QUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOC

10 27 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:55

Mau de cuong luận văn thạc sĩ kỹ thuật QUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOCQUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOC QUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.1 Nội dung bố cục luận văn 1.1.1 Soạn thảo văn Luận văn sử dụng chữ VnTime (Times New Roman) 13 14 hệ soạn thảo Winword tương đương, trình bày mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm); mật độ chữ bình thường, khơng nén kéo dãn khoảng cách chữ; dãn dòng đặt chế độ 1.5 Lines; lề 3,5 cm, lề cm; lề trái 3,5 cm, lề phải cm Số trang đánh giữa, phía đầu trang giấy Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bầy theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang, nên hạn chế trình bầy theo cách 1.1.2 Tiểu mục Các tiểu mục Luận văn trình bày đánh số thành nhóm chữ số, nhiều gồm bốn chữ số với số thứ số chương (ví dụ: 2.1.2.1 tiểu mục nhóm tiểu mục mục chương 2) Tại nhóm tiểu mục phải có hai tiểu mục, nghĩa khơng thể có tiểu mục 2.1.1 mà khơng có tiểu mục 2.1.2 1.1.3 Bảng biểu, hình vẽ, phương trình Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 2.4 có nghĩa hình thứ chương 2) Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải trích dẫn đầy đủ (ví dụ: “Nguồn: Bộ Tài 1996”) Nguồn trích dẫn phải liệt kê xác danh mục Tài liệu tham khảo Đầu đề bảng biểu ghi phía bảng, đầu đề hình vẽ ghi phía hình Thơng thường, bảng ngắn đồ thị nhỏ phải liền với phần nội dung đề cập tới bảng đồ thị lần thứ Các bảng dài để trang riêng phải phần nội dung đề cập tới bảng lần 2 Các bảng rộng nên trình bầy theo chiều đứng dài 297 mm trang giấy, chiều rộng trang giấy 210 mm Chú ý gấp trang giấy minh hoạ hình cho số đầu đề hình vẽ bảng nhìn thấy mà không cần mở rộng tờ giấy Cách làm giúp để tránh bị đóng vào gáy Luận văn phần mép gấp bên xén rời phần mép gấp bên Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng bảng rộng Hình 1: Cách gấp trang giấy rộng 210 mm Đối với trang giấy có chiều đứng 297 mm (bản đồ, vẽ ) để phong bì cứng đính bên bìa sau Luận văn Trong Luận văn, hình vẽ phải vẽ mực đen để chụp lại; có đánh số ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải cỡ chữ sử dụng văn luận văn Khi đề cập đến bảng biểu hình vẽ phải nêu rõ số hình bảng biểu (ví dụ: “ nêu bảng 2.1” xem hình 2.1" mà khơng viết “ nêu bảng đây” “trong đồ thị X Y sau” ) Việc trình bày phương trình tốn học dòng đơn dòng kép tuỳ ý, nhiên phải thống toàn Luận văn Khi ký hiệu xuất lần phải giải thích đơn vị tính phải kèm phương trình có ký hiệu Nếu cần thiết, danh mục tất ký hiệu, chữ viết tắt nghĩa chúng cần liệt kê để phần đầu Luận văn Tất phương trình cần đánh số để ngoặc đơn đặt bên phía lề phải Nếu nhóm phương trình mang số số để ngoặc, phương trình nhóm phương trình (1.1) đánh số (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3) 3 1.1.4 Viết tắt Không lạm dụng việc viết tắt Luận văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần Luận văn Không viết tắt cụm từ dài, mệnh đề; khơng viết tắt cụm từ xuất Luận văn Nếu cần viết tắt từ, thuật ngữ, tên quan, tổ chức viết tắt sau lần viết thứ có kèm theo chữ viết tắt ngoặc đơn Nếu Luận văn có nhiều chữ viết tắt phải có bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) phần đầu Luận văn 1.1.5 Tài liệu tham khảo cách trích dẫn Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý khơng phải riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo Luận văn Nếu khơng có điều kiện tiếp cận tài liệu gốc mà phải trích dẫn thơng qua tài liệu khác phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc khơng liệt kê danh mục Tài liệu tham khảo Luận văn Khi cần trích dẫn đoạn hai câu bốn dòng đánh máy sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu kết thúc phần trích dẫn Nếu cần trích dẫn dài phải tách phần thành đoạn riêng khỏi phần nội dung trình bầy, với lề trái lùi vào thêm cm Trong trường hợp mở đầu kết thúc đoạn trích sử dụng dấu ngoặc kép Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo xếp theo ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật) Tài liệu tham khảo: Tác giả người Việt Nam xếp theo thứ tự ABC theo tên; Tác giả người nước xếp thứ tự ABC theo họ theo thông lệ nước Việc trích dẫn theo số thứ tự tài liệu danh mục tài liệu tham khảo đặt ngoặc vng, cần có số trang (ví dụ: [15, tr.314-315]) Đối với phần trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số tài liệu đặt độc lập ngoặc vng, theo thứ tự tăng dần (ví dụ: [19], [25], [41], [45]) 4 1.1.6 Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo xếp riêng theo ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật ) Các tài liệu tiếng nước phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể tài liệu tiếng Trung, Nhật (đối với tài liệu ngơn ngữ người biết thêm phần dịch tiếng Việt kèm theo tài liệu) Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ nước: + Tác giả người nước : Xếp thứ tự ABC theo Họ + Tác giả người Việt Nam : xếp thứ tự ABC theo Tên giữ nguyên thứ tự thông thường tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ + Tài liệu khơng có tên tác giả xếp theo thứ tự ABC từ đầu tên quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục Đào tạo xếp vào vần B Tài liệu tham khảo sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ thông tin sau: - tên tác giả quan ban hành (khơng có dấu ngăn cách) - (năm xuất bản), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) - tên sách, luận án báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) - nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) - nơi xuất (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) Tài liệu tham khảo báo tạp chí, sách phải ghi đầy dủ thông tin sau: - tên tác giả (khơng có dấu ngăn cách) - (năm cơng bố), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) - “tên báo”, (đặt ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) - tên tạp chí tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) - tập (không có dấu ngăn cách) - (số), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) - số trang (gạch ngang hai chữ số, dấu chấm kết thúc) Cần ý chi tiết trình bày nêu Nếu tài liệu dài dòng nên trình bày cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ 1cm để phần tài liệu tham khảo rõ ràng dễ theo dõi VÍ DỤ VỀ SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO ( Phông chữ cỡ chữ trang soạn thảo luận án) Tiếng Việt Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr 10-16 Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cao tổng kết năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến- Cơ sở lý luận ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát đánh giá số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt nam, Hà Nội 23 Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán điều trị bệnh , Luận án Tiến sỹ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội Tiếng Anh 28 Boulding, K.E (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London 29 Anderson, J.E (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75 (1), pp 178-90 30 Institute of Economics (1988), Analysis of expenditure Pattern of urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economic Research Report, Hanoi 6 31 Borkakati R.P., Virmani S.S (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp 1-7 32 Burton G.W (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)”, agronomic Journal 50, pp 230-231 33 Central Statistical oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing 34 FAO (1971), agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol II Rome 1.2 Phụ lục luận văn Phần bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh hoạ bổ trợ cho nội dung luận văn số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh Nếu luận văn sử dụng câu trả lời cho câu hỏi câu hỏi mẫu phải đưa vào phần Phụ lục dạng nguyên dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; khơng tóm tắt sửa đổi Các tính tốn mẫu trình bầy tóm tắt bảng biểu cần nêu Phụ lục luận văn Phụ lục không dày phần luận văn Hình ví dụ minh hoạ bố cục luận văn qua trang Mục lục 7 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) Danh mục bảng (nếu có) Danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có) MỞ ĐẦU Chương 1- 1.1 1.2 Chương 2- 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC (nếu có) Hình Ví dụ trang Mục lục Mẫu Lý lịch khoa học học viên cao học LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Quê quán: Dân tộc: Chức vụ, đơn vị công tác: Địa liên lạc: Điện thoại di động: Điện thoại nhà riêng: E-mail: II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Đào tạo đại học: Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo: Nơi học: Ngành học: Tên đồ án, luận án môn thi tốt nghiệp: Người hướng dẫn: Bằng tốt nghiệp loại: Đào tạo trình độ thạc sĩ: Điểm trung bình mơn học: Tên đề tài: Người hướng dẫn: Trình độ ngoại ngữ: III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: Thời gian Từ… đến… … Nơi công tác Công việc đảm nhiệm IV CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ: … … Ngày tháng năm Người khai ký tên Phụ lục 6: MẪU BÌA VÀ GÁY LUẬN VĂN CÓ IN CHỮ NHŨ Khổ 210x297 mm (Gáy) (Họ tên học viên) * LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬTNgành: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Họ tên học viên) (TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN) LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT (năm-20 ) TP Hồ Chí Minh (năm) 10 MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Họ tên học viên) (TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN) Chuyên ngành : Mã số : LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TP Hồ Chí Minh (năm) ... LUẬN VĂN) LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT (năm-20 ) TP Hồ Chí Minh (năm) 10 MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN VĂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Họ tên học viên) (TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN)... VÀ GÁY LUẬN VĂN CĨ IN CHỮ NHŨ Khổ 210x297 mm (Gáy) (Họ tên học viên) * LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬTNgành: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Họ tên học viên) (TÊN ĐỀ TÀI LUẬN... khơng tóm tắt sửa đổi Các tính tốn mẫu trình bầy tóm tắt bảng biểu cần nêu Phụ lục luận văn Phụ lục khơng dày phần luận văn Hình ví dụ minh hoạ bố cục luận văn qua trang Mục lục 7 MỤC LỤC Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOC, QUY TRÌNH VÀ QUY CÁCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ .DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay