Phương pháp dạy học chuyên ngành Tin học 1

42 13 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:49

MODUL 1: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH MÔN TIN HỌC ThS Kiều Phương Thùy ĐẶT VẤN ĐỀ ? Thông qua môn học Thực hành dạy học, em hiểu Phương pháp dạy học (PPDH) môn Tin học NỘI DUNG 3 Đối tượng nhiệm vụ môn PPDH Tin học Tính khoa học mơn Những khoa học liên quan đến môn Phương pháp nghiên cứu môn Đối tượng nhiệm vụ môn 1.1 Đối tượng môn 1.1 Đối tượng môn - PPDH Tin học nghiên cứu gì? - Q trình dạy học mơn Tin học có quan hệ với q trình giáo dục nói chung? - Nghĩa rộng trình dạy học? 1.1 Đối tượng môn Đối tượng PPDH môn Tin học q trình dạy học mơn Tin học, thực chất q trình giáo dục thơng qua việc dạy học môn Tin học ? Phân biệt “giáo dục” “dạy học” 1.1 Đối tượng môn Giáo viên (GV) hỗ trợ Học sinh (HS) để: - HS kiến tạo tri thức - HS hình thành phát triển kĩ cần thiết để tồn phát triển xã hội - HS có phẩm chất đạo đức để trở thành thành viên tích cực xã hội 1.1 Đối tượng môn Những đối tượng tham gia vào q trình dạy học mơn Tin học? Vai trò đối tượng? Giáo viên Dạy Học sinh Nội dung Học 1.1 Đối tượng môn Nội dung dạy học Tin học bao gồm: Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp ? Yếu tố giữ vai trò chủ đạo? Vì sao? 1.1 Đối tượng mơn 10 Ví dụ 1: Tri thức Tin học Phương thức tư Mục tiêu Nội dung Tư thuật giải Tư ngữ nghĩa Hoạt động đặc trưng Phương pháp Tư cú pháp Phát giải vấn đề 28 Tính Khoa học PPDH Tin học Tính Khoa học PPDH Tin học 29 Dựa kiến thức học môn Giáo dục học, tâm lý học, suy ngẫm, thảo luận nhanh trả lời câu hỏi sau đây: Khoa học giáo dục nghiên cứu gì? Cho ví dụ! Cho ví dụ số quy luật khoa học giáo dục PPDH nói chung, PPDH Tin học nói riêng lĩnh vực khoa học Vì sao? Những quy luật khoa học giáo dục có tính chất giống quy luật khoa học tự nhiên không? Giải thích cho ví dụ Hãy cho biết nhận thức có tính quy luật q trình dạy học Tin học 30 Những Khoa học có liên quan Những khoa học có liên quan 31 PPDH Tin học có liên quan đến khoa học nào? Những Khoa học có liên quan 32 Philosophy Triết học Informatics Tin học t PPDH Tin học Mathematics Toán học Other fields hững lĩnh vực khác Logic học Psychology Tâm lý học Education Giáo dục học 33 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận 34 Nghiên cứu PPDH Tin học cần dựa triết học vật biện chứng:  Xem xét trình tượng mối quan hệ nhiều mặt tác động qua lại chúng  Xem xét trình tượng vận động phát triển  Phát mâu thuẫn nội đấu tranh mặt đối lập để tìm động lực phát triển  Thừa nhận thức tiễn nguồn gốc nhận thức chuẩn chân lý 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 35 Nghiên cứu lí luận, quan sát – điều tra, tổng kết kinh nghiệm thực nghiệm giáo dục 4.2.1 Nghiên cứu lí luận  Nghiên cứu tài liệu có, lý thuyết khẳng định, thành nhân loại khoa học có liên quan, văn kiện Đảng Nhà nước  Nghiên cứu kết lĩnh vực PPDH Tin học 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 36 Những hình thức hay dùng nghiên cứu lý luận:  Phân tích tài liệu, so sánh, tổng hợp, tìm ý tưởng mới, đề mục đích nghiên cứu, hình thành giả thuyết khoa học,…  So sánh quốc tế: tìm hiểu xem nước giới tiến hành giải vấn đề tương tự nào? Có cần học hỏi, khai thác, khắc phục,…  Phân tích tiên nghiệm: dựa vào yếu tố lịch sử, cách tiếp cận khác nhau, quan niệm, định nghĩa khác trước 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 37 4.2.2 Quan sát – điều tra  Quan sát làm gì? Nhằm mục đích gì?  Điều tra làm gì? Nhằm mục đích gì?  Ưu, nhược điểm quan sát  Một số cách thức quan sát – điều tra PPDH Tin học 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 38 4.2.3 Tổng kết kinh nghiệm  Tổng kết kinh nghiệm gì? Nhằm làm gì? (đánh giá, khái quát lại công việc làm, vấn đề nghiên cứu, khám phá mối liên hệ có tính quy luật) 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 39 Liệt kê kiện Mơ tả q trình Tước bỏ yếu tố ngẫu nhiên làm bộc lộ chất Phát mối liên hệ nhân Dùng lí luận soi sáng Dùng thực nghiệm kiểm chứng 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 40  ? Nghiên cứu vấn đề: làm để học sinh hứng thú với việc lập trình? 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 41 4.2.4 Thực nghiệm giáo dục  Thực nghiệm giáo dục gì? Thực nghiệm giáo dục cho phép ta làm gì? ( nhà giáo dục tổ chức hoạt động sư phạm có chủ đích để kiểm chứng giả thuyết khoa học giáo dục đó)  Những hoạt động sư phạm gì?  Ví dụ: dạy học theo nhóm nhỏ 4.2 Những phương pháp nghiên cứu cụ thể 42 Người ta thường kết hợp phương pháp nghiên cứu với để chúng hỗ trợ lẫn phát huy mạnh phương pháp ... phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học tin học, tức PPDH tin học) 1. 2 Nhiệm vụ lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 15 1. 2 .1 Xác định mục tiêu môn tin học Định hướng mục tiêu môn Tin học. .. PPDH mơn Tin học q trình dạy học mơn Tin học, thực chất q trình giáo dục thông qua việc dạy học môn Tin học ? Phân biệt “giáo dục” dạy học 1. 1 Đối tượng môn Giáo viên (GV) hỗ trợ Học sinh... cực xã hội 1. 1 Đối tượng môn Những đối tượng tham gia vào q trình dạy học mơn Tin học? Vai trò đối tượng? Giáo viên Dạy Học sinh Nội dung Học 1. 1 Đối tượng môn Nội dung dạy học Tin học bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học chuyên ngành Tin học 1, Phương pháp dạy học chuyên ngành Tin học 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay