silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871

24 4 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:19

silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871V NỘI DUNG CHƯƠNG VIII I KHÁI NIỆM THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN II NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN III Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA Một số nhà triết học Ph Bêcơn, Đ Điđơrơ …đề cao vai trò thực nghiệm khoa học, chưa đề cập đến vai trò hình thức khác thực tiễn nhận thức G Hêghen có đề cập đến thực tiễn, ông không coi thực tiễn hoạt động vật chất mà hoạt động tinh thần L Phoiơbăc coi lý luận hoạt động đích thực, thực tiễn ơng xem xét khía cạnh biểu bẩn thỉu mà thơi C Mác Ph Ăngghen thực bước chuyển biến cách mạng lý luận nhận thức cách đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận nhận thức Lênin nhấn mạnh: “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” (Toàn tập, tập 18, tr 167) b) Thực tiễn Thực tiễn tồn hoạt động vật chất có tính xã hội - lịch sử người nhằm biến đổi tự nhiên, xã hội thân người - Thực tiễn hoạt động vật chất - Thực tiễn hoạt động xã hội - Thực tiễn có tính lịch sử Cần phân biệt khác giả thuyết lý thuyết (lý luận) Giả thuyết tri thức giả định Chỉ giả thuyết kiểm nghiệm xác nhận trở thành lý luận Như vậy, lý luận kết trình phát triển cao, trình độ cao nhận thức Lý luận hệ thống tri thức chân thực giới, mối liên hệ chất tính quy luật tự nhiên xã hội b) Các cấp độ lý luận - Lý luận triết học - Lý luận ngành - Thực tiễn mục đích lý luận Mục đích lý luận để giải vấn đề thực tiễn, phục vụ cho hoạt động thực tiễn - Thực tiễn động lực lý luận + Nhu cầu thực tiễn thúc đẩy lý luận đời phát triển + Mâu thuẫn thực tiễn đòi hỏi phải phát triển lý luận giải + Thực tiễn tạo phương tiện hỗ trợ việc nghiên cứu lý luận (Thí dụ, cơng nghệ thông tin thời đại ngày nay) + Quan điểm triết học Mác-Lênin thực tiễn với tính cách tiêu chuẩn chân lý: Thực tiễn toàn hoạt động vật chất cải tạo tự nhiên xã hội người, khơng bó hẹp thực nghiệm khoa học Thực tiễn phải xem xét phạm vi rộng lớn, thời gian lâu dài Chỉ có thực tiễn tồn thể nhân loại lịch sử lâu dài chứng minh hay bác bỏ vấn đề lý luận Tiêu chuẩn thực tiễn có tính tương đối + Lý luận thâm nhập quần chúng tổ chức quần chúng thành lực lượng vật chất tinh thần to lớn Hồ Chí Minh nói: “Lý luận quan trọng Đảng nào? Lênin, người thầy vĩ đại tóm tắt tầm quan trọng lý luận câu sau: “ Khơng có lý luận cách mạng khơng có phong trào cách mạng” Đảng có lý luận tiên phong hướng dẫn làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong” (Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 8, tr 495) - Mục đích lý luận thực tiễn, lý luận phải vận dụng vào thực tiễn để phục vụ thực tiễn không ngừng bổ sung phát triển thực tiễn - Lý luận từ thực tiễn mà khái quát lên Nhưng lý luận nhận thức gián tiếp, trừu tượng nên có khả ly thực tế, phản ánh sai lệch thực Do vậy, lý luận phải thường xuyên kiểm tra hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh viết: “Thống lý luận với thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin Thực tiễn khơng có lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn lý luận sng Vì nhấn mạnh quan trọng lý luận, nhiều lần đồng chí Lênin nhắc nhắc lại lý luận cách mạng khơng phải giáo điều, kim nam cho hành động cách mạng; lý luận khơng phải cứng nhắc , đầy tính chất sáng tạo ; lý luận ln ln cần bổ sung kết luận rút từ thực tiễn sinh động Những người cộng sản nước phải cụ thể hóa chủ nghĩa Mác-Lênin cho thích hợp với điều kiện hồn cảnh lúc nơi” (Hồ Chí Minh, Tồn tập, t.8, t 496) Trong quan hệ lý luận-thực tiễn thực tiễn tính thứ nhất, lý luận tính thứ hai Thực tiễn cao lý luận tính phổ biến tính thực trực tiếp Lênin viết: “Thực tiễn cao nhận thức (lý luận), có ưu điểm khơng tính phổ biến, mà của tính thực trực tiếp” (V.I Lênin, Tồn tập, t 29, tr 230) - Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam quốc tế để tiếp tục hoàn thiện lý luận CNXH đường lên CNXH nước ta - Phát triển, đổi giáo dục đào tạo Kết hợp lý luận với thực tiễn, nhà trường xã hội, học đôi với hành ... động xã hội - Thực tiễn có tính lịch sử Cần phân biệt khác giả thuyết lý thuyết (lý luận) Giả thuyết tri thức giả định Chỉ giả thuyết kiểm nghiệm xác nhận trở thành lý luận Như vậy, lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871, silde thuyết trình_nguyen_tac_thong_nhat_giua_ly_luan_va_thuc_tien_2871

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay