Bao cao tom tat viet thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh thành phố hà nội

28 7 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG - Nguyễn Văn Tuyên THIẾT LẬP CẤU TRÚC QUY HOẠCH HÀNH LANG XANH THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ Mã số: 62.58.01.05 Tóm tắt luận án Tiến sỹ Nội - Năm 2018 Cơng trình hồn thành trường Đại học Xây dựng Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Phạm Hùng Cường Phản biện 1: GS.TS Hồng Đạo Kính Phản biện 2: GS.TS Lê Hồng Kế Phản biện 3: GS.TS Nguyễn Quốc Thông Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp trường Đại học Xây dựng vào hồi ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu hiểu luận án thư viện Quốc Gia thư viện trường Đại học Xây dựng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nội Thủ nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nội trung tâm trị, kinh tế văn hóa vùng ĐBSH Việt Nam Nội với 7,5 triệu dân nơi hội tụ đủ vấn đề thực tiễn, chế, sách; nguồn lực người, tài chính, khoa học cơng nghệ văn hóa; khát vọng mơ hình phát triển nước Tại thành phố Nội, thị hóa nhanh, vấn đề nảy sinh q trình cơng nghiệp hóa gắn với trọng tâm chuyển dịch kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ dẫn đến môi trường đô thị ngày bị ô nhiễm nghiêm trọng Nội đô thị lớn Việt Nam áp dụng mơ hình Hành lang xanh (HLX) định hướng phát triển đô thị Theo quy hoạch chung xây dựng phê duyệt năm 2011, Thủ đô Nội áp dụng giải pháp quy hoạch HLX, giải pháp đề xuất có tính thực hành, chưa chứng minh khoa học thực tiễn Nội đô thị lớn Việt Nam áp dụng mơ hình HLX định hướng phát triển đô thị Theo quy hoạch chung xây dựng phê duyệt năm 2011, Thủ đô Nội áp dụng giải pháp quy hoạch HLX, giải pháp đề xuất có tính thực hành, chưa chứng minh khoa học thực tiễn Về khía cạnh khoa học, việc hình thành HLX cấu trúc quy hoạch (CTQH) đô thị áp dụng thành công cho nhiều đô thị lớn giới CTQH HLX có nhiều loại hình cấu trúc khác gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đặc trưng thị Lợi ích HLX tạo nên khu vực thiên nhiên lớn cân môi trường đô thị, tạo kết nối đô thị với vùng ven đô vùng nông nghiệp ngoại thành Đồng thời, HLX tạo điều kiện để thiết lập sách quản lý nghiêm ngặt nhằm giới hạn phát triển đô thị trung tâm, tránh việc mở rộng đô thị lan tỏa tự phát, làm giảm tiếp cận môi trường tự nhiên đến đô thị Tuy nhiên, khái niệm HLX, CTQH HLX Việt Nam chưa nhận thức đầy đủ, thiếu sở khoa học để thiết lập, giải pháp cấu trúc đề chưa phù hợp với đặc thù điều kiện đô thị Việt Nam Về thực tiễn, không giống nước phát triển áp dụng thành cơng, mơ hình CTQH HLX cấu quy hoạch chung thành phố Nội tồn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy phá vỡ CTQH đề xuất Trong khu vực dự kiến thiết lập HLX thành phố Nội có tồn dày đặc dự án bất động sản, hệ thống dân cư làng xã với mật độ cao nhiều dạng phát triển khác Với tác động đô thị hóa, mảng xanh tự nhiên có xu hướng bị thu hẹp, môi trường đô thị bị ô nhiễm, HST tự nhiên bị giảm sút nghiêm trọng , thị có xu hướng phát triển dọc theo trục giao thơng khó kiểm sốt Đây đặc thù thành phố Nội, đô thị lớn Việt Nam giai đoạn nay, cần có nghiên cứu hệ thống để kiểm nghiệm lại mô hình CTQH HLX áp dụng Bài học kinh nghiệm nước thiết lập CTQH HLX thực tiễn cho thấy: Việc trì diện tích HLX rộng lớn cấu quy hoạch chung đô thị phức tạp khó kiểm sốt (như Ln Đơn); Việc CTQH HLX dừng lại đồ án quy hoạch mà khơng có nghiên cứu giải pháp định hướng mơ hình chức cụ thể phải thay đổi cấu trúc (như Tokyo); Cần phải có giải pháp sách đủ mạnh để trì phát triển mảng xanh theo quy hoạch hoạch định (như Seoul); Cần phải có giải pháp sách điều chỉnh linh hoạt mâu thuẫn phát sinh trình phát triển (như Bắc Kinh) Vì nghiên cứu “Thiết lập CTQH HLX thành phố Nội” cấp thiết có tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt tính thực tiễn hiệu công tác quy hoạch quản lý đô thị Đối tượng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: CTQH HLX thành phố Nội b Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi mặt khơng gian: Tồn phạm vi ranh giới hành thành phố Nội; Trong tập trung nghiên cứu khu vực ngoại thành Phạm vi mặt thời gian: Giai đoạn phát triển thành phố Nội từ đến năm 2030 Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu chung: Đề xuất giải pháp thiết lập CTQH HLX thành phố Nội phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, kinh tế xã hội Thành phố, đảm bảo phát triển đô thị bền vững b Mục tiêu cụ thể: 1/ Tổng quan lý luận thực tiễn thiết lập CTQH HLX giới Việt Nam; 2/ Hình thành sở khoa học cho việc thiết lập CTQH HLX thành phố Nội; 3/ Đề xuất giải pháp thiết lập CTQH HLX thành phố Nội Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận án - Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp, chuẩn đốn; - Phương pháp quan sát khảo sát thực tiễn; - Phương pháp dự báo; - Phương pháp tiếp cận hệ thống; - Phương pháp đối chiếu so sánh; - Phương pháp chồng lớp đồ; - Phương pháp thực nghiệm – kiểm chứng Đóng góp luận án 1/ Nhận diện thách thức phát triển không bền vững thành phố Nội trước mắt tương lai, từ chứng minh chiến lược “Thiết lập CTQH HLX” cần thiết giải pháp quan trọng đảm bảo đô thị phát triển bền vững 2/ Nghiên cứu hình thành sở khoa học phương pháp luận thiết lập CTQH HLX cho thành phố lớn Việt Nam nói chung cho thành phố Nội nói riêng 3/ Hình thành quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc giải pháp thiết lập CTQH HLX thành phố Nội đến năm 2030, từ điều chỉnh lại HLX Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 Cấu trúc luận án Phần Mở đầu Phần Nội dung gồm chương: Chương 1: Tổng quan CTQH HLX giới Việt Nam; Chương 2: Các sở khoa học để thiết lập CTQH HLX thành phố Nội; Chương 3: Đề xuất giải pháp thiết lập CTQH HLX thành phố Nội, kết nghiên cứu bàn luận Phần kết luận kiến nghị Phần danh mục công trình tác giả Phần tài liệu tham khảo Phần phụ lục Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài a Ý nghĩa khoa học: Vận dụng lý luận, thực tiễn thiết lập CTQH HLX giới Việt Nam, luận án xây dựng lý thuyết quy hoạch HLX đô thị Việt Nam theo hướng bền vững b Ý nghĩa thực tiễn: Hình thành sở khoa học để thiết lập CTQH HLX đô thị Việt Nam, cụ thể thành phố Nội Luận án đề xuất quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy mô giải pháp thiết lập CTQH HLX thành phố Nội đến năm 2030, từ điều chỉnh hồn thiện CTQH HLX quy hoạch chung Thủ đô Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1259/QĐTTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 Các khái niệm 8.1 Các khái niệm Không gian xanh, Hành lang xanh Luận án tổng hợp khái niệm Không gian xanh (KGX), HLX, Vành đai xanh (VĐX), Nêm xanh, Tuyến xanh, Mạng xanh… giới Các khái niệm có khác biệt loại hình vị trí KGX cấu trúc thị (kết phân tích trình bày Bảng 1.1) Qua luận án nhận diện khái niệm HLX khái niệm rộng nhất, bao trùm khái niệm lại; VĐX dạng loại hình cấu trúc HLX Bảng 1.1 Bảng so sánh loại hình cấu trúc HLX Khái niệm Đặc trưng HLX VĐX Mạng xanh Nêm xanh Tuyến xanh Hệ thống KGX phân tách khu vực phát triển thị Hệ thống KGX tuyến tính, gắn liền với địa tự nhiên Loại hình Hình thành Vành Hệ dạng đai thống dải bao điểm Vị trí đan xen bọc xanh bên xung liên kết đô thị bao quanh thành bọc bên thị mạng ngồi trung xanh thị trung tâm tâm 8.2 Khái niệm CTQH, CTQH KGX đô thị Luận án tổng hợp phân tích khái niệm Cấu trúc, CTQH đô thị CTQH KGX Trong đó: Khái niệm CTQH (Structure Plannings): Đơ thị thực thể phức tạp, chồng lớp hoạt động cư trú, hoạt động sản xuất hoat động “thể quyền lực trị” Cấu trúc thị kết cấu chức "công nghiệp, khu nhà ở, khu công trinh đô thị, giao thông, KGX khu vực chức khác” CTQH khái niệm rộng, bao gồm từ khung pháp lý quản lý phát triển đô thị đến giải pháp tổ chức không gian đô thị CTQH HLX (Structural planning of urban Green corridor): Là đặc tính việc tổ chức không gian đô thị đại, phản ánh cách bố trí mối quan hệ lẫn khu vực chức xanh, đảm bảo liên kết chúng cách hợp lý cấu trúc HLX thống ổn định tương đối quan hệ qua lại khu vực quan trọng thành phố trình phát triển CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THIẾT LẬP CẤU TRÚC QUY HOẠCH HÀNH LANG XANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 1.1 CTQH HLX giới 1.1.1 CTQH HLX vùng Luân Đôn, Anh Năm 1935, HLX đề xuất sách quy hoạch Ủy ban quy hoạch vùng Đại Ln Đơn Loại hình cấu trúc HLX có dạng cấu trúc VĐX bao bọc toàn vùng ngoại thành, với diện tích rừng chủ đạo Các tiêu kiểm sốt phát triển HLX quyền thị đề xuất “Hướng dẫn sách cơng 2” (PPG2) HLX trở thành khu vực rừng tự nhiên, khu vực du lịch sinh thái công viên vui chơi thành phố 1.1.2 CTQH HLX vùng Bắc Kinh, Trung Quốc Ý tưởng xây dựng HLX Bắc Kinh lần đề xuất quy hoạch chung TP Bắc Kinh năm 1958 Loại hình cấu trúc HLX có dạng lớp VĐX VĐX thứ phân tách giới hạn đô thị lịch sử khu vực phát triển đô thị VĐX thứ hai đề xuất bên đường vành đai thứ năm, nhằm phân tách khu vực đô thị trung tâm khu vực nơng thơn Chính quyền thành phố Bắc Kinh ban hành Pháp lệnh nhằm thiết lập KGX HLX HLX trở thành khu vực công viên rừng, công viên, nông nghiệp, trang trại, mặt nước thành phố 1.1.3 CTQH HLX vùng Seoul, Hàn Quốc Quy hoạch HLX đề xuất quy hoạch vùng Seoul Mô hình HLX quy hoạch chung Seoul thiết lập sở ý tưởng HLX vùng Luân Đôn (1935) Loại hình cấu trúc HLX có dạng lớp VĐX Quy hoạch VĐX Seoul trở thành sách quốc gia, đạo trực tiếp Tổng thống Park Chung Hee HLX trở thành khu vực công viên rừng, công viên, nông nghiệp, trang trại, mặt nước thành phố 1.1.4 CTQH HLX vùng Tokyo, Nhật Bản HLX Tokyo áp dụng quy hoạch vùng Thủ đô năm 1958 Có biến đổi mơ hình cấu trúc từ năm 1958 đến năm 1968 Trong đề xuất quy hoạch vùng Tokyo năm 1958: HLX có dạng dạng hình thái cấu trúc lớp VĐX, không gian mở bao bọc đô thị trung tâm Trong đề xuất điều chỉnh quy hoạch vùng Tokyo năm 1968: HLX biến đổi từ dạng VĐX sang dạng mạng xanh, bao gồm hệ thống điểm xanh công viên đô thị HLX trở thành khu vực công viên rừng, công viên, nông nghiệp, trang trại, mặt nước thành phố 1.1.5 Đánh giá chung CTQH HLX số đô thị giới: Từ phân tích tổng quan CTQH HLX đô thị Luân Đôn, Bắc Kinh, Seoul, Tokyo, khái quát CTQH HLX số đô thị giới sau: Mục tiêu phát triển: Bao gồm mục tiêu chính: Kiểm sốt phát triển đô thị; Bảo vệ, cân môi trường đô thị; Bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, vùng nông thôn; Bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử; Hỗ trợ tái tạo thị, cách khuyến khích việc sử dụng đất hoang; Tạo hoạt động kinh tế xanh nhằm cân tăng trưởng đô thị lõi đô thị vệ tinh, đô thị Vị trí, quy mơ: Diện tích HLX cảng lớn HLX có vai trò quan trọng phát triển thị Lọa hình cấu trúc HLX: HLX có biến đổi với nhiều loại hình cấu trúc như: HLX dạng cấu trúc VĐX toàn vùng ngoại thành, HLX dạng cấu trúc VĐX lớp, HLX dạng cấu trúc VĐX có lớp, HLX dạng cấu trúc mạng Trong dạng loại hình cấu trúc, HLX dạng loại hình cấu trúc VĐX sử dụng phổ biến có vai trò kiểm sốt phát triển lan tỏa đô thị Thành phần chức năng: HLX đô thị giới tập trung chức chủ yếu rừng núi, đất nông nghiệp, khu du lịch vui chơi giải trí, sơng hồ Hạ tầng kỹ thuật xanh: Khung cấu trúc HLX thiết lập dựa liên kết môi trường sinh thái, cảnh quan, hoạt động kinh tế, văn hóa Trong đó, liên kết mơi trường, khơng gian cảnh quan có vai trò quan trọng Thể chế quản lý nhà nước: Đã đưa phương thức kiểm soát phát triển HLX Chính sách quốc gia, Pháp lệnh, Luật Các sách đủ mạnh để khắc phục triệt để mâu thuẫn phát sinh thực tiễn 1.2 CTQH HLX đô thị Việt Nam 1.2.1 CTQH HLX thành phố Hải Phòng Điều chỉnh quy hoạch quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng (năm 2010) xác định vị trí, loại hình cấu trúc HLX cấu trúc thị HLX thành phố Hải Phòng theo quy hoạch theo loại hình cấu trúc dạng VĐX bao bọc thị trung tâm Phía Bắc dạng VĐX tồn vùng ngoại thành Phía Nam dạng lớp VĐX 1.2.2 CTQH HLX thành phố Đà Nẵng Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng (năm 2013) xác định vị trí, loại hình cấu trúc HLX cấu trúc thị HLX có loại hình cấu trúc dạng tuyến bám theo hành lang đường giao thơng chính, sơng ven biển 1.2.3 CTQH HLX thành phố Hồ Chí Minh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (năm 2010) đề xuất HLX Trong đô thị trung tâm: HLX có loại hình cấu trúc dạng tuyến bám theo hành lang sông Khu vực ngoại thành: HLX có loại hình cấu trúc VĐX bao bọc thị đô thị trung tâm 1.2.4 Đánh giá chung CTQH HLX số đô thị Việt Nam Mục tiêu: Tập trung mục tiêu bảo vệ cân môi trường đô thị, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp vùng nông thôn, bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử, phát triển kinh tế thị Tuy nhiên, bối cảnh đô thị Việt Nam, đồ án quy hoạch số đô thị chưa đưa mục tiêu kiểm soát phát triển thị Vị trí, quy mơ: HLX khoanh vùng chủ yếu dựa vào hệ thống đường giao thơng thị Tuy nhiên việc xác định quy mô ranh giới không phù hợp với khung tự nhiên chức có tiềm phát triển KGX thị Loại hình cấu trúc: Các loại hình cấu trúc áp dụng dạng VĐX lớp dạng VĐX tồn vùng ngoại thành (Hải Phòng), dạng tuyến (Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) Các loại hình cấu trúc HLX chủ 12 CHƯƠNG CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC THIẾT LẬP CẤU TRÚC QUY HOẠCH HÀNH LANG XANH THÀNH PHỐ NỘI 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển HLX HLX dạng VĐX khởi nguồn từ lý thuyết Thành phố vườn, với vai trò khơng gian để hạn chế phát triển đô thị lan tỏa Đến nay, HLX có biến đổi loại hình cấu trúc đa dạng (với nhiều dạng cấu trúc khác phù hợp điều kiện đô thị), bổ sung thành phần chức chức mới, thúc đẩy vai trò việc phát triển kinh tế thị 2.1.2 Cơ sở lý thuyết thiết lập cấu thành phố đại từ chủ nghĩa công đến tư tưởng phát triển bền vững Việc vận dụng lý thuyết thị đại có dấu hiệu chững lại vào cuối kỷ XX Những đô thị chạy theo công tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, di sản văn hóa đặc biệt khơng phù hợp với biến đổi Cách mạng công nghiệp lần Cuộc cách mạng gắn với hệ thống internet, điện thoại thông minh, sở liệu, liên kết chia sẻ liệu… làm biến đổi bề rộng lẫn chiều sâu hệ thống quản lý sản xuất, môi trường đô thị Do đó, thị cần tư tưởng phát triển mới, vừa để khắc phục vấn đề chủ nghĩa đô thị đại vừa tiếp nhận phát triển cánh mạng lần thứ 2.1.3 Các xu hướng lý luận thiết lập CTQH HLX thành phố lớn nước giới Các lý thuyết quy hoạch KGX đến cuối kỷ XIX, cuối thể kỷ XIX đến nửa đầu kỷ XX, nửa sau kỷ XX, xu hướng phát triển KGX giai đoạn đầu kỷ XXI số lý thuyết khác tác động đến thiết lập hình thái KGX Hình thái KGX đưa lý thuyết quy hoạch thị Hình thái KGX gắn liền với hình thái cấu trúc thị, khung tự nhiên sinh thái cảnh quan đô thị Hình thái KGX có vai trò quan trọng việc bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản tài nguyên đất 13 2.1.4 Cơ sở lý thuyết sinh thái học môi trường Sinh thái học môi trường khoa học tổng hợp quan hệ tương hỗ sinh vật môi trường sinh vật với Các nghiên cứu sinh thái học bàn vấn đề rộng lớn lĩnh vực cảnh quan thực chất cuối phải giải câu hỏi tính bền vững Trên sở lý thuyết Sinh thái học đô thị, nhiều nhà khoa học đề xuất lý thuyết quy hoạch theo hướng sinh thái sau: Lý thuyết sinh thái cảnh quan (Landscape ecology); ii) Lý thuyết dấu chân sinh thái (Ecological footprint) Các lý thuyết tiền đề để xây dựng quan điểm, mục tiêu phát triển HLX 2.2 Cơ sở pháp lý 2.2.1 Các văn pháp luật tác động đến thiết lập CTQH HLX Quốc hội, Chính phủ UBND thành phố Nội ban hành nhiều văn gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị theo hướng sinh thái, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, bảo vệ di sản văn hóa mơi trường tự nhiên đặt 2.2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến thiết lập CTQH HLX Bộ Xây dựng ngành liên quan ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch xây dựng thị, có tiêu chuẩn quy hoạch KGX Các tiêu chí tính tốn đất xanh tính tốn theo phân cấp thị; tính tốn theo tỉ lệ m2/người Việc phân loại đất xanh, cách tính tốn đất xanh chưa phù hợp với thực tế, thể vai trò KGX cấu trúc thị 2.2.3 Các sách, định hướng chiến lược Đảng, Nhà nước Hiện nay, Chính phủ Việt Nam phê duyệt nhiều chiến lược phát triển cấp quốc gia gắn với nhiều lĩnh vực khác đô thị phát triển bền vững nông thôn, nông nghiệp, du lịch, môi trường Trong đó, chiến lược phát triển thị theo hướng bền vững sở pháp lý quan trọng để đưa định hướng cấu trúc tổng thể HLX 14 2.3 Khung quy hoạch đô thị Nội 2.3.1 Định hướng phát triển không gian thành phố Nội đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Nội Cấu trúc đô thị thành phố Nội xác định theo mơ hình chùm đô thị đô thị trung tâm phân cách với đô thị vệ tinh, thị trấn HLX HLX có vai trò hạn chế phát triển lan tỏa với chức khu vực nông nghiệp, làng xóm, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tồn thiên nhiên 2.3.2 Định hướng phát triển không gian đô thị đồ án quy hoạch chung thành phố Nội Cấu trúc đô thị thành phố Nội giai đoạn 1954 đến có biến đổi từ mơ hình thị đơn cự sang mơ hình thị đa cực, từ phát triển phía Nam sông Hồng sang phát triển đồng hai bên sông Hồng, nhiên đô thị phát triển kế thừa sở cấu trúc giao thơng hình đường vành đai kết hợp xuyên tâm Gắn kết với hình thái cấu trúc giao thơng, KGX có 02 dạng chủ yếu dạng vành đai bao bọc dạng tuyến hướng tâm 2.2.3 Các dạng phát triển lan tỏa đô thị thành phố Nội Các dạng phát triển đô thị lan tỏa bao gồm dạng phát triển: Theo trục đường giao thôn, phân mảnh vùng biên đô thị đan xen khu vực ngoại thành Phát triển đô thị lan tỏa tiếp tục xu hướng phát triển chung thành phố Nội Xu hướng phát triển chia cắt làm giảm tính liên kết khả tiếp cận KGX, thu hẹp diện tích xanh đất nơng nghiệp, nguyên nhân lớn làm ô nhiễm môi trường mặt nước sông, hồ 2.2.4 Các chức cần phải kiểm soát phát triển Các chức cần kiểm sốt bao gồm chức chính: Chức ở, chức sản xuất, chức dịch vụ, chức hạ tầng kỹ thuật Các chức tồn khu vực dự kiến thiết lập HLX Thành phố Tác động chức đến môi trường cảnh quan tự nhiên, điểm dân cư nông thôn nơng nghiệp nghiêm trọng, cần có giải pháp kiểm sốt nghiêm ngặt Trong chức sản xuất cần có giải pháp di dời khỏi khu vực KGX, HLX 15 2.4 Các yếu tố phương pháp luận thiết lập CTQH HLX thành phố Nội 2.4.1 Các yếu tố thiết lập CTQH HLX thành phố Nội - Điều kiện tự nhiên yếu tố quan trọng việc thiết lập CTQH HLX: Thành phố Nội có khung tự nhiên phong phú đa dạng bao gồm hệ thống rừng, sông, ao hồ hình thành từ hành lang sơng theo hướng Tây Bắc – Đông Nam Đây quỹ KGX có giá trị sinh thái cảnh quan quan trọng thành phố Nội Trong khung tự nhiên, hệ thống sông yếu tố đặc trưng Sông hạ tầng xanh liên kết không gian tự nhiên nội thành ngoại thành, liên kết chức khung cấu trúc tự nhiên Thành phố Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống sơng thành phố Nội Hình 2.2 Sơ đồ khung hình thái cấu trúc tự nhiên thành phố Nội - Luận án có phân tích yếu tố khác: Quỹ đất xanh đất có tiềm phát triển KGX, kinh tế, xã hội thành phố Nội tác động đến thiết lập CTQH HLX 2.4.2 Phương pháp luận thiết lập CTQH HLX thành phố Nội Quá trình nghiên cứu dựa sở phân tích tổng hợp, trồng lớp vấn đề chung riêng, lựa chon kịch tối ưu Trong khuôn khổ luận án, CTQH HLX thành phố Nội nghiên cứu cấp độ 16 Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu chức Về chi tiết, nghiên cứu nguyên tắc thiết lập CTQH HLX cấu quy hoạch chung thành phố, giải pháp chức cấu trúc HLX quy hoạch phân khu định hướng quy hoạch chức Các đề xuất chương dựa phân tích chương đảm bảo mục tiêu nghiên cứu đề ra, nghiên cứu cho thành phố Nội, giải mối quan hệ tổng hòa kinh tế - xã hội – mơi trường Hình 2.3 Phương pháp luận thiết lập CTQH HLX 2.5 Một số học kinh nghiệm nước giới Luận án có tổng hợp phân tích kinh nghiệm khía cạnh sau: Bài học thiết lập bố trí hệ thống HLX tròn cấu quy hoạch chung thành phố; Bài học xác định chức năng, quy mô liên kết CTQH HLX theo hướng phát triển bền vững; Bài học thiết lập CTQH HLX; Bài học quản lý HLX; Bài học huy động nguồn lực tham gia cộng đồng dân cư 17 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT LẬP CẤU TRÚC QUY HOẠCH HÀNH LANG XANH THÀNH PHỐ NỘI, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Quan điểm, mục tiêu thiết lập CTQH HLX 3.1.1 Quan điểm Thiết lập CTQH HLX giải pháp cần thiết, cần phải làm thành phố Nội giai đoạn phát triển nay, nhằm thực mục tiêu phát triển đô thị theo hướng Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại Từ đó, cần có quan điểm thiết lập CTQH HLX thành phố Nội sau: i) Cấu trúc HLX phận kết cấu hạ tầng xanh đô thị Nội; ii) CTQH HLX thiết lập hệ thống xanh; iii) CTQH HLX lấy khung tự nhiên làm trục phát triển chủ đạo; iv) HLX có đa dạng thành phần chức xanh; v) Tạo lập cấu trúc HLX trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật xanh; vi) Cần thay đổi nhận thức cộng đồng có sách đủ mạnh 3.1.2 Mục tiêu phát triển Mục tiêu chung: Đảm bảo phát triển Thủ đô theo hướng bền vững Mục tiêu cụ thể bao gồm nhóm mục tiêu chính: i) Nhóm mục tiêu mơi trường, khơng gian cảnh quan: Tạo lập mơi trường thiên nhiên tốt, thích ứng với BĐKH; Tạo lập vùng KGX có cảnh quan đẹp, góp phần tạo sắc thị; Góp phần hạn chế phát triển tràn lan, phân mảnh, thiếu kiểm soát thị ii) Nhóm mục tiêu văn hóa: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống; Tạo lập điểm dân cư nông thôn bền vững iii) Nhóm mục tiêu kinh tế: Tạo lập khơng gian tổ chức hoạt động kinh tế dịch vụ xanh gắn kết với chức đô thị, Tăng 18 hiệu kinh tế khai thác sử dụng đất nơng nghiệp 3.2 Các ngun tắc, diện tích HLX quy đổi 3.2.1 Nguyên tắc thiết lập i) CTQH HLX thiết lập dựa cấu quy hoạch chung thành phố Nội ii) Thiết lập CTQH HLX q trình thực đồng thời hành động chính: Bảo tồn HST tự nhiên, trì KGX có, bổ sung KGX mới, kiểm soát phát triển iii) CTQH HLX trình thiết lập liên kết khung tự nhiên với chức tiềm phát triển KGX khu vực thành hệ thống xanh hoàn chỉnh, liên hồn tương hỗ q trình phát triển iv) CTQH HLX trình lồng nghép, cộng hưởng 04 hành động tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn quy phạm pháp luật hành lang lưu không dọc sơng nhằm tạo lập HLX có tính chất: Tự nhiên Văn hóa - Kinh tế bền vững nhằm thúc đẩy tối đa mục tiêu phát triển HLX phát triển đô thị v) CTQH HLX phải đầu tư phát triển bảo vệ nhiều nguồn lực vi) CTQH HLX phải quản trị, bảo vệ chặt chẽ quan quản lý nhà nước tham gia cộng đồng 3.1.2 Diện tích HLX quy đổi Diện tích HLX quy đổi phụ thuộc vào diện tích chức đất có HLX (ha), trọng số mật độ xanh quy đổi (hằng số) 3.3 Giải pháp CTQH HLX 3.3.1 Định hướng CTQH HLX cấu quy hoạch chung Thủ đô Nội Khung cấu trúc HLX cấu quy hoạch chung Thủ đô Nội xác định sau: Cấu trúc HLX cấu trúc dạng tuyến, lấy dòng chảy tự nhiên làm trục chủ đạo, gắn kết di sản văn hóa, khu vực phát triển dịch vụ, đất nơng nghiệp, điểm dân cư nông thôn mật độ thấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh 19 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình khung cấu trúc HLX thành phố Nội 3.3.2 Các mơ hình CTQH HLX thành phố Nội Luận án đề xuất mơ hình cấu trúc HLX theo vị trí cấu trúc thị: Trong đô thị trung tâm, Ven đô thị trung tâm, ngoại thành Nội Đề xuất 03 kịch cho mối mơ hình: Cao (1), trung bình (2), thấp (3) sở hệ thống sông quỹ đất xanh có Mỗi kịch có ưu điểm nhược điểm khác nhau, vận dụng linh hoạt thực tiễn Hình 3.2 Sơ đồ kịch mơ hình CTQH HLX khu vực ngoại thành Nội 20 3.3.3 Đề xuất giải pháp phân vùng chức HLX Khung cấu trúc HLX thành phố phân thành 03 vùng đặc thù: Vùng (HLX có mục tiêu phát triển chủ đạo Môi trường sinh thái); Vùng (HLX có mục tiêu phát triển chủ đạo Văn hóa); Vùng (HLX có mục tiêu phát triển chủ đạo Kinh tế xanh) Bao gồm 05 thành phần chức chính: Khu xanh tự nhiên, Khu xanh văn hóa, Khu xanh dịch vụ, Khu xanh nơng nghiệp, Khu xanh điểm dân cư nông thôn 3.3.4 Hạ tầng kỹ thuật xanh HLX Hạ tầng kỹ thuật xanh yếu định thiết lập lên khung cấu trúc HLX Thực tiễn Nội, khung tự nhiên bị chia cắt, quỹ đất xanh phân bố không đồng đều, KGX cấu trúc thị khơng phát huy hết vai trò Hạ tầng kỹ thuật xanh kết nối khung tự nhiên với quỹ đất xanh thành cấu trúc xanh có hệ thống, nhằm thực mục tiêu phát triển đề Hạ tầng kỹ thuật bao gồm 03 hạ tầng kỹ thuật xanh: Liên kết tạo lập HST, cảnh quan; Liên kết bảo tồn di sản văn hóa; Liên kết phát triển kinh tế 3.3.5 Định hướng phát triển chức xanh Luận án đề xuất mơ hình phát triển chức xanh gắn với thực tiễn như: Mơ hình phát triển khu vực xanh tự nhiên, Mơ hình phát triển khu vực xanh văn hóa, Mơ hình phát triển khu vực xanh dịch vụ, Mơ hình phát triển khu vực xanh nơng nghiệp, Mơ hình phát triển khu vực xanh điểm dân cư nông thôn 3.3.6 Một số giải pháp thể chế quản lý phát triển HLX Giải pháp sách: Luận án đề xuất khung quy chế quản lý HLX Giải pháp hoàn thiện, bổ sung phương pháp quy hoạch chung gắn với HLX: Rà soát tiềm năng, tài nguyên tự nhiên – văn hóa; Dự báo nhu cầu phát triển tại, tương lai đô thị dân số, KGX, phát triển kinh tế; Thiết lập cấu trúc quy hoạch; Đề xuất dự án trọng điểm kế hoạch thực Giải pháp quy hoạch thực sở hệ thống sở liệu tích hợp 21 Giải pháp xây dựng cộng đồng HLX: Cộng đồng bảo vệ tài nguyên tự nhiên (rừng núi, sông, hồ ); Cộng đồng du lịch HLX; Cộng đồng nông nghiệp HLX; Cộng đồng doanh nghiệp phát triển HLX; Cộng đồng kinh tế HLX 3.4 Áp dụng điều chỉnh, hoàn thiện CTQH HLX thành phố Nội 3.4.1 Điều chỉnh CTQH HLX Thủ đô Nội theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg Thủ tướng phủ Luận án đề xuất điều chỉnh lại cấu trúc tổng thể HLX thành phố Nội gắn với hệ thống sông hồ (hình 3.2) cấu trúc HLX khu vực thị trung tâm (hình 3.3) Hình 3.3 Sơ đồ cấu trúc HLX Hình 3.4 Sơ đồ cấu trúc HLX đô thị trung tâm thành phố Nội thành phố Nội 3.4.2 Đề xuất giải pháp CTQH HLX gắn với hành lang sông Đáy HLX sông Đáy phần cấu trúc HLX thành phố Nội, hành lang Tự nhiên – Văn hóa – Kinh tế bền vững, khơi nguồn kiến tạo động lực kinh tế cho khu vực phía Tây thành phố Nội Luận án đề xuất tiêu diện tích HLX sông Đáy, thành phần chức HLX sông Đáy, liên kết cấu trúc HLX sông Đáy định hướng phát triển không gian HLX sông Đáy (4 khu vực chính), giải pháp thiết lập HLX sơng Đáy 22 3.5 Kết nghiên cứu bàn luận Bàn luận luận điểm đưa trình nghiên cứu: Khái niệm HLX; Cấu trúc HLX; Thành phần chức năng; Cách tính tốn diện tích xanh thực; Hạ tầng kỹ thuật xanh; Quản lý phát triển Kết nghiên cứu đóng góp vào lý luận chung quy hoạch KGX, lý luận quy hoạch đô thị Việt Nam gắn với dòng chảy tự nhiên – văn hóa – kinh tế, đóng góp sở khoa học quan trọng để thành phố Nội quản lý quy hoạch HLX thực tiễn Bàn luận tính khả thi kết luận án điều kiện Việt Nam: Đề tài có khả áp dụng cao công tác quản lý thực quy hoạch KGX có HLX Bên cạnh đó, kết luận án hoàn thiện văn pháp luật quản lý môi trường, thúc đẩy khai thác phát triển bền vững giá trị văn hóa, kiểm sốt hoạt động đầu tư xây dựng HLX tuyên truyền nâng cao nhận thức HLX KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Kết luận Bằng việc thực đầy đủ bước thiết nghiên cứu khoa học, NCS có sở để đưa nhận định sau: i) Trong công đô thị hóa, thị Việt Nam nói chung, có Thành phố Nội nói riêng có biến đổi tồn diện: Diện tích thị mở rộng, dân số tăng nhanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật nâng cấp đầu tư xây dựng… nhằm hướng tới đô thị đại – văn minh Tuy nhiên q trình thị hóa, Thành phố Nội chịu nhiều áp lực phát triển đô thị phát triển đô thị lan tỏa, hệ thống sông hồ ô nhiễm trầm trọng, khu vực rừng tự nhiên suy giảm hệ sinh thái thu hẹp diện tích Trong khu vực dự kiến thiết lập KGX tồn dày đặc hệ thống làng xã theo kiểu “xôi đỗ”, nông nghiệp bị bỏ hoang thách thức thiết lập CTQH HLX Do việc “thiết lập CTQH HLX thành phố Nội” cần thiết 01 giải pháp quan trọng đảm bảo đô thị phát triển bền vững ii) Qua nghiên cứu tổng hợp phân tích tài liệu khảo sát trạng: Lý luận quy hoạch đô thị theo hướng phát triển bền vững xu 23 hướng mang tính thời đại Thế giới có nhiều nghiên cứu lý luận thực tiễn CTQH HLX, học quý để thiết lập CTQH HLX cho đô thị Việt Nam Thành phố Nội giữ hệ thống tài nguyên địa hình tự nhiên gắn với hình thái sơng khu vực lũ, có hệ thống di tích lịch sử đa dạng bám theo hành lang sơng Bên cạnh đó, Thành phố nhiều quỹ đất có tiềm phát triển KGX khu vực dịch vụ, điểm dân cư nông thôn đất nông nghiệp Đây sở khoa học thiết lập CTQH HLX cho thành phố lớn Việt Nam nói chung cho thành phố Nội nói riêng iii) Trên sở nhận định trên, luận án đưa đề xuất khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy mô giải pháp thiết lập CTQH HLX thành phố Nội đến năm 2030, từ điều chỉnh lại CTQH HLX Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011, cụ thể sau: - Khái niệm HLX khái niệm rộng nhất, bao trùm khái niệm VĐX, nêm xanh, tuyến xanh, mạng xanh VĐX dạng loại hình cấu trúc HLX HLX hệ thống hành lang KGX đan xen bên bao bọc bên ngồi thị trung tâm, bao gồm nhiều chức rừng tự nhiên, khu vực du lịch - vui chơi giải trí, nơng nghiệp, làng xã mật độ thấp tạo lập từ sơng, hồ diện tích lũ, nhằm tạo lập môi trường thiên nhiên tốt cho đô thị, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển bền vững du lịch, nông nghiệp làng xã - Đề xuất quan điểm thiết lập CTQH HLX thành phố Nội theo hướng bền vững, có cấu trúc dạng tuyến, lấy dòng chảy tự nhiên làm trục chủ đạo, gắn kết di sản văn hóa, khu vực dịch vụ, đất nông nghiệp, điểm dân cư nông thôn mật độ thấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh - CTQH HLX phải đạt 03 nhóm mục tiêu phát triển 06 nguyên tắc thiết lập Trong đó, CTQH HLX thành phố Nội phải thiết lập sở thực đồng thời 04 nhóm hành động: Bảo tồn HST tự nhiên; Duy trì KGX có; Bổ sung KGX mới; Kiểm sốt dạng phát triển 24 - Đề xuất yếu tố để tính tốn diện tích HLX quy đổi bao gồm diện tích chức đất có HLX (ha), trọng số mật độ xanh quy đổi (hằng số) - Đề xuất mơ hình cấu trúc HLX thành phố Nội theo mối tương quan với đô thị trung tâm, lựa chọn kịch trung bình cho thành phố Nội - Đề xuất 05 thành phần chức HLX bao gồm: Khu xanh tự nhiên; Khu xanh văn hóa; Khu xanh dịch vụ; Khu xanh nơng nghiệp; Khu xanh điểm dân cư nông thôn Việc phân loại nhóm chức thể khác biệt chức HLX thành phố Nội với HLX đô thị giới, biểu cụ thể tính chất nhóm chức xanh văn hóa, xanh nông nghiệp xanh điểm dân cư nông thôn - Đề xuất hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh HLX bao gồm: Liên kết môi trường cảnh quan; Liên kết bảo tồn di sản văn hóa; Liên kết phát triển kinh tế Trong liên kết hoạt động kinh tế có vai trò định tạo lập cấu trúc HLX giai đoạn - Đề xuất định hướng quy hoạch khu vực chức xanh Đây mơ hình có tính điển hình, sở mơ hình này, chức đảm bảo phát triển bền vững không phá vỡ cấu trúc HLX, cấu trúc đô thị - Đề xuất giải pháp thể chế quản lý phát triển HLX thành phố Nội Trong nhấn mạnh việc thiết lập quy chế quản lý hành lang xanh giải pháp xây dựng cộng đồng bảo vệ HLX Kiến nghị i) Kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo chiến lược phát triển HLX Việt Nam, chương trình hành động phát triển HLX, đưa định nghĩa, mục tiêu nguyên tắc phát triển HLX vào quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam sửa đổi ii) Kiến nghị UBND thành phố Nội tổ chức xây dựng quy chế quản lý phát triển HLX theo quy hoạch chung phê duyệt, lập đề án quy hoạch chi tiết tuyến sông nội thành ngoại thành, biên soạn sách hướng dẫn quản lý phát triển HLX 25 iii) Kiến nghị Viện nghiên cứu thuộc Bộ Xây dựng, trường đại học chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc có nghiên cứu đa ngành sâu cụ HLX đô thị Việt Nam DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TT Tên báo Quy hoạch HLX thành phố Nội - Kinh nghiệm từ phát triển vùng Tokyo Những thuận lợi, khó khăn định hướng quy hoạch phát triển HLX vùng ĐBSH Định hướng xây dựng mơ hình phát triển HLX thị vùng ĐBSH Nghiên cứu mơ hình quy hoạch phát triển HLX số đô thị giới Năm phát hành Tạp chí quy hoạch 2014 thị, số 18+19/2014 Tên tạp chí Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, số 22/12-2014 2014 Kỷ yếu hội thảo câu lạc khoa học công nghệ trường đại học kỹ thuật lần thứ 46, 3-2015 Tạp chí khoa học công nghê Xây dựng Số 28/ 03 - 2016 2015 2016 ... phương pháp luận thiết lập CTQH HLX thành phố Hà Nội 2.4.1 Các yếu tố thiết lập CTQH HLX thành phố Hà Nội - Điều kiện tự nhiên yếu tố quan trọng việc thiết lập CTQH HLX: Thành phố Hà Nội có khung... pháp luận thiết lập CTQH HLX cho thành phố lớn Việt Nam nói chung cho thành phố Hà Nội nói riêng 3/ Hình thành quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc giải pháp thiết lập CTQH HLX thành phố Hà Nội đến... KHOA HỌC THIẾT LẬP CẤU TRÚC QUY HOẠCH HÀNH LANG XANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển HLX HLX dạng VĐX khởi nguồn từ lý thuyết Thành phố vườn, với vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao tom tat viet thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh thành phố hà nội, Bao cao tom tat viet thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay