báo cáo kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tổ cm

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:26

TRƯỜNG: TH TRẦN QUÝ CÁP TỔ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN A Nội dung kiểm tra: I Phần chung tổ: - Danh hiệu thi đua tổ năm qua: Tổ xuất sắc - Đăng kí thi đua năm học 2018 - 2019: Tổ xuất sắc - Danh hiệu thi đua cá nhân năm học trước: CSTĐ cấp tỉnh: CSTĐ sở: LĐTT: GVG cấp trường: GVG cấp huyện: I Hồ sơ: Các loại hồ sơ: Tên hồ sơ Hồ sơ có đánh dấu X Nhận xét X Xây dưng, đạo thực kế hoạch tổ chuyên môn Biên họp tổ chuyên môn Phân công thành viên tổ Kế hoạch kiểm tra nội bộ, dự thăm lớp X X Đảm bảo, quy định Ghi chép rõ ràng, đầy đủ, trình bày Rõ ràng, cụ thể Đảm bảo, cụ thể Đã dự thăm lớp Quy chế làm việc tổ CM X Đảm bảo, cụ thể quy định Đổi PPDH chuyên đề, ngoại khố, cơng trình tổ chun mơn X Thực tổ công tác chủ nhiệm lớp (các lớp thuộc tổ CM quản lí) Thực cơng tác GD học sinh khuyết tật, học sinh khó khăn Giáo án X Có đổi PPDH, lên kế hoạch kiểm tra chuyên đề cụ thể GVCN lên kế hoạch chủ nhiệm cụ thể Có hồ sơ cá nhân TT (Nếu có kiểm tra hồ sơ cá X X X Đánh máy, in giấy A4 Có lồng ghép QPAN giảm tải nội dung nhân GV) 10 Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn X Sổ dự X Sổ chủ nhiệm (GV chủ nhiệm lớp) X Chất lượng học sinh X Ghi chép rõ ràng, đầy đủ, trình bày Dự đủ số tiết theo quy định, có ghi điểm nhận xét cụ thể Cập nhật đầy đủ thông tin Lên kế hoạch năm học, học kì 1, tháng , tuần cụ thể Có nhận xét cụ thể sau tháng Cập nhật đầy đủ thông tin, thống kê chất lượng học kì Lưu văn đạo: - Ưu điểm: Lưu trữ văn đạo đầy đủ, xếp theo thứ tự thời gian - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II Xây dựng tổ chức thực kế hoạch Xây dựng kế hoạch tổ CM: (KH chung, KH cụ thể hoạt động: Thay sách, kiểm tra nội bộ, dự thăm lớp, thực quy chế, công tác chủ nhiệm, hoạt động thư viện-thiết bị, HĐNGLL, chất lượng học sinh, GD văn-thể-mĩ) - Ưu điểm: Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn cụ thể Lên kế hoạch dự thăm lớp , kiểm tra nội đảm bảo Cập nhật đầy đủ kế hoạch hoạt động theo yêu cầu - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Thực kế hoạch: 2.1 Thực PPCT, soạn bài, đánh giá xếp loại học sinh: - Ưu điểm: Xây dựng kế hoạch dạy theo chuẩn kiến thức kĩ Đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22 - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.2 Thực kiểm tra nội bộ, dự giờ, tự học tự rèn: - Ưu điểm: Kiểm tra nội theo kế hoạch đề Dự đảm bảo số tiết quy định, có nhận xét đánh giá cụ thể - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.3 Thực chuyên đề, ngoại khóa, cơng trình tổ chun mơn: - Ưu điểm: Thực hồ sơ chuyên đề đảm bảo, có kiểm tra chuyên đề thực tập tiết dạy - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.4 Thực quy chế làm việc tổ chuyên môn: - Ưu điểm: Xây dựng quy chế làm việc tổ chuyên môn rõ ràng, cụ thể sát với tình hình tổ - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.5 Chỉ đạo tổ công tác chủ nhiệm lớp: - Ưu điểm: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm triển khai đến giáo viên chủ nhiệm tổ Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho lớp - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.6 Chỉ đạo sử dụng sách, ĐDDH: - Ưu điểm: Tổ triển khai sử dụng sách, ĐDDH đến GV GV sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học sách tham khảo cho việc dạy – học - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.7 Đánh giá, xếp loại học sinh - Ưu điểm: Đã đánh giá xếp loại học sinh học kì theo TT 22 - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Biên sinh hoạt chuyên môn: - Ưu điểm: Biên sinh hoạt chuyên môn ghi chép đầy đủ nội dung theo hướng đổi - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hồ sơ báo cáo sơ kết, tổng kết, thống kê chất lượng: - Ưu điểm:; Đã thống kê chất lượng học kì lưu trữ quy định - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hồ sơ công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành chuẩn kiến thức kĩ năng: - Ưu điểm: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành chuẩn kiến thức kĩ đầy đủ quy định …………………………………………………………………………… - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hồ sơ công tác giáo dục học sinh khuyết tật: (nếu có) - Ưu điểm: - Có lập hồ sơ cơng tác giáo dục học sinh khuyết tật Lên kế hoạch, nội dung phù hợp với lực học sinh - Tồn tại:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B Nhận xét, đánh giá chung: - Hồ sơ đầy đủ, đảm bảo theo quy định - Lưu trữ hồ sơ đảm bảo xếp gọn gàng, khoa học - Bảo quản loại hồ sơ cẩn thận có kẹp riêng phân loại cụ thể Tam Kỳ, ngày tháng 11 năm2018 TTCM Nguyễn Thị Thúy Hằng ... …………………………………………………………………………… II Xây dựng tổ chức thực kế hoạch Xây dựng kế hoạch tổ CM: (KH chung, KH cụ thể hoạt động: Thay sách, kiểm tra nội bộ, dự thăm lớp, thực quy chế, công tác chủ nhiệm, hoạt động thư viện-thiết... 2.5 Chỉ đạo tổ công tác chủ nhiệm lớp: - Ưu điểm: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm triển khai đến giáo viên chủ nhiệm tổ Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho lớp... …………………………………………………………………………… 2.3 Thực chuyên đề, ngoại khóa, cơng trình tổ chun mơn: - Ưu điểm: Thực hồ sơ chuyên đề đảm bảo, có kiểm tra chuyên đề thực tập tiết dạy - Tồn tại:…………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tổ cm, báo cáo kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tổ cm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay