LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOC

127 14 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:32

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCLUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOCV LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả nhận nhiều giúp đỡ quý Thầy, Cô giáo hướng dẫn, Đồng nghiệp Cơ quan liên quan Lời đầu tiên, tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Quốc Hùng – Bộ môn Cầu Hầm - Trường Đại học Giao thông Vận tải tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn; Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q Thầy, Cơ giáo mơn Cầu Hầm Khoa Cơng trình - Trường Đại học Giao thông Vận tải tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập, làm sở cho q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tác giả xin cảm ơn tập thể Ban giám hiệu, Phòng đào tạo đại học sau đại học - Trường Đại học Giao thông Vận tải giúp đỡ, tạo điều kiện học tập, nghiên cứu để khóa học Cao học K21-1 hoàn thành Và chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Cơ quan, Gia đình Bạn bè suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn; Trong khn khổ luận án Thạc sỹ khoa học kỹ thuật với vốn thời gian hạn chế trình độ thân hạn hẹp chắn chưa đáp ứng cách đầy đủ vấn đề đặt Tác giả xin chân thành cảm ơn tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ giáo, bạn Học viên Đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Nguyễn Vỹ Trang năm 2015 MỤC LỤC LỚI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………….1 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC DẠNG KẾT CẤU THÉP LIÊN HỢP I Đặc điểm cầu liên hợp thép – BTCT Error! Bookmark not defined Khái niệm cầu liên hợp thép – BTCT Error! Bookmark not defined.6 Đặc điểm cầu liên hợp thép – BTCT Error! Bookmark not defined.7 Các dạng cầu liên hợp thép – BTCT Error! Bookmark not defined.9 3.1.Dầm thép chữ I bụng đặc Error! Bookmark not defined.9 3.2.Dầm thép chữ I bụng rỗng Error! Bookmark not defined.10 3.3.Dầm thép chữ I bụng lƣợn sóng Error! Bookmark not defined.11 3.4.Dầm thép hộp đơn (1 hộp) Error! Bookmark not defined.14 3.5.Dầm thép hộp đôi (2 hộp) Error! Bookmark not defined.17 3.6.Dầm thép hộp trực hƣớng (Bản thép dƣới BTCT) Error! Bookmark not defined.20 3.7.Dầm thép liên hợp BTCT Error! Bookmark not defined.21 II Các phận chủ yếu nhịp cầu liên hợp thép – BTCT Error! Bookmark not defined.23 Bản mặt cầu Error! Bookmark not defined.23 Dầm thép Error! Bookmark not defined.24 Neo liên kết Error! Bookmark not defined.26 Hệ liên kết dọc, ngang Error! Bookmark not defined.28 III Các yêu cầu nhịp cầu liên hợp thép – BTCT Error! Bookmark not defined.30 Bản mặt cầu Error! Bookmark not defined.23 Yêu cầu cấu tạo Error! Bookmark not defined.33 Yêu cầu bê tông Error! Bookmark not defined.37 Nhận xét chương Error! Bookmark not defined.40 CHƢƠNG 2: CƠ SỚ THUYẾT ĐỂ TÍNH TỐN CẦU DẦM LIÊN HỢP Error! Bookmark not defined.41 Phân tích đặc điểm cấu tạo mặt cắt cầu dầm liên hợp Error! Bookmark not defined.41 a Cấu tạo dầm liên hợp dạng I Error! Bookmark not defined.41 b Bố trí dầm liên hợp dạng I Error! Bookmark not defined.42 c Ƣu nhƣợc điểm phạm vi sử dụng cầu thép liên hợp dạng I Error! Bookmark not defined.46 Sự làm việc chung hai loại vật liệu dầm thép liên hợp dạng I Error! Bookmark not defined.47 a Khả tính tốn liên kết truyền thống Error! Bookmark not defined.48 Trang b Liên kết hoàn toàn liên kết khơng hồn tồn Error! Bookmark not defined.49 Ảnh hƣởng nhiệt độ co ngót nội lực dầm liên hợp Error! Bookmark not defined.51 a Do thay đổi nhiệt độ Error! Bookmark not defined.51 b Do co ngót bê tơng Error! Bookmark not defined.54 c Tổ hợp ứng suất Error! Bookmark not defined.54 Các nội dung tính tốn tiết diện liên hợp Error! Bookmark not defined.55 4.1 Phƣơng pháp thiết kế cầu liên hợp thép – BTCT theo 22TCN272-05 Error! Bookmark not defined.55 4.2 Kiểm toán cầu liên hợp thép – BTCT Error! Bookmark not defined.62 4.3 Điều chỉnh nội lực Error! Bookmark not defined.74 Nhận xét chương Error! Bookmark not defined.81 CHƢƠNG 3: THUYẾT TỐI ƢU VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC THIẾT KẾ CẦU DẦM LIÊN HỢP Error! Bookmark not defined.82 Khái niệm chung Error! Bookmark not defined.82 Nguyên hoạt động thuật toán PSO Error! Bookmark not defined.84 Cơng thức tính tốn thuật toán PSO Error! Bookmark not defined.88 Thuật toán tối ƣu bày đàn (PSO) matlab Error! Bookmark not defined.91 Kỹ thuật xử tốn có ràng buộc Error! Bookmark not defined.93 a Phƣơng pháp cho trƣớc lời giải khả nghiệm Error! Bookmark not defined.94 b Phƣơng pháp sử dụng hàm phạt Error! Bookmark not defined.95 c Phƣơng pháp loại bỏ dần lời giải không khả nghiệm Error! Bookmark not defined.97 Nhận xét chương Error! Bookmark not defined.98 CHƢƠNG 4: XÁC ĐỊNH KÍCH THƢỚC HỢP MCN CẦU DẦM LIÊN HỢP THEO THUYẾT TỐI ƢU 99 Xác định hàm mục tiêu Error! Bookmark not defined.99 a Hàm mục tiêu Error! Bookmark not defined.99 b Các điều kiện ràng buộc Error! Bookmark not defined.100 Xác định trọng lƣợng thép theo khoảng cách dầm chủ, theo chiều dày mặt cầu, theo chiều cao dầm chủ Error! Bookmark not defined.101 a Tính diện tích tiết diện liên hợp Error! Bookmark not defined.102 b Thay đổi đôi số Error! Bookmark not defined.106 c Tìm giá trị cuối Error! Bookmark not defined.106 Kết tốn ví dụ Error! Bookmark not defined.107 Nhận xét chương Error! Bookmark not defined.115 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12416 TÀI LIỆU THAM KHẢO 12719 Trang PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, tình trạng ùn tắc giao thơng đô thị lớn nƣớc ta ngày tăng, rõ hai thành phố lớn Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Việc chống ùn tắc giao thông việc làm cấp bách đặc biệt nút giao lớn Bên cạnh nhiều phƣơng án đƣợc thực nhƣ: mở rộng đƣờng, bố trí đèn tín hiệu giao thơng, phân khơng mang lại hiệu đáng kể giải pháp xây dựng cầu vƣợt (cầu vƣợt giao thông cầu vƣợt bộ) phát huy tác dụng việc giải giao thông đô thị Cầu vƣợt nhẹ đƣợc nhiều nƣớc giới sử dụng, thƣờng có kết cấu phần dầm thép kết cấu móng cọc cọc đúc sẵn thi công theo công nghệ ép cọc vít thi cơng theo cơng nghệ ép xoắn, số lƣợng cọc ít, thi cơng nhanh đặc biệt không gây tiếng ồn rung động ảnh hƣởng đến ngƣời dân sinh sống xung quanh Vì vậy, việc nghiên cứu áp dụng dạng kết cấu nhịp thi công lắp ghép nhanh, hạn chế đƣợc tĩnh không, giảm ảnh hƣởng q trình thi cơng, giá thành rẻ điều cần thiết việc giải tốn ùn tắc giao thơng đặc biệt nút giao lớn Xuất phát từ quan điểm đó, với khuôn khổ luận văn tốt nghiệp cao học với hƣớng dẫn tận tình Thầy TS.Nguyễn Quốc Hùng, Học viên mạnh dạn chọn đề tài: " Lựa chọn thơng số kích thước hợp kết cấu nhịp cầu dầm liên hợp giản đơn cho cầu vượt nút giao." Các vấn đề nghiên cứu luận văn bao gồm: - Giới thiệu tổng quan dạng kết cấu dầm liên hợp thép – BTCT áp dụng trên giới Việt Nam - Phân tích, đánh giá dạng kết cấu dầm liên hợp thép – BTCT - Nghiên cứu ứng dụng dạng kết cấu dầm liên hợp thép – BTCT cho cầu vƣợt nút giao Thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá tiêu kinh tế, kỹ thuật phƣơng án kết cấu nhịp.Đề tài dừng mức độ phân tích dạng kết cấu điển hình là: cầu dầm thép liên hợp giản đơn đƣợc áp dụng cho nút giao thông Trang Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu làm việc tính tốn dầm liên hợp, đặc biệt dầm thép dầm liên hợp thép – bê tông (bê tông cốt thép) - Nghiên cứu lựa chọn thông số tiết diện liên hợp hình dạng dầm thép, cƣờng độ vật liệu thép bê tơng để có đƣợc tiết diện dầm thép LH-BTCT hợp theo tiêu chí giảm trọng lƣợng thép nhƣng đảm bảo khả chịu lực Đối tƣợng nghiên cứu Các dạng kết cấu nhịp cầu dầm liên hợp thép – BTCT giản đơn Phạm vi nghiên cứu Kết cấu nhịp cầu thép liên hợp dạng I giản đơn liên hợp với bêtông mặt cầu lắp ghép, chiều cao dầm chủ từ 390÷1200mm, chiều dài nhịp từ 15÷40m Luận văn đề cập đến việc tính tốn dầm LHT-BTCT đồ đơn giản, với tải trọng sử dụng thẳng đứng, liên kết bê tông cốt thép với dầm thép liên kết hoàn toàn Từ đó, lựa chọn tiết diện hợp hóa tiết diện dầm cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp, xét giai đoạn sử dụng, không xét đến tốn giai đoạn thi cơng Phƣơng pháp nghiên cứu Giới thiệu chi tiết dạng kết cấu nhịp cầu liên hợp thép – BTCT; nguyên thiết kế, tính tốn kết hợp với chun gia nhằm phân tích ƣu nhƣợc điểm so với dạng kết cấu nhịp BTCT thơng thƣờng Từ đề xuất áp dụng cho cầu vƣợt nút giao lớn TP.HCM Kết cấu luận văn Chƣơng 1: Tổng quan cầu dầm liên hợp thép – BTCT Chƣơng 2: Cơ sở thuyết để tính tốn cầu dầm liên hợp thép – BTCT Chƣơng 3: thuyết tối ưu ứng dụng việc thiết kế cầu dầm liên hợp Chƣơng 4: Xác định kích thước hợp MCN cầu dầm liên hợp theo LT tối ưu Kết luận kiến nghị Trang CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CẦU DẦM LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG CỐT THÉP Từ đầu năm 2012 đến nay, hàng loạt cầu thép liên hợp bê tông (Bê tông cốt thép) đƣợc khởi công xây dựng đƣa vào hoạt động thành phố Giải pháp đƣợc áp dụng sau hàng loạt phƣơng án chống ùn tắc nhƣ phân đƣờng; đổi làm, học; cấm dừng, đỗ xe 262 tuyến phố… đƣợc triển khai rầm rộ nhƣng không mang lại hiệu Cầu thép liên hợp bê tông cốt thép loại kết cấu sử dụng vật liệu hợp Mặt cắt kết cấu bao gồm kết cấu thép chịu kéo kết cấu bê tông chịu nén, hai kết cấu kết hợp làm việc thông qua hệ thống neo tạo nhiều ƣu điểm, tiện dụng nên đƣợc sử dụng rộng rãi Cầu thép liên hợp BTCT đã, đƣợc sử dụng phổ biến có nhiều ƣu điểm cấu tạo, cƣờng độ làm việc, mỹ quan I ĐẶC ĐIỂM CỦA CẦU LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG CỐT THÉP Khái niệm cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép Khác với cầu bê tông cốt thép thông thƣờng, tiết diện bê tông cốt chịu lực thép tròn, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép tiết diện gồm phần, phần thép, phần BTCT làm mặt cầu => Tiết diện chịu lực gồm loại vật liệu Hình 1.1: Cầu thép liên hợp bê tơng nút giao Daewoo – Hà Nội Trang đƣợc liên kết với thông qua hệ thống neo để làm việc Hình 1.2 - Các dạng tiết diện cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép Việc hình thành dạng cầu liên hợp bắt nguồn từ hai nguyên nhân: - Bắt đầu từ ý định thay cầu BTCT cầu thép cầu dầm dạng khác; hàm lƣợng thép bê tông cốt thép đạt cƣờng độ chịu lực phát huy nhiều ƣu điểm vƣợt bậc hình thành nên cầu liên hợp thép – BTCT - Bắt đầu từ ý tƣởng muốn kết hợp ƣu điểm loại vật liệu, Bê tông chịu nén tốt thép chịu kéo tốt Tạo tiết diện chịu lực gồm loại vật liệu chính, từ hình thành nên cầu liên hợp Thép – Bê tông cốt thép Tuy đời muộn số cầu truyền thống khác nhƣ cầu thép, cầu bê tông cốt thép, nhƣng dạng cầu đƣợc áp dụng nhiều năm ngày thấy có nhiều điểm ƣu việt cần đƣợc khai thác Đặc điểm cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép  Đặc điểm chung: - Sử dụng vật liệu hợp lý, bê tông chịu nén thép chịu kéo; tăng hiệu sử dụng vật liệu, vật liệu cƣờng độ cao - Tĩnh tãi giảm so với cầu BTCT - Khả chịu biến dạng lớn cầu bê tơng cốt thép, ƣu điểm lớn việc chịu tải trọng động đất - Thi công dễ dàng cầu BTCT Trang - Có thể dễ dàng dùng phƣơng pháp thi công đại (phƣơng pháp thi công ván khuôn trƣợt, thi cơng lắp ghép) làm tăng tính động, tăng tốc độ thi cơng, sớm đƣa cơng trình vào sử dụng - So với cầu bê tơng thơng thƣờng, kích thƣớc cầu liên hợp thép-BTCT mảnh hơn, tăng đƣợc khơng gian sử dụng (Hình 1.3) Hình 1.3: Dầm liên hợp thép - bê tông tăng không gian sử dụng - Có thể đạt hiệu kinh tế cao: So với cầu bê tông cốt thép thông thƣờng lƣợng thép dùng cầu liên hợp thép-BTCT lớn hơn, nhƣng chƣa đắt Nếu đánh giá hiệu kinh tế cách toàn diện chi phí vật liệu cao, nhƣng đƣợc bù lại tốc độ thi công nhanh, đƣa vào sử dụng sớm, quay vòng vốn nhanh cuối cơng trình rẻ  Đặc điểm liên kết - Dầm chủ: đoạn dầm đƣợc nối tổ hợp hàn định hình - Giữa dầm chủ với dầm ngang: dầm ngang đƣợc liên kết với dầm chủ thông qua sƣờn đứng bu lông cƣờng độ cao - Giữa dầm thép BTCT đƣợc liên kết thông qua hệ thống neo Trang Các dạng cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép: 3.1 Dầm thép chữ I bụng đặc: - Giới thiệu đặc điểm cấu tạo: + Dầm thép bụng đặc gọi dầm gồm thép I định hình nối ghép hàn, tán đinh, bu lơng cƣờng độ cao, có cấu tạo đơn giản thƣờng dùng cho độ nhỏ 30÷40 (m) + Tiết diện cấu kiện thép cán tổ hợp hàn ghép thép có giới hạn chảy nhỏ 440MPa chỗ nối, dùng liên kết bu lông (trừ bulông cƣờng độ cao) chịu tải trọng tĩnh, tính tốn độ bền + Momment qn tính theo phƣơng chịu moment lớn -chịu lực tốt Phƣơng ngƣợc lại khơng chịu lực chịu lực nên thƣờng giảm bớt cánh để tiết kiệm thép Cho nên giống hình chữ I Hình 1.4: Kích thước tính tốn mơ men tĩnh cánh + Các bụng chịu nén kết cấu không gian rỗng làm thép góc, đƣợc liên kết cạnh (thép góc khơng cạnh cạnh lớn) trực tiếp vào cánh + Các chịu nén làm thép góc đƣợc liên kết cạnh (cạnh nhỏ thép không cạnh) trừ trƣờng hợp đặc biệt Trang - Ƣu nhƣợc điểm: + Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, thi công, dễ tu, sửa chữa + Chiều cao cấu trúc thƣờng nhỏ, giảm đất đắp sau mố, phù hợp với cầu + Khó thỏa mãn yêu cầu mỹ quan - Phạm vi áp dụng: Thích hợp cho độ nhỏ Với cầu dầm đặc thƣờng dùng cho độ 30m đến 40m, cầu liên hợp tới 40m đến 50m 3.2 Dầm thép chữ I bụng rỗng: - Đặc điểm cấu tạo: + Dầm bụng rỗng dầm thép nhẹ dạng tiêu chuẩn gồm cánh song song hệ thống bụng hình tam giác, đƣợc chọn theo nhịp dầm gối tựa + Chức dầm bụng rỗng trực tiếp chịu tác động dầm thép, dầm BTCT,chuyển tải trọng lên kết cấu mố, trụ cầu + Để thiết kế xác dầm bụng rỗng, kỹ sƣ phải xem xét nhịp dầm gối tựa, khoảng cách dầm, độ dốc, hoạt tải, tĩnh tải, tải tập trung, sức gió bốc, tiêu chí độ võng độ cao tối đa cho phép dầm Nhìn chung, đỡ hệ dầm mặt cầu đồ nhịp đơn giản thành phần thứ yếu cách dọc theo chiều dài dầm lớn Đối với dầm biên tải trọng đặt vào từ phía, dầm gian phải truyền vào từ hai phía Hình 1.5: Cầu The Brownrig-bridge Trang 10 X2 := NGNH(X21,X22); X4 := NGNH(X41,X42); X3 := NGNH(X31,X32); X5 := NGNH(X51,X52); End; {Thân ch-ơng trình chính} BEGIN GIOI_THIEU; {Vào số liệu} VAOSL; {Tính toán} gtmin := 1.7E38; {Giá trị cho tr-ớc} ii :=0; Repeat inc(ii); Repeat TAONN; Until (R1
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOC, LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT VỀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ TRONG DẦM THÉP LIÊN HỢP.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay