿✎✷●❂✥■✒✹✼❂✥✽❼❍◆❆❁■✩❅❇❆ ❙ ✈✌✇✜✚① ❙ ◆❺❄✉◆➌ ❪ ⑥✥❑✥✉❄▼◆❹✼✑❱ ✤✯❍♠❈q✻❊❴②❂◆❙❊❙✫❸④❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽ ❍❄❴⑨✷●✹✫❅❭❍✩✿✎✷●❂◆■❦❂❄❆●❅❻❵✫❽✩❅❳■⑨❜◆✷●✹✫❅❇✵❀❈✧❅❭◗❢❂❬❨❘❂✥✽✺✽✺❏✫◗❘❅❻✷●✹✫❅❳✽✺❅❭❂◆❆✺❅✯✷✺✹✫❅❭❵✼❆❁✽❫✷✧✷❫❈✧❍✔✿✎❍✥❙❊❏✫◗❘✵✼✽❉❍◆❴ ✷✺✹✫❅✒✈➇✵❾ ✴✔❜€✽✺❍❢❝❋❨❀❙✾❍❋❍✥s❩✻❊✵✫❚❢✻✾✵✼✽✺✻✾■✫❅☛✷✺✹✫❅✞✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷❭✽✜✷●❂◆❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆❻❈✧❅✞✽✜❅❳❅❞✷✺✹✼❂❄✷✯✷✺✹✼❅❇❆●❅☛✻✾✽✯❍◆✵✫❙✾❨ ❂❄✵➇❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷●❂◆❆✺❨✆❂❄❝✱❅❇❙✾✻✾❂◆✵✆❚✥❆✺❍✥❏✫❃✆❍◆❴✧❍✥❆●■✩❅❳❆❘❶❳▼❀❙❊❅❇❴ ✷❳❱❼✈✕❍✩■✩❏✫❙✾❍✄✷●✹✫✻❡✽❇❜⑦✷●✹✫❅❢❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵ ❂◆✿❤✷●✻❊❍✥✵➂❍✥✵➀✷✺✹✫❅✕① ❍✩✿❤✷❁❂◆■➂✹✼❂◆✽♥❍◆❆❁■✩❅❇❆♥❑❄❹✼❶❳▼✥❹✫❜✠❂❄✵✼■➂✻❡✽❘✷✺✹✫❅❳❆✺❅❇❴➏❍◆❆●❅ ✐✁ ❄❱✧❲✚✹❋❏€✽❘✷✺✹✫❅✕❍✩✿✎✷●❂◆■ ✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆✳✻❡✽❉❑ ✐✁ ✥❱❋✴✶✵✼■✩❅❇❅❪■⑦❜❋❝❋❨✞❵✫❽✩✻✾✵✫❚♣❍◆✵✼❅✯❍❄❴②✷●✹✫❅✞❶❪▼❞❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽✳❍✥❏✩✷●✽✺✻✾■✫❅✭✷✺✹✫❅④❍✩✿❤✷❁❂◆■⑦❜✥❈✧❅ ✽✜❅❳❅✚❂❞✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃ ✐✂ ❄❜◆✽✺❍✯✷●✹✫❅✭❅✎❽❩✷●❅❇✵✼✽✺✻❊❍✥✵✞✽✺❃✫❙✾✻❛✷❁✽❇❱◆✈✌❍◆❆●❅❇❍♠❧◆❅❳❆❳❜❇✷✺✹✫❅☛❶❪▼✯❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽r❍✥❏✩✷●✽✺✻✾■✫❅✧✷●✹✫❅ ❍❩✿✎✷●❂✥■✒✵✫❍♠❈➂✹✼❂❬❧◆❅✚❂④❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆✠✽✜❃✼❂✥✿✎❅✚✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✺❏✼❆✺❅✚❍◆✵✞✷✺✹✼❅❇◗✗❜◆❂❄✵€■✒❈❉❅✭✽✜❅❳❅✧✷●✹✫❅✭✻❡✽✜❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗ ✐  ✂✄❪ ➄ ① ➓➎❑◆→✚❂◆❚✥❂❄✻✾✵⑨❱ ❲✚✹✫❅✒✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆❻❍◆❴➋❍◆✵✫❅☛❍◆❴✠✷✺✹✫✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨✄✿✎❍✩■✩❅✒❈✧❍✥❆●■✫✽❻❍❄❴✠❈✧❅❳✻❊❚✥✹❋✷✒❶❪❑✗➓➔❂ ❱✓❚✑❱✓€❯❙❯❘✓❱❳→✯✻❡✽ ❂✕❚◆❆●❍◆❏✫❃➇❍❄❴✭❍✥❆●■✩❅❳❆ ❙ ✈ ✇✜① ❙ ◆❑◆✉❋❺♠▼ ❪ ➌❋✉❄❹◆➁✥❹✫❜⑦❂◆✵✼■▲✻✾✽♣✷✺✹✫❅❦❚◆❆●❍◆❏✫❃➅✈ ⑤✜✇ ❱❼❲✚✹✫❅❢❴♦❂◆✿✎✷♣✷✺✹€❂♠✷ ✈ ⑤❫✇ ✻✾✽✧❂☛✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃❘❍❄❴⑦✈ ✇✺① ❈✚❂◆✽✠✵✫❍◆✷✳s❩✵✫❍♠❈✭✵✔✷✺❍♣✈✌❂❄✷✺✹✫✻✾❅❇❏✐❜✥❂❄✵€■❘❈❉❂✥✽❼❵✼❆●✽✜✷✧■✩✻❡✽●✿✎❍♠❧◆❅❳❆✺❅❪■ ❝❋❨✌↕✼❆✺❍✥❝€❅❳✵✫✻✾❏✼✽❇❱②✴✶✵❯❴♦❂◆✿❤✷❪❜②✻❛✷☛✻❡✽❭✵✼❍❄✷❞◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙➎❜②❂◆✽❭✷✺✹✫❅❘✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷④❍◆❴✧❂❀■✩❍✩■✩❅❳✿❳❂◆■✌✻❡✽ ❂❄✵✫❍◆✷✺✹✫❅❳❆❉■✩❍✩■✩❅❪✿❇❂✥■⑦❜❋❂◆✵✼■❦✽✺✻✾✵✼✿✎❅❞✈✌✇✺①❭✻❡✽✧✷✺❆❁❂❄✵✼✽✺✻❛✷●✻❊❧✥❅✯❍✥✵❦■✩❍✩■✩❅❳✿❳❂◆■✫✽❳❜❩❈✧❅❭✹✼❂❬❧◆❅④❂❦➓♦✻❊✵❦❴♦❂◆✿❤✷❪❜ ◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙ →❉✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃✗✈✆⑤✜✇❄➞➃❑✒❵✫❽✩✻❊✵✫❚❘✷●✹✫❅☛❃✼❂◆✻❊❆✭❍◆❴❼✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●❂◆❆✺❨❦■✫❍❩■✫❅❳✿❇❂✥■✫✽❳❱ ↕➐✻❊❽✩✻❊✵✼❚✗❂❀❃✱❍◆✻✾✵❋✷♣✻❊✵▲❍◆✵✼❅✔❍◆❴✧✷●✹✫❅❳✽✺❅♥■✩❍✩■✩❅❪✿❇❂◆■✼✽❞❈✧❅❘❍◆❝✫✷●❂❄✻✾✵✆✷✺✹✫❅♥✽✺◗❢❂❄❙✾❙❊❅❪✽❫✷♣✈✌❂❄✷✺✹✫✻✾❅❇❏ ❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❜✱✈✆⑤●⑤❞❍❄❴➋❍✥❆●■✫❅❇❆ ❙ ✈✆⑤✜✟✇ ❙ ❩❶❪❑ ❪ ❺❄➌✥❑❄❹✼❱⑨➓➔t❩❅❳❅✔t❩❅❪✿❤✷●✻❊❍✥✵✆✉✩❱ ⑥❘❴➏❍◆❆④❂❄❙❊✷✺❅❳❆✺✵✼❂❄✷✺✻✾❧◆❅✒■✫❅✎❵✼✵✫✻❊➍ ✷✺✻✾❍◆✵✼✽✚❍◆❴r✈✆⑤✜✇☛❂❄✵€■❀✈➇⑤✺⑤♠❱ → ❲✚✹✫❅❇❆●❅✳❂❄❆●❅⑦❿❫❏✼✽✜✷❼✷✺✹✫❆●❅❇❅➋◗❘❍✥❆✺❅❉✿✎❙❡❂◆✽●✽✜❅❪✽⑦❍❄❴✫◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙❩✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽⑨❍❄❴✼✈✌✇✺①④➓➏❴➏❍◆❆r❂✭❃✫❆●❍❩❍❄❴❫❜ ✽✜❅❳❅④➆✧❏✫❆✺✷✺✻❡✽✯⑩❊❶❳▼❬❷➏→❤❱✩❾❭✵✫❅❻✻❡✽✠✷✺✹✼❅❭✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆➋❍◆❴⑨❂♣✽✜❅❇✷✳❍❄❴②✷●✹✫❆✺❅❳❅❻◗✒❏✫✷✺❏✼❂◆❙❊❙✾❨✔■✫✻✾✽♦❿❫❍◆✻✾✵❋✷✳❍✩✿❤✷●❂✥■✫✽ ➓♦✽✺❏✼✿❁✹❖❂◆✽❞✷●✹✫❅♥✷●✹✫❆●❅❇❅♥❝✫❆●✻❡✿❁s❩✽♣❍❄❴✚✷✺✹✫❅✄✈✆✵❾ ✴☛→❤❜❼❂❄✵✼■▲✹✼❂✥✽☛✷●✹✫❅❦✽✺✹✼❂❄❃✱❅✄❑ ❨ ➞❡➓➔➄✐③✥➓➔❑◆✿→ ❝✞❞⑦③❳→✎❜ ❈✭✻❛✷●✹➛✷✺✹✫❅ ➑ ❏✼❍❄✷✺✻✾❅❇✵❋❖✷ ❞ ③ ❂◆✿❤✷●✻❊✵✼❚q❂◆✽❢❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽❢❍◆❴④✷●✹✫❅✕✷●✹✫❆✺❅❳❅✌❍✩✿❤✷❁❂◆■✫✽❳❱✳➊❻✵✼❍❄✷✺✹✼❅❇❆ ✻✾✽✚✷●✹✫❅♣❚✥❆✺❍✥❏✫❃❀➜❉t✩➄ ✇ ➓➔❑❄⑥❋→❤❜✫❈✭✹✼✻✾✿❁✹✗❈✚❂◆✽✚s❩✵✫❍♠❈✭✵❀✷✺❍♥✈✌❂❄✷✺✹✫✻✾❅❇❏✐❜✼❂❄✵✼■❀❈✚❂◆✽✚✻✾✵✌❂❢✽✜❅❳✵✼✽✺❅❭✷●✹✫❅ ❝✼❂◆✽✺✻✾✽❼❍◆❴€✹✫✻❡✽❼❍◆❆●✻❊❚✥✻❊✵✼❂◆❙❋✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵⑨❱✩➓♦➈✯❅❉❵✼❆●✽✜✷➋✿✎❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✺❅❪■✒✈ ✇●③ ❂❄✵✼■♣✷✺✹✫❅❳✵✞❅❇❽❩✷✺❅❇✵€■✩❅❳■ ✷✺✹✫❅❘◗❢❂♠❽✩✻✾◗❘❂◆❙✠✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃▲❑❄⑥✫➞❊❶◆❶✞✷✺❍✗➜✧t✩➄ ✇ ➓➎❑❄⑥✥→❻✷✺❍✗❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅✞✈ ✇✜① ❱⑦✴❥✷☛✻✾✽④✵✫❍◆✷❞❅❪❂◆✽✺❨✗✷✺❍ ❃✫❆✺❍♠❧✥❅✕✷✺✹€❂♠✷✕✈ ✇✜① ❅✎❽✩✻❡✽❫✷❁✽♥❴➏❆●❍◆◗ ✷●✹✫✻✾✽✗■✩❅❇❵✼✵✫✻❊✷✺✻✾❍◆✵⑨❜✭❂◆✵✼■ ✻❊✷✗❂◆❃✫❃€❅❪❂❄❆❁✽♥✷●✹✼❂♠✷✕✈✌❂❄✷✺✹✫✻✾❅❇❏⑨⑧ ✽ ✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵❢■✩✻❡■✔✵✫❍❄✷✳❅❳✵❋✷✺✻✾❆✺❅❳❙❊❨✔✿✎❍◆✵❩❧❩✻✾✵✼✿✎❅✚✹✫✻❡✽➋✿✎❍✥✵❋✷✺❅❇◗❘❃✱❍◆❆❁❂❄❆●✻❊❅❪✽❇❄❱ ◗✳❧◆❅❳✵✔⑥✥❹❞❨◆❅❳❂◆❆●✽❼❙❡❂♠✷●❅❇❆ ✻❛✷❢❈✚❂◆✽✔❃€❍❋✽✺✽✺✻✾❝✫❙❊❅✄❴➏❍◆❆❢✈✕✻✾❙✾❙❊❅❳❆❘✷✺❍➇❃✫❏✫❝✫❙✾✻✾✽✺✹➛❂✆❃€❂❄❃✱❅❇❆✕⑩ ✉◆▼❬❷❻❃✫❏✫❆●❃✱❍◆❆✺✷✺✻✾✵✫❚❯✷●❍✆❃✼❆✺❍♠❧✥❅♥✷✺✹€❂♠✷ ✈✌✇✜①❢■✩✻❡■➇✵✫❍❄✷❞❅✎❽✩✻❡✽❫✎✷ ✪ ❂◆❙❛✷●✹✫❍◆❏✼❚◆✹⑨❜②✷●❍✄❝✱❅❘❴♦❂❄✻✾❆❳❜②✹✫❅ ➑ ❏✫✻❡✿❁s❩❙❊❨✕❆●❅❳❂◆❙❊✻❡✽✜❅❪■✌✹✫✻❡✽❞◗❘✻✾✽✜✷●❂◆s◆❅❘❂❄✵✼■ ❆✺❅❇✷✺❆❁❂◆✿❤✷●❅❳■❘✷●✹✫❅❞✿✎❙❡❂❄✻✾◗❀❱✩❲✚✹✫❅❭❵✼❆❁✽❫✷✚❆●❅❳❂❄❙✾❙✾❨❘✿❇❍◆✵❩❧❩✻❊✵€✿✎✻✾✵✫❚✞✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵♥❈✚❂◆✽✳✷✺✹✼❂❄✷✚❍◆❴ ✥ ✻❊✷✜✷ ⑩ ❺❄⑥❬❷✐✻✾✵➇❶❪➌◆⑥✥☎❸ ✪ ✹✫✻✾✽❉❃✼❂◆❃€❅❳❆✭✻✾✽✚❈❉❅❇❙✾❙⑨❈❉❍◆❆✺✷✺✹❀❆✺❅❪❂◆■✩✻✾✵✫❚€❜❋❅❳❧◆❅❳✵✄✷●❍✩■✫❂❬❨◆❜❩❴➏❍✥❆✚✷✺✹✫❍❋✽✜❅❞❈✭✹✫❍❢❆●❅❳❂✥■ ✴④❅❇❆●◗❘❂◆✵⑨❱➃→ ➊❻✵✫❍◆✷✺✹✫❅❳❆✳❈✚❂❬❨✒✷●❍✞✽✺❅❇❅✭✷●✹✫❅④✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❢➜✧t✩➄➐✇◆➓➎❑❄⑥✥→➋✻✾✽✳✷✺❍✞✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✳✷●✹✫✰❅ ✴④❍✥❙✾❂❬❨❘✿✎❍✩■✩❅ ❝❋❨✔✷❁❂❄s❩✻❊✵✼❚♣✷✺✹✼❅❞❑❄➁✒❃✱❍◆✻✾✵✥✷❁✽✧✷✺❍✒❝✱❅❭✷✺✹✫❅④❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽✧❍◆❴⑦✷✺✹✫❅④❃✫✇❆●❍❄❿❫❅❪✿❤✷✺✻✾❧◆❅❭❙❊✻✾✵✫❅ ❲✫✇✺✆③ ☎ ❴✞✝ ❛✥❜❩❂❄✵✼■ ■✩❅✎❵✼✵✼✻❊✵✫❚✆✷✺✹✼❅✗✿❇❍✩■✩❅❦✷●❍✆❝✱❅✗✽✜❃✼❂◆✵✫✵✫❅❪■❖❝❩❨▲✷✺✹✫❅✗✽✺❅✎✷ ❴ ❦ ❙❋❦ ✧ ❲ ✇✺③ ❛✗❂❄✵✼■q✻❛✷❁✽❘✻❊◗❢❂❄❚✥❅❳✽ ❏✫✵✼■✩❅❳❆ ❳✟ ♦♣ ✿✟ ✪ ❶✥❜⑨❂❄✵✼■➇✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵⑨❱⑨❲✚✹✫❅❢❚✥❆✺❍✥❏✫❃✆➜❉t✩➄ ✇ ➓➔❑◆⑥✥→❭❍❄❴✚✽✜❨❩◗❘◗❘❅✎✷✺❆●✻✾❅❳✽ ❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂♠✷✺❅❪■❯❝❩❨✺❳✟ ♦♣ ✟ ✪ ❶◆❜★③ ❉✟ ♦♣ ❑ ✟❤❜➐❂❄✵✼■ ❳✟ ♦♣ ✶☛❶ ❂✟❭✿❇❂❄✵▲❝✱❅♥❅✎❽❩✷●❅❇✵✼■✩❅❪■✆✷✺❍✌③ ✈ ✇✺① ❝❩❨ ❂◆■❬❿❫❍✥✻❊✵✫✻✾✵✫❚✞✷✺✹✫❅④◗❢❂❄❃✩✟ ♦♣ ✟ ♠➌♣❴➏❍◆❆ ✟✧❂ ➑ ❏€❂◆■✩❆❁❂♠✷●✻✾✿✯❆✺❅❪✽✜✻❡■✩❏✫❅④❍◆❆✚❹✫❜✩❂❄✵€■ ✸✟ ♦♣✑➌ ✟ ❴➏❍◆❆ ✟✳❂ ✵✫❍◆✵✩➍❥❆●❅❳✽✺✻✾■✩❏✼❅♣❍◆❆ ✝ ❱②➊ ✿❇❍◆❆●❆✺❅❪✽✜❃✱❍◆✵✼■✫❅❇✵✼✿❇❅☛❈✭✻❛✷●✹✌✷✺✹✼❅✞✈✆✵❾ ✴ ✻❡✽✯❚✥✻❊❧✥❅❇✵✕✻✾✵✕✷✺✹✼❅✞➊❉✷✺❙❡❂◆✽✔⑩ ➌♠❷ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✆✁  ✂☎✄✝✆✟✞✡✠ ✍♠☞✘✖☛✞✌☞ ✍✎✍✏✆✜✒✑✞❯✙ ✖♠☞✘✡✑✙✜✟✚✛   ✆✑✆ ❝❋❨✗❙❡❂❄❝✱❅❇❙✾❙❊✻✾✵✫❚✄✷✺✹✫❅✞❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽❭❍◆❴✠✷✺✹✫❅❘✈✆❾✵✴ ❈✭✻❊✷✺✹❯✷✺✹✫❅✔❃✱❍◆✻✾✵✥✷❁✽✯❍◆❴✠✷✺✹✫❅✔❃✫❆●❍❄❿❫❅❪✿❤✷✺✻✾❧◆❅✞❙❊✻✾✵✫❅✔❂◆✽ ❴➏❍◆❙✾❙❊❍♠❈❻✽❳➞ ❹ ✝ ❶ ❶✥❶ ❑ ❑◆❑ ❶❳➌ ⑥ ❑◆❹ ➁ ❶❪❹ ❶❳❸ ❶❪✉ ▼ ❶❳➁ ❶❪▼ ❶♠❺ ❸ ✉ ➌ ❑✫❶ ❶❪⑥ ❺ ❶❪❑ ➓➔✉✫❱❊❶✥❶❪→ ❲✚✹✫❅✒❙❡❂◆✽✜✷❳❜②❂❄✵✼■✆✽✜◗❢❂◆❙❊❙✾❅❳✽✜✷❳❜✱◗❢❂♠❽✩✻❊◗❢❂◆❙➐✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✌❍❄❴✳✈✌✇✺①✔✻✾✽④❂❦✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❯➜✧t✫➄⑨✇◆➓❥❺❄→ ❍❄❴②❍◆❆❁■✩❅❇❆✚❶❳▼✥❸✫❱♠➊✯✽✠✷✺✹✫✻❡✽➋✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✼✽✠❂❞✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❞②①✭❈✭✹✫✻❡✿❁✹❢✿✎❍✥◗✔◗✞❏✩✷✺❅❪✽r❈✭✻❛✷●✹❢❂❄✵❘❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷ ❍❄❴✠❍◆❆❁■✩❅❇❆✯❑✔✻✾✵✌✈✌✇✺①✥❜✼✷✺✹✫✻❡✽❻❙✾❅❳❂✥■✫✽✚✷●❍♥❂❘❈❉❂❬❨✄❍❄❴✠❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●✻❊✵✫❚❢✈✌✇✺①♣✻✾✵✌❂❘✵✫✻❡✿✎❅✒✽✺❨❩◗✔◗❘❅❇✷✺❆●✻✾✿ ❈❉❂❬❨❢❈✭✻❊✷✺✹✕✽✺❅❇❧◆❅❳✵✄❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●✽✭❍◆❴➐❍✥❆●■✩❅❳❆✯❑✩❱ ✛✚ ✵✤ ✤ ▲ ✢ ➄✐❂❄❝✱❅❇❙❦✷✺✹✫❅❪✽✜❅ ✽✜❅❳❧◆❅❳✵ ❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●✽q❍❄❴✌❍◆❆❁■✩❅❳❆➂❑ ❂◆✽ ✟ ❬✌❧♠❧♠❧♠❬ ✟ ❨ ✻✾✵ ✽✺❏✼✿❁✹ ❂ ❈✚❂❬❨ ✷✺✹€❂♠✷ ➜✧t✩➄ ✇ ➓➎❺◆→ ✄❪ ➜❉t✩➄ ③ ➓➔❑◆→⑨❂◆✿❤✷❁✽⑦❍◆✵④✷●✹✫❅❇◗ ❂◆✿❳✿✎❍◆❆❁■✩✻✾✵✫❚✧✷✺❍✭✷●✹✫❅✠❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽✳➓♦❹★❬❳❶✓❬❁❑☛❬✺⑥✷❬✜➁❡❬●✉☛❬●▼✥→✎❜ ➓❫❶✓❬❁❑☛❬✺➁❋→✎➓➔⑥★❬●★▼ ❬●✉✥→✒❂◆✵✼■ ➓❫❶✓❬❁❑◆→❇➓♦⑥★❬●▼✥→✎❱✧➆❉❂❄❙❡✿✎❏✫❙❡❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽❘✻❊✵ ✈ ✇✺① ❆●❅❇❧✥❅❳❂❄❙❉✷●✹✼❂♠✷❯➓✠✟ → ❀✿❇❍◆◗✔➍ ◗✒❏✩✷●❅❳✽✄❈✭✻❛✷●✹ ✟❫③❄❜✚❂❄✵✼■ ✷✺✹✼❂❄✷➇➓ ✟ ✱✟❫③❳→ ③ ✻❡✽❦❅ ➑ ❏✼❂❄❙✯✷✺❍❖✷●✹✫❅❯❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵ ➓➔★❑ ❬✜➁❩→✎➓➔★✉ ❬✺▼❋→✔✻❊✵ ➜✧t✩➄➐③◆➓➔❑✥→❤❜⑦❂❄✵€■✗✷✺✹✼❂❄✷❘➓✜✓❶ ❬❁☛❑ ❬✜➁❩→✎➓➔★⑥ ❬✺✷▼ ❬●✉✥→ ✟❫③❞✹✼❂✥✽✯❍✥❆●■✩❅❳❆✞❶✥❶◆❱€✴❥✷❭✷●❏✫❆✺✵€✽❭❍✥❏✩✷✯✷●✹✼❂♠✷④✷✺✹✼❅❳✽✺❅✒❆●❅✎➍ ❙✾❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽✭❂◆❆✺❅☛✽✺❏✩❣♥✿✎✻✾❅❇✵❋✷✚✷✺❍♥■✩❅❇❵✼✵✫❅♣✈✌✇✺①◆❱ ✿✙☎❊ ✑❊ ✗ ✌■ ☛✖✩▲✤✗ ❀❂❁❄❃❂❁✁ ✄✂ ✝ ✡✌☞ ✖✟ ✒ ✒ ✆☎✞✝ ✒ ❀❂❁❄❃❂❁ ✰ ❆❉❈❋❊✄✂✭✙ ▲✆☎✞✝✠✟ ✡✠✟ t❩✻❊✵€✿✎❅❦✈✌✇✺①❦✻❡✽✒✉♠➍➔✷●❆●❂◆✵✼✽✜✻❊✷✺✻✾❧◆❅✥❜⑨✻❊✷✒✻✾✽✞✿✎❙✾❅❳❂◆❆☛✷✺✹✼❂❄✷✞✈✌✇●③❄❜❼■✩❅✎❵✼✵✼❅❳■❖❂✥✽❞✷✺✹✫❅✄✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆♣❍❄❴❻❂ ❃€❍✥✻❊✵❋✷❳❜✳✻✾✽❘➁◆➍➔✷●❆●❂◆✵✼✽✜✻❊✷✺✻✾❧◆❅✥❱✠❲✚✹✫❅✌t❋✷✺❅❳✻❊✵✫❅❳❆❦✽✺❨❩✽✜✷✺❅❳◗ ❞✭➓➎✉☛❬✺❸✷❬●❑❄➁❋→☛❚✥✻❊❧✥❅❳✽❘❆●✻✾✽✺❅✄✷✺❍❖❂➅t❋✷✺❅❳✻❊✵✼❅❇❆ ✽✜❨✩✽✜✷✺❅❇◗ ❞✭➓♦✷➁ ❬❁☛❺ ❬●❑◆⑥✥→❤❜◆❝❋❨✞✷●❂◆s❩✻❊✵✫❚♣❂◆❙❊❙✼✷✺✹✫❅❭❍✩✿❤✷●❂✥■✫✽✳✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✼✻❊✵✫❚♣❂♣❚◆✻✾❧◆❅❇✵❘❃✱❍◆✻✾✵❋✷❳❜❩❂❄✵✼■✔✷●✹✫❅❇✵ ❆✺❅❳◗✔❍♠❧❩✻✾✵✫❚✄✷✺✹✫✻❡✽☛❃✱❍◆✻✾✵✥✷☛❴➏❆●❍◆◗ ✷✺✹✫❅♥✽✺❅✎✷❪❱✐❲✚✹✫❅❢✵❩❏✫◗✞❝€❅❳❆☛❍❄❴✚❆✺❅❪✽✜❏✫❙❊✷✺✻✾✵✫❚➇➝ ✹✫❅❇❃✩✷❁❂◆■✫✽❳⑧⑨✻✾✵➇✷✺✹✫✻❡✽ t❋✷✺❅❳✻❊✵✫❅❳❆✯✽✺❨❩✽✜✷✺❅❳◗ ✻❡✽   ❑❄➁ ⑥ ✁✺✹   ➁❺ ✁ ❪ ❑◆✉◆⑥✫❱ t❩✻❊◗❘✻✾❙✾❂◆❆✺❙✾❨◆❜€✻❛❴✠❈❉❅♣❆●❅❇◗❘❍♠❧◆❅☛❍✥✵✫❅❦➓ ❵✼❽❩❅❪■✼→❻✿❇❍❩❍◆❆❁■✩✻❊✵€❂♠✷✺❅❞❴➏❆●❍◆◗ ❂❄❙✾❙⑨✷●✹✫❅✔❑ ⑤❫✇ ✿✎❍✩■✩❅❇❈❉❍◆❆❁■✫✽ ✻❊✵▲✷●✹✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨✆✿❇❍✩■✩❅◆❜➐❈✧❅❢❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵❖❂✕✿❇❍❩■✫❅◆❜➐✿❳❂❄❙✾❙❊❅❪■✆✷✺✹✫❅➇➓➏❏✫✵✫❅❇❽❩✷✺❅❇✵€■✩❅❳■✼→ ●✎❍ ❋ ❘✁■❑❏ ◆✽❚❄❖ ❘✁❏ ❙✂❚✑❱✓€❇❜✼❈✭✻❊✷✺✹✗❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷❻■✩✻❡✽❫✷●❆✺✻✾❝✫❏✩✷●✻❊❍✥✵ ❹ ⑤ ❺ ✂✇ q●③ ❸ q ❨ ❶◆❶ ⑤❫✇     ❶❪❑ ⑤❫✇     ❶❪✉ q ❨ ❶❳▼ ♥✇ q●③ ❑◆⑥ ⑤ ❧ ➓➔✉✫❱❊❶❬❑◆→ ✴✶✵➅❃✼❂❄❆✺✷✺✻❡✿✎❏✫❙❡❂❄❆❪❜⑦✷●✹✫❅♥◗❘✻❊✵✼✻❊◗✞❏✫◗✑✵✫❍◆✵✩➍❥➒❇❅❳❆✺❍✗❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷♣✻✾✵▲✷✺✹✫✻❡✽✒✿❇❍❩■✫❅♥✻✾✽❘❺❩❜⑨❈✭✹✼✻✾✿❁✹➅◗❘❅❳❂◆✵✼✽ ✷✺✹✼❂❄✷✞❂❄✵❩❨❖➝ ❅❇❆●❆●❍◆❆❁✽❇⑧⑦✻✾✵❖❂♠✷✒◗❘❍❋✽❫✷✞⑥✕✿❇❍❩❍◆❆❁■✩✻❊✵€❂♠✷✺❅❪✽❞❍❄❴❻❂✌✿❇❍❩■✫❅❇❈❉❍◆❆❁■✆✿❳❂❄✵➅❝✱❅✕➝ ✿❇❍◆❆●❆✺❅❪✿❤✷●❅❳■⑦⑧ ❏✫✵✫✻ ➑ ❏✼❅❇❙✾❨❦✷●❍❢❆✺❅❪✽❫✷●❍◆❆●❅❭✷●✹✫❅♣❍✥❆✺✻✾❚◆✻✾✵✼❂❄❙⑨✿❇❍✩■✩❅❇❈❉❍◆❆❁■⑦★❱ ✤❻❍♠❈ ✷✺✹✼❅♣✵❩❏✫◗✒❝✱❅❇❆❭❍❄❴✠✽✜❏✼✿❁✹✗❅❳❆✺❆●❍◆❆❁✽✚✻✾✽❳➞ ❶♣✷✺❆●✻✾❧❋✻❡❂❄❙➐❅❇❆●❆✺❍✥❆✒➓➏✻✾✵✌✵✫❍❀✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽❁→❤❜②❑❄⑥❢❅❳❆✺❆●❍◆❆❁✽✚✻❊✵❯❍◆✵✫❅✔✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅◆❜   ❑◆❑ ⑥ ✁ ❪ ❑◆✉❄⑥ ❅❇❆●❆✺❍✥❆●✽❢✻✾✵ ✷❫❈❉❍➂✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❊✵✼❂❄✷✺❅❪✽❇❜✳❂◆✵✼■   ❑◆⑥ ⑥ ✁ ❪ ❶♠❺◆❺✩❶✕❅❇❆●❆✺❍✥❆●✽❢✻✾✵ ✷●✹✫❆✺❅❳❅✆✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❊✵✼❂❄✷✺❅❪✽❇❜ ◗❘❂◆s❩✻❊✵✫❚✄✿❶ ✪➇❑❄✮⑥ ✪➇❑✥✉❄✮⑥ ✪q❶❪❺✥❺❋❶ ❪ ❑❄❹◆➁✥❸ ❪ ❑ ⑤✺⑤ ✻❊✵❦✷✺❍◆✷●❂❄❙➎❱❩❲✚✹✫❅❳✽✺❅✯❅❳❆✺❆●❍◆❆❁✽❇❜✥❂❄❃✫❃✫❙✾✻✾❅❳■❘✷●❍✞❂❄❙✾❙ ✒ ✒ ✜✿ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ❑ ⑤✜✇ ✿❇❍✩■✩❅❇❈❉❍◆❆❁■✫✽❳❜❋❅❇❽✫❂◆✿❤✷●❙❊❨✄❂◆✿❇✿❇❍◆❏✫✵❋✷❉❴➏❍◆❆❻❂◆❙❊❙✐❑ ✇✺③ ❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆❁✽✧✻✾✵✄✷✺✹✫❅☛❏✫✵€■✩❅❇❆●❙❊❨❩✻✾✵✫❚❢✽✜❃€❂◆✿✎❅✥❜✩✽✜❍ ✷✺✹✫❅♣✿❇❍❩■✫❅④✻❡✽❻✿❳❂❄❙✾❙❊❅❪■✁ ✷€✎■✄✂ €❯❙❆❉➔❱ t❩✻❊◗❘❃✫❙✾✻❡✿✎✻❊✷❫❨❀❍◆❴✳✈ ✇●③ ✿❇❂◆✵✌❝✱❅✒❃✫❆●❍♠❧◆❅❪■✄❝❩❨✕❂❄❃✼❃✫❙❊❨❩✻✾✵✫❚♥✴✶❈✚❂◆✽●❂❬❈❉❂✼⑧ ✽✭➄✐❅❇◗❘◗❢❂♥❅❳✻❛✷●✹✫❅❇❆❭✷✺❍ ✷✺✹✫❅☛❂◆✿✎✷✺✻✾❍◆✵❀❍◆✵❦✷✺❆●✻❊❃✫❙✾❅❳✽❳❜✩✻✾✵✄❈✭✹✫✻❡✿❁✹✗✿❇❂◆✽✺❅❭✷✺✹✫❅♣✽✜✷●❂◆❝✫✻❊❙✾✻✾➒❇❅❇❆✚✹✼①❂✥✽✚✽✜✹✼❂◆❃€❅♣❑ ① ➞ ⑥✫➞ ❞ q ❜✩❍◆❆❉✷●❍✞✷●✹✫❅ ❂◆✿❤✷●✻❊❍✥✵✄❍✥✵✄✹✼❅❇❃✩✷❁❂◆■✫✽❳❜✫✻✾✵❀❈✭✹✼✻✾✿❁✹✗✿❇❂✥✽✜❅④✷✺✹✼❅♣✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆✭✻✾✽❻❑ ➞ ✐ ☞ ❱ ➊❻❙✾❙⑦❍❄❴⑨✷●✹✫❅❞◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑦✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✧❍❄❴❼✈❯✇✺③❞✿❇❂◆✵❦❝✱❅❞❍◆❝✩✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■❦❝❋❨❘❵✼❽❩✻✾✵✫❚❢❂✞❃€❍✥✻❊✵❋✷✚✻❊✵ ✷✺✹✫❅✭❂◆✿✎✷✺✻✾❍◆✵♣❍◆❴✼❍◆✵✼❅✧❍◆❴✫✷✺✹✫❅✚◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙❩✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽➐❍❄❴✱✈✌✇✜①❋❱♠↕✫❍✥❆➐❅❇❽✩❂◆◗❘❃✫❙❊❅✥❜❪✷✺✹✫❅✭✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃ ✈✌✇✺✇◆➞ ❑✒✹€❂◆✽❉✷❫❈❉❍✔❍✥❆✺❝✼✻❛✷❁✽❇❜✩❍◆❴❼❙✾❅❇✵✫❚◆✷✺✹✼✽❻❑✔❂◆✵✼■✕❑◆❑✞❍◆✵✄✷✺✹✫❅✒❑❄➁❘❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽❳❱✼↕❼✻❊❽❩✻✾✵✫❚❘❍◆✵✼❅☛❍❄❴✐✷●✹✫❅ ❵✼❆●✽✜✷✳✷❫❈❉❍♣❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❉❚◆✻✾❧◆❅❪✽✳❂☛◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙②✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃♥✈✌✇●✇❭❍❄❴✐✈✌✇●③◆❜❋❈✭✹✫✻✾❙❊❅✯❵✫❽✩✻❊✵✼❚✒❍◆✵✼❅✯❍❄❴⑦✷●✹✫❅ ❍❄✷✺① ✹✼❅❇❆✳❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽✧❚◆✻✾❧◆❅❪✽✳❂☛◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙€✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃♥➄✐③✥➓➏➁❩→❤➞➃❑✩❱❋t✩✻❊◗❘✻✾❙✾❂◆❆✺❙✾❨◆❜✥✷✺✹✫❅❭❍✩✿❤✷●❂✥■❢✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾① ❙✾✻❊➒❳❅❇❆ ❑ ➞ ✐✁ ❞✹€❂◆✽✚❍◆❆●❝✫✻❊✷●✽❉❍❄❴r❙✾❅❇✵✫❚◆✷✺✹✼✽✭❸❘❂❄✵€■❯❶❪▼✫❜❩❚◆✻✾❧❩✻❊✵✫❚❘❆●✻✾✽✺❅❭✷✺❍❢◗❢❂♠❽✩✻✾◗❘❂◆❙⑦✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽✭❑ ➞ ✐ ❂❄✵✼■ ✐✂ ♣❆●❅❳✽✺❃€① ❅❪✿❤✷✺✻✾❧◆❅❳❙❊❨✥❱✼↕✫❆●❍◆◗ ✷✺✹✼❅✞✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷❭✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙✾✻❊➒❳❅❇❆❭✓❑ ❨❄➞ ⑥ ❧ ❞ ❨ ✻❊✵✆✈✌✇✜①✞❈✧❅☛❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✗✷●✹✫❅☞ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✆❑ ➞ ⑥✫➞ ❞❂q✔✻❊✵▲✈✌✇●③❄❜⑨❂◆✵✼■✕❴➏❆●❍◆◗ ✈✆⑤✜✇✥➞ ❑❦❈✧❅✔❍◆❝✫✷●❂❄✻✾✵▲✈✆⑤✺⑤♠❱⑨↕❼✻❊✵✼❂◆❙❊❙✾❨◆❜✱✷●✹✫❅❘❃€❍✥✻❊✵❋✷ ✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆✭✻❊✵✕➄ ✇ ➓➔❑◆⑥✥→✧✻❡✽✯❑❄⑥✼➞❛❶◆❶✥❜❩❈✭✹✫✻✾✿❁✹✕✈✌❂❄✷✺✹✫✻✾❅❇❏✗❃✫❆●❍♠❧◆❅❪■♥✻❡✽✚◗❢❂♠❽✩✻❊◗❢❂◆❙⑦✻❊✵✕✈ ✇●③ ❱  r✆ ✆☎ ❆❉❈❋❊ ✭✙ ▲ ➟✧❨q✷✺✹✫❅✆✽✺❂◆◗✔❅✕❂◆❆✺❚✥❏✫◗❘❅❇✵❋✷●✽❘❈❉❅✌✽✜❅❳❅✗✷✺✹✼❂❄✷✄✈ ✇●✇ ✻✾✽✄⑥♠➍➎✷✺❆❁❂❄✵✼✽✺✻❊✷✺✻✾❧◆❅❀❍◆✵✸❑◆❑➇❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❳❜✳❂❄✵✼■ ❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳❆✺❧✥❅❳✽❉❂❢t❋✷✺❅❳✻❊✵✫❅❳❆❻✽✜❨✩✽✜✷✺❅❳✯ ◗ ❞✭➓♦✷⑥ ❬✺✷▼ ❬●❑◆❑✥→❤❱❩❲✚✹✫❅❞✵❩❏✫◗✒❝✱❅❇❆✭❍◆❴✳➝ ✹✫❅✎❽✫❂◆■✼✽❇⑧✩✻✾✵❦✷●✹✫✻❡✽✯t❋✷✺❅❳✻❊✵✼❅❇❆     ✥ ❑ ❑ ▼ ✽✜❨✩✽✜✷✺❅❇◗ ✻✾✽ ⑥ ✁✺✹ ⑥ ✁ ❪ ❺✥❺❩❱ t❩✻❊✵€✿✎❅✭✈ ✇✺① ✻❡✽➋❑❬➍➎✷✺❆❁❂❄✵€✽✜✻❊✷✺✻✾❧◆❅✥❜❳✻❊✷➋✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✼✽❼❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷●✽❼✻✾✵❋✷✺❅❇❆❁✿❁✹✼❂◆✵✫❚◆✻✾✵✫❚❻✷●✹✫❅✚✷❫❈❉❍❭❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽ ❵✫❽✩❅❳■▲❝❩❨✆✈ ✇●✇ ❱➐❲✚✹✫❅❪✽✜❅❢❅❳❙❊❅❳◗✔❅❳✵❋✷●✽♣◗✞❏✼✽✜✷✒✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙✾✻❊➒❳❅♥✈ ✇●✇ ❜➐❂◆✵✼■➅✿✎❙✾❅❳❂◆❆✺❙✾❨✆✿❳❂❄✵✫✵✼❍❄✷✒✿✎❅❳✵✩➍ ✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅✯✻❊✷❳❱❩❲✚✹✫❅❇❆●❅✎❴➏❍✥❆✺❅✭✷●✹✫❅❇❨❢❅❇❽❩✷✺❅❇✵€■❢✻❛✷❉✷✺❍✔❂☛❚◆❆●❍◆❏✼❃❢❍❄❴➐✽✺✹✼❂❄❃✱❅❭✈❯✇✺✇◆➞ ❑✫❜✥❈✭✹✫✻❡✿❁✹♥✻❡✽✳✻✾✵♥❴♦❂✥✿❤✷ ✷✺✹✫❅✭❴➏❏✼❙❊❙✱❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗✣❚◆❆●❍◆❏✫❃✔❍❄❴⑦✈✌✇●✇◆❱◆✴❥✷✳✻✾✽✧❂❄❙❡✽✜❍④✷●✹✫❅✯❂❄❏✫✷✺❍◆◗❘❍✥❆✺❃✫✹✼✻✾✽✺◗ ❚◆❆●❍◆❏✼❃✔❍◆❴€✷●✹✫❅ t❋✷✺❅❳✻❊✵✫❅❳❆✯✽✺❨❩✽✜✷✺❅❳✯ ◗ ❞✭➓➔★⑥ ❬✺✷▼ ❬●❑✥❑◆→❤❱ t❩✻❊◗❘❃✫❙✾✻❡✿✎✻❊✷❫❨❖❍❄❴❭✈❯✇✺✇✗✿❇❂◆✵➂❝✱❅✗❃✫❆●❍♠❧◆❅❳■❖❝❋❨❖❂◆❃✫❃✫❙✾❨❩✻❊✵✫❚➇✴✶❈✚❂◆✽●❂❬❈❉❂✼⑧ ✽✞➄⑨❅❇◗❘◗❢❂➀➓♦❲✚✹✫❅❳❍❄➍ ❆✺❅❳◗ ⑥✫❱✾❶❪→r✷●❍✒✷●✹✫❅❞❂◆✿❤✷●✻❊❍✥✵❦❍✥✵♥❃✼❂❄✻✾❆❁✽✳❍◆❴⑨✷✺✹✫❅☛❑◆❑♣❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽❇❜❩❍◆❆✧✷✺❍✞✷✺✹✼❅④❂✥✿❤✷✺✻✾❍◆✵✄❍◆✵♥✹✼❅✎❽✫❂◆■✫✽❉❍◆❴ ✷✺✹✫❅✒t❋✷●❅❇✻✾✵✫❅❇❆❭✽✜❨✩✽✜✷✺❅❇◗✗❱ ➊❻❚✥❂◆✻❊✵➀✻❊✷♥✻✾✽✔✷●❆✺❏✫❅✗✷●✹✼❂♠✷♥❅❳❧◆❅❳❆✺❨➅◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙❻✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃q❍❄❴☛✈✌✇●✇✗✻✾✽♥❍◆❝✩✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■q❴➏❆✺❍✥◗ ❂❦◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙➋✽✺① ❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✌❍❄❴✚① ✈✌✇✜①❢❝❩❨✗❵✫❽✩✻✾✵✫❚❀✷❫❈✧① ❍❀❃✱❍◆✻✾✵✥③ ✷❁✽❇❱⑨↕✼❆✺❍✥◗ ➄✐③✥➓➏➁❋→✎➞ ❞⑨③❄❜⑦❈❉❅✔❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵ ➄ ③ ➓♦➁❋→❉❂❄✵€■✄❑ ➞ ❞ q✞✝ ❴➏❆✺❍✥◗ ❑ ➞ ✐   ❈❉❅✯❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✗❧ ❑ ➞ ✐ ❨ ❜✫❑ ➞ ➄ ③ ➓➎❑◆→✧❂❄✵✼■♥✷❫❈✧❍❘✿✎❙❡❂◆✽●✽✜❅❪✽✳❍◆❴ ✐ ☞ ✝ ❴➏❆✺❍✥◗ ✈ ⑤✜✇ ➞➃❑✄❈✧❅❢❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵▲➄ ✇ ➓❫❶◆❶❬→❞❂❄✵✼✞ ■ ✐ ❑▲➓➏✷✺✹✫❅♥✽✜✷●❂◆❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆☛✻❊✵➅✈ ⑤✜✇ ❍❄❴✚❂❄✵▲❍◆❆❁■✩❅❳❆✺❅❪■ ❃✼❂❄✻✾❆✧❍◆❴✐❃✱❍◆✻✾✵✥✷❁✽❇❜✩❂◆✵✼■❦✽✺❍◆◗❘❅✎✷●✻❊◗❘❅❪✽❉✿❳❂❄❙✾❙❊❅❪■❦✈ ❨ ⑤ →✎❱❩✴✶✵✼✿✎✻❡■✩❅❇✵❋✷❁❂❄❙✾❙❊❨✥❜❩✈❯❂♠✷✺✹✼✻❊❅❳❏❀✽✺✹✫❍♠❈❉❅❳■✔✷✺✹€❂♠✷ ➜✧t✩➄ ✇ ➓❫❶✥❶❪→✧✻❡✽❻❂❘✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✄❍❄❴✠✈ ✇✺✇ ❱ ❲✚✹✫❅❢❚◆❆●❍◆❏✫❃▲✈ ✇●✇ ✹✫❍♠❈❉❅❇❧◆❅❳❆❞✹✼❂◆✽♣✽✺❍◆◗❘❅❘◗❘❍◆❆●❅❘✻❊✵❋✷✺❅❳❆✺❅❪✽❫✷●✻❊✵✼❚✕❃✫❆✺❍✥❃€❅❳❆✜✷●✻❊❅❪✽❞❈✭✹✫✻❡✿❁✹▲❂◆❆✺❅ ✵✫❍❄✷♥✻✾◗❘◗✔❅❪■✩✻❡❂♠✷✺❅❳❙❊❨q❍◆❝❩❧❩❧ ✻❊❍✥❏✼✽✔❴➏❆✺❍✥◗ ✻❊✷●✽♥✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✫◗❘❅❳✵✥✷❢✻✾✵ ✈✌✇✜①✥❱✳↕✫❍✥❆❢❅✎❽✫❂❄◗❘❃✫❙✾❅✗✻❛✷♥✹€❂◆✽ ❂✆✿❇❍♠❧◆❅❇❆●✻✾✵✫❚✕❚◆❆●❍◆❏✫❃ ❶❪❑ ✈✌✇✺✇❀✻✾✵q❈✭✹✫✻❡✿❁✹❖✷●✹✫❅✗✿✎❅❇✵❋✷●❆✺❅✄✻✾✽❘❂➇✿✎❨✩✿✎❙✾✻✾✿❦❚◆❆●❍◆❏✫❃q❍❄❴✯❍✥❆●■✩❅❳❆❦❧ ❶❬❑✩❱ ↕✼❂◆✿✎✷✺❍✥❆✺✻✾✵✫❚❘✷✺✹✼✻✾✽✯❚◆❆●❍◆❏✫❃✗❝❩❨♥✷●✹✫❅✒✵✫❍✥❆✺◗❢❂◆❙✐✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃❀❍❄❴✠❍✥❆●■✩❅❳❆❭❑✔❚◆✻✾❧◆❅❪✽❻❂❢❚✥❆✺❍✥❏✫❃❀▼ ✈✌✇●✇ ❈✭✹✫✻✾✿❁✹✒✻✾✽➐❂❻✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃☛❍◆❴❩✷✺✹✫❅✧❙✾❂◆❆✺❚✥❅❳✽✜✷✐➣✥❂◆✵✫s◆❍✭❚✥❆✺❍✥❏✫❃♣➣◆①❭➓♦✽✺❅❇❅❉t✩❅❳✿❤✷●✻❊❍✥✵✒✉✩❱ ➌✫❧ ❱ ▼✥→✎❱❳↕✼❂✥✿❤✷●❍◆❆●✻❊✵✫❚ ❝❋❨✕❂❘❴➏❏✼❆✜✷●✹✫❅❇❆④✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙❼✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❧ ❍◆❏✫❃✕❍◆❴➋❍◆❆❁■✩❅❇❆❞❑❢❧ ❚◆✻✾❧◆❅❪✽✯❂❘✷●❆✺✻✾❃✫❙✾❅✞✿❇❍♠❧◆❅❇❆❭⑥ ✈❯✇✺✇✥❜€❈✭✹✼✻✾✿❁✹✌✻❡✽ ❂✒✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃♥❍❄❴❼t✠✟ ➓➔❑◆→ ✄❪ ⑥ ✟ ➓➔❑◆→✎❱✩❲✚✹❋❏€✽✧⑥ ✈✌✇●✇❭✿❳❂❄✵✄❝€❅④❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■❘❝❩❨♥✽✜❍✥◗❘❅❭❉▼ ❝❢▼ ❏✫✵✫✻❊✷●❂❄❆●❨♥◗❢❂♠✷●❆✺✻❡✿✎❅❪✽✚❍♠❨ ❧◆❅❳❣❆ ❲✩①②❱ ❨ ⑩ ✴❥❴❻✷●✹✫❅❇❆●❅✗✻✾✽❘✽✺❃✼❂◆✿❇❅✄❈❉❅✗✿✎❍◆❏✼❙✾■q✻❊✵✼✿❇❙❊❏€■✩❅❀✷✺✹✫✻❡✽❘✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵⑨❜✠❂◆✵✼■❖❃✱❅❇❆●✹✼❂❄❃€✽✔✽✺❍◆◗❘❅ ◗✔❍✥❆✺❅☛✽✜✷✺✚❏ ❅r❱ ❷ ❀❂❁❄❃❂❁ ✄✂ ✆☎✞✝✠✟☛✡ ✡ ✓✒ ✜■ ✜■ ✱■  ❑✒❂✾ ■✩❅❇✵✫❍◆✷✺❅❪✽✠✷✺✹✼❅✯❏✫✵✫✻ ➑ ❏✫❅✯❅❇❽❩✷✺❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵❢❍◆❴✱✷●✹✫❅❻❴♦❂◆✻❛✷●✹✩❴➏❏✫❙②✻✾❆✺❆●❅❳■✩❏€✿✎✻✾❝✫❙❊❅✭❍◆❴➐❑ ⑤✁ ⑨✇●✇ ✷✺❍❘✇●✇❑ ❧⑤✁ ⑨✇✺✇ ❧ ➆✧❍ ✇ ❜ ❂❄✵✼■❘✷●✹✫❅④❑◆⑥◆❹✥❹☛■✩❅❇✵✫❍◆✷✺❅❪✽✳❂♣◗❘❍✥✵✫❍◆◗❘✻❡❂❄❙✼❆●❅❇❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵✔❍◆❴②✷✺✹✫❅ ➑ ❏✼❍❄✷✺✻✾❅❇✵❋✷✭❑ ➆✧❍ ✇ ❜❩❂❄✵✼■ ✷✺✹✫❅☛❑❄⑥✞✻✾✽✧✷●✹✫❅❭✻✾❆●❆✺❅❪■✩❏✼✿✎✻✾❝✫❙✾❅✯✇●❆●✇ ❅❇❧ ❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵❦❍❄❴r➆✧❍ ✇ ■✩❅❳❆✺✻✾❧◆❅❪■❘❴➏❆●❍◆◗ ✇✺✷✺✇ ✹✼❅④➄✐❅❇❅❳✿❁✹✄❙✾❂❄✷✜✷●✻✾✿❇❅◆❱ ✤❻❍♠❈ ✻❊✵q✷✺✹✫❅❀❚◆❆●❍◆❏✼❃q❑ ➆✧❍ ✇ ❜➐✷✺✹✫❅✗❂◆✿✎✷✺✻✾❍◆✵❖❍◆❴④➆✧❍ ✇ ❍◆✵❖✷●✹✫❅❀❑ ✻❡✽✒❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✫❅❪■➅❝❩❨ ✷●❂❄s❩✻✾✵✫❚✚✷✺✹✼❅✳➄⑨❅❳❅❳✿❁✹❞❙✾❂❄✷✜✷●✻✾✿❇❅✠◗✔❍✩■✩❏✼❙❊❍❭❑✫❜❤✷✺✹€❂♠✷✐✻❡✽ ✞ ❄☛❑ ✞✗✻✾✵❞✷✺✹✼❅➋✵✫❍❄✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵④❍◆❴✩t✩❅❳✿❤✷●✻❊❍✥✵✒✉✩❱ ➁✼❱✾❶◆❜ ❵✫❽✩✻❊✵✫❚❞✷●✹✫❅✭✻✾◗❘❂◆❚◆❅✗❦♥❍◆❴②❂❞➄✐❅❇❅❳✿❁✹❘❙❡❂♠✷✺✷✺✻❡✿✎❅✭❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆✠❍❄❴②✵✫❍✥❆✺◗✣➁✼❜◆❂◆✵✼■✞✷●❂❄s❩✻✾✵✫❚④✷✺✹✫❅④❑◆❑❬➍✶✽✺❃✼❂◆✿❇❅   ➞ ❪ ❦✂✁ ✂✩❦ ☎❤❱②✴✶✵✆❃✼❂❄❆✺✷✺✻❡✿✎❏✫❙❡❂❄❆❪✄ ❜   ✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✼✽④❂❄✵✆❍◆❆●❝✫✻❊✷④❍◆❴ ❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆●✽④✿✎❍✥◗❘✻❊✵✫❚❦❴➏❆✺❍✥◗ ➄⑨❅❇❅❪✿❁✹✄❙❡❂♠⑤●✷✺⑤✷✺✻❡✿✎❅❞❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆❁✽✧❍◆❴❼✵✼❍◆❆●◗ ❸✫❜✼✽✺❏✼✿❁✹✄✷✺✹✼❂❄✷❉✷●✹✫❅♣✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆✭❍◆❴➐❍◆✵✼❅❞✽✺❏✼✿❁✹❀❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆✚✻❊✵ ➆✧❍✥✇❞✻❡✽❻❑ ✈✌✇●✇◆➞➃❑✩❱✩✴❥✷❻✻❡✽✭✵✫❍♠❈ ❃€❍❋✽✺✽✺✻✾❝✫❙❊❅❞✷●❍❢❂◆■❬❿❫❍✥✻❊✵✕❂✄➝ ✷●❆✺✻❡❂❄❙✾✻❊✷❫❨✱⑧€❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗ ❍◆❴➐✷●✹✫❅ ❆✺❅❪✽✜❏✫❙❊✷✺✻✾✵✫❚❢✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃❀❑ ✇  ➐⑤  ✐✇ ✈✌✇✺✇◆❜✫✻✾✵✄❍✥❆●■✩❅❳❆❉✷✺❍❘❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅✯✷●✹✫❅♣➟✚❂❄❝❩❨♥✈✕❍◆✵€✽❫✷●❅❇❆❪❱ ❲➐➊❭➟❉➄ ◗✸❾④↕❖✈✌✆➊ ☎❭✴❫✈✌➊✯➄❼t✌❾④↕❖➟✚➊✯➟ ✆❄  ✄☎✄✝✆ ✞ ☞ ✡ ✜✛ ✍✏✞✂☞❣✍ ✜✏ ✝✠✙✒✑✜✖♠☞✘✡✑✙✚✟✜✛✸✡✔✓ ✍✏✆✟✞ ☞ ✡ ✚✛ ✍✏✞✂☞ ✂ ✂ ✓✒ ✒ ✂ ✂✂✂ ✂✂✂ ✰ ❆❉❈❋❊●❆❉❈❋▲✣✪ ✽✚✑▲✤✗ ✭✙ ▲ ❲✚⑤✁✹✫ ⑨✻✾✇✜✽❯① ❧ ❚◆❆●❍◆❏✫❃ ❈✚❂◆✽✗❵€❆●✽✜✷✆■✩✻❡✽✺✿❇❍♠❧◆❅❳❆✺❅❪■ ❝❩❨ ✷●❂◆s❋✻✾✵✫❚✸❂◆✵ ❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷ ❦✣❍❄❴❢❍◆❆❁■✩❅❇❆✆⑥➛❴➏❆✺❍✥◗ ❑ ➆✧❍✩⑤❬❜✐✽✺❏✼✿❁✹➇✷✺✹✼❂❄✷❉❦❖◗❢❂❄❃✼✽☛✷✺❍✌❂❄✵▲❅❳❙❊❅❳◗✔❅❳✵❋✷♣❍❄❴✯➆✧❍❩⑤✞❈✭✻❊✷✺✹❖✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆♣⑥❖❝✱✐ ✍✥❜ ❂❄✵✼■❘❂◆✽✺s❩✻❊✵✼❚④❈✭✹€❂♠✷➋✻❡✽r✷✺✹✫❅❭✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆✠❍❄❴ ❦❢✻❊✵❘✷●✹✫❅❻✈✕❍◆✵€✁⑤   ✽❫✷●  ❅❇❧ ❆❪❱◆✈✕❍✩■✩❏✫❙✾❍ ✂✣❦ ☎❤❜❄✷●✹✫✻❡✽➋❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❈✧❍✥❏✫❙✾■✆✹✼❂❬❧✥❅✔❂◆✵➇✻✾✵❩❧◆❍✥❙❊❏✩✷●✻❊❍✥✵✆✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆❞❍❄❴✭✽✺✹✼❂❄❃✱❅♥❑ ✐ ✍✥❜⑨❂❄✵✼■▲❂♠✷❞✷●✹✼❂♠✷☛✷●✻❊◗❘❅❢✵✫❍ ✽✜❏✫✻❊✷●❂◆❝✫❙✾❅✯❚◆❆●❍◆❏✼❃♥❈❉❂✥✽➋s❩✵✫❍♠❈✭✵⑨❱ ◗➋❧✥❅❇✵❋✷✺❏€❂❄❙✾❙❊❨✔✻❛✷❉✷✺❏✼❆✺✵✫❅❪■♥❍✥❏✩✷✳✷●✹✼❂♠✷ ✄  ♣➓ ✂✩❦ ☎✺→ ✄❪ ❞ ③ ❝❘❲✚✹✐❜ ❈✭✹✫❅❇❆●❅☛❲✚✹❀✻❡✽❉✷✺✹✼❅♣❲✚✹✫❍◆◗❘❃✼✽✺❍◆✵✗✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾❅☛❚◆❆●❍◆❏✫❃❀❍❄❴❼❍◆❆❁■✩❅❇❆ ❙ ❲✚✿ ✹ ❙ ❪ ➌◆❹❉✎⑤ q ❺❬➁❋⑤✉➋➌❄➁✥③ ⑥✳❸◆✇ ❸❋❺✠❸❋❺♠❑✠❹◆❹◆❹ ❧⑥ ❧➃✉ ❧➃❺ ❧✾❶❳⑥✷❧❊❶❪➌★❧ ⑥✫❶✓❧ ➓➔✉✫❱ ✉✥✉◆→ ❪ ❑ ❲✚✹✫✻✾✽r✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅❉❚◆❆●❍◆❏✫❃♣❈✚❂◆✽⑨❵✼❆❁✽❫✷✠✿✎❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✺❅❪■☛❝❩❨♣➜r✁❱ ◗❻❱♠t❩◗❘✻❛✷●✹✔❂✥✽➐❂❭✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃♣❍◆❴ ✞  ✥➓♦⑥✥→✎❜ ❝€❅❇❴➏❍◆❆●✫❅ ✴④❆●✻❊❅❪✽✺✽❳⑧ ✽④✿✎❍✥✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵✕❍❄❴➋✷●✹✫❅✔✈✌❍◆✵✼✽✜✷✺❅❳❆❳❱✱❲✚✹✫❅✒❴♦❂✥✿❤✷❭✷✺✹✼❂❄✷❞❲✚✹➇✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❪✽✯❂❄✵ ✻❊✵❩❧◆❍✥❙❊❏✫✷✺✻✾❍◆✵❘✻❊✵❘✷●✹✫❅✯✈✕❍✥✵✼✽✜✷✺❅❇❆✳✻❊◗❘❃✫❙✾✻❊❅❪✽✠✷●✹✼❂♠✷✚❲✚✹❢✻✾✽➋❂✒✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✔❍❄❴②✷✺✹✼❅✯➟✚❂❄❝❩❨✞✈✕❍✥✵✼✽✜✷✺❅❇❆❪❱ ✴✶✵❞❴♦❂◆✿❤✷❪❜❳❲✚✹☛✹✼❂✥✽⑨❂❻❑♠➁❋❸♠➍✶■✩✻✾◗✔❅❳✵✼✽✺✻❊❍✥✵✼❂❄❙♠❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵④❍♠❧◆❅❳✞❆ ✝④❜❋❂◆✵✼■④❈✭✹✫❅❇✵❞✷●✹✫✻✾✽✐❆✺❅❳❃✩➍ ❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵♣✻✾✽❼❆●❅❳■✩❏€✿✎❅❳■✒◗❘❍❩■✫❏✫❙❊❍❞⑥✫❜❬✻❊✷➋❂◆✿ ➑ ❏✫✻✾❆●❅❳✽❼❂❄✵♣✻✾✵❩❧❬❂◆❆✺✻❡❂❄✵❋✷✠➄⑨✻✾❅❉❂◆❙❊❚✥❅❇❝✫❆❁❂❻⑤✁  ✽✜ ✷✺❆●❧ ❏✼✿❤✷●❏✫❆●❅◆❱ ❲✚q ✹✫❧ ❅❭❝€❂◆✽✺✻✾✿✯✻✾■✩❅❪❂♣❍◆❴❼t❩◗❘✻❛✷●✹⑨⑧ ✽❉✁⑤   ✿❇❍◆  ✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵♥✻❡✽➋✷●❍✞◗❢❂◆s◆❅✭✷●✹✫❅④✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✚❑ q✐ ❧ ✍④❂❄✵✼■ ❑ ➄ q✥➓➔❑◆→✐✻✾✵✥✷●❅❇❆❁✽✜❅❪✿❤✷●✻❊✵✫❚④✻✾✵✔❑ ✐✁ ❄✠❱ ✤✯❍♠❈▲✷✺✹✫❅✭✽✺❍❄➍✶✿❇❂◆❙❊❙✾❅❳■✔➝ ✆✯❅❳◗❘❃❋❈❉❍◆✲❙ ❅❢❚◆❆●❍◆❏✫❃✐⑧❬❑ ➄ q◆➓➎❑◆→ ✻✾✽④❂♥✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✕❍❄❴ ✞  ❋✠➓ ✟✠→✞❂❄✵✼■✕✻❊✷❞✻✾✽✯❃€❍❋✽✺✽✺✻❊❝✼❙❊❅❀➓ ✷✺✹✼❍◆❏✫❚✥✹✌✵✫❍❄✷④❅❳❂✥✽✜❨✫→❉✷●❍❦❍◆❝✫✷●❂❄✻✾✵✌❚✥❅❇✵✫❅❳❆✜➍ ❂♠✷✺❍✥❆●✽❉❴➏❍✥❆❻✻❊✷✯✻❊✵✗✷●✹✫✻❡✽❻❈✚❂❬❨◆✷❱ ✧✭❅❪■✩❏✼✿❇✻❊✵✫❚❢◗❘❍✩■✩❏✫❙✾❍♥⑥♥✽✺❍❘✷✺✹✼❂❄✷❻❈✧❅✞❂❄❆●❅④❈❉❍◆❆●s❩✻❊✵✼❚✔✻✾✵✁✞   ➓♦⑥✥→✎❜ ❈✧❅✯❵✼✵✼■❘✷●✹✫❅❭✻✾✵❩❧◆❍✥❙❊❏✩✷●✻❊❍✥✵♥✿✎❅❳✵✥✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆❉❑ ⑤     ✐     ✻❊✵❀❑ q ➄   q ➓➎❑◆→❤❜❩❂❄✵€■❦❑ ❧ ➜     ⑤  ❨ ➓♦⑥❋→✠✻✾✵ ✞   ➓♦⑥✥→✎❱ ❲✚✹❋❏€✽✐❍✥❏✫❆✐❃✫❆●❍◆❝✼❙❊❅❳◗ ✵✼❍♠❈➅✻✾✽✐✷✺❍④❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼■✒❑ ✐   ✷✺❍❞❑ ✐ ✍ ✻❊✵✼✽✺✻❡■✩❅✧➜   ⑤ ➓➔⑥✥→✎☎❱ ✤✯❍❄✷●❅➋✷✺✹€❂♠✷ ✷✺✹✫  ❅♣t✩✿❁✹❩❏✫❆✭◗✞❏✫❙❛✷●✻❊❃✼❙❊✻✾❅❇❆✭❍◆❴❼➜   ⑤  ❨ ➓➔⑥✥→✧✻✾✽❻❑ ✇ ❜✼✽✺❍✒✷●✹✫❅❇❆●❅☛❂❄❆●❅✯✷●✹✫❆●❅❇❅❞■✩❍◆❏✫❝✼❙❊❅☛❨ ✿✎❍♠❧✥❅❇❆❁✽❇➞❋❍◆✵✼❅④✻❡✽   ⑤ ➓♦⑥✥→✎❜⑨❂❄✵✼■✆✷●✹✫❅❢❍❄✷●✹✫❅❇❆❞✷❫❈❉❍❀❂◆❆✺❅❘❝✱❍❄✷●✹➇✻❡✽✺❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✿♣✷●❍✗✷✺✹✫❅❢✻✾✵❩❧◆❍✥❙❊❏✩✷●✻❊❍✥✵✆✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆ ✻❊✵☎❨ ✞  ✥➓♦⑥❋→❤❱ ✥➇❍◆❆●s❩✻❊✵✼❚➅✻❊✵✼✽✺✻❡■✩❅   ⑤  ❨ ➓♦⑥❋⑤ →❤  ❜➋  ❍✥❏✫❆♥❚◆❆●  ❍◆❏✼❃ ❑   ✐✁✁⑤  ✌    ❙❊✻❊❧ ❴ ✷●✽❦  ✷✺❍q❑ ⑤     ✐✁ ◆❜✧❂❄✵€■q✷●✹✫❅ ✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆✳❍◆❴⑨✷✺✹✼✻✾✽❉❅✎❽❩✷●❆●❂✥✽✜❃✱❅❳✿❇✻✾❂◆❙②❑ ✻✾✵   ⑤ ❨ ➓♦⑥❋→➋✻❡✽✭❑       ➓➎  ❑◆→✎❱❩✈✌❍◆❆●❅❇❍♠❧◆❅❳❆❳❜❄✷✺✹✫❅❳❆✺❅ ✻✾✽✧❂☛❏✫✵✫✻ ➑ ❏✫✦❅ ✐ ✍❭✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✫✻✾✵✫❚❞✷✺✹✫❅❭❚◆✻✾❧◆❅❳✵❘✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❥❃ ✐✁ ✯✻❊✵✼✽✺✻❡■✩❅     ➓➔❑◆→✎❱❋✈❯❂❄❃✫❃✫✻✾✵✫❚♣❝€❂◆✿❁s ✷✺❍✗✷✺✹✼❅❦✽✜✻✾◗❘❃✫  ❙✾❅❢❚◆❆●❍◆❏✫❃▲➜     ⑤  ❨ ➓♦⑥❋→❞❈❉❅❘✽✺❅❇❅❘✷●✹✼❂♠✷✒✷✺✹✫❅❳❆✺❅❢✻❡✽♣❂✗❏✫✵✫✻ ➑ ❏✫❅❦❑   ✐ ✍♥✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✼✻❊✵✫❚ ✷✺✹✫❅☛❚✥✻❊❧✥❅❇✵✕❑ ✐✂ ❞✻❊✵✕➜   ⑤ ❨ ➓➔⑥✥→✎❱ ❲✚✹✫✻✾✽✄✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃ ❂✥✿❤✷●✽✄❂◆✽✕❶❬❑❄❹ ❶❪❑◆❸✆❍✥✵➛✷✺✹✫❅➇➄⑨✻✾❅❯❂❄❙✾❚◆❅❳❝✫❆❁❂➇❴➏❍◆❆✙✞  ❋➓♦⑥❋→❤❱✚t❩❍➅❴♦❂❄❆❪❜ ❈✭✹✼❂♠✷④❈✧❅✞✹✼❂❬❧◆❅✒■✫❍◆✵✫❅✔■✩❍❩❅❳✽❭✵✫❍❄✷❞■✩❅❇❃✱❅❇✵✼■❯❍◆✵✕✷●✹✫❅❘✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❇❆●✻❡✽❫✷●✻✾✿❞❝✱❅❇✻✾✵✫❚✗⑥✫❱②➈❻❍♠❈❉❅❇❧◆❅❳❆❳❜ ✻❊✵♥❂◆❙❊❙✩❍◆✷✺✹✫❅❳❆✳✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❳❆✺✻❡✽❫✷●✻✾✿❳✽➐✷✺✹✫❅❳❆✺❅❻❂◆❆✺❅❉✷❫❈❉❍❢❶❪❑❄❸❄➍❥■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵✼❂◆❙❩✻❊❆●❆✺❅❪■✩❏✼✿❇✻❊❝✫❙✾❅✚❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵✩➍ ✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽❞❍❄❴✭❑ ⑤✁    ✐ ✍ ❜✐❂◆✵✼■✆✻❛✷☛✷●❏✫❆✺✵€✽❞❍◆❏✩✷❞✷✺✹€❂♠✷♣❍◆✵✼❅✞❍◆❴✧✷●✹✫❅❳✽✺❅❘❙❊✻✾❅❳✽❞✻✾✵➇✷✺✹✫❅❢➄⑨✻✾❅❢❂❄❙✾❚◆❅❳❝✫❆●❂ ❀❂❁ ❏❁❄❀ ✝ ✂ ✆☎✞✝ ✢ ✓✒  ▼✒✑✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ❴➏❍◆❆ ✞   ➓ ✝②→❞❂❄✵✼■➇✷●✹✫❅♥❍◆✷✺✹✫❅❳❆♣❍◆✵✫❅❢✻❡✽☛✻✾✵▲✷✺✹✫❅❀❑♠➁✥❸❄➍❥■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵✼❂◆❙r❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✆❍◆❴✧✷●✹✫❅ ❲✚✹✫❍◆◗❘❃✼✽✺❍◆✵➀❚◆❆●❍◆❏✫❃ ✠✴✶✵✸✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❇❆●✻❡✽❫✷●✻✾✿❀⑥✫❜✠❅❇❽✩✿❇❅❇❃✩✷●✻❊❍✥✵✼❂❄❙✾❙✾❨◆❜✠✷●✹✫❅❇❆●❅✕✻✾✽♥❍◆✵✫❙✾❨❖❍◆✵✼❅✌✽✜❏✼✿❁✹ ❶❪❑❄❸❄➍❥■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵✼❂◆❙€❆●❅❇❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵⑨❜✩❂❄✵✼■✄✷✺✹✼❅❇❆●❅✎❴➏❍◆❆●❅❞❲✚✹❀✻❡✽❻❂❘✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃❦❍❄❴ ✞   ➓♦⑥✥→✎❱ ❲✚✹✫❅♣◗❢❂♠❽✩✻✾◗❘❂◆❙✐✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽✭❍❄❴➋❲✚✹✌❂◆❆✺❅☛❙✾✻✾✽✜✷✺❅❪■✗✻❊✵✌❲❼❂❄❝✼❙❊❅✞✉✫❱➃❺✩❱✼❲✚✹✫❅☛❴♦❂✥✿❤✷❻✷●✹✼❂♠✷✯✷✺✹✫❅❳❨ ❂❄❆●❅✞❂❄❙✾❙❼❆✺❅❳❙✾❂❄✷✺✻✾③ ❧◆❅❇❙✾❨✕✽✜◗❢❂◆❙❊❙❼◗❢❂❄s◆❅❪✽❻✷●✹✫❅✔❚◆❆●❍◆❏✫❃✕✹✼❂◆❆●■✕✷✺❍✗✽❫✷●❏✼■✩❨◆❱⑦❲✚✹✫❅✔❙❡❂❄❆●❚◆❅❳✽✜✷✯◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✄✻✾✽ ✂✔①✥➓➔❑✥→❤➞ ⑥✫❜✫❈✭✹✼✻✾✿❁✹❀✹✼❂◆✽✚✻✾✵✼■✩❅❇❽✆❶❳➁✥⑥✫❶❬❑✥❺❄❹◆❹◆❹✼❱ t❩❍◆◗❘❅✕❍❄❴❞✷●✹✫❅❳✽✺❅❯✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽❢✿❇❂◆✵ ❝€❅✌❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✼❅❳■➛❝❩❨➂✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳✻❊✵✼❚➅✻❊✵ ✂ ✿✎❅❇❆✺✷●❂◆✻❊✵ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❉✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✫✻✾✵✫❚♣✷●✹✫❭❅ ❞⑦③✯❈✭✹✼✻✾✿❁✹❀✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❪✽✧❲✚✹⑨❱✩↕✼❍◆❆❉❅✎❽✫❂❄◗❘❃✫❙✾❅◆❜❋✷✺✹✼❅❭◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃ ✟✯③❋➓♦❸✥→✎➞ ▼✔❍◆❴r❲✚✹✕✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❳❢✽ ✐✦q❞✻✾✵ ✂❯❱ ✏ ✁  ■✚✙ ■★▼❋■ ✂✁  ▲ ✙❂✤✑▲✭✗ ✭✙ ▲ ✴❥❴✽❦➂✻❡✽✒❂◆✵❖❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷✔❍❄❴❻❍◆❆❁■✩❅❳❆✞✉✕✻✾✵➂❑ ⑤✁ ⑨✇✺① ❧ ➆✧❍❩⑤❬❜❼◗❢❂❄❃✫❃✼✻❊✵✫❚✌✷✺❍✆⑤✁❂◆ ⑨✵❖✇✺① ❅❇❧ ❙✾❅❇◗❘❅❳✵✥✷✔❍❄❴✯✿❇❙✾❂✥✽✺✽ ✉   ✻❊✵➀ ✷●✹✫❅ ➑ ❏✼❍❄✷✺✻✾❅❇✵❋✷❢❚◆❆●❍◆❏✼❃ ➆✧❍ ⑤ ❜✠✷✺✹✼❅❇✵➀✻❛✷❁✽♥✿✎❅❳✵✥✷●❆●❂◆❙❊✻❡✽✺❅❇❆✔✻❊✵✸❑ ➆✧❍ ⑤ ✹✼❂◆✽❢✽✺✹✼❂◆❃€❅ ✉✗❝✒❑ ✁⑤     ❧ ✩➓ ✐ q ❝❉✐ q r→ ❧➃❑✩❱◆➣✥❏✼✽✜✷✧❂◆✽r✻✾✵✔✷✺✹✫❅✯✿❳❂◆✽✺❅✚❍❄❴✱✷✺✹✫❅✯❲✚✹✼❍◆◗❘❃✼✽✺❍◆✵✔❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❜◆❈✧❅✚⑤✁❅✎  ❽✩  ❃✱❧ ❅❳✿✎✷➋✷✺❍ ❵✼✵✼■✗❂❘✵✫❅❇❈ ✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅☛❚◆❆●❍◆❏✫❃❀✦➈ ✤✞❜✫❈✭✻❊✷✺✹✗✻❊✵❩❧✥❍◆❙✾❏✩✷✺✻✾❍◆✵✗✿✎❅❳✵✥✷●❆●❂◆❙❊✻❡✽✺❅❇❆✚❍❄❴✠✽✜✹€❂❄❃✱❅✒❑ ✩➓ ✐ q ❧ ❝ ✐ q r → ❧➃❑✩❜✩✽✜❏€✿❁✹♥✷✺✹€❂♠✷✚✷✺✹✫❅❞✵✫❍✥❆✺◗❢❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆✧❍◆❴ ❦✕✻❊✵❦✷✺✹✫❅☛✈✕❍✥✵✼✽✜✷✺❅❇❆✚✹✼❂✥✽✚✽✜✹✼❂◆❃€❅❘➓ ✂ ⑤ ❝❦✦➈ ✤❞→ ❑✩❱ ❲✚✹✫✻✾✽❻✻❊✵✼■✫❅❇❅❳■✄✷●❏✫❆✺✵€✽✚❍◆❏✩✷✭✷●❍✔❝✱❅❞✷✺✹✼❅♣✿❇❂◆✽✺❅◆❜✫❂◆✵✼■❀✦➈ ✤ ✻❡✽❻❂❘✽✜✻✾◗❘❃✫❙❊❅☛❚✥❆✺❍✥❏✫❃❦❍◆❴❼❍✥❆●■✫❅❇❆ ❙✦ ➈ ✤ ❙ ❪ ❑ ⑤✶① ❧ ⑥ ❨ ❧➃✉ ❨ ❧ ✥❺ ❧✾❶◆✚❶ ❧❊❶❪➌ ➓➔✉✫❱ ✉◆▼✥→ ❪ ❑❋❺♠⑥➋❹✥⑥◆❹➋➌✼❶❪❑✠❹✥❹◆❹➋❹❄❹✥❹ ❲✚✹✫❅❘❴♦❂◆✿✎✷♣✷✺✹✼❂❄✷✞✦➈ ✤ ✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❪✽ ✂ ⑤ ✻✾✵▲✷✺✹✫❅❦✈✌❍◆✵✼✽✜✷✺❅❳❆☛✻❊◗❘❃✫❙✾✻❊❅❪✽☛✷●✹✼❂♠✷✞➈ ✤ ✻❡✽♣❂❄❙❡✽✜❍✕❂ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✄❍❄❴❼✷✺✹✫❅♣➟✚❂❄❝❩❨❦✈✌❍◆✵✼✽✜✷✺❅❳❆❳❱ ❲✚✹✫❅➅➈✯❂❄❆❁❂◆■✼❂❬✥➉ ✤✯❍◆❆✺✷✺❍✥✵✸❚◆❆●❍◆❏✫❃ ✦➈ ✤ ✹✼❂◆✽✗❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵€✽✄❍◆❴✔■✩❅❳❚◆❆●❅❇❅➛❶❳⑥✥⑥q❍♠❧✥❅❇❆ ✝④⑩ ✓ ✉❪❷❥❜✠❂❄✵✼■➅❂❯❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵❖❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵▲❍◆❴✯■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅✌❶◆❶❳➁✥❹◆❹✥❹◆❹✼❜✱❝✱❍❄✷●✹q❍◆❴❻❈✭✹✫✻✾✿❁✹ ❈✧❅❳❆✺❅❢➓➏✻✾◗❘❃✫❙✾✻✾✿❇✻❛✷●❙❊❨✫→✭✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●❅❳■✄❝❩❫❨ ✤❻❍✥❆✜✷●❍◆✵⑨❱ ➊❻❚✥❂◆✻❊✵✐❜€◗❢❂❄✵❩❨✕❍◆❴➋✷✺✹✫❅❘◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙✠✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽✯◗❢❂❬❨✗❝€❅❘❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✫❅❪■✌❝❩❨✌✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳✻❊✵✫❚ ➓➏✻✾✵♥✷✺✹✼❅④✈✕❍✥✵✼✽✜✷✺❅❇❆❤→➋✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❉✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✫✻✾✵✫❚☛✷✺✹✼❅ ✂♥⑤ ❭❈✭✹✫✻❡✿❁✹✄✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻✾➒❇❅❳✽✧✦➈ ✤✒❱❩↕✼❍◆❆❉❅✎❽❩➍ ❂❄◗❘❃✫❙✾❅◆❜❬✷✺✹✼❅❇❆●❅❻❂❄❆●❅✧◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙✫✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽ ✟✯③❋➓♦❸✥→✎➞ ⑥❞❂◆✵✼■ ✐❞⑤❫✇❻❍◆❝✩✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■✞❝❩❨✒✿✎❅❳✵✥✷●❆●❂◆❙❊✻❡✽✺✻❊✵✫❚ ✐✦q❭✻❊✵❦✷✺✹✫❅❞✈✕❍◆✵€✽❫✷●❅❇❆❪❜❋❂◆✵✼■✌✩➓ ✐ ❝❥✐ → ❧ ✂  ✯❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✼❅❳■❢❝❩❨♥✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻✾✽✺✻❊✵✼❚ ✐ ❨ ❜❩❂◆✵✼■❦✈➇⑤❫✇◆➞ ❑ r ❍◆❝✩✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■✄❝❩❨✄✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻✾✽✺✻❊✵✼❚✔❧ ➄ ✇ ❨ ➓❫❶✥❶❪→✎❱ ❨ ❲✚✹✫❅☛✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✗✓❑ ❨ ✟ ① ➓➎❑◆→ ✄ ■✩❅❪✽✺✿❇❆✺✻✾❃✩✷✺✻✾❍◆✵❀❍❄❴➐✷✺✹✫❅☛❚✥❆●❂◆❃✫✹▲➓♦✽✺❅❇❅☛➊❉✷✺❙❡❂◆✽❁→ ■✩❅❳✽●✿✎❆●✻✾❃✩✷✺✻✾❍◆✵♥❍◆❴r❂✔◗❢❂♠✷●❆✺✻❊❽❦❆●❅❇❃ ✄ ❲✚✹✫❅❀❴♦❂◆✿❤✷❘✷●✹✼❂♠✷❢✷●✹✫❅✌✽✜◗❢❂◆❙❊❙✾❅❳✽✜✷❢❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵❖❍❄❴☛✦➈ ✤ ✹€❂◆✽❘■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅▲❶❳⑥◆⑥✼❜r❈✭✹✫✻✾✿❁✹ ✻✾✽❞✷●✹✫❅♥■✩✻✾◗❘❅❇✵✼✽✺✻❊❍✥✵▲❍❄❴❉✷✺✹✫❅♥❂✥■❬❿❫❍◆✻✾✵❋✷♣❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵❯❍◆❴✧✷●✹✫❅♥❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽④❍❄❴❉✷❫❨❋❃✱❅ ☞ ❜⑨✹€❂◆✽ ✽✜❏✫❚✥❚◆❅❪✽❫✷●❅❳■▲✷●❍❯◗❢❂❄✵❩❨➅❃✱❅❇❍◆❃✼❙❊❅✄✷✺✹✼❂❄✷❘➈ ✤ ✽✺✹✫❍✥❏✫❙✾■q❝€❅✗❂❯✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❖❍◆❴❭✽✜❏€✿❁✹q❂❯❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❜ ◗✔❍❋✽❫✷❘❃✫❆●❍◆❝✼❂◆❝✫❙✾❨ ✞ ☞ ➓➎✉◆→❤❱✠➈✯❍♠❈✧❅❳❧◆❅❇❆❪❜❼✻❛✷❘✻✾✽✔✵✫❍◆✷❢✹✼❂❄❆❁■▲✷✺❍▲✽✺✹✫❍♠❈ ✷✺✹€❂♠✷✔✷✺✹✫✻❡✽❘✻✾✽✔✵✫❍◆✷✞✷●✹✫❅ ✿❇❂◆✽✺❅◆❱ ✰ ❀❂❁ ❏❁✁  ❆❉❈❋❊ ✂ ✆☎✞✝ ✓✒ ✓✒ ✓✒ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂ ✟ ✰ ❆❉❈❋❊✁  ❊ ✣✩▼ ✭✙ ▲ ❲✚✹✫❅❭➈✯❅❇❙❡■❢❚◆❆●❍◆❏✫❃♥➈✯❅✯✵✫❍◆✷✧❍✥✵✫❙❊❨❢✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❳✽➋❂◆✵♥❅❇❙✾❅❇◗❘❅❳✵✥✷❉❍❄❴⑨❍✥❆●■✩❅❳❆❉❺❞✻✾✵❢✷●✹✫❅❭✈✕❍✥✵✼✽✜✷✺❅❇❆❪❜ ❝✫❏✩✷❻❂❄❙❡✽✜❍✞❂❄✵❦❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷❉❍◆❴✐❍◆❆❁■✩❅❳❆✧⑥✞❈✭✹✫✻✾✿❁✹✄✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙✾✻❊➒❳❅❳✽➋✷✺✹✫❅④❚◆✻✾❧◆❅❳✵❦❅❇❙✾❅❇◗❘❅❳✵✥✷✚❍❄❴⑨❍✥❆●■✫❅❇❆❻❺❩❱ ❀❂❁ ❏❁✁  ✂ ✆☎✞✝ ✜■ ✱■  ❑✒☛✒ ❲✚✹❋❏€✽❞❈✧❅❢✽✺❅❇❅♥➈❻❅❢❂✥✽☛❂❀✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃➇❍❄❴❉⑥ ❧ ↕❼✻ ✇✜① ❂◆✵✼■✆✷✺✹✫❅❳❆✺❅❇❴➏❍◆❆●❅✔❂✥✽☛❂❀✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃➇❍❄❴✳✷●✹✫❅ ✽✜✻✾◗❘❃✫❙❊❅☛↕❼✻❡✽✺✿❁✹✫❅❳❆✚❚◆❆●❍◆❏✫❃❀↕➐✻❡✇✺➙ ① ❱✩✴✶✵✼■✫❅❇❅❳■⑨❜❩✷✺✹✫❅④❴➏❏✫❙✾❙⑨✵✫❍✥❆✺◗❢❂❄❙✾✻✾➒❇❅❇❆❉❍❄❴➐✷✺✹✫❅❞❚✥❆✺❍✥❏✫❃❦❍◆❴➐❍◆❆❁■✩❅❳❆✭❺ ✻❊✵➇✷✺✹✼❅♥✈✕❍◆✵✼✽✜✷✺❅❳❆☛✻✾✽❦➓➎❺❩➞ ⑥❖❝✆➈❻❅❬→❤➞➃❑✩❜✐✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✼✻❊✵✫❚✗➊❻❏✫✷❬➓➔➈❻❅❪→ ❪ ➈❻❅◆➞➃❑✩❜⑨✽✺❍✗❈✧❅❢✹€❂❬❧◆❅✞✷❫❈✧❍ ✿✎❍◆✵❄❿❫❏✫❚✥❂✥✿✎❨✞✿❇❙✾❂✥✽✺✽✺❅❳✽r❍◆❴⑨➈❻❅◆➞➃❑④✻✾✵♥↕➐✻❡➙✇✺① ❜✥✻❊✵❋✷✺❅❳❆●✿❁✹€❂❄✵✫❚✥❅❳■✞❝❋❨✒✷✺✹✫❅✯❍◆❏✩✷●❅❇❆✧❂◆❏✩✷✺❍✥◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗✗❱♠✴❥✷ ✷✺❏✫❆●✵✼✽➋❍✥❏✩✷➋✷●✹✼❂♠✷❉❝€❍◆✷✺✹♥➈❻❅④❂❄✵✼■❢➈✯❅◆➞➃❑❞✹✼❂❬❧✥❅✭❍◆❆●❝✫✻❛✷❁✽✠❍❄❴⑦❙✾❅❇✵✫❚◆✷✺✹✼✽❉❑❄❹❋✉❄❸ ✪✌❑❄➁✥➌◆➌✥❹ ✪✌❑♠❸✼❶❇➌❄➁◆▼ ❍◆✵✄✷✺✹✫❅♣⑥✥❹◆▼◆➌✥⑥◆▼♣✷✺❆❁❂❄✵✼✽✺❃€❍❋✽✜✻❊✷✺✻✾❍◆✵€✽✧❍◆❴r↕❼✻❡✇✜①❋❱ ✴❥✷✄✻❡✽❦❃✱❍✥✽●✽✜✻✾❝✫❙✾❅◆❜✳✷✺✹✫❍✥❏✫❚◆✹✸✵✼❍❄✷✄❅❪❂◆✽✺❨◆❜✳✷✺❍q❝✼❏✫✻❊❙❡■ ✷●✹✫❅✆➈✯❅❇❙❡■ ❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❝❋❨➛❝✫❏✼✻❊❙❡■✩✻✾✵✫❚➂❂ ❚◆❆❁❂❄❃✫✹☛❍✥✵✔❑❄❹❋✉❄❸✚❧✥❅❇❆✺✷✺✻❡✿✎❅❳✽❳❱❬❲✚✹✫❅✳❃✱❍◆✻✾✵❋✷r✽✜✷●❂◆❝✫✻❊❙✾✻✾➒❇❅❇❆❼✻✾✵☛✷✺✹✫✻❡✽❼❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵♣❆●❅❇❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵ ✻✾✽☛t❩❃ ① ➓➏➁❩→❤➞➃❑✩❜€✷✺✹✫❅❢✽✺❃✫❙✾✻❛✷❞❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼✽✺✻❊❍✥✵❯❍❄❴✚t❩❃ ① ➓➏➁❋→✯❝❩❨✕✻❛✷❁✽❭❵✼❅❇❙❡■❯❂◆❏✩✷✺❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗✗❜✱❂◆✵✼■✕✷●✹✫❅ ✽✜❏✫❝✱❍◆❆●❝✫✻❊✷❼❙✾❅❇✵✼❚❄✷✺✹€✽❼❂◆❆✺❅✯❶ ✪✄❶❳⑥✥✤▼ ✪✄❶❪⑥◆✤▼ ✪✞➁❩❑◆✤✉ ✪✄❶❳⑥❄▼✥❹✫❱❁❲✚✹✫❅✳✷❫❈❉❍❭✽✺❏✫❝✱❍◆❆●❝✫✻❊✷●✽➐❍❄❴✼❙✾❅❇✵✫❚◆✷✺✹✄❶❳⑥◆▼ ❂❄❆●❅☛✻❊✵❋✷✺❅❳❆●✿❁✹€❂❄✵✫❚✥❅❳■✄❝❋❨❦✷✺✹✫❅✞❍◆❏✩✷●❅❇❆✯❂◆❏✩✷✺❍✥◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗✗❱✫❲✚✹❩❏✼✽✭✷●✹✫❅❇❆●❅☛✻❡✽✯❂❢■✩✻✾❆✺❅❪✿❤✷●❅❳■✗❚◆❆❁❂❄❃✼✹ ❍❄❴✳✻✾✵✩➍✶■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅✞❂❄✵€■✌❍◆❏✫✷✜➍✶■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅♥❶❳⑥✥▼♥❈✭✹✫❍❋✽✜❅✔❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗ ❚✥❆✺❍✥❏✫❃✕✷✺❏✼❆✺✵✼✽④❍✥❏✩✷❭✷●❍✄❝✱❅ ➈❻❅◆❱€✴✶❚◆✵✫❍✥❆✺✻✾✵✫❚✞✷✺✹✫❅✞■✩✻❊❆●❅❳✿✎✷✺✻✾❍◆✵✼✽❻❚◆✻✾❧◆❅❳✽✭❂❘❚✥❆●❂◆❃✫✹❀❍❄❴✠■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅☛❑❋❺❄❑✞❈✭✹✫❍❋✽✜❅♣❂◆❏✩✷✺❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗ ❚◆❆●❍◆❏✫❃❀✻✾✽✯➈❻❅◆➞➃❑✩❱✩✴❥❴➋❂◆❙❊❙⑦✷●✹✫✻❡✽✭✹✼❂◆✽✚❝✱❅❇❅❳✵✕❃✫❆●❍♠❧◆❅❳■⑨❜❋✻❊✷✭❴➏❍◆❙✾❙✾❍♠❈❻✽✭❂♠✷❻❍◆✵€✿✎❅❞✷✺✹€❂♠✷✭✷✺✹✼❅☛❍◆❆❁■✩❅❇❆✭❍◆❴ ✷✺✹✫❅♣➈✯❅❇❙❡■✄❚✥❆✺❍✥❏✫❃❀✻✾✽ ❙ ➈❻✚ ❅ ❙ ❪ ❑❄❹❋⑤ ✉❄✷❸ ❧③ ❙ t❩❃ ✇ ① ➓♦➁❋③ →✎➞ ✭❑ ❙ ❧ ⑥ ❧ ✉ ❧ ❺ ❧✾❶❬❺ ❪ ❑ ❹❧ ➓➔✉✫❱ ✉❋❺❄→ ❪ ➁✳❹✥⑥◆❹➋⑥✥❸❋❺✠❑◆❹◆★ ❲✚✹✫❅❢➈❻❅❇❙❡■➇❚◆❆●❍◆❏✫❃➇❈✚❂◆✽④❍◆❆●✻❊❚✥✻❊✵€❂❄❙✾❙❊❨✌■✩✻❡✽●✿✎❍♠❧◆❅❳❆✺❅❪■✌✻✾✵❯✷●✹✫❅♥❂♠✷✺✷✺❅❳◗✔❃✫✷♣✷✺❍✕✿❁✹✼❂◆❆●❂✥✿❤✷✺❅❳❆✺✻❡✽✺❅ ✈ ✇✜① ❂✥✽✚✷✺✹✼❅☛❏✫✵✫✻ ➑ ❏✼❅♣✽✜✻✾◗❘❃✫❙❊❅☛❚✥❆✺❍✥❏✫❃❀❈✭✻❛✷●✹❀✻✾✵❩❧◆❍✥❙❊❏✩✷●✻❊❍✥✵❀✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻✾➒❇❅❇❆❻❑ ⑤   ❨◆➞ ➄ ③ ➓➎❑◆→❤❱€➈❻❍♠❈✚➍ ❅❇❧◆❅❳❆❳❜✥✻❛✷❉❈❉❂✥✽r❴➏❍◆❏✼✵✼■❘✷✺✹€❂♠✷✳✷●✹✫❅❇❆●❅❭❂◆❆✺❅✭❅❇❽✫❂◆✿❤✷●❙❊❨✞✷✺✹✼❆✺❅❳❅❭✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅❻❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽➋❈✭✻❊✷✺✹❢✷●✹✫✻❡✽✳✻✾✵❩❧◆❍◆❙✾❏✩➍ ✷✺✻✾❍◆✵✄✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻✾➒❇❅❇❆❪❜❋✵✼❂❄◗❘❅❇❙✾❨♥✈✌✇✺①✥❜✩➄ q◆➓➔❑✥→❤❜✫❂◆✵✼■❦❂✞❃✫❆●❅❇❧❩✻❊❍✥❏✼✽✺❙❊❨❘❏✫✵✫s❩✵✫❍♠❈✭✵❀✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾❅④❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❜ ✵✫❍♠❈✣s❩✵✫❍♠❈✭✵❖❂✥✽❞✷✺✹✼❅❦➈❻❅❳❙✾■➅❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❱✐✈✌❍◆❆●❅❇❧ ❍♠❧◆❅❳❆❳❜✱✷●✹✫✻✾✽✞✵✫❅❳❈ ❚✥❆✺❍✥❏✫❃▲❂❄❙❡✽✜❍✌✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✼✽☛✷❫❈✧❍ ✿✎❍◆✵❄❿❫❏✫❚✥❂✥✿✎❨➂✿❇❙✾❂✥✽✺✽✺❅❳✽♥❍❄❴♣✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽❦✠❑ ❨◆➞ ⑥ ❞ ❜✳✻❡✽✜❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✿❀✷●❍➅✷✺✹✼❅✆✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷✄✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙✾✻❊➒❳❅❇❆ ✻❊✵➀✈✌✇✜①▲➓♦✽✺❅❇❅✕t❩❅❪✿❤✷✺✻✾❍◆✵➛✉✩❱➃❑✩❱✾❶❪→✎❱❼❲✚✹✫❅❪✽✜❅❦✷❫❈✧❍➇❨ ✿✎❙❡❂◆✽●✽✜❅❪✽✞❂◆❆✺❅✄✻❊✵❋✷●❅❇❆❁✿❁✹✼❂❄✵✫❚✥❅❳■▲❝❩❨❖❧ ❂❄✵q❍◆❏✩✷●❅❇❆ ❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗✗❜✩❈✭✹✫✻❡✿❁✹❀◗❘❂❬❨❦❝€❅♣✿❁✹✫❍❋✽✜❅❳✵❦✷●❍❢✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅☛❂❘✿✎❍✥◗✔❃✼❙❊❅❳◗✔❅❳✵❋✷✭⑥ ❞ ❨ ❱ ✤❻❍♠❈➅✷●✹✫❅✭❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✔✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❇❆❼❍◆✵❢❑❄❹❋✉❄❸✯❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽✠✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵€✽✐✷❫❈❉❍❘➓♦✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❇❽✞✿✎❍✥✵✩➍ ❿❫❏✫❚✥❂❄✷✺❅❪→⑨✻❊❆●❆●❅❳■✩❏✼✿❇✻❊❝✼❙❊❅❉✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❇❆❁✽⑦❍◆❴✼■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅❉✉✩❶✥❜❳✽✺❍✯❅❪❂◆✿❁✹☛❍❄❴✼✷✺✹✫❅❪✽✜❅✳✷❫❈✧❍❭✉✫❶✎➍✶■✩✻✾◗✔❅❳✵✼✽✺✻❊❍✥✵✼❂❄❙ ❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽➋✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✼✽✧❂❄✵❢❍✥❆✺❝✫✻❊✷✳❍◆❴➐❑❄❹✥✉◆❸❞❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆●✽➋❏✫✵✼■✩❅❳❆✳✷●✹✫❅❭❂✥✿❤✷✺✻✾❧ ❍◆✵❢❍◆❴⑦✷✺✹✫❅④➈❻❅❳❙✾■ ❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❱❄✈✌❍◆❆●❅❇❍♠❧◆❅❳❆❳❜♠❂❞❝✼❂✥✽✜✻❡✽✠✿❇❂◆✵❘❝€❅✯✿❁✹✼❍✥✽✺❅❇✵❘✽✜❍❞✷●✹✼❂♠✷✧❂❞✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃♥✠❑ ❨♠➞ ⑥ ❞ ❨ ❂◆✿✎✷●✽✠◗❘❍✥✵✫❍❄➍ ◗✔✻❡❂❄❙✾❙✾❨◆❱ ➜r❅❳❆✺✹€❂❄❃✼✽r◗❘❍◆❆●❅✯■✩❅❇✷●❂◆✻❊❙❡✽➋❍◆❴⑦✷✺✹✫❅④✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵❘❍❄❴⑨◗❢❂❄✷✺❆●✻✾✿❇❅❳✽r❴➏❍✥❆➋✷✺✹✼✻✾✽✧❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵✩➍ ✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵⑨❱⑨t❋✷✺❅❳❃✫✹✫❅❳✱ ✵ ✧✭❍✥❚◆❅❇❆❁✽❳⑧ ✽❭✿✎❍◆✵€✽✜❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵✌✻✾✵✆✿❁✹✼❂◆❆●❂✥✿❤✷✺❅❳❆✺✻❡✽✜✷✺✻❡✿♣❹✫❜②❂❄✵✼■❯✻❛✷❁✽④❆✺❅❳❙✾❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽✺✹✫✻✾❃ ✷✺❍ ✧✭❨❩❝✼❂✼⑧ ✽✭❂◆❙❊❚✥❅❇❝✫❆❁❂✫❱ ❲✚✹✫❅❞◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❉❍❄❴❼✷✺✹✼❅♣➈❻❅❇❙❡■❀❚◆❆●❍◆❏✫❃❀❂❄❆●❅❞❙❊✻❡✽❫✷●❅❳■❀✻✾✵✗❲❼❂❄❝✼❙❊❅♣✉✩❱ ❺❩❱ ✆❄  ✄☎✄✝✆ ✜■ ✞ ☞ ✡ ✜✛ ✍✏✞✂☞❣✍ ✜✏ ✝✠✙✒✑✜✖♠☞✘✡✑✙✚✟✜✛✸✡✔✓ ✍✏✆✟✞ ☞ ✡ ✚✛ ✍✏✞✂☞ ✓✒ ✂✂✂ ✰ ✰✁  ✛❘✔❋■  ✕✚ ■❲✣ ❊ ✔ ✙ ■ ✧✭❅❳■✩❏€✿✎✻✾✵✫❚❞❅❇✻❊✷✺✹✫❅❳❆❼❍◆❴✼✷●✹✫❅❳✽✺❅✳✷❫❈❉❍☛✉✩❶✎➍✶■✩✻✾◗❘❅❇✵✼✽✺✻❊❍✥✵✼❂❄❙❋❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽✐❍❄❴€✷✺✹✫❅✭➈❻❅❳❙✾■✞❚◆❆●❍◆❏✼❃ ◗✔❍✩■✩❏✼❙❊❍✞❺✩❜❄❈✧❅✭❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✔✷●✹✫❅✯✽●❂❄◗❘❅✯✉❄❹❄➍❥■✩✻✾◗❘❅❇✵✼✽✺✻✾❍◆✵✼❂◆❙❋✻✾❆●❆✺❅❪■✩❏✼✿✎✻✾❝✫❙✾❅◆❱◆❲✚✹✼✻✾✽✠❆●❅❇❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵ ❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼■✫✽❭✷✺❍✕➈❻❅✥➞ ❑✫❜⑦❂❄✵✼✱ ■ ✧✭❨❩❝✼❂❦❚✥✻❊❧✥❅❳✽④❂✄✿❇❍◆✵✼✿❇✻✾✽✺❅✞■✫❅❳✽●✿✎❆●✻❊❃✩✷●✻❊❍✥✵❯❍◆❴➋✷✺✹✫❅❢❂✥✿❤✷✺✻✾❍◆✵✆❍❄❴✧✽✺❍◆◗❘❅ ❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂♠✷✺❍✥❆●✽❳❱✩↕✫❍✥❆✯✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾✻✾✿❇✻❛✷❫❨✄✹✫❅☛✷●❂◆s◆❅❪✽✭❂♥✉✩❶✎➍✶■✩✻✾◗❘❅❇✵✼✽✺✻❊❍✥✵✼❂❄❙⑦✽✺❃✼❂◆✿❇❅☛❈✭✻❛✷●✹✕❝✼❂◆✽✺✻❡✽✚❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽ ☞❄✬⑨✻✾✵✼■✩❅✎❽✩❅❪■❢❝❩❨✔▼☛❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽ ✦❼❂◆✵✼■ ☞ ☛✻✾✵✼■✩❅✎❽✩❅❪■❢❝❩❨✒✷●✹✫❅❻➁❋✉☛✹✫❅✎❽✫❂◆✿❇❍✩■✩❅✭❈✧❍✥❆●■✼✽ ❦❦❍◆❴②❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷ ❀❂❁ ❏❁ ✂ ☛✝ ✂☛    ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ➁✼❱❩❲✚✹✫❅❞✉◆❹♠➍✶✽✜❃€❂◆✿✎❅✯◗❘❂❬❨✞✷✺✹✼❅❇✵❀❝€❅❭✷●❂◆s◆❅❇✵✄❂◆✽✳✷✺✹✫❅❞✽✜❏✼❝✼✽✜❃€❂◆✿✎❅④✿✎❍✥✵✼✽✜✻❡✽✜✷✺✻✾✵✫❚♣❍❄❴➐❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽✧✽✜❏✼✿❁✹ ✷✺✹✼❂❄✷❼✷●✹✫❅✭✿✎❍❩❅✎❣♥✿❇✻❊❅❳✵✥✷❁✽❼❍❄❴✳☞ ⑤ ❬♠❧✌❧♠❧♠❬✌☞ ❨ ❂◆■✫■♣✷✺❍❞❹✞➓♦◗✔❍✩■✩❏✼❙❊❍✒❺❄→✎❱❄❲✚✹✫❅❇✵✔⑥ ❧ ❞ ❨ ❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷✺❅❪✽✐✷●✹✫❅ ☞ ✬ ✵€❂♠✷✺❏✼❆●❂◆❙❊❙✾❨◆❜❬❂❄✵✼■✒❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷✺❅❪✽➐✷✺✹✫❅ ☞ ✻❊✵✒✷✺✹✫❅✭✽●❂❄◗❘❅✳❈✚❂❬❨④✷✺✹✼❂❄✷❼✻❊✷✠❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷✺❅❪✽✐✷●✹✫❅❉❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽ ❦✔✻✾✵✞✷✺✹✫❅✚✹✫❅❇❽✩❂✥✿✎❍✩■✩❅✥❱❬❲✚✹✼❅✭✓ ❑ ❨❉✻✾✽❼✻❡■✩❅❇✵❋✷✺✻❊❵✼❅❪■✞❈✭✻❊✷✺✹✞✷✺✹✼❅✚■✫❏✼❂❄❙✩❍◆❴✫✷✺✹✫❅✭✹✼❅✎❽✫❂◆✿❇❍❩■✫❅◆❜❪❆✺❅❳❚✥❂❄❆❁■✩❅❪■ ❂◆✽❞❂✗▼♠➍✶■✩✻❊◗❘❅❳✵✼✽✜✻✾❍◆✵€❂❄❙✠✽✜❃€❂◆✿✎❅✔❍♠❧◆❅❳✦❆ ❲ ✇ ❜✐❂◆✵✼■❯◗❢❂❬❨✕❝✱❅❘❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂♠✷✺❅❪■✌❝❩❨❯✽✺✻❛❽✆❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷●✽✸✟ ✬ ❜ ■✩❅✎❵✼✵✼❅❳■❦✷✺❍❘✵✫❅❇❚❋❂♠✷●❅✷☞ ✔✻❊❴❼❂◆✵✼■❦❍✥✵✫❙✾❨♥✻❛❴➐✷✺✹✫❅❞✹✫❅❇❽✫❂◆✿✎❍✩■✩❅❞❈❉❍◆❆❁❥■ ❦✕✹✼❂✥✽ ❩➀❍◆❆ ❩➂✻✾✵✄✷✺✹✫❨❅ ✦➎✷✺✹ ✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅◆❱ ✴❥✷❭❆●❅❇◗❢❂❄✻✾✵✼✽✚✷●❍✄■✩❅❇❵✼✵✫❅♣✷●✹✫❅✞❂✥✿❤✷●✻❊❍✥✵✕❍❄❴✠✷✺✹✼❅✒❅✎❽❩✷●❆●❂❢❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❍✥❆❳❱✼t❩✻✾✵✼✿❇❅✒✻❊✷④✿✎❍✥◗❘◗✒❏✩✷●❅❳✽ ❈✭✻❛✷●✹▲⑥ ❧ ❞ ❨ ❜⑨✻❛✷☛✻❡✽❞❅❇✵✫❍✥❏✫❚◆✹❯✷✺❍✕✽✺❃€❅❪✿✎✻❊❴➏❨✌✷✺✹✼❅✔✻✾◗❢❂❄❚✥❅❳✽④❍❄❴ ☞✥⑤✒❂◆✵✼■✺☞ ✎⑤✺⑤●⑤●⑤♠❱⑦✴❥✷☛✷●❏✫❆✺✵€✽❞❍◆❏✩✷ ✷✺✹✼❂❄✷ ☞✥✽⑤ ♦♣ ✉ ☞✥⑤ ✪q❑ ✁ ☞ ☞ ✪ ✁ ☞ ✪❖⑥ ✁ ☞ ✝ ☛✝ ✒ ✒ ❂❄✵✼■✄✻❛❴ ❦ ☞✁✆   ✄✂ ✬ ✝ ✆ ☛✝ ✒ ✂ ✝ ✆  ☛✝ ✒ ❹◆❹✼❶◆❶◆❶✥❶✭✷✺✹✼❅❇✵ ☞ ♦♣ ☞ ⑤ ✪ ☞ ✇ ✪q⑥✼➓✠☞ ③ ✪ ✵☞ ✪➅➁✌✪ ☞ q ✪ ☞ ❨ → ✪ ☞ ❖ ✪ ➁ ☞ ✁ ✁ ✪④⑥ ☞ ☎ ✪ ➓➔✉ ☞ ✞ ✪❖▼ ☞ ✞ ✪➂▼ ☞ ✞ → ❬ ❪ ✝ ✝ ☎ ✝✆ ✟ ✞ ✝✟ ✟ ✔ ✔ ✔ ✝ ➅➁ ☞ ✪ ✔ ✝ ➓➔✉✫❱ ✉◆❸✥→ ❈✭✹✫❅❇❆●✡❅ ✠ ✻✾✽❼✷●✹✫❅❻✽✜❅❇✷➋❍❄❴⑨❑♠➁❞✹✫❅❇❽✩❂✥✿✎❍✩■✩❅❉❈✧❍✥❆●■✼✽r❍❄❴✱✽✺✹✼❂◆❃€❅ ✯➐➓♦❹✼❶ ❙ ❹✫❶ ❩ ❩➋→✚➓♦✽✺❍❞✷✺✹€❂♠✷➋✻❊❴ ✍ ✧☛✠ ✷✺✹✫❅❳✵✱❦ ✪ ✯ ✍✌✻❡✽☛❂❦❈❉❍◆❆❁■✌❍◆❴✧❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷④➁❩→④❂❄✵✼■ ✂✣✻✾✽④✷●✹✫❅❢✽✜❅❇✷❞❍◆❴❉▼✄✹✫❅✎❽✫❂✥✿✎❍✩■✩❅✔❈✧❍✥❆●■✫✽④❍◆❴ ✽✜✹✼❂◆❃€❅✗➓❫❶✥❶ ❙❛❶◆❶❪❹◆❹✥→✭❍◆❆❘➓❄❩ ❩✌❙ ❹✫❶❳❹✼❶❪→☛➓➔✽✜❍✄✷✺✹€❂♠✷☛✻❛❴ ✁ ✧ ✂ ✷✺✹✫❅❳✵ ❦ ✪ ✁ ✹€❂◆✽④❈✧❅❳✻❊❚✥✹❋✷❭➁❀❝✫❏✩✷ ❦✫✪✞❩ ✁ ■✫❍❋❅❪✽✚✵✫❍❄✷❤→❤❱ ❾✯❴r✿❇❍◆❏✫❆❁✽✜❅✥❜✫❈❉❅♣✿❇❂❄✵✼✵✫❍❄✷❻❏✼✽✺❅☛✷●✹✫✻✾✽❭■✩❅✎❵€✵✫✻❛✷●✻❊❍✥✵✕❅✎❅②❅❳✿✎✷✺✻✾❧◆❅❇❙✾❨❦❈✭✻❊✷✺✹✼❍◆❏✩✷❞✽✜❍✥◗✔❅☛❚✥❅❇❍✥◗✔❅❇✷✜➍ ❆✺✻❡✿❘✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❏✫❆●❅✔❍❄❴✧❈✭✹✼✻✾✿❁✹▲➈❻❅❋➞ ❑❦✻❡✽④✷✺✹✫❅♥❂◆❏✩✷✺❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗ ❚◆❆●❍◆❏✼❃⑨❂❱ ✧✭❨❩❝✼❂✗✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷●✽❞❂❄✵ ❂❄❙✾❚◆❅❇❝✼❆●❂▲✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●❏✫❆✺❅✌❂◆✵✼■➛✿❁✹✫❅❳✿❁s✩✽❢✻❊✷❦✻❡✽❢✻✾✵❋❧♠❂◆❆✺✻❡❂❄✵❋✷♥❏✫✵✼■✫❅❇❆❢✷●✹✫❅✌❚◆❆●❍◆❏✼❃⑨❱➋✴❥✷❦✻❡✽❢❅❳❂✥✽✜❨q✷✺❍ ✿❁✹✫❅❳✿❁s▲✷●✹✼❂♠✷❢✷●✹✫❅✗✻❊✵✫✵✼❅❇❆❢❃✫❆●❍✩■✩❏✼✿❤✷✌✎➓ ❬●→❘■✩❅❇❵✼✵✫❅❳■➀❝❩❨q■✩❅❇❵✼✵✫✻✾✵✫❚➇✷✺✹✫❅✗❚✥✻❊❧✥❅❇✵➀❝✼❂◆✽✺✻✾✽✞✷●❍➇❝✱❅ ❍◆❆✺✷✺✹✫❍✥✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙✱✻✾✽❉✻✾✵❋❧♠❂◆❆✺✻❡❂❄✵❋✷❳☛❱ ✤✯❍♠❈ ■✩❅✎❵€✵✫❅☛❂✄➓➔✽✜❨❩◗❘◗❘❅✎✷✺❆●✻❡✿❳→❉❂❄❙✾❚◆❅❳❝✫❆●❂✒❃✫❆●❍❩■✫❏✼✿❤✷  ♣❝❋❨❘✷●✹✫❅ ❆✺❏✫❙✾❅❢➓   ☎❬ ❳→ ❪ ➓ ❬ ☛  ❳→✚❂❄✵✼■ ☞ ✬   ❄☞ ✬ ❪ ✶✥❄☞ ✬ ❄ ☞✬  ☞☞ ❪ ❹ ❄ ☞ ✬   ☞ ❪ ❹✔✻❛❴ ❦✭✬ ❪ ❹ ❄ ☞ ✬   ☞ ❪ ✉ ☞ ✔✻❊❋❴ ❦✤✬ ❪ ❚ ❹ ❄ ☞  ✑☞ ❪ ⑥ ☞ ☞   ☞ ☎ ❪ ☞   ☎ ✻❊❋❴ ❦✫✪ ✯ ✍❦✹✼❂✥✽✚❈✧❅❳✻❊❚✥✹✥✷✭➁✔❴➏❍◆❆❻❂◆✵❩❨ ✯ ☞   ☞ ☎ ❪ ❑ ☞   ☎ ✻❊❴ ❦✫✪ ✍❦✹✼❂◆✽✚❈❉❅❇✻✾❚◆✹❋✷✭➁❘❝✫❏✩✽✷ ❦✫✪ ❩ ✍❦■✩❍❩❅❳✽❻✵✫❍❄✷ ☞   ☞ ☎ ❪ ❹✔❍❄✷✺✹✼❅❇❆●❈✭✻✾✽✺❅◆❱ ➓➔✉✫❱ ✉◆➌✥→ ✓✏ ✎ ✍ ✓✏ ✠✎ ✌✍ ☛✝ ☛✝ ☛✝ ✔ ✝ ☛✝ ✝ ✝ ✔ ✝ ✝ ✝ ✝ ✚✘ ✙✌☞✎✍❤✵r★✼✲✎✵ ✰✦✾ ❲✚✹✫❅❇❆●❅④❂◆❆✺❅✳❿❫❏✼✽✜✷✭✽✺✻❊❽❦✽✜❃✱❍◆❆❁❂◆■✩✻❡✿✯✽✺✻✾◗✔❃✼❙❊❅④❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽✳❈✭✹✫✻❡✿❁✹✄❂◆❆✺❅❭✵✫❍❄✷✚✻✾✵❋❧✥❍◆❙✾❧◆❅❪■❢✻❊✵✄✷✺✹✼❅④✈✕❍✥✵✩➍ ✽❫✷●❅❇❆❪❱❼❲✚✹✫❅❦❵✼❆❁✽❫✷✒❍◆❴✭✷✺✹✫❅❪✽✜❅✥❜✠➣❩⑤❪❜r❈✚❂◆✽♣❴➏❍◆❏✫✵✼■❖❝❋❨➅➣❋❂❄✵✫s✥❍❖⑩ ⑥✥❸❬❷✚✻❊✵ ❶❳➌◆▼◆➁✼❜✐❂◆✵✼■❖✿❳❂❄❏✼✽✺❅❳■➅❂ ✽❫✷●❍◆❆●◗ ❍◆❴r❅❇❽✫✿✎✻❊✷✺❅❇◗❘❅❳✵✥✷❞❂♠✷❻✷●✹✫❅♣✷●✻❊◗❘❅✥❜✱❂✥✽✭✻❛✷④❈❉❂✥✽✭✷●✹✫❅☛❵✼❆❁✽❫✷❞✽✜❃✱❍◆❆❁❂◆■✫✻✾✿☛✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅✒❚✥❆✺❍✥❏✫❃❀✷✺❍ ✆❄  ✒ ✝✟✞✒✠☞☛ ✌ ❈✳❇ ❉❇ ☞ ✍❃✎✓✒  ❉✍❆✠❡✛✫✙✡✑✜✖♠☞✘✡✑✙✜✟✚✛✸✡✔✓ ✜■ ✤ ✚ ✳ ✄✝✦✘ ✥✘✆ ✂✔✧✮✭ ❀ ✁ ✩ ✜✣✖ ✂ ✰ ✬ ●✤✰✻✥✘✂✻✧ ✂ ✬ ✤✗✝✽✭ ✂ ✜✣✼✽✿ ✬ ✩ ✂ ✛ ✝✗✜ ✚ ✥✣✄✦✧✮✭ ❀ ✛ ✝✗✜✲✚✦✣✥ ✄✦✧✮✭ ✿ ✂ ✼✜✣✼✱✿ ✬❉✥❉✩✫✰❁✸❇✩❁✰ ✧ ✬ ✂ ✥ ❀ ✸ ✿ ✪ ✖✻✥ ❀✦✧✛✧✮✭ ✂ ❉✥ ✳✾✜★✧ ✜✣✼✽✸ ✘ ✛❋✝✙✜✣✼✽✜✫✘ ✚✦✥✩✆✔✧✛✧ ✬ ✂ ❀ ✩ ❀ ✂✔✯ ✘ ✆ ✭✂ ✬✆ ✬✁ ❀ ✖ ✬ ✬ ✰✩ ❀ ❀✘✪ ✬ ✬ ✂✻✯✽✘ ✂ ✪ ✬✄✛❋✝✙✜✫✘✦✥✘✂✔✧ ❀ ✜✣✼✱✭ ✖ ✂✄✬✍✯✽✪ ✚ ❉✥ ✩✫✖ ✪❁✪ ✸❇✩✫✪❅✧✮✬✷✳ ✿ ✆ ✼ ✖ ✭ ✁★✯ ✘ ✂ ✬ ✂ ✆ ✖ ✬ ✂ ✆ ✣✜ ✬ ✼ ✥ ❀✹✖ ✸ ✁✡✬ ●✩✫✚ ✰ ✥✘✂✻✧✛✧ ✆ ✭ ✕ ●❂✖✻✩✥ ✆✻✧ ✬ ☞✢✜✣✖✔✬ ✭ ✂ ✾ ✖ ✭ ✥ ❀ ✸ ✂✔✯✱✘❃✧ ✛ ✕ ● ✖ ✥  ❑✒✻✧ ✘ ☞ ✜✣✖ ✭ ✂ ●✤✚✦✥ ❀✻✧ ❀ ✭ ✂✄✬✶✜✣✥❉✼✽✩✫✘ ✘❁✸❇✫✩ ✘❅✧ ✬ ✁ ✩✫✪✔✬ ✂ ❀ ✼ ✭ ✁❆✬ ✩❁✰ ❀✠ ✻✭   ✆ ✯✰ ✕ ✒✑ ✂✁ ✓  ✍✏✆✟✞✄✂ ✛✁ ❉✍❆✠✑✠ ❭   ✡ ✜✛ ✍✏✞✂☞✘✛✆☎ ✁  ☞✘✡✑✙✚✟ ✝✠✙ ✚✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ✛❂✍♠☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ☞ ✆ ✄✂ ✤ ✞ ✘ ❄✥ ✁★✧✮✭ ✂ ✂ ✖ ✬ ● ✚✦❄✥ ✁★✧✮✭ ✯✽✚ ✪ ✂ ✭❀ ✬ ✯ ✪ ✪ ✜✂ ✣✂ ✼✱✪ ✭ ❀❆✭ ●✤✬✍✯✽✚✻✘✥✪ ✂✔✧ ✾ ✖ ✭ ✝ ● ✖ ✥✠✾✻✧ ❀✄✬✍✯ ❀ ✾ ✼✜✣✼ ✖ ✭✷✥✶✯✽✚✁✸✏❀✦✧ ✯ ✘ ✸ ● ✚ ✘✥ ✂✻✧ ✾★✭ ❀ ✖ ✏✸ ●✤✚✦✘✥ ✂✔✧ ✆ ✭ ✁✦✩✫✘ ✝✓✟ ❝€❅④■✩✻✾✽●✿✎❍♠❧✥❅❇❆●❅❳■✞❴➏❍◆❆✧✵✫❅❳❂◆❆✺❙✾❨❦❶❪❹◆❹☛❨✥❅❳❂◆❆●✽❳❱◆❲✚✹✫❅❻❙❡❂◆✽✜✷✧❍◆❴②✷✺✹✫❅④✽✜❃✱❍◆❆❁❂◆■✩✻❡✿❻✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅❻❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳❜✥➣ ① ❜ ❈❉❂✥✽✭❂❄❙❡✽✜❍❘■✩✻❡✽✺✿❇❍♠❧◆❅❇❆●❅❳■❦❝❩❨❦➣✥❂◆✵✫s◆❍€❜❋✷✺❅❇✵✗❨✥❅❳❂❄❆❁✽❉❙✾❂❄✷✺❅❳❆❳❱ ❲✚✹✫❅❭❝€❂◆✽✺✻✾✿❭❃✫❆●❍◆❃✱❅❇❆✺✷✺✻✾❅❳✽✧❍❄❴✐✷●✹✫❅❳✽✺❅④❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❉❂❄❆●❅✯❙✾✻❡✽❫✷●❅❳■✄✻❊✵✗❲➐❂◆❝✫❙✾❅❞✉✫❱ ❸✞❂❄✵✼■❀✉✩❱ ➌✫❱✩❲✚✹✫❅❇✻✾❆ ◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✚❂❄❆●❅❞❙❊✻❡✽✜✷✺❅❳■❀✻✾✵✕❲➐❂◆❝✫❙❊❅♣✉✫❱❊❶❪❹✫❱ ✝✟✞✡✠☞☛✍✌ ✂ ✡✜ ✚ ❀   ☎ ☎ ☞❣✡ ✍✏✞✻✭✎✡ ✖♠☞✘✡✑✙✚✟✭  ✌❣✙ ●✱☎ ☎ ☎☞ ✘ ✩ ✡ ☎ ❀ ❈✳❇ ❉❇ ✞✝ ✠✟   ✂ ✆✁  ✂✯  ✂         ■✡✓ ✡♠☞  ❉✍❆✍✘✒✕✡✱■ ✔✍ ✑☛✡✑✙❊✍ ✍✌✛✫✒✕✔✦✒ ✾ ✜✿ ✂✜❀✓✂ ✒✱✿✁  ✜✿  ❯✁✑✁    ✁  ❂✿ ✆✁ ☎✆ ✒✓✂☛  ★✾✞✿ ✾          ✁  ✄✱✿ ✾✱✾ ✜✾ ✱✿ ✱✾✱✾ ✆✜✿✓✂❏✄✑✄✁   ❯✁☎✆ ✒☛✂ ✁ ✁  ✠ ✄   ✆ ✆   ☎✆   ❆✒  ✁✌   ✁ ✌✆ ✆ ✠   ✌✁   ✥ ✒✕✛✮✍✏✆✟✞✦✝✓✔ ✓ ✆ ✙✓☞  ✿✙ ✠ ✍✘✒✕✟ ✕✠ ✒✑✞✂☞ ❄✛ ✚ ❀ ✬ ❀❀ ✰✬ ✆ ✆ ✬ ✾  ✬  ✌✾    ❑✬  ❑✒ ✒ ✬ ✬ ✬ ✬ ✂ ✜✶✘ ✬ ❀ ✚ ✬ ✆ ✚ ✬ ✾ ✬  ❁❀ ✬ ✂ ✒ ✂ ✬ ❀ ✘ ✬ ✆ ✬ ✾ ✚ ✬  ✑  ✬  ❑✒ ✬ ❀✠  ✿ ❀ ✪ ✂ ✬ ❀ ✬ ✆ ✬ ✾ ✬  ✌  ✬ ❀✓  ✬ ❀✱✾ ✬ ✿❂✾ ✖✮✜ ✚ ✚ ✂ ✬ ❀ ✬ ✆ ✬ ✾ ✬  ✑  ✬ ✂✞❀ ✬ ✂ ✒ ✬ ❀✠  ✬ ❀❂✾ ✬ ✁❂❀ ✂❄  ✾✁   ❅❜ ✧ ✍✜■✜✏✺✩ ✍✏✆ ✞✗✡✌✙✟✍✏✞✂☞❜✍✌✙❊✍✘✡  ❭✡♠☞✘✟ ☛ ✂☞☛   ✑✆ ✆ ✁ ✍✌ ✍✌ ✍✌ ✍✌ ✍✌ ✍✌ ✱■ ✞▼✞ ✝❊✞✂✔✳✍✘✒✕✡ ✍✏✆ ✞❢✟✜✍♠☞✘✒ ✍ ✆✚✛ ✂ ✂ ✆ ✆✜✒✕✛✁  ✆☎ ✠✿✙ ✚✞✤✕✞❏■❲✗ ✠❡▲ ✭✙ ▲ ☛✞ ✝ ❲✚✹✫❅✞❅❪❂◆✽✺✻❊❅❪✽❫✷④✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵✌❍◆❴✠✷✺✹✫✻❡✽④❚◆❆●❍◆❏✫❃✕✻❡✽④❂◆✽④❂❦✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✕❍❄❴✧↔☛✇✥➓❫❶◆❶❬→❤❜€✷✺✹✼❂❄✷④✻❡✽④❂◆✽ ❂❦❚✥❆✺❍✥❏✫❃✌❍❄❴✚❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✺◗❘✽❭❍❄❴✳✷✺✹✫❅❘❍✩✿❤✷●❍◆✵✫✻✾❍◆✵✼✽④❍♠❧✥❅❇✽❆ ❲✱⑤●⑤➇➓♦✽✺❅❇❅❢t❩❅❪✿❤✷✺✻✾❍◆✵➇➁✼❱➃❑✩❱➃❑◆→✎✭❱ ✥➇❅ ✷●❂❄s✥❅❀✷✺✹✫❅✕◗❘❍◆✵✼❍◆◗❘✻✾❂◆❙✚❚◆❆●❍◆❏✫❃ ❑ ③ ➞➃❺✩➞ ⑥➇❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■➂❝❋❨❖✷✺✹✫❅✌✽✺✻❊❚✥✵➀✿❁✹€❂❄✵✫❚✥❅ ❍✥✵ ✦ ✥❜ ✦✶③❄❜ ✦ q ❂◆✵✼■ ✦ ❜➋❂❄✵✼■q✷✺✹✫❅✌✿❇❍❩❍◆❆❁■✩✻❊✵€❂♠✷✺❅❀❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵€✽ ➓➔★❹ ❬❳✓❶ ❬●★❑ ❬✺✷⑥ ❬✜✷➁ ❬❁☛✉ ❬●▼✥→❞❂❄✵€■ ❪ ❪ ❨ ❀❂❁ ❏❁✭❅❇❆❉❈❋❊ ✂ ✆☎✞✝ ✍ ✕ ✒ ✑✏ ✂☛ ✓✂ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ✝✟✞✒✠☞☛ ✌ ❈✳❇ ✳❇ ■ ✓■ ✜■ ☞ ✒ ✜✒  ❉✍❆✠✷☞✏✞❯✟✓☞✏✞❯✛ ✞ ✁✍✎✍❆✍✘✒✕✡ ✜✛ ✡✔✓ ✍✏✆✟✞❢✟✥✍ ☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ✁  ☞❣✡ ✍✏✞❯✛ ✾❭ ✑  ✡✜ ✒ ✁✸❀ ✬ ✻✚ ✌ ✙ ✂✌✄ ✂ ✌ ✙ ☎ ✁ ✆ ✾ ✄❀ ✬ ☎ ●✽☎  ✑ ✑  ✆ ✽● ☎ ✞✿✱✿✸●✤✖✻✥  ✑ ❅✧ ✝✙✜ ✥✘✂✔✧ ✿✓ r✆✜✿✸●✤✖ ✖✻✥  ❁✿✻✧✮✭ ✂ ✘ ✥✘✂✻✧ ✁✄ ✜✿   ✖✙✿ ✥✘✂✻✧ ✝ ●✤✘ ✰✻✥✠✾✻✧  ❑✂☛✂✜✾✜✿   ● ✚✦✥✠✻ ✾ ✧✮✭ ✂ ✁✼ ✜✛✜✛✜✏✥✩✆✻✧ ✄✌✄✱❀☎✆   ✆✞✿ ✖✜✛✻✜ ✥✩✆✔✧ ✘  ✑ ✎✂ ✂ ✘  ❁✾✜❀✁ ✱✿❂✾✞✑ ❀ ✄ ✒ ✂ ✭ ☞ ✖✙✘ ✜✛✜✣✖ ✥✘✂✻✧ ❣✡ ✍✏✞✻✭ ❳✒✕✛✝✍✏✆✟✞  ❭✒ ■✜✒  ✿✙  ✴✏❊✞❯✖✌☞✏✞✳✞❢✡✔✓ ✍  ❉✍❆✍✫☞✘✒ ✎❳☞✏✞✂✟✚☞✏✞❯✛ ✞✓✁ ■ ✍✎✍✎✍✘✒ ✡✜■ ✡✏✓❏✍✦✔✂✡☞✎☛✞✂☞✘✒ ■✜✖✿✖♠☞✘✡✑✙✚✟ ✔✡ ✓ ✍✞■✥✏ ✒✕✛ ✍✏✆✟✞✗✡✌☞✎✏❊✞✂☞ ✡✔✓❘✍✏✆ ✞ ✞▼✠ ✏ ❖✒✕✛ ✍✏✆ ✞  ❭✒ ■✚✒   ✙   ✟✚✞✂☞  ✿✙❊✍✎✍❆✍✘✒✕✡✱■ ✏✟✞❯✖♠☞✏✞▼✞ ✍✞✥ ■ ✏ ✒✕✛ ✍✏✆ ✞ ✟☛✡✌✒ ❄ ■ ✍ ✛ ✍✎✍✏✑✜✒✑✠✕✒✏✑✳✞✂☞❑  ✝✟✞✡✠☞☛✍✌ ❈✳❇❋❊ ✳❇ ☞ ✍✏✎✓✒  ❉✍ ✠★✛✫✙✒✑✚✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛✸✡✔✓❘✍✏✆✟✞ ✛❂✍♠☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ✂ ✡✜ ✦✚ ✂☎✄ ☎ ☞☎ ✠✟ ☎ ☎ ✡✟ ✞ ☞ ☎ ✟ ✆ ✄ ☎ ☞☞✟ ☛✟ ☎ ✂ ✆ ☛✟ ☎☞ ✆✞✝ ✖✻✥  ✑ ❅✧ ✂ ✞ ✂ ✞ ✌✂ ✂ ☛✄ ✎✍ ✑✏✒✆ ✝ ✝ ✓✝ ✕✔ ✜ ●❂✖✻✚ ✥  ✌ ❃✧ ✂ ✭★ ✾ ✭❀ ✂ ✸❇✩❁✰  ❑✒❆✭ ✿ ✚ ●✤✖✔✥  ❁✿✻✧✮✭ ✂ ● ✖ ✥  ❑✒✻✧ ✤● ✖✻✥  ❑✒✻✧ ✂ ✘ ✭ ✥ ❀ ✸❇✩❁✰ ✧  ✌ ✻✭     ● ✖ ✥   ✔✾ ✧ ✳ ✪ ✸❇✳✾✜★✧ ✥ ❀ ✖ ✸✺✜✣✩✲✼✱✪❅✖ ✧✮✭ ✂ ✄✾ ✭ ✿ ❀ ✜✣✬ ❀ ✼✽✘ ✭ ✄ ✂ ✩ ✰ ✂ ✖✛✼✽✘ ✭✷✥ ❀ ✸✗✯ ✚ ✧ ☎ ☎ ☎ ✘ ●✱☎ ✖ ❣✌ ✦✘ ✙ ✥✘✂✻✧ ✤ ● ✦ ✚ ✠ ✥ ✻ ✾ ✮ ✧ ✭ ✂ ✻ ✖ ✩✆✔✧ ✥ ✂ ✜✛✜ ✭ ☞✗✖✙✘ ✥✘✂ ✖ ✪ ✭ ✜ ✚ ✥ ❀✦✧✛✧✮✭ ✂ ● ✚ ✥✠✾✻✧✮✭ ✂ ❀ ✚✬ ☞ ✔❁● ✭ ✂ ✂ ✜✣✼☞✜✣✜★✖✧ ✬ ❀ ✬ ☞ ✖✛✖ ✭ ✂ ✥✘✂ ✚ ✼✽✸ ✿ ✝✗✑✦✣✥ ✄✻✧✛✧✮✭ ❀ ✡✜ ✆ ✬ ● ✚✦✥✩✆✻✧ ✂ ✭ ●✤✰✻✥✘✂✻✧ ✂ ✭ ●✤✚✦✘✥ ✂✔✧ ✁✡✖ ✬ ● ✚✦✥❄✁★✧✮✭ ✂ ✂✄✬ ✩ ✜✛✜ ✂ ✚ ✼❂✜✣✖ ✬❉✥✶✯ ✰❁✸ ●✤✚✦✥✘✂✔✧✛✧ ✜ ✚ ✘ ✩✥✼✽✆✔✪ ✧✮✭ ✂ ✥ ❀ ✘ ✭ ✁✹✜✣✸✺✼✽✘ ✩ ✪ ✧ ✬ ✂ ✰ ✆ ✜✣✼✱✘ ✭ ✁★✯ ✪ ✜ ✚ ✥  ✌ ❃✧✮✭ ✂ ✂★✬✲✂ ✭ ✯✱✰✖ ❀ ✭ ✂ ✳✾✜★✧ ❀ ✖✛✼✱✭ ✥✘✘ ✂ ✸ ☞✢✜✛✜ ✧ ✣✜ ✼ ✖ ☞✗✖✛✖✔✭ ✂ ●❂✖✻✘✥ ✂✑✆✔✧✮✬ ✂ ●✤✖✻✥ ❀✓ ❅✧ ❀ ✭ ✂✔✩✫✰ ✬ ✳ ✿  ✑  ✼ ✷✭ ✥✩✆ ✸ ✂✻✯✽✘❃✧ ✩ ✿ ● ✚ ✖ ✥ ❀✓ ❅✧ ✿❂✾✄✭ ✂☛✂ ● ✖ ✥ ❀☛✂✻✧✮✭ ✆ ●✖ ✖ ✘✥ ✂❆✒✦✧ ✁ ✬ ● ✚ ✥✘✂✔✧ ❀❂✾✄✭  r✄ ● ✖ ✘✥ ✂✞❀✦✧✮✭ ✂ ✆ ✭ ✕ ●✤✖✔✩✥ ✆✻✧ ☞✢✜✛✜ ✜❁✻✚ ✥ ❀✻✧ ❀✄✜✣✬✍✼✱✩✲✖ ✪✔✬✲✂ ✘✰ ✖ ✪ ☞✢✜✛✜ ✂❆✒❆✭ ✂✌✄ ✆ ✭ ✩✂ ✩ ❀ ✁✱❀❆✭  ❯✁ ✛ ✕ ●☞✖✔✥ ✖ ❁❀✻✧ ✩❁❀ ❀✱✾✄✭  ✎✂ ✩✫✪✔✬✲✂ ✆★✭ ✁✹✸❇✩❁✰ ☎☞ ✆ ☎ ✂ ☎ ✄ ➓❫✓❶ ❬❁☛❑ ❬✺➁❋→✎➓➔★⑥ ❬●★▼ ❬●✉✥→❤❂❱ ✤❻❅❇❽❩✷♣❈✧❅♥❂✥■❬❿❫❍◆✻✾✵➇❂◆✵▲✻❊✵❩❧◆❍✥❙❊❏✫✷✺✻✾❍◆✵➇❈✭✹✫✻✾✿❁✹▲✻✾✵❩❧◆❅❇❆✺✷●✽④✷●✹✫✻❡✽✞❺❪➍✶✿✎❨✩✿✎❙✾❅❢❂❄✵✼■ ✎✿ ❍◆◗❘◗✞❏✩✷✺❅❪✽✭❈✭✻❛✷●✹✗✷✺✹✫❅✒❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷✯❍◆❴r❍✥❆●■✫❅❇❆❻⑥✫❱❡✤❻❍♠❈ ✷✺✹✫❅♣✵✼❍◆❆●◗❘❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆✭❍❄❴r✷✺✹✼✻✾✽❞❺❪➍✶✿✎❨✩✿✎❙✾❅❞✻❊✵ ↔ ✇ ➓✜❶◆❶❪→❼✻❡✽❉✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■✔✻✾✵❘✷✺✹✫❅❭◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙✱✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃❢➄ ③ ➓❫❶✥❶❪→✎➞ ❑❘➓➔✽✜❅❳❅❭t❩❅❳✿✎✷✺✻✾❍◆✵♥➁€❱ ❑✫❱ ▼❋→r❂❄✵✼■ ✹✼❂◆✽➐✽✜✹✼❂◆❃€❅④➓➎❺ ❝④❶❳➌❋→❤➞ ▼✼❱❳❲✚✹✫❅❳❆✺❅❇❴➏❍◆❆●❅◆❜❇✻✾✵✼✽✺✻✾■✫❅✧↔ ✇ ➓✜❶◆❶❬→②✷✺✹✼❅❇❆●❅➋✻✾✽❼❂✭❏✫✵✼✻ ➑ ❏✫❅❉✽✜❏✼✿❁✹☛✻✾✵❩❧◆❍✥❙❊❏✩✷●✻❊❍✥✵⑨❜ ✵✼❂❄◗❘❅❇❙✾❨✔✷✺✹✫❅④◗❢❂❄❃ ✞❄➞ ✦ ✝ ♦♣✑❄➌ ✦ ✒ ✝ ✪➂✩➓ ✦ ⑤ ✒ ✝ ✪✕✦ ✇ ✒ ✝ ✪ ✦ ① ✒ ✝ ✤→ ✪✌⑥€✩➓ ✦ ③ ✒ ✝ ✪✕✦ ❨ ✒ ✝ ✪ ✦ q ✒ ✝ →✎❱ ✽✺❂◆◗✔❅✌✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵➀✻❊✵✼✽✺✻❡■✩❅✌↔ ✇ ➓➔⑥ ✌✇ ✝  ➐⑤ →❘✌✇❨❩✝ ✻❊❅❳ ➐❙✾⑤■✫✽❢✷✺✹✫❅ ✧❻❅❇❅✕❚◆❆●❍◆❏✼❃ ✇✦↔☛€✞✝✇❋➓♦❘❄⑥ ■✌✌✇ ✒ ✝  ➐⑤ ✍ →❤➞❬✍✩✻✾❲✚✵♣✹✫✷✺❅✆ ✹✼✻✾✽r✿❇❂✥✽✜❅➋✷✺✹✫❅❻❺❪➍❥✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙✾✻✾✽✺❅❇❆✐❙❊✻✾❅❳✽❼✻✾✵✼✽✜✻❡■✩❅ ✟✯③❋➓♦⑥ →❤➞➃❑❻❂◆✵✼■♣✹✼❂✥✽➐✽✺✹✼❂◆❃€❅ ➓ ✇ ✶ ✵✪ ❶❬→❤➞ ▼✕✽✜❍✕❂❄❚❋❂❄✻✾✵❯✷●✹✫❅♥❅❇❽❋✷●❅❇✵✼✽✺✻✾❍◆✵▲✻✾✽♣❏✫✵✫✻ ➑ ❏✼❅◆❱➐❲✚✹✼❅❇❆●❅❘❂◆❆✺❅❢❍◆✷✺✹✫❅❳❆♣✽✜✻✾◗❘✻❊❙❡❂❄❆●✻❊✷✺✻✾❅❳✽ ❝€❅❇✷❫❈✧❅❳❅❇✵✌➣✩⑤④❂❄✵✼■❀✷●✹✫❅✒✽✺◗❘❂◆❙❊❙ ✧✭❅❇❅☛❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳❜✫❈✭✹✫✻❡✿❁✹❀❙✾❅❳■✕➣❋❂❄✵✼s◆❍✔✷✺❍❦③ ✿❇❍◆✵♠❿❫❅❪✿❤✷●❏✫❆✺❅❞✷●✹✼❂♠✷④➣❩⑤ ◗✔✻✾❚◆✹❋✷✚❝€❅④✷●✹✫❅✯❵€❆●✽✜✷❉✻✾✵✄❂✔✽✺❅❇❆●✻❊❅❪✽✳❍◆❴➐✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾❅④❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✳❍❄❴✐❍✥❆●■✩❅❳❆ ✩➓ ✶➅❶❬→✎➓ ✮✪➂❶❪→➋❴➏❍◆❆ ♣❂ ❃€❍♠❈❉❅❇❆✚❍❄❴✚❶◆❶✥❱ ✆✯✻❡✽●❂❄❃✫❃✱❍◆✻✾✵❋✷✺✻✾✵✫❚◆❙✾❨◆❜✩✻❊✷✭✷✺❏✫❆●✵✼✽✭❍✥❏✩✷✚✷✺✹✫❅❳❆✺❅☛✻❡✽✚✵✫❍❢✽✺❏✼✿❁✹✕✽✜❅❳❆✺✻✾❅❳✽❳❱ ✝ ✖ ✘✗ ✚✙ ✜✛ ✢✛ ✣✛ ✤✛ ✤✛ ✡✛ ✱❀ ❾✯❴✼✿✎❍◆❏✼❆●✽✺❅◆❜❳✻❛✷r✻✾✽➐✵✫❍◆✷❼❅❪❂◆✽✺❨✯✷●❍❭■✩❅❇✷✺❅❇❆●◗❘✻❊✵✼❅✧◗❢❂❄✵❩❨❞❃✫❆●❍◆❃✱❅❇❆✺✷✺✻✾❅❳✽✐❍❄❴✫✷●✹✫❅✳❚✥❆✺❍✥❏✫❃♣❝❩❨❞✹✼❂❄✵✼■ ❴➏❆✺❍✥◗ ✷✺✹✫✻❡✽➋✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵⑨❜♠❝✫❏✩✷➋❈✭✻❊✷✺✹❢❂❞✿✎❍✥◗❘❃✫❏✩✷✺❅❳❆✠✻❛✷➋✻❡✽r❧◆❅❳❆✺❨✒❅❳❂◆✽✺❨❞✷✺❍☛✿❳❂❄❙❡✿✎③ ❏✫❙❡❂♠✷●❅✚❂◆❙❊◗❘❍❋✽❫✷ ❅❇❧◆❅❳❆✺❨❋✷●✹✫✻❊✵✼❚④❍✥✵✫❅✚◗❘✻❊❚✥✹✥✷➋❈✚❂❄✵❋✷❪❱◆❲✚✹✫③ ❅✭❍◆❆❁■✩❅❳❆❼❍◆❴€✷●✹✫❅✭❚◆❆●❍◆❏✼❃✞✻❡✽✭❶❬❺◆✉◆✉◆▼◆❹ ❪ ❑ ❧ ⑥✷❧ ✉★❧➃❺☛❧❊❶✥✓❶ ❧✾❶❳➌✼❜ ❂❄✵✼■❦✷✺✹✫❅☛◗❘❍✥✵✫❍◆◗❘✻❡❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃❀❑ ➞➃❺✩➞ ⑥✔❏✼✽✺❅❳■❀✻✾✵❦✷●✹✫❅♣✿✎❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✺✻✾❍◆✵❀✻❡✽✚◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙➎❜✫❂◆✽✚✻❡✽ ✷✺✹✫❅❯✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃ ❺❩➞ ▼▲❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■➀❝❩❨ ➋❜ ❼❜ ❩❱✧❲✚✹✫❅❯❍❄✷✺✹✼❅❇❆❦◗❢❂❄❽❩✻✾◗❢❂❄❙✯✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽♥❂◆❆✺❅ ➜✧t✩➄➐✇◆➓❫❶✥❶❪→✎❜✼❑ ❝❤✐ q◆❜✷❞⑦③❉❝ ✂♥⑤ ◆❜⑨❶✥❶◆➞❛❶❪❹❘❂❄✵✼■✆❶❳➌✼➞ ▼✫❱ ✄☎ ⑥ ✶☛❶ ✶☛❶ ✶☛❶ ✝ ✞ ❲✚✹✫❅☛❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷✁ ❢❂◆✿✎✷✺✻✾✵✫❚♥❂◆✽ ✶ ✆ ✶☛✶☛❶❶ ⑥❑ ⑥❑ ⑥⑥ ✠ ❍✥✵✌✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽✭❹✼❜€⑥✫❜✱✉✩❜ ✶☛❶ ⑥ ⑥ ❑ ✄ ➌ ❺ ✉ ✝ ▼✫❜◆❂◆✵✼■❘❂◆✽ ✆ ❺ ✉ ➌ ✠ ❍◆✵❢✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽✚❶✥❜◆❑✩❜❄➁€❜❄❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼■✫✽➋✷✺✹✫❅✭◗❘❍◆✵✼❍◆◗❘✻✾❂◆❙✼✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃ ③❑ ➞ ⑥❦✷✺❍❀✷✺✹✫❅❢✿❇✉ ❅❇✵❋✷✺➌ ❆❁❂❄❙✾✻❊❺ ➒❳❅❇❆☛❑ ❝●✐ q❘❍❄❴ ✧❱⑨✴❥✷♣❂❄❙❡✽✺❍❦❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳❭✽ ❞⑦③ ❝ ✂♥⑤ ❘❈✭✻❊✷✺✹ ✳❜ r❜ ❩❱ ❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂♠✷✺❍✥❆●✽❳❱⑦❲➐❂◆s❩✻❊✵✫✂ ❚  ❀✷✺❍✥❚◆❅❇✷✺✹✫❅❳❆☛❈✭✻❛✷●✹ ❼❜❼❂❄✵✼■ ✏ ❜➐❂◆✵✼■✆✷✺✹✫❅♥❵✼❆●✽✜✷✞✿❇❍◆✵♠❿❫❏✫❚❋❂♠✷●❅❳■▲❂❄✵✼■ ✷✺✹✫❅♣■✩✻❡❂❄❚✥❍◆✵✼❂◆❙⑦❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷✯■✩✻❡❂❄❚✱➓❫✚❶ ❬✞✶☛✓❶ ❬✜✶☛✓❶ ❬✜✶☛✓❶ ❬❇✚❶ ❬❇✚❶ ❬✞✶☛❶❪→✎❜❄❚◆✻✾❧◆❅❪✽❉✷✺✹✫❅♣✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✗➄✐✇◆➓✜❶◆❶❬→❤❜ ❈✭✹✫✻✾✿❁✹✕❂✥✿❤✷●✽✚✻✾❆●❆✺❅❪■✩❏✼✿✎✻✾❝✫❙✾❨♥❍◆✵✄✷✺✹✼❅✞❺❪➍✶✽✜❃✼❂✥✿✎❅✥❱ ❲✚✹✫✻✾✽➐✷●❏✫❆✺✵€✽✐❍✥❏✩✷➐✷●❍❭❝✱❅❉✷✺✹✫❅❉❙❡❂❄❆●❚◆❅❳✽✜✷➐✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✒❂❄✵€■♣✻❊✷❼✹✼❂✥✽❼✻❊✵✼■✫❅✎❽✞❑❄▼✥▼✫❱❬➄⑨✻✾❧❩✻❊✵✫❚❋✽❫✷●❍◆✵✫❅ ⑩ ➁✩❺❳❷✱✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●❅❳■❘➣✩⑤✚❂◆✽r✷●✹✫❅✯❂◆❏✩✷✺❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗ ❚✥❆✺❍✥❏✫❃❘❍❄❴⑦❂❞❚◆❆❁❂❄❃✫✹❘❍❄❴⑦■✩❅❳❚◆❆●❅❇❅☛❶◆❶✭❍✥✵♥❑❄▼◆▼ ❧◆❅❇❆✺✷✺✻❡✿✎❅❪✽❇❜❩✷●✹❩❏✼✽✚❃✫❆●❍♠❧❋✻❡■✩✻✾✵✫❚❘❂❄✵✗✻❊✵€■✩❅❇❃✱❅❇✵✼■✫❅❇✵❋✷❻❃✫❆●❍❋❍◆❴✐✷●✹✼❂♠✷✯➣ ⑤ ✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✼✽✚➄ ✇ ➓❫❶◆❶❬→❤❱ ❲✚✹✫❅❇❆●❅④❂◆❆✺❅④✽✜❅❳❧◆❅❳❆●❂◆❙€✵✫✻❡✿✎❅④❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽✧❍❄❴r➣ ⑤ ✻✾✵❦✷●❅❇❆●◗❘✽❉❍◆❴➐❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❍◆❆❁✽✳❂◆✵✼■♥❆●❅❇❙❡❂♠➍ ✷✺✻✾❍◆✵✼✽❳❱✼↕✫❍✥❆✚❅✎❽✫❂❄◗❘❃✫❙✾❅◆❜✫❈❉❅❞◗❢❂❬❨❢✷●❂◆s◆❅④✷✺✹✫❅✞➆✧❍❬❽✩❅❇✷✺❅❇❆✺➍➎✷❫❨❋❃✱❅④❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵ ✉ ✷ ✉ ✷ ✷ ✷ ✷ ➓➔✉✫❱ ▼✥❹✥→ ✂ ✆ ❂❄✵✼■➂❴♦❂◆✿✎✷✺❍✥❆❢❝❋❨❖✷✺✹✫❅✌❆●❅❇❙❡❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽✗➓ ❇→ q ❪ ❶✥❜➋❂❄✵✼■ ➓ ✆ ✂ → q ❪ ✱❱✳❲✚✹✫✻❡✽❢❅✎❽✩✹✫✻✾❝✫✻❊✷●✽❘✷●✹✫❅ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❭➄✐✇✥➓❫❶◆❶❬→✚❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■✗❝❩❨ ❬ ☎❬ ❬ ✆ ❂❄✵✼■❯❥❑ ❝●✐✦q♣❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅❪■✗❝❋❨ ❬ ☎❬ ❬ ✂ ❜✱❂◆✽ ❈✧❅❳❙❊❙⑨❂✥✽✽ ❞⑦❭③ ❝ ✂❢⑤ ☛❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■❦❝❋❨ ❡❬ ☎❬ ✆ ❬ ✂ ❱ ✴❥✷✯✻✾✽❭✵✫❍◆✷✯✹✼❂❄❆❁■❀✷✺❍✄✽✜✹✫❍♠❈ ✷●✹✼❂♠✷❞➣❩⑤④✹€❂◆✽✭✷●❆✺✻✾❧❩✻✾❂◆❙✐❍✥❏✩✷✺❅❳❆❭❂❄❏✫✷✺❍◆◗❘❍✥❆✺❃✫✹✼✻✾✽✺◗ ❚✥❆✺❍✥❏✫❃✌❂❄✵✼■ ✷✺❆●✻❊❧❩✻❡❂❄❙✐t✩✿❁✹❩❏✫❆✭◗✞❏✫❙❛✷●✻❊❃✼❙❊✻✾❅❇❆✒➓➔✽✜❅❳❅❢⑩ ⑥✥❸❬❷ →✎❱ ✴❥✷ ❍ ✂✧✹✼❂◆❆●■❦✷✺❍❢✽✺✹✫❍♠❈✸✷●✹✼❂♠✷✯➣ ⑤ ✻✾✽✭✵✼❍❄✷❻✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■✄✻✾✵✄✷●✹✫❅♣✈✕❍✥✵✼✽❫✷●❅❇❆♣➓➔✽✜❅❳❅❘⑩➃❺♠❹♠❷ →✎❱ ✛❂✍♠☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ✆❄  ✒ ✕ ✂✁  ✝ ✏ ✓✒ ✍ ✒ ✏ ✎ ✍ ✏ ✝ ✍ ✏ ✍ ✓✏✔✎✗✍ ✙✍ ✏ ✓✒ ✏ ✘✎ ✘✍ ✏ ✏ ✘✎ ✘✍ ✠✎ ✆☎ ❆❉❈❋❊ ✤✑❈ ✖✘✙☎▼ ✞❏■❲✗ ✠❡▲ ✙ ▲ ☛✞ ❲✚✹✫✻✾✽④❚✥❆✺❍✥❏✫❃✕❈❉❂✥✽❻❵€❆●✽✜✷❞■✫✻✾✽●✿✎❍♠❧✥❅❇❆●❅❳■✗❝❩❨✕➣✥❂◆✵✫s◆❍❯⑩ ⑥◆➌♠❷➎❜⑦❂◆✽④❂❀✽✜✻✾◗❘❃✫❙❊❅✔❚◆❆●❍◆❏✼❃✕❈✭✻❛✷●✹➇❂✄✽✜✻✾✵✩➍ ❚◆❙✾✁⑤ ❅④ ⑦①✿❇❍◆✵♠❿❫❏✫❚❋❂◆✿❇❨♥✿✎❙❡❂◆✽●✽✳❍◆❴➐✻✾✵❋❧✥❍◆❙✾❏✩✷✺✻✾❍◆✵€✽❇❜❋❅❳❂✥✿❁✹❦q ✻✾✵❋❧✥❍◆❙✾❏✩✷✺✻✾❍◆✵✄✹✼❂❬❧❩✻❊✵✼❚✞✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆❉❍❄❴❼✽✺✹✼❂◆❃€❅ ❑ ✐ q❄❱⑦✴❥✷❞✹✼❂◆✽❭❍◆❆❁■✩❅❇❆☛✉❄❹❋❑❄⑥❋❑❄➌◆▼✥❹ ❪ ❑ ☞✓❧ ⑥ ❧➃☛✉ ❧✾❶❬✥❺ ❧✾❶❳➌✼❜€❂◆✵✼■✌❈✚❂◆✽✯❵✼❆❁✽❫✷❞✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❅❪■✌❝❩❨ ✿✎❍✥✽✺❅✎✷♣❅❳✵❩❏✫◗❘❅❇❆❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵✐❜⑦❚◆✻✾❧❋✻✾✵✫❚✕❂✗❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵➇❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵➇❍◆✵➅▼✫❶❬✉❄▼✄❃€❍✥✻❊✵❋✷❁✽♥➓♦✽✺❅❇❅ ⑩ ❑◆➌❬❷ →✎☛❱ ✤❻❅❇❅❪■✩❙✾❅❳✽●✽✳✷●❍✞✽●❂❬❨◆❜❋✻❛✷✚✻❡✽✳❍✥❏✩✷❉❍◆❴⑦✷✺✹✫❅ ➑ ❏✫❅❳✽✜✷✺✻✾❍◆✵❦✷✺❍✔✿❇❂❄❙❡✿✎❏✼❙✾❂❄✷✺❅✯❈✭✻❊✷✺✹❦✷✺✹✫✻❡✽❉❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵✩➍ ✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✄❝❩❨✄✹✼❂❄✵✼■⑨❱ ➊q❙❡❂♠✷●❅❇❆r✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵♣❝❩❨✒➆✧❍◆✵❩❈✚❂❬❨④❂◆✵✼✶■ ✥▲❂❄❙✾❅❳✽❉⑩❊❶❪❑❪❷✩❈✚❂◆✽➐◗✔❍✥❆✺❅✧❚◆❅❳❍◆◗❘❅✎✷●❆✺✻❡✿❇❂◆❙➔➞❇✷✺✹✫❅❳❨ ✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❅❪■✒❂❄✵✄❶❳❸❄➍❥■✩✻✾◗❘① ❅❇✵✼✽✺✻✾❍◆✵✼❂◆❙❋✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎❽♣❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵♣❍◆❴✫✷✺✹✼❅✧✷●❆✺✻✾❃✫❙✾❅❉✿❇❍♠❧◆❅❳❆❼⑥ ❧ ➣❋③❄❜ ❏✼✽✜✻✾✵✫❚❭✷✺✹✫❅✚✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✞❑ ➞✾➓➔⑥ ❝✦✐ q❇→➐❂◆✽r❂♣➝ ✵✫❅❪❂❄❆●❙❊❨❞◗❘❍◆✵✫❍✥◗❘✻✾❂◆❙➔⑧❬✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃♣✷✺❍④❚◆❅✎✷✠✽✜✷●❂❄❆✺✷✺❅❪■⑦❱ ❲✚✹✫❅❢✵✫❅❳❂◆❆✺❅❪✽❫✷☛❈❉❅♥✿❇❂◆✵▲✿❇❍◆◗❘❅❘✷✺❍✌❂✕✿❇❍◆✵❩❧◆❅❳✵✫✻✾❅❇✵❋✷♣❍◆❆☛❅❳❙❊❅❳❚✥❂❄✵❋✷♣✿✎❍✥✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵➇❍◆❴✧✷●✹✫❅ ❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❜€✻✾✽✯✷✺❍❀✿✎❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✯✻❊✷●✽✯✷✺❆●✻❊❃✼❙❊❅✔✿✎❍♠❧◆❅❳❆❻✻✾✵✼✽✜✻❡■✩❅❢t ✟ ✍ ➓➔❑✥→❤❱②❲✚✹✫✻✾✽❭❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✕❈✚❂◆✽ ❀❂❁ ❏❁❄❃ ✂ ☎ ✝ ✟ ✂☛ ✌✁ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ❴➏❍◆❏✫✵✼■✄❅❇✵❋✷●✻❊❆●❅❇❙✾❨♥❝❩❨❦❂◆✿❳✿✎✻❡■✩❅❇✵❋✷❪❜❋❈✭✹✼❅❇✵ ✧✭✻❡✿❁✹✼❂❄❆❁■❦➜✠❂◆❆✺s✥❅❇❆✳❈✚❂◆✽✚■✩❅❳◗❘❍◆✵✼✽✜✷✺❆❁❂♠✷●✻❊✵✫❚❘❂❄✵❀❅❳❂◆❆✺❙✾❨ ❧◆❅❇❆❁✽✺✻❊❍✥✵♥❍❄❴❼✹✫✻✾✽✭✈✌❅❳❂♠✷❁❂♠❽✩❅✯❃✼❆✺❍✥❚◆❆❁❂❄◗❢✽➋✷●❍✞◗❘❅✥❜✫❂❄✵✼■❦✷✺✹✫✻❡✽✚❃✫❆●❅❇❧❩✻✾❍◆❏✼✽✺❙❊❨❘❏✫✵€✽✜❏✼✽✺❃✱❅❳✿❤✷●❅❳■✄❆✺❅❳❃✩➍ ❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵❯❅❇◗❘❅❳❆✺❚✥❅❳■⑦❱⑦➟❉❅❇✵✼✽✺❍◆✵▲❂❄✵€■▲➆✧❍✥✵❋❈✚❂❬❨❀✷✺✹✫❅❳✵▲❃✫❧ ❆✺❍✩■✩❏€✿✎❅❳■❯✷✺✹✼❅✔❧✥❅❇❆❁✽✜✻✾❍◆✵✆✴❭✽✺✹✼❂❄❙✾❙ ✵✫❍♠❈q■✩❅❪✽✺✿❇❆✺✻✾❝€❅✥✓❱ ✥✆❅✭✹✼❂❬❧✥❅➋✷●❍❞✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷r❂◆✵✞❂◆✿✎✷✺✻✾❍◆✵✞❍❄❴✱⑥ ➣ ③ ❍✥✵✔➌❄➍❥■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵✼❂◆❙✥❏✼✵✫✻❛✷❁❂❄❆●❨ ✽✜❃✼❂✥✿✎❅☛❍♠❧✥❅❇✗❆ ❲ ❫① ❪ ❴ ✷❹ ❬❇✓❶ ❬✎❩✽❬ ❩❜❛✥❱€✴❥✷✯✻✾✽❭✿✎❍✥✵❋❧✥❅❇✵✫✻✾❅❇✵❋✷✭✷●❍♥❙✾❂◆❝€❅❳❙⑨✷●✹✫❅✞➌❢✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❊✵✼❂❄✷✺❅❪✽ ✂ ❝❩❨ ❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷●✽ ✁ ❪ ❦✫✪☎✦ ✍♥❍❄❴❼✷✺✹✼❅❞❵✼❅❇❙❡❖■ ❲ ✍ ❪ ❴ ★❹ ❬ ✟ ✓❶ ❬ ✟ ✦❯❬ ✟ ❶ ✟ ✦♥❛❞❍❄❴r❍◆❆❁■✩❅❳❆✚➌✼❲❱ ✥➇❅☛❈✭✞ ❆✺✻❊✷✺❅ ✷✺✹✫❅❪✽✜❅♣✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❊✵✼❂❄✷✺❅❪✽✧✻✾✵❀✷✺✹✫❅☛❍✥❆●■✫❅❇❆✭★❹ ❬❳✓❶ ❬ ✦✲✶➂✚❶ ❬♠❧♠❧✌❧ ❬❳✘➓ ① ✦✲✶➀❶❪→ ☞❄❱ ❲✚✹✫❅❇❆●❅✗✻✾✽♥❂▲■✩✻❡❂❄❚✥❍◆✵✼❂◆❙✭✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃➀❍❄❴❞❍◆❆❁■✩❅❇❆❢⑥ ❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂♠✷✺❅❪■❖❝❩❨➂✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆●✽❘❂◆✵✼■❖✷●✹✫❅ ❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷●✽ ✐④⑤ ❪ ■✩✻❡❂❄❚②➓❫✚❶ ❬✘❩✽❬✎❩✽❬❇✓❶ ❬✎❩✽❬ ❩❜❬ ❩✽❬❇✚❶ ❬ ❩✳→❤❋❜ ✐ ✬ ❪ ■✫✻✾❂◆❚€➓❫✚❶ ❬❇✚❶ ❬ ❩✗❬✘❩✽❬✎❩✽❬❇✓❶ ❬✎❩✽❬ ❩❢❬ ❩✳→ ❂❄✵✼■ ✞ ❪ ➓❫✚❶ ❬✘❩✽❬ ❩✗❬✎❩✽❬ ❩✗❬✘❩✽❬ ❩❢❬✎❩✽❬ ❩✳→❤❜✼❈✭✹✫✻✾✿❁✹✗✿❇❂◆✵✗❝€❅☛❅❇❽❩❃✼❆✺❅❪✽✺✽✺❅❳■❦❝❋❨♥✷✺✹✫❅❞❴➏❍✥❆✺◗✞❏✫❙✾❂◆❅   ✆ ☎ ✂ ✐ ✟ ➞ ✂ ♦♣ ❩✁  ✞ ✞ ✟ ➞ ✂ ✞ ♦♣ ❩   ✒ ✡   ✞ ✆ ✒ ☎ ✡ ✂ ✞ ❬ ➓➔✉✫❱ ▼✼❶❪→ ❈✭✹✫❅❇❆●❅ ✂ ❪✄✂ ✪☎✦ ✠ ✧❤❲ ✍€❱ ✈✕❍✩■✩❏✫❙✾❍❯✷●✹✫✻✾✽❦■✩✻✾❂◆❚◆❍✥✵✼❂❄❙✚✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃✐❜➐✷●✹✫❅❇❆●❅✗✻✾✽❘❂➅❑❬➍➎✷✺❆❁❂❄✵€✽✜✻❊✷✺✻✾❧◆❅❀❂◆✿❤✷●✻❊❍✥✵q❍✥✵q✷●✹✫❅✕➌♠➍ ✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽❳❜✫❴➏❍◆❆●◗❘✻❊✵✼❚✄❂ ➑ ❏✫❍◆✷✺✻✾❅❇✵❋✷❭❚✥❆✺❍✥❏✫❃✕❍❄❴❉✽✜✹✼❂◆❃€❅✔⑥ ✇ ➞ ❸✼❱✱❲✚✹✫✻❡✽❭◗❘❂❬❨✗❝✱❅✞❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅❪■ ❝❋❨✄✷✺✹✼❅❢➝ ✷●❆●❂◆✵✼✽✺❙✾❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽❳⑧ ✂ ✟❖➞ ✂ ✞ ♦♣ ✯ ✂ ✞   ✟✳❜€❈✭✹✫❅❇❆●❩❅ ✯ ❪ ❩➀✻❊❴ ✂ ✁ ❪ ✦ ✶➛❶◆✤❜ ✯ ❪ ❩ ✻❛❴ ✂ ✁ ❪ ✡✶ ✦ ✶➂❶✥❜✼❂❄✵✼✕■ ✯ ❪ ❶❞❍❄✷●✹✫❅❇❆●❈✭✻❡✽✜❅ ✝ ✷✺❍◆❚✥❅✎✷●✹✫❅❇❆✭❈✭✻❊✷✺✹✗✷●✹✫❅♣✿✎❨✩✿✎❙✾✻❡✿❭❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽✭❍◆❴ ✷✺✹✫❅☛❙❡❂◆✽✜✷❻❸✔✿❇❍❩❍◆❆❁■✩✻❊✵€❂♠✷✺❅❪✽☛➓➏✻➎❱ ❅✥❱✩✷✺✹✼❅☛◗❘❂◆❃✼✽   ✟ ➞ ✂ ✞ ♦♣ ✂ ✟ ✞ ❴➏❍◆❆ ✂ ❪ ❚ ❹❋→❤❱ ❲✚✹❋❏€✽❭❈❉❅❘❍◆❝✩✷❁❂❄✻✾✵➇❂✄◗❘❍◆✵✫❍✥◗❘✻✾❂◆❙❼❚✥❆✺❍✥❏✫❃❯❍◆❴✧❍✥❆●■✩❅❳❆☛⑥ ❨ ❧ ❸➇➓➏◗❢❂❄❃✫❃✼✻❊✵✫❚❀✷●❍✗❂❀❚✥❆✺❍✥❏✫❃❯❍◆❴ ❍◆❆❁■✩❅❇❆④⑥ q ❧ ❸♥◗❘❧ ❍✩■✩❏✫❙✾❍✄✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆●✽❁→❤❱✱❲✚✹✫✻❡✽✯✻❡✽❭❂❦◗❢❂♠❽✩✻❊◗❢❂◆❙❼✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✕❍❄❴✧⑥ ❧ ➣ ③ ❜⑦❂❄✵✼■✌❈✧❅✔✿❇❂❄✵ ❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼■✄✷✺❍❢⑥ ➣ ③ ❝❩❨❦❂✥■❬❿❫❍◆✻✾✵✫✻✾✵✫❚❢✽✜❍✥◗✔❅❞❍◆✷✺✹✫❅❳❆✭❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷●✽✯✽✜❏✼✿❁✹✗❂◆✽ ✝ ✟➂➞ ✂ ♦♣ ✂ ✚❬ ➓➔✉✫❱ ▼❋❑◆→ ✂ ✞ ♦♣ ✂ ✒ ✟ ✞ ✪ ✂ ✬ ✟ ✞ ✪ ✂ ✒ ✬ ✟ ✞ ➓♦✻❛❴ ✁ ❪ ❚ ❹✥→❤❱ ❲✚✹✫❅✯✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆✧❍❄❴⑦✷✺✹✼❅✒❶✎➍✶✽✺❃✼❂◆✿❇❅ ✂ ✂ ☎➋✻✾✽✳❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■❘◗❘❍✩■✩❏✫❙✾❍✞✽●✿❇❂❄❙❡❂❄❆❁✽r❝❩❨✔✷✺✹✫❅❭◗❘❂◆❃✼✽ ✐ ✟✧❜   ✟✳❜ ✝ ✟ ❂◆✵✼■ ✞ ◆❱✠❲✚✹✫✻❡✽✞❚✥❆✺❍✥❏✫❃❖✹✼❂✥✽♣✷●✹✫❅✗✽✜✹✼❂◆❃€❅✗⑥ ❝➛➓♦⑥ ❝✞✐ →❤➞➃❑✩❜✠❂◆✵✼■❖✻❡✽♣✷●✹✫❅ ✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆✯❍◆❴ ✂ ✞ ☎❤❱✱✴❥✷④✷✺❏✫❆●✵✼✽❭❍◆❏✩✷❭✷✺✹✼❂❄✷✯✷✺✹✼❅❇❆●❅✞❂❄❆●❅✔❑◆⑥✥❑✥✉❄▼✔✻❊◗❢❂◆❚◆❅❳✽❭❨ ❍❄❴✠✷●✹✫✻❡✽✒❶❇➍❥✽✺❃✼❂◆✿❇❅◆❜ ❂❄✵✼■❦✷✺✹❩❏✼✽✚✷●✹✫❅☛❍◆❆❁■✩❅❳❆❉❍◆❴r➣❋③④✻✾✽❭✉❄❹❢❑❄⑥❋❑✒➌✥▼◆❹✫❱ ❲✚✹✫❅✭✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆✠❍❄❴€✷✺✹✫❅☛❶❇➍❥✽✺❃✼❂◆✿❇❅ ✂ ✂ ✤✪ ✂ ✚⑤ ✪ ✂ ⑤ ☎❼✻❡✽✠❂④❚◆❆●❍◆❏✫❃❘❢⑥ ❝❞➄✐✇◆➓✜❶❬❺◆→✐❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅❪■ ◗✔❍✩■✩❏✼❙❊❍❯✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆●✽❞❝❩❨ ✂♥⑤❘❂❄✵✼■ ✝ ✒ ⑤❬✇ ❱r❲✚✹✫✻✾✽✒✒ ❚◆❆●❍◆❏✫❃➅➄➐✇◆➓❫❶♠❺❄→④✻❡✽☛✷●✹✫❅✄✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆☛❍◆❴❉✷●✹✫❅ ❍◆❏✩✷●❅❇❆♥❂❄❏✫✷✺❍◆◗❘❍✥❆✺❃✫✹✼✻✾✽✺◗ ✯ ✂ ♦♣ ✯ ✂ ❱✳❲✚✹✼❅❇❆●❅✗❂◆❆✺❅✌❑◆❹✥✉◆❑◆❹❯✻✾◗❢❂❄❚✥❅❳✽✔❍❄❴④✷✺✹✫✻❡✽✕❶❇➍❥✽✺❃✼❂◆✿❇❅◆❜ ✷✺✹✫❅❳❆✺❅❳❝❋❨▲❂◆✿❳✿✎❍✥❏✫✵❋✷✺✻✾✵✫❚✗❴➏❍◆❆✔❂❄✞ ❙✾❙➋✷✺✹✼❅❀❑❄❹❋✞ ✉◆❑◆✰❹ ✪ ❑❄⑥✥❑✥✉❄▼ ❪ ➁✥⑥❩❺◆❺♠▼ ❪ ❑   ➓➔❑ ✍ ✶ ❶❪→ ♠⑥✗✵✫❍✥✵✩➍ ✻✾✽✺❍❄✷●❆✺❍✥❃✫✻✾✿✞❶✎➍✶✽✺❃✼❂◆✿❇❅❳✽❳❱   ❲✚✹✫❅❞➁✥⑥◆▼✥❹✥✉ ❧ ❪ ➓➎❑ ✶➀❶❪→✎➓➎❑ ✍ ✪ ❶❪→ ❄⑥✒✵✼❍◆✵✩➍❥✻✾✽✺❍❄✷●❆✺❍✥❃✫✻❡✿✒❶❇➍❥✽✺❃✼❂◆✿❇❅❳✽❉❂❄❆●❅☛❂❄❙✾❙⑦✻❊✵✄✷✺✹✫❅♣✽●❂❄◗❘❅ ❍◆❆●❝✫✻❛✷✔❏✫✵✼■✩❅❳❆❢✇ ⑥  ⑨① ➣ ③ ❜✠❂◆✵✼■▲✷✺✹✼❅✗✽✜✷●❂◆❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆✞❍◆❴❻❍◆✵✫❅❀❍❄❴❻✷●✹✫❅❇◗ ➓➔✽✜❏€✿❁✹➂❂◆✽ ✂❄⑤ ✪ ✂ ✒ ⑤ →✒✻✾✽❘❂ ❚◆❆●❍◆❏✫❃➇❫⑥ ❝✆❑ ➞❡➓♦❖⑥ ❝✱❞ ③ →❤❘❱ ✥➇❅♥✿❇❂❄✵▲✽✺❅❇❅✞✷✺✹✫❅❢❅❳❙❊❅❳◗✔❅❳✵❋✷●❭✽ ✐ ✬ ❜ ✞ ✕❜   ✒ ⑤ ❜✐❂◆✵✼■ ✝ ☛ ⑤ ✻❊✵ ✷✺✹✫✻❡✽❻✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆❪❜✩❝✫❏✩✷✭✷●✹✫❅❳✽✺❅☛❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷❁✽✭■✩❍❘✵✫❍❄✷❻❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅④✻❛✷❪❱ ➟✧❅❪✽✜✻❡■✩❅❪✽⑨✷●✹✫❅❳✽✺❅✳❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳❜❇✷●✹✫❅✧❍◆✷✺✹✫❅❳❆➐◗❢❂❄❽❩✻✾◗❢❂❄❙❩✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽✐❍◆✆❴ ☎ ③ ❂❄❆●❅✠✷✺✹✫❅✚✻✾✵❩❧◆❍◆❙✾❏✩✷●✻❊❍✥✵ ✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆➐❑ ✁⑤  ⑦① ✐ q ❜❳✷✺✹✫❅✧❙✾❂◆❆✺❚✥❅❳✽✜✷✐✽✜❏✼❝✫❚◆❆●① ❍◆❏✫❃♣➄ ✇ ➓✜❶❳▼✥→✎➞ ❑✭❍❄❴✩✻❊✵€■✩❅✎❽♣▼✫❶❬✉❄▼✼❜❤✷❫❈✧❍❭✿✎❍◆✵❄❿❫❏✫❚✥❂✥✿✎❨ ✿✎❙❡❂◆✽●✽✜❅❪✽✧❍◆❴r➄➐✇◆➓✜❶❳➌✥→✎❜✫❂❄✵✼■✗❂❘❧ ✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❧❍◆❏✼❃❀❑ ➞✾➓➔⑥ ❝ ✐✦q❳→✎❱ ❲✚✹✫❅☛✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✫◗❘❅❇✵❋✷❻⑥ ➣❋③ ✖➛⑥ ✞ ❨ ➓➏➁❩→❉❈❉❂✥✽✧❵✼❆●✽✜✷✯✽✺✹✫❍♠❈✭✵❦❝❩✞❨ ✝❞❙✾❅❇✻❡■✩◗❢❂❄✵▲⑩ ➁✥▼❬❷❥❱ ✖✒ ✝ ✍ ✝ ✏ ✍ ✏ ✂ ✂ ✒ ✒ ✄ ✄ ✄ ✒ ✒ ✖✒ ✒ ✂ ✂ ✒ ✛❂✍♠☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ✆❄  ✒ ✂✁ ☎✆ ✆☎ ❆❉❈❋❊   ▼ ☛★■❲✣✘✖✙✚ ✙ ▲ ❲✚✹✫❅❖✧✭❏€■✩❧♠❂❄❙✾✻✾✽✒❚◆❆●❍◆❏✫❃➅✹✼❂✥✽♣❍✥❆●■✩❅❳❆♥❶❇➁❩✉✗➌✥❑◆▼▲❶❇➁◆➁✆❹◆❹◆❹ ❪ ❑ ⑤✶① ❧ ⑥ ③ ❧➃✉ ③ ❧ ❺✥❧✾❶❳⑥✷❧ ❑◆➌✫❜⑨❂◆✵✼■▲✻❛✷❁✽ ✽✜◗❢❂❄❙✾❙✾❅❳✽✜✷✔❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵€✽♣✹✼❂❬❧✥❅✄■✩❅❳❚◆❆●❅❇❅❀❑◆❸✫❱r❲✚✹✫❅❳✽✺❅✗❂❄❆●❅✄❂◆✿✎✷✺❏✼❂◆❙❊❙✾❨➅❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽ ❍❄❴r✷✺✹✫❅✞■✩❍◆❏✫❝✼❙❊❅♣✿❇❍♠❧◆❅❇❆✯❑ ❧ ✧✭❏✕❍♠❧✥❅❇❆✚✷●✹✫❅✒✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❇❽✄✵❩❏✫◗✞❝€❅❳❆●✽❳❜✫❍◆❆✯❍♠❧◆❅❇❆❻❂◆✵❩❨♥❵✼❅❳❙✾■✗❍◆❴r❍✩■✫■ ✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❇❆●✻❡✽❫✷●✻✾✿❢✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✫✻✾✵✫❚❯❂✆✽ ➑ ❏✼❂◆❆✺❅❦❆✺❍❩❍❄✷✞❍❄❴ ✶☛❶◆❜➐❝✫❏✩✷❢✿❇❂◆✵q❂❄❙❡✽✜❍❯❝€❅❀■✩❅❳✽●✿✎❆●✻❊❝✱❅❳■q❂◆✽ ❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽②❍❄❴✩✷●✹✫❅✳✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅✳❚✥❆✺❍✥❏✫❭❃ ✧✭❏♣❍♠❧✥❅❇❆②✷✺✹✼❅➋❵✼❅❳❙✾✿■ ❲✼✇❭❍❄❴✩❍◆❆❁■✩❅❳❆➐❑✩❱❪❲✚✹✫❅➋❍◆❆●✻✾❚◆✻✾✵✼❂❄❙ ✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵➀❝❩❨➛➆✧❍◆✵❩❈✚❂❬❨❖❂❄✵✼■ ✥▲❂❄❙✾❅❳✽✌⑩❊❶❳⑥♠❷✯❏✼✽✺❅❳■➂✷✺✹✫❅✆✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃➛➄✐✇✥➓➔❑◆✉✥→✒✷✺❍➅✹✫❅❳❙❊❃ ◗❘❂◆s◆❅♥❂✌❑◆❸♠➍✶■✩✻❊◗❘❅❳✵✼✽✜✻✾❍◆✵€❂❄❙➋✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❇❽➇❆●❅❇❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵✆❍◆❴✭❑ ❧ ✧✭❏⑨❜❼❂❄✵✼■➅✽✺✻✾◗✒❏✫❙❊✷●❂◆✵✫❅❇❍✥❏✼✽✜❙✾❨ ✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✚✷✺✹✫❅☛❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵✄❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵✄❍◆✵✗➁✥❹✥▼◆❹✒❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽❳❱ ➈❻❅❇❆●❅❞✴✧✽✺✹✼❂❄❙✾❙⑨■✩❅❪✽✺✿❇❆✺✻✾❝€❅④✷●✹✫❅✒❑❄❸❄➍❥■✩✻✾◗❘❅❇✵✼✽✺✻✾❍◆✵✼❂◆❙✱✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎❽❦❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵€✽✧❈✭✻❊✷✺✹❀❆●❅✎➍ ✽✜❃✱❅❳✿✎✷❼✷●❍☛❂❭❝€❂◆✽✺✻✾✽❼✻✾✵✔❈✭✹✼✻✾✿❁✹❘❂✯❚✥❆✺❍✥❏✫❃✔❑ ❨ ❧ ↔ ✇ ➓➎❑◆→❼❂❄❃✫❃✱❅❳❂◆❆●✽r❂✥✽✐✷●✹✫❅✚◗❘❍◆✵✫❍✥◗✔✻❡❂❄❙✫✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❱ ❲✚✹✫❅❭❚✥❆✺❍✥❏✫❃❦↔ ✇ ➓➔❑✥→✳❂✥✿❤✷●✽❉❍✥✵❀✠❑ ❨④❂◆✽✚■✩❅❪✽✺✿❇❆✺✻✾❝✱❅❳■♥✻✾✵❀t✩❅❳✿❤✷●✻❊❍✥✵✄➁€❱ ⑥✼❱ ⑥♣❝✫❏✩✷✚✷✺✹✫❅❞❅❇❽❋✷●❅❇✵✼✽✺✻✾❍◆✵❦✻❡✽ ✵✫❍◆❧✵✩➍✶✽✺❃✫❙❊✻❊✷❳✚❱ ✧✭❅❳✿❳❂❄❙✾❙✩❴➏❆✺❍✥◗ t❩❅❪✿❤✷●✻❊❍✥✵✔➁€❱ ⑥✼❱ ➁④✷●✹✼❂♠✷✳↔ ✇ ➓➔❑✥→ ✄❪ ✟ ③ ➓♦⑥❋→❤➞➃❑✩❱◆❲✚✹✼❅❻❆✺❅ ➑ ❏✫✻❊❆●❅❳■✞❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❑ ❨ ↔☛✇✥➓➎❑◆→✯✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✼✽✯❂✄✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃❯✓❑ ❨❄➞ ✟✯③◆➓➔⑥✥→✯❍❄❴➋✻✾✵✼■✩❅❇❽✌❑♥❈✭✹✫✻❡✿❁✹✌✻✾✽❞❂♥✽✺❃✫❙✾✻❛✷❞❅✎❽❩✷●❅❇✵✼✽✺✻❊❍✥✵⑨❜ ✠ ✽✜❍✔✷✺✹✼❅❇❆●❅④✻❡✽❻❂❘✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃ ✟✯③❋➓♦⑥❋→❤❱ ❲✚✹✫❅➀❑◆❸✸✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❳✽✌❂◆❆✺❅q❙✾❂◆❝€❅❳❙❊❙✾❅❳■ ❝❩❨ ✷✺✹✼❅q✻❡✽✜❍◆✷✺❆●❍◆❃✫✻❡✿➛❶✎➍✶✽✜❃€❂◆✿✎❅❪✽✌✻✾✵ ✷✺✹✼❅q✵✼❂❄✷✜➍ ❏✫❆●❂◆❙❘❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵ ❍❄❴ ✂➋③◆➓➔⑥✥→❤❜☛✽✺❏✫❝✩❿❫❅❪✿❤✷▲✷✺❍ ✷✺✹✫❅➀❆●❏✫❙❊❅ ✂✁  ✆ ❪ ✯✄✂ ✂ ✆ ❜☛❈✭✹✫❅❳❆✺❅q❴➏❍◆❆ ✯ ❪ ✟ ✚ ❶ ❬ ✟ ✦❯❬ ✟ ➓✜❶ ✪ ✦❫r→ ❬ ✟ ➓❫❶ ✶❨✦✶→✱❆●❅❳✽✺❃✱❅❳✿❤✷●✻❊❧✥❅❇❙✾❨❞✻❊✵ ❲ ✍✼❄❜ ✯✄✂ ❪ ✓❶ ❬✞✶☛✚❶ ❬✞✶✡✦❯❬ ✦€✻❊✵ ✟❉❱✫❲✚✹✫❅❇❆●❅✧✻❡✽ ✷✺✹✫❅❳✵✗❂❢✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃ ✟✯③◆➓➔⑥✥→✚❂✥✿❤✷✺✻✾✵✫❚❢◗❘❍◆✵✼❍◆◗❘✻✾❂◆❙❊❙✾❨♥❍✥✵✄✷●✹✫❅♣✿✎❍❩❍✥❆●■✩✻✾✵✼❂❄✷✺❅❳✽✚❂✥✆✽ ☎❦➞ ✂ ✆ ♦♣ ✂ ✞✆ ✝ ✻❊✵❀✷✺✹✼❅☛✵✼❂♠✷●❏✫❆●❂◆❙⑦❈❉❂❬❨✥❱ ✥✆❅❀✿❇❂❄✵➅❅❇❽❩✷✺❅❇✵€■ ✟✯③✥➓♦⑥❋→❞✷✺❍❯✷✺✹✫❅❦❴➏❏✫❙✾❙❉❚✥❆✺❍✥❏✫❃✸➓➔✓ ❑ ❨❄➞ ✟✯③✥➓♦⑥✥→✺→❤➞ ❑✗❝❩❨➅❂◆■❬❿❫❍✥✻❊✵✼✻❊✵✫❚✆❂❄✵❖✻✾✵✩➍ ❧◆❍◆❙✾❏✩✷●✻❊❍✥✵✗■✫❅✎❵✼✵✫❅❪■✕❂◆✽❉❴➏❍✥❙❊❙✾❍♠❈❻✽❇❱ ✥✆❅✒✿❁✹✼❍❋❍❋✽✜❅❞❍✥❏✫❆✭❝✼❂◆✽✺✻❡✽ ❴✄✂ ✚✆ ❛♣❝❩❨❦❙✾❅✎✷✜✷●✻❊✵✼❚ ☞♥❆❁❂❄✵✫❚✥❅④❍♠❧✥❅❇❆ ✷✺✹✫❅➅❑❄❸q❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✆✽ ☞ ➓♦❈✭❆✺✻❊✷✜✷●❅❇✵ ❈✭✻❛✷●✹ ❆●❅❳✽✺❃€❅❪✿❤✷✄✷✺❍➛❂❄✵✸❍✥❆✜✷●✹✫❍◆✵✫❍✥❆✺◗❢❂◆❙✯❝✼❂✥✽✜✻❡✽●→♥❍◆❝✩✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■ ❴➏❆✺❍✥◗ ➓ ✟ ✚❶ ❬❇✓❶ ❬❳❶❪→✎❜❉➓✜✓❶ ❬ ✦❯❬✜✶✡✦✶→✎❜✭➓ ✶☛✰❶ ✪★✦❯❬❇✌❶ ✪★✦❯❬❳✰❶ ✪ ✦✶→✔❂◆✵✼■ ➓✜✰❶ ✪★✦❯❬✞✶✡✦❯❬✺❹❋→☛❝❩❨q ✿❇❍❋❍✥❆●■✫✻❛➍ ✵✼❂♠✷●❅❢❃€❅❳❆✺◗✞❏✩✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽♣❂◆✵✼■✆✷✺✹✫❅✄↕✫❆●❍◆❝✱❅❇✵✫✻✾❏✼✽♣❂◆❏✩✷✺❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗ ✩➓ ❦ ❬ ✍ ❬ ✁ ❭→ ♦♣ ✩➓ ❦ ③ ❬ ✍ ③ ❬ ✁ ③ →✎❱ ➓➏✴✶✵q❍◆✷✺✹✫❅❳❆✒❈❉❍◆❆❁■✫✽❳❜✐❈❉❅❦✵✫❍✥❆✺◗❢❂❄❙✾✻✾➒❇❅♥❍✥❏✫❆✒✻❡✽✜❍◆✷✺❆●❍◆❃✫✻❡✿❢❧✥❅❳✿❤✷●❍◆❆❁✽ ☞ ❪ ➓ ☞ ⑤ ❬ ☞ ✇ ❬ ☞ ③ →✒✽✺❍✕✷✺✹€❂♠✷ ☞ ⑤ ✪ ☞ ✇ ✪ ☞ ③ ❪ ❶✯❍✥✑❆ ☞ ❪ ➓❫✚❶ ❬❇✓❶ ❬❳❶❪→✎✚❱ ✤❻❍♠❈✸■✫❅✎❵✼✵✫❅✯✷✺✹✫❅④◗❢❂❄❃♥❍✥✵♥❍◆❏✼❆✧✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❇❽❦❑❄❸♠➍✶✽✺❃✼❂◆✿❇❅ ❝❋❨ ✂ ✆ ♦♣ ✂ ✆ ❴➏❍◆❆➐✷✺✹✫❅❪✽✜❅✚❝✼❂✥✽✜✻❡✽➐❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽ ✂ ✆ ✠❱ ✤✯❍❄✷●❅✳✷●✹✼❂♠✷❼✷✺✹✫✻❡✽r◗❢❂❄❃✔✿✎❍◆✵❄❿❫❏✫❚✥❂❄✷✺❅❳✽➐❍◆❏✼❆ ✟❭③◆➓➔⑥✥→ ✷✺❍❦❂✄■✩✻ ❅②❅❇❆●❅❇✵❋✷✞➓♦✻❊✵€■✩❅❇❅❪■⑦❜€✵✼❍◆✵✩➍✶✿✎❍✥✵♠❿❫❏✫❚✥❂❄✷✺❅❬→ ✟✯③✥➓♦⑥✥→❻✻❊✵➇✠❑ ❨❄➞ ✟✯③✥➓♦⑥❋→❤❱②↕✫❍◆❆✯✷✺✹✫✻❡✽❭❍❄✷✺✹✼❅❇❆❭✿❇❍◆❃❩❨ ❍❄❴ ✟✯③◆➓➔⑥✥→✎❜✩✷✺✹✫❅♣✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆●✡✽ ✯✄✂❞❂❄❆●❅④❆✺❅❳❃✫❙✾❂✥✿✎❅❪■❦❝❩❨❢✷●✹✫❅❇✻✾❆✯✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❇❽✄✿✎❍✥✵♠❿❫❏✫❚❋❂♠✷✺❅❪✽❇❱ ↕✫❍◆❆✞◗❘❍◆❆●❅❦■✩❅✎✷❁❂❄✻✾❙✾✽✒❍❄❴✭✷●✹✫✻✾✽✔■✩❅❪✽✺✿❇❆✺✻✾❃✩✷✺✻✾❍◆✵➅❍◆❴✭✷✺✹✫❤ ❅ ✧✭❏✼■✩❧♠❂◆❙❊✻❡✽✒❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❜➐✻❊✵✼✿❇❙❊❏€■✩✻❊✵✼❚✆❂❄✵ ❅✎❽❩✷✺❆❁❂✔❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷✭❈✭✹✫✻❡✿❁✹❀❅❇❽❩✷✺❅❇✵€■✫✽✚✷✺✹✼✻✾✽✚◗❢❂♠❽✩✻✾◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃❦✷●❍❢❑ ❧ ✧✭❏✐❜✼✽✜❅❳❅❢⑩ ▼✥➌❬❷➎❱ ✥✆❅❢✿❇❂◆✵➇✽✺❅❇❅✔✷●✹✫❅♥❂◆✿✎✷✺✻✾❍◆✵❯❍◆❴✳✷●✹✫❅ ✧✭❏✼■✩❧♠❂◆❙❊✻❡✽❞❚◆❆●❍◆❏✫❃➇❂◆✽☛❂❀❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵➇❚◆❆●❍◆❏✼❃❯❍◆✵ ➁✥❹◆❧▼✥❹♥❃✼❂◆❆✜✷●✻✾✿❇❏✫❙❡❂❄❆❘❶✎➍✶✽✜❃€❂◆✿✎❅❪✽❇❜②✽✺❃✼❂❄✵✫✵✼❅❳■✌❝❩❨✕✷●✹✫❅❘✻❊◗❢❂◆❚◆❅❳✽④❏✫✵€■✩❅❇❆④✷✺✹✼❅❢◗✔❍✥✵✫❍◆◗❘✻❡❂❄❙r❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❑ ❨ ↔☛✇✥➓➎❑◆→✧❍❄❴❼✷✺✹✼❅❞❴➏❍◆❙✾❙❊❍♠❈✭✻✾✵✫❚✔❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽❳➞ ↕➐✻❊❽✞❂④✵✫❍✥✵✩➍➎✻❡✽✺❍❄✷✺❆●❍◆❃✼✻✾✿✳❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆ ✂❼❜❄❂❄✵€■✒❙✾❅✎❅✷ ☞✱❜ ✄♣❜ ☞✝✪ ✄♣❜ ☞✑✶ ✄➛❝✱❅✧✷●✹✫❅✚❴➏❍◆❏✼❆✠✻✾✽✺❍❄✷●❆✺❍✥❃✫✻✾✿ ✟ ❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽✳❍◆❆✺✷✺✹✫❍✥❚◆❍◆✵€❂❄❙✩✷●❍ ✂▲➓➏❏✫❃❦✷✺❍❘✽✺✿❳❂❄❙❡❂❄❆❁✽●→✎❱✥❲✚✹✫❅❳✵♥✷❁❂❄s◆❅ ✂ ✆ ✪ ✂ ✟ ✪ ✂ ✆   ✟ ✪ ✂ ✆ ✒ ✟ ❱ ❲✚✹✫❅❇❆●❅❢❂❄❆●❅✗➓♦❏✫❃▲✷✺❍✌✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆●✽❁→❭➁✕✽✜✻✾❚◆✵➅✿✎❍✥◗✒❝✫✻✾✵✼❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽④❴➏❍✥❆♣❅❳❂✥✿❁✹✆❍◆❴✧✷●✹✫❅❦▼◆⑥✗✿❁✹✫❍✥✻✾✿❇❅❳✽ ❴➏❍◆☎❆ ✂❼❜✩◗❘❂◆s❩✻❊✵✫❚♥❑✥✉◆❑✞✽✜❏✼✿❁✹➇❶✎➍✶✽✺❃✼❂◆✿❇❅❳✽❳❱ ↕➐✻❊❽❦❂❄✵✄❍◆❆✺✷✺✹✫❍✥✵✫❍◆❆●◗❢❂❄❙✱❝✼❂◆✽✺✻❡✽ ❴ ✂ ❬✌☞❡❬ ✄❭❛✥❱❩❲❼❂❄s◆❅❭✷✺✹✼❅✔❶❪▼♣✻❡✽✜❍◆✷✺❆●❍◆❃✫✻❡✿❭❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●❣✽ ❦➅➓➏❏✫❃✄✷✺❍ ✟ ✽✺✿❳❂❄❙❡❂❄❆❁✽●→⑨❈✭✹✫✻✾✿❁✹✔❂❄❆●❅✧❍✥❆✜✷●✹✫❍◆❚✥❍◆✵✼❂◆❙❄✷●❍④✵✼❍◆✵✫❅❉❍❄❴ ✂➐❂❜ ☞✱❜ ✄♣❱❋➆✧✹✫❍❩❍✥✽✺❅✧❂◆❃✫❃✫❆●❍◆❃✫❆●✻❡❂♠✷✺❅❉✽✺✿❳❂❄❙❡❂❄❆ ◗✒❏✫❙❊✷✺✻✾❃✫❙✾❅❳✽❘✽✜❍✆✷✺✹€❂♠✷✔✷✺✹✫❅✕✿✎❍❩❍✥❆●■✩✻✾✵✼❂❄✷✺❅❳✽✞❍❄❴ ❦➂❈✭✻❊✷✺✹➀❆✺❅❪✽✜❃✱❅❳✿✎✷✞✷●❍ ✂❋❬ ☞ ❬ ✄ ❂❄❆●❅✄✿❇❨✩✿✎❙✾✻✾✿ ❆✺❍◆✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽✠❍◆❴✠➓ ✟ ✓❶ ❬❳✓❶ ❬❇❶❬→❤❜✼➓✜✓❶ ❬ ✟ ✦✂❬✜✶✡✦❫→❤❜✼✘➓ ✦✂❬ ✟ ✓❶ ❬✜✶☛❶❪→❤❱✥❲✚✹✫❅❇✵❢✷❁❂❄s✥❅ ✄ ✂ ❱❩❲✚✹✫❅❳❆✺❅✯❂◆❆✺❅ ❀❂❁ ❏❁✁  ☎ ✂ ☎ ✝ ✝ ✝ ✱✿ ✂☛  ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ➓➏◗❘❍✩■✩❏✫❙✾❍➀✽●✿❇❂◆❙✾❂◆❆●✽❁→♥⑥❋❑❖✽✺✻❊❚✥✵ ✿✎❍✥◗✒❝✫✻✾✵✼❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽❦❴➏❍◆❆✗❅❳❂✥✿❁✹✸❍❄❴✞✷✺✹✫❅▲▼◆⑥➂❍◆❆✺✷✺✹✼❍◆✵✫❍✥❆✺◗❢❂❄❙ ✼❝ ❂◆✽✺❅❳✽❳❜◆◗❢❂❄s❩✻✾✵✫❚✔❑◆❹✫❶❪▼♣✽✜❏€✿❁✹✌❶✎➍✶✽✜❃€❂◆✿✎❅❪✽❇❱✱⑩ ✤❭➟➀✷✺✹✫❅❳❆✺❅❭✻✾✽❉❂♣❃✼❆✺❍✥❝✫❙❊❅❳◗ ✹✫❅❇❆●❅❭❂✥✽✳❈❉❅❭✵✼❅❇❅❳■ ✷✺❍✔❵✫❽❀❂❘✿❇❨❩✿❇❙❊✻❡✿④❍◆❆❁■✩❅❇❆●✻✾✵✫❚✞❍◆❴❼❏✐❜ ❧②❜ ❈☛❱ ❷ ⑤ ✇ ✬ ↕➐✻❊❽♥❂❄✵♥✻❡✽✺❍❄✷✺❆●❍◆❃✼✻✾✿✯❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆✑☞✱❜❩❂◆✵✼■❘✷❁❂❄s◆❅ ✇  ⑨✒ ✇✳✬ ✂ ✆✝✪ ✄ ✆ ✑ ✟ ✆➐⑤ ✂ ✟❉❱❋❲✚✹✫❅❳❆✺❅④❂❄❆●❅❭▼◆➁✒✽✜✻✾❚◆✵ ✟ ✿✎❍◆◗✞❝✫✻✾✵✼❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽➋❴➏❍✥❆✭❅❳❂✥✿❁✹❦❍❄❴➐✷✺✹✫❅♣❑◆❸✒✻❡✽✜❍◆✷✺❆●❍◆❃✫✻❡✿✞❶✎➍✶✽✜❃✼❂✥✿✎❅❪✽❇❜❋◗❢❂❄s❩✻❊✵✼❚✔❂✞✷✺❍◆✷●❂◆❙⑦❍❄❴✧❶♠❺♠➌❋❑ ✽✜❏✼✿❁✹➇❶✎➍✶✽✺❃✼❂◆✿❇❅❳✽❳❱ ✧✭❅❳■✩❏€✿✎✻✾✵✫❚ ✷✺✹✼✻✾✽➀✿✎❍✥◗✔❃✼❙❊❅❇❽ ❆●❅❇❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵ ❍◆❴❯❑ ❧ ✧❻❏ ◗❘❍❩■✫❏✫❙❊❍ ❑ ❚◆✻✾❧◆❅❪✽q❂ ❑◆❸♠➍ ■✩✻❊◗❘❅❳✵✼✽✜✻✾❍◆✵€❂❄❙❼❍◆❆✺✷✺✹✫❍✥❚◆❍◆✵€❂❄❙⑨❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵✕❍◆❴✠✷✺✹✫❅❘✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅ ✧❻❏✼■✩❧♠❂❄❙✾✻✾✽❭❚◆❆●❍◆❏✼❃⑨❡❱ ✤✯❍◆❆✺✷✺❍◆✵ ✿❇❂❄❙❡✿✎❏✼❙✾❂❄✷✺❅❳■✆✷●✹✼❂♠✷♣✷●✹✫❅❇❆●❅❦❂◆❆✺❅④❿❫❏✼✽✜✷✄❶❪❹✄❍✥❆✺❝✼✻❛✷❁✽☛❍❄❴✚✷✺✹✼❅♥❚◆❆●❍◆❏✫❃▲❍✥✵➇✵✼❍◆✵✩➍❥➒❇❅❳❆✺❍✗❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆❁✽❞✻❊✵ ✷✺✹✫✻❡✽❘✽✜❃✼❂✥✿✎❅✥❜❼❂✥✽✒❙✾✻✾✽✜✷✺❅❪■❖✻✾✵➂❲❼❂❄❝✫❙✾❅✕✉✩❱✾❶◆❶◆❱➐✴✶✵❖❴♦❂✥✿❤✷❳❜✠✽✺❅❇❧✥❅❇✵❖❍◆❴✭✷✺✹✫❅❪✽✜❅❀❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆✔✽✜✷●❂◆❝✫✻✾❙❊✻✾➒❇❅❳❆●✽ ❈✳❇❋❊✛❊✛❇✁  ■ ✍✏✆ ✞ ✌ ✙✥✏✗✎✑✍❆✠✕✒ ✛ ☎ ☞ ✑✚✒✑✍ ✠✑✞✓■✚✖ ✍✏✆ ❜✡✌☞   ✝✁✍✎✍✔✑✚✒ ✠✕✒✒✑▼✞✂☞ ✖ ✘ ✥✘✂✻✧ ✁  ✱✿     ✥✘✂ ✪✖ ✭ ✜❁✚✻✥ ❀✻✧✛✧✮✭ ✂  r✄✑✄✑✆✁ ✁    ✥✘✂ ✘ ✸ ✪ ✝✗✑✻✥✣✄✦✧✛✧✮✭ ❀ ✁✚  ✾✞✿  ✁    ✂ ✬✂ ✬✂ ✬✯ ✰ ✆ ✒✱❀✱✾✱✌ ✾ ✆   ✤● ✖✻✥✘✂✑✆✔✧✮✬ ✂ ✖ ✁✱✿❂✾✱✾  ✎✂☛    ✯✱❀ ✖ ✂✌✄ ✒☎✆✞❀✱✿  ✁    ❀ ✬ ✿ ✩✫✪ ✬ ✂ ✪ ❀✱❀✱✾✱❆✾ ✒✓✂✁ ✁    ✩✂ ❀ ✆ ❀ ✄✁   ✠ ❁✿  ✁    ✑ ✤● ✖✻✥ ✬  ❁❀✻✪ ✬ ✧✮✭ ✂ ✿✱✌✿ ✄✓ ✓✿    ✁    ✩✂ ✬❀ ✒☎✆☛   ♠✁✄   ✁    ✝✟✞✒✠☞☛ ✌ ✒✑ ✞❯✔✳✍✘✡♠☞✸✛ ✍✎✍✔✑✚✒ ✠✕✒ ▼✞✂☞✘✛❣✒ ✖♠☞✘✡✑✙✚✟ ☞ ✆ ✆ ❂❄❆●❅❻◗❢❂♠✍ ❽✩✻❊◗❢❂◆❙✱✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳➞♠✷✺✹✫❅④❅✎❽✫✿❇❅❇❃✩✷●✻❊❍✥✵✼✽✳❂◆❆✺❅ ❞ ☞ ❂❄③ ✵€■❘  ✷✺✹✫❅④❚◆❆●❍◆❏✼⑤✁❃✼ ⑨✽✠✇ ❍❄❴⑨❍✥q ❆●■✫❅❇❆❁✽✧❑   ❧ ⑥✷❧ ✉ ❂❄✵✼✇ ■➇❑ ❧ ⑥✫❱②❲✚✹✫❅✔❧ ❍❄✷●✇ ✹✫❅❇❆❞◗❢❂♠❽✩✻✾◗❘❂◆❙❼✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❭❂❄❆●❅✔❑ ❧ ❑ ➞ ➄✐③✥➓➔❑◆→✎❜⑨✉ ➞❡⑩ ❑ ❷❥❜⑨✉✩➞ ➁❫❝●✐✦q✥❜ ✉ ➞ ✴❞➄✐✇✥➓➔✉✥→❤✷❜ ✐ ❨ ❑ ✷❜ ✐✂ ◆❜✫➄➐✇✥➓➎❑❄➌❋→❤❜✫❂❄✵€■ ✟❭③✥➓➎✉◆→❤➞➃❑✩❱ ❲✚✹✫❭❅ ✧✭❏✼■✩❧♠❂❄❙✾✻❡✽✭❚◆❆●❍◆❏✫❃✄✻✾✽✯❂✔✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❦❍◆❴✝✞ ☞ ➓➎✉◆→④➓♦✽✺❅❇❅♥⑩ ➁◆➁♠❷➏→❤❱ ✆☎ ✕✔ ❆❉❈❋❊✄✂     ■❲✗ ✭✙☎▲ ➟✧❨❭✷✺✹✼❅➋✷✺✻✾◗❘❅✳❈❉❅➋❆●❅❳❂◆✿❁✹④✷●✹✫❅✚❾✞⑧ ✤✯❂◆✵☛❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❜❳❂❄❙✾❙◆❃✫❆●❅✎✷●❅❇✵✼✿❇❅➋✷✺✹€❂♠✷✐❈❉❅✳✿✎❍✥❏✫❙❡■☛■✩❍❻✷●✹✫❅✳✿❇❂◆❙✾✿❇❏✩➍ ❙✾❂❄✍ ✷✺✻✾❍◆① ✵✼✽✳❝❋❨❘③ ✹✼❂◆✵✼■❢✹✼❂✥✽➋✷●❍✒❝✱❅❭❂◆❝✼❂❄✵✼■✫❍◆✵✫❅❪■⑦❱✥❲✚✹✫❅❭❚◆❆●❍◆❏✫❃❢✹€❂◆✽✧❍◆❆❁■✩❅❇❆➋➁❋▼◆❹➋❸✼❶❪✉➋✉◆❹✥★✉ ❬✺➌✥❑◆❹ ❪ ❑ ❧ ⑥ ❧ ★✉ ❧➃❺ ❧✾❶◆✓❶ ❧✾❶❳✷➌ ❧ ⑥✼❶◆❜✠❂❄✵€■q✷●✹✫❅✌✽✺◗❘❂◆❙❊❙✾❅❳✽✜✷♥◗❢❂♠✷●❆✺✻❊❽q❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵➀✻✾✽❦❂▲❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠➍ ✷✺✻✾❍◆✵❖❍◆❴❻✷✺✹✫❅✄✷✺❆●✻✾❃✫❙❊❅❀✿✎❍♠❧✥❅❇❆✒⑥ ❧ ❾✞⑧ ✤ ✻✾✵❖➁❋✉❯■✩✻✾◗✔❅❳✵✼✽✺✻❊❍✥✵✼✽✒❍♠❧✥❅❇❭❆ ❲ ☞ ❱ ✴④❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺✻✾✵✫❚✌◗❢❂♠✷●❆✺✻❊➍ ✿✎❅❳✽✔❈❉❅❇❆●❅✄❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵✼❅❳■❖❝❩t ❨ ✧✭✻❡✿❁✹✼❂◆❆●■➂➜✠❂❄❆●s◆❅❇❆❪❜➐❂◆✵✼■❖❃✼❆✺❍♠❧✥❅❳■▲✷●❍✆❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅✄✷✺✹✫❅✗❆●❅ ➑ ❏✫✻✾❆✺❅❪■ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✆❝❋❨✌➊✯❙❊❅❇✱ ❽ ✧✭❨❩❝✼❂✼❱②❲✚✹✼✻✾✽❞❅❇❽❩✻❡✽✜✷✺❅❇✵€✿✎❅✔❃✫❆✺❍❩❍◆❴✳❆✺❅❳❙❊✻✾❅❳✽④❍✥✵✌✷✺✹✼❅✞❴♦❂✥✿❤✷❞✷✺✹€❂♠✷❞✷✺✹✫✻❡✽❞❆●❅❇❃✫❆●❅✎➍ ✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵q✽✜❏✼❃✫❃€❍✥❆✜✷❁✽❘❂❄✵q✻✾✵❩❧♠❂❄❆●✻✾❂◆✵✥✷✔✽✜s✥❅❇❈✚➍✶✽✜❨❩◗❘◗❘❅✎✷✺❆●✻❡✿❢✷✺❆●✻✾❙❊✻✾✵✫❅❳❂◆❆✒❴➏❍✥❆✺◗✗❱✠❲✚✹✫❅❳❆✺❅✄✻✾✽❘❂❄✵ ❍◆❏✩✷●❅❇❆✗❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗ ❍❄❴✔⑥ ❧ ❾✞⑧ ✤ ❈✭✹✼✻✾✿❁✹✸❧ ✻✾✵❋✷✺❅❳❆●✿❁✹✼❂◆✵✫❚◆❅❪✽❢✷●✹✫✻✾✽✄❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵ ❈✭✻❊✷✺✹ ✻❛✷❁✽♣■✩❏✼❂◆❙➔❜❼❂❄✵✼■➇❅✎❽❩✷●❅❇✵✼■✫✽☛✷✺✹✫❅❢❚✥❆✺❍✥❏✫❃❯✷●❍✌⑥ ❾✞⑧ ✤✒➞ ❑✫❱✐❲✚✹✫❅❘✷✺❆●✻✾❙❊✻✾✵✫❅❳❂◆❆❞❴➏❍◆❆●◗ ❚✥✻❊❧✥❅❳✽❞❆●✻✾✽✺❅❘✷✺❍ ❂❄✵❦❂◆✵✥✷●✻❛➍✶✿✎❍✥◗❘◗✒❏✩✷❁❂♠✷✺✻✾❧◆❅✥❜◆✵✫❍✥✵✩➍✶❂◆✽●✽✜❍✩✿✎✻❡❂♠✷●✻❊❧✥❅❻❂❄❙✾❚◆❅❳❝✫❆●❂✒✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❏✫❆●❅✯❍✥✵❢✷✺✹✼❅❭❏✫✵€■✩❅❇❆●❙❊❨❩✻✾✵✫❚✞➌✥❹♠➍ ■✩✻❊◗❘❅❳✵✼✽✜✻✾❍◆✵€❂❄❙⑨✽✺❃✼❂◆✿❇❅◆❱ ❀❂❁ ❏❁ ✂ ☎✞✝ ❂✾ ❲✚✹✫❅✞❍✥❆✺✻✾❚◆✻✾✵✼❂◆❙r✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵❯❝❩❨❯t❩✻✾◗❢✽❇❜⑦✹✼❍♠❈✧❅❳❧◆❅❇❆❪❜✱❈❉❂✥✽④❂✥✽❞❂✄❚✥❆✺❍✥❏✫❃✌❍◆❴✧❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠➍ ✷✺✻✾❍◆✵✼✽④❍◆✵q❶❪❑◆❑❋❺♠▼✥❹❘❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽❳❜②❈✭✻❛✷●✹❯❃✱❍◆✻✾✵❋✷❞✽✜✷●❂◆❝✫✻❊❙✾✻✾➒❇❅❇❆❞➄ ③ ➓➎❺◆→❤➞➃❑✩❱⑦➊❻❚❋❂❄✻✾✵⑨❜✼✷●✹✫❅✔❍◆❏✩✷●❅❇❆❞❂❄❏✩✷●❍❄➍ ◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗ ❍❄❴➐❾✞⑧ ✤ ✻❊✵❋✷✺❅❳❆●✿❁✹€❂❄✵✫❚✥❅❳✽❼✷❫❈❉❍♣✽✜❏✼✿❁✹❢❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵❢❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽❳❱✁✥✆❅❭✿❇❂❄✵ ✷✺✹✫❅❳❆✺❅❇❴➏❍◆❆●❅❻❅✎❽✩❃✫❆●❅❳✽●✽✠✷●✹✫❅❭❚✥❆✺❍✥❏✫❃✄❾✞⑧ ✤✒➞ ❑✒❂◆✽❉❂☛❚◆❆●❍◆❏✼❃❢❍❄❴✐❂❄❏✫✷✺❍◆◗❘❍✥❆✺❃✫✹✼✻✾✽✺◗❢✽➋❍❄❴✐❂✒❝✫✻✾❃✼❂❄❆✺✷✺✻❊✷✺❅ ❚◆❆❁❂❄❃✫✹✌❍✥✵✆❑❫❝➅❶❪❑◆❑❋❺♠▼✥❹❘❃€❍✥✻❊✵❋✷●✽❳❱②✴✶✵✌❴♦❂✥✿❤✷❞❈✧❅✞◗❘❂❬❨✌✿❁✹✼❍❋❍❋✽✜❅♣✷✺✹✫✻❡✽❞❚◆❆❁❂❄❃✫✹✗✷●❍✄❝✱❅✔❆✺❅❳❚◆❏✫❙❡❂❄❆ ❍❄❴✠■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅❭➁❩✉❄▼✫❜✩❂◆✵✼■✌❾✞⑧ ✤♣➞ ❑✞✻❡✽❉✷✺✹✫❅❞❴➏❏✫❙✾❙➐❂◆❏✩✷✺❍✥◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗ ❚✥❆✺❍✥❏✫❃✄❍◆❴✐✷●✹✫✻✾✽❻❚◆❆❁❂❄❃✫✹⑨❱ ❲✚✹✫❅♣✿✎❅❳✵✥✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆✭✻❊✵✆❾✞⑧ ✤ ❍❄❴➋❂❘✵✫❍✥✵✩➍❥✻❊✵✫✵✼❅❇❆❻❂❄❏✫✷✺❍◆◗❘❍✥❆✺❃✫✹✼✻✾✽✺◗ ❍◆❴❼❍✥❆●■✩❅❳❆✯❑✞✷✺❏✫❆●✵✼✽✯❍◆❏✩✷ ✷✺❍❢❝✱❅❞✷✺✹✫❅☛➣❋❂❄✵✫s✥❍✞❚✥❆✺❍✥❏✫❃❀➣✩⑤❬❱ ❲✚✹✫❅❞◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❉❍❄❴✳❾✞⑧ ✤ ❂❄❆●❅❭❙✾✻✾✽✜✷✺❅❪■❀✻❊✵✕❲❼❂❄❝✫❙✾❅♣✉✩❱✾❶❳❹ ❲✚✹✫❅❇❆●❅➋❂❄❆●❅✳❂✚✵❩❏✫◗✒❝✱❅❇❆➐❍❄❴✫❍◆✷✺✹✫❅❳❆⑨✻❊✵❋✷●❅❇❆●❅❳✽✜✷✺✻✾✵✫❚❻❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽②❍◆❴❩✷✺✹✫❅✭❾✞⑧ ✤❭❂❄✵☛❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❂❄✵✼■ ✻❛✷❁✽❦✷●❆✺✻✾❃✫❙✾❅➇✿❇❍♠❧◆❅❳❆❳❜✧❴➏❍◆❆❀❅✎❽✫❂❄◗❘❃✫❙✾❅▲❂✸❶❪✉❄➁❄➍✶■✩✻✾◗✔❅❳✵✼✽✺✻❊❍✥❧✵✼❂❄❙❭❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✸❍❄❴❢❾✞⑧ ✤ ❍♠❧◆❅❇❆✸❲✼③✼❜❩❂❄✵✼■❦❂♥❶❪✉◆⑥♠➍✶■✩✻✾◗✔❅❳✵✼✽✺✻❊❍✥✵✼❂❄❙✩❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵❘❍◆❴✐⑥ ❾✞⑧ ✤✸❍♠❧✥❅❇❆ ❲✫①✱❱❩❲✚✹✫❅❭✽✺◗❢❂❄❙✾❙❊❅❪✽❫✷ ❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋❧ ✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽➋✻✾✵✗✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❇❆●✻❡✽❫✷●✻✾✿❻❹✞✹✫❍♠❈❉❅❇❧✥❅❇❆✳✹€❂❬❧◆❅❭■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵❀⑥❄➁❋❑❦➓ ❴➏❍✥❆✧✷●✹✫❅④✷✺❆●✻❊❃✼❙❊❅ ✿✎❍♠❧◆❅❳❆✭⑥ ❾✞⑧ ✤❭→❉❍✥❆☛❶❳❹◆➌◆➁◆➁❀➓ ❴➏❍◆❆❻✷✺✹✫❅♣✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅❞❚◆❆●❍◆❏✫❃✌❾✞⑧ ✤④→❤❱ ✆❄  ✒ ✛❂✍♠☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ✂✁  ✆☎ ❆❉❈❋❊▲❑ ✛❡▲✤✗ ✚ ✭✙ ▲ ❲✚✹✫❅♣➄⑨❨✥❍◆✵✼✽❉❚◆❆●❍◆❏✼❃✄❈✚❂◆✽✚■✩✻❡✽✺✿❇❧ ❍♠❧◆❅❳❆✺❅❪■❦❂◆✽✭❂✔❆●❅❳✽✺❏✫❙❊✷✚❍◆❴r✿❇❙✾❂✥✽✺✽✺✻❊❴➏❨❋✻✾✵✫❚❘✽✜✻✾◗❘❃✫❙✾❅☛❧ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❉❈✭✻❊✷✺✹ ❂❄✵♣✻✾✵❩❧◆❍◆❙✾❏✩✷●✻❊❍✥✵♣✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆➐❑ ✐ ✝②❱❬❲✚✹✫❅✧✽✺◗❢❂❄❙✾❙❊❅❪✽❫✷✐❧♠❂◆❙❊❏✫❅✧❍❄❴ ✂❘❴➏❍✥❆✐❈✭✹✫✻❡✿❁✹✞❑ ✐ ✝☛✹✼❂✥✽⑨✵✫❍✥✵✩➍ ✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙◆✻✾✵❋❧✥❍◆❙✾❏✩✷✺✻✾❍◆✵€✽✳➓♦❂✯✵✫❅❳✿❇❅❳✽●✽✺❂◆❆✺❨④❆●❅ ➑ ❏✫✻✾❆✺❅❳◗✔❅❳✵❋✷⑨❴➏❍◆❆❼❝€❅❳✻❊✵✼❚❭❂❄✵✒✻❊✵❩❧◆❍✥❙❊❏✫✷✺✻✾❍◆✵♣✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻✾✽✺❅❇❆ ✻❊✵➇❂❢❵✼✵✫✻❊✷✺❅❘✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅✞❚✥❆✺❍✥❏✫❃€❧ →❻✻✾✽ ✂ ❪ ❸✫❜⑦❂◆✵✼■✕✻✾✵✼■✩❅❇❅❪■✕✷●✹✫❅✔✈❯✿❇➄✐❂◆❏✫❚◆✹✼❙❊✻✾✵✌❚◆❆●❍◆❏✼❃✌✹✼❂◆✽④❂❄✵ ✻❊✵❩❧◆❍✥❙❊❏✫✷✺✻✾❍◆✵❦✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆✚❑ ✐✂ ❄❱✩❲✚✹✫❅④❍◆✵✫❙✾❨❘❍❄✷●✹✫❅❇❆✚❧ ✿❇❂✥✽✜❅❭❈✭✹✫✻✾✿❁✹✄❂❄❆●✻✾✽✺❅❳✽✳❧ ✻✾✽ ✂ ❪ ❶✥❶◆❜◆✻✾✵♥✷●✹✫❅ ➄⑨❨◆❍✥✵✼✽④❚◆❆●❍◆❏✫❃✆➄⑨❨⑦❱⑨✈✕❍✥❆✺❅❳❍♠❧◆❅❇❆❪❜€❂✗⑥❄➍❥✿❇❨❩✿❇❙❊❅✞✻❊✵➅❑ ✐④⑤●⑤✞✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❪✽❞❑ ✐✂ ❄❜⑨❂❄✵€■❯✻❊✷❞✷✺❏✫❆●✵✼✽ ❍◆❏✩✷✞✷✺✹✼❂❄❧ ✷✒✷✺✹✼❅♥❴➏❏✫❙✾❙✭✿✎❅❇✵❋✷●❆●❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆♣❍❄❴✭✷●✹✫✻✾✽✔⑥♠➍✶✿✎❨✩✿❇❙❊❅♥✻✾✵➅✷●✹✫❅✄➄✐❨◆❍◆✵€✽♣❚◆❆●❍◆❏✼❃➅✻✾✽♣✷✺✹✫❅✄✷✺❆●✻❊❃✼❙❊❅ ✿✎❍♠❧◆❅❳❆✭⑥ ✈✌✿❳➄▲❍❄❴❼✷✺✹✫❅♣✈❯✿❇➄✐❂◆❏✫❚◆✹✼❙❊✻✾✵✄❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❱ ➈❻❅❇✵€✿✎❅☛✷●✹✫❅✒✵✫❍✥❆✺◗❢❂◆❙❊✻✾➒❇❅❳❆❻❍❄❴✠✷●✹✫✻✾✽❭❚◆❆●❍◆❏✼❃❀❍◆❴✠❍◆❆❁■✩❅❇❆④⑥❢✻✾✽❭⑥ ❧ ✈✌✿❇➄✳➞ ❑✫❜✼❈✭✹✫✻❡✿❁✹❯❧ ✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✼✽ ❞ ③ ❝❯✈➅❶◆❶◆❱⑨❲✚✹✫✻✾✽☛✽✺❏✫❚✥❚◆❅❳✽✜✷●✽❭✷●✹✼❂♠✷✒➄✐❨✆✿❇❂◆✵✆❝✱❅❘❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❅❳■✌❝❩❨❯✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽☛❑ ✐ ⑤●⑤ ❂❄✵✼■ ❞ ③ ❝✌✈ ⑤✺⑤ ✻✾✵❋✷✺❅❳❆●✽✺❅❳✿✎✷✺✻✾✵✫❚✄✻✾✵➅❑ ❝❯✈ ⑤✺⑤ ❜⑨❂❄✵✼■✆✻❊✵€■✩❅❇❅❪■✌✷●✹✫✻✾✽④✷●❏✫❆●✵✼✽❞❍◆❏✩✷❞✷●❍❀❝✱❅✔✷✺✹✫❅❢✿❳❂◆✽✺❅◆❱ ✧✭✻✾✿❁✹€❂❄❆❁■☛➜✠❂❄❆●s◆❅❇❆⑦✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●❅❳■❞✷●✹✫❅✳➄✐❨◆❍◆✵€✽⑨❚◆❆●❍◆❏✼❃④✻✾✵☛✷●✹✫✻✾✽➐❈✚❂❬❨❭❂◆✽➐❂✭❚◆❆●❍◆❏✼❃☛❍❄❴⑦❶◆❶✥❶ ❝❭❶◆❶✥❶ ◗❘❂❄✷✺❆●✻✾✿❇❅❳✽✞❍♠❧◆❅❳❭❆ ❲ q ❜r❝✫❏✫✷✔✹✫✻❡✽✔✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵❖❈✚❂◆✽✒✵✫❍❄✷✔✷✺✹✼❅❦❵✼❆❁✽✜✷❳❱r❲✚✹✼❂♠✷✔✹✫❍◆✵✫❍✥❏✫❆✔❚◆❍❩❅❳✽ ✷✺❍❖t❩✻✾◗❘✽❳❜➋❈✭✹✫❍▲❆❅ ❅✱❅❪✿❤✷✺✻✾❧◆❅❳❙❊❨➂✿✎❍◆✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❅❪■❖✷●✹✫❅✕❚◆❆●❍◆❏✫❃➀❂◆✽❢❂➇❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵➀❚◆❆●❍◆❏✼❃q❍◆✵ ❸◆❸◆⑥❋✉✩❶❬✉❄▼☛❃✱❍◆✻✾✵❋✷●✽❳❱ ➄⑨❨◆❍✥✵✼✽❳⑧ ✽❢❈❉❍◆❆●sq✹€❂◆■➛❅❳✽✜✷●❂◆❝✫❙✾✻✾✽✺✹✫❅❳■➀✷●✹✫❅❯❍✥❆●■✫❅❇❆♥❍◆❴❞✹✼✻✾✽✄❚◆❆●❍◆❏✫❃✐❜✳❂❄✵✼■✸◗✒❏✼✿❁✹ ❍◆❴④✷●✹✫❅ ✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃❀✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❏✫❆●❅◆❱✼✴✶✵✄❃✼❂◆❆✜✷●✻✾✿❇❏✫❙❡❂❄❆❪❜ ❙ ➄⑨❨ ❙ ❪ ✉✩❶❼❺❄▼✥✉✚❶♠❺♠➌➋❹✥❹❄➁✳❹✥❹❄❹✠❹◆❹◆❹   ❶ ❧ ⑥✼✓❶ ❧ ⑥❋✥❺ ❧ ▼❋❺ ➓➔✉✫❱ ▼✥⑥✥→ ❪ ❑ ❧ ⑥ ☞ ❧➃✉ ❨ ❧✾❶◆✚ ❂❄✵✼■❘✷●✹✫❅❇❆●❅❞❂❄❆●❅✯✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽✧✉ ③ ❧ ➄➐③◆➓➔✉✥→✳❂◆✵✼■❦✉ ⑤  ⑦① ➞ ✥➁ ❞ ❨ ❜❋❈✭✹✫✻❡✿❁✹✄✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵❦✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✳✻✾✽✺❍❄➍ ◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✿❀✷●❍➅❧ ✷✺✹✼❅❯◗❢❂♠❽✩✻✾◗❘❂◆❙❻❃✼❂◆❆●❂◆❧ ❝€❍✥❙❊✻❡✿✕✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽❘❍❄❴♣↔☛✇✥➓➎✉◆→✕➓➔✽✜❅❳❅✆t❩❅❪✿❤✷✺✻✾❍◆✵ ➁€❱ ❑✫❱ ✉✥→❤❱ ✈✕❍◆❆●❅❇❍♠❧✥❅❇❆❪❜✥⑥ ✈✌✿❇➄✳➞ ❑✞✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✼✽✚⑥ ✟✯③❋➓➔✉◆→✎➞ ❑✫❜✩❂❄✵✫❍◆✷✺✹✫❅❳❆✚✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❦❍◆❴➐↔☛✇❋➓➔✉◆→✎❱✫❲✚✹✫❅❇❆●❅✎❴➏❍✥❆✺❅ ➄⑨❨◆❍✥✵✼✽☛✿✎❍✥✵♠❿❫❅❳✿✎✷✺❏✫❆●❅❳■➇✷●✹✼❂♠✷♣✹✼✻✾✽✒❚◆❆●❍◆❏✫❃▲✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✼✽♣↔☛✇✥➓➔✉◆→✎❜➐❂◆✵✼■✆✷✺✹✫✻❡✽♣❈✚❂◆✽❞✷●✹✫❅❦✽✜✷●❂◆❆✜✷●✻❊✵✫❚ ❃€❍✥✻❊✵❋✷❻❍❄❴✠t❩✻✾◗❘✽❳⑧ ✽❻✿✎❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✺✻✾❍◆✵✐❱ ➈❻❅❞❏✼✽✺❅❳■❦✷✺✹✫❅❪✽✜❅☛✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽➋✷●❍❢✿✎❆●❅❳❂♠✷●❅④❂❘✽✺❅✎✷✭❍❄❴❼❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❍◆❆❁✽✳❂❄✵€■❦❆●❅❇❙❡❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽❉❈✭✹✫✻✾✿❁✹ ✹✫❅✭❝€❅❳❙❊✻✾❅❇❧✥❅❳■✞❈✧❅❳❆✺❅✭✽✺❏✩❣♥✿✎✻✾❅❇✵❋✷r✷✺❍♣■✩❅❇❵✼✵✫❅❉✷✺✹✼❅✭❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❱♠✴✶✵✔❅❳✽●✽✺❅❇✵✼✿❇❅❉✹✼✻✾✽✠❃✼❆✺❍❩❍❄❴✱❈❉❂✥✽r❂④✿❇❍✥✽✺❅✎✷ ❀❂❁ ❏❁❄❀ ✂ ✆☎✞✝ ✂☛ ✑✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ ❅❇✵❩❏✫◗❘❅❇❆❁❂♠✷●✻❊❍✥✵➀➓➔✽✜❅❳❅✗⑩ ➁✥❹♠❷ →✎❜⑦✷✺✹✫❍✥❏✫❚◆✹▲✻❊✷♣❈❉❂✥✽❭❴♦❂❄❆☛❴➏❆●❍◆◗ ✽✜✷✺❆❁❂❄✻✾❚◆✹✫❴➏❍◆❆●❈❉❂◆❆●■✕✻✾✵✆✷✺✹✫❍❋✽✜❅♥■✫❂❬❨✩✽ ➓➏❍◆❆✭❅❳❧◆❅❳✵❦✷●❍❩■✼❂❬❨◆❜✩❈✭✻❊✷✺✹✗❧♠❂◆✽✜✷✺❙✾❨✄✽✺❏✫❃€❅❳❆✺✻✾❍◆❆✭✿❇❍◆◗❘❃✫❏✩✷●❅❇❆✭❃✱❍♠❈✧❅❳❆❻❂❬❧❬❂◆✻❊❙❡❂❄❝✼❙❊❅❬→❤❱ ✈✕❏✼✿❁✹♥❙❡❂♠✷●❅❇❆❪❜❋✈✕❅❳❨◆❅❳❆✧❂❄✵€■ ✤❻❅❳❏✩✷●✽●✿❁✹❦❃✫❆●❍♠❧◆❅❪■✞✷✺✹✼❂❄✷✚➜✠❂◆❆✺s✥❅❇❆❪⑧ ✽r❚✥❆✺❍✥❏✫❃♥✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✫❅❳■♥❅❇❙✾❅✎➍ ◗✔❅❳✵❋✷●✽✚✽✺❂❄✷✺✻❡✽❫❴➏❨❩✻✾✵✫❚✔t✩✻❊◗❢✽❳⑧ ✽✧❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵⑨❜❩❂❄✵✼■✄■✩❅❳■✫❏✼✿✎❅❪■❢✷✺✹€❂♠✷✚✻❛✷❉✷✺❍❩❍✒❈✚❂◆✽✧✻❡✽✜❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✿ ✷✺❍✄✷✺✹✫❅❘➄⑨❨✥❍◆✵✼✽❭❚◆❆●❍◆❏✫❃✐✤❱ ◗✳❧◆❅❇✵❋✷●❏✼❂❄❙✾❙❊❨❀✷●✹✫❅✞◗❢❂❄❽❩✻✾◗❢❂❄❙r✽✜❏✼❝✫❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽✯❈❉❅❇❆●❅✞✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎✷✺❅❳❙❊❨✌■✫❅✎➍ ✷✺❅❇❆●◗❘✻❊✵✼❅❳■❘❝❩❨✞❅❇❽✩❃✫❙❊✻❡✿✎✻❊✷✧✿❳❂❄❙❡✿✎❏✫❙❡❂♠✷●✻❊❍✥✵✼✽✠❈✭✻❊✷✺✹❘✷✺✹✼❅❳✽✺❅❻◗❢❂♠✷✺❆●✻❡✿✎❅❳✽❳➞♠✷●✹✫❅❇❆●❅❻❈❉❅❇❆●❅❉✵✼❍✒✽✜❏✼❆✺❃✫❆●✻❡✽✜❅❪✽❇❜ ❍◆✵✫❙✾❨✞↔☛✇❋➓➔✉✥→✠❂❄✵✼■✞✷●✹✫❅❻❙✾❍❩✿❳❂❄❙✼✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽r❈✭✹✫✻❡✿❁✹❢❈❉❅❇❆●❅❻❂❄❙✾❆✺❅❪❂◆■✩❨♣✻✾✵♥➄⑨❨✥❍◆✵✼✽❳⑧ ✽r❃✼❂❄❃✱❅❇❆❪❱✼➓➔t✩❅❇❅ ❲➐❂◆❝✫❙❊❅♣✉✫❱❊❶❪❹✫❱➃→ ❲✚✹✫❅❭➊❉✷●❙✾❂✥✽❭⑩ ➌♠❷⑦✿✎❍✥✵✥✷❁❂❄✻✾✵✼✽✳❂✞■✩❅❳✽●✿✎❆●✻✾❃✩✷✺✻✾❍◆✵♥❍◆❴⑨✷✺✹✼❅✒❶◆❶✥❶✎➍✶■✩✻✾◗✔❅❳✵✼✽✺✻❊❍✥✵✼❂❄❙✫❆●❅❇❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳✵✥✷❁❂♠✷●✻❊❍✥✵ ❍❄❴⑨✷●✹✫❅☛➄⑨❨◆❍✥✵✼✽✧❚◆❆●❍◆❏✫❃♥❈✭✻❊✷✺✹❀❆●❅❳✽✺❃€❅❪✿❤✷❉✷✺❍❢❂✒❝€❂◆✽✺✻✾✽✧✻❊✵❀❈✭✹✫✻❡✿❁✹✄⑥ q ➞❡➓➔❑ ❝♥✈✆⑤✺⑤❇→❉❂◆✿❤✷❁✽❉❝❋❨❢❃✱❅❇❆✺➍ ◗✒❏✩✷●✻❊✵✫❚✗✉◆✉✄❑❬➍✶■✩✻❊◗❘❅❳✵✼✽✜✻✾❍◆✵€❂❄❙✐✽✺❏✫❝✼✽✺❃✼❂◆✿❇❅❳✽❳❱✱➈✯❍♠❈✧❅❳❧◆❅❳❆❳❜✫✻❊✷❭✻❡✽④❂❄❙✾❙❊❅❳❚◆❅❳■✕✷✺✹✼❂❄✷✯✷✺✹✼✻✾✽❞✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✼✽ ◗✔✻❡✽✜✷●❂❄s✥❅❳✽❳❜✥❂✥✽✳✻❊✷✚✽✺❅❇❅❳◗❢✽✳✵✫❍◆➍➎❍✥✵✫❅❻✹✼❂✥✽✧✽✺❏✼✿❳✿✎❅❇❅❪■✩❅❳■♥✻❊✵♥❆●❅❳✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺✻✾✵✫❚☛✷✺✹✼❅④➄✐❨◆❍◆✵€✽➋❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❴➏❆✺❍✥◗ ✷✺✹✫✻❡✽✭✻✾✵✩❴➏❍◆❆●◗❢❂♠✷●✻❊❍✥✵⑨❱ ❲✚✹✫❅❇❆●❅✗✻✾✽❢❍✥✵✫❅✕◗❘❍◆❆●❅➇➝ ✻✾✵❋✷✺❅❇❆●❅❳✽✜✷✺✻✾✵✫❚€⑧✠❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵ ➓♦✻❊✵➀✷●✹✫❅❯✽✺❅❇✵✼✽✺❅❀✷✺✹✼❂❄✷❦✻❛✷♥✹€❂◆✽ ✽✜◗❢❂❄❙✾❙✾❅❇❆➅■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅q✷●✹✼❂❄✵ ❂❄✵❩❨ ✿❁✹✼❂◆❆●❂✥✿❤✷●❅❇❆●✻✾✽✜✷✺✻❡✿q❹ ❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵€→✎❜④✵€❂❄◗❘❅❇❙✾❨ ❂◆✽▲▼✥✉✫❶✎➍ ■✩✻❊◗❘❅❳✵✼✽✜✻✾❍◆✵€❂❄❙⑦❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✄❍♠❧◆❅❇❜❆ ❲ ③ ❱ ✆☎ ❆❉❈❋❊ ✣✭■✚✙ ❡❊✛✚✜✤ ✞❏■❲✗ ✠❡▲ ✭✙ ▲ ☛✞ ➄⑨✻✾s◆❅✠✷●✹✫❅✳❍◆✷✺✹✫❅❳❆➐➣❋❂❄✵✫s✥❍✭❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❳❜❇➣ ① ❈✚❂◆✽②❴➏❍✥❏✫✵✼■♣■✫❏✫❆✺✻✾✵✫❚✭✷●✹✫❅✳❃✼❆✺❍❩❍❄❴✩❍◆❴✩✷✺✹✫❅✭➆✧❙✾❂✥✽✺✽✺✻❛❴♦✿❳❂♠✷●✻❊❍✥✵ ❲✚✹✫❅❇❍✥❆✺❅❳◗ ❴➏❍◆❆✠↕❼✻❊✵✼✻❛✷●❅✯t❩✻❊◗❘❃✫❙✾❅ ✴④❆●❍◆❏✫❃✼✽❳❜♠❈✭✹✫✻✾❙❊❅✚❙✾❍❩❍◆s❩✻❊✵✼❚❭❴➏❍✥❆✠✽✜✻✾◗❘❃✫❙❊❅✭❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❼❈✭✻❊✷✺✹✔❚◆✻✾❧◆❅❇✵ ✻❊✵❩❧◆❍✥❙❊❏✫✷✺✻✾❍◆✵❯✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆❁✽❇❱②➟❉❨❀✷✺✹✫✻❡✽☛✽❫✷❁❂❄❚✥❅◆❜✱◗✒❏✼✿❁✹✆❍❄❴➋✷●✹✫❅❘❃✫❆✺❍❩❍◆❴➋❍❄❴➋✷●✹✫❅❦➆✧❙✾❂✥✽✺✽✺✻❛❴♦✿❳❂♠✷●✻❊❍✥✵ ❲✚✹✫❅❇❍✥❆✺❅❳◗ ❴➏❍◆❆♣↕❼✻❊✵✼✻❛✷●❅❦t❩✻❊◗❘❃✫❙✾❅ ✴④❆●❍◆❏✫❃✼✽④✹✼❂✥■❯❝✱❅❇❅❳✵➇✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎✷●❅❳■⑦❜⑨❝✼❏✩✷✒✽✜❍✥◗❘❅✞❃✱❍✥✽●✽✜✻✾❝✫✻✾❙❊✻❊➍ ✷✺✻✾⑤✁❅❳ ➐✽④⑤❫❴➏✇ ❍◆❧ ❆☛❧ ✻✾✵❩❧◆❍✥❙❊❏✩✷●✻❊❍✥✵✆✿❇❅❇✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳❅❇❆❁✽✯❆●❅❇◗❢❂◆✻❊✵✫❅❪■⑦❱➐❾❭✵✫❅✔❍❄❴✧✷✺✹✫❅❪✽✜❅❘❈✚❂◆✽❞❂❀❚◆❆●❍◆❏✫❃✆❍❄❴❉✽✺✹✼❂◆❃€❅ ❑   ⑥ ✈✌✇●✇❄➞➃❑✩❱②❲✚✹✫❅♣✷●❅❳✿❁✹✫✵✼✻ ➑ ❏✫❅❪✽✯❍◆❴➋❙❊❍✩✿❇❂◆❙➐❂◆✵✼❂❄❙✾❨✩✽✜✻❡✽✯✽✺✹✫❍♠❈❉❅❳■❀✷✺✹€❂♠✷❭✻❊❴✳✽✺❏✼✿❁✹❯❂♥✽✺✻❊◗❘❃✫❙✾❅ ❚◆❆●❍◆❏✫❃☛❅❇❽❩✻❡✽✜✷✺❅❳■⑨❜❳✷●✹✫⑤ ❅❇✵✞✻❛① ✷r❈❉❍◆❏✫❙❡■♣✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✒✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽⑨❍◆❴€✽✺✹✼❂❄❃✱❅❉❑ ⑤✺⑤ ➞ ✈✌✇✺①✚❂❄✵✼■✒❑ ⑤ ➞ ➄ q◆➓➎❑◆→ ✻❊✵❋✷✺❅❳❆●✽✺❅❳✿✎✷✺✻✾✵✫❚❞✻❊✵♥❑ ➞ ❑ ➞ ✐✁ ✥❱◆✈✕❍◆❆●❅❇❍♠❧✥❅❇❆❪❜❇✷●✹✫❅❻✿❁✹✼❂◆❆●❂✥✿❤✷✺❅❳❆❼✷●❂❄❝✼❙❊❅✭❈✚❂◆✽✠✿❳❂❄❙❡✿✎❏✫❙❡❂♠✷●❅❳■⑦❜◆❂◆✵✼■✞✻❊✵ ❃✼❂❄❆✺✷✺✻❡✿✎❏✫❙❡❂❄❆✯✷✺✹✫❅✔❅✎❽✩✻❡✽❫✷●❅❇✵✼✿❇❅✞❍◆❴✳❂❯❶❪⑥◆⑥✥⑥♠➍✶■✩✻❊◗❘❅❳✵✼✽✜✻✾❍◆✵€❂❄❙⑨✿✎❍✥◗❘❃✫❙❊❅❇❽✌✻❊❆●❆●❅❳■✩❏✼✿❇✻❊❝✼❙❊❅✔✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❇❆ ❃✫❆✺❍♠❧✥❅❳■⑦❱ ❲✚⑤✺✹✫⑤ ❅☛✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❏✫❆●❅④❍❄❴❼✷✺✹✫❅☛✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃❀❑ ⑤●⑤ ➞ ✈✌✇✺①☛✻✾✽✭■✫❅✎❵✼✵✫❅❪■❦❝❩❨❦✽●❂❬❨❩✻❊✵✼❚✒✷●✹✼❂♠✷❻✈✌✇✺①♣❂◆✿✎✷●✽ ❍◆✵➀❑ ❂◆✽✒✷✺✹✫❅❀❅❇❧✥❅❇✵➀✽✜❏✫❝€✽✜❅❇✷●✽✞❍❄⑤✺⑤❴④❑❄➁❯❃✱❍◆✻✾✵✥✷❁✽❇❜r◗❘❍✩■✩❏✫❙✾❍✌✷●✹✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨➇✿❇❍❩■✫❅◆❱✠❲✚✹❩❏✼✽♣✷●✹✫❅ ✵✫❍◆✵✩➍➎✷✺❆●✻✾❧❋✻❡❂❄❙⑦❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●✽✯❍❄❴❼✷✺✹✫❅✞❑ ❂◆❆✺❅☛❙❡❂❄❝✱❅❇❙✾❙✾❅❳■❀❝❩❨♥✷✺✹✼❅✞❑✥❺❄▼✞❃€❂❄✻✾❆●✽✭❍◆❴➐✷●✹✫❅✞❑❄➁❢❃€❍✥✻❊✵❋✷●⑤✺✽❳⑤ ❜ ❂❄✵✼■❯✷✺✹✫❅✗❶♠❺◆❺❩❶✞✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷❁✽❢➓♦✽✺❅❇❅❢t❩❅❳✿✎✷✺✻✾❍◆✵➅✉✩❱➃❑✩❱ ⑥✥→❤❱⑨t❩✻✾◗❘✻❊❙❡❂❄❆●❙✾❨◆❜✱✷✺✹✫❅❢✿❁✹✼❂◆❆●❂✥✿❤✷●❅❇❆❁✽❻❍❄❴✧✷✺✹✫❅♥❑ ✿✎❍◆❆●❆●❅❳✽✺❃€❍✥✵✼■✆✷✺❍❯❅❳❙❊❅❳◗❘❅❇✵❋✷●✽✞❍❄❴✭✷●✹✫❅ ✴④❍✥❙✾❂❬❨▲✿✎❍✩■✩❅✄◗❘❍❩■✫❏✫❙❊❍➇✿✎❍✥◗✔❃✼❙❊❅❳◗✔❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵⑨❜➐✽✺❍✆❂◆❆✺❅ ❙✾❂◆❝€❅❳❙❊❙✾❅❳■❀❝❩❨❢✷✺✹✼❅✞❺❄✉❄➌✞❍✩✿❤✷❁❂◆■✫✽✭❂◆✵✼■✄✷✺✹✫❅❢❶❬❑❄❸◆❸✒❃✼❂❄✻✾❆❁✽✚❍❄❴✠✿✎❍◆◗❘❃✫❙✾❅❇◗❘❅❳✵✥⑤✺⑤✷❁❂❄❆●❨♥■✩❍✩■✩❅❳✿❳❂◆■✫✽❳❱ ❲✚✹✫❅❇❆●❅✎❴➏❍✥❆✺❅♣✻❊❴✳❈❉❅✞❆●❅❳✽✜✷✺❆●✻❡✿❤✷④❂✄✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❳❆✯❍❄❴❉■✩❅❇❚✥❆✺❅❳❅❦❶❳⑥✥⑥◆⑥❘✷●❍❀❑ ➞ ✈ ✇✺① ❜✱❈❉❅✒❍✥❝✩✷●❂◆✻❊✵ ➁❋✉ ✪❖❶❪❑❄❸✥❸✫❜❬✻✾✵♥❈✭✹✫✻❡✿❁✹❢✷✺✹✫❅❭➁❋✉❞✻❡✽❉❂❄✵❢✻✾❆✺❆●❅❳■✩❏€✿✎✻✾❝✫❙❊❅④✿❁✹✼❂❄❆❁❂◆✿✎✷✺❅❳❆r❴➏❍◆❆✚✈✌✇✜①✥❜❋❂◆✵✼■❘✷●✹✫❅✒❶❬❑❄❸◆❸❞✻❡✽ ✷✺✹✫❅✭✿❁✹✼❂◆❆●❂✥✿❤✷✺❅❳❆✐❍◆❴€❂✯◗❘⑤●❍✥⑤ ✵✫❍◆◗❘✻❡❂❄❙❋❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵♣❍◆❝✫✷●❂❄✻✾✵✫❅❪■♣❝❩❨☛⑤ ✻❊✵€■✩❏✼✿✎✻✾✵✫❚④❏✫❃❘❂❭✽✺❏✫✻❊✷●❂❄❝✼❙❊❅ ❙❊✻✾✵✫❅❳❂◆❆➐✿❁✹✼❂◆❆●❂✥✿❤✷●❅❇❆⑨❍◆❴€❑ ➞ ✈✆⑤❫✇✥➞➃❑✩❱❪t✩✻❊◗❘✻✾❙✾❂◆❆✺❙✾❨◆❜❪❆✺❅❪✽❫✷●❆✺✻❡✿❤✷●✻❊✵✼❚✭✷✺❍❞❑ ➞ ➄ q◆➓➎❑◆→⑨❚◆✻✾❧◆❅❳✽✐➁✥▼❋❲✉ ✪♣❸✥▼◆❸✫❜ ✷✺✹✫❅♣✽✺❏✫◗ ❍◆❴✐✷❫❈❉❍❘◗✔❍✥✵✫❍◆◗❘✻❡❂❄❙⑦❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵€✽❇❱ ➜➋❙❡❂❄✵✼✽❞❈❉❅❇❆●❅❘◗❘❂✥■✩❅❘✷✺❍✗✷●❆✺❨❯✷✺❍✌✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷☛✷●✹✫✻❡✽☛❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵▲❂❄✵✼■▲■✩❅❪■✩❏✼✿✎❅❘✷●✹✫❅ ❅✎❽✩✻✾✽✜✷✺❅❳✵✼✿✎❅✗❍◆❴❞➣✥①❄❱✳➈✯❍♠❈✧❅❳❧◆❅❇❆❪❜❼✷✺✹✫❅✕✽✺✻❊➒❳❅✗❍❄❴④✷✺✹✫❅✕❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵q❈❉❂✥✽❢■✫❂❄❏✫✵❋✷●✻❊✵✫❚€❜➋❂❄✵✼■ ✷✺✹✫✻❡✽❻❃✫❙❡❂❄✵✕❈✚❂◆✽❻✵✫❅❇❧✥❅❇❆✭❴➏❏✫❙❊❵✼❙✾❙❊❅❪■⑦❱②✈✕❏✼✿❁✹✕❙❡❂♠✷✺❅❳❆❳❜✱➄⑨❅❳◗✔❃✼s◆❅❇✵✌✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺❅❳■❀❅❇❽❩❃✼❙❊✻❡✿✎✻❊✷✺❙✾❨❦✷●✹✫❅ ❶◆❶✎➍❥◗❘❍✩■✩❏✫❙❡❂❄❆✒❆●❅❳■✫❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵❖❍❄❴✭✷●✹✫✻✾✽✔❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵✐❱ ◗➋❧✥❅❇✵❋✷✺❏€❂❄❙✾❙❊❨✥❜✐✴✶❧♠❂❄✵✫❍♠❧▲❂❄✵€■❖✈✕❅❇✻✾❅❇❆✺➍ ❴➏❆●❂◆✵✫s◆❅❳✵✩❴➏❅❇❙❡■❢❚✥❂❬❧✥❅❻❂♣❆●❅❳✿❇✻❊❃✱❅❻❴➏❍✥❆✧✿✎❍✥✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊✵✫❚✔✽✜❏€✿❁✹❦❂☛❆●❅❇❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵❢❍♠❧✥❅❇❆✳❂◆✵❋❨✞❵✼❅❳❙✾■ ❀❂❁ ❏❁✁  ✂ ✂ ✆☎✞✝ ☞ ✒ ✒ ✓✒ ✆❄  ✒ ✛❂✍♠☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ✂✁ ☛✒ ❍❄❴❼✿❁✹€❂❄❆❁❂◆✿❤✷●❅❇❆●✻✾✽✜✷✺✻❡✿❻✵✼❍❄✷✯❑✔✿✎❍◆✵❋✷❁❂❄✻✾✵✫✻❊✵✼❚✔❂❘✽ ➑ ❏€❂❄❆●❅❭❆●❍❩❍❄✷✚❍❄❴ ✶❭❺✩❜✫❂❄✵✼■✄❏✼✽✺❅❳■❦✷✺✹✫✻❡✽❉✷✺❍❘❃✫❆●❍♠❧◆❅ ✷✺✹✫❅☛❅❇❽❩✻❡✽✜✷✺❅❇✵€✿✎❅❞❍❄❴✠➣ ① ❱ ✴✶✵✄✷●✹✫❅☛◗❘❅❳❂◆✵✥✷●✻❊◗❘❅✥❜✫✹✫❍♠❈❉❅❇❧◆❅❳❆❳❜❋✷●✹✫❅♣❅✎❽✩✻❡✽❫✷●❅❇✵✼✿❇❅❞❍❄❴✠❂✗❶◆❶❪❑♠➍❥■✫✻❊◗❘❅❇✵€✽✜✻✾❍◆✵✼❂◆❙②❆✺❅❳❃✫❆✺❅❪✽✜❅❳✵❋✷●❂♠➍ ✷✺✻✾❍◆✵➇❍♠❧◆❅❇✿❆ ❲ ✇ ✹✼❂✥■❯❝✱❅❇❅❳✵➅✿✎❍◆✵❄❿❫❅❳✿❤✷●❏✫❆●❅❳■✌❝❩❨❯❲✚✹✼❍◆◗❘❃✼✽✺❍◆✵⑨❜⑦❈✭✹✫✻❡✿❁✹⑨❜⑦✻❊❴✧✷●❆✺❏✼❅◆❜⑦❃✫❆●❍♠❧❩✻✾■✩❅❪■❯❂ ◗✒❏✼✿❁✹♥❝✱❅✎✷✺✷✺❅❳❆❉✿❁✹✼❂◆✵✼✿✎❅✯❍❄❴⑦❵✼✵✼■✫✻❊✵✫❚✔❂♣✿✎❍✥✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵❦❂❄✵✼■❘❃✼❆✺❍♠❧❩✻✾✵✫❚☛✷✺✹✼❅✯❅✎❽✩✻❡✽❫✷●❅❇✵✼✿❇❅❻❍❄❴⑦✷●✹✫❅ ❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❜✼✵✫❍♠❈ s❩✵✫❍♠❈✭✵✕❂✥✽❻➣◆①✥❱✼❲✚✹✫✻❡✽❻❈✚❂◆✽❻✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎✷●❅❳■✗✻✾✵➇❶❪➌◆❸✥❹✫❜✩❝❩❨✄❝✼❏✫✻❊❙❡■✩✻✾✵✫❚❢✷●✹✫❅♣❚◆❆●❍◆❏✼❃ ❍◆❏✩✷➋❍◆❴⑦❂❘➓➔✿✎❍◆✵❄❿❫❅❳✿❤✷●❏✫❆●❅❳■✼→✠✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❘✁➜   ✟✯③✥➓❫❶✥❶❪→ ✄❪ ➜❉t ✟✯③✥➓❫❶✥❶❪→❤➞➃❑✩❱✥❲✚✹✫✻✾✽✳✽✜❏✫❝✼❚◆❆●❍◆❏✫❃❘❂◆✿✎✷●✽ ❏✫✵✫✻❡✽✜❅❳❆✺✻❡❂❄❙✾❙❊❨✒❍◆✵✔✷✺✹✫❅✯◗✔❍✩■✩❏✼❙❊❅✥❜❄❈✭✻❛✷●✹♥✽✜✹€❂❄❃✱❅☛✓❶ ❧✾❶◆❶❳✷❹ ❧❊❶✥❱ ✤❻❍◆❆✺✷✺❍✥✵❢❂❄✵✼■❘➜✠❂❄❆●s◆❅❳❆❼✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺❅❳■ ✷✺✹✫✻❡✽✚❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵❦❅❇❽✩❃✫❙❊✻❡✿✎✻❊✷✺❙✾❨◆❜✫❂◆✵✼■✄❆✺❅❪✽❫✷●❆✺✻❡✿❤✷●❅❳■❢✷●❍❢❂✔✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃❯❶✥❶ ⑤✁ ⑨✇ ➞❡➓➔✉ ❝❖❞ ✂❢⑤ ❨ →✎❜ ✷✺✹✫❅❘➟❉⑤ ❍◆ ✐❆●✇ ❅❇❙➐✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❜✱❈✭✹✫✻❡✿❁✹❯❂◆✿✎✷●✽④❂◆✽✞❶ ❶ ❶✥❶❳❹✫❱✱❲✚✹✫✻❡✽④✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✕❈✚❂◆✽❻❅❇❽❩✷✺❅❇✵€■✩❅❳■ ✷✺❍✕❶◆❶ ➞✾➓➎✉ ❝✗✚❑ ❞②①❪→❉✻✾✵✗❍◆❆❁■✩❅❇❆❉✷●❍✔❚✥❅❇✵✫❅❳❆●❂❄✷✺❅☛➣✥①◆❱ ✴✶✵❘❴♦❂◆✿❤✷❪❜◆◗❢❂❄s❩✻✾✵✫❚❞✷✺✹✼❅✯◗❢❂♠✷●❆✺✻❡✿✎❅❪✽✠❈✭✹✫✻❡✿❁✹❢❚◆❅❇✵✼❅❇❆❁❂♠✷✺❅❻➣✥①❻❈✚❂◆✽r✷●✹✫❅❻❅❪❂◆✽✺❨✒❃✼❂◆❆✜✷❪❱✥➜➋❆●❍♠❧❩✻❊✵✼❚ ✻❛✷✭❈✚❂◆✽✧◗✒❏✼✿❁✹✄✹✼❂❄❆❁■✩❅❇❆❪❱❩➊✯✽❉❏✼✽✺❏✼❂❄❙➎❜❋✷✺✹✫❅❞❃✫❆●❍❩❍❄❴⑨✻❡✽❉❂✥✿❇✿❇❍◆◗❘❃✫❙✾✻✾✽✺✹✫❅❳■❦❝❩❨❘❵✼✵✼■✩✻✾✵✫❚❘❂✞✽✺❏✫✻❊✷●❂❄❝✼❙❊❅ ❚◆❅❇❍✥◗❘❅✎✷✺❆●✻❡✿❇❂❄✄❙ ✂♠✿❇❍◆◗✞❝✫✻❊✵€❂♠✷✺❍✥❆✺✻❡❂❄❙€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺❏✫❆●❅❞❈✭✹✫❍✥✽✺❅❞❂❄❏✩✷●❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗ ❚✥❆✺❍✥❏✫❃❦✻❡✽✭➣ ① ❱✫❲✚✹✫❅❳❆✺❅ ✻✾✽♣❂◆✵▲❍◆❆●❝✫✻❛✷☛❍◆❴④❶♠❺♠⑥➋⑤✺⑤ ❹✥▼❋❺r⑥✥❸◆➌❢❧✥❅❳✿❤✷●❍◆❆❁✽④❍◆✵▲❈✭✹✫✻❡✿❁✹✆✷●✹✫❅❢❚◆❆●❍◆❏✼❃➇❂✥✿❤✷●✽☛✷✺❆❁❂❄✵✼✽✺✻❛✷●✻❊❧✥❅❇❙✾❨◆❜⑦❈✭✻❊✷✺✹ ❃€❍✥✻❊✵❋✷✯✽✜✷●❂❄❝✼✻❊❙✾✻❊➒❳❅❇❆✯❑ ➞ ✈ ✇✺① ❱ ✥✆❅♣■✩❅❪■✩❏✼✿❇❅❭✷●✹✼❂♠✷✭✷●✹✫❅☛❍◆❆❁■✩❅❳❆❉❍◆❴ ☎ ① ✻✾✽ ❙ ➣✥① ❙ ❪ ❸◆▼✧❺✥❺❄✉➋✉❋❺❩❶✐❹◆➁✥▼➋❹❩❺❄❺✠✉♠▼❋❑r❸❄❸◆❹ ✇❤⑤ ❧ ⑥ ③ ❧➃☛✉ ❧ ✥❺ ❧✾❶◆❶ ③ ❧ ❑◆★⑥ ❧➃❑❄✷➌ ❧ ⑥✼✓❶ ❧ ⑥❋✥❺ ❧ ➁✥✷⑥ ❧ ➓➔✉✫❱ ▼◆➁❋→ ❪ ❑ t❩❍✥◗✔❅❞◗❘❍◆❆●❅♣❑❬➍❥❙❊❍✩✿❳❂❄❙②❚◆❅❳❍◆◗❘❅✎✷●❆✺❨☎✄ ❲✚✹✫❅❞◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❉❍❄❴✠➣✥①♣❂❄❆●❅❭❙✾✻✾✽✜✷✺❅❪■❀✻❊✵✕❲❼❂❄❝✫❙✾❅♣✉✩❱✾❶❳❹✫❱ ✌✢ ✢ ✂✂✂ ❻✮❻★✩✦★✰✦✲⑨★➂★✷✲❏✵✠✬✯✲✜✤✦✶ ↕✫❍◆❆✞❴➏❏✫❆✺✷✺✹✫❅❳❆❘✻❊✵✩❴➏❍✥❆✺◗❢❂❄✷✺✻✾❍◆✵q❂◆❝€❍✥❏✩✷✞✷●✹✫❅✗✽✜❃✱❍◆❆❁❂◆■✩✻❡✿❦✽✺✻✾◗✔❃✼❙❊❅❀❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽❇❜✐✷✺✹✫❅✗➊❉✷✺❙❡❂◆✽✔❍❄❴④↕➐✻❊➍ ✵✫✻❛✷●❅ ✴④❆●❍◆❏✼❃✼✽✞⑩ ➌♠❷✠✻❡✽❞❂❄✵✌✻✾✵✼■✩✻❡✽✜❃✱❅❇✵€✽✜✻✾❝✫❙✾❅✔❆●❅✎❴➏❅❳❆✺❅❳✵✼✿✎❅✥❱ ✴④❆●✻✾❅❳✽●✽❇⑧ ✽❻❝✱❍❩❍◆s▲➝➃❲✚❈✧❅❳❙❊❧✥❅✞✽✺❃€❍✥❆●❂✥■✩✻✾✿ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❳⑧⑦⑩ ❑✥✉❪❷✐✻❡✽✚✷✺✹✼❅☛❍◆✵✫❙✾❨♥❝✱❍❋❍✥s♥❍◆✵❀✷●✹✫✻✾✽✯✽✜❏✫❝✫❿❫❅❳✿❤✷✭❈✭✹✫✻❡✿❁✹✗✻✾✽❻❈✭❆✺✻❊✷✜✷●❅❇✵✗❂♠✷✯❂❄✵❀✻✾✵✥✷●❆✺❍✩■✩❏€✿❤➍ ✷✺❍◆❆●❨✗❙❊❅❳❧◆❅❳❙➔❜⑦❂❄✵€■✌✿✎❍♠❧✥❅❇❆❁✽✭✷✺✹✼❍✥✽✺❅✞❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❻❈✭✹✼✻✾✿❁✹➇❂❄❆●❅✒❧❩✻✾✽✺✻✾❝✫❙❊❅✔✻✾✵✼✽✜✻❡■✩❅♥➆✧❍◆✵❩❈✚❂❬❨✱⑧ ✽❻❚✥❆✺❍✥❏✫❃⑨❱ ➈❻✻❡✽❞❝€❍❩❍◆s➂➓➏❙✾✻❊s✥❅✔◗❘✻✾✵✫❅❪→❭❝✱❅❳✿❇❍◆◗❘❅❳✽❞◗❘❍◆❆●❅❘❂❄✵✼■❯◗✔❍✥❆✺❅❢✽✺s◆❅❇✷●✿❁✹❩❨❀✷✺❍♠❈✚❂❄❆❁■✫✽❻✷●✹✫❅❢❅❇✵€■⑦❜⑨❂❄✵✼■ ◗✒❏✼✿❁✹✞✻✾✽r❙✾❅✎❴ ✷➋❂◆✽❉➓➏❧✥❅❇❆●❨☛✻❊✵€✽❫✷●❆✺❏✼✿✎✷✺✻✾❧◆❅❬→⑨❅❇❽❩❅❳❆●✿❇✻✾✽✺❅❳✽✐❴➏❍◆❆❼✷●✹✫❅✚❆✺❅❪❂◆■✩❅❳❆❳❱❄➆✧❍◆✵❩❈✚❂❬❨④❂◆✵✼■✔t✩❙❊❍❋❂❄✵✫❅✥⑧ ✽ ➝➃t❩❃✼✹✫❅❇❆●❅✳❃✼❂✥✿❁s❩✻❊✵✫❚❋✽❇❜❇❙✾❂❄✷✜✷✺✻❡✿✎❅❪✽✐❂◆✵✼■☛❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽❇⑧✥⑩❛❶❪❹❬❷❩✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵€✽✐✽✺❅❇❧◆❅❳❆●❂◆❙◆✿❁✹✼❂◆❃✩✷✺❅❳❆●✽⑦❍◆❴✫✻❊✵❋✷●❅❇❆●❅❳✽✜✷❳❜ ❃✼❂❄❆✺✷✺✻❡✿✎❏✫❙❡❂❄❆●❙✾❨♥✿✎❍♠❧◆❅❳❆✺✻✾✵✫❚❘✈ ✇✺① ❜✩✷●✹✫❅♣➄⑨❅❳❅❳✿❁✹❀❙✾❂❄✷✜✷✺✻❡✿✎❅✥❜✼❂❄✵€■♥✷●✹✫❅♣✈✕❍◆✵€✽❫✷●❅❇❆❪❱ ➊✯✽●✿❁✹❋❝€❂◆✿❁✹✫❅❳❆❳⑧ ✽⑦❝✱❍❋❍✥s✒➝ t❩❃✱❍◆❆❁❂◆■✩✻❡✿➋❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳⑧◆⑩❊❶✎❷❩✻✾✽➐❈✭❆✺✻❊✷✜✷●❅❇✵☛❴➏❆●❍◆◗ ✷✺✹✼❅✧❃✱❍◆✻✾✵❋✷➐❍❄❴✫❧❩✻✾❅❇❈➅❍◆❴ ✿✎❍◆❙✾❙✾❅❳✿❤✷●✻❊✵✼❚✞✻✾✵✩❴➏❍◆❆●◗❢❂♠✷●✻❊❍✥✵✄✵✫❅❳❅❳■✩❅❪■♥❴➏❍✥❆❉✷✺✹✫❅❞❃✫❆●❍❩❍❄❴✐❍◆❴✠➆❉↕✠❲t ✴✔❱✫✴❥✷❻✿✎❍✥✵❋✷●❂❄✻✾✵✼✽✚❂✞❚◆❆●❅❳❂♠✷✭■✩❅❪❂❄❙ ❍❄❴✱✿❳❂❄❆●❅✎❴➏❏✫❙✾❙✾❨✒✽✜❅❳❙❊❅❪✿❤✷●❅❳■✔✻❊✵✫❴➏❍◆❆●◗❘❂❄✷✺✻✾❍◆✵✔❂❄❝✱❍◆❏✩✷✳✽✺❍◆◗❘❅✚❍❄❴€✷✺✹✫❅❻✽✺❃€❍✥❆●❂✥■✩✻❡✿✳❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳❜❪❝✼❏✩✷➋✻✾✽➋✵✫❍❄✷ ❅❳❂◆✽✺❨✄✷✺❍♥❆●❅❳❂✥■⑦❱€➈✯✻✾✽❭❍❄✷●✹✫❅❇❆❭❝€❍❩❍◆s➇➝➃⑥♠➍➎✷✺❆❁❂❄✵✼✽✺❃✱❍✥✽✺✻❛✷●✻❊❍✥✵✄❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❳⑧➐⑩ ❑❪❷❼✻❡✽❭✻❊✵✕✷●✹✫❅✞✽●❂❄◗❘❅♣❧✥❅❇✻✾✵⑨❜ ✷✺❆●❅❳❂♠✷●✻❊✵✼❚❭✷●✹✫❅✭✷●✹✫❆✺❅❳❅❻↕❼✻✾✽●✿❁✹✫❅❇❆✠❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽r✻✾✵❘❃✫❏✫❆❁✽✜❏✫✻❊✷➋❍❄❴②✷●✹✫❅❻■✩❅✎❵€✵✫✻❛✷●✻❊❧✥❅✭❃✫❆●❍❋❍◆❴✱❍◆❴✱❅❇❽✩✻✾✽✜✷✺❅❳✵✼✿✎❅ ❂❄✵✼■❢❏✼✵✫✻ ➑ ❏✫❅❳✵✫❅❳✽●✽❳✚❱ ✤❻❅❳✻❛✷●✹✫❅❇❆❉❍❄❴⑦✷●✹✫❅❳✽✺❅✯❝✱❍❩❍◆s✩✽➋✻❡✽❉✿✎❍◆◗❘❃✫❆●❅❇✹✼❅❇✵✼✽✺✻❊❧✥❅◆❜◆❂✥✽✧❂◆❙❊❙✱❂◆✽✺❃€❅❪✿❤✷❁✽➋❍❄❴⑦✷●✹✫❅ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❉❈✭✹✫✻❡✿❁✹✕❂❄❆●❅❭✵✼❍❄✷❻❅✎❽✩❃✫❙✾✻❡✿✎✻❊✷✺❙✾❨❦❆●❅ ➑ ❏✫✻✾❆✺❅❪■❦❂❄❆●❅❞❍◆◗❘✻❊✷✜✷✺❅❪■⑦❱ ❲✚✹✫❅④✷❫❈✧❍❘❧◆❍✥❙❊❏✼◗✔❅❪✽✚❝❩❨❦✴✶❧♠❂❄✵✫❍♠❧♥❂◆✵✼■✕t❩✹✫❃✱❅❳✿✎✷✺❍◆❆●❍♠❧❯⑩ ⑥✥❑❩❜✫⑥✥⑥♠❷✐❂◆❆✺❅❞◗❘❍◆❆●❅☛✽✜❃✱❅❳✿❇✻✾❂◆❙❊✻❡✽✜❅❪■⑦❜ ✷✺✹✫❍✥❏✫❚◆✹❀❅❳❂✥✽✜✻✾❅❇❆❉✷✺❍❘❆●❅❳❂✥■⑦❱❩✴✶❧❬❂◆✵✫❍♠❧②⑧ ✽❉❆●❅❳✿❇❅❇✵❋✷❉❝✱❍❩❍◆s✕➝➃➣✥①◆⑧✩✻❡✽✭✽✜❙✾❍♠❈✧❅❳❆✜➍❥❃✼❂✥✿✎❅❳■⑨❜❋❂◆✵✼■❦✻✾✵✼✿❇❙❊❏✼■✫❅❳✽ ✽✜❍✥◗✔❅☛❏€✽✜❅❇❴➏❏✫❙➐❝€❂◆✿❁s❩❚◆❆●❍◆❏✫✵€■❦◗❢❂♠✷●❅❇❆●✻✾❂◆❙➔❜✼❝✫❏✩✷❳❜②■✩✻❡✽✺❂◆❃✫❃✱❍◆✻✾✵✥✷●✻❊✵✼❚◆❙✾❨◆❜✫◗❢❂❄s✥❅❳✽✭✵✼❍❦❂♠✷✺✷✺❅❇◗❘❃✩✷❭✷✺❍ ❝€❅♣✿❇❍◆◗❘❃✫❆●❅❇✹✫❅❳✵✼✽✜✻✾❧◆❅✥❜✩❂❄✵✼■❀❙✾❅❳❂❬❧◆❅❪✽❉❍◆❏✩✷✭◗✒❏€✿❁✹✄✷●✹✼❂♠✷❻✻❡✽✚s❩✵✫❍♠❈✭✵✗❂❄❝✱❍◆❏✩✷✚✷✺✹✼❅☛❚◆❆●❍◆❏✫❃⑨❱ ✂ ✂     ✂✂✂ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✌☞✘✡✑✙✚✟✜✛ t❩❍✥◗❘❅♥❃€❍◆✷✜✷●❅❳■➅✹✫✻❡✽✜✷✺❍◆❆●❨◆❱✿◗➋◗✞❝€❅❪■✫■✩✻✾✵✫❚✥✽✒❍❄❴❻✽✜❃✱❍◆❆❁❂◆■✫✻✾✿❘❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽☛✻✾✵➅❅✎❽✫✿✎❅❳❃✩✷✺✻✾❍◆✵€❂❄❙ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✼✽❉❍◆❴r➄✐✻❊❅④✷❫❨❩❃€❅✥❱  ✂✁ ✲⑨★€✰⑦✲✎✾✜✲ ✾ ❧ ❍◆✵❀■✩❍✩■✩❅❳✿❳❂◆■✫✽❳❜ ❀❂❁✭❅❡❁ ➜✳❆✺❍♠❧✥❅❻✷✺✹€❂♠✷✚✷✺✹✫❅❳❆✺❅❞❂❄❆●❅❭✷❫❈✧❍✞❍◆❆●❝✫✻❛✷❁✽❉❍❄❴✐✷●✹✫❅☛✽✜❅❇❽❩✷✺❅✎✷✚❚◆❆●❍◆❏✼❃❀❑ ❨ ➞ ⑥ ❞ ❨ ❂❄✵✼■❀■✩❅✎✷●❅❇❆●◗❘✻❊✵✫❅❞✷●✹✫❅☛❙✾❅❇✵✫❚◆✷✺✹✼✽✭❍◆❴✐✷●✹✫❅❳✽✺❅❞✷❫❈✧❍❘❍✥❆✺❝✫✻❊✷●✽❳❱ ❾ ✴ ❴➏❍◆❆●◗ ❂❯✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷❳❱✠↕❼✻❊✵✼■q❆✺❅❳❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵✩➍ ❀❂❁❄❃❂❁ t❩✹✼❍♠❈ ✷✺✹✼❂❄✷✒✷●✹✫❅❀✽✺✻❊❽q✿✎❍◆❙✾❏✫◗❘✵✼✽✞❍❄❴❻✷●✹✫❅✄✈➇✵ ✷●❂♠✷●✻❊❧✥❅❳✽✯❴➏❍◆❆④✷✺✹✼❅✞❍◆✷✺✹✫❅❳❆❭✷●✹✫❆●❅❇❅✒❍✥❆✺❝✼✻❛✷❁✽✔➓♦❍❄❴✳❙✾❅❇✵✼❚❄✷✺✹€✽④➌✥❹✫❜⑦❑♠➁❋❹♥❂❄✵✼■q❶❇➁✥➁✥❹✥→✭❍❄❴➋✷●✹✫❅❢✽✜❅❇❽❋✷●❅✎✷ ❚◆❆●❍◆❏✫❃✄❍◆✵✕✽✜❅❇❽❩✷✺❅✎✷❁✽❇❱ ❀❂❁ ❏❁ t❩✹✼❍♠❈❖✷✺✹€❂♠✷❼✷✺✹✫❅✚❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠✷✺✻✾❍◆✵ ✕■✩❅❇❵✼✵✫❅❳■✞✻✾✵✔t❩❅❪✿❤✷✺✻✾❍◆✵❢✉✩❱➃❑✩❱ ⑥❻❃✼❆✺❅❪✽✜❅❳❆✺❧✥❅❳✽✐✷✺✹✫❅ ✴④❍◆❙❡❂❬❨ ✿✎❍✩■✩❅◆❜❬❂❄✵€■❞❴➏❏✼✽✺❅❳✽✐✷✺✹✫❅✳❴➏❍◆❏✫❆❼❍◆❆●❝✫✻❊✷●✽⑨❍◆❴✩✷✺✹✫❅✚✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷➐❚◆❆●❍◆❏✼❃☛❍◆✵♣✽✺❅✎❽❩✷✺❅❇✷●✽➐✻❊✵❋✷✺❍④❂✯✽✺✻❊✵✼❚◆❙✾❅➋❍◆❆●❝✫✻❊✷❳❱ ❚✥❆✺❍✥❏✫❃➇❍❄❴✳✷●✹✫❅ ❀❂❁✕✔ ❁ ➜✳❆✺❍♠❧✥❅✒✷●✹✼❂♠✷☛✷●✹✫❅♥✽❫✷❁❂❄❝✫✻✾❙✾✻❊➒❳❅❇❆☛❍❄❴✭❂✗✽✜❅❇❽❩✷✺❅✎✷♣✻✾✵➇✷✺✹✫❅♥❂◆❏✩✷✺❍✥◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✽✜◗ ❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼■✩❅❳■❀❝✫✻✾✵✼❂◆❆✺❨ ✴④❍✥❙✾❂❬❨♥✿❇❍✩■✩❅☛✻✾✽✚❅❇❽✫❂◆✿❤✷●❙❊❨❀✠❑ ❨❄➞ ⑥ ❧ ❞ ❨ ➓♦❂◆✵✼■❀✵✫❍❘❙✾❂◆❆✺❚✥❅❇❆❤→❤❱ ❀❂❁❄❀❂❁ t❩✹✼❍♠❈ ✷✺✹€❂♠✷♣✈✌✇✺①❘❂✥✿❤✷❁✽✯✷●❆●❂◆✵✼✽✺✻❛✷●✻❊❧✥❅❇❙✾❨✕❍◆✵✌✷●✹✫❅❢✽✜❅❇✷☛❍❄❴❉❑✥✉✥❺♠▼✄■✩❍✩■✩❅❳✿❳❂◆■✫✽④✻✾✵❯✷●✹✫❅❘❅✎❽❩➍ ✷✺❅❇✵€■✩❅❳■❀❝✫✻✾✵✼❂❄❆●❨ ✴④❍✥❙✾❂❬❨♥✿❇❍❩■✫❅◆❱ ❶ ❬♠❧✌❧♠❧r❬ ✱ ✶ ❀❂❁ ❏❁ ➆✧❍✥✵✼✽❫✷●❆✺❏€✿❤✷✐❂④➝➃➄⑨❅❇❅❪✿❁✹④✷✺❆●✻✾❂◆✵✫❚◆❙✾❅◆⑧❤❴➏❍✥❆⑦✷✺✹✼❅✠✵❋❏✼◗✒❝✱❅❇❆⑨❍◆❴✩■✫❍❩■✫❅❳✿❇❂✥■✫✽②◗❘❅❇❅❇✷✺✻✾✵✫❚ ❴ ✚ ❶ ❛➛✻❊✵ ❴ ✚❶ ❬♠❧♠❧✌❧ ❬ ✦ ✶ ✠❶ ❛✥❜❞❈✭✹✫❅❳❆✺❅ ❴ ✚❶ ❬♠❧✌❧♠❧ ❬●☛❸ ❛➛✻✾✽▲❂❄✵ ❍✩✿❤✷❁❂◆■✣❍❄❴❦✷●✹✫❅✸t❋✷✺❅❳✻❊✵✼❅❇❆❖✽✺❨❩✽✜✷✺❅❳◗ ✠ ❞✭➓➔★ ✉ ❬✺★❸ ❬❁❑♠➁❩→❤❱ ❀❂❁ ❂❁ ➜✳❆✺❍♠❧✥❅❻✽✜✻✾◗❘❃✫❙❊✻❡✿✎✻❊✷❫❨✔❍❄❴✐✈✌✇✺①✯❏✼✽✺✻✾✵✫❚♣✴✶❈✚❂◆✽●❂❬❈❉❂✼⑧ ✽✠➄✐❅❇◗❘◗❢❂♣❂❄❃✫❃✼❙❊✻✾❅❳■❘✷●❍☛✷✺✹✼❅✯❃✱❅❇❆●◗✒❏✩✷❁❂♠➍ ✷✺✻✾❍◆✵✕❂◆✿✎✷✺✻✾❍◆✵❀❍◆✵✄✷✺✹✫❅✞❺◆✉❄➌✞❍❩✿✎✷●❂✥■✫✽✚✻❊✵❀✷●✹✫❅☛❅✎❽❩✷✺❅❳✵✼■✩❅❪■✄❝✼✻❊✵✼❂◆❆✺€ ❨ ✴④❍◆❙❡❂❬❨♥✿✎❍✩■✩❅◆❱ ❀❂❁ ❏ ✰ ❁ ➜✳❆✺❍♠❧✥❅✯✷●✹✼❂♠✷✯✈✌✇❤⑤ ✄❪ ➜✧t✩➄⑨③❋➓➏➁❩→❤❱ ⑩ ➈✯✻❊✵❋✷❳➞€➄✐❂❄❝✱❅❇❙②✷●✹✫❅♣✈✆✵❾ ✴✣❂◆✽❉❴➏❍✥❙❊❙✾❍♠❈❻✽④❱❊❱✾❱❊❱ ❀❂❁✆❏ ☎ ❁ ➆✧❙❡❂◆✽●✽✜✻❊❴➏❨➂✷✺✹✫❅✆❍◆❆●❝✫✻❛✷❁✽♥❍◆❴✞❑ ⑤✜✇ ➞ ✈✌✇✜①✆❍◆✵➛✷●✹✫❅❯❧✥❅❳✿❤✷●❍◆❆❁✽❢❍❄❴♣✵✼❍◆❆●◗ ❸➅✻✾✵ ✷●✹✫❅✆➄✐❅❇❅❳✿❁✹ ❙✾❂❄✷✜✷✺✻❡✿✎❅✥❜✠❂❄✵✼■q❍◆✵➅✷●✹✫❅✕✿✎❆●❍✥✽●✽✜❅❪✽❇❱ ✆✯❅❪■✩❏✼✿✎❅✄✷✺✹€❂♠✷❦➆✧❍❩⑤❦❂◆✿❤✷❁✽✒❃✼❆✺✻✾◗❘✻❛✷●✻❊❧✥❅❇❙✾❨➅❍◆✵❖✷●✹✫❅✗✽✜❅❇✷✔❍◆❴ ❸✥❑❄➌❋❑❄⑥❩❺❄✉☛✿❇❆✺❍❋✽✺✽✺❅❳✽❳❱ ➁❯✻✾✵❖✷●✹✫❅✄➄✐❅❇❅❳✿❁✹ ❀❂❁✭❅✁  ❁ ➜➋❆●❍♠❧◆❅❘✷●✹✼❂♠✷♥❑ ❧ ➆✧❍✩⑤❘✻❡✽♣✷●❆●❂◆✵✼✽✺✻❛✷●✻❊❧✥❅❦❍◆✵▲✷●✹✫❅❀❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽✒❍❄❴❻✵✫❍✥❆✺◗ ❙✾❂❄✷✜✷✺✻❡✿✎❅✥❜✼❂❄✵€■❦❍✥✵✄✷●✹✫❅☛❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆❁✽✧❍◆❴➐✵✫❍✥❆✺◗ ▼✫❱ ➁❯❈✭✻❊✷✺✹ ❀❂❁✭❅❡❅ ❁ ➄⑨❅❇✷ ☎ ❝✱❅❦✷●✹✫❅✄❚✥❆●❂◆❃✫✹❖❍✥✵➅✷✺✹✫❅▲❶❪❹◆❹✌➄✐❅❇❅❳✿❁✹q❙✾❂❄✷✜✷✺✻❡✿✎❅❀❧◆❅❪✿❤✷●❍◆❆❁✽✒❍◆❴❻✵✫❍◆❆●◗ ✻❊✵✫✵✼❅❇❆✯❃✼❆✺❍✩■✩❏✼✿✎✷❭⑥❢❈✭✻❊✷✺✹✌❅❪❂◆✿❁✹✕❍◆❴❼✷●✹✫❅✒❧✥❅❳✿✎✷✺❍◆❆❁✽♣➓✜❶✓❬●✉★❬❇❶ ✇✺✇ →❻❂❄✵✼■❖➓➎✉☛❬❳❶✓❬❇❶ ✇✺✇ →✎❜✱■✫❅✎❵✼✵✫❅❪■✕❝❩❨ ❿❫❍◆✻✾✵✫✻❊✵✼❚✆✷❫❈❉❍➇❧◆❅❳✿✎✷✺❍✥❆●✽✞✻❛❴❞❂❄✵✼■➂❍◆✵✼❙❊❨➅✻❊❴✯✷●✹✫❅❇✻✾❆❢✻❊✵✼✵✫❅❇❆❘❃✫❆●❍✩■✩❏✼✿❤✷❢✻❡✽✗❶◆❱➋t❩✹✫❍♠❈ ✷✺✹✼❂❄✆✷ ☎ ✻❡✽ ✻✾✽✺❍◆◗❘❍◆❆●❃✫✹✫✻❡✿✯✷✺❍✔✷✺✹✫❅♣➈✯✻❊❚✥◗❢❂❄✵❩➉✫t❩✻❊◗❢✽✚❚✥❆●❂◆❃✫✹☎✄ ❈✭✻❊✷✺✹✗❧✥❅❇❆✺✷✺❅✎❽❦✽✺❅✎✷ ❴  ✜❛ ☎❖❞ ☎  ➅❜✩❈✭✹✫❅❳❆✺❅ ❞▲✻✾✽❉❂✞❑✥❑❬➍❥❅❇❙✾❅❇◗❘❅❇✵❋✷✧✽✺❅✎✷❪❜   ✻✾✽✳✷✺✹✼❅④✽✺❅✎✷❉❍❄❴❼❺◆❺❞✹✫❅✎❽✫❂◆■✼✽✳❍◆❴✐❂✞t❋✷●❅❇✻✾✵✫❅❇❆✚✽✜❨✩✽✜✷✺❅❳◗ ❞❻➓♦★⑥ ❬●★▼ ❬❁❑◆❑◆→ ❍◆✵ ❞✚❜✠❂❄✵✼■✝☎ ✆ ✧❵❞ ✻✾✽④❿❫❍✥✻❊✵✫❅❪■❖✷●❍  ❯❂◆✵✼■➅✷●✹✫❅✕✹✫❅❇❽✩❂✥■✫✽✔✵✫❍❄✷♥✿❇❍◆✵❋✷●❂◆✻❊✵✫✻✾✵✫❚✞✆✥❜➋❂❄✵✼■❖✷❫❈✧❍ ✹✫❅✎❽✫❂◆■✼✽✭❂❄❆●❅✧❿❫❍✥✻❊✵✼❅❳■✄✻❊✵✟✄ ✻❊❴✠❂❄✵✼■❀❍◆✵✼❙❊❨♥✻❊❴❼✷✺✹✫❅❳❨✄❂❄❆●❅❞■✩✻✾✽♦❿❫❍◆✻✾✵❋✷✯❂◆✽✭✽✺❏✫❝✼✽✺❅✎✷❁✽✚❍❄✸❴ ❞✚❱ ❀❂❁✭❅☛❃❏❁ ➜➋❆●❍♠❧◆❅❭✷✺✹✼❂❄✷❻➜✠❂❄❆●s◆❅❇❆❪⑧ ✽✳❙✾❍❩❍◆❃❀✻✾✽❻❂❘✈✕❍✥❏✩❴♦❂❄✵✼❚✔❙✾❍❩❍◆❃⑨❱ ✷✺✹€❂♠✷❯✻✾✵ ↔ ✇ ➓✜❶◆❶❬→❀✷✺✹✫❅❳❆✺❅q✻✾✽✆❂ ❏✫✵✫✻ ➑ ❏✫❅❖✻✾✵❋❧✥❍◆❙✾❏✩✷✺✻✾❍◆✵ ❅❇❽❋✷●❅❇✵✼■✫✻❊✵✫❚ ❺❩➞ ⑥➛✷✺❍ ❀❂❁✭❅ ❁ t❩✹✫❍♠❈ ❺❩➞ ▼✫❜✠✻✾✵❋❧✥❅❇❆✺✷✺✻✾✵✫❚▲✷✺✹✼❅✌✿✎❍❩❍◆❆❁■✩✻✾✵✼❂♠✷●❅❀❃✱❅❇❆●◗✒❏✫✷●❂♠✷●✻❊❍✥✵ ➓♦★❹ ❬❳✓❶ ❬❁☛❑ ❬✺✷⑥ ❬✜❡➁ ❬●☛✉ ❬●▼✥→✒❂❄✵✼■➛✿✎❅❳✵❋✷✺❆❁❂❄❙✾✻❊➒❳✻❊✵✫❚ ➓❫✓❶ ❬❁☛❑ ❬✺➁❋→✎➓➔★⑥ ❬●★▼ ❬●✉✥→❤❱ ✍ ✁  ✁  ✁    ✂✂✂ ✆❄  ✒ ✚✮✽✶ ✛❂✍♠☞✘✒ ✍❆✆✜✛ ✂✠ ✑  ✥✦✫✲❫✪✳✤ ✾ t❩❨❩◗✔◗❘❅❇✷✺❆●✻✾✿④❃✫❆●❅❳✽✺❅❇✵❋❧ ✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵❀❍❄❴ ✂ ⑤❫✇ ✟ ➆✧❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿❤✷●✻❊❍✥✵❦❍◆❴r⑥ ✂ ✇●✇ ✻❊✵✼✽✺✻❡■✩❅✒t ✟ ❨ ➓➔❑✥→❤❱✫➊✯❙✾✽✺❍❦❑ ❧ ✈ ✇✺✇ ❂◆✵✼■❀➁ ❧ ✈ ✇✺✇ ❱ ✟ ✟❻✵✫❅❇❽❋✷●❅❇✵✼■✫❅❳■✄✷✺❅❳❆✺✵✼❂◆❆✺❨ ✴④❍✥❙✾❂❬❨✄✿✎❍✩■✩❅❞✻✾✽✚❃✱❅❇❆✺❴➏❅❳✿✎✷✒➓➏❅❇❽❩❅❳❆●✿❇✻✾✽✺❅❪→ ✟ t❩❏✫◗❘◗❢❂❄❆●❨♥❍❄❴❼◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽❉❍❄❴ ✝✁ ◆⑤ ✟ ✴❫✽✜❍✥◗✔❍✥❆✺❃✼✹✫✻✾✽✺◗ ❝✱❅✎✷❫❈❉❅❇❅❇✵✄✷❫❈❉❍❘✿❇❍◆✵✼✽✜✷✺❆●❏✼✿✎✷✺✻✾❍◆✵✼✽✚❍◆❴❼➣❋✇❄❱ ✟ ✈✕❍◆❆●❅❭❚✥❅❇❍✥◗✔❅❇✷✺❆●❨♥❍❄❴❼❧◆❅❪✿❤✷✺❍✥❆●✽❉✻✾✵✌✉✩❱➃✉✩❱ ✟ ❲➐❂◆❝✫❙❊❅❪✽✚❍❄❴❼◗❘❂❄❽✩✻❊◗❢❂❄❙⑨✽✺❏✫❝✫❚✥❆✺❍✥❏✫❃✼✽✧❴➏❍◆❆✚✷●✹✫❅☛❆●❅❳✽✜✷❻❍❄❴✐✷●✹✫❅♣✽✺❃€❍✥❆●❂✥■✩✻✾✿❳✽❇❱ ✟ ◗➋✵✫❆●✻❊❚✥✹❋✷❳⑧ ✽❉✽✜✷✺❲ ❏ ❅❯❍◆✵ ✆❻➍✶✽✺❏✫❝✫❚◆❆●❍◆❏✼❃✼✽✚❍❄❴➐✷✺✹✫❅♣↕❼✻❡✽✺✿❁✹✫❅❳❆✭❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽❇❱ ✟ ➜➋❆●❅❳✽✺❅❇✵❋✷●❂❄✷✺✻✾❍◆✵✼✽✳❴➏❍◆❆✯t❩❏✼➒❇❏✫s❩✻✐✿❁✹✼❂◆✻❊✵✗❂❄✵€■❀↕❼✻❡✽✺✿❁✹✼❅❇❆✚❚◆❆●❍◆❏✫❃€✽❇❱ ✟ ✠❡q✂q♥q ✟ ➆✧❍◆◗❘❃✫❙✾❅✎✷✺❅☛✽✺❅✎✷❻❍◆❴➐❚◆❅❳✵✫❅❇❆❁❂♠✷●❍◆❆❁✽✧❴➏❍◆✽❆ ✧✭❏⑨❱ ✟ ✈✕❍◆❆●❅❭❅❇❽✩❅❇❆❁✿✎✻❡✽✜❅❪✽❇❱ ✟ ✂ ❍ ✂♠❙❆❖ ❘ ❍ ❥ ✝ €✎■✝✍ ❲✚✹✫✻✾✽④■✩❆❁❂♠❴ ✷❞✻✾✽❭✻✾✵✼✿✎❍✥◗✔❃✼❙❊❅❇✷✺❅◆❜⑦❂◆✵✼■✌■✩❍✥❏✫❝✩✷✺❙✾❅❳✽●✽❭✻❊✵✼✿❇❍◆❆●❆✺❅❪✿❤✷④✻❊✵✌❃✼❙✾❂✥✿✎❅❳✽❳❱ ✟✯✽✺❅✔❂❄✷❭❨◆❍✥❏✫❆✯❍♠❈✭✵ ❆✺✻❡✽✜s②❱ ✠ ✶✸✲ ✾ ✄ ✿ ✧☛❱r➊♣❱✿✥ ✻❊❙❡✽✺❍◆✵⑨❜r❑❄❹◆❹❋✉✩❜➐❑◆❹◆❹✥▼✫❱⑨❲✚✹✫❅✄◗✔❍✥❆●❂◆❙➋❆●✻❊❚✥✹✥✷❁✽☛❍❄❴✭✷●✹✫❅❦❂◆❏✩✷✺✹✫❍✥❆✒✹✼❂❬❧✥❅❢❝€❅❳❅❇✵ ❂◆✽●✽✜❅❳❆✜✷●❅❳■⑦❱
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm Rời Rạc ( Sporadic Group Tài liệu tiếng anh), Nhóm Rời Rạc ( Sporadic Group Tài liệu tiếng anh)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay