Tiểu luận đầu tư quốc tế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi gia nhập wto kinh nghiệm của trung quốc, bài học cho việt nam

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:43

THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI SAU KHI GIA NHẬP WTO: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC, BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Có “hiện tượng” mà nhiều học giả giới đặc biệt quan tâm, Trung Quốc trở thành “kỷ lục gia” thu hút đầu trực tiếp nước (FDI) từ gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) Vậy đâu nguyên nhân thành công mà Trung Quốc đạt được? Và liệu Việt Nam học từ Trung Quốc? Sự điều chỉnh sách thu hút FDI Trung Quốc sau gia nhập WTO Sau trở thành thành viên WTO, Trung Quốc phải điều chỉnh hàng loạt sách kinh tế, có nhiều sách hoạt động FDI, lẽ số Hiệp định WTO có tới Hiệp định liên quan trực tiếp đến sách đầu nước Một là, Hiệp định biện pháp đầu liên quan đến thương mại đòi hỏi nước thành viên khơng dùng sách đầu bóp méo thương mại Hai là, Hiệp định thương mại dịch vụ với yêu cầu mở cửa thị trường cho nhà cung cấp nước theo nguyên tắc đãi ngộ quốc gia Ba là, Hiệp định quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại Nhìn chung với tự hóa thương mại, WTO hướng tới tự hóa đầu áp dụng nguyên tắc thương mại đa phương cho đầu nước ngồi Mục đích điều chỉnh sách kinh tế Trung Quốc sau gia nhập WTO nhằm tiếp tục xây dựng kinh tế thị trường XHCN tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế tầng thứ cao Từ trở thành thành viên WTO, Trung Quốc bước vào giai đoạn mở cửa thu hút FDI Điều thể qua khía cạnh: Một là, số lĩnh vực mở cửa với phạm vi hạn chế sang mở cửa toàn bộ; hai là, mở cửa theo sách thử nghiệm, bị động chuyển thành mở cửa chủ động dự đốn theo lộ trình cam kết; ba là, mở cửa đơn phương chuyển thành mở cửa đa phương Trung Quốc với thành viên WTO Trung Quốc tiến hành điều chỉnh sách tạo mơi trường thu hút đầu tư, bao gồm điều chỉnh sách kinh tế vĩ mơ hàm chứa vấn đề sở hữu, sách tài tiền tệ, sách thương mại đầu tư; hồn thiện khn khổ pháp lý đầu nước theo hướng phù hợp với quy định WTO thông lệ quốc tế Đồng thời sách định hướng đầu (chính sách cấu) thay đổi cho phù hợp với cam kết Định hướng ngành đầu có đặc điểm tăng số ngành khuyến khích đầu tư, tăng khuyến khích đầu cho cải tạo phát triển nơng nghiệp đại, ngành kết cấu hạ tầng, ngành công nghệ cao, mới, ngành bảo vệ môi trường; mở rộng phần đến toàn đầu vào ngành nhạy cảm dịch vụ, tài chính, xuất bản, tuyên truyền, quảng cáo Định hướng vùng đầu theo hướng khuyến khích đầu vào miền Trung miền Tây, thu hút đầu cho ngành công nghệ cao, vào miền Đông Về đối tác đầu tư, Trung Quốc đặc biệt ý đến nước phát triển công ty xuyên quốc gia (TNC) Loại hình đầu đa dạng hóa, hình thức hoạt động mua lại sáp nhập (M&A), nghiên cứu phát triển (R&D) khuyến khích mở rộng Kết điều chỉnh sách hoạt động FDI Trung Quốc từ năm 2002 đến mang nhiều sắc thái mới: - Quy mơ dòng FDI đổ nước tăng qua năm Năm 2002, số vốn đăng ký số vốn thực 82,77 tỷ USD 52,74 tỷ USD, lần vượt Mỹ vào vị trí số từ đến Con số tương tự năm sau không ngừng tăng lên (xem bảng 1) Bảng 1: Tình hình thu hút FDI Trung Quốc 2002-2005 Năm 2002 2003 2004 2005 Số dự án 34.171 41.081 43.664 44.001 Số vốn đăng ký 82.77 115.07 153.47 167.21 Số vốn thực 52.74 53.51 60.63 60.33 (tỷ USD, %) Tỷ lệ thực 63.60 46.48 39.48 36.01 Nguồn: http://www.Uschina.Org/policy-advocacy.html Cơ cấu theo ngành FDI có thay đổi tích cực, theo hướng tăng nhanh ngành dịch vụ, ngành có giá trị gia tăng cơng nghệ cao Một lý tượng di chuyển sở sản xuất TNC từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nước châu Á đến Trung Quốc - Một đặc điểm FDI vào lĩnh vực R&D tăng liên tục Số trung tâm R&D TNC thời điểm tháng 8-2002 150 đến cuối năm 2004 tăng lên 750 sở Số dự án đầu vào lĩnh vực dịch vụ (bao gồm: quảng cáo, ngành xuất phẩm, bán bn bán lẻ, dịch vụ tài chính, vấn pháp luật ), đầu vào bảo hiểm tăng nhanh Từ năm 2002 đến cấu nguồn vào FDI từ châu Á lớn so với nước phát triển Tuy sang năm 2005 danh sách nhà đầu hàng đầu vào Trung Quốc có thay đổi đơi chút: Hồng Cơng nhà đầu số với số vốn 15,34 tỷ USD Kế đến quần đảo Virgin với số vốn đầu 8,2 tỷ USD, Nhật Bản: 5,96 tỷ USD, Hàn Quốc: 4,32 tỷ USD, Mỹ: 2,74 tỷ USD, Xingapo: 1,99 tỷ USD, Đài Loan: 2,88 tỷ USD, quần đảo Cayman: 1,7 tỷ USD, xếp cuối bảng Đức Western Samoa Số lượng TNC vào Trung Quốc ngày tăng lên, có khoảng 400 số 500 TNCs mạnh giới có mặt Trung Quốc - Số lượng doanh nghiệp 100% vốn nước (WFOE) tăng lên, hình thức mua lại sáp nhập (M&A) sử dụng phổ biến Chính sách thu hút FDI thay đổi thực trạng môi trường đầu khác nhiều so với trước đây, nên từ năm 1998 tỷ trọng vốn WFOE bắt đầu vượt hình thức khác (xem bảng 2) Bảng 2: Vốn FDI theo hình thức vào Trung Quốc từ năm 1998-2004 (Tỷ USD, %) Năm Tổng 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 45.46 40.32 40.72 46.85 52.74 53.51 60.63 CJV Giá Tỷ trị trọng 9.72 21.38 8.23 20.42 6.50 15.94 6.06 12.93 5.06 9.59 3.84 7.18 3.11 5.12 EFV Giá Tỷ trị trọng 18.35 40.36 15.83 39.25 14.59 35.78 16.25 45.63 14.99 34.66 15.39 28.76 16.39 27.03 WFOE Giá Tỷ trị trọng 16.47 36.23 15.55 38.56 19.14 46.94 23.55 50.24 31.73 60.16 33.38 62.38 40.22 66.34 FSE Giá Tỷ trị trọng 0.71 1.56 0.29 0.72 0.41 1.00 0.46 0.98 0.07 0.13 0.33 0.62 0.77 1.27 JE Giá trị 0.18 0.38 0.44 0.51 0.27 0.03 0.11 Tỷ trọng 0.39 0.95 1.07 0.09 0.51 0.06 0.18 Nguồn: Fung, K C, H Lizaka, and S.Tong (2002), Foreign Direct Investment in China số liệu từ The Uschina Business Council, 2002-2004, Mar – 200) (CJV: Hợp đồng hợp tác đầu tư; EFV: Doanh nghiệp liên doanh; WFOE: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; FSE: Doanh nghiệp cổ phần có vốn nước ngồi; JE: Hợp đồng khai thác) Hoạt động M & A Trung Quốc trở nên sôi động kể từ năm 2002, bắt đầu vượt Nhật Bản Hoạt động thể xu hướng đầu gia tăng mối liên kết, vụ sáp nhập công ty lớn Trung Quốc với hãng tiếng FDI vào miền Trung, miền Tây tăng dần có tiến so với giai đoạn trước Giai đoạn 1992 - 2000, tỷ lệ FDI vào miền Trung - miền Tây miền Đông 3,3% - 8,9% - 87,8% Bắt đầu từ năm 2002, số lượng vào miền Tây tăng lên 12%, miền Trung khoảng 9% tổng lượng FDI nhờ Nhà nước Trung Quốcđầu tích cực vào sở hạ tầng vùng này, khuyến khích FDI vào Như vốn địa điểm lý tưởng để dòng FDI giới tập trung vào thị trường lớn lao động rẻ, Trung Quốc trở nên hấp dẫn sau gia nhập WTO Một giai đoạn đầu mới, với chiến lược cho doanh nghiệp có vốn nước ngồi tạo dựng, mang tính cạnh tranh Vận dụng kinh nghiệm Trung Quốc vào việc hồn thiện sách thu hút FDI Việt Nam sau gia nhập WTO Trước hết, phải thừa nhận kiên định cải cách, mở cửa, quán quan điểm chiến lược phát triển kinh tế Trung Quốc tạo đồng hệ thống sách kinh tế nói chung với sách mở cửa hội nhập, thu hút FDI sở hệ thống sách thu hút FDI “tích cực, hợp lý, hữu hiệu” Trung Quốc Từ học kinh nghiệm muốn cho hoạt động FDI Việt Nam năm đầu gia nhập WTO đạt hiệu quả, phải tiếp tục kiên định đường lối đổi mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá vị trí, vai trò FDI Trung Quốc thành cơng chiến lược thu hút FDI biết xác định FDI yếu tố quan trọng phát triển nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, điều kiện đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu Họ nỗ lực tạo điều kiện cần thiết để hoạt động FDI phát huy tác dụng tích cực, đóng góp to lớn vào việc thực mục tiêu phát triển chung Thứ hai, thành công vượt trội Trung Quốc thu hút FDI xuất phát từ điều chỉnh sách linh hoạt Tính linh hoạt thể từ việc xác định mục tiêu cụ thể FDI cho thời kỳ để từ có sách mở cửa thu hút FDI độc đáo: mở cửa tiệm tiến, theo tầng bậc đến toàn phương vị có lựa chọn Tính linh hoạt thể thống sách tạo mơi trường đầu sách xúc tiến đầu tư, tận dụng lợi Trung Quốc Kết sách vừa bám đuổi mục tiêu cải cách kinh tế nước, nâng lực cạnh tranh mở cửa hội nhập, vừa thể thiện chí Trung Quốc việc thực cam kết với WTO Môi trường đầu không ngừng cải thiện theo hướng cạnh tranh bình đẳng, dần xóa bỏ biệt lệ đầu doanh nghiệp nước với doanh nghiệp có vốn nước Đối với Việt Nam, việc gia nhập WTO đặt kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cạnh tranh gay gắt hơn, bình diện rộng hơn, sâu Chính cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, có định hướng đầu thích hợp, đặt trọng tâm vào việc làm cho mơi trường đầu mang tính cạnh tranh hơn, xóa bỏ ưu đãi vượt nguyên tắc không phân biệt đối xử WTO theo hướng: - Tiếp tục xây dựng phát triển kinh tế nhiều thành phần dựa chế độ sở hữu đa dạng, phát triển kinh tế thị trường, tạo động lực gây áp lực để chủ thể kinh tế khơng ngừng tự hồn thiện vươn lên để tham gia vào sân chơi bình đẳng với đối tác nước ngồi Đối với hoạt động FDI, củng cố hoàn thiện chế độ sở hữu đa dạng bảo đảm để khẳng định cách pháp lý pháp nhân nhà đầu nước ngồi thơng qua q trình luật hóa Kinh nghiệm Trung Quốc giúp nhận thức rằng, mở cửa kinh tế thừa nhận tồn nhiều thành phần kinh tế tạo lực sản xuất cho kinh tế chuyển đổi Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện công cụ quản lý vĩ mô kinh tế cơng cụ tài ngân hàng, cơng cụ tiền tệ theo hướng tham gia vào việc quản lý bình ổn kinh tế vĩ mơ Tiếp tục hoàn thiện ổn định hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư, làm cho luật pháp Việt Nam quán, đồng phù hợp với luật pháp quốc tế, quy định WTO Trung Quốc tâm việc xây dựng thể chế pháp lý kết tăng độ hấp dẫn môi trường đầu Việc gia nhập WTO Việt Nam khẳng định tâm mở cửa đầu hứa hẹn tương lai sáng cho thu hút FDI Tuy nhiên, việc thực nguyên tắc WTO tạo thách thức, cần thiết hết khuôn khổ pháp lý ta phải tiến gần, ngày gần tới thông lệ chung tổ chức Bên cạnh đó, phải khơng ngừng hồn thiện điều kiện pháp lý kinh doanh quốc tế (về vấn đề nhãn mác sản phẩm, tiêu chuẩn an tồn vệ sinh thực phẩm, thương hiệu hàng hóa, quyền cơng nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ ) để giảm tổn thất thua thiệt hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường bên ngồi Đó cách để khẳng định vị trí mình, đồng thời thể thiện chí thực cam kết Chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển sang điều tiết kinh tế theo chế thị trường Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy việc xác lập thể chế thị trường điều thiếu mở cửa thu hút FDI Việc hoàn thiện điều kiện cho hoạt động thể chế kinh tế thị trường bao gồm vấn đề xây dựng hệ thống thị trường, thói quen kinh doanh đại lực lượng tham gia thị trường, vai trò Nhà nước quản lý kinh tế Đây vấn đề quan trọng hoạt động FDI, xu hướng nhà đầu coi trọng yếu tố thị trường đồng không biệt lệ Sức hút FDI Trung Quốc cho Việt Nam học cần phải có chiến lược thị trường thích hợp, khai thác lợi cạnh tranh quốc gia - Chúng ta cần phải tiếp tục cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ phụ kèm cho đầu tư, nâng sức cạnh tranh kinh tế, điều liên quan đến chất, lượng dòng vốn đầu tư, đến khả dung nạp FDI kinh tế - Trung Quốc thành công phát triển công nghiệp phụ trợ dịch vụ kèm đầu Điều cho hướng để tận dụng xu phát triển giới, biến thành mắt khâu mạng lưới sản xuất quốc tế, tham gia vào trình phân đoạn sản xuất, lợi dụng phân cơng lao động quốc tế để chuyển giao công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất, tạo việc làm phù hợp với trình độ lao động Việt Nam Đây hội để Việt Nam trở thành thị trường bổ sung cho thị trường nước lớn Chúng ta cần có biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chiến lược đào tạo nhân lực theo hướng đa dạng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiều công đoạn sản xuất từ thấp đến cao Thứ ba, từ học kết hợp sách tạo mơi trường đầu với xúc tiến đầu Trung Quốc việc xây dựng chiến lược đầu với quy hoạch thật cụ thể ngành, vùng, lĩnh vực đem đến cho Việt Nam hội thu hút sử dụng FDI Chúng ta cần tạo điều kiện cho đầu nước tham gia nhiều vào việc phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế Trong đặc biệt coi trọng thu hút FDI vào ngành, lĩnh vực quan trọng kinh tế, công nghệ cao, công nghệ nguồn, xây dựng kết cấu hạ tầng Ngồi thu hút FDI để cải thiện phát triển không cân đối, khắc phục tình trạng vốn tập trung vào số vùng, miền Trong sách cấu thu hút FDI phải trọng đặc điểm trình độ người lao động Việt Nam để có định hướng đầu thích hợp, tạo việc làm, khai thác lợi so sánh nguồn lao động giá rẻ, kết hợp phát triển ngành nhiều lợi thế, có tính truyền thống địa với ngành công nghệ cao để sử dụng nhiều tầng cơng nghệ Vì vậy, Nhà nước cần tạo môi trường để doanh nghiệp tự lựa chọn cơng nghệ, khuyến khích tạo điều kiện nhập máy móc đại, lựa chọn mua bán công nghệ, đẩy mạnh công tác vấn định hướng phát triển công nghệ cho doanh nghiệp Vốn đầu Nhà nước nên tập trung để nâng cấp sở hạ tầng tương thích cho thu hút FDI vào ngành có hàm lượng công nghệ cao Thứ tư, nhằm chống đỡ rủi ro phát sinh trình hội nhập, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực FDI, cần kết hợp sách kinh tế, sách thu hút FDI với sách xã hội, bảo vệ mơi trường, an ninh quốc gia, giữ gìn sắc dân tộc Thực tế hoạt động FDI Trung Quốc Việt Nam giai đoạn trước góp phần gia tăng bất ổn xã hội q trình triển khai chiến lược thu hút FDI hai nước không ý đến mặt trái vấn đề phải gánh chịu hậu không mong muốn Do vậy, cần phải quán triệt thực tốt chủ trương “tăng trưởng kinh tế phải đôi với công tiến xã hội bước trình phát triển” Thứ năm, từ kinh nghiệm Trung Quốc việc phát huy tinh thần dân tộc Hoa kiều người Hoa Việt Nam cần có sách ưu đãi nhằm mục đích sử dụng nguồn lực từ Việt kiều có hiệu Trung Quốc thành công việc thu hút FDI từ Hoa kiều có biện pháp động viên tinh thần, vật chất để kêu gọi nhân tài từ cộng đồng Hoa kiều Còn Việt Nam thời gian qua việc thu hút sử dụng FDI từ Việt kiều chưa tốt Phần lớn lượng kiều hối nước để tiêu dùng cá nhân không đầu vào dự án Nếu khắc phục tình trạng hoạt động FDI có nét tích cực lượng kiều hối nước ta lớn (năm 2005: 3,7 tỷ USD), GDP kiều bào ta đạt khoảng 15 - 30 tỷ USD năm Lực lượng Việt kiều có tiềm chất xám lực trị Hơn cộng đồng người Việt nước lại đầu mối thuận tiện cho việc phát triển thị trường hàng hóa Việt Nam sang nước khác, khu vực khác giới Kết luận - Giới lãnh đạo Trung Quốc xây dựng điều chỉnh sách FDI cách linh hoạt nên đánh giá hợp lý, đem lại hiệu cao, thể hoạt động FDI Trung Quốc ln mang lại nhiều tác động tích cực kinh tế mặt đời sống xã hội - Sự điều chỉnh sách thu hút FDI Trung Quốc sau gia nhập WTO mặt góp phần thực mục tiêu kinh tế xã hội, “xây dựng xã hội toàn diện giả” Trung Quốc, mặt khác thể tâm thiện chí Trung Quốc thực cam kết với WTO, góp phần nâng thứ hạng Trung Quốc kinh tế giới - Học tập kinh nghiệm Trung Quốc để xây dựng, điều chỉnh sách thu hút FDI cho việc làm cần thiết Việt Nam Đó 10 cách để khẳng định: đổi gắn liền với mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ hội mà thời đại dành cho nước sau thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại thương mại quốc tế đầu tư, tham gia vào cạnh tranh quốc tế với cách tích cực - Với cách thành viên WTO, Việt Nam cần có động thái tích cực nhằm tiếp tục cải thiện môi trường, thể chế đầu để thu hút sử dụng FDI ngày hiệu quả, phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa, thực cam kết với WTO./ 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Kim Bảo (chủ biên) (2004), Điều chỉnh số sách kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1992 - 2010, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Bản tin VCCI, tháng năm 2006 TS Võ Đại Lược (Chủ biên) (2004), Trung Quốc gia nhập WTO thời thách thức, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, số (119); (121); (122); (123); (124); 10 (126) năm 2006 Fung, K C, H Lizaka, and S.Tong (2002), Foreign Direct Investment in China Observer, No 231, 232, May 2002 Statistical Yearbook of the People's Republic of China, various years http://www.Uschina.Org/members/documents/2006/02/politics- 2006.html http://www.Uschina.Org/members/documents/2006/02/polities- 2006.html TS Nguyễn Thị Thìn Trường Trung học Kinh tế Hà Nội Nguồn: Nghiên cứu Kinh tế số 348 – tháng 5/2007 12 ... sách kinh tế Trung Quốc sau gia nhập WTO nhằm tiếp tục xây dựng kinh tế thị trường XHCN tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế tầng thứ cao Từ trở thành thành viên WTO, Trung Quốc bước vào giai... nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ hội mà thời đại dành cho nước sau thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại thương mại quốc tế đầu tư, tham gia vào cạnh tranh quốc tế với tư cách tích cực - Với tư. .. sách kinh tế nói chung với sách mở cửa hội nhập, thu hút FDI sở hệ thống sách thu hút FDI “tích cực, hợp lý, hữu hiệu” Trung Quốc Từ học kinh nghiệm muốn cho hoạt động FDI Việt Nam năm đầu gia nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận đầu tư quốc tế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi gia nhập wto kinh nghiệm của trung quốc, bài học cho việt nam , Tiểu luận đầu tư quốc tế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi gia nhập wto kinh nghiệm của trung quốc, bài học cho việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay