dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang)

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 14:02

TM BVTC CS NQ dieu chinh doan KM28 cuoi mrhong dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang) BẢNG TỔNG HỢP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TT I II NỘI DUNG CHI PHÍ Phần khối lượng tăng Phần tuyến Cầu Sáu Hỷ Phần khối lượng giảm Phần tuyến Cầu Sáu Hỷ KÍ HIỆU CÁCH TÍNH Gt Gsh Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết Gt Gsh Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết 3.668.934.354 3.660.615.336 8.319.018 125.430.579 121.679.808 3.750.771 I - II 3.543.503.776 III TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG-PHẦN TUYẾN (phần khối lượng tăng) CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Đvt: đồng STT I II III IV V NỘI DUNG CHI PHÍ CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng Trực tiếp phí khác Cộng chi phí trực tiếp CHI PHÍ CHUNG THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC GIÁ TRỊ DỰ TỐN XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ DỰ TỐN XÂY DỰNG SAU THUẾ Chí phí nhà tạm trường CHI PHÍ XÂY DỰNG KÍ HIỆU CÁCH TÍNH a b c Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết Bảng tính chi tiết 1.807.637.015 666.759.119 385.845.614 VL NC M TT T C TL G VAT GXDST LT a b c (VL + NC + M) x 2% VL + NC + M + TT T x 5,5% (T + C) x 6,0% T + C + TL G x 10% G + VAT G x 2% x 1,1 1.807.637.015 666.759.119 385.845.614 57.204.835 2.917.446.583 160.459.562 184.674.369 3.262.580.513 326.258.051 3.588.838.565 71.776.771 GXD GXDST + LT 3.660.615.336 Người lập : Đào Quang Bình Kiểm tra : Lưu Minh Luân GIÁ TRỊ BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT - PHẦN TUYẾN CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TT I MHĐM Hạng mục công việc NỀN ĐƯỜNG Đào đường, máy đào 18 ĐƠN VỊ m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2 m2 md m3 m3 Tấn Tấn m2 m2 md m3 m2 m3 m2 md m3 Kg/cái Kg/cái md/cọc md/cọc Tấn Tấn Tấn m m m3 m2 m3 md/cọc md/cọc Tấn Tấn KL MỚI 557,23 771,64 568,62 203,02 347,53 676,73 101,51 67,67 676,73 676,73 69,00 94,882 16,876 12,625 309,61 421,97 18 7,2 2,036 2,54 33 0,106 11,56 10,56 0,01 55/33 208/33 96/4 1587/69 36,516 0,369 146,000 3,730 1343,2 175,2 106,09 841,50 3,65 106/4 1638/63 13,033 0,338 Hộp nối cọc 25x25cm Thép t=12mm Đường hàn 8mm Đường hàn 10mm Bêtông M300 Ván khuôn cọc Đập đầu cọc (0,8m/cọc) IV GIA CỐ CỪ TRÀM Cừ tràm BT đá 1x2 M200 Cốt thép D10 Cốt thép D8 Cốt thép D6 Khe nối vữa XM100 1cm Ván khuôn Cát phủ đầu cừ Vải địa kỹ thuật V TƠN SĨNG Tơn sóng dày 4mm Thép C160 dài 1750mm Thép C160 dài 380mm Thép 180x40x3 Bulông D16 dài 40mm Sơn phản quang trắng/đỏ Bêtông M200 Đá dăm đệm Đào đất Tấn m m m3 m2 m3 md md m3 Kg Kg Kg m2 m2 m3 m2 md Kg/md Kg/thanh Kg/thanh Kg m2 m3 m3 m3 134,000 3,423 1232,8 160,8 109,33 872,00 3,35 54,10 3064,4 9,74 278,97 272,96 0,72 34,58 3,25 195160 3299.07/216.72 1668.38/68 362.28/68 5,77 732 0,24 3,96 0,79 4,75 XÃ NINH QƯỚI ÊU KM2+800 ĐẾN KM3+060 ĐƯỜNG KL CŨ CHÊNH 377,45 969,65 700,92 268,73 653,57 179,78 -198,01 -132,30 -65,71 -306,04 134,36 89,58 895,76 895,76 -32,85 -21,90 -219,03 -219,03 94,88 16,88 12,63 0,00 309,61 421,97 18,00 7,20 2,04 2,54 33,00 0,11 11,56 10,56 0,01 55,09 208,34 96,00 1.587,00 36,52 0,37 146,00 3,73 1.343,20 175,20 106,09 841,50 3,65 106,00 1.638,00 13,03 0,34 198,01 132,30 65,71 306,04 0,00 32,85 21,90 219,03 219,03 314,1593 40 316,6955 17 998,4 14,4 31,50 134,00 3,42 1.232,80 160,80 109,33 872,00 3,35 54,10 2.066,00 9,74 278,97 272,96 -14,40 0,72 34,58 3,25 -31,50 3.299,07 1.668,38 362,28 5,77 732,00 0,24 3,96 0,79 4,75 14,40 31,50 186,72 Giảm 30m tơn sóng đầu cầu 57 BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ CHI TIẾT CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ CẦU SẮT ĐẾN XÃ NINH QUỚI ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TT I MHĐM AB.31122 AB.66123 AB.66124 II AD.11212 AD.11222 Hạng mục chi phí NỀN ĐƯỜNG Đơn vị Định mức Đào đường, máy đào
- Xem thêm -

Xem thêm: dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang), dự toán công trình lớn phantuyen (phan khoi luong tang)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay