DeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOC

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:08

DeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOCDeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOC Đề thi hết môn học môn thi: Phân tích động kết cấu cầu - hầm Lớp cao học chuyên ngành cầu - Hầm Khoá 13 Cơ sở đào tạo : Đại học Giao thông vận tải Giáo viên phụ trách: PGS-TS Hoµng Hµ Thêi gian lµm bµi: 150 Thêi gian thi: tháng 01 năm 2008 Đề số: 01 (Ngời thi đợc phép tham khảo tài liệu) Câu 1: Phân tích khái quát ảnh hởng tác động gió ma công trình cầu treo cầu dây văng Cầu 2: Trình bày đờng lối giải toán dao động công trình cầu dới tác dụng hoạt tải xe theo hớng toán thứ (hớng xác định hệ số động lực (1+à)) Chủ nhiệm môn Ngời đề thi PGSTS Hoàng Hà Đề thi hết môn học môn thi: Phân tích động kết cấu cầu - hầm Lớp cao học chuyên ngành cầu - Hầm Khoá 13 Cơ sở đào tạo : Đại học Giao thông vận tải Giáo viên phụ trách: PGS-TS Hoàng Hà Thời gian làm bài: 150 phút Thời gian thi: tháng 01 năm 2008 Đề số: 02 (Ngời thi đợc phép tham khảo tài liệu) Cầu 1: Trình bày đờng lối giải toán dao động công trình cầu dới tác dụng hoạt tải xe theo hớng toán thứ (hớng trực tiếp tính toán hiệu ứng động lực phát sinh kết cấu hoạt tải - có xét đến ảnh hởng vận tốc tải trọng) Câu 2: Các nội dung phân tích ảnh hởng tác động gió toán thiết kế cầu treo cầu dây văng Chủ nhiệm môn Ngời đề thi PGSTS Hoàng Hµ
- Xem thêm -

Xem thêm: DeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOC, DeThi phân tích động kết cấu cầu hầm.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay