Mẫu giáo án chuẩn của Bộ GDDT

18 19 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:07

Mẫu số Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện: Tên chương: Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: II THỰC HIỆN BÀI HỌC T T NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm tích cực người học ) Giảng ( Đề cương giảng) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THỜI GIAN Củng cố kiến thức kết thúc Hướng dẫn tự học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mẫu số Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện: Bài học trước: Thực từ ngày đến ngày…………… TÊN BÀI: MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: II THỰC HIỆN BÀI HỌC T T NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm tích cực người học ) Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THỜI GIAN Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển kỹ năng) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết rèn luyện, lưu ý sai sót cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Hướng dẫn tự rèn luyện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí IV RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mẫu số Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH GIÁO ÁN Thời gian thực SỐ: hiện: Tên học trước: Thực từ ngày đến ngày TÊN BÀI: MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: II THỰC HIỆN BÀI HỌC T T NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC SINH VIÊN Dẫn nhập ( Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm tích cực người học ) Giới thiêu chủ đề ( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TH ỜI GIA N cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng) Giải vấn đề (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển lực phối hợp thầy) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kết thúc vấn đề - Củng cố kiến thức - Củng cố kỹ rèn luyện (Nhận xét kết rèn luyện, lưu ý sai sót cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn tự học VI RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kế hoạch dạy học I Mục tiêu chủ đề Kiến thức, kỹ thái độ Đinh hướng phát triển lực Năng lực tự học, lực hợp tác, lực giao tiếp, lực quan sát, lực phát giải vấn đề, lực tính tốn, lực vận dụng kiến thức vào sống Phương pháp kỹ thuật dạy học II Chuẩn bị giáo viên học sinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí III Chuỗi hoạt động học A Hoạt động khởi động B Hoạt động hình thành kiến thức NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Giới thiệu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 2: Hoạt động 3: Hoạt động 4: Áp dụng C Hoạt động luyện tập D Hoạt động vận dụng E Hoạt động tìm tòi mở rộng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... tháng năm GIÁO VIÊN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mẫu số Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH GIÁO... năm GIÁO VIÊN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mẫu số Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện: Bài học trước: ... II THỰC HIỆN BÀI HỌC T T NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm tích cực người học )
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giáo án chuẩn của Bộ GDDT, Mẫu giáo án chuẩn của Bộ GDDT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay