CAU TAO HAT NHAN, NANG LUONG LIEN KET HAT NHAN

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:49

Bài tập hay về cấu tạo hạt nhân nguyên tửCHUYÊN ĐỀ: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬCHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. ĐỘ HỤT KHỐI. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT1. Cấu tạo hạt nhânCâu 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo gồmA. Z nơtron và A prôtônB. Z nơtron và A nơtronC. Z prôtôn và (AZ) nơtronD. Z nơtron và (AZ) prôtonCâu 2. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt A. prôtôn B. nơtronC. prôtôn và các nơtronD. prôtôn, nơtron và electronCâu 3. Lực hạt nhân làA. lực điệnB. lực từC. lực giữa các nuclonD. lực cơ họcCâu 4. Bản chất của lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân làA. lực tĩnh điệnB. lực hấp dẫnC. lực điện từD. lực tương tác mạnhCâu 5. Phát biểu nào sau đây sai ? Lực hạt nhânA. là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nayB. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhânC. là lực hút rất mạnh nên có cùng bản chất với lực hấp dẫn nhưng khác bản chất với lực tĩnh điệnD. không phụ thuộc vào điện tích CHUYÊN ĐỀ: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ ĐỘ HỤT KHỐI NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT Cấu tạo hạt nhân Câu Hạt nhân nguyên tử AZ X được cấu tạo gồm A Z nơtron A prôtôn B Z nơtron A nơtron C Z prôtôn (A-Z) nơtron D Z nơtron (A-Z) prôton Câu Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt A prôtôn B nơtron C prôtôn các nơtron D prôtôn, nơtron electron Câu Lực hạt nhân A lực điện B lực từ C lực các nuclon D lực học Câu Bản chất lực tương tác các nuclon hạt nhân A lực tĩnh điện B lực hấp dẫn C lực điện từ D lực tương tác mạnh Câu Phát biểu sau sai ? Lực hạt nhân A loại lực mạnh nhất các loại lực biết B phát huy tác dụng phạm vi kích thước hạt nhân C lực hút rất mạnh nên có chất với lực hấp dẫn khác chất với lực tĩnh điện D không phụ thuộc vào điện tích Câu Phạm vi tác dụng lực hạt nhân A 1013 cm B 108 cm C 1010 cm D vô hạn Câu Lực hạt nhân loại lực A Liên kết các nuclôn hạt nhân với B Là lọai lực mạnh nhất các loại lực biết C Có bán kính tác dụng rất ngắn khoảng 10-15 m D Cả A, B, C đều Câu Phát biểu sau không A Hiđrơ có ba đờng vị Hiđrơ thường, Đơtêri Triti B Đơtêri kết hợp với ôxi thành nước nặng C Đơn vị khối lượng nguyên tử khối lượng nguyên tử Cacbon D Một số nguyên tố hỗn hợp nhiều đồng vị Câu Đồng vị các nguyên tử mà hạt nhân chúng có A Số khối A B Số prôtôn số nơtron khác C Số nơtron số prôtôn khác D Khối lượng Câu 10 Phát biểu sai ? A Các đờng vị phóng xạ đều khơng bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prơtơn có số nơtrơn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị ngun tố có số nơtrơn khác nên tính chất hóa học khác D Các đờng vị ngun tố có vị trí bảng hệ thống tuần hồn Câu 11 Đờng vị các ngun tử mà hạt nhân chúng có A số khối B số proton nhau, số notron khác C số notron nhau, số proton khác D khối lượng Câu 12 Các đồng vị ngun tố A có khối lượng B số Z, khác số A C số Z, số A D số A He Câu 13 Tính số nguyên tử Hêli chứa 1g A 1,5.1022 nguyên tử B 1,5.1023 nguyên tử C 1,5.1024 nguyên tử D 3.1022 nguyên tử Câu 14 Số nguyên tử có gam 10 Bo 23 A 4, 05.10 B 6, 02.1023 C 1, 204.1023 D 20,95.1023 Câu 15 Số nguyên tử có khối lượng mo = 20g chất 222 86 Rn ban đầu 20 22 A No = 5,42.10 hạt B No = 5,42.10 hạt C No = 5,42.1024 hạt D Một giá trị khác 23 -1 Câu 16 Biết số Avôgađro NA = 6,023.10 mol Số nguyên tử Oxi chứa 4,4g khí CO2 A N = 6,023.1022 hạt B N = 6,023.1023 hạt C N = 1,2046.1022 hạt D N = 1,2046.1023 hạt Câu 17 Tính số lượng phân tử Nitơ có 1g Nitơ Biết khối lượng nguyên tử lượng nitơ 13,999u Biết 1u = 1,66.10-24 g A 43.1021 phân tử B 215.1020 phân tử C 43.1020 phân tử D 215.1021 phân tử 23 Câu 18 Một lượng khí Ơxi chứa 1,88.10 nguyên tử Biết 1mol nguyên tử chứa N = 6,022.10 23 nguyên tử Khối lượng khí A 20g B 10g C 5g D 2,5g 238 23 Câu 19 Biết số Avôgađrô 6,02.10 /mol, khối lượng mol urani 92 U 238 g/mol Số nơtrôn (nơtron) 119 gam urani U238 A 8,8.1025 B 1,2.102 C 4,4.1025 D 2,2.1025 14 Câu 20 Trong hạt nhân nguyên tử C có A 14 proton notron B proton 14 notron C proton notron D proton notron 24 Câu 21 Hạt nhân 11 Na có A 11 proton 24 notron B 13 proton 11 notron C 24 proton 11 notron D 11 proton 13 notron 27 Al có Câu 22 Hạt nhân 13 A 13 proton 27 notron B 13 proton 14 notron C 13 notron 14 proton D 13 proton 13 notron Câu 23 Thành phần cấu tạo hạt nhân Polôni 210 84 Po A 84 nơtron 210 nuclon 84 electron B 84 prôton 210 nơtron C 84 prôtôn 126 nơtrôn D 84 nơtron 210 nuclon 238 U Câu 24 Hạt nhân 92 có cấu tạo gồm A 238 prôtôn 92 nơtron B 92 prôtôn 238 nơtron C 238 prôtôn 146 nơtron D 92 prôtôn 146 nơtron 60 Câu 25 Hạt nhân 27 Co có cấu tạo gờm A 33 prơtơn 27 nơtron B 27 prôtôn 60 nơtron C 27 prôtôn 33 nơtron D 33 prôtôn 27 nơtron Câu 26 Thành phần cấu tạo hạt nhân Urani 235 92 U A 92 nơtron 235 nuclon 92 electron B 92 prôtôn 143 nơtron C 92 prôtôn 235 nơtron D 92 nơtron 235 nuclon Câu 27 Hạt nhân Triti có A notron proton B nuclon, có notron C nuclon, có proton D proton notron Câu 28 Các đồng vị hiđrô A Triti, đơtêri hiđrô thường B Heli, triti đơtêri C Hiđrô thường, heli liti D Heli, triti liti 29 40 Câu 29 So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 20 Ca có nhiều A 11 nơtrơn prơtơn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 30 Kí hiệu ngun tử mà hạt nhân chứa prôtôn nơtron A 178 O B 178 O C 98 O D 179 O Câu 31 Kí hiệu nguyên tử mà hạt nhân chứa 15 prơtơn 16 nơtron 15 31 P P A 16 B 16 C 15 D 15 15 P 31 P Câu 32 Ký hiệu nguyên tử mà hạt nhân chứa 11 prôtôn 13 nơtron 11 11 Al Cr A 13 B 13 C 24 D 24 11 Na 11 Na Câu 33 Đường kính hạt nhân nguyên tử vào khoảng A 10-6 đến 10-9 m B 10-3m đến 10-8 m C 10-14m đến 10-15 m D 10-15m đến 10-20 m Câu 34 Biết NA = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,50 g 238 92 U có số nơtron xấp xỉ A 2,2.1024 B 2,20.1025 C 1,38.1025 D 3,58.1025 Câu 35 Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anh – xtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật A E  mc2 B E  m c C m  Ec2 D E  mc Câu 36 Định nghĩa sau về đơn vị khối lượng nguyên tử (u ) đúng? Một đơn vị khối lượng nguyên tử u A khối lượng nguyên tử hiđrô 11 H B khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon 12 C C 1/ 12 khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon 12 C D 1/ 12 khối lượng nguyên tử cacbon 12 C Câu 37 Khối lượng nguyên tử hạt nhân cacbon 146 C xấp xỉ A 6u B 7u C 8u D.14u Câu 38 Đơn vị sau đơn vị khối lượng A kg B MeV/c C eV/c2 D u Câu 39 Khối lượng proton mp = 1,007276u Tính theo đơn vị kg 27 27 27 27 A m p  1,762.10 kg B m p  1,672.10 kg C m p  16, 72.10 kg D m p  17, 62.10 kg Câu 40 Khối lượng notron mn = 1,008665u Tính theo đơn vị kg A m n  0,1674.10 27 kg B m n  16, 74.10 27 kg C m n  1, 674.1027 kg D m n  167, 4.1027 kg Câu 41 Đơn vị đo khối lượng vật lý hạt nhân A kg B u C vị eV/c2 MeV/c2 D Cả A, B, C đều Năng lượng liên kết hạt nhân Câu 42 Năng lượng liên kết A toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B lượng tỏa các nuclôn liên kết với tạo thành hạt nhân C lượng toàn phần ngun tử tính trung bình số nuclơn D lượng liên kết các electron hạt nhân nguyên tử Câu 43 Năng lượng liên kết hạt nhân A tồn lượng ngun tử gờm động lượng nghỉ B lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân thành các nuclon riêng biệt C lượng tồn phần ngun tử tính trung bình số nuclon D lượng liên kết các electron hạt nhân nguyên tử Câu 44 Năng lượng liên kết riêng A giống với hạt nhân B lớn nhất với các hạt nhân nhẹ C lớn nhất với các hạt nhân trung bình D lớn nhất với các hạt nhân nặng Câu 45 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A dương âm B lớn hạt nhân bền C nhỏ hạt nhân bền D không với các hạt nhân đặc biệt Câu 46 Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân A lượng liên kết B lượng liên kết riêng C số hạt proton D số hạt nuclon Câu 47 Các hạt nhân bền vững có lượng liên kết riêng vào cỡ 8,8 MeV/nuclon, các hạt nhân có số khối phạm vi A 50 < A < 70 B 50 < A < 95 C 60 < A < 95 D 80 < A < 160 Câu 48 Hạt nhân sau có lượng liên kết riêng lớn nhất A Hêli B Cácbon C Sắt D Urani Câu 49 Để so sánh độ bền vững hai hạt nhân ta dựa vào đại lượng A Số khối A B Độ hụt khối C Năng lượng liên kết D Năng lượng liên kết riêng Câu 50 Xét tập hợp xác định gồm các nuclon đứng yên chưa liên kết Khi lực hạt nhân liên kết chúng lại với thành hạt nhân nguyên tử A khối lượng hạt nhân tổng khối lượng các nuclon ban đầu B lượng nghỉ hạt nhân tạo thành nhỏ lượng nghỉ hệ các nuclon ban đầu C khối lượng hạt nhân lớn tổng khối lượng các nuclon ban đầu D lượng nghỉ hạt nhân tạo thành lượng nghỉ hệ các nuclon ban đầu Câu 51 Hạt nhân có độ hụt khối lớn A dễ phá vỡ B bền vững C có lượng liên kết yếu D có số lượng các nuclon lớn Câu 52 Hạt nhân bền vững có A Số nuclơn nhỏ B Số nuclôn lớn C Năng lượng liên kết lớn D.năng lượng liên kết riêng lớn Câu 53 Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A Hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C Năng lượng liên kết riêng hai hạt nhân D Năng lượng liên kết hạt nhân X lớn Câu 54 Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclơn tương ứng A X, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết từng hạt nhân tương ứng ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp các hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A Y, X, Z B Y, Z, X C X, Y, Z D Z, X, Y Câu 55 Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử m = 14,00666u gờm đờng vị N 14 (có khối lượng nguyên tử m1=14,00307u) N15 (có khối lượng nguyên tử m 2) Biết N14 chiếm 99,64% N15 chiểm 0,36% số nguyên tử Nitơ tự nhiên Hãy tìm khối lượng nguyên tử m2 N15 A m2 = 15,00029u B m2 = 14,00746u C m2 = 14,09964u D m2 = 15,0001u Th Câu 56 Khối lượng hạt nhân Thori 232 m = 232,0381u, nơtrôn m = 1,0087u, prôtôn mp = 1,0073u Độ Th n 90 hụt khối hạt nhân Thori A 1,8543u B 18,543u C 185,43u D.1854,3u 14 Câu 57 Khối lượng hạt nhân N 13,9992u ,khối lượng nơtrôn mn = 1,0087u, Prôtôn mp = 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân 147 N A 0,01128u Câu 58 Hạt nhân đơteri B 0,1128u C 1,128u D.11,28u D có khối lượng 2,0136u Biết khối lượng prôtôn 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Biết 1u=931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 12 D A 0,67MeV B 1,86MeV C 2,02MeV D 2,24MeV P Câu 59 Biết khối lượng các hạt nhân phốtpho 30 m = 29,970u, prôtôn m = 1,0073u, nơtrôn mn = 1,0087u ; 1u = 931 P p 15 MeV/c Năng lượng liên kết hạt nhân phốtpho A 2,5137MeV B 25,137 MeV C 251,37 MeV D 2513,7 MeV Câu 60 Biết khối lượng hạt nhân mMo = 94,88u; mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931 MeV/c Năng lượng liên kết hạt 95 Mo nhân Mơ-líp-đen 42 A 82,645 MeV B 826,45MeV C 8264,5 MeV D 82645 MeV Câu 61 Khối lượng hạt nhân 104Be 10,0113u, khối lượng nơtrôn proton lần lượt m n=1,0086u m p = 1, 0072 u ; 1u=931 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 10 Be A 64,332MeV B 6,4332MeV C 0,64332MeV D 6,4332KeV 27 Câu 62 Năng lượng liên kết hạt nhân Nhôm ( 13 Al ) m = 26,974u Biết mp=1,0073u ; mn=1,0087u; 1u=931 MeV/c2 A  E = 22,595 MeV B  E = 225,95 MeV C  E = 2259,5 MeV D  E = 22595 MeV 27 Al Câu 63 Biết khối lượng các hạt nhân nguyên tử Nhôm ( 13 ) mAl = 26,974u , cho mp = 1,0073u ; mn =1,0087u; 1u =931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân nhôm A 9,012MeV B 6,154MeV 27 13 Al C 8,369MeV D 7,256MeV Câu 64 Khối lượng hạt nhân Beri 10 Be m = 10,0113u , khối lượng nơtrôn m n = 1,0086u; prôtôn mp = 1,0072u 1u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 104 Be A 64,332MeV B 6,4332MeV C 0,64332MeV D.6,4332eV Câu 65 Hạt  hạt nhân nguyên tử 42 He có khối lượng 4,0015u, số Avôgađrô N = 6, 02.1023 mol-1 , cho 1u = 931MeV/ c Năng lượng tỏa các nuclon liên kết với để tạo thành 1mol khí Hêli A 2,7.1012J B 3,5.1012J C 2,7.1010J D 3,5.1010J -27 Câu 66 Cho mC = 12,00000u; mp = 1,00728u; mn = 1,00867u; 1u = 1,66058.10 kg; 1eV = 1,6.10-19J ; c = 3.108m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân 12 C thành các nuclôn riêng biệt A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV 60 Câu 67 Hạt nhân 27 Co có khối lượng 55,940u Biết khối lượng prôtôn 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Cho 1u=931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 60 27 Co A 70,5MeV B 70,4MeV C 48,9MeV D 54,5MeV Câu 68 Hạt nhân hêli He có khối lượng mHe = 4,0015u, prơtơn mp = 1,0073u, nơtrôn mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Hêli A 7,1MeV B 14,2MeV C 28,4MeV D.4,54.10-12 J Câu 69 Cho hạt nhân 20 10 Ne có khối lượng 19,986950u; biết m P = 1,00726u; mn = 1,008665u ; 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết riêng 20 10 Ne A 160,4043 MeV B 160,4043 eV C 8,020215 eV D 8,020215 MeV 10 Câu 70 Hạt nhân Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn m n = 1,0087u, khối lượng prôtôn m p = 1,0073u, 1u = 931MeV/ c 2` Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 10 Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV 40 Câu 71 Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 18 Ar ; Li lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145u 1u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân 63 Li lượng liên kết riêng hạt nhân 40 18 Ar A lớn 5,20MeV B lớn 3,42MeV C nhỏ 3,42 MeV D nhỏ 5,20MeV 37 Cl có khối lượng nghỉ 36,956563u Biết khối lượng nơtrôn 1,008670u, khối lượng Câu 72 Hạt nhân 17 37 Cl prôtôn 1,007276u 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 17 A 9,2782 MeV B 7,3680 MeV C 8,2532 MeV D 8,5684 MeV m = 1, 0073u Câu 73 Cho biết m F  55,927 u ; m N = 13,9992 u ; m U = 238, 0002 u ; p , m n = 1, 0087 u Hãy xếp các hạt nhân 56 26 14 238 N , 92 U theo 56 238 14 26 Fe , 92 U, N Fe , thứ tự tăng dần độ bền vững 238 56 56 238 U C 14 D 14 N , 92 U , 26 Fe N , 26 Fe , 92 U Câu 74 Cho biết m  4, 0015 u ; mO = 15,999 u u; m p = 1, 007276 u , m n = 1, 008665 u Hãy xếp các hạt nhân A 16 O theo thứ tự tăng A 126 C , 42 He, 168 O B 56 26 Fe , 14 238 N , 92 He , 12 6C , dần độ bền vững 12 16 6C , 8O, triti 31 H , heli B 4 He C 42 He, 12 6C , 16 8O D 42 He, 16 12 8O, 6C He có lượng liên kết lần lượt 2,22MeV; 8,49MeV 28,16MeV Câu 75 Các hạt nhân đơteri 21 H ; Các hạt nhân được xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững hạt nhân A 21 H ; 42 He ; 31 H B 21 H ; 31 H ; 42 He C 42 He ; 31 H ; 21 H D 31 H ; 42 He ; 21 H Câu 76 Cho biết khối lượng các hạt nhân m C = 12,00u ; mα = 4,0015u Khối lượng prôtôn nơtron 1,0073u 1,0087u 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng cần thiết tối thiểu để chia hạt nhân 126 C thành ba hạt α theo đơn vị Jun A 6,7.10-13 J B 6,7.10-15 J C 6,7.10-17 J D 6,7.10-19 J 210 206 Câu 77 Một chất phóng xạ 84 Po phát tia  biến đổi thành 82 Pb Biết khối lượng các hạt mPb=205,9744u, mPo=209,9828u, m=4,0026u Năng lượng tỏa 10g Po phân rã hết A 2,2.1010J B 2,5.1010J C 2,7.1010J D 2,8.1010J ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C C D C A D C B C B B B C B D A C C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C D C B C A B A C C C B A D D B B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B B C B B B C D B B D A A A A B D C B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 A b C A A B A C A C B D C C C A D HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: CAU TAO HAT NHAN, NANG LUONG LIEN KET HAT NHAN, CAU TAO HAT NHAN, NANG LUONG LIEN KET HAT NHAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay