Bài giảng GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI NGOÀI TÒA ÁN PGS.TS NGÔ HUY CƯƠNG KHOA LUẬT

19 10 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:13

Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án là một thuật ngữ chỉ các hình thức giải quyết tranh chấp do các bên tranh chấp lựa chọn ngoài hình thức giải quyết tranh chấp chính thức, công khai của nhà nướcBao gồm các hình thức:Thương lượng (negotiation);Hòa giải (mediation);Tiểu xét xử (minitrials);Xét xử bởi bồi thẩm đoàn giản lược (summary jury trial);Trọng tài (arbitration);Hòa giải trọng tài (mediationarbitration);Xét xử tư (private judging) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI NGỒI TỊA ÁN Người soạn thảo: TS Ngô Huy Cương Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội Khái niệm   1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Giải tranh chấp tòa án thuật ngữ hình thức giải tranh chấp bên tranh chấp lựa chọn ngồi hình thức giải tranh chấp thức, cơng khai nhà nước Bao gồm hình thức: Thương lượng (negotiation); Hòa giải (mediation); Tiểu xét xử (minitrials); Xét xử bồi thẩm đoàn giản lược (summary jury trial); Trọng tài (arbitration); Hòa giải- trọng tài (mediation-arbitration); Xét xử tư (private judging) Thương lượng   Thỏa hiệp bên Không cần đến trợ giúp bên ngồi Hòa giải    Cần trợ giúp người thứ ba Người thứ ba hành động phù hợp với mong muốn qui tắc bên tranh chấp Người thứ ba giúp bên tìm kiếm lựa chọn giải pháp giải tranh chấp Tiểu xét xử       Pha trộn thương lượng, hòa giải xét xử Luật sư bên trình bày vụ việc trước đại diện cao cấp bên Việc trình bày giới hạn thời gian, nội dung tính chất định sẵn bên Các bên tìm hiểu vấn đề trước trình bày giới hạn định Những người tiến hành giải bên thương lượng trực tiếp với giúp đỡ người hòa giải Đây hình giải tranh chấp tự nguyện thường có tính chất tư nhân Xét xử bồi thẩm đoàn giản lược    Tiến hành giải tranh chấp theo thủ tục giống phòng xử án giản lược nhằm mục đích đưa điểm yếu điểm mạnh bên vụ việc cụ thể Việc tiến hành giải việc đưa định xét xử khơng có tư vấn, khơng mang tính ràng buộc có tính chất khuyến nghị số thành viên bồi thẩm đoàn mời Sau phán bên tiến hành thương lượng Trọng tài   Là tòa án tư nhân tiến hành tự nguyện bên tranh chấp Phán có tính chất ràng buộc Hòa giải- trọng tài    Là hình thức pha trộn hòa giải trọng tài Trước tiên bên tiến hành hòa giải Nếu khơng thành vụ việc chuyển tới trọng tài Xét xử tư   Các bên thuê thẩm phán xem xét vụ việc định Phụ thuộc vào pháp luật Phân loại hình thức giải tranh chấp ngồi tòa án  + + +  + + + Hình thức bên tự giải quyết: Thương lượng Hòa giải Tiểu xét xử Hình thức định phán xử: Trọng tài Hòa giải- Trọng tài Xét xử tư Các đặc điểm chung giải tranh chấp tòa án       Nhanh chóng Chi phí thấp Khuyến khích thương lượng Kín đáo Linh động Được thực tư nhân Đặc điểm riêng hình thức định phán xử   Quyết định thơng thường có tính ràng buộc Được thực người thứ ba công Suy tính lựa chọn hình thức giải tranh chấp ngồi tòa án     Biết chi phí việc giải tranh chấp tòa án Cân nhắc nội dung vụ việc Suy tính tới mối quan hệ bên tranh chấp Hiểu biết hệ thống pháp luật nước có liên quan Các mơ hình thương lượng chủ yếu   Mơ hình thỏa hiệp cạnh tranh (competitive-compromise model) Mơ hình thương lượng hợp tác (collaborative negotiation model) Mơ hình thỏa hiệp cạnh tranh   Đặt hai bên thương lượng đối lập người chiến thắng nhận phần chia công Tối đa hóa phần thắng đồng thời tối giảm hóa phần thua Mơ hình thương lượng hợp tác     Đặt sở hợp tác với bên tranh chấp Tiếp cận giải vấn đề bên Các bên thỏa mãn, không sở thắng thua, tối đa hóa lợi ích cho tất bên Cần chủ động hợp tác Các mơ hình hòa giải chủ yếu   Hòa giải đơn giản (facilitative mediation) Hòa giải tích cực (evaluative mediation) Hòa giải đơn giản     Hòa giải viên điều hành hòa giải Các bên tiến hành thương lượng Hòa giải viên khơng đưa đánh giá tình tiết vụ tranh chấp, giải pháp bên đưa Dẫn dắt thủ tục gợi ý qui tắc luật vật chất khơng có tính chất ràng buộc Hòa giải tích cực   Hòa giải viên chun gia lĩnh vực tranh chấp, chủ động tranh luận với bên, chủ động gợi ý giải pháp giải tranh chấp cho bên Hòa giải viên đánh giá tình tiết sai trái vụ việc ... 3) 4) 5) 6) 7) Giải tranh chấp ngồi tòa án thuật ngữ hình thức giải tranh chấp bên tranh chấp lựa chọn ngồi hình thức giải tranh chấp thức, cơng khai nhà nước Bao gồm hình thức: Thương lượng (negotiation);... chọn hình thức giải tranh chấp ngồi tòa án     Biết chi phí việc giải tranh chấp tòa án Cân nhắc nội dung vụ việc Suy tính tới mối quan hệ bên tranh chấp Hiểu biết hệ thống pháp luật nước có... tắc luật vật chất tính chất ràng buộc Hòa giải tích cực   Hòa giải viên chuyên gia lĩnh vực tranh chấp, chủ động tranh luận với bên, chủ động gợi ý giải pháp giải tranh chấp cho bên Hòa giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI NGOÀI TÒA ÁN PGS.TS NGÔ HUY CƯƠNG KHOA LUẬT, Bài giảng GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI NGOÀI TÒA ÁN PGS.TS NGÔ HUY CƯƠNG KHOA LUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay