Thẩm định giá, những vấn đề lý thuyết và thực tiễn ở Việt nam trong một số năm vừa qua

81 23 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:52

Thẩm định giá là một lĩnh vực nghề nghiệp đã hình thành từ lâu trên thế giới khoảng gần 100 năm tùy theo điều kiện hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường của các nước khác nhau.Tuy nhiên ở Việt nam, cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung sang nền kinh tế thị trường trong những năm vừa qua , các lý thuyết và thực tế hoạt động dịch vụ tài chính trong đó có thẩm định giá vẫn còn tương đối mới mẻ và đang trong quá trình hoàn thiện và thống nhất về mọi mặt cả về khái niệm, nôi dung, hình thức tổ chức hoạt động, môi trường pháp lý và quản lý nhà nước. Mặt khác quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và cổ phần hóa xắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thì các hoạt động mua bán sát nhập doanh nghiệp đang diễn ra ngày càng nhiều cùng với sự phát triển của các thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản hàng hóa đa dạng khác đang đặt ra yêu cầu đòi hỏi hoạt động thẩm định giá phải nâng cao năng lực đánh giá và mở rộng các hoạt động của mình nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả nền kinh tế. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VIỆN KINH TẾ TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI THẨM ĐỊNH GIÁ, NHỮNG VẤN ĐỀ THUYẾT THỰC TIỄN VIỆT NAM TRONG MỘT SỐ NĂM VỪA QUA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TRẦN VĂN SINH QUÂN Hà Nội, 2014 MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1:Những vấn đề thuyết thẩm định giá 1.1.1.Định nghĩa 1.1.2.Vai trò cần thiết Thẩm định giá 1.1.2.1.Sự cần thiết thẩm định giá 1.1.2.2 Vai trò thẩm định giá 1.1.3.Yêu cầu hoạt động thẩm định giá 1.1.4.Mục đích thẩm định giá 1.2 Các khái niệm, nguyên tắc quy trình thẩm định giá 1.2.1 Thuật ngữ khái niệm liên quan đến thẩm định giá 1.2.1.1 Tài sản khái niệm liên quan đến tài sản 1.2.1.1.1 Tài sản 1.2.1.1.2 Bất động sản 1.2.1.1.3 Động sản 1.2.1.1 Tài sản doanh nghiệp 1.2.1.1.5 Tài sản lưu động tài sản cố định: 1.2.2 Giá trị, giá cả, chi phí, thu nhập thị trường 1.2.2.1 Giá 1.2.2.2 Chi phí 1.2.2.3 Giá trị 1.2.2.4 Thu nhập 1.2.2.5 Thị trường 1.2.2.6 Các đặc tính chi phí, thu nhập, giá cả, giá trị 1.2.3 Giá trị thị trường làm sở cho thẩm định giá 1.2.3.1 Các định nghĩa giá trị thị trường 5 6 10 10 10 10 11 13 14 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 1.2.3.2 Các giả thiết khái niệm giá trị thị trường 1.2.4 Giá trị phi thị trường làm sở cho thẩm định giá 1.2.4.1.Khái niệm giá trị phi thị trường 1.2.4.2 Các loại giá trị phi thị trường 1.2.5 Phân biệt định giá thẩm định giá 1.2.5.1.Các nguyên tắc thẩm định giá 1.2.5.1.1 Nguyên tắc sử dụng tốt nhât hiệu 23 26 26 26 27 28 28 1.2.5.1.2 Nguyên tắc thay 1.2.5.1.3 Nguyên tắc dự kiến khoản lợi ích tương lai 1.2.5.1.4 Nguyên tắc đóng góp 1.2.5.1.5 Nguyên tắc cung cầu 1.2.5.1.6.Nguyên tắc phù hợp 1.2.5.1.7 Các nguyên tắc khác 1.2.6.Quy trình thẩm định giá 1.2.7 Một số Phương pháp thẩm định giá chủ yếu 1.2.7.1.Phương pháp so sánh 1.2.7.2.Phương pháp chi phí 1.2.7.3 Phương pháp thu nhập Chương 2: Thực trạng thẩm định giá Việt nam thời gian qua 2.1 Hoàn cảnh đời phát triển nghề thẩm định giá Việt nam 2.1.1 Yếu tố khách quan pháp cho đời thẩm định giá 2.1.2 Thẩm định giá trước năm 1997 2.1.3 Từ năm 1997 đến năm 2002 2.1.4 Thẩm định giá từ năm 2002 đến 2.1.4.1 Sự hình thành sở pháp đời doanh nghiệp tổ chức thẩm định giá VN 2.1.4.2 Hoạt động tổ chức doanh nghiệp thẩm định giá 2.2 Những tồn tại, hạn chế hoạt động thẩm định giá Việt Nam Chương : Giải pháp nâng cao lực thẩm định giá Việt Nam 3.1 Những yêu cầu quan điểm phát triển hoạt động thẩm định giá 3.1.1 Những thuận lợi thách thức phát triển thẩm định giá 3.1.2 Yêu cầu mục tiêu phát triển hoạt động thẩm định giá Việt Nam 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động thẩm định giá Việt Nam 29 29 30 31 32 32 32 37 37 44 48 54 55 55 55 56 57 57 Kết luận Tài liệu tham khảo 76 59 61 67 67 67 LỜI MỞ ĐẦU Thẩm định giá lĩnh vực nghề nghiệp hình thành từ lâu giới khoảng gần 100 năm tùy theo điều kiện hình thành phát triển kinh tế thị trường nước khác Tuy nhiên Việt nam, với trình chuyển đổi kinh tế từ tập trung sang kinh tế thị trường năm vừa qua , thuyết thực tế hoạt động dịch vụ tài có thẩm định giá tương đối mẻ q trình hồn thiện thống mặt khái niệm, nôi dung, hình thức tổ chức hoạt động, mơi trường pháp quản nhà nước Mặt khác trình tái cấu trúc kinh tế cổ phần hóa xắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước hoạt động mua bán sát nhập doanh nghiệp diễn ngày nhiều với phát triển thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán thị trường tài sản hàng hóa đa dạng khác đặt yêu cầu đòi hỏi hoạt động thẩm định giá phải nâng cao lực đánh giá mở rộng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đổi phát triển nâng cao hiệu kinh tế Từ yếu cầu thực tế khách quan nêu trên, đề tài “ Thẩm định giá, vấn đề thuyết thực tiễn Việt nam số năm vừa qua “ nhóm nghiên cứu đặt với mục tiêu phương pháp nghiên cứu sau: Mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài: - Tìm hiểu Hệ thống lại vấn đề thuyết, nguyên khái niệm định nghĩa tương đối mẻ chưa hiểu thống thẩm định giá, cách tiếp cậnmột số phương pháp thẩm định giá - Khái quát hình thành phát triển thực trạng hoạt động thẩm định giá VN nhằm tìm mặt hạn chế thành công - Đề xuất giải pháp góp phần tăng cường lực thẩm định giá Việt Nam Phạm vi nghiên cứu : Trong phạm vi nghiên cứu đề tài cấp Viện, đề tài tập trung vào nghiên cứu hệ thống thuyết thực tế thẩm định giá kể từ thời điểm hình thành Việt Nam từ năm đầu thập kỷ 90s thời điểm nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: (i) Phân tích tài liệu liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu đề tài; (ii) Tìm hiểu thực tế số doanh nghiệp hoạt động thẩm định giá; (iii)Tham khảo ý kiến chuyên gia quản trực tiếp hoạt động thẩm định giá Kết cấu đề tài: đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Những vấn đề thuyết thẩm định giá Chương 2: Thực trạng thẩm định giá Việt nam thời gian qua Chương 3: Giải pháp nâng cao lực thẩm định giá Việt nam Mặc dù cố gắng song lực có hạn; điều kiện hạn chế nên đề tài chắn nhiều khiếm khuyết, mong nhận đóng góp chân thành chun gia để đề tài hồn chỉnh Chương Những vấn đề thuyết thẩm định giá 1.1 Định nghĩa, vai trò cần thiết mục đích yêu cầu thẩm định giá: 1.1.1.Định nghĩa Thẩm định giá khoa học nghệ thuật xác định giá trị tài sản sở xem xét đặc điểm chung đặc điểm riêng biệt tài sản với yếu tố rủi ro yếu tố pháp luật ảnh hướng đến khả sinh lời giá trị tài sản xuất phát thuật ngữ tiếng Anh Valuation v Appraisal với hàm nghĩa ước tính, đánh giá đưa ý kiến nhà chuyên môn giá trị tài sản Tuy nhiên, nghiên cứu thẩm định giá, có nhiều định nghĩa khác nhà nghiên cứu khác -Theo từ điển Oxford: Thẩm định giá ước tính giá trị tiền vật, hay tài sản đó; ước tính giá hành tài sản kinh doanh - Đinh nghĩa theo thẩm định giá theo số học giả khác như: + Theo giá sư W Seabrooke Viện Đại Học Portsmouth Anh Quốc “ Thẩm định giá ước tính giá trị quyền sở hữu tài sản cụ thể hình thái tiền tệ cho mục đích xác định rõ “ + Theo giáo Lim Lan Yuan Trường Xây dựng Bất động sản, Đại học Quốc gia Singapore: “ Thẩm định giá nghệ thuật hay khoa học ước tính giá trị cho mục đích cụ thể, tài sản cụ thể, thời điểm xác định, có cân nhắc đến tất đặc điểm tài sản xem xét tất yếu tố kinh tế thị trưởng, bao gồm loại đầu tư lựa chọn” + Theo ông Fred Peter Marrone- giám đốc Marketing Hiệp hội Thẩm định giá Australia: “ Thẩm định giá ước tính giá trị xác định; ước tính khơng thành kiến chất, chất lượng, giá trị hay hiệu sử dụng quyền lợi, hay khía cạnh tài sản xác định Do vậy, thẩm định giá áp dụng kiện thị trường so sánh thu thập phân tích, sau so sánh với tài sản thẩm định giá để hình thành giá trị chúng - Theo pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngayf26 tháng năm 2002 : “ Thẩm định giá việc đánh giá đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường địa điểm, thời điểm định theo tiêu chuẩn Việt nam theo thông lệ quốc tế.” - Theo luật kinh doanh bất động sản: Là hoạt động tư vấn, xác định giá bất động sản cụ thể thời điểm xác định Tuy có khái niệm định nghĩa khác thẩm định giá có đặc tính sau: - Là ước tính giá trị tài sản thời điểm định - Việc thẩm định phải tiến hành khơng thành kiến - Đòi hỏi phải có chun mơn nghiệp vụ thẩm định giá - Giá trị tài sản quyền sở hữu tài sản giá trị thị trường phi thị trường tính tiền - Theo yêu cầu mục tiêu định - Thẩm định giá đặt địa điểm thị trường định, thời điểm cụ thể điều kiện định - Theo tiêu chuẩn phương pháp định - Tài sản thẩm định tài sản có giá trị … Tóm lại, thẩm định giá việc ước tính tiền lợi ích mà tài sản mang lại cho chủ thể tài sản thời điểm địa điểm định 1.1.2.Vai trò Thẩm định giá 1.1.2.1.Sự cần thiết thẩm định giá: Thẩm định giá có vai trò quan trọng cần thiết kinh tế thị trường, giúp đưa định hợp xác hoạt động đầu tư mua bán, phát triển, quản lý, đánh giá sở hữu tài sản vàcổ phần hóa doanh nghiệp Sự cần thiết thẩm định giá xuất phát từ: - Yêu cầu quản nhà nước: vai trò quản nhà nước kinh tế thị trường từ lâu đặt thuyết kinh tế thực tế cho thấy vai trò nhà nước quan trọng bên cạnh bàn tay vơ hình thị trường Nhà nước tạo lập môi trưởng pháp thực cơng cụ sách vĩ mơ khiến cho quy luật thị trường vận hành đầy đủ Thẩm định giá đáp ứng nhu cầu thị trường vừa đồng thời công cụ giúp nhà nước thực tốt sách kinh tế giá tiền tệ tài - Yêu cầu kinh tế thị trường: kinh tế phát triển nhu cầu hoạt động mua bán, giao dịch đầu tư tăng theo, việc xác định giá trở nên cần thiết để thúc đẩy nhanh hoạt động thị trường Thẩm định giá giúp cho bên mua bán xác định mức giá chấp nhận được, giúp cho hoạt động vay mượn tín dung thuận lợi biết giá trị an toàn tài sản châp vay mượn, ngồi ra, giúp cho việc đảm bảo quản tài sản tốt hơn, giúp cho hoạt động kiểm toán đánh giá lại giá trị tài sản doanh nghiệp toàn kinh tế Nó giúp cho hoạt động góp vốn, hạch tốn kế tốn đặc biệt q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn kinh tế nước ta 1.1.2.2 Vai trò thẩm định giá: thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế thị trường phương diện sau: - Tư vấn giá trị, giá tài sản giúp chủ thể tài sản bên có liên quan công chúng đầu tư đưa định liên quan đến việc mua –bán, đầu tư, cho vay tài sản - Xác định giá giá trị thị trường nguồn lực góp phần để chế thị trường tự động phân bổ tối ưu nguồn lực kinh tế đạt hiệu tối ưu - Góp phần làm minh bạch thị trường , thúc đẩy phát triển thị trường tài sản nước toàn giới - Tạo điều kiện thuận lợi cho tồn cầu hố hội nhập kinh tế giới Trong kinh tế thị trường, thẩm định gía tài sản áp dụng cho nhiều mục đích kinh tế khác mua bán, chấp, cho thuê, bảo hiểm, tính thuế, lý, đầu tư…Tương ứng với mục đích kinh tế trên, với tài sản, thời điểm thẩm định cho kết giá trị tài sản thẩm định khác Do vậy, kết thẩm định giá sử dụng để định nhiều tình khác nhau, ví dụ như: + Mua sắm, chuyển nhượng, chấp vay vốn, bảo hiểm, tính thuế, đền bù, cho thuê,… tài sản + Làm cho phê duyệt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư cơng trình sử dụng vốn Nhà nước, đề án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, dự tốn cấp phát kinh phí, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước, vay nợ Chính phủ, vay nợ nước ngồi có bảo lãnh Chính phủ, … + Làm để sáp nhập, chia tách, phá sản hay giải thể doanh nghiệp + Để thực án lệnh việc kiện tụng hay xét xử liên quan đến tranh chấp hợp đồng quyền lợi bên; đểvấn đầu tư định; nghiên cứu thị trường; phân tích khả thi; phân tích lợi nhuận; xác định giá trị chứng khốn; lập báo cáo tài chính; lập kế hoạch làm việc; khiếu nại; yêu cầu giảm thuế;.v.v + Làm sở để đấu giá công khai … 1.1.3.Yêu cầu hoạt động thẩm định giá Hoạt động thẩm định giá cần tuân thủ nguyên tắc: (1) Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá (2) Chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động nghề nghiệp kết thẩm định giá (3) Bảo đảm tính độc lập chun mơn nghiệp vụ tính trung thực, khách quan hoạt động thẩm định giá (4) Bảo mật thông tin đơn vị thẩm định giá, trừ trường hợp đơn vị thẩm định giá đồng ý pháp luật có quy định khác 1.1.4.Mục đích thẩm định giá Mục đích thẩm định giá tài sản phản ánh nhu cầu sử dụng tài sản cho công việc định Mục đích định giá định đến mục đích sử dụng tài sản vào việc Nó phản ánh đòi hỏi mặt lợi ích mà tài sản cần tạo cho chủ công việc hay giao dịch xác định Mục đích thẩm định giá yêu tố quan trọng, mang tính chủ quan, ảnh hưởng định tới việc xác định tiêu chuẩn giá trị, lựa chọn phương pháp định giá thích hợp Việc hiểu rõ mục đích thẩm định giá có vai trò quan trọng thẩm định viên giá giá trị lợi ích cụ thể tài sản hay bất động sản luôn giống cho tất mục đích Chính vậy, thẩm định viên cần phải xác định thỏa thuận với khách hàng từ đầu mục đích việc định giá, trước xét đến yếu tố có tính khác quan tác động đến giá trị tài sản mục tiêu Trong kinh tế thị trường, mục đích định giá tài sản thường là: - Xác định giá trị tài sản để chuyển giao quyền sở hữu: + Giúp người bán xác định giá bán chấp nhận + Giúp người mua định giá mua + Thiết lập sở trao đổi tài sản với tài sản khác - Xác định giá trị tài sản cho mục đích tài – tín dụng: + Sử dụng tài sản cho cầm cố, chấp + Xác định giá trị hợp đồng bảo hiểm tài sản - Xác định giá trị tài sản để phát triển đầu tư: + So sánh với hội đầu tư khác + Quyết định khả đầu tư - Xác định giá trị tài sản DN: + Lập báo cáo tài chính, xác định giá thị trường vốn đầu tư + Xác định giá trị DN + Mua bán, hợp nhất, tài sản cơng ty + Có phương án xử sau cải cách DNNN - Xác định giá trị tài sản nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý: + Tìm giá trị tính thuế hàng năm + Xác định giá trị bồi thường Nhà nước thu hồi tài sản + Tính thuế tài sản bán để thừa kế + Để tòa án định phân chia tài sản xét xử + Xác định giá sàn phục vụ đấu thầu, đấu giá tài sản công + Xác định già sàn phục vụ phát tài sản bị tịch thu, xung công quỹ Ngồi ra, mục đích thẩm định giá tài sản xác định theo đối tượng tài sản thẩm định cụ thể chẳng hạn tài sản là: - Mục đích thẩm định giá Động sản: mục đích thẩm định giá động sản là: + Thuê tài + bảo hiểm + Mua bán, tư vấn + Thế chấp cầm cố, + Báo cáo tài chính, hạch tốn tính thuế + Đầu tư góp vốn, cổ phần hóa… - Mục đích thẩm định giá Bất động sản: mục đích thẩm định giá bất động sản là: + Thế chấp lý; + Mua bán chuyển nhượng + Thay đổi chủ sở hữu + Đầu tư góp vốn, cổ phần hóa; + Đền bù giải tỏa vv… - Thẩm định giá trị - Doanh nghiệp: mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp có thể: + Sát nhập, mua bán doanh nghiệp, giải thể phá sản, hợp liên doanh hay cổ phần hóa doanh ngiệp + Nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá kết hoạt động kinh doanh từ đề biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh + Cho hoạt động đầu tư tổ chức cá nhân trình định đầu tư + Các hoạt đông mua bán chứng khoán + Vay vốn, chấp hoạt động tín dụng quan hệ với Ngân hàng… 1.2 Các khái niệm, nguyên tắc quy trình thẩm định giá 10 - Việc tổ chức thi cấp thẻ thẩm định viên diễn nghiêm túc Tuy nhiên, số lượng thẩm định viên cấp thẻ q nên khó đáp ứng kịp thời cho nhu cầu thẩm định giá doanh nghiệp - Việc quy định cấp thẻ thẩm định viên giá bó hẹp (cơng chức Nhà nước khơng tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên giá ) chưa với quy định Pháp lệnh giá * Vướng mắc cụ thể thực tế thẩm định giá: Thực tế cho thấy có vướng mắc lĩnh vực thẩm định giá, cụ thể việc xác định giá trị doanh nghiệp phát sinh thời gian qua trình độ hạn chế dịch vụ thẩm định cung ứng thị trường: Hoạt động tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp chưa chiếm niềm tin khách hàng chất lượng, nên tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển sang cạnh tranh với thông qua giá Q trình xác định giá trị doanh nghiệp mang tính chủ quan mà thiếu tính thị trường Trong lại xảy tượng tổ chức định giá cạnh tranh khơng lành mạnh hạ phí, khuyến làm giảm chất lượng tư vấn, số doanh nghiệp phản ánh Bộ Tài họ khơng hồn tồn tin tưởng vào tổ chức tư vấn xin trở lại chế Hội đồng định trước Bên cạnh đó, phương pháp định giá doanh nghiệp cải tiến nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng chất lwowngjdichj vụ thẩm định giá Thẩm định giá doanh nghiệp Việt Nam thường nghiêng tính giá trị sổ sách Việc tính giá trị tiềm thương hiệu, sức phát triển tương lai chừng cộng vào khơng có sở xác thực Có hai phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp áp dụng phương pháp tài sản phương pháp dòng tiền chiết khấu Tuy nhiên, thực tế, hầu hết tổ chức sử dụng phương pháp tài sản Song thiếu thông tin thị trường để xác định giá trị lại nhà xưởng, máy móc, chưa có tiêu chuẩn cụ thể để định giá thương hiệu, uy tín, mẫu mã DN nên chưa tính hết giá trị tiềm DN Trong đó, phương pháp dòng tiền chiết khấu ưu việt lại chưa áp dụng rộng rãi, phần tính phức tạp phương pháp, phần tâm DN không muốn giá trị đánh giá cao khó bán cổ phần, bất lợi việc phân chia cổ phần ưu đãi nội DN, với mức phí nay, tổ chức cung cấp dịch vụ khó có điều kiện đầu tư, thuê nhân viên có kinh nghiệm lực nghiệp vụ để thực hợp đồng 67 Theo quy định Thông tư 126/2004/QĐ-BTC, doanh nghiệp có giá trị 30 tỷ đồng, phí tư vấn 200 triệu đồng, từ 30-50 tỷ đồng 300 triệu đồng, 50 tỷ đồng 400 triệu đồng Khi định giá Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), có ba phương án ba cơng ty tư vấn gửi tới, BSC chào phí 900 triệu đồng, công ty thứ hai chào 600 triệu đồng công ty thứ ba chào 250 triệu đồng Sau BSC định thầu với mức giá phí thấp mức phí chào ban đầu Doanh nghiệp dầu khí có tới 14 chi nhánh nằm rải rác 12 tỉnh thành phố với số tài sản đặc trưng phạm vi nước, tổng tài sản gần 3.200 tỷ đồng Nếu tính riêng xí nghiệp thuộc PTSC có quy mơ tương đương lớn doanh nghiệp cổ phần hóa bình thường Vì hạn chế chi phí tối đa nên tính tốn chi phí BSC bỏ việc xác định giá trị doanh nghiệp cho PTSC vượt xa so với giá trị hợp đồng tư vấn Bộ Tài cho phép loạt doanh nghiệp lớn Pacific Airlines, Vietcombank, Bảo Việt, Bảo Minh thuê nước định giá, để tổ chức nước định giá Pacific Airlines theo cách thơng thường với khoản nợ khó đòi khổng lồ, cổ phần doanh nghiệp có bán rẻ, Nhà nước thiệt thòi lớn Theo ý kiến Bộ Tài chính, phía tư vấn nước ngồi khoanh khoản nợ, đưa chuyên gia giàu kinh nghiệm ngành hàng không xây dựng phương án tái cấu năm năm tới, sau thời gian ngắn hoạt động có lãi trở lại, nhà đầu tư nhìn thấy khả sinh lời doanh nghiệp chấp nhận bỏ 50 triệu USD mua 30% cổ phần Như vậy, thay định giá doanh nghiệp theo giá trị tài sản cho giá trị thấp doanh nghiệp cần phải có đầu tư, tái cấu lại trước định giá Thực tế cho thấy cần thiết phải có rà sốt lại chế sách đồng thời nghiên cứu ban hành quy chế lựa chọn, quản lý, giám sát hoạt động tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tiêu chuẩn đánh giá lực tổ chức định giá, nhằm đảm bảo công ty tư vấn lựa chọn có chất lượng, nâng cao lòng tin doanh nghiệp bảo đảm tính an tồn thị trường Ngồi ra, tổ chức tư vấn nước cần kết hợp với tổ chức tư vấn nước để nâng cao trình độ để tham gia tư vấn doanh nghiệp phức tạp Hiện nay, Chính phủ cho phép tổ chức tư vấn dịch vụ thẩm định giá quốc tế tham gia vào trình xếp DNNN Vì vậy, với khả hạn chế (vốn nhỏ, trình độ thấp) tổ chức tư vấn nước khó cạnh tranh 68 Chương Giải pháp nâng cao lực thẩm định giá Việt Nam 3.1 Những yêu cầu quan điểm phát triển hoạt động thẩm định giá 3.1.1 Những thuận lợi thách thức phát triển thẩm định giá * Những mặt thuận lợi: Để thẩm định giá có bước phát triển nhanh trên, ngồi yếu tố khách quan có yếu tố tác động tích cực ảnh hưởng đến dịch vụ sau: - Một là: Việt Nam nước có trị tương đối ổn định, kinh tế bước hội nhập sâu rộng, kinh tế phát triển tăng trưởng cao, yếu tố làm cho nhu cầu thẩm định giá ngày tăng, tạo thuận lợi cho phát triển hoạt động thẩm định giá Ngồi ra, Nhà nước có văn pháp khẳng định hoạt động thẩm định giá dịch vụ chế thị trường, tổ chức hoạt động thẩm định giá sản phẩm loại dịch vụ pháp luật công nhận tương tự dịch vụ khác như: kiểm toán, tư vấn pháp luật… Mặt khác, Nhà nước thừa nhậnthẩm dịnh giá chức quản Nhà nước giá ban hành văn pháp quy bắt buộc phải thẩm định giá số hoạt động kinh tế như: đầu tư, liên doanh, liên kết, cổ phần hóa DNNN, xây dựng bản, mua sắm tài sản công… - Hai là: Cùng với trình hội nhập ngày sâu rộng phát triển nhanh kinh tế Việt Nam, nhu cầu thẩm định ngày nhiều đa dạng, như: xác định giá trị vốn góp liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, giá cho thuê mặt bằng; thẩm định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, để giao, bán; thẩm định giá bất động sản, máy móc, thiết bị phục vụ việc lập dự án, định đầu tư quản vốn đầu tư;thẩm định giá bất động sản có liên quan tới việc bảo lãnh chấp tài sản tổ chức tín dụng; thẩm định giá đất ở, nhà tài sản thiết bị khác liền với nhà phục vụ việc giải vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng… cho tổ chức, cá nhân xã hội Để đáp ứng cho loại nhu cầu trên, năm gần đây, hàng loạt Doanh nghiệp TĐG mọc khắp nơi Tính đến thời điểm đầu năm 2011 theo Thông báo số 48/TB-BTC ngày 21/1/2011 Bộ Tài Chính có 52 Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động Việt Nam Ngồi ra, nhiều ngân hàng cơng ty tài ý thức cần thiết dịch vụ ủy thác cho đơn vị có chức TĐG tự thành lập phận chuyên trách để thực 69 - Ba là: So với nước khác giới thẩm định giá Việt Nam đời muộn hơn, nhiên Việt Nam thành viên Hiệp hội người thẩm định giá ASEAN (AVA) Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC), hội giúp thẩm định viên Việt Nam nhận hỗ trợ từ tổ chức hoạt động chuyên môn, phương pháp, kỹ thuật kinh nghiệm TĐG tiên tiến, qua tiếp cận với trình độ giới khu vực * Những khó khăn thách thức phát triển thẩm định giá Việt nam Bên cạnh thuận lợi kể trên, dịch vụ thẩm định giá Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn như: -Thẩm định giá Việt Nam bắt đầu hình thành phát triển, trình độ thấp so với nước khu vực giới, thị trường nhỏ bé Thị trường bất động sản chưa thực lành mạnh, thiếu minh bạch có nhiều mập mờ nguồn thơng tin, thị trường chứng khốn xây dựng bước ban đầu, việc cổ phần hóa DNNN chậm… nên nhu cầu thẩm định giá có tăng lên song thị trường dịch vụ nước ta chưa phát triển nước khu vực - Nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực TĐG thiếu yếu số lượng lẫn chất lượng, cung chưa theo kịp cầu Theo số liệu Thông báo số 47/TB-BTC ngày 21/01/2011 Bộ Tài nước ta có 238 thẩm định viên công nhận đủ điều kiện hành nghề Mặt khác, phần lớn người tham gia vào hoạt động thẩm định giá có xuất phát điểm từ ngành Tài ngân hàng lĩnh vực khoa học nghệ thuật, người đào tạo cách quy thẩm định giá - Hiện nay, hầu hết Doanh nghiệp thẩm định giá chưa xây dựng ngân hàng liệu có khả đáp ứng nhu cầu thẩm định giá, việc thu thập liệu thơng tin thị trường mang nặng tính chất vụ việc, thủ cơng Hơn nữa, để xây dựng mơ hình ngân hàng liệu vượt khả Công ty đòi hỏi nhân lực kinh phí lớn Về lâu dài Việt Nam cần xây dựng ngân hàng liệu phục vụ chung cho tất Doanh nghiệp TĐG - Một số văn hành Nhà nước liên quan đến số lĩnh vực hoạt động hướng dẫn thực thẩm định giá cần tiếp tục nghiên cứu, chẳng hạn: xác định giá trị tài sản vơ lợi thương mại, giá trị thương hiệu, phát minh sáng chế… Hoạt động thẩm định giá chưa gắn trách nhiệm cá nhân với kết thẩm định Tóm lại, nhu cầu thẩm định giá trị tài sản dịch vụ thẩm định giá xuất phát triển nước ta năm gần có 70 ảnh hưởng đáng kể đến nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế Do vậy, cần quan tâm, phối hợp đồng Bộ ngành việc đưa giải pháp phù hợp nhằm làm cho dịch vụ phát triển cách lành mạnh, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế 3.1.2 Yêu cầu Mục tiêu phát triển hoạt động thẩm định giá Việt Nam: - Xây dựng phát triển hoạt động thẩm định giá nước ta trở thành chuyên nghiệp, độc lập, khách quan góp phần làm cho hệ thống giá trị thị trường tài sản trở nên công khai, minh bạch từ góp phần giải phóng phát huy nguồn lực, đưa giá trị thực nguồn lực trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển - Xây dựng hành lang pháp thẩm định giá phù hợp với chế thị trường có kiểm sốt Nhà nước thông lệ nước khu vực Nâng cao vai trò, vị trí thẩm định giá tài sản xã hội - Tăng cường vai trò quản lí Nhà nước lĩnh vực thẩm định giá tài sản đôi với tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Đổi cách mơ hình hoạt động loại hình kinh doanh dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp lĩnh vực cung ứng dịch vụ thẩm định giá tài sản Hình thành phát triển hệ thống doanh nghiệp tư vấn thẩm định giá tài sản Việt Nam có sức cạnh tranh cao, có uy tín thị trường nuớc vươn thẩm định giá tài sản thị trường nước khu vực ASEAN - Xây dựng phát triển đội ngũ thẩm định viên giá đạt trình độ thừa nhận khu vực ASEAN Xây dựng hệ thống sở liệu thông tin liên quan đến định giá tài sản phục vụ cho hoạt động - Đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế lĩnh vực thẩm định giá tài sản 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động thẩm định giá Việt Nam: Xây dựng hàng lang pháp lý: Trên thực tế, hành lang pháp cho ngành thẩm định giá Việt Nam bắt đầu xây dựng vào năm 1997 bước bổ sung hoàn thiện Tuy nhiên, hệ thống pháp cần thường xuyên điều chỉnh hoàn thiện số mặt nhằm phát triển ngành thẩm định giá Việt nam: - Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật thẩm định giá tài sản đồng phù hợp với quy định pháp luật giá, Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật doanh nghiệp… không để xảy chống chéo, mâu thuẫn 71 - Hoàn thiện hệ thống văn pháp điều chỉnh hoạt động thẩm định giá văn hướng dẫn thực hiện, cụ thể: + Về đối tượng điều chỉnh phải qui định áp dụng cho tất cà tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thẩm định giá mang tính chất tư vấn sử dụng dịch vụ tư vấn thẩm định giá; doanh nghiệp định giá, thẩm định viên giá; quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kết thẩm định giá; quan quản nhà nước thẩm định giá + Về tiêu chuẩn thẩm định giá cần qui định rõ hành nghề thẩm định giá phải áp dụng Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam Bộ Tài ban hành Tiêu chuẩn, Hướng dẫn thẩm định giá Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC) Bộ Tài cơng nhận + Qui định rõ loại tài sản cần phải thẩm định giá, việc sử dụng kết thẩm định giá số vấn đề mà trước chưa có qui định như: Quyền trách nhiệm khách hàng có tài sản thẩm định giá; quyền trách nhiệm người liên quan sử dụng kết thẩm định giá khách hàng thẩm định giá; điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá; loại dịch vụ thẩm định giá, + Qui định cụ thể nguyên tắc, xác định giá dịch vụ thẩm định giá để doanh nghiệp thỏa thuận giá dịch vụ với khách hàng, ngăn ngừa tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh giá doanh nghiệp thẩm định giá + Qui định chi tiết quyền nghĩa vụ doanh nghiêp thẩm định giá, Thẩm định viên giá Những nội dung cấm doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên giá Đặc biệt qui định chặt chẽ giá trị pháp chứng thư thẩm định giá + Qui định việc xử tranh chấp kết thẩm định giá; khen thưởng, xử vi phạm khiếu nại, tố cáo lĩnh vực thẩm định giá - Xác định rõ vai trò trách nhiệm quan quản lí Nhà nước thẩm định giá việc thiết lập hệ thống sách thẩm định giá, vai trò doanh nghiệp thẩm định giá cá nhân hành nghề thẩm định giá theo hướng vừa tăng cường vai trò quản lí, giám sát thống Bộ Tài lĩnh vực thẩm 72 định giá tài sản, vừa tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp, tôn trọng nguyên tắc độc lập, khách quan hành nghề thẩm định viên - Triển khai xây dựng quy định cho tổ chức hoạt động hệ thống thông tin chung phục vụ hoạt động thẩm định giá trị tài sản - Từng bước nâng cao vai trò Hội Thẩm định giá Việt Nam đề xuất xây dựng hành lang pháp lý, giám sát hành nghề thẩm định viên giá Tăng cường vai trò Quản Nhà nước: - Các quan quản nhà nước (Cục Quản giá- Bộ Tài kết hợp với Hội TĐGVN đưa tiêu chuẩn yêu cầu kiến thức với trình độ Thẩm định viên để thẩm định viên phấn đấu) Hội TĐGVN kết hợp với Cục Quản giá Bộ Tài nghiên cứu tiêu chí trình độ kiến thức để bổ nhiệm thẩm định viên giá cao cấp, trung cấp, cấp - Thống quản nhà nước hoạt động thẩm định giá, có Bộ Tài đại diện cho nhà nước, quản thống nhất, tập trung hoạt động thẩm định giá khơng thể để tình trạng chồng chéo, phân tán nhiều Bộ quản thẩm định - Việc tổ chức thi cấp Thẻ Thẩm định viên giá nên sớm giao cho Hội Thẩm định giá Việt Nam đợn vị thực việc thông lệ quốc tế, hoạt động nghề nghiệp Đào tạo thẩm định viên giá: Để đạt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, cần triển khai đồng giải pháp như: biên soạn lại theo hướng chuẩn hóa nâng cấp tài liệu bồi dưỡng, cấp Chứng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm giá cho cá nhân có nhu cầu học tập, bồi dưỡng để thi cấp Thẻ thẩm định viên giá Đồng thời, thực bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn thẩm định giá cho đội ngũ thẩm định viên giá cấp thẻ theo hình thức: Mở khoá đào tạo, tập huấn cập nhật kịp thời kiến thức, thẩm định giá khu vực giới Kết thúc khoá đào tạo, học viên cấp giấy chứng nhận qua khoá đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ thẩm định giá Đào tạo cử nhân thẩm định giá: - Xây dựng chương trình cụ thể đào tạo cử nhân thẩm định giá 73 - Phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng nội dung giảng dạy chuyên ngành thẩm định giá thống nhất, đưa việc giảng dạy thẩm định giá thành chương trình giáo dục thức (tức phải đào tạo quy số trường đại học thuộc khối kinh tế đảm nhận) theo hướng sau: năm đầu sinh viên khoa thẩm định giá đựơc học theo chương trình chung theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Hai năm cuối sinh viên khoa thẩm định giá phải học môn học theo quy định chuyên ngành thẩm định giá tiến hành thực tập doanh nghiệp thẩm định giá Về bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn: Triển khai tổ chức thi cấp Thẻ thẩm định viên giá theo quy định; Sửa đổi, cải tiến quy định hành tổ chức thi cấp thẻ thẩm định viên theo hướng mở rộng đối tượng phép dự thi cách hợp lý, có tiêu chí rõ ràng; nội dung thi phải nằm chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá theo chương trình chuẩn Bộ Tài chính; bảo đảm đủ kiến thức bản, lực vận dụng kiến thức, hiểu biết thực hành thí sinh; phân loại trình độ thí sinh - Cần sửa đổi quy định hành bồi dưỡng ngắn hạn kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, quy định việc thi cấp thẻ hành nghề (chứng hành nghề) thẩm định giá Không nên giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng cấp chứng hành nghề định giá bất động sản - Cần phải tập trung việc bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá đầu mối giao cho quan chuyên ngành thực - Chương trình, nội dung bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn phải tiêu chuẩn hóa áp dụng thống nước - Định kỳ tổ chức cập nhật kiến thức tài chính, thẩm định giá… Cập nhật kiến thức hàng năm khoảng từ đến ngày ( Hội TĐGVN kết hợp với Cục Quản giá- Bộ Tài chính) - Xậy dựng bước chuẩn hóa trình độ Thẩm định viên giá theo cấp bậc: cấp, trung cấp cao cấp Xây dựng Ngân hàng liệu: Về sở liệu phục vụ cho công tác thẩm định giá, thấy mảng thiếu sót lớn ngành thẩm định giá Việt Nam, 74 điều thể yếu việc thỏa mãn yêu cầu khách hàng, khả nâng cao lực ngành bị hạn chế Trên tất nội dung đó, việc thiếu nguồn thơng tin nguyên nhân quan trọng dẫn đến sai lệch kết chắn tạo thiệt hại kinh tế cho đối tượng khách hàng có yêu cầu thẩm định giá (ngày nhà nước) Xây dựng ngân hàng liệu giá cả, loại hàng hố thơng qua chương trình phần mềm để lưu trữ Ngân hàng liệu gồm thơng tin giá tài sản hàng hóa, bất động sản nhiều tỉnh, thành hàng hóa chuyên dùng như: giá thuốc, gạo, thiết bị y tế, vật liệu xây d cần xúc tiến nhanh việc xây dựng Trung tâm lưu trữ thông tin phục vụ cho công tác thẩm định giá, Trung tâm đóng vai trò nơi dự trữ thơng tin nguồn chia thông tin cho doanh nghiệp thẩm định giá nước Trung tâm đóng vai trò nơi phân tích, dự báo xu hướng biến động giá hoạt động hình thức đơn vị nghiệp có thu Để việc xây dựng Trung tâm lưu trữ thông tin đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp cần phải có phối hợp nhiều ban ngành hỗ trợ kinh phí, thu thập thơng tin q khứ đảm bảo cho hoạt động cách hiệu Bên cạnh đó, doanh nghiệp thẩm định giá cần chủ động xây dựng cho cho sở liệu để đảm bảo cho hoạt động cách bền vững, nâng cao khả cạnh trạnh đơn vị Về lâu dài nên giao cho Cục Quản giá kết hợp với Hội TĐGVN xây dựng ngân hàng liệu phục vụ cho hoạt động thẩm định giá Ngân hàng liệu phải theo mơ hình kinh doanh tự trang trải, số năm đầu cần có hỗ trợ Nhà nước mặt tài Hợp tác quốc tế: Nền kinh tế nói chung nghề thẩm định giá muốn phát triển phải tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm quốc gia, tổ chức thẩm định giá số nước phát triển nghề thẩm định giá như: - IVSC (Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế) - WAVO (Hiệp hội tổ chức thẩm định giới) - RICS (Viện khảo sát chuyên nghiệp Hoàng gia Anh) - IAAO (Hiệp hộ nhà thẩm định quốc tế - định giá mục đích thuế) - ASA (Hiệp hội thẩm định viên Mỹ- định giá tài sản hữu hình máy móc) - IRWWA (Hiệp hội R.O.W quốc tế - thẩm định giá trị thực tế) - FIABCL (tổ chức tài sản hữu hình quốc tế) 75 - Các Hiệp hội khoa học liên quan gồm có Hiệp hội tài sản hữu hình quốc tế, Hiệp hội tài sản hữu hình châu Phi, Hiệp hội tài sản hữu hình châu Á Hiệp hội tài sản hữu hình Thái Bình Dương - Ngồi ra, tổ chức thẩm định nước ngồi có nhiều kinh nghiệm tổ chức Australia, Canada, Hồng Kông, Singapore, Nam Phi, Thái Lan… - Tăng cường tổ chức hội nghị khu vực quốc tế giúp thúc đẩy ngành thẩm định giá Việt Nam Các nhà khoa học địa phương, quan chức chuyên gia hợp tác chặt chẽ với nước khác Phương hướng hợp tác quốc tế thẩm định giá tập trung vào số lĩnh vực sau: - Trợ giúp việc xây dựng hành lang pháp hoạt động thẩm định giá - Trợ giúp xây dựng nội dung, chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn để giảng dạy trường đại học sở đào tạo ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá - Mời chuyên gia giảng viên khoa thẩm định giá nước trực tiếp giảng dạy trường đại học Việt Nam - Mở lớp học ngắn hạn với thời gian từ 1- tuần ( năm lớp với số lượng học viên từ 15- 20 người) để bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ thẩm định giá cho giảng viên Việt Nam theo thời kỳ - Tổ chức lớp giảng viên nước thực cho thẩm định viên Việt Nam để tăng cường chất lượng thẩm định giá Việt Nam ( Mỗi năm mở từ 2-3 lớp với số lượng thẩm định viên tham gia học khoảng 25-30 người) - Đào tạo thẩm định viên Việt Nam nước năm 2-3 đợt, đợt 20 thẩm định viên - Đi khảo sát nghiên cứu thực tế hoạt động thẩm định giá nước ngoài; năm đợt, đợt từ 15- 20 ngày ngày 15-20 người - Trợ giúp phần mềm, ứng dụng tin học thẩm định giá xây dựng Trung tâm liệu phục vụ cho hoạt động thẩm định giá - Tăng cường tra kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá 76 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá việc chấp hành quy định Nhà nước thẩm định giá - Nâng cao vai trò Hội Thẩm định giá Việt Nam Hội Thẩm định giá Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ đáng ghi nhận số lượng chất lượng hoạt động Hội triển khai thực Các hoạt động Hội triển khai ngày tăng số lượng quy mô, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực ngày có uy tín Hội diễn đàn cho hội viên học viên trao đổi, thảo luận kinh nghiệm nghề nghiệp Hội thẩm định giá Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực phối hợp với Bộ Tài thực nội dung sau: - Nghiên cứu, cập nhật tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế để đề xuất với Bộ Tài xem xét ban hành bổ sung sửa đổi Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam thông lệ quốc tế; - Phối hợp với Bộ Tài tổ chức thi cấp Thẻ thẩm định viên giá; - Phối hợp với Bộ Tài thực kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá việc chấp hành quy định Nhà nước thẩm định giá doanh nghiệp thẩm định giá hội viên 77 78 KẾT LUẬN Hoạt động thẩm định giá Việt nam xuất Việt Nam với trình chuyển đổi kinh tế từ tập trung sang kinh tế thị trường non tre so với lĩnh vực thẩm định giá nước khu vực giới Dịch vụ thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng trình chuyển đổi kinh tế từ chế giá hành sang chế thị trường, góp phần đẩy nhanh q trình tư nhân hóa cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; góp phần quản hiệu tài sản nguồn lực kinh tế Hoạt động thẩm định giá góp phần tích cực việc chống lãng phí thất tiết kiệm chi tiêu ngân sách Nhà nước đầu tư, mua sắm tài sản; hạn chế tiêu cực quản nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ tài sản, nhà đầu tư bên có liên quan tham gia giao dịch Lĩnh vực thẩm định giá mẻ non trẻ song lĩnh vực mang tính tổng hợp đòi hỏi phải vận dụng nhều kiến thức kinh tế kỹ thuật bao trùm khác nhau; kết luận thẩm định giá lại chứa đựng yếu tố chủ quan, phụ thuộc vào nghệ thuật đánh giá vận dụng kiến thức tổng hợp ngành lĩnh vực kinh tế khác kết luận thẩm định sát với thực tiễn mục đích yêu cầu thẩm định, đáp ứng nhu cầu thẩm định chủ thể đối tượng khác xã hội Từ thực tế này, việc khơng ngững nâng cao tìm hiểu nghiên cứu lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn quan yêu cầu cấp thiết để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn kinh tế toàn xã hội kết thẩm định giá Đề tài nghiên cứu khái quát nhằm thâu tóm kiến thức chung chuyên ngành thẩm định giá trình hình thành phát triển ngành thẩm định giá Việt nam trình chuyển đổi kinh tế sang kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo quy luật thị trường; đề xuất giải pháp từ góc độ người thực đề tài nhìn nhận học hỏi để góp phần xây dưng nhanh chóng phát triển hoạt động thẩm định giá Việt nam vào hoạt động có chất lượng mang tính chuyên nghiệp hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế toàn xã hội 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Minh Điện, Thẩm định giá Tài sản & doanh nghiệp , nhà xuất thống kê năm 2010 [2] Nguyễn Minh Hoàng, nguyên chung định giá tài sản giá trị doanh nghiệp, nhà xuất thống kê, 2005 [3] Nguyễn Ngọc Tuấn, Thẩm định giá bất động sản, NXB Tài chính, 2011 [4] Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Quỳnh Hoa, Giáo trình thẩm định giá trị bất động sản, nhà xuất lao động xã hội [5] Thông tư 06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá 13 [6] Nghị định số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá thẩm định giá [7] Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 04 80 81 ... quanh thuật ngữ tài sản thẩm định giá - Theo ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC): Tài sản (asset) bao gồm bất động sản (Real estate) động sản (Movable personal estate) + Real estate:... quan : Appraisal, real property, real assets, immuvable property immuvables Real property thực chất quyền người bất động sản Và vậy, định giá bất động sản định giá thực thể vật chất- Cái Real... khái niệm tiếng Anh asset, property; real property, real asets.trong thẩm định giá quốc tế: + Real estate dùng để thực thể, vật chất tài sản Real estate nhiều dịch giả chuyển sang tiếng Việt :
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định giá, những vấn đề lý thuyết và thực tiễn ở Việt nam trong một số năm vừa qua, Thẩm định giá, những vấn đề lý thuyết và thực tiễn ở Việt nam trong một số năm vừa qua, Tuy nhiên ở Việt nam, cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung sang nền kinh tế thị trường trong những năm vừa qua , các lý thuyết và thực tế hoạt động dịch vụ tài chính trong đó có thẩm định giá vẫn còn tương đối mới mẻ và đang trong quá tr, Những vấn đề lý thuyết về thẩm định giá, Tương tự về loại máy, thiết bị,

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay