KIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦU

32 9 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:37

KIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦUKIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦU Tính bê tong bị đáy kiêng đỡ Thông số tính toán Vận tốc nước chảy v = 3,20 m/s Cao độ mực nước thi công + 1,50 Cao độ mặt đất tự nhiên - 10,48 Trọng lượng riêng cđa n­íc gn = 1,00 T/m Sè l­ỵng cäc khoan nhåi n = 10,00 cäc §­êng kÝnh cäc khoan nhåi d = 1,50 m Đường kính ống vách d = 1,60 m kiểm toán Giai đoạn 1: trước đổ bê tông bệ trụ, hút nước toàn thùng chụp vây Tính toán bê tông bị đáy Cao độ đáy bê tông bị đáy - 3,00 Chiều cao bê tông bị đáy hbd = 2,00 m Chiều rộng bê tông bị đáy a = 8,50 m Chiều dài bê tông bị đáy b = 22,00 m Trọng lượng riêng bê tông bịt đáy gbd = 2,30 T/m Diện tích bê tông bị đáy Fbd = 166,89 m Kiểm toán bê tông bị đáy theo ®iỊu kiƯn chèng ®Èy nỉi §iỊu kiƯn K.Pdn < P Trong ®ã K.Pdn = gn.F.H.K = 1126,53 T HƯ sè an toàn K = 1,50 H: chiều sâu cột nước, tính từ đáy lớp bê tông bị đáy đến mực nước thi công (m) H = 4,50 m Trong P = P1 + P2 + P3 = 1139,57 T P1: trọng lượng toàn thùng chụp P1 = 20,00 T P2: trọng lượng bê tông bị đáy P2 = gbt.hbd.Fbd = 767,71 T P3: lực ma sát cọc công trình với bê tông bị đáy T P3 = n.f.Ftx.hbd = 351,86 n: sè cäc cña công trình nằm bê tông bịt đáy n = 10 cọc Ftx: diện tích tiếp xúc mặt bên cọc với bê tông bị đáy Ftx = 5,03 m fl: lực ma thép bê tông bị đáy fl = 3,50 T/m Kết luận Pdn =1126,53 T
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦU, KIEM TOAN VÁN KHUÔN TRỤ KHI THI CÔNG CẦU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay