ĐẦY ĐỦ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠCÓ ĐÁP ÁN

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:14

1. Câu hỏi định tínhCâu 1. Phóng xạ là hiện tượng A. Hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từB. Hạt nhân nguyên tử phát ra các tia , , C. Hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khácD. Hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtronCâu 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? Hiện tượng phóng xạ làA. hiện tượng do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây raB. hiện tượng tuân theo định luật phóng xạC. hiện tượng phụ thuộc và tác động bên ngoàiD. trường hợp riêng của phản ứng hạt nhânCâu 3. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng ?A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối phóng xạB. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đóC. phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượngD. sự phóng xạ của một chất phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạCâu 4. Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng? A. Tia , ,  đều có chung bản chất là sóng điện từ B. Tia  là dòng các hạt nhân nguyên tửC. Tia  là dòng hạt mang điện D. Tia  là sóng điện từCâu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Tia  là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli He. B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện tia  bị lệch về phía bản âmC. Tia  ion hóa không khí rất mạnh D. Tia  có khả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thưCâu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Hạt + và hạt  có khối lượng bằng nhau B. Hạt + và hạt  được phóng ra từ cùng một đồng vị phóng xạC. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ hạt + và hạt  bị lệch về hai phía khác nhauD. Hạt + và hạt  được phóng ra có vận tốc bằng nhau (gần bằng vận tốc ánh sáng)Câu 7. Chọn câu trả lời sai A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những bức xạ và biến đổi thành hạt nhân khác B. Khi vào từ trường thì tia β và α lệch về hai phía khác nhau C. Tia phóng xạ qua từ trường không lệch là tia γ D.Tia β có hai loại là β và tia β+ Câu 8. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạB. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đóC. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượngD. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ Câu 9. Chọn câu sai khi nói về tia gamma A. Không mang điện tíchB. Là sóng điện từ có tần số rất lớn C. Có khả năng đâm xuyên rất mạnh D. Bị lệch khi đi trong điện trường và từ trườngCâu 10. Chọn câu sai khi nó về tia A. Bị lệch về phía bản cực âm của tụ điện B. Phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng C. Là chùm tia hạt nhân nguyên tử Hêli D. Làm ion hoá không khí và mất dần năng lượng CHUYÊN ĐỀ: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHỦ ĐỀ 2: PHÓNG XẠ Câu hỏi định tính Câu Phóng xạ là hiện tượng A Hạt nhân nguyên tử phát sóng điện từ B Hạt nhân nguyên tử phát tia α, β, γ C Hạt nhân nguyên tử phát tia khơng nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác D Hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron Câu Phát biểu nào sau là không ? Hiện tượng phóng xạ là A hiện tượng nguyên nhân bên hạt nhân gây B hiện tượng tuân theo định luật phóng xạ C hiện tượng phụ thuộc và tác động bên ngoài D trường hợp riêng phản ứng hạt nhân Câu Khi nói phóng xạ, phát biểu nào sau là ? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất đó C phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa lượng D phóng xạ chất phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu Kết luận nào chất tia phóng xạ là không đúng? A Tia α, β, γ có chung chất là sóng điện từ B Tia α là dòng hạt nhân nguyên tử C Tia β là dòng hạt mang điện D Tia γ là sóng điện từ Câu Phát biểu nào sau là khơng đúng? A Tia α là dòng hạt nhân nguyên tử Hêli 42 He B Khi qua điện trường hai tụ điện tia α bị lệch phía âm C Tia α ion hóa khơng khí mạnh D Tia α có khả đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư Câu Phát biểu nào sau là không đúng? A Hạt β+ và hạt β- có khối lượng B Hạt β+ và hạt β- được phóng từ đồng vị phóng xạ C Khi qua điện trường hai tụ hạt β+ và hạt β- bị lệch hai phía khác D Hạt β+ và hạt β- được phóng có vận tốc (gần vận tốc ánh sáng) Câu Chọn câu trả lời sai A Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân tự động phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác B Khi vào từ trường tia β và α lệch hai phía khác C Tia phóng xạ qua từ trường không lệch là tia γ D.Tia β có hai loại là β- và tia β+ Câu Khi nói phóng xạ, phát biểu nào là đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất đó C Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu Chọn câu sai nói tia gamma A Khơng mang điện tích B Là sóng điện từ có tần số lớn C Có khả đâm xuyên mạnh D Bị lệch điện trường và từ trường Câu 10 Chọn câu sai nó tia α A Bị lệch phía cực âm tụ điện B Phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng C Là chùm tia hạt nhân nguyên tử Hêli D Làm ion hố khơng khí và dần lượng Câu 11 Chọn câu trả lời sai A Tia α có tính ion hố mạnh và khả đâm xuyên kém B Tia β ion hoá yếu và xuyên sâu vào môi trường mạnh tia α C Trong chân khơng hay khơng khí tia γ chuyển động nhanh ánh sáng D Có ba loại tia phóng xạ là: tia α; tia β, tia γ Câu 12 Khác biệt quan trọng tia γ tia α và β là tia γ A Làm mờ phim ảnh B Làm phát huỳnh quang C Khả đâm xuyên mạnh D Là xạ điện từ Câu 13 Tia phóng xạ chuyển động chậm là A Tia α B Tia β+ C Tia γ D Tia β-Câu 14 Phóng xạ nào không có thay đổi cấu tạo hạt nhân A phóng xạ α B phóng xạ βC phóng xạ β+ D phóng xạ γ Câu 15 Tia nào sau là tia phóng xạ ? A Tia βB Tia β+ C Tia X D Tia α + Câu16 Trong phân rã β ngoài electrơn được phát có A Hạt α B Hạt prôtôn C Hạt nơtrôn D Hạt nơtrinô Câu 17 Kết luận nào độ phóng xạ là không đúng? A Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ B Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu chất phóng xạ C Phụ thuộc vào chất chất phóng xạ, tỉ lệ thuận với số nguyên tử chất phóng xạ D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật quy định hàm số mũ Câu 18 Công thức nào khơng phải là cơng thức tính độ phóng xạ? A H(t) = - dN dt B H(t) = ∆N ∆t C H(t) = λ N(t) t D H(t) = H 2− T Câu 19 Phát biểu nào là sai nói độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)? A Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ B Đơn vị đo độ phóng xạ là Becơren C Với lượng chất phóng xạ xác định độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử lượng chất đó D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ lượng chất đó Câu 20 Độ phóng xạ H khối chất phóng xạ xác định không phụ thuộc vào A Khối lượng chất phóng xạ B Chu kì bán rã C Bản chất chất phóng xạ D Điều kiện bên ngoài Câu 21 Khối lượng chất phóng xạ lại tại thời điểm t được tính theo biểu thức ln A m = m0 eλ t t t B m = m e T t C m = m T D m = m 2− T 0 Câu 22 Ban đầu, lượng chất phóng xạ có khối lượng m0 Sau chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ lại là A m0 B m0 25 C m0 32 D m0 50 Câu 23 Hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T có liên hệ hệ thức A λ.T = ln2 B λ = T.ln2 C λ = T/0,693 D λ = -0,693/T Bài tập định lượng a Lượng chất phóng xạ lại Câu 24 Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N sau chu kì bán rã, số lượng hạt nhân phóng xạ lại là A N / B N0 / 25 C N / 32 D N / 50 Câu 24 Một chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N0, sau chu kì bán rã, số lượng hạt nhân bị phân rã là A N / B N0 / C N / D 7N / Câu 26 Một chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu có N hạt nhân, có chu kì bán rã là T Sau khoảng thời gian T/2, 2T, 3T số hạt nhân lại lần lượt là A N0 N0 N0 , , B N0 N0 N0 , , 2 C N0 N0 N0 , , D N0 N0 N0 , , 16 Câu 27 Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ đó là A N / 16 B N0 / C N / D N / Câu 28 Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ này là A N / B N0 / C N / D N Câu 29 Số nguyên tử chất phóng xạ bị phóng xạ sau khoảng thời gian t được tính biểu thức t A ∆N = N 2− T B ∆N = N e −λt C ∆N = N (1 − e −λt ) D ∆N = N / t 227 Th là chất phóng xạ α có chu kì bán rã là 18,3 ngày Hằng số phóng xạ hạt nhân Câu 30 Hạt nhân 90 −7 −1 A 4,38.10 s B 0, 038s −1 C 26, 4s −1 D 0, 0016s −1 Câu 31 Một chất phóng xạ có chu kì T = 30 ngày có số phóng xạ A λ = 2,7 10-4 s-1 B λ = 2,7 10-6 s-1 C λ = 2,7 10-5 s-1 D λ = 2,7 10-7 s-1 Câu 32 Ban đầu có 20g chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T kể từ ban đầu A 3,2g B 1,5g C 4,5g D 2,5g Câu 33 Một chất phóng xạ có T = năm, khối lượng ban đầu 1kg Sau năm lượng chất phóng xạ lại là A 0,75kg B 0,7kg C 0,5kg D 0,65kg 60 Co Câu 34 Chu kỳ bán rã 27 năm Sau 10 năm, từ nguồn Co có khối lượng 1g lại A 0,75g B 0,50g C 0,25g D 0,10g 60 Câu 35 Chất phóng xạ Côban 27 Co dùng y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 58,9u 60 60 Co Khối lượng 27 Co lại sau 12 năm là Ban đầu có 500g 27 A 220g B 105g C 196g D 136g 131 Câu 36 Chất phóng xạ 53 I có chu kì bán rã ngày đêm Ban đầu có 1,00g chất này sau ngày đêm lại A 0,92g B 0,87g C 0,78g D 0,69g 131 Câu 37 Iốt 53 I dùng y tế là chất phóng xạ có chu kì bán rã là ngày Ban đầu có 40g sau 16 ngày lượng chất này lại A 5g B 10g C 20g D 30g Câu 38 Một chất phóng xạ có chu kì bán rã ngày đêm, khối lượng ban đầu 100g Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ lại là A 12,5g B 3,125g C 25g D 6,25g Câu 39 Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m , chu kì bán rã chất này là 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ đó lại là 2,24 g Khối lượng m là A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g Câu 40 Sau năm, lượng chất phóng xạ giảm lần Hỏi sau năm lượng chất phóng xạ so với ban đầu A 1/3B 1/6 C 1/9 D 1/16 Co Câu 41 Ban đầu có 1kg chất phóng xạ 60 có chu kì bán rã T = 5,33 năm Sau lượng Coban lại 10g 27 A 35 năm B 33 năm C 53,3 năm D 34 năm 210 206 Câu 42 Một chất phóng xạ 84 Po phát tia α và biến đổi thành 82 Pb Chu kì bán rã Po là 138 ngày Ban đầu có 100g Po sau lượng Po 1g? A 916,85 ngày B 834,45 ngày C 653,28 ngày D 548,69 ngày Câu 43 Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm lại 1/16 khối lượng ban đầu nó Chu kì bán rã chất phóng xạ đó là A năm B 4,5 năm C năm D.48 năm Câu 44 Một chất phóng xạ sau 15 năm giảm 3/4 khối lượng ban đầu có Chu kì bán rã chất phóng xạ A.7,5 năm B 10 năm C 30 năm D.60 năm Câu 45 Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm 3/4 khối lượng ban đầu Chu kì bán rã chất này là A 20 ngày B ngày C 24 ngày D 15 ngày Câu 46 Một phòng thí nghiệm nhận được mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã là 20 ngày Khi đem sử dụng thấy khối lượng mẫu chất 1/16 khối lượng ban đầu Thời gian từ lúc nhận mẫu tới lúc đem sử dụng là A 1,25 ngày B ngày C 80 ngày D.320 ngày 210 Câu 47 Hạt nhân Poloni 84 Po có chu kì bán rã 138 ngày Khối lượng ban đầu là 10g Cho N A = 6, 023.1023 mol−1 Số hạt nhân nguyên tử lại sau 207 ngày kể từ thời điểm ban đầu là A 1, 01.1023 B 1, 01.1022 C 2, 05.1022 D 2, 05.1023 222 Ra với chu kì bán rã 3,8 ngày Số nguyên tử Rn lại sau 9,5 ngày là Câu 48 Ban đầu có 5g chất phóng xạ Radon 86 21 21 A 23,9.10 B 2,39.10 C 3, 29.1021 D 32,9.1021 Câu 49 Sau phóng xạ, số hạt nhân chất phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu chu kì bán rã chất đó A B C 1,5 D 0,5 Câu 50 Gọi ∆t là khoảng thời gian để số hạt nhân lượng chất phóng xạ giảm e lần (với lne=1), T là chu kì bán rã chất phóng xạ Hỏi sau khoảng thời gian 0,51∆t chất phóng xạ lại phần trăm lượng ban đầu A 40 % B 30 % C 60 % D 70 % b Lượng chất bị phân rã lượng chất tạo thành 226 Câu 51 Ban đầu có 256mg 226 88 Ra có chu kì bán rã là 600 năm Hỏi sau có 240 mg 88 Ra bị phân rã phóng xạ A 150 năm B 300 năm C 600 năm D 2400 năm 22 Câu 52 Ban đầu có 2g Radon 86 Ra là chất phóng xạ có chu kì bán rã 3,8 ngày Sau 19 ngày, lượng Ra bị phân rã là A 1,6 g B 1,9375 g C 0,4 g D 0,0625 g Câu 53 Chất phóng xạ I - ốt có chu kì bán rã là ngày Lúc đầu có 200g chất này Sau 24 giờ, lượng I-ốt bị phóng xạ biến thành chất khác là A 150 g B 175 g C 50 g D 25 g 24 24 Câu 54 Đồng vị 11 Na là chất phóng xạ β tạo thành hạt nhân magiê 12 Mg Ban đầu có 12gam Na và chu kì bán rã là 15 Sau 45 khối lượng Mg tạo thành là A 10,5g B 5,16 g C 51,6g D 0,516g Câu 55 Hạt nhân A1 Z1 X phóng xạ và biến thành hạt nhân chúng tính theo đơn vị u Biết chất A1 Z1 A2 Z2 Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y số khối X phóng xạ có chu kì bán rã là T Ban đầu có khối lượng chất A1 Z1 X, sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y và khối lượng chất X là A 4A1 / A B 4A / A1 C 3A / A1 D 3A1 / A 210 206 Câu 56 Chất phóng xạ 84 Po phóng tia α và biến đổi thành chì 82 Pb với chu kì bán rã 138 ngày đêm Hỏi 0,168 g Po có hạt nhân bị phân rã sau 414 ngày đêm và lượng chì tạo thành khoảng thời gian A 4, 21.1010 hạt; 0,144 g B 4, 21.1020 hạt; 0,144 g C 4, 21.1020 hạt; 0,0144 g D 4, 21.1010 hạt; 0,0144 g 210 210 Po là chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân chì Chu kì bán rã hạt nhân 84 Po là 140 ngày Sau thời Câu 57 Poloni 84 gian 420 ngày kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát, người ta nhân được 10,3 gam chì a) Khối lượng Poloni ban đầu A 10 g B 11 g C 12 g D 13 g b) Thời gian kể từ thời điểm ban đầu để tỉ lệ khối lượng chì và khối lượng Poloni lại 0,8 là A 100,05 ngày B 220,23 ngày C 120,45 ngày D 140,5 ngày 238 234 Th Khối Câu 58 Cho 23,8 gam Urani 92 U có chu kì bán rã là 4,5.10 năm Khi phóng xạ α , Urani biến thành Thori 90 lượng Thori được tạo thành sau tỉ năm là A 15,53 g B 16,53 g C 17,53 g D 18,53 g 60 Câu 59 Ban đầu có m (g) chất phóng xạ 37 Co , chu kì bán rã T = 5,33 năm, Coban phóng xạ hạt α và biến thành 60 56 Mangan 56 25 Mn Sau tỉ số khối lượng 37 Co lại và khối lượng Mangan 25 Mn tạo thành 15 / 14 ? A t = 5,33 năm B t = 10,66 năm C t = 21,32 năm D t = 15, 33 năm Câu 60 Ban đầu có N0 hạt nhân phóng xạ Sau tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N bị phân rã Chu kì bán rã A B C D Câu 61 Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian đó ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 0,5T B 3T C 2T D T Câu 62 Ban đầu có chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s 210 206 Câu 63 Chất phóng xạ pôlôni 84 Po phát tia α và biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po là 138 ngày Ban đầu có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t 1, tỉ số số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì mẫu là 1/ Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì mẫu là A 1/15 B 1/16 C 1/ D 1/25 60 Câu 64 Đồng vị 27 Co có chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu lượng Co có khối lượng m Sau năm lượng Co bị phân rã A 12,2% B 27,8% C 87,8% D 72,2% Sr Câu 65 Chu kì bán rã chất phóng xạ 90 là 20 năm Sau 80 năm có phần trăm chất phóng xạ đó bị 38 phân rã A 6,25% B 12,5% C 87,5% D 93,75% λ 1/ λ Câu 66 Một chất phóng xạ có số phóng xạ Sau khoảng thời gian tỉ lệ số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã so với số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu xấp xỉ A 37% B 63,2% C 0,37% D 6,32% 24 Na Câu 67 Chất phóng xạ 11 có chu kì bán rã 15 So với khối lượng Na ban đầu, phần trăm khối lượng chất này bị phân rã vòng A 70,7 % B 29,3 % C 79,4 % D 20,6 % 24 24 Câu 68 11 Na là chất phóng xạ β với chu kì bán rã 15 Ban đầu có lượng 11 Na sau khoảng thời gian lượng chất phóng xạ bị phân rã 75%? A 30 phút B 15 C 22 30 phút D 30 60 Câu 69 Đồng vị 27 Co là chất phóng xạ β với chu kì bán rã T=5,33năm, ban đầu có lượng Co có khối lượng m Sau năm lượng Co bị phân rã phần trăm? A 12,2% B 27,8 C 30,2% D 42,7% Câu 70 Một chất phóng xạ nguyên tố X phóng xạ và biến thành hạt nhân chất phóng xạ nguyên tố Y Biết X có chu kì bán rã là T, sau khoảng thời gian t=5T tỉ số số hạt nhân nguyên tử X lại với số hạt nhân nguyên tử Y A 1/5 B 1/31 C 31/1 D 5/1 Câu 71 Ban đầu có lượng chất phóng xạ nguyên chất nguyên tố X, có chu kì bán rã là T Sau thời gian t=3T, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác và số hạt nhân lại chất phóng xạ X A B 1/8 C D 1/7 Câu 72 Chu kì bán rã chát phóng xạ T Ban đầu mẫu chứa N hạt nhân Sau khoảng thời gian 3T, mẫu A lại 25% hạt nhân N0 B lại 12,5% hạt nhân N0 C bị phân rã 25% hạt nhân N0 D bị phân rã 12,5% hạt nhân Độ phóng xạ 24 Na Sau 105 kể từ thời điểm ban đầu độ phóng xạ giảm 128 lần Chu kì bán Câu 73 Cho 0,24g chất phóng xạ 11 rã Na A 13 B 14 C 15 D 16 − 24 24 β Câu 74 Đồng vị Na có chu kì bán rã T=15 Biết Na là chất phóng xạ và tạo thành đồng vị Mg Mẫu Na có khối lượng ban đầu 24g Độ phóng xạ ban đầu Na A 7, 73.1018 Bq B 2, 78.1022 Bq C 1, 67.1024 Bq D 3, 22.1017 Bq 222 Câu 75 Một lượng chất phóng xạ 86 Rn ban đầu có khối lượng 1mg Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75% Chu kì bán rã A 4,0 ngày B 3,8 ngày C 3,5 ngày D 2,7 ngày Câu 76 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày Sau thời gian 11,4 ngày độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với độ phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu? A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% 222 Câu 77 Một lượng phóng xạ 86 Rn ban đầu có 1mg Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75% Độ phóng xạ lượng Rn lại A 3,40.1011Bq B 3,88.1011Bq C 3,58.1011Bq D 5,03.1011Bq Câu 78 Radon 222 86 Rn là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày đêm (24 giờ) Giả sử tại thời điểm ban đầu có 2,00g Rn nguyên chất, độ phóng xạ lượng Rn lại sau thời gian t = 1,5T là A H(t) = 4,05.1010 Bq = 1,10.10o Ci B H(t) = 4,05.1015 Bq = 1,10.105 Ci 21 11 B H(t) = 4,05.10 Bq = 1,10.10 Ci D H(t) = 4,05.1019 Bq = 1,10.107 Ci Câu 79 Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được cấu tạo thành có chu kì bán rã giờ, có độ phóng xạ lớn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần Hỏi phải sau thời gian tối thiểu để có thể làm việc an toàn với nguồn này? A B 12 C 24 D 128 Câu 80 Một chất phóng xạ lúc đầu có độ phóng xạ là 8Ci Sau ngày độ phóng xạ là 4,8Ci Hằng số phóng xạ chất đó là A 0,255 B 0,355 C 0,455 D.0,655 Câu 81 Chất phóng xạ 210Po có chu kỳ bán rã là 138 ngày đêm Khối lượng pôlôni có độ phóng xạ H = 3,7.10 10Bq là A 0,222g B 0,112g C 0,2g D 0,250g 23 Câu 82 Khối lượng ban đầu đồng vị phóng xạ natri 11 Na là 0,23g, chu kỳ bán rã natri là T = 62s Độ phóng xạ ban đầu A Ho = 6,7.1013 Bq B Ho = 6,7.1015 Bq C Ho = 6,7.1017 Bq D Ho = 6,7.1019 Bq 222 Câu 83 Ban đầu có 2g Radon 86 Rn là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày Sau 5,7 ngày độ phóng xạ Radon là A H = 4,05.1015Bq B H = 3,15.1015 Bq C H = 5,22.1015 Bq D H = 4,25.1015 Bq 23 Na là m0 = 0,23g, với chu kì bán rã T = 62s Tính độ phóng xạ sau 10 Câu 84 Khối lượng ban đầu chất phóng xạ 11 phút Sau độ phóng xạ 1/5 độ phóng xạ ban đầu A H = 8,23.1018Bq ; t = 413s B H = 3,82.1018Bq ; t = 413s 18 C H = 3,82.10 Bq ; t = 143s D H = 8,23.1016Bq ; t = 143s Câu 85 Ban đầu có mo = 1mg chất phóng xạ 144 58 Ce có chu kỳ bán rã T = 285 ngày số hạt nhân bị phân rã sau t = 1s và t2 =1năm A ∆ N1 = 1,08.1011hạt , ∆ N2 = 2,36.1018 hạt B ∆ N1 = 1,18.1011hạt , ∆ N2 = 2,46.1018 hạt 11 18 C ∆ N1 = 1,18.10 hạt , ∆ N2 = 2,36.10 hạt D ∆ N1 = 1,08.1011hạt , ∆ N2 = 2,46.1018 hạt 222 Câu 86 Radon 86 Rn là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày đêm (24 giờ) Giả sử tại thời điểm ban đầu có 2,00g Rn nguyên chất, số nguyên tử Rn ban đầu và số nguyên tử Rn lại sau thời gian t = 1,5T là A No = 5,42.1019 hạt, N(t) = 1,91.1021 hạt B No = 5,42.1021 hạt, N(t) = 1,91.1019 hạt C No = 5,42.1021 hạt, N(t) = 1,91.1020 hạt D No = 5,42.1021 hạt, N(t) = 1,91.1021 hạt 210 206 Câu 87 Một chất phóng xạ 84 Po phát tia α và biến đổi thành 82 Pb Biết khối lượng hạt là m Pb=205,9744u, mPo=209,9828u, mα=4,0026u Năng lượng tỏa hạt nhân Po phân rã là A 4,8MeV B 5,4MeV C 5,77MeV D 6,2MeV 211 16 Câu 88 Khối chất Astat 85 At có số hạt nhân ban đầu N0 = 2,86.10 hạt, có tính phóng xạ α Trong phát 2, 29.1015 hạt α Chu kì bán rã Astat là A 10 phút B 18 phút C phút D 18 phút Câu89 Chất phóng xạ 210 Po có chu kì bán rã T=138 ngày Khối lượng Poloni có độ phóng xạ Ci và độ phóng xạ khối lượng Poloni này sau tháng A m0 = 0, 22mg; H = 0, 25Ci B m0 = 2, 2mg; H = 2,5Ci C m0 = 0, 22mg; H = 2,5Ci D m = 2, 2mg; H = 0, 25Ci Câu 90 Tính tuổi tượng gỗ có độ phóng xạ β− 0,77 lần độ phóng xạ khúc gỗ khối lượng vừa chặt Biết đồng vị 14 C có chu kì bán rã T = 5600 năm A 1200 năm B 21000 năm C 2100 năm D 12000 năm − Câu 91 Tính tuổi cộ vật gỗ biết độ phóng xạ β nó 3/5 độ phóng xạ khối lượng gỗ loại vừa chặt Biết đồng vị 14 C có chu kì bán rã T = 5600 năm A 4000 năm B 4120 năm C 3500 năm D 2500 năm C Câu 92 Biết đồng vị phóng xạ 14 có chu kì bán rã T = 5730 năm Giả sử mẩu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và mẩu gỗ khác loại, khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút Tuổi mẫu gỗ cổ cho là A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm Câu 93 Một tượng cổ gỗ có độ phóng xạ β nó giảm 87,5% lần độ phóng xạ khúc gỗ, có khối lượng nửa tượng cổ và vừa chặt Biết chu kì bán rã C 14 là 5600 năm Tuổi tượng cổ là A 1400 năm B 11200 năm C 16800 năm D.22400 năm Câu 94 Một mộ cổ vừa khai quật Một mẫu ván quan tài nó chứa 50g cacbon có độ phóng xạ là 457 phân rã/phút (chỉ có 14 C là phóng xạ với chu kì bán rã 5600 năm) Biết độ phóng xạ cối sống vào khoảng 3000 phân rã/phút tính 200g cacbon Tuổi mộ đó cỡ A 9190 năm B 15 200 năm C 200 năm D 000 năm Câu 95 Phân tích tượng gỗ cổ (đồ cổ) người ta thấy độ phóng xạ β- nó 0,385 lần độ phóng xạ khúc gỗ chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng tượng gỗ đó Đồng vị 14C có chu kỳ bán rã là 5600 năm Tuổi tượng gỗ là A 13000 năm B 35000 năm C 18000 năm D 15000 năm Câu 96 Một mẫu gỗ cổ đại có độ phóng xạ lần so với mẫu gỗ loại khối lượng vừa chặt Biết chu kì bán rã C14 là T = 5570 năm Tuổi mẫu gỗ là A 8355 năm B 1392,5 năm C 11140 năm D 2785 năm Câu 97 Phân tích mẫu đá lấy từ mặt trăng, nhà khoa học xác định được 82% nguyên tố 40K phân rã thành 40Ar Quá trình này có chu kỳ bán rã là 1,2.109 năm Tuổi mẫu đá này là A 6.109 năm B 4,5.109 năm C 2,9.109 năm D 1,5.109 năm 238 206 Câu 98 Hạt nhân urani 92 U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 82 Pb Trong trình đó, chu kì bán rã 238 92 U biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.10 năm Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.10 20 hạt nhân 6,239.10 hạt nhân 206 82 Pb phân rã 238 92 U 18 sản phẩm A 3,3.108 năm 238 92 U và Giả sử khối đá lúc hình thành khơng chứa chì và tất lượng chì có mặt đó là Tuổi khối đá được phát hiện là B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm ... T.ln2 C λ = T/0,693 D λ = -0,693/T Bài tập định lượng a Lượng chất phóng xạ lại Câu 24 Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N sau chu kì bán rã, số lượng hạt nhân phóng... Độ phóng xạ 24 Na Sau 105 kể từ thời điểm ban đầu độ phóng xạ giảm 128 lần Chu kì bán Câu 73 Cho 0,24g chất phóng xạ 11 rã Na A 13 B 14 C 15 D 16 − 24 24 β Câu 74 Đồng vị Na có chu kì bán... đầu là N0, sau chu kì bán rã, số lượng hạt nhân bị phân rã là A N / B N0 / C N / D 7N / Câu 26 Một chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu có N hạt nhân, có chu kì bán rã là T Sau khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẦY ĐỦ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠCÓ ĐÁP ÁN, ĐẦY ĐỦ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠCÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay