Chuyen de - Vo Manh Hung

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:21

bài tập kết cấu phẳng Chuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh HungChuyen de - Vo Manh Hung Chuyên đề: Triết học CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC Họ tên : Võ Mạnh Hùng Lớp : Đường ô tô đường thành phố B K20-1 CHUYÊN ĐỀ: Anh, chị trình bày nguyên tắc tổng quát thống lý luận thực tiễn triết học Mác - Lê Nin Bài Làm Phạm trù Thực tiễn phạm trù tảng, lý luận nhận thức Macxít nói riêng, chủ nghĩa Mac-Lênin nói chung Trong lịch sử Triết học, nhà triết học vật trước Mác khơng thấy vai trò hoạt động thực tiễn nhận thức, lý luận nên quan điểm họ mang tính chất trực quan Các nhà triết học tâm lại tuyệt đối hóa yếu tố tinh thần, tư tưởng thực tiễn, họ hiểu họat động thực tiễn hoạt động tinh thần, hoạt động “ý niệm”, tư tưởng, tồn ngồi người, nói cách khác, họ gạt bỏ vai trò thực tiễn đời sống xã hội Mac-Ăngghen, nhà sáng lập chủ nghĩa Mac khắc phục hạn chế quan điểm thực tiễn nhà triết học trước đưa quan điểm đắn, khoa học thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức tồn phát triển xã hội loài người Với việc đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận, Mac- Ăngghen thực bước chuyển biến cách mạng lý luận nói chung lý luận nhận thức nói riêng Thực tiễn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử- xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên xã hội Hoạt động thực tiễn hoạt động chất người Nếu vật hoạt động theo nhằm thích nghi cách thụ động với giới bên ngồi, người nhờ hoạt động thực tiễn hoạt động có mục đích, có tính xã hội mà cải tạo giới để thỏa mãn nhu cầu mình, để làm chủ giới Trong qúa trình hoạt động thực tiễn người tạo “thiên nhiên thứ hai” mình, giới văn hóa tinh thần vật chất, điều kiện cho tồn phát triển người vốn khơng có sẵn tự nhiên Vì vậy, khơng có hoạt động thực tiễn, người xã hội lồi người khơng thể tồn phát triển Thực tiễn phương thức tồn người xã hội, phương thức đầu tiên, chủ yếu mối quan hệ người giới Thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với hoạt động nhận thức Trong mối quan hệ với nhận thức, vai trò thực tiễn biểu trước hết chỗ, thực tiễn sở, động lực chủ yếu trực tiếp nhận thức, Ăngghen khẳng định “chính việc người ta biến đổi tự nhiên, khơng phải giới tự nhiên, với tính cách giới tự nhiên, sở chủ yếu trực tiếp tư người, trí tuệ người phát triển song song với việc người ta cải biến tự nhiên” Học viên: Võ Mạnh Hùng Lớp: Đường ô tô & đường TP B K20-1 Chuyên đề: Triết học Con người quan hệ với giới bắt đầu lý luận mà thực tiễn Chính từ qúa trình hoạt động thực tiễn cải tạo giới mà nhận thức người hình thành, phát triển Thơng qua hoạt động thực tiễn người tác động vào giới buộc giới phải lộ thuộc tính, tính quy luật để người nhận thức chúng Thoát ly thực tiễn, nhận thức thoát ly khỏi mảnh đất thực ni dưỡng phát triển khơng thể đem lại tri thức sâu sắc, xác thực, đắn vật, khoa học, khơng có lý luận Trong qúa trình hoạt động cải biến giới, người biến đổi ln thân mình, thực tiễn rèn luyện giác quan người làm cho chúng tinh tế hơn, sở phát triển tốt Nhờ người ngày sâu vào nhận thức giới, khám phá bí mật nó, làm phong phú sâu sắc tri thức giới Thực tiễn đề nhu cầu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển nhận thức, ln thúc đẩy đời ngành khoa học Thực tiễn sở để chế tạo cơng cụ, phương tiện máy móc mới, hỗ trợ người qúa trình nhận thức, khám phá, chinh phục giới Ăngghen cho rằng, nhu cầu cấp thiết thực tiễn, sản xuất thúc đẩy nhận thức khoa học phát triển nhanh hàng chục trường đại học Vai trò thực tiễn nhận thức thể chỗ, thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Theo Mac Ăngghen “Vấn đề tìm hiểu xem tư người đạt tới chân lý khách quan hay khơng, hồn tồn khơng phải vấn đề lý luận mà vấn đề thực tiễn Chính thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” Tất nhiên, nhận thức xã hội có tiêu chuẩn riêng, tiêu chuẩn lơ gic tiêu chuẩn lô gic thay cho tiêu chuẩn thực tiễn, xét đến phụ thuộc vào tiêu chuẩn thực tiễn Đó tư tưởng Mac-Ăngghen đưa phạm trù thực tiễn vào nội dung lý luận nhận thức, tư tưởng Lênin bảo vệ phát triển sâu sắc tác phẩm “Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, Lênin nhắc lại luận cương thứ hai Mac Phoi-ơbăc Người kết luận “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” Tư tưởng Lênin vai trò thực tiễn nhận thức nguyên tắc phương pháp luận quan trọng hướng dẫn hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học Nếu không bám sát thực tiễn sống khơng thể có lý luận, khơng thể có khoa học, khơng xác định đề tài khoa học với nghĩa Lý luận sản phẩm cao nhận thức phản ánh thực khách quan Trong hệ thống khái niệm, phạm trù, nguyên lý quy luật tạo nên lý luận, quy luật hạt nhân lý luận, sản phẩm qúa trình nhận thức nên chất lý luận hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ánh cách gần đối tượng nhận thức Lý luận trình độ cao chất so với kinh nghiệm Tri thức lý luận tri thức khái quát tri thức kinh nghiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Lý luận tổng kết kinh nghiệm loài người, tổng hợp tri thức tự nhiên xã hội tích trữ lại qúa trình lịch sử” Lý luận hình thành sở tổng kết Học viên: Võ Mạnh Hùng Lớp: Đường ô tô & đường TP B K20-1 Chuyên đề: Triết học kinh nghiệm, lý luận trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm Do tính độc lập tương đối nó, lý luận trước kiện kinh nghiệm mà không làm mối liên hệ lý luận với kinh nghiệm Khác với kinh nghiệm, lý luận mang tính trừu tượng khái quát cao nên đem lại hiểu biết sâu sắc chất, tính quy luật vật, tượng khách quan Vì vậy, nhiệm vụ nhận thức lý luận đem quy vận động bề biểu tượng vận động bên thực Chủ nghĩa Mac-Lênin xem xét lý luận thực tiễn thống biện chứng Thực tiễn hoạt động vật chất lý luận hoạt động tinh thần, nên thực tiễn đóng vai trò định quan hệ lý luận Lênin viết: “Thực tiễn cao nhận thức (lý luận) có ưu điểm khơng tính phổ biến mà tính thực trực tiếp” Tính phổ biến thực tiễn nhận thức (lý luận) thể chỗ, thực tiễn khâu định hoạt động nhận thức Một lý luận áp dụng thời gian dài, không gian rộng hiệu qủa đạt cao, khẳng định tính chân lý thực tiễn Ngay giả thiết khoa học muốn trở thành lý luận phải thông qua hoạt động thực nghiệm kiểm tra, xác nhận Như vậy, có qua hoạt động thực tiễn lý luận có giá trị tham gia vào qúa trình biến đổi thực Hoạt động lý luận hoạt động đặc biệt thống hữu với hoạt động thực tiễn Vì vậy, nhấn mạnh vai trò thực tiễn lý luận, chủ nghĩa Mac-Lênin khẳng đinh tính tích cực tác động trở lại lý luận thực tiễn Lênin khẳng định: “khơng có lý luận cách mạng khơng có phong trào cách mạng” Lý luận “kim nam” cho hành động thực tiễn Cố nhiên để giải đáp vấn đề sống, lý luận phải khơng ngừng liên hệ hình thức khác với thực tiễn Cho nên, thực chất vai trò lý luận thực tiễn chỗ lý luận đem lại cho thực tiễn tri thức đắn quy luật vận động phát triển giới khách quan Lý luận dự kiến vận động vật tương lai, phương hướng cho phát triển thực tiễn Lý luận khoa học làm cho người trở nên chủ động, tự giác, hạn chế tình trạng “mò mẫm”, tự phát Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh ví “khơng có lý luận lúng túng nhắm mắt mà đi” Tuy nhiên phải thấy rằng, tính gián tiếp, tính trừu tượng cao phản ánh thực nên lý luận có khả xa rời thực tiễn trở thành ảo tưởng Vì thế, khơng cường điệu vai trò lý luận, mặt khác khơng xem nhẹ thực tiễn tách rời lý luận với thực tiễn Điều có nghĩa phải quán triệt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nhận thức khoa học hoạt động cách mạng Trong Triết học Macxit chủ nghĩa Mac-Lênin, thống lý luận thực tiễn thuộc tính vốn có, đòi hỏi nội Ngun tắc có ý nghĩa to lớn rong việc nhận thức khoa học hoạt động thực tiễn Hoạt động lý luận hoạt động thực tiễn thống với nhiều hình thức trình độ biểu khác Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn, phản ánh (khái quát) vấn đề đời sống sinh động Nhưng thước đo tính cao thấp lý luận Học viên: Võ Mạnh Hùng Lớp: Đường ô tô & đường TP B K20-1 Chuyên đề: Triết học với thực tiễn biểu trước hết chỗ lý luận phải hướng hẳn đời sống thực, để giải vấn đề phát triển thực tiễn đặt ra, vậy, lý luận góp phần thúc đẩy thực tiễn phát triển, bên thống lý luận thực tiễn, tự thân lý luận biến đổi thực, nói cách khác, hoạt động lý luận khơng có mục đích tự thân mà phục vụ thục tiễn, để cải tạo thực tiễn Thực chất thống lý luận thực tiễn phải quán triệt thực tiễn sở, động lực, mục đích lý luận, nhận thức, tiêu chuẩn chân lý (lý luận) Như nói, lý luận đích thực bắt nguồn từ thực tiễn, thực tiễn quy định Thực tiễn quy định lý luận thể nhu cầu, nội dung, phương hướng phát triển nhận thức, lý luận Thực tiễn biến đổi lý luận biến đổi theo, lý luận tác động trở lại thực tiễn cách soi đường, đạo, dẫn đắt thực tiễn Trên sở nhận thức vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn phải chống bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều Chúng ta coi trọng kinh nghiệm thực tiễn khơng ngừng tích luỹ vốn kinh nghiệm quý báu đó.Song dừng lại trình độ kinh nghiệm, thỏa mãn với vốn kinh nghiệm thân, coi kinh nghiệm tất cả, tuyệt đối hóa kinh nghiệm đồng thời coi nhẹ lý luận, ngại học tập, nghiên cứu lý luận, am hiểu lý luận, không quan tâm tổng kết kinh nghiệm để đề xuất lý luận rơi vào lối suy nghĩ giản đơn, tư chừng, đại khái, phiến diện thiếu tính lơ gic, tính hệ thống, đó, hoạt động thực tiễn mò mẫm, tuỳ tiện, thiếu tính đồng lý luận tất lĩnh vực đễ rơi vào bệnh kinh nghiệm chủ nghiã Mặt khác, thái độ thực coi trọng lý luận đòi hỏi phải ngăn ngừa bệnh giáo điều Nết tuyệt đối hóa lý luận, coi lý luận bất di bất dịch, việc nắm lý luận dừng lại nguyên lý chung chung trừư tượng khơng ý đến hồn cảnh lịch sử cụ thể vận dụng lý luận dễ mắc bệnh giáo điều Thực chất sai lầm bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều vi phạm nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Để ngăn ngữa, khắc phục có hiệu qủa hai bệnh phải coi trọng lý luận thực tiễn Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc nghiên cứu, giải vấn đề qúa trình phát triển xã hội, thời đại ngày thực tế sống đặt đòi hỏi phải giải nhiều vấn đề lý luận thực tiễn nảy sinh việc xây dựng, phát triển dời sống kinh tế, văn hóa xã hội Hơn lúc hết lý luận Mac – Lênin thống cao với thực tiễn phải thể vai trò hướng dẫn, đạo công việc, giải vấn đề cấp bách trọng đại sống thực đặt cho cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Những thành qủa mà có ngày hơm kết qủa động, sáng tạo Đảng, Nhà nước ta qúa trình vận dụng ngun tắc thơng lý luận thực tiễn vào hoàn cảnh lịch sử Việt nam thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội Học viên: Võ Mạnh Hùng Lớp: Đường ô tô & đường TP B K20-1 ... Nết tuyệt đối hóa lý luận, coi lý luận bất di bất dịch, việc nắm lý luận dừng lại nguyên lý chung chung trừư tượng không ý đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể vận dụng lý luận dễ mắc bệnh giáo điều Thực... phẩm “Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, Lênin nhắc lại luận cương thứ hai Mac Phoi-ơbăc Người kết luận “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” Tư tưởng... lịch sử” Lý luận hình thành sở tổng kết Học viên: Võ Mạnh Hùng Lớp: Đường ô tô & đường TP B K2 0-1 Chuyên đề: Triết học kinh nghiệm, lý luận trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm Do tính độc lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de - Vo Manh Hung, Chuyen de - Vo Manh Hung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay