Chuyên đề tuyển chọn một số vi nấm đối kháng trên tuyến trùng meloidogyne spp gây hại cây hồ tiêu tại đăk nông

113 20 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:06

đây là chuyên đề đưa ra một giải pháp hữu hiệu để kháng một số loại vi khuẩn gây hại cây tiêu tại đăk nông, là tài liệu cho sinh viên, người nông dân có thể tìm hiểu và khắc chế bệnh trên cây tiêu tại đăk nông hiện nay.. Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN - HOÀNG NGỌC DUYÊN “NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ VI NẤM ĐỐI KHÁNG TRÊN TUYẾN TRÙNG MELOIDOGYNE SPP GÂY HẠI CÂY HỒ TIÊU TẠI ĐĂK NÔNG” MÃ SỐ: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC THỰC NGHIỆM Buôn Ma Thuột, năm 2010 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN - HOÀNG NGỌC DUYÊN “NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ VI NẤM ĐỐI KHÁNG TRÊN TUYẾN TRÙNG MELOIDOGYNE SPP GÂY HẠI CÂY HỒ TIÊU TẠI ĐĂK NÔNG” LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC THỰC NGHIỆM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN NAM Buôn Ma Thuột, năm 2010 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:i wWw.SinhHoc.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan Hồng Ngọc Duyên Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:ii wWw.SinhHoc.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng sâu sắc, tơi xin bày tỏ biết ơn với Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, người Thầy tận tình truyền đạt kiến thức, theo dõi, dìu dắt, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành đề tài Tôi vô biết ơn ThS Nguyễn Quang Tuấn, Chi cục trưởng chi cục BVTV tỉnh Đăk Nơng tạo điều kiện giúp đỡ động viên tơi thời gian thực đề tài Tơi xin dành kính trọng tình cảm sâu sắc đến thầy cô môn sinh học, môn Bảo vệ thực vật, thầy cô khoa khoa học tự nhiên, khoa Nông lâm nghiệp, trường Đại học Tây Nguyên ñã hết lòng truyền ñạt kiến thức, kinh nghiệm, tạo ñiều kiện giúp ñỡ suốt thời gian học tập thực ñề tài Xin ñược cảm ơn Ban lãnh ñạo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đăk Nơng, đồng chí đồng nghiệp quan ñã tạo ñiều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho tơi học tập hồn thành luận văn Chân thành cảm ơn anh chị, bạn lớp Cao học SHTN K2 khóa II, em sinh viên thực tập phòng thí nghiệm mơn BVTV ñã ñộng viên, tạo ñiều kiện giúp ñỡ tơi suốt q trình làm luận văn Lời cảm ơn sâu sắc xin dành cho người cha kính u, ln động viên, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn Xin dành tặng gia đình, người bạn, ñồng nghiệp người thân yêu tơi tình cảm chân thành Bn Ma Thuột, ngày 18 tháng 09 năm 2010 Học viên Hoàng Ngọc Duyên Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:iii wWw.SinhHoc.edu.vn MỤC LỤC Nội dung Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, ñồ thị MỞ ĐẦU Đặt vấn ñề Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn hiệu ứng dụng Giới hạn ñề tài Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung hồ tiêu 1.1.1 Nguồn gốc tiêu 1.1.2 Công dụng tiêu 1.1.3 Đặc điểm hình thái tiêu 1.2 Giới thiệu chung tuyến trùng thực vật 1.3 Đặc ñiểm tuyến trùng Meloidogyne spp 1.3.1 Đặc ñiểm sinh học 1.3.2 Các yếu tố sinh thái, mơi trường ảnh hưởng đến mật ñộ tuyến trùng 1.3.3 Tập quán sinh sống gây hại 1.3.4 Quá trình phát triển bệnh 1.3.5 Các yếu tố lan truyền tuyến trùng hồ tiêu 1.3.6 Các loài Meloidogyne spp gây hại quan trọng 1.4 Các nghiên cứu nước tuyến trùng Meloidogyne spp 1.4.1 Các nghiên cứu tuyến trùng Meloidogyne spp giới 1.4.2 Các nghiên cứu tuyến trùng Meloidogyne spp Việt Nam 1.5 Một số biện pháp phòng trừ tuyến trùng Meloidogyne spp 1.5.1 Biện pháp chọn giống 1.5.2 Biện pháp canh tác 1.5.3 Biện pháp hóa học 1.5.4 Biện pháp phòng trừ tổng hợp 1.5.5 Biện pháp sinh học 1.6 Vi sinh vật ñối kháng ký sinh tuyến trùng gây hại trồng Chương II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.3 Thời gian ñịa ñiểm thực 2.4 Vật liệu, hóa chất dụng cụ thí nghiệm 2.4.1 Vật liệu 2.4.2 Hóa chất, dụng cụ thiết bị Trang i ii iii v vi vii 1 2 3 4 4 10 11 12 13 14 15 15 15 19 21 22 22 24 25 26 26 31 31 31 31 32 32 32 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:iv wWw.SinhHoc.edu.vn 2.4.3 Các công thức môi trường 2.5 Phương pháp nghiên cứu 2.5.1 Phương pháp thu mẫu 2.5.2 Phương pháp xử lý mẫu 2.5.3 Phương pháp ly trích tuyến trùng 2.5.4 Nhân ni tuyến trùng Meloidogyne spp phòng thí nghiệm 2.5.5 Phân lập nấm giữ mẫu nấm 2.5.6 Xác ñịnh khả đối kháng lồi nấm phân lập ñược lên tuyến trùng Meloidogyne spp ñiều kiện invitro 2.5.7 Phương pháp nhân ni chủng nấm tuyển chọn 2.5.8 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ñến khả ký sinh nấm 2.6 Thử nghiệm tính đối kháng số chủng nấm có tính đối kháng cao ñiều kiện nhà lưới 2.7 Phương pháp xác ñịnh số lượng bào tử 2.8 Phương pháp xử lý số liệu Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Phân lập, làm lưu giữ chủng nấm ñịa ñịa ñiểm nghiên cứu 3.2 Sàng lọc tuyển chọn chủng nấm có khả KS tuyến trùng 3.2.1 Sàng lọc khả ký sinh tuyến trùng chủng nấm 3.2.2 Hình thức ký sinh trứng tuyến trùng chủng nấm ñiều kiện nghiên cứu 3.2.3 Khả ký sinh chủng nấm tuyển chọn 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ñến khả KS nấm lên tuyến trùng Meloidogyne spp 3.3.1 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy ñến khả KS nấm 3.3.2 Ảnh hưởng nhiệt ñộ ñến khả ký sinh nấm 3.3.3 Ảnh hưởng pH ñến khả ký sinh nấm 3.3.4 Ảnh hưởng thời gian chiếu sáng ñến khả KS nấm 3.3.5 Một số yếu tố sinh học nấm liên quan ñến khả ký sinh nấm 3.4 Đặc điểm hình thái phân loại chủng nấm tuyển chọn 3.4.1 Đặc điểm hình thái 3.4.2 Vị trí phân loại chủng nấm C07, C22, DY16 T7 3.5 Nhân nuôi dòng nấm tuyển chọn 3.5.1 Mơi trường nhân ni cấp 3.5.2 Môi trường nhân nuôi cấp 3.6 Khảo sát khả ký sinh chủng nấm lên tuyến trùng Meloidogyne spp tiêu ñiều kiện nhà lưới 3.6.1 Diễn biến tiêu sinh trưởng tiêu CT thí nghiệm 3.6.2 Sự biến ñộng mật ñộ tuyến trùng Meloidogyne spp ñất rễ tiêu thí nghiệm theo thời gian KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI 33 35 35 36 36 37 37 38 39 40 41 43 44 45 45 47 47 50 50 52 52 55 56 57 57 59 59 61 64 64 65 67 67 71 75 75 76 78 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:v wWw.SinhHoc.edu.vn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật CBM: Chitin Broth Medium CT: Công thức IJ1: Infective Juvenile (Ấu trùng tuổi 1) IJ2: Infective Juvenile (Ấu trùng tuổi dạng cảm nhiễm) M.: Meloidogyne MA: Maize Agar MM: Minimum Mineral MT: Môi trường KDTV: Kiểm dịch thực vật KHVQH: Kính hiển vi quang học KD: Kinh doanh KS: Ký sinh KT: Kích thước KTCB: Kiến thiết SXL: Sau xử lý PGA: Potato Glucose Agar PL: Phụ lục PTSH: Phòng trừ sinh học PRBA: Peptone Rose Bengal Agar T.: Trichoderma TCA: Trichloroacetic WA: Water Agar Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:vi wWw.SinhHoc.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Bảng 3.1 Số lượng chủng vi nấm phân lập ñược ñịa ñiểm nghiên Trang cứu…………………………………………………………………… 45 Bảng 3.2 Mật ñộ vi nấm phân lập từ ñất ñịa ñiểm nghiên cứu………… 45 Bảng 3.3 Thành phần vi nấm phân lập ñược từ mẫu ñất, mẫu rễ bốn ñịa ñiểm nghiên cứu………………………………………………… 47 Bảng 3.4 Khả ký sinh trứng tuyến trùng chủng nấm…………… 48 Bảng 3.5: Tỷ lệ ký sinh 04 chủng nấm có hoạt tính ký sinh cao tuyến trùng Meloidogyne spp……………………………………………… Bảng 3.6 51 Đặc điểm khuẩn lạc sau ngày ni cấy tỷ lệ ký sinh nấm môi trường khác nhau……………………………………… 54 Bảng 3.7 Tỷ lệ ký sinh chủng nấm nhiệt ñộ khác nhau………… 55 Bảng 3.8 Tỷ lệ ký sinh trứng tuyến trùng Meloidogyne spp mức pH khác nhau…………………………………………………………… Bảng 3.9 Tỷ lệ ký sinh chủng nấm C07, C22, DY16 T7 thời gian chiếu sáng khác nhau………………………………………… Bảng 3.10 65 Số lượng bào tử thu ñược 04 chủng C07, C22, DY16 T7 02 tỷ lệ chất khác môi trường nhân nuôi………………… Bảng 3.15 59 Khả sinh bào tử 04 chủng C07, C22, DY16 T7 môi trường PGA………………… …………………………………… Bảng 3.14 59 Đặc điểm hình thái chủng nấm C07, C22, DY16 T7 môi trường PGA sau ngày nuôi cấy……… Bảng 3.13 58 Hoạt tính protease, chitinase tỷ lệ ký sinh chủng nấm C07, C22, DY16, T7………………………………………………… Bảng 3.12 57 Hoạt tính enzyme Chitinase 04 chủng nấm C07, C22, DY16, T7 sau 12 ngày………………………………………………………… Bảng 3.11 56 66 Số lượng tuyến trùng/100g ñất, trứng/5g rễ tỷ lệ nốt sần rễ tiêu sau chủng nấm xử lý tuyến trùng kỳ ñiều tra tuần 72 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:vii wWw.SinhHoc.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình Nội dung Hình 3.1 Tỷ lệ (%) mật ñộ vi nấm phân lập ñược ñịa ñiểm nghiên cứu Hình 3.2 Tỷ lệ giống nấm xuất mẫu ñất mẫu rễ Trang 46 địa điểm nghiên cứu……………………………………………… 46 Hình 3.3 Tỷ lệ ký sinh chủng nấm sàng lọc 49 Hình 3.4 Tỷ lệ ký sinh sau ngày chủng nấm 49 Hình 3.5 Khả ký sinh chủng nấm lên trứng tuyến trùng Meloidogyne spp…………………………………………………… Hình 3.6 Tỷ lệ ký sinh 04 chủng nấm có hoạt tính ký sinh cao trứng tuyến trùng Meloidogyne spp……………………………………… Hình 3.7 52 Tỷ lệ ký sinh chủng nấm C07, C22, DY16 T7 mơi trường ni cấy khác nhau………………………………………… Hình 3.9 51 Khả ký sinh chủng nấm ñược tuyển chọn lên trứng tuyến trùng Meloidogyne spp……………………………………… Hình 3.8 50 53 Tỷ lệ ký sinh chủng nấm C07, C22, DY16 T7 mức nhiệt ñộ khác nhau…………………………………………… 55 Hình 3.10 Tỷ lệ ký sinh chủng nấm mức pH khác nhau……… 56 Hình 3.11 Hoạt tính enzyme chitinase chủng nấm C07, C22, DY16, T7 sau 12 ngày…………………………………… 58 Hình 3.12 Khuẩn lạc chủng C07 (A); C22 (B); DY16 (C) T7 (D)………… 60 Hình 3.13 Đặc điểm hình thái chủng nấm C07…………………………… 62 Hình 3.14 Đặc ñiểm hình thái chủng nấm C22…………………………… 62 Hình 3.15 Đặc điểm hình thái chủng nấm DY16………………………… 63 Hình 3.16 Đặc điểm hình thái chủng nấm T7…………………………… 64 Hình 3.17 Khả sinh bào tử chủng C07, C22, DY16 T7 mơi trường PGA………………………………………………………… Hình 3.18 Số lượng bào tử thu ñược 04 chủng C07, C22, DY16 T7 02 tỷ lệ chất khác mơi trường nhân ni…………… Hình 3.19 65 66 Diễn biến chiều cao tiêu cơng thức thí nghiệm qua các1 thời điển nghiên cứu……………………………………………… 68 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn viiiwWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai: Hình 3.20 Diễn biến số lá/cây tiêu cácc cơng thức thí nghiệm qua thời điểm nghiên cứu…………………………………………………… 68 Hình 3.21 Cây tiêu sau 06 tuần chủng tuyến trùng xử lý nấm…………… 69 Hình 3.22 Diễn biến chiều dài/bộ rễ qua thời điểm nghiên cứu… ……… 69 Hình 3.23 Bộ rễ tiêu sau chủng tuyến trùng xử lý nấm sau tuần…… 70 Hình 3.24 Diễn biến trọng lượng tươi trọng lượng khô/cây……… 70 Hình 3.25 Diễn biến trọng lượng tươi trọng lượng khơ/bộ rễ……………… 71 Hình 3.26 Số lượng tuyến trùng Meloidogyne spp 100g ñất, trứng tuyến trùng 5g rễ qua kỳ ñiều tra………………………… 72 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Đặc ñiểm khuẩn lạc 04 chủng nấm C07, C22, DY16 T7 loại môi trường khác (PGA, WA, MA, MM) a a b c d b c d Môi trường PGA a Môi trường WA b c a d Môi trường MA b c d Môi trường MM Chủng C07 (a); C22 (b); DY-16 (c); T7 (d) Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn a b c d Thử khả ký sinh 04 chủng nấm ñược tuyển chọn C07 (a) , C22 (b) , DY16 (c) T7 (d) Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Rễ dưa leo bị u sưng tuyến trùng Meloidogyne spp Rễ tiêu bị u sưng tuyến trùng Meloidogyne spp Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Chế phẩm nấm sau 10 ngày nhân nuôi Chế phẩm nấm sau 15 ngày nhân nuôi Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Buôn Ma Thuột, Ngày 01 tháng 12 năm 2010 Cán hướng dẫn Học viên TS Nguyễn Văn Nam Hoàng Ngọc Duyên CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Trần Văn Thủy Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:a wWw.SinhHoc.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tỷ lệ ký sinh chủng nấm sàng lọc ONEWAY NGAY1 NGAY2 NGAY3 BY CACCHUNG /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares NGAY1 Between Groups (Combined) 27794,795 Linear Term Contrast Deviation Within Groups Total NGAY2 Between Groups (Combined) Linear Term Contrast Deviation Within Groups Total NGAY3 Between Groups (Combined) Linear Term Contrast Deviation Within Groups Total Df Mean Square 21 F Sig 1323,562 95,767 ,000 823,535 823,535 59,588 ,000 26971,259 20 1348,563 97,576 ,000 608,105 44 13,821 28402,900 65 54286,522 21 2585,072 247,964 ,000 1057,776 1057,776 101,463 ,000 53228,746 20 2661,437 255,289 ,000 458,708 44 10,425 54745,230 65 78037,701 21 3716,081 384,571 ,000 1230,475 1230,475 127,340 ,000 76807,227 20 3840,361 397,432 ,000 425,169 44 9,663 78462,870 65 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:b wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 2: Diễn biến chiều cao tiêu sau chủng tuyến trùng chế phẩm nấm sau 2, 4, 6, tuần STT CT Chủng nấm TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T SXL 8T CT1 ĐC 12,2 ± 0,86 16,6 ± 1,08 22,0 ± 1,30ab 28,8 ± 1,36b 31,6 ± 1,12ab CT2 M.I 11,2 ± 0,74 16,2 ± 1,16 20,6 ± 1,44a 25,4 ± 1,21a 29,4 ± 1,33a CT3 C07 10,8 ± 0,58 18,0 ± 0,71 25,8 ± 0,58bc 31,4 ± 0,93b 34,2 ± 0,58b CT4 C22 11,6 ± 0,51 17,8 ± 1,28 27,2 ± 1,53c 31,4 ± 1,33b 34,2 ± 1,58b CT5 DY-16 11,8 ± 0,58 19,0 ± 1,52 27,2 ± 1,36c 31,8 ± 0,97b 33,8 ± 0,97b CT6 T7 11,2 ± 0,74 18,2 ± 0,80 25,0 ± 1,00bc 30,6 ± 0,68b 33,4 ± 0,75b ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY CHIEUCAOCAY /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL Between Groups (Combined) 6,267 Linear Term Contrast Deviation ,411 df Mean Square Within Groups 55,200 24 Total 61,467 29 (Combined) 27,367 Linear Term Contrast 18,746 SXL2T Between Groups Deviation Sig 1,253 ,545 ,740 ,179 ,676 1,464 ,636 ,641 ,411 5,855 F 2,300 5,473 ,866 18,746 8,621 Within Groups 151,600 24 Total 178,967 29 189,367 37,873 4,897 ,003 93,603 93,603 12,104 ,002 3,096 ,035 SXL4T Between Groups (Combined) Linear Term Contrast Deviation 2,155 ,341 ,518 2,968 ,098 ,847 6,317 95,764 23,941 Within Groups 185,600 24 7,733 Total 374,967 29 150,300 30,060 4,928 ,003 56,803 56,803 9,312 ,005 93,497 23,374 3,832 ,015 Within Groups 146,400 24 6,100 Total 296,700 29 91,367 18,273 3,537 ,015 35,203 35,203 6,813 ,015 56,164 14,041 2,718 ,054 Within Groups 124,000 24 5,167 Total 215,367 29 SXL6T Between Groups (Combined) Linear Term Contrast Deviation SXL8T Between Groups (Combined) Linear Term Contrast Deviation Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:c wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 3: Diễn biến số lá/cây tiêu sau chủng tuyến trùng chế phẩm nấm sau 2, 4, 6, tuần STT Công thức Chủng nấm TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T SXL 8T CT1 ĐC 3,0 ± 0,32 4,4 ± 0,25 6,4 ± 0,25b 7,4 ± 0,25b 8,4 ± 0,25b CT2 M.I 2,8 ± 0,20 4,6 ± 0,25 5,6 ± 0,25a 6,6 ± 0,25a 7,4 ± 0,25a CT3 C07 3,0 ± 0,32 4,4 ± 0,51 6,6 ± 0,25b 7,8 ± 0,20b 8,8 ± 0,20b CT4 C22 3,2 ± 0,20 4,4 ± 0,25 6,4 ± 0,25b 7,8 ± 0,37b 8,8 ± 0,20b CT5 DY-16 3,2 ± 0,20 4,2 ± 0,20 6,4 ± 0,25b 7,6 ± 0,25b 8,6 ± 0,25b CT6 T7 3,4 ± 0,25 4,4 ± 0,25 6,6 ± 0,25b 7,8 ± 0,20b 8,8 ± 0,20b ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY DIENBIENSOLA /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL SXL2T SXL4T Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation ,220 ,274 Total 8,700 29 Sig ,632 2,608 ,119 ,217 ,927 ,400 ,080 ,178 ,968 ,103 ,103 ,229 ,637 ,297 ,074 ,165 ,954 Within Groups 10,800 24 ,450 Total 11,200 29 Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation ,695 ,069 24 ,317 Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation F ,826 7,600 Total 3,467 ,693 2,311 ,076 ,731 2,438 ,132 2,735 ,684 2,279 ,090 7,200 24 ,300 ,731 10,667 29 Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation 5,500 1,100 3,300 ,021 1,786 1,786 5,357 ,030 3,714 ,929 Within Groups 8,000 24 ,333 Total SXL8T Mean Square Within Groups Within Groups SXL6T 1,100 ,826 Df 2,786 ,049 13,500 29 Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation 7,467 1,493 5,973 ,001 2,240 2,240 8,960 ,006 5,227 1,307 5,227 ,004 Within Groups 6,000 Total 13,467 24 ,250 29 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:d wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 4: Diễn biến chiều dài rễ tiêu sau chủng tuyến trùng chế phẩm nấm sau 2, 4, 6, tuần STT Công thức Chủng nấm TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T ab SXL 8T ab 15,4 ± 0,29 18,0 ± 0,35a CT1 ĐC 6,8 ± 0,37 10,6 ± 0,51 12,8 ± 0,26 CT2 M.I 7,0 ± 0,32 9,70 ± 0,30 12,4 ± 0,19a 14,7 ± 0,12a 16,9 ± 0,38a CT3 C07 7,0 ± 0,32 10,5 ± 0,50 13,2 ± 0,26ab 16,2 ± 0,26bc 19,4 ± 0,33b CT4 C22 7,0 ± 0,32 10,1 ± 0,33 13,1 ± 0,33ab 15,8 ± 0,34bc 20,0 ± 0,45b CT5 DY-16 7,0 ± 0,45 10,5 ± 0,74 13,5 ± 0,27b 16,5 ± 0,27c 20,2 ± 0,44b CT6 T7 7,0 ± 0,45 10,6 ± 0,51 13,3 ± 0,26b 16,5 ± 0,35c 20,3 ± 0,46b ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY CHIEUDAIRE /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL SXL2T SXL4T Between Groups ,033 ,048 ,998 ,071 ,071 ,102 ,752 Deviation ,095 ,024 ,034 ,998 ,653 ,516 ,762 ,286 ,226 ,639 ,745 ,588 ,674 16,800 24 ,700 Total 16,967 29 (Combined) Linear Term Contrast Deviation 3,267 ,286 2,981 Within Groups 30,400 24 Total 33,667 29 Between Groups Between Groups (Combined) 3,875 ,775 Linear Term Contrast 2,321 Deviation 1,554 ,389 8,300 24 ,346 Linear Term 1,267 2,241 ,083 2,321 6,710 ,016 1,124 ,369 12,175 29 12,475 2,495 6,238 ,001 Contrast 7,875 7,875 19,688 ,000 Deviation 4,600 1,150 2,875 ,045 (Combined) Within Groups 9,600 Total Between Groups Sig ,167 Contrast Within Groups Between Groups F Linear Term Total SXL8T Mean Square (Combined) Within Groups SXL6T df 24 ,400 22,075 29 (Combined) 47,967 9,593 11,807 ,000 Linear Term Contrast 34,571 34,571 42,549 ,000 Deviation 13,395 3,349 4,122 ,011 Within Groups 19,500 24 ,812 Total 67,467 29 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:e wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 5: Diễn biến trọng lượng tươi/cây tiêu sau chủng tuyến trùng chế phẩm nấm sau 2, 4, 6, tuần CÔNG CHỦNG THỨC NẤM CT1 STT TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T SXL 8T ĐC 1,46 ± 0,11 2,61 ± 0,11a 3,82 ± 0,17a 5,08 ± 0,20a 6,30 ± 0,21a CT2 M.I 1,49 ± 0,74 2,55 ± 0,14a 3,66 ± 0,17a 4,81 ± 0,15a 5,97 ± 0,14a CT3 C07 1,5 ± 0,09 2,88 ± 0,06b 4,44 ± 0,17b 5,96 ± 0,17b 7,43 ± 0,19b CT4 C22 1,5 ± 0,10 2,90 ± 0,05b 4,37 ± 0,14b 5,94 ± 0,07b 7,45 ± 0,24b CT5 DY-16 1,51 ± 0,09 2,94 ± 0,07b 4,50 ± 0,19b 6,01 ± 0,08b 7,42 ± 0,22b CT6 T7 1,46 ± 0,07 2,92 ± 0,04b 4,67 ± 0,17b 5,85 ± 0,14b 7,47 ± 0,25b ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY TRONGLUONGTUOICAY /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL SXL2T Between (Combined) ,013 Groups Linear Contrast ,000 Term Deviation ,013 SXL6T SXL8T Mean Square ,997 ,000 ,006 ,940 ,003 ,078 ,988 ,981 24 ,041 ,995 29 ,874 Sig ,064 Total Between (Combined) ,749 Groups Linear Contrast ,541 Term Deviation ,208 F ,003 Within Groups Within Groups SXL4T df ,150 4,116 ,008 ,541 14,856 ,001 ,052 1,431 ,254 24 ,036 Total 1,623 Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation ,915 4,125 ,825 3,210 Within Groups 3,448 24 ,144 Total 7,573 29 Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation 6,831 1,366 13,523 ,000 3,939 3,939 38,991 ,000 2,892 ,723 Within Groups 2,425 24 ,101 Total 9,255 29 11,645 2,329 10,496 ,000 7,458 7,458 33,610 ,000 4,187 1,047 4,718 ,006 Between (Combined) Groups Linear Contrast Term Deviation Within Groups Total 29 5,742 ,001 3,210 ,229 5,325 16,970 22,344 ,000 1,592 ,209 7,156 ,001 24 ,222 29 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:f wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 6: Diễn biến trọng lượng khô/cây tiêu sau chủng tuyến trùng nấm sau 2, 4, 6, tuần CÔNG CHỦNG THỨC NẤM CT1 STT TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T SXL 8T ĐC 0,1970 ± 0,027 0,3428 ± 0,026ab 0,5038 ± 0,033a 0,7156 ± 0,020a 0,9150 ± 0,005a CT2 M.I 0,1908 ± 0,020 0,2976 ± 0,018a 0,4676 ± 0,020a 0,6730 ± 0,018a 0,8726 ± 0,017a CT3 C07 0,1806 ± 0,014 0,3418 ± 0,018ab 0,6606 ± 0,015b 0,8504 ± 0,013b 1,2408 ± 0,074b CT4 C22 0,1894 ± 0,015 0,3718 ± 0,025b 0,6676 ± 0,015b 0,8658 ± 0,014b 1,2116 ± 0,086b CT5 DY-16 0,1766 ± 0,012 0,3670 ± 0,023ab 0,6718 ± 0,010b 0,8642 ± 0,012b 1,2126 ± 0,065b CT6 T7 0,1880 ± 0,014 0,3804 ± 0,023b 0,6826 ± 0,010b 0,8810 ± 0,013b 1,2168 ± 0,053b ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY TRONGLUONGKHOCAY /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T Between Groups Df Mean Square F Sig ,001 ,000 ,172 ,971 Contrast ,000 ,000 ,282 ,600 Deviation ,001 ,000 ,144 ,964 Within Groups ,038 24 ,002 Total ,039 29 Between Groups (Combined) Linear Term ,023 ,005 Contrast ,013 ,013 Deviation ,010 ,002 Within Groups ,059 24 ,002 Total ,082 29 Between Groups (Combined) Linear Term 5,297 ,030 ,999 ,427 ,233 ,047 26,374 ,000 Contrast ,164 ,164 92,780 ,000 Deviation ,069 ,017 9,773 ,000 Within Groups ,042 24 ,002 Total ,275 29 Between Groups (Combined) 1,859 ,139 Linear Term (Combined) Linear Term ,202 ,040 35,156 ,000 Contrast ,143 ,143 124,664 ,000 Deviation 12,779 ,000 ,059 ,015 Within Groups ,028 24 ,001 Total ,230 29 Between Groups (Combined) Linear Term Within Groups Total ,719 ,144 8,555 ,000 Contrast ,446 ,446 26,569 ,000 Deviation ,272 ,068 4,052 ,012 ,403 24 ,017 1,122 29 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:g wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 7: Diễn biến trọng lượng tươi/bộ rễ tiêu sau chủng tuyến trùng chế phẩm nấm sau 2, 4, 6, tuần STT CÔNG THỨC CHỦNG TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T SXL 8T CT1 ĐC 0,176 ± 0,010 0,286 ± 0,015ab 0,408 ± 0,014a 0,562 ± 0,022a 0,732 ± 0,018b CT2 M.I 0,164 ± 0,016 0,262 ± 0,023a 0,382 ± 0,013a 0,506 ± 0,013a 0,600 ± 0,010a CT3 C07 0,158 ± 0,009 0,314 ± 0,014b 0,478 ± 0,009b 0,640 ± 0,028b 0,952 ± 0,049c CT4 C22 0,172 ± 0,011 0,332 ± 0,018b 0,488 ± 0,021b 0,648 ± 0,027b 0,970 ± 0,042c CT5 DY-16 0,176 ± 0,009 0,316 ± 0,014b 0,490 ± 0,017b 0,636 ± 0,021b 0,976 ± 0,052c CT6 T7 0,174 ± 0,012 0,324 ± 0,014b 0,504 ± 0,015b 0,662 ± 0,017b 0,974 ± 0,038c ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY TRONGLUONGTUOIRE /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T Between (Combined) ,001 Groups Linear Contrast ,000 Term Deviation ,001 df Mean Square ,392 ,849 ,000 ,165 ,688 ,000 ,449 ,772 ,017 24 ,001 Total ,018 29 ,003 2,542 ,055 ,010 7,103 ,014 ,002 1,402 ,263 Within Groups ,033 24 ,001 Total ,051 29 Between (Combined) ,064 Groups Linear Contrast ,047 Term Deviation ,016 ,013 10,961 ,000 ,047 40,800 ,000 ,004 3,502 ,022 Within Groups ,028 24 ,001 Total ,091 29 Between (Combined) ,094 Groups Linear Contrast ,058 Term Deviation ,037 ,019 7,758 ,000 ,058 23,720 ,000 ,009 3,767 ,016 Within Groups ,058 24 ,002 Total ,152 29 Between (Combined) ,653 Groups Linear Contrast ,396 Term Deviation ,257 Sig ,000 Within Groups Between (Combined) ,017 Groups Linear Contrast ,010 Term Deviation ,008 F ,131 18,045 ,000 ,396 54,750 ,000 ,064 8,869 ,000 Within Groups ,174 24 ,007 Total ,827 29 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:h wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 8: Diễn biến trọng lượng khô/bộ rễ tiêu sau chủng tuyến trùng chế phẩm nấm sau 2, 4, 6, tuần STT CÔNG THỨC CHỦNG TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T SXL 8T CT1 ĐC 0,0294 ± 0,0049 0,0521 ± 0,0035ab 0,0698 ± 0,0007b 0,0878 ± 0,0006b 0,1109 ± 0,0010b CT2 M.I 0,0305 ± 0,0041 0,0448 ± 0,0023a 0,0636 ± 0,0010a 0,0740 ± 0,0015a 0,0973 ± 0,0011a CT3 C07 0,0295 ± 0,0038 0,0544 ± 0,0025b 0,0746 ± 0,0017c 0,0967 ± 0,0007cd 0,1212 ± 0,0005c CT4 C22 0,0288 ± 0,0034 0,0520 ± 0,0031ab 0,0723 ± 0,0014bc 0,0942 ± 0,0007c 0,1218 ± 0,0010c CT5 DY-16 0,0290 ± 0,0031 0,0521 ± 0,0020ab 0,0741 ± 0,0021bc 0,0974 ± 0,0011d 0,1230 ± 0,0015c CT6 T7 0,0317 ± 0,0042 0,0552 ± 0,0021b 0,0753 ± 0,0014c 0,0960 ± 0,0011cd 0,1264 ± 0,0009d ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY TRONGLUONGKHORE /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T Between (Combined) ,000 Groups Linear Contrast ,000 Term Deviation ,000 df Mean Square ,995 ,000 ,035 ,853 ,000 ,086 ,986 ,002 24 ,000 Total ,002 29 ,000 1,962 ,121 ,000 2,590 ,121 ,000 1,805 ,161 Within Groups ,001 24 ,000 Total ,001 29 Between (Combined) ,000 Groups Linear Contrast ,000 Term Deviation ,000 ,000 9,363 ,000 ,000 22,334 ,000 ,000 6,120 ,002 Within Groups ,000 24 ,000 Total ,001 29 Between (Combined) ,002 Groups Linear Contrast ,001 Term Deviation ,001 ,000 86,727 ,000 ,001 179,227 ,000 ,000 63,602 ,000 Within Groups ,000 24 ,000 Total ,002 29 Between (Combined) ,003 Groups Linear Contrast ,002 Term Deviation ,001 Sig ,076 Within Groups Between (Combined) ,000 Groups Linear Contrast ,000 Term Deviation ,000 F ,000 ,001 105,542 ,000 ,002 307,203 ,000 ,000 55,127 ,000 Within Groups ,000 24 ,000 Total ,003 29 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:i wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 9: Diễn biến số lượng trứng tuyến trùng/100g ñất sau chủng tuyến trùng chủng nấm sau 2, 4, 6, tuần STT CÔNG THỨC CHỦNG TXL SXL 2T SXL 4T SXL 6T SXL 8T CT1 ĐC 0,00 ± 0,0a 0,00 ± 0,0a 0,00 ± 0,0a 0,00 ± 0,0a 0,00 ± 0,0a CT2 M.I 90,0 ± 1,5b 93,0 ± 3,2c 185 ± 6,2c 221,7 ± 4,5c 284 ± 4,04c CT3 C07 93,7 ± 3,2b 59,3 ± 1,5b 58,7 ± 1,5b 60,3 ± 1,2b 62,0 ± 1,2b CT4 C22 94,3 ± 0,9b 57,3 ± 1,5b 56,7 ± 0,9b 58,3 ± 1,5b 61,0 ± 1,2b CT5 DY-16 94,3 ± 2,0b 54,7 ± 1,8b 59,0 ± 1,5b 57,0 ± 1,2b 57,0 ± 1,2b CT6 T7 92,3 ± 2,0b 57,0 ± 2,3b 58,7 ± 1,5b 56,3 ± 1,5b 58,0 ± 1,5b ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY SOTRUNG100GDAT /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL Between (Combined) Groups Linear Term 4326,356 403,494 ,000 9683,219 903,098 ,000 Deviation 11948,559 2987,140 278,593 ,000 10,722 128,667 12 Total 21760,444 17 Between (Combined) Groups Linear Term 13454,444 2690,889 233,990 ,000 Contrast 1209,600 1209,600 105,183 ,000 Deviation 12244,844 3061,211 266,192 ,000 11,500 138,000 12 Total 13592,444 17 Between (Combined) Groups Linear Term 56040,000 Contrast 11208,000 483,799 ,000 321,905 321,905 13,895 ,003 55718,095 13929,524 601,274 ,000 278,000 12 23,167 Total 56318,000 17 Between (Combined) Groups Linear Term 84897,611 16979,522 1,253E3 ,000 Contrast 1968,805 1968,805 145,240 ,000 Deviation 82928,806 20732,202 1,529E3 ,000 162,667 12 13,556 85060,278 17 148260,000 29652,000 2,616E3 ,000 6585,600 6585,600 581,082 ,000 141674,400 35418,600 3,125E3 ,000 136,000 12 11,333 148396,000 17 Within Groups Within Groups Total SXL8T Sig 9683,219 Deviation SXL6T F 21631,778 Within Groups SXL4T Mean Square Contrast Within Groups SXL2T df Between (Combined) Groups Linear Term Contrast Deviation Within Groups Total Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Tai lieu chia se mien phi tai:j wWw.SinhHoc.edu.vn Phụ lục 10: Diễn biến số lượng trứng tuyến trùng/5g rễ sau chủng tuyến trùng chế phẩm nấm sau 2, 4, 6, tuần STT CÔNG THỨC CHỦNG TXL SXL 2T a 0,0 ± 0,0 SXL 4T SXL 6T 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0a 24 ± 2,1c 57,7 ± 2,0c 65,7 ± 2,4c 102,7 ± 3,5c 7,3 ± 0,9b 12,7 ± 0,9b 15,7 ± 0,9b 17,3 ± 1,2b 25,0 ± 1,0b C22 8,7 ± 1,8b 10,7 ± 0,7b 18,0 ± 1,2b 19,0 ± 1,2b 24,7 ± 0,88b CT5 DY-16 7,7 ± 0,7b 12 ± 1,5b 17,3 ± 1,2b 17,0 ± 0,9b 23,3 ± 1,76b CT6 T7 8,7 ± 1,5b 11,7 ± 0,7b 17,3 ± 1,9b 19,7 ± 0,7b 23,0 ± 1,53b CT1 ĐC 0,0 ± 0,0 CT2 M.I 9,3 ± 0,9b CT3 C07 CT4 a SXL 8T 0,0 ± 0,0 a a ONEWAY TXL SXL2T SXL4T SXL6T SXL8T BY SOTRUNG5GRE /POLYNOMIAL=1 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=DUNCAN T3 WALLER(100) DUNNETT (1) ALPHA(0.05) ANOVA Sum of Squares TXL Between Groups (Combined) Linear Term 36,322 10,058 ,001 67,433 18,674 ,001 Deviation 114,178 28,544 7,905 ,002 43,333 12 3,611 224,944 17 870,500 174,100 Contrast 17,719 17,719 4,253 ,062 Deviation 852,781 213,195 51,167 ,000 50,000 12 4,167 920,500 17 5549,333 1109,867 43,886 43,886 7,899 ,016 5505,448 1376,362 247,745 ,000 66,667 12 5,556 5616,000 17 7289,333 1457,867 75,600 75,600 15,464 ,002 7213,733 1803,433 368,884 ,000 58,667 12 4,889 7348,000 17 18807,778 3761,556 651,905 651,905 67,438 ,000 18155,873 4538,968 469,548 ,000 116,000 12 9,667 18923,778 17 Within Groups Total SXL4T Between Groups (Combined) Linear Term Contrast Deviation Within Groups Total SXL6T Between Groups (Combined) Linear Term Contrast Deviation Within Groups Total SXL8T Between Groups (Combined) Linear Term Within Groups Total Sig 67,433 (Combined) Linear Term F 181,611 Total Between Groups Mean Square Contrast Within Groups SXL2T df Contrast Deviation 41,784 ,000 199,776 ,000 298,200 ,000 389,126 ,000 Tai lieu chia se mien phi tai: wWw.SinhHoc.edu.vn ... - HOÀNG NGỌC DUYÊN “NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ VI NẤM ĐỐI KHÁNG TRÊN TUYẾN TRÙNG MELOIDOGYNE SPP GÂY HẠI CÂY HỒ TIÊU TẠI ĐĂK NÔNG” LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC THỰC NGHIỆM NGƯỜI... lập tuyển chọn số dòng vi nấm địa có khả ký sinh tuyến trùng Meloidogyne spp gây hại hồ tiêu ñịa bàn tỉnh Đăk Nơng - Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến tính ký sinh tuyến trùng vi nấm đối kháng. .. khơng gây nhiễm mơi trường dùng biện pháp sinh học để phòng trừ Do mà chúng tơi thực đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn số vi nấm ñối kháng tuyến trùng Meloidogyne spp gây hại hồ tiêu Đăk Nông Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tuyển chọn một số vi nấm đối kháng trên tuyến trùng meloidogyne spp gây hại cây hồ tiêu tại đăk nông, Chuyên đề tuyển chọn một số vi nấm đối kháng trên tuyến trùng meloidogyne spp gây hại cây hồ tiêu tại đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay