LỊCH sử 12 TRẮC NGHIỆM CHỦ đề 1 (p1)

43 13 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:16

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPTQG LỊCH SỬ 12 LỊCH SỬ VI ỆT NAM Giáo viên: Nguyễn Văn Minh TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ hai thực dân Pháp diễn hoàn cảnh nào? A Thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn, chiến tranh giới bước vào giai đoạn định B Kinh tế ổn định trị bất ổn Phong trào phản đối chiến tranh, đòi cải thiện điều kiện sống công nhân nhân dân lao động Pháp lên cao C Pháp lâm vào khủng hoảng kinh tế nặng nề lịch sử - "khủng hoảng thừa" D Chiến tranh để lại hậu nặng nề, kinh tế Pháp gặp khó khăn; Pháp trở thành nợ lớn Mĩ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 2. Pháp đầu tư vốn vào ngành nhiều trình khai thác thuộc địa lần thứ hai? A Công nghiệp B Nông nghiệp C Giao thông vận tải D Thương mại VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 3. Loại hình đồn điền phát triển mạnh Việt Nam thời kì 1919 1929? A Đồn điền trồng lúa B Đồn điền trồng cao su C Đồn điền trồng chè D Đồn điền trồng cà phê VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 4. Cuộc khai thác thuộc địa lần hai Pháp Việt Nam (1919 - 1929) có điểm khác so với khai thác thuộc địa lần thứ nhất? A Pháp trồng đầu tư vào ngành khai thác mỏ B Pháp không đầu tư nhiều vào ngành công nghiệp C Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất - nhập D Pháp không đầu tư nhiều vào xây dựng sờ hạ tầng VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 5. Điểm bật kinh tế Việt Nam thời kì khai thác thuộc địa lần hai thực dân Pháp là: A Kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, toàn diện B Một kinh tế nông C Một kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc D Một kinh tế công – nông nghiệp phát triển VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 6. Bổ sung từ thiếu câu nói tiếng Nguyễn Ái Quốc: "Rượu cồn thuốc phiện báo chí phản động bọn cầm quyền bổ sung cho công Chính phủ Máy chém nhà tù làm nốt phần lại" A Trị dân B Khai hố C An dân D Ngu dân VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 7. Tuyến đường sắt thực dân Pháp xây dựng khai thác thuộc địa lần thứ hai? A Hà Nội - Lạng Sơn B Hà Nội - Vinh C Vinh - Đơng Hà D Hải Phòng - Vân Nam VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 8. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ II bắt đầu thời kì cầm quyền Đơng Dương? A Tồn quyền Pát-ki-ê B Tồn quyền Pơn Đu-me C Tồn quyền Méc-lanh D Tồn quyền An-be Xa-rô VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 27. Tổ chức Công hội thành lập đâu? A Hải Phòng B Quảng Ninh C Sài Gòn - Chợ Lớn D Hà Nội VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 28. Hạn chế phong trào tư sản dân tộc năm sau Chiến tranh giới thứ là: A Chỉ đòi quyền lợi kinh tế cho dân tộc B Chưa kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế với quyền lợi trị C Không đáp ứng yêu cầu dân tộc D Tất ý VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 29. Thái độ trị giai cấp tư sản Việt Nam phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925 là: A Đấu tranh lợi ích giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp vơ sản B Đấu tranh lợi ích dân tộc, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản C Đấu tranh lợi ích giai cấp vơ sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp nông dân D Đấu tranh lợi ích giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với lực thực dân VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 30. Thực chất vận động chống độc quyền thương cảng Sài Gòn, độc quyền xuất lúa gạo Nam kì gì? A Là vận động trị, tập hợp quần chúng giai cấp tư sản Việt Nam B Là xung đột quyền lợi tư sản Việt Nam với tư sản Pháp C Là vận động đấu tranh dân tộc tư sản Việt Nam D Tất ý VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 31. Nguyên nhân khiến cho thực dân Pháp buộc phải "tha bổng" Phan Bội Châu? A Vì Phan Bội Châu nhận giúp đỡ luật sư giỏi B Vì Pháp khơng tìm bàng chứng cụ thể hoạt động chống lại quyền bảo hộ Phan Bội Châu C Vì Pháp muốn lợi dụng Phan Bội Châu để tuyên truyền tư tưởng "Pháp -Việt đề huề" D Vì đấu tranh rộng lớn nhân dân ta, giới trí thức, học sinh, sính viên sản đòi giảm án cho Phan Đội Châu VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 32. Sự kiện công nhân Ba Son đấu tranh "đánh dấu bước tiến phong trào cơng nhân Việt Nam" Bước tiến gì? A Giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt phong trào dân tộc B Phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu hướng tới mục tiêu dân tộc C Giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu vào thời kì đấu tranh tự giác D Giai cấp công nhân Việt Nam buớc vào thời kì đấu tranh tự giác hồn tồn VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 33 Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức Đảng nào? A Đảng Xã hội Pháp B Đảng Cộng sản Pháp C Đảng Công nhân xã hội dân chủ Pháp D Đảng Công nhân xã hội dân chù Nga VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 34. Nguyễn Ái Quốc đòi Chính phủ Pháp phải cơng nhận quyền dân tộc Bản yêu sách điểm gửi Hội nghị Vecxai (6/1919)? A Quyền tự dân chủ B Quyền bình đẳng dân tộc C Quyền dân tộc tự D Tất ý VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 35. Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản vào năm nào? A Năm 1920 B Năm 1923 C Năm 1924 D Năm 1930 VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 36. Điền thêm từ thiếu câu nói sau Nguyễn Ái Quốc: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, khơng có đường khác đường ” A Cách mạng thuộc địa B Cách mạng tư sản C Cách mạng vô sản D Cách mạng Xã hội chủ nghĩa VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 37. Điền từ thiếu câu nói sau Nguyễn Ái Quốc: "Muốn giải phóng, dân tộc trơng cậy vào lực lượng ” A Của thân B Của nhân dân giới C Của quốc tế cộng sản D Của nhân dân nước quốc VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 38. Điền từ thiếu câu nói sau Nguyễn Ái Quốc: "Tôi hiểu rõ điều: Quốc tể III ý đến vấn đề , tự cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, tất điều mong muốn" A Giải phóng giai cấp B Giải phóng thuộc địa C Giải phóng dân tộc D Giải phóng nhân dân lao động VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 39. Năm 1920, có chuyển đổi lập trường tư tường Nguyễn Ái Quốc? A Tư tưởng dân chủ tư sản ⇒ tư tưởng vô sản B Tư tưởng vô sản ⇒ dân tộc chủ nghĩa C Lập trường dân tộc chủ nghĩa ⇒ tư tưởng dân chủ tư sản D Lập trường dân tộc chủ nghĩa ⇒ cách mạng vô sản VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 40: Từ năm 1919 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu hoạt động cách mạng nước nào? A Pháp, Nga, Trung Quốc B Pháp, Trung Quốc, Thái Lan C Pháp, Liên Xô, Trung Quốc D Pháp, Anh, Liên Xô KẾT THÚC! CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT! ...TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ VIỆT NAM TỪ 19 19 ĐẾN 19 30 VIỆT NAM TỪ 19 19 ĐẾN 19 30 Câu 1.  Chương trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ hai thực... 19 19 ĐẾN 19 30 Câu 20. Đối tượng chủ yếu cách mạng Việt Nam cần đánh đổ là: A Địa chủ, tư sản B Tư sản, đế quốc C Đế quốc, địa chủ D Đế quốc, tay sai VIỆT NAM TỪ 19 19 ĐẾN 19 30 Câu 21 Từ năm 19 17... Tây học VIỆT NAM TỪ 19 19 ĐẾN 19 30 Câu 10 . Thuế trực thu loại thuế nào? A Thuế thân B Thuế rượu C Thuế muối D Thuế thuốc phiện VIỆT NAM TỪ 19 19 ĐẾN 19 30 Câu 11 . Ngôn ngữ sử dụng trường Pháp -
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH sử 12 TRẮC NGHIỆM CHỦ đề 1 (p1) , LỊCH sử 12 TRẮC NGHIỆM CHỦ đề 1 (p1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay