Hệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOC

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:22

Hệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOCHệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOC VËn tèc Km/ m/s Sè xe vL m  v EJ Mp mL Độ võng động lực (m) L/2 (1+IM h 05 1,39 0.00681 0.3731 10 2,78 0.01362 0.3731 20 5.56 0.02724 0.3731 30 40 8,33 11,1 13,8 16,6 1 0.04087 0.05449 0.3731 0.3731 0.06811 0.3731 0.023 66 0.025 30 0.029 02 0.045 99 - 0.08173 0.3731 0.053 50 60 L/4 (1+IM ) 1.000 1.069 1.226 1.943 2.257 65 øng suÊt ®éng lùc (N/m2) L/2 (1+IM L/4 (1+IM) 0.0167 0.0180 0.0204 0.0339 - ) 1.000 1.078 1.223 2.033 - 32423 33760 39054 56336 - ) 1.000 1.041 1.204 1.737 - 25033 39033 35502 45732 - 1.000 1.235 1.418 1.826 - 0.0366 2.193 70119 2.162 39529 1.579 70 80 90 100 110 120 130 140 150 19.4 22.2 25,0 27.7 30.5 33.3 36.1 38.8 41.6 0.09535 0.3731 0.10898 0.3731 0.12260 0.3731 0.13622 0.3731 0.14984 0.3731 0.16346 0.3731 0.17709 0.3731 0.19071 0.3731 0.20433 0.3731 B¶ng 2-9 : 41 - - - - - - - - 0.050 58 - 2.137 - 0.0339 - 2.032 - 59810 - 1.844 - 33754 - 1.348 - 0.044 60 - 1.885 - 0.0300 - 1.798 - 50558 - 1.559 - 30675 - 1.225 - 0.038 32 - 1.619 - 0.0262 - 1.574 - 43302 - 1.335 - 28880 - 1.153 - 0.032 63 0.030 10 1.379 1.272 0.0228 0.0212 1.368 1.272 33612 30408 1.036 0.937 26855 25241 1.072 1.008 biÕn ®ỉi cđa hiƯu øng ®éng lùc hệ số động lực tơng ứng phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô 66 Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m - T = 0,1145 (s)  = 4.9 10 -3 ; EJ1=0.25EJ (c) VËn tèc Km/ m/s Sè xe vL m  v   EJ h 05 1,39 0.00489 10 20 2,78 5.56 1 0.00979 0.01957 30 40 8,33 11,1 13,8 1 0.02938 0.03914 0.04893 50  Mp mL §é ®éng lùc (m) L/2 (1+I M) 0.3731 0.0118 1.000 0 0.3731 0.3731 0.0141 1.198 0.3731 0.3731 0.0179 1.523 0.3731 67 L/4 (1+IM 0.0082 0.0097 0.0137 - ) 1.000 1.176 1.659 - øng suÊt ®éng lùc (N/m2) L/2 (1+IM L/4 (1+IM) 33235 38548 45362 - ) 1.000 1.192 1.402 - 24684 30328 42814 - 1.000 1.228 1.731 - 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 16,6 19.4 22.2 25,0 27.7 30.5 33.3 36.1 38.8 41.6 0.05871 0.3731 0.0220 1.865 - - 0.0155 1.883 59225 1.838 34648 1.403 - - - - - - 0.06850 0.3731 0.07828 0.08807 0.3731 0.0220 1.865 0.3731 - 0.0153 - 1.858 - 59110 - 1.821 - 32328 - 1.309 - 0.09786 0.10763 0.3731 0.0213 1.810 0.3731 - 0.0142 - 1.728 - 51414 - 1.590 - 27943 - 1.132 - 0.11742 0.12723 0.3731 0.0194 1.645 0.3731 - 0.0129 - 1.566 - 43654 - 1.350 - 25270 - 1.023 - 0.13699 0.13928 0.3731 0.0173 1.470 0.3731 0.0163 1.382 0.0116 0.0109 1.404 1.329 38844 36470 1.201 1.127 22914 22233 0.928 0.900 B¶ng 2-10 : biến đổi hiệu ứng động lực hệ số động lực tơng ứng phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m - T = 0,0525 (s)  = 3.52 10 - ; EJ2=0.5 EJ (b) 68 B¶ng 2-11 : biÕn ®ỉi cđa hiƯu øng ®éng lùc vµ hƯ sè ®éng lực tơng ứng phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m - T = 0,05725 (s)  = 2.49 10 - ; EJ3= EJ (-) VËn tèc Km/ m/s Sè xe vL m  v   EJ  Mp mL h 05 1,39 0.00355 0.3731 10 20 2,78 5.56 1 0.00710 0.01420 0.3731 0.3731 30 8,33 0.02130 0.3731 Độ võng động lực (m) L/2 (1+I 0.0005 89 0.0006 79 - M) 1.000 1.152 69 L/4 (1+IM 0.0004 11 0.0004 68 - ) 1.000 1.138 - øng suÊt ®éng lùc (N/m2) L/2 (1+IM 31955 36836 - ) 1.000 1.152 - L/4 (1+IM 24175 28797 - ) 1.000 1.191 - 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 11,1 13,8 16,6 19.4 22.2 25,0 27.7 30.5 33.3 36.1 38.8 41.6 0.02840 0.3731 0.3731 0.0007 89 - 1.339 - 0.0006 05 - 1.472 - 38185 - 1.194 - 37731 - 1.560 - 0.03550 0.04260 0.3731 0.0009 1.572 0.0006 1.581 50103 1.567 32429 1.341 26 - - 50 - - - - - - 0.0009 10 - 1.545 - 0.0006 14 - 1.493 - 49153 - 1.538 - 26531 - 1.097 - 0.0008 27 - 1.404 - 0.0005 50 - 1.338 - 43426 - 1.359 - 22360 - 0.924 - 0.0007 30 - 1.239 - 0.0004 80 - 1.167 - 37376 - 1.169 - 18987 - 0.785 - 0.0006 43 0.0006 05 1.091 1.027 0.0004 42 0.0003 96 1.075 0.963 32190 29804 1.007 0.932 16611 14840 0.662 0.613 0.04970 0.3731 0.05681 0.3731 0.06390 0.3731 0.07100 0.3731 0.07810 0.3731 0.08520 0.3731 0.09230 0.3731 0.09940 0.3731 0.10650 0.3731 B¶ng 2-12 : biến đổi hiệu ứng động lực hệ số động lực tơng ứng 70 phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m - T = 0,07409 (s)  = 1.76.10 (a) VËn tèc Km/ m/s Sè xe vL m  v   EJ  Mp mL h 05 1,39 0.002446 0.3731 10 20 2,78 5.56 1 0.004928 0.009786 0.3731 0.3731 30 40 8,33 11,1 13,8 1 0.014878 0.019571 0.3731 0.3731 0.024464 0.3731 50 §é ®éng lùc (m) L/2 (1+I 0.0029 50 0.0034 26 0.0041 34 - M) 1.000 1.163 1.401 71 L/4 (1+IM 0.0020 58 0.0023 58 0.0031 18 - ) 1.000 1.145 1.515 - -3 ; EJ3= 2EJ øng suÊt ®éng lùc (N/m2) L/2 (1+IM 32298 37524 39382 - ) 1.000 1.161 1.219 - L/4 (1+IM 24531 29089 39074 - ) 1.000 1.185 1.592 - 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 16,6 19.4 22.2 25,0 27.7 30.5 33.3 36.1 38.8 41.6 0.029357 0.3731 0.0047 1.614 0.0033 1.631 52003 1.610 32589 1.328 62 - - 57 - - - - - - 0.0047 53 - 1.611 - 0.0032 23 - 1.611 - 51245 - 1.586 - 27379 - 1.115 - 0.0042 36 - 1.435 - 0.0028 62 - 1.390 - 42217 - 1.306 - 22625 - 0.922 - 0.0037 29 - 1.264 - 0.0024 46 - 1.188 - 37935 - 1.174 - 19766 - 0.805 - 0.0033 16 0.0031 89 1.124 1.081 0.0021 99 0.0021 16 1.068 1.028 33945 32234 1.051 0.999 17614 16640 0.718 0.678 0.034250 0.3731 0.039142 0.3731 0.044035 0.3731 0.048928 0.3731 0.053821 0.3731 0.058713 0.3731 0.063606 0.3731 0.068499 0.3731 0.073392 0.3731 H×nh 2-22: BiÕn ®ỉi cđa hƯ sè ®éng lùc cđa ®é võng m/c L/2 phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô tham số Dầm liên hợp thép - BTCT 72 L =12m 1  IM  2.50 2.00  = 4.9 x 10 -3  = 3.52 x 10 -  = 1.76 x 10 -  = 2.49 x 10 - 1.50 1.00 0.50 150 v (Km/h) 10 20 40 60 73 80 100 120 140 H×nh 2-23: BiÕn ®ỉi cđa hƯ sè ®éng lùc cđa ®é m/c L/4 phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô tham số Dầm liên hợp thép - BTCT - 1  IM  L =12m 2.50 2.00  = 4.9 x 10 -3  = 3.52 x 10 -  = 1.76 x 10 -  = 2.49 x 10 - 1.50 1.00 74 0.50 150 v (Km/h) H×nh 2-24 : 10 20 40 60 100 120 140 BiÕn ®ỉi cđa hƯ sè ®éng lùc cđa øng st t¹i m/c L/2 phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô tham số Dầm liên hợp thép - BTCT - 1  IM  80 L =12m 2.50 2.00  = 4.9 x 10 -3  = 3.52 x 10 -  = 1.76 x 10 -  = 2.49 x 10 - 1.50 75 1.00 0.50 150 v (Km/h) 10 20 40 60 80 100 120 140 H×nh 2-25: BiÕn ®ỉi cđa hƯ sè ®éng lùc cđa øng st t¹i m/c L/4 phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô tham số Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m 1  IM  2.50  = 4.9 x 10 -3 2.00 76  = 3.52 x 10 -  = 1.76 x 10 -  = 2.49 x 10 - 1.50 1.00 0.50 150 10 v (Km/h) 20 40 60 80 100 120 140 Hình 2-26: Biến đổi hệ số động lực độ võng m/c L/2 phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô tham số Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m 1  IM  2.50  = 0.3731 77  = 0.2755 = 0.1533 2.00 1.50 1.00 0.50 150 v (Km/h) 10 20 40 60 80 100 120 140 Hình 2-27: Biến đổi cđa hƯ sè ®éng lùc lín nhÊt cđa ®é m/c L/2 phụ thuộc vào Dầm liên hợp thÐp - BTCT 78 L =12m 1  IM  2.50 L/2L/2 L/4 79 0.88 x 10-3 4.90 x 10-3  L  1.76 x 10-3 2.49 x 10-3 m EJ 80 3.52 x 10- ... 2-10 : biến đổi hiệu ứng động lực hệ số động lực tơng ứng phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m - T = 0,0525 (s)  = 3.52 10 - ; EJ2=0.5 EJ (b) 68 Bảng 2-11 : biến đổi. .. 0.09230 0.3731 0.09940 0.3731 0.10650 0.3731 Bảng 2-12 : biến đổi hiệu ứng động lực hệ số động lực tơng ứng 70 phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô Dầm liên hợp thÐp - BTCT - L =12m - T = 0,07409 (s)... (s)  = 3.52 10 - ; EJ2=0.5 EJ (b) 68 Bảng 2-11 : biến đổi hiệu ứng động lực hệ số động lực tơng ứng phụ thuộc vận tốc hoạt tải ôtô Dầm liên hợp thép - BTCT - L =12m - T = 0,05725 (s)  = 2.49
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOC, Hệ số động lực tương ứng với biến đổi hoạt tải ô tô-Caohoc.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay