New DOC document (2)

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:51

KIỂM TRA HÌNH HỌC - CHƯƠNG II Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Điền vào chỗ trống (…) để khẳng định Đa giác có tất cạnh tất góc ……… Câu 2: Cho đa giác có cạnh Số đường chéo đa giác là: A B C D Câu 3: Cho đa giác có số đường chéo Đa giác có số cạnh là: A B C D Câu 4: Khi chiều dài hình chữ nhật tăng lên lần chiều rộng khơng dổi diện tích hình chữ nhật sau sẽ: A Tăng lên lần B Tăng lên lần C Tăng lên lần D Giảm lần Câu 5: Cho hình vng ABCD có cạnh 12cm (hình bên), AE = xcm, SABC = SABCD/3 Độ dài x là: A 5cm B 6cm C 7cm D 8cm Câu 6: Biết độ dài hai đường chéo hình thoi 4cm 7cm Diện tích hình thoi là: A 28cm2 B 14cm2 C 7cm2 D 56cm2 Phần tự luận (7 điểm) Bài 1: (3 điểm) a) Tính tổng góc đa giác cạnh b) Cho ngũ giác ABCDE Gọi F giao điểm hai đường chéo AC BE Chứng minh tứ giác CFED hình thoi Bài 2: (4 điểm) Cho hình bình hành ABCD có diện tích S Gọi M, N, P, Q trung điểm AB, BC, CD, DA Đường thẳng BQ cắt AP E cắt MC F Đường thẳng DN cắt AP S cắt MC R a) Chứng minh tứ giác EFRS hình bình hành b) Tính diện tích hình bình hành EFRS theo S Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Đa giác Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: D Câu 6: B Phần tự luận (7 điểm) Bài 1: (3 điểm) a) Nối AC; AD Ngũ giác ABCDE chia thành tam giác: ΔABC, ΔACD, ΔADE Tổng góc tam giác 180o Tổng góc ngũ giác ABCDE 180o.3 = 540o b) Vì ABCDE ngũ giác nên Mặt khác, ΔABC cân B nên: Suy ED // AC hay ED // CF Chứng minh tương tự ta có EF // CD Mặt khác ED = DC (gt) nên tứ giác CEFD hình thoi Bài 2: (4 điểm) a) Ta có AB // CD (gt) Suy AM // CP (1) Lại có AM = AB/2; CP = CD/2 (2) Từ (1) (2) suy AMCP hình bình hành Suy AP // CM hay ES // FR Tương tự ta chứng minh tứ giác BQDN hình bình hành nên BQ // DN Suy EF // RS Vậy tứ giác EFRS hình bình hành b) Đặt PS = x Suy CR = 2x (tính chất đường trung bình) Từ suy RF = ES = AE = 2x Suy ra: ES = 2AP/5 => SEFRS = 2SAMCP/5 Vì SAMCP = SABCD/2 nên SEFRS = SABCD/2 ... hình thoi Bài 2: (4 điểm) a) Ta có AB // CD (gt) Suy AM // CP (1) Lại có AM = AB/2; CP = CD/2 (2) Từ (1) (2) suy AMCP hình bình hành Suy AP // CM hay ES // FR Tương tự ta chứng minh tứ giác BQDN
- Xem thêm -

Xem thêm: New DOC document (2), New DOC document (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay