TRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLS

2,220 20 0
  • Loading ...
1/2,220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:30

TRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLSTRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLS định mức dự toán xây dựng công trình - phần x (BAN HÀ NH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀ Y 16-08-2007 CỦA BỘ M· hiÖu b u i q u a n g m i n h ( Alt + ¬ ) DESIGN : NGUY ỄN V A ÊN NGỌC AA.11100 AA.11200 AA.12000 AA.20000 AA.21000 AA.22000 AA.23000 AA.30000 AA.31000 AA.32000 AB.10000 AB.11000 AB.12000 AB.13000 TEL : 0977.388.502 EMA IL : vanngoc_2105@yahoo.com AB.20000 AB.21000 AB.22000 AB.23000 AB.24000 AB.25000 AB.26100 AB.27000 AB.28100 AB.28200 AB.30000 AB.31000 AB.32000 AB.33000 AB.34000 AB.35000 AB.36000 AB.41000 AB.42000 AB.50000 AB.51100 AB.51200 AB.51300 AB.51410 AB.51510 AB.51610 AB.52100 AB.53000 AB.54000 AB.55000 AB.55300 AB.56000 AB.57000 AB.58000 AB.59000 AB.60000 AB.61000 AB.62000 AB.63000 AB.64000 AB.65100 AB.66000 AB.67000 AB.68100 AB.68200 AB.68300 AB.68400 AB.70000 AB.71000 AB.72000 AB.73000 AB.74100 AB.75100 AB.81100 AB.81200 AB.81300 AB.82000 AB.90000 AB.91000 AB.92000 AC.10000 AC.11000 AC.12000 AC.13000 AC.21000 AC.22000 AC.23100 AC.24000 AC.25000 AC.29000 AC.30000 AD.11000 AD.20000 AD.30000 AD.40000 AD.50000 AD.60000 AD.70000 AD.80000 AE.10000 AE.20000 AE.30000 AE.40000 AE.50000 AE.60000 AE.70000 AE.81000 AE.82000 AE.83000 AE.90000 AF.10000 AF.20000 AF.30000 AF.40000 AF.51100 AF.52000 AF.60000 AF.70000 AF.80000 AG.10000 AG.20000 AG.30000 AG.40000 AG.50000 AH.10000 AH.20000 AH.30000 AI.10000 AI.20000 AI.31000 AI.32000 AI.51000 AI.52000 AI.53000 AI.60000 AK.10000 AK.20000 AK.30000 AK.40000 AK.50000 AK.60000 AK.70000 AK.80000 AL.11000 AL.12000 AL.13000 AL.14000 AL.15100 AL.15200 AL.15300 AL.16100 AL.17000 AL.18100 AL.21100 AL.22100 AL.23100 AL.24100 AL.25100 AL.31000 AL.40000 AL.51100 AL.51200 AL.51300 AL.51400 AL.52100 AL.52200 AL.52300 AL.52400 AL.52500 AL.52600 AL.52700 AL.52800 AL.53100 AL.53200 AL.53300 AL.53400 AL.54000 AL.55000 AL.56000 AL.60000 AL.70000 định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng BAN H NH THEO CV 1776/BXD-VP NG Y 16-08-2007 CỦA BỘ X Y DỰNG Néi dung ThuyÕt minh quy định áp dụng Bảng phân loại Chương I : Công tác chuẩn bị mặt xây dựng Chương II : Công tác đào, đắp đất, đá, cát Chương III : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi Chương IV Chương V Ch­¬ng VI Ch­¬ng VII Ch­¬ng VIII Ch­¬ng IX Ch­¬ng X Chương XI : Công tác làm đường : Công tác xây gạch đá : Công tác bê tông chỗ : Công tác sản xuất lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép : Công tác làm mái, làm trần công tác hoàn thiện khác : Các công tác kh¸c DESIGN : NGUY ỄN V A ÊN NGỌC TEL : 0977.388.502 EMA IL : vanngoc_2105@yahoo.com chương I: công tác chuẩn bị mặt xây dựng Phát rừng tạo mặt bằng thủ công Phát rừng tạo mặt bằng giới Chặt cây, đào gốc cây, bụi Công tác phá dỡ công trình Phá dỡ thủ công Phá dỡ máy Vận chuyển phế thải tiếp 1000m ô tô Tháo dỡ loại kết cấu Tháo dỡ loại kết cấu thủ công Tháo dỡ kết cấu máy chương II: công tác đào, đắp đất, đá, cát Đào đắp đất, đá, cát thủ công Đào đất công trình thủ công Phá đá thủ công Đắp đất công trình thủ công Đào đắp đất, đá, cát công trình máy Đào san đất tạo mặt bằng máy đào Đào san đất tạo mặt bằng máy ủi Đào san đất tạo mặt bằng máy cạp Đào xúc đất để đắp đổ bãi thải, bãi tập kết máy đào Đào móng công trình máy Đào móng công trình đất mềm, yếu phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, máy đào Đào kênh mương máy đào Đào kênh mương đường đất mềm, yếu phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, máy đào Nạo vét mở rộng kênh mương đất mềm, yếu tổ hợp máy xáng cạp máy đào Đào đưường Đào đường máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển Đào đường máy ủi Đào đường máy cạp San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải Đào đất khung vây phòng nước trụ cạn Xói hút bùn khung vây phòng nước Vận chuyển đất «t« tù ®ỉ VËn chun ®Êt tiÕp 1000m b»ng «t« tự đổ Công tác đào đá mặt bằng, hố móng, kênh mương, đưường khoan nổ Phá đá mặt công trình Phá đá hố móng công trình Phá đá kênh mương, đường Khoan phá đá nổ mìn buồng giếng điều áp từ xuống đường kính 20m Phá đá đường viền Đào phá đá búa Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển Vận chuyển đá ô tô tự đổ Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô tự đổ ủi đá sau nổ mìn máy ủi Xúc đá hỗn hợp, đá tảng bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện máy đào Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông ô tô tự đổ Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m ô tô tự đổ Công tác phá đá đào hầm khoan nổ Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn hầm Đắp đất, cát công trình máy Đắp đất, cát mặt công trình tàu hút San đầm đất mặt Đắp đê đập, kênh mương Đắp đường Đắp đất công trình đầm cóc Đắp cát công trình Đắp đá công trình Đắp đá đập bê tông mặt Đắp thân đập đá Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng Đắp đá nút hầm Công tác nạo vét công trình thuỷ Nạo vét tàu hút Nạo vét tàu cuốc biển, cuốc sông Nạo vét tàu hút bụng tự hành Nạo vét tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất hệ thống thuỷ lực xả đáy Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ Nạo vét kênh mương máy đào gầu dây Nạo vét nước máy đào gầu dây Nạo vét tàu đào Đào phá đá, bốc xúc đá nước tàu đào Vận chuyển đất, cát tàu kéo, xà lan tàu hút bụng tự hành Vận chuyển đất, cát đổ tàu kéo, xà lan Vận chuyển đất, cát đổ 1km 6km đầu tàu hút bụng tự hành Chương III: công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi Công tác đóng cọc Đóng cọc thủ công Đóng cọc máy Đóng cọc bê tông cốt thép Đóng cọc ống bê tông cốt thép Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình Nhổ cọc Làm cọc cát ng tăng chưa đủ 0,6m không tính) ồng dặm thay bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc theo yêu cầu th¸ng ... tế xây dựng Nguyễn Thanh Nguyên Nguyễn Thanh Nguyên Phòng Giá Xây dựng - Viện Kinh tế xây dựng HS Nguyễn Hữu Tùng Thuyết minh quy định áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng. .. tác xây gạch đá Xây đá Xây gạch Xây gạch thẻ 5x10x20 Xây gạch thẻ 4,5x9x19 Xây gạch thẻ 4x8x19 Xây gạch ống Xây gạch rỗng Xây gạch bê tông rỗng Xây tưường gạch silicát Xây tưường thông gió Xây. .. dựng -oOo - Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau gọi tắt Định mức dự toán) định m kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết vật liệu, lao
- Xem thêm -

Xem thêm: TRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLS, TRA CỨU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NĂM 2018 (FILE EXCEL TRA DỄ DÀNG).XLS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay