Mau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuật

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:55

Mau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtMau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuậtv BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI _ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÊN ĐỀ TÀI CHUYÊN NGÀNH: Mã số : Học viên Lớp Giáo viên hướng dẫn : : : Năm 201… ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: Tel: Mail: Chuyên ngành: Lớp: - khoá Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải Giáo viên hướng dẫn: Tel: Mail: Tên đề tài: Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài II Mục tiêu nghiên cứu đề tài III Đối tượng nghiên cứu IV Phạm vi nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu VI Kết cấu luận văn: (Nêu tên chương) NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Chương 1: 1.1 1.2 1.3 Chương 2: 2.1 2.2 2.3 Chương 3: 3.1 3.2 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VII Dự kiến tiến độ thực Luận văn dự kiến hoàn thành khoảng tháng (25 tuần) kể từ định giao đề tài Cụ thể sau: TT TIẾN ĐỘ (tuần) CHƯƠNG MỤC Chương I Chương II Chương III phần Kết luận, kiến nghị Hoàn thiện Luận văn Tổng cộng (Ghi chú: Quá thời hạn nêu mà chưa hoàn thành luận văn, học viên phải đến trường để làm thủ tục gia hạn theo quy định) VIII Tài liệu tham khảo Giáo viên hướng dẫn Bộ môn Trưởng môn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... văn: (Nêu tên chương) NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Chương 1: 1. 1 1. 2 1. 3 Chương 2: 2 .1 2.2 2.3 Chương 3: 3 .1 3.2 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VII Dự kiến tiến độ...Năm 2 01 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: Tel: Mail: Chuyên ngành: Lớp: - khoá Cơ sở đào tạo:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Mau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay