Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội

14 35 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 15:18

Mục lục LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG Phần 1.Phép biện chứng mối liên hệ phổ biến Khái quát phép biện chứng 1.1 Khái niệm 1.2 Phép biện chứng vật Nguyên lý mối liên hệ phổ biến 2.1 Khái niệm mối liên hệ phổ biến 2.2 Tính chất mối liên hệ 2.3 Ý nghĩa phương pháp luận Phần Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với công hội .6 Tăng trưởng kinh tế Công hội Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với công hội Giải pháp cho tăng trưởng kinh tế công bâng hội nước ta .8 Kết luận 13 LỜI MỞ ĐẦU Hiện xu hướng tiến giới phát triển kinh tế, hội, môi trường theo hướng bền vững Ở Việt Nam, từ sau công đổi mới, nước ta chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường đạt thành tựu to lớn: kinh tế tăng trưởng vào loại khu vực, lạm phát thấp, giáo dục y tế có nhiều tiến bộ… bên cạnh nhiều hạn chế như: gia tăng khoảng cách giàu nghèo, vấn đề an ninh an toàn hội chưa đảm bảo… mà khơng có hướng giải triệt để vấn đề bước cản lớn cho phát triển nhanh, bền vững Đó biểu việc khơng giải tốt mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công hội Giải tốt mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với thực tiến bộ, cơng hội đòi hỏi vừa cấp thiết vừa lâu dài công đổi mới, đặc biệt nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển hộ nhập quốc tế đất nước Với tính cấp thiết trên, em xin chọn đề tài: “Phép biện chứng mối liên hệ phổ biến vận dụng phân tích mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với công hội” để nghiên cứu, làm rõ đưa số giải pháp tăng trưởng kinh tế công hội Trong tiểu luận bày em xin phép trình bày với kết cấu sau: Phần 1: Khái niệm, tính chất ý nghĩa phép biện chứng mối liên hệ phổ biến Phần 2: Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế thực tiến bộ, công hội, số giải pháp Nhà nước ta NỘI DUNG Phần Phép biện chứng mối liên hệ phổ biến Khái quát phép biện chứng 1.1 Khái niệm Phép biện chứng học thuyết khái quát biện chứng giới thành hệ thống nguyên lí, quy luật, phạm trù để từ hình thành nên hệ thống nguyên tắc phương pháp luận nhằm đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Phép biện chứng thuộc biện chứng chủ quan, tức phản ánh biện chứng giới vật chất vào đời sống ý thức người Khi xem xét vật, tượng phép biện chứng đặt vào trạng thái vận động, biến đổi, phát triển mối quan hệ với vật, tượng khác 1.2 Phép biện chứng vật Phép biện chứng phát triển qua ba giai đoạn, ba hình thức bản, giai đoạn phát triển cao lịch sử triết học sang tạo nên phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin Phép biện chứng vật xem khoa học nhất, học thuyết phát triển hình thức hồn bị , sâu sắc không phiến diện Trên sở khái quát mối liên hệ phổ biến phát triển, quy luật phổ biến trình vận động phát triển vật, tượng tự nhiên, hội tư duy, phép biện chứng vật cung cấp nguyên tắc, phương pháp luận chung cho trình nhận thức cải tạo giới Ph.Ăngghen định nghĩa: “Phép biện chứng khoa học liên hệ phổ biến” để nhấn mạnh vai trò nguyên lý mối liên hệ phổ biến Nguyên lý mối liên hệ phổ biến 2.1 Khái niệm mối liên hệ phổ biến Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật, tượng giới, mối liên hệ phổ biến mối liên hệ tồn vật, tượng giới, thuộc đối tượng nghiên cứu phép biện chứng Đó mối liên hệ giữa: mặt đối lập, lượng chất, khẳng định phủ định, chung riêng, chất tượng… Như vật tượng giới vừa tồn mối liên hệ đặc thù, vừa tồn mối liên hệ phổ biến phạm vi định Đồng thời tồn mối liên hệ phổ biến nhất, mối liên hệ đặc thù thể mối liên hệ phổ biến điều kiện định Toàn mối liên hệ đặc thù phổ biến tạo nên tính thống tính đa dạng ngược lại, tính đa dạng tính thống mối liên hệ giới tự nhiên, hội tư 2.2 Tính chất mối liên hệ Tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng, phong phú tính chất mối liên hệ  Tính khách quan mối liên hệ Theo quan điểm biện chứng vật, mối liên hệ vật, tượng giới có tính khách quan Theo quan điểm đó, quy định lẫn nhau, tác động lẫn làm chuyển hóa lẫn vật tượng (hoặc thân chúng) vốn có nó, tồn độc lập, khơng phụ thuộc vào ý chí người; người nhận thức vận dụng mối liên hệ hoạt động nhận thức  Tính phổ biến mối liên hệ Theo quan điểm biện chứng khơng có vật tượng hay trình tồn tuyệt đối biệt lập với vật tượng hay trình khác Đồng thời, khơng có vật, tượng cấu trúc hệ thống, bao gồm yếu tố cấu thành với mối liên hệ bên nó, tức tồn hệ thống, hệ thống mở, tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đổi lẫn  Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ Tính phong phú, đa dạng phong phú mối liên hệ thể chỗ: vật, tượng hay trình khác có mối liên hệ cụ thể khác nhau, giữ vị trí, vai trò khác tồn phát triển nó; mặt khác, mối liên hệ định vật điều kiện cụ thể khác nhau, giai đoạn khác trình vận động, phát triển cuả vật có tính chất vai trò khác Như vậy, khơng thể đồng tính chất vị trí, vai trò cụ thể mối liên hệ khác vật định, điều kiện xác định Đó mối liên hệ bên bên vật, mối liên hệ chất tượng, mói liên hệ chủ yếu thứ yếu, mối liên hệ trực tiếp gián tiếp… Quan điểm tính phong phú, đa dạng mối liên hệ bao hàm quan niệm thể phong phú, đa dạng mối liên hệ phổ biến mối liên hệ đặc thù vật, tượng, trình cụ thể, điều kiện không gian thời gian cụ thể 2.3 Ý nghĩa phương pháp luận  Từ tính khách quan phổ biến mối liên hệ cho thấy hoạt động nhận thức nhận thức cần phải có quan điểm tồn diện Quan điểm tồn diện đòi hỏi nhận thức xử lý tình thực tiễn cần phải xem xét vật mối quan hệ biện chứng qua lại phận, yếu tố, mặt vật tác động qua lại vật với vật khác Chỉ sở nhận thức vật xử lý có hiệu vấn đề đời sống thực tiễn Như vậy, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, siêu hình nhận thức thực tiễn Lenin cho rằng: “Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật đó”  Từ tính chất da dạng, phong phú mối liên hệ cho thấy hoạt động nhận thức thưc tiễn thực qua điểm tồn diện đồng thời phải kết hợp với quan điểm lịch sử - cụ thể Quan điểm lịch sử -cụ thể yêu cầu việc nhận thức xử lý tình hoạt động thực tiễn cần phải xét đến tính chất đặc thù đối tượng nhận thức tình huốn phải giải khác thực tiễn Phải xác định rõ vị trí, vai trò khác mối liên hệ cụ thể tình cụ thể để từ có giải pháp đắn có hiệu việc xử lý vấn đề thực tiễn Như vậy, nhận thức thực tiễn cần phải tránh khắc phục quan điểm phiến diện , siêu hình mà phải tránh khác phục quan điểm chiết trung, ngụy biện Phần hội Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với công Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế phạm trù kinh tế học, phản ánh gia tăng mặt lượng kinh tế Nó đo nhiều số khác nhau, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc dân (GNP) hay thu nhập bình quân đầu người năm (GNP/người/năm, GDP/người/năm) Tốc độ tăng trưởng kinh tế mức (%) tăng thêm sản lượng GNP, GDP, GNP/người hay GDP/người năm so với năm trước hay giai đoạn so với giai đoạn trước Với nghĩa vậy, tăng trưởng kinh tế mục tiêu theo đuổi quốc gia, kinh tế trước yêu cầu tồn phát triển Công hội Công hội khái niệm có nội dung phức tạp so với khái niệm tăng trưởng kinh tế Công hội, hiểu theo nghĩa chung nhất, ngang mối quan hệ người với người, dựa nguyên tắc thống nghĩa vụ quyền lợi, cống hiến hưởng thụ Từng thành viên hội gắn bó với cộng đồng hội lĩnh vực: trị, kinh tế, văn hóa, hội thơng qua cống hiến theo khả trí tuệ, sức lực cho phát triển hội hội bù đắp, chăm sóc trở lại cách tương xứng, khơng có tương xứng bất cơng Với cách hiểu công hội vậy, việc định lượng mức độ thực công hội mang tính tương đối, khơng phản ánh trình độ phát triển kinh tế, trị, lịch sử, văn hóa nước, mà thể quan điểm, cách nhìn nhóm chủ thể Ngày nay, giới, người ta nhìn nhận đánh giá mức độ thực công hội trước hết qua số thu nhập Ngoài ra, số thể mức độ thỏa mãn nhu cầu người, mức tối thiểu dinh dưỡng, sức khỏe, mức sống, nhà điều kiện khác đảm bảo phát triển cá nhân yếu tố quan trọng Gần đây, Liên hợp quốc đưa số phát triển người (HDI) sử dụng phổ biến để đánh giá phát triển đất nước Chỉ số tính tốn theo tiêu chí có tính bao quát, thể yếu tố quan trọng phát triển người, tuổi thọ, trí tuệ mức sống Những số cho thấy, công hội không phản ánh quan hệ trị - hội mức độ nhân văn hội, mà phần phản ánh xu hướng ổn định, bền vững kinh tế trật tự hội Đây vấn đề cần tính đến đường phát triển quốc gia Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với công hội Mục tiêu tăng trưởng kinh tế công hội đích cần hướng tới quốc gia Tuy nhiên, việc nhìn nhận mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công hội quốc gia khác khơng giống nhau; vậy, cách giải vấn đề theo xu hướng khác Có quan điểm cho rằng, tăng trưởng kinh tế yếu tố định sống đất nước; vậy, cần tập trung cho tăng trưởng kinh tế Với quan niệm vậy, nhiều quốc gia đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, song lại phải đối mặt với nhiều vấn đề hội Từ thực tế phát triển nhiều nước, chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đưa lời cảnh báo kiểu tăng trưởng kinh tế cần phải tránh Đó là: Tăng trưởng không việc làm – kiểu tăng trưởng kinh tế không mở rộng hội tạo thêm việc làm, phải làm việc nhiều có thu nhập thấp Tăng trưởng khơng lương tâm – kiểu tăng trưởng mà thành chủ yếu đem lại lợi ích cho người giàu, người nghèo hưởng ít, chí số người nghèo tăng thêm, khoảng cách giàu nghèo gia tăng Tăng trưởng khơng có tiếng nói – kiểu tăng trưởng kinh tế không kèm theo mở rộng dân chủ việc tạo thêm quyền lực, chặn đứng tiếng nói khác dập tắt đòi hỏi tham dự nhiều hội kinh tế Tăng trưởng không gốc rễ – kiểu tăng trưởng khiến cho văn hóa người trở nên khô héo Tăng trưởng không tương lai – kiểu tăng trưởnghệ phung phí nguồn lực mà hệ tương lai cần đến Ngược lại, có quan điểm cho rằng, cơng hội ước mơ người thời đại; vậy, cần đạt tới hội cơng nhanh tốt Do nơn nóng muốn có hội khơng áp bức, bất cơng, người sống tự bình đẳng, số nước bất chấp quy luật phát triển kinh tế - hội, không vào điều kiện lịch sử - cụ thể nhanh chóng tiến hành cơng hữu hóa tồn tư liệu sản xuất, thực phân phối bình quân, cào Quan niệm công hội cách cực đoan tạo thành lực cản tăng trưởng kinh tế, làm cho kinh tế nước theo mơ hình rơi vào khủng hoảng Thực tế buộc nước phải thay đổi cách nhìn trước mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với công hội theo chiều hướng khác Quan hệ tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công hội mối quan hệ có tác động qua lại, biện chứng với nhau, vừa tiền đề, vừa điều kiện Tăng trưởng kinh tế sở, điều kiện để thực tiến bộ, công hội; tăng trưởng kinh tế cao bền vững thước đo tiến công hội; tiến bộ, công hội nhân tố động lực để tăng trưởng kinh tế cao bền vững Như vậy, tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công hội yếu tố đối lập mà có quan hệ nhân với Lịch sử phát triển hội giới trải qua giai đoạn mà mối quan hệ tăng trưởng kinh tế thực tiến bộ, công hội khơng tơn trọng Có mơ hình tăng trưởng kinh tế tiêu cực gây hậu nghiêm trọng, mà thành tựu tăng trưởng chẳng thể bù đắp hậu cho phát triển hội mơi trường thiên nhiên Mặt khác, có mơ hình q coi trọng phúc lợi hội tăng trưởng kinh tế chưa đủ sức gánh vác trọng trách ấy… Những mơ hình khơng tạo động lực phát triển bền vững.Việc đánh giá, rút học kinh nghiệm từ mơ hình ấy, khiến giới hướng đến phát triển hài hòa, cân đối, coi trọng mối quan hệ tăng trưởng kinh tế thực tiến bộ, công hội Tiến công quan hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế hai khía cạnh: vừa động lực, vừa thành tăng trưởng kinh tế, thể phân phối thành tăng trưởng Tăng trưởng kinh tế tạo sở điều kiện vật chất để thực tiến công hội Tiến bộ, công hội động lực mục tiêu tăng trưởng kinh tế Không đảm bảo tiến độ, công hội gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn Giải pháp cho tăng trưởng kinh tế công bâng hội nước ta Ở nước ta, năm đổi mới, đường lối Đảng sách Nhà nước thể quan điểm mới, sâu sắc toàn diện việc giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với công hội Điều phản ánh cách quán văn kiện lớn Đảng sách phát triển kinh tế - hội đất nước suốt thời kỳ đổi Một số văn kiện lớn Đảng, Nghị Hội nghị Trung ương khóa VII (6-1993) phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thơn; Nghị Hội nghị Trung ương khóa VII (7-1994) cơng nghiệp hóa, đại hóa khẳng định lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững; động viên toàn dân cần, kiệm để xây dựng đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân; phát huy văn hóa, giáo dục; thực tiến cơng hội; bảo vệ môi trường… Đại hội VIII Đảng đánh dấu bước phát triển đạo vấn đề Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: "Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến hội công hội bước suốt q trình phát triển Cơng hội phải thể khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn khâu phân phối kết sản xuất, việc tạo điều kiện cho người có hội phát triển sử dụng tốt lực mình" Đến Hội nghị Trung ương khóa VIII, Đảng ta nhấn mạnh rằng, phát triển kinh tế phải đôi với thực công hội, thu hẹp khoảng cách thành thị nông thôn, nông thôn với nông thôn, thành thị với thành thị, tầng lớp hội Đường lối đắn tiếp tục Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Đại hội lần thứ IX: "… phát triển nhanh, có hiệu bền vững; tăng trưởng kinh tế liền với phát triển văn hoá, bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân, thực tiến công hội, bảo vệ cải thiện môi trường" Đến Đại hội lần thứ X, vấn đề Đảng ta bổ sung phát triển bước quan trọng, cụ thể là: "Kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu hội phạm vi nước, lĩnh vực, địa phương; thực tiến công hội bước sách phát triển, thực tốt sách hội sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ bền vững cho phát triển kinh tế - hội Tập trung giải vấn đề hội xúc" Tư tưởng đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế - hội đất nước năm 2006 - 2010 là: "Phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển tồn diện người, thực dân chủ, tiến công hội, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống, khuyến khích làm giàu hợp pháp đơi với xóa đói, giảm nghèo Từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển vùng" Tựu trung lại, khái quát quan điểm đạo Đảng vấn đề số điểm sau: Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế công hội vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển hội Trong kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, việc thực công hội phải tạo động lực để tăng trưởng kinh tế khơng phải ngun nhân kìm hãm tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế vừa mục tiêu, vừa phương tiện để giải vấn đề hội Khơng thể có cơng hội sở kinh tế phát triển, có kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu bền vững hội mà người ốm yếu thể chất, trình độ dân trí thấp phận đáng kể lực lượng lao động chưa đào tạo, thất nghiệp, nghèo đói Ngay điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, thống tăng trưởng kinh tế với công hội đòi hỏi khách quan, tất yếu.Trong điều kiện đất nước nhiều khó khăn, lực lượng sản xuất thấp kém, không đồng đều, cấu dân số đông, việc giải vấn đề hội, thực công hội nước ta phải tính đến mục tiêu phát triển kinh tế Để công hội có nội dung thực chất tạo động lực phát triển kinh tế, cần dứt khoát từ bỏ phương thức phân phối bình quân, cào bằng, bao cấp; khắc phục tâm lý ỷ lại, trơng chờ vào nhà nước; xố bỏ lối quản lý xin - cho Chẳng hạn, chiến lược xóa đói giảm nghèo nước ta, mặt, cần tăng cường hỗ trợ nhà nước tổ chức hội chương trình xóa đói giảm nghèo; mặt khác, cần tăng cường hoạt động giám sát, định hướng, tổ chức giúp người dân thoát nghèo cách vững theo kiểu "dạy người dân cách tự câu lấy cá cho mình" Thứ hai, để cơng hội trở thành động lực phát triển kinh tế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, cần phải gắn quyền lợi với nghĩa vụ, cống hiến với hưởng thụ.C.Mác rõ, công thể yêu cầu bình đẳng quan hệ cống hiến hưởng thụ, nghĩa vụ quyền lợi Điều có nghĩa người khác cống hiến ngang hưởng thụ Nói cách khác, hội đối xử ngang với người có đóng góp Mức độ hưởng thụ cải hội xác định dựa cống hiến họ hội Công hội cần hiểu để tránh lặp lại lối phân phối bình quân chủ nghĩa mà thực chất cào bằng, không công xuất nước ta thời kỳ trước đổi Cách nhìn nhận giải vấn đề công hội nhằm khuyến khích người đóng góp nhiều cho hội, tức tạo nên động lực thúc đẩy phát triển hội Với quan điểm chung đó, việc phân phối lĩnh vực kinh tế chủ yếu dựa vào kết lao động, hiệu kinh tế; đồng thời, theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác Mặt khác, đóng góp khác khơng phải hoạt động kinh tế, cống hiến lĩnh vực văn hóa, hội, y tế, giáo dục, cần phải tính đến nhằm bảo đảm cho người lao động hưởng lợi ích tương xứng, Nhiều người đóng góp sức lực, trí tuệ hy sinh xương máu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thi hành nhiệm vụ hội phải hội bù đắp cách thoả đáng Giải vấn đề không dừng mức độ đạo lý, mà phải mang tính pháp lý, hội thừa nhận Ngồi ra, Đảng ta chủ trương rằng, để có cơng hội, cần thiết lập bảo đảm công việc tiếp cận nguồn lực hội, nguồn vốn, tài nguyên, thông tin, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, chăm sóc y tế hội tìm kiếm thị trường việc làm Thứ ba, thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế công hội phạm vi nước, lĩnh vực, địa phương bước sách phát triển.Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X cụ thể hóa tinh thần lĩnh vực Về kinh tế, Đảng ta chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để người dân làm giàu theo luật pháp, tạo hội để hộ nghèo đói nghèo cách bền vững, khắc phục tình trạng bao cấp, tư tưởng ỷ lại; tiếp tục cải cách sách tiền lương Về mặt y tế, tạo hội thuận lợi cho người dân bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe, xây dựng hồn thiện sách trợ cấp, bảo hiểm y tế cho đối tượng sách người nghèo khám chữa bệnh, trọng triển khai dịch vụ y tế công nghệ cao, khuyến khích phát triển đa dạng dịch vụ y tế ngồi cơng lập Về giải vấn đề hội, thực đa dạng hóa loại hình cứu trợ hội, hồn chỉnh hệ thống sách bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu, đổi chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng Trên lĩnh vực, 10 địa phương phải chủ động đề thực bước đi, mục tiêu giải pháp cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế vùng, miền Thứ tư, bảo đảm thống tăng trưởng kinh tế thực công hội nhằm phát triển hội mà trung tâm phát triển người, phát huy nhân tố người.Con người khơng mục tiêu, mà động lực để phát triển hội Xây dựng hội để phát triển người toàn diện; ngược lại, số nguồn lực để xây dựng hội mới, người vốn quý Trong thời đại ngày nay, muốn tăng trưởng kinh tế phải quan tâm giải vấn đề công hội, tạo điều kiện cho người phát huy lực hưởng thụ xứng đáng thành Tại Đại hội lần thứ X, Đảng ta nhấn mạnh việc thực tiêu GDP phải gắn với tiêu HDI suốt q trình phát triển sách hội Như vậy, nói, tăng cường đầu tư cho người sở để thực tăng trưởng kinh tế bền vững giải vấn đề hội cách có hiệu quả, thiết thực Thứ năm, phát huy vai trò nhà nước, đẩy mạnh hội hóa hoạt động hội nhân tố đảm bảo kết hợp tăng trưởng kinh tế với công hội.Công hội vấn đề quan hệ lợi ích, lấy tăng trưởng kinh tế làm tiền đề, hệ trực tiếp tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế tác động đến việc phân phối lợi ích thơng qua khâu trung gian; đó, trước hết phải kể đến chế kinh tế sách hội nhà nước Thị trường góp phần thực công hội theo cách thức riêng nó, cụ thể cách phân phối lợi nhuận theo quy luật thị trường Theo đó, người có đóng góp nhiều hưởng lợi nhiều, giỏi thắng thua nhờ vậy, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, quan điểm quán Đảng ta phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Như vậy, việc phân phối thu nhập thực không theo lao động, mà theo mức độ đóng góp nguồn lực khác, vốn, tài sản, đất đai vào tăng trưởng kinh tế, phân phối thu nhập theo lao động hình thức phân phối chủ yếu, coi công Tuy vậy, thị trường chưa hồn hảo, có độc quyền, có cạnh tranh bất bình đẳng nguyên tắc phân phối thị trường chưa phải cơng Ngồi ra, nay, nước ta, nhiều đối tượng có khiếm khuyết sức khỏe, lực, trí tuệ, nhiều khu vực dân cư vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa kinh tế hàng hóa chưa phát triển… mà phân phối thị trường không đến Trong điều kiện vậy, điều tiết “bàn tay hữu hình” - Nhà nước can thiệp cần thiết, bảo đảm cho tất người hưởng thụ tương xứng với cống hiến họ cho hội nhiều lĩnh vực mà thị trường không làm Vì vậy, tăng cường vai trò nhà nước việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công hội xu hướng tất yếu, biện pháp đặc biệt quan trọng Bên cạnh đó, Đảng ta đạo tích cực đẩy mạnh hội hóa giáo dục, y tế dịch vụ 11 công cộng khác với phương châm không bao cấp tràn lan khơng mục tiêu lợi nhuận Vấn đề đảm bảo cơng bình đẳng nhiều đặt cho Nhà nước trọng trách phải điều tiết số lĩnh vực sau: Tạo hội thuận lợi cho người, người nghèo quyền sở hữu hay chiếm hữu sử dụng yếu tố sản xuất, gọi “các tài sản sinh lời” Điều tiết giảm thu nhập tầng lớp dân cư giàu có Điều tiết tăng thu nhập cho tầng lớp người nghèo, yếu Nhà nước dùng ngân sách để hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật thông qua chương trình kinh tế - hội, quỹ trợ cấp, tín dụng ưu đãi… Ngồi vận động nhân dân góp quỹ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vùng gặp thiên tai Điều tiết giá cả, quan hệ cung cầu thị trường, nhằm đảm bảo ổn định sản xuất mức sống người có thu nhập thấp Mở rộng đa dạng hệ thống bảo hiểm Bên cạnh giải pháp cần quan tâm vấn đề cải cách hành nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đội ngũ cán Đảng Chính quyền Cải cách hành chính, lành mạnh hóa máy nhà nước, ngăn ngừa nghiêm trị hành vi tiêu cực, nạn tham nhũng, đầu cơ, buôn lậu, lừa đảo, hối lộ công chức nhà nước với đại gia giàu có… biện pháp cần thiết hữu hiêu để nâng cao vai trò Đảng Nhà nước việc giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công hội Thực đồng giải pháp tạo hài hòa mối quan hệ tăng trưởng kinh tế thực tiến bộ, công bằng, hội, tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững đất nước 12 Kết luận Tăng trưởng kinh công hội mối quan hệ q trình phát triển Có thể nói thực chất quan điểm phát triển đại tăng trưởng kinh tế liền với công hội Tăng trưởng điều kiện tiên quyết, quan trọng phát triển, tự khơng đưa đến phát triển Phát triển có tăng trưởng kinh tế tạo chuyển biến cấu kinh tế cấu trúc hội, người dân hưởng thành tăng trưởng nhờ phát triển cac nhân Cơng hội đạt điều kiện cá nhân có điều kiện tham gia vào hoạt động cộng đồng Tuy nhiên, thực tế, có khác biệt điều kiện tùy theo giai đoạn lịch sử, điều kiện sinh sống, tố chất cá nhân Do đó, cơng hội ln thể xu hướng trạng thái thực Trên thực tế, người ta giảm bất bình đẳng bất cơng chưa thể đạt công tuyệt đối Quan hệ tăng trưởng kinh tế công hội phai hiểu mức độ giảm bất bình đẳng đạt với tăng trưởng Quan hệ tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công hội mối quan hệ có tác động qua lại, biện chứng với nhau, vừa tiền đề, vừa điều kiện Tăng trưởng kinh tế sở, điều kiện để thực tiến bộ, công hội; tăng trưởng kinh tế cao bền vững thước đo tiến công hội; tiến bộ, công hội nhân tố động lực để tăng trưởng kinh tế cao bền vững Như vậy, tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công hội yếu tố đối lập mà có quan hệ nhân với Thực giải pháp làm cân mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công hội giúp đất nước lên phát triển bền vững 13 Danh mục tài liệu tham khảo Bộ giáo dục đào tạo (2010), Giáo trình Những ngun lí chủ nghĩa Mác – Lênin, Nhà xuất trị quốc gia Bộ giáo dục đào tạo (2005), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nhà xuất trị quốc gia Bùi Đình Phong, Nguyễn Tuyết Hạnh (7/12/2012), Giải mối quan tăng trưởng kinh tế thực tiến bộ, công hội nước ta nay, Tạp chí Phát triển nhân lực số 29, trang 13 Hoàng Đức Thân (27/3/2010), Gắn kết tăng trưởng kinh tế thực tiến bộ, công hội nước ta, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx? distribution=2196&print=true 14 ... nguyên lý mối liên hệ phổ biến Nguyên lý mối liên hệ phổ biến 2.1 Khái niệm mối liên hệ phổ biến Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật, tượng... kết hợp tăng trưởng kinh tế với công xã hội .Công xã hội vấn đề quan hệ lợi ích, lấy tăng trưởng kinh tế làm tiền đề, hệ trực tiếp tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế tác động đến việc phân phối... tồn mối liên hệ đặc thù, vừa tồn mối liên hệ phổ biến phạm vi định Đồng thời tồn mối liên hệ phổ biến nhất, mối liên hệ đặc thù thể mối liên hệ phổ biến điều kiện định Toàn mối liên hệ đặc thù phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, Phần 2. Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, Giải pháp cho tăng trưởng kinh tế và công bâng xã hội ở nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay