TCVN 4200 2012 DAT XAY DUNG PPXD TINH NEN LUN

23 20 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:51

!" ( ) *+ # $% ,- # &# & # ( ' /0 045 45 !" # $ % &' ( * %+, " - /0 % * %9, " - /0 * %?, " - /0 ) 34 : : < / %5" 777777 7777777777 -4 ; : < = 77777777777777 > %@ -4 7777777777777777777777777 *67 87 &A% % % I # @% # $ % " I )P >>)PFKQ? S O@ $B C J/ ; $ D ?EF - / -N B H % - / I *&A X 9S 1V$ W I L # $% X 9S T /" U% X C ?2 KL H % I M F 5; $ % O@ I -N / E < T /" U% ?2 H O/ H K L M8 %5" $ PRP >>) %5" ? : L %5" >>G 88 < 1V$ W % % H % < %2 3@ Q 9S 1V$ W I K/ *& ? :;< => ? #@AB ? C@DC :D5 9E @ F @ G H IJ ? C@K ? @F ?@7LM #@NM O7 DC =4 ? H % */ I $; $ % / */ [/ Y % O= % -4 %6 &_%X [/ @ P &' ` : $H < a : [ = *Z , [/ /]% - [/ L -< - $H [ X\ SI \ %5" H /]% 3^/ W YV$ W ?Q OR 9E @ ?@ST H % I $ % O( % % X !" O" G U F @ G H 5VT T b [U , B :% %5" < 9E @ 5@ E l ' K@ _ K@ l ' )> 3./ &A ; &A% KB o m g n" O@ % / = %5" c KB % BY % &A% W% WUX ?6 < p [U V F4 *_ ,- "0 [ O@ *Z 3" 3" *H f *6$ f * d > r *6$ : < ; c %6 *W% O f % -4 %6 $H H *6$ 3h /]% l ' *W% \ [H g% &_% j *W% V , : 3h - */ "O%" f , s h &_ W% &_% X j *W% V &A% : 3h - */ "O%" ,- "0 g% , 0G sQ 0Qr , s G r* S OV *6$ r * s , P% K@ S OV f X : 3h = , 0t W% &_% * - @ *&A -B D B :% %5" _ % -4 %6 - [ $H 6X : h %5" [ [H 3h = , 0t W% &_% X : 3h " [H YJ = - @ _ = % ] 3j ?ru rv?r G K@ _ = % &" % ] *W% A *w < G [ WUY x *W% *_ & Y % *W% a o O/ _ C [ %6 X S % ] , < O@ [c 0* * j S% ] >> - " @ _ [U 3" &A% Y % [H l ' X %` @ _ &' g = ; _ *W% % ] j *_ V t ' [ &' g _ *W% = %2 [j [& _ */ K@ _ O= X O= K@ _ %g %6 : = H * %b %g V$ [" < = *Z = *Z [j g% >X> f % -4 %6 $H *W% - $H / S 3L - [ V \ S OV *6$ [ j *_ f , "$ [ *_ ' J/ : % %5" [Z% *W% %5" %2 W% %5" ' : S 3L - [Z% [j - / D >> - " [ O@ % % %6 K@ l B WUZ [/ [ [U *W% / %2 W% %5" 0X %` n@ *&A j V &' : ,% f ?ru rv?r G K@ ] 0t %' O\ S % ] M % %% \ q > ,r Q r Y , [/ - ] *W%X S g% , 0G q J/ %2 [ B % J/ %2 F4 *_ X [ O" - D O= \ [ "\ [ (" %g *W% - : < W/% Y % A % B y/ % $ y/ X a l ' X %6 O" *_ % $X O( L % % %6 y/ %g % % %6 % / & a S f = >t % % %6 >t >>t >>t >> " * $H % %6 t > t >> t >t >> t >> R>> - " W% %5" [&_% >> - "t >> - "t WU[ ic %6 *W% < & " - : % *H &A% j 34 > @ ?ru rv?r G K@ _ O= "X % e O@ y/ f ' = _ % / - &A% YJ C * C % t @ _ " *W% *H 34 X - % = &A ; "t @ _ [/ : >X> [/ O= " O= % z > K@ _ O= % % e y/ { > ?ru rv?r G K&A% = a &' "0 K@ [j - ; " _ %2 O= L % $4 j34 : ' % e &A% %/ * C = [U f - " X- ` [/ % % [& l Y % X j% X - B YJ * C &A ; >X> L 34 [/ A O" G % : Y % S *Z &A% OW d w %5" %' ; " -4t 30 K6 % % e O@ y/ T = " &\ z > X S O< % % %6 Rt O" z >X > [U [ < % e " 3h [/ t [H &' :% A L -< - % %6 % @ &A% C X % % */ $ #@AB ? C@DC @\ U @7] E^ =4 ? 54 OR OP 7L U U KB Y % : = - & % F 3S Q rS = t Q9 b = % %; $ [/ % $4 %5" $ = 3"/ d G _ % & < @ @ _ % % % % % 3S }"/ ` % g" -: f [/ >X> ?ru 3./ [/ H % \ I X% B a $ "$ ` t / 34 U U |H % rS f $t Q 9S Q " X = *Z %5" rv?rG K@ %5" @ _ < ^ G S -: - : %5" k O@ : ~ *6$ % f & % [U X [/ 3./ t , 0- t % L %"/ "/ ` " % L %"/ - -: $ & -: ,*_ ' 0X & l ' - -: [/ $ l ' )> - %5" "/ ` %5" l ' - > 3L D P %5" "/ ` &A% : *_ ' $ D >X> P = - l ' > U UW T V f >X ] % K& X% L -: 3./ %5" $ %5" = = *W% [ $L Y @ l ' & = J/ &_ -: [/ %5" 3./ % / *W% [ $L ; " &A% / "/ ` 3S m g D >X V 3@ L Z [H f ) K 3./ * € % $ S • S [&_% - < -B &\ / [" D [6 *• @ / [ $L B [H % *c : %5" 3S S 34 % *c = % % / &_% % "$ lX - B f - : f / f S % % -B ,% m &_% % *W% - • E *< X A % O * %Q%"%3/ * 3^/ / &_% € $ /]% &_% [" S -: - : %5" S [/ ; [j %5" % % *W% [ : = X S 3h < X /]% " $ t m &A% $ % %5" [/ $X OW %V 3h L - < $H B ] %@ \ L ! "$ X- % ] / & U U ic % 4% 34 $ = % % 4% $ %5" D ?ru rv?rG KB Y % ] [H ic %6 t *6$ U UX ? % Q if % I 3h Q }"/ U 6t Q }"/ 3h Q} Q Kd 3j % - %G f L % e Q ?V -N % % U U U K@ / %S / : f < % e "/ ` *W% [/ [ O@ b X H < % e " * [/ [ $L %` (* t &A% St < S% : Y % >X> 3h J/ % % %6 K@ 34 [H _ S @ c % 4% % / f % I - &- : $% */ < (: $ % - •% : < t % >X> *] ,O/ O/ _ f *6$ $H [ % X- &_% / 3@% ' %‚ / "/ ` X &A% *6 $ 3h & %5" " O % "/ ` - @ *&A B :% R "$ X - %5" % % * f ] $X % ic 0- Y % S I X % e O@ y/ - @ *&A [H E M` *&A n" - O@ %5" "/ ` &_ X O" / "/ ` B* @ _ ^* [H */ t d /34 ? % % / - [ [ - 34 t % Q O6$ % % %5" % % 3S 6$ *W% &A% 3" * C 34 < % e % f SI [d %V I f : < % % 4 g% 6 OW &% % "% 3h ] [H f ,% Z w - [H %V -N %5" [&_% - = ] &_ J/ = *6$ % *f Ol O _ S% : "/ F % c *ƒ Y % >X> BY % [H U U K@ _ &A% - $H L O' 3S , f - / T @ *&A > , ] [ j *6$ I BY % j a SI %5" \ S I f [ "$ * 3j % - @ *&A 'X - / ] 3l Ol O >> % - D ^ %0 B % 3" - @ % 4, &A% : 3h " X J/ %2 g% , 0G , [/ G * SI - @ % 4X : * SI 3" X : * - @ *&A F4 SI 3" [/ 3h [b 3h [b ,o0t ,o0t %5" *6$ B % X : %5" - 3h - : B ' f 3h " /]% %"/ ' &A% S I , SI % - @ % 4X T @ *&A j H &_% /]% / &_% % H - / "$ d / "/ < O@ %5" n" F d H ` &_% "$ / / "/ ` &A% : - 2X J/ S % ] J/ %2 / [S SI * - @ %I % T @ *&A % B $ g% , , [/ G * - @ *&A * , P% T d B :% YJ X / "/ ` j% / B a d $ = = -:% KS I 3" % X% S% : / "/ ` = - @ ,% &A% Y % 3h X : % :% *_ ' H % I Y % >X> 3h " , 0t 0t S T % ] U X : % 4\ SI *_ %@ % /]% _ $ - @ % ] D [/ / "/ ` [H %V -N f < 3h d n" - %5" X : B B :% %5" % %@ X % %V "/ ` * - @ *&A SI [/ % 3h " % O@ *_ C B :% D" \ " % / 3h BY % - @ *&A < O@ " - @ *&A f [H YJ = - @ % %a S% ] % % % _ = f KB = "/X [d *" O % B :% SI [&_% 3" O" - : = ?ru rv?rG ? B *6$ %` D" O" - % / / "/ ` BY % SI %5" [&_% - : < UW D5@ 7] @R @ UWU n" - f [&_% - *• f X [H ] f " f if [ $L &A% % I Y/ 32 S *_ ] &A% ] \ &\ X *6$ S $ /]% " '* " 6$ "X 6 \ ^ &A% * %‚ &A% = [" - l ] / I $ &_ [&_% < @ f "/ ` [&_% , ] *• 6$ / S = [&_% - %V :" [H %a * = @ [U ] S [: 3" /]% L [: = X% [U UWU K] / S B = ^ *• Y/ [ $L *W%t *• f *H d d / 34 %5" $ = = X %V 3h L % e b - 3h d d L Z O@ „>„ ?ru rv?rG KB % % 3S Y/"$ B % OW d YZ% % ] d34 L UWUW b b [: 3" " *H f = [H - t > / @% S *Z X j% Y %- *H f *• "/ ` S ] / S *W% - / Y > "$ O" O b " % e - %5" f X X MX &_ &A% *6$ t ) R c %6 [U O/ _ * tM t U% [&_%G -B D *Z% 3• T / Ot > Ot : < t t % / - C R t > [U % % : [: „>„ O" t S H d 34 X J/ % t > d / < J/ % e f \ = * t ; $ &_% UWU /]% L U% tR : J/ ƒ J/ ƒ T t [&_% - [U [U YZ% @ X t % B U% t B % / % *H f \ c = g _ c %6 C ; $ &_% *W%X &A% : [U 3h \% % ' ,F0 B J/ %2 > g% , O" , [/ G * * [U < *W% * k *< % [/ - _ O= % > :% * UWUX F4 % y/ *&A * %5" f X : % D 3h *H = 3^/ / f t t R , 3h @ : [H f X : 3h ' ,F0t 0t "O%" , "0t [ $L *W% j C &_% " - ' H f X : "$ ` %5" < - / *_ = X ` ' @ _ O= @ _ O= % J/ @ f ; " S > @ "% *_ *_ ' _ % tM ' @ O= % = X% / _ % " - D &_ *H O= *_ ' " % % e O@ t @ [/ " 3^/ / X - d d /34 [\ * 32 [&_% - &_ *H &_% % / f ^ C [J/X V < X O" &_%t J , d % "/ ` %V d d / 34 * *&A D b X /]% b D O= f U … % KS I : : H * 3^/ / Z ^ B &" - &_%X &_% [/ 6% 6 O" - S j C H = X … [U [ $L *W% = G a B :% %5" f /]% X O" [H %V -N 3h _ B … = % %‚ < 3H [H 6$ - *" O6$ - / S% : 3S Y % _ >X> f B j " %6 J/ S O@ % 3_ " * X < % e / 34 / *W% 3h &_ J/ ƒ % @ %a [U : < S *Z [&_% _ [&_% - % % ]% [& : < &A% : / … X [d * % %5" % j H % I C X *6$ "/ ` % 4% % W% %5" &' g f / I *W% BX _ %a g %5" D @ %5" ,*Z %5" $ ,% % [ _ L &_ X *Z O V %5" %S &A% J/ ƒ % = [b X J/ %2 g% ,M0G 3h C D I j O" - H L < O@ e X %a 3h S OV [" - l J/ S >> - " , a$ $H % 34 c %6 6$ \ &A b */ &_% &_ X* % $ B% @ < % e " S / X %6 % / C % L %"/ , S *Z %5" *w %5" , &_ *6$ O@ U% [H - -4 ; / S %6 O= % ^C [ % / D / 3^/ / O" - B … … % % % % 94 [j D >> - " K@ X X- J/ ƒ - [H %2 X% f = *Z $ = % e% 34 [U " 32 [' S *Z &_ &' C f &< -† O/ _ *Z% b [" OW *Z %5" % % @ %a F4 % $H % 34 %5" @ : - &34 -B A % / - %6 % / %6 % @ %a 34 c * %V *&A D V &A% *6$ Y/ &' % %5" X … * % e; " Y % \ %6 U U W f %V * &A% Y % … &A% - 9B [/ = ["X / 0t J ^ … %6 % @ %a 34 [ 3C O I _ 3• %6 t % ?ru rv?rG ? % [ I * = %5" - T : &_ % 6$ " &A% $ = *Z f j S SI 34 m UWUa n" - T [" - l "/ ` B :% - UWU % B :% Y % ^ C % e F4 f [ $L *W% *H X *6$ S X [U -< % \t *Z% d / 34 - UWU[ F4 % 34 J/ ƒ O@ U% \ d f B - l - F4 @ - @ *&A " l *Z \ %6 % @ %a - @ *&A O % KS I \ j% g I f % / $B * *6$ "/ ` UWUZ % - @ *&A - f UWUY n" [H ^ % % [: 3" }a $ ,M0 KS I O" - : < , &A% : 3h [b X J/ %2 g% ,)0G ,)0 T @ *&A %2 B :% [&_% - : , γ 0X &A% : < 3h " [H YJ = - @ , P% 0X J/ = - @ , P% 0X J/ g% ,R0G ,R0 T @ *&A %2 B :% O" - : , γ &A% : < 3h " [H YJ g% ,80G ,80 r< O@ [c 3" %5" , &A% : J/ %2 g% , >0G , >0 ig% S 3^/ / &_% [&_% - : < , &A% : 3h [b X J/ %2 , [/ * - @ *&A "/ ` X : * - @ *&A "/ ` % [&_% - * - @ *&A "/ ` % O" * - @ *&A "/ ` % O" - * U U % B :% 34 [H 3h %5" X : "/ ` %5" X : 3h f , " , 0t - : [/ < X : " [j 3h 3h [H YJ = - @ ,% ; 3h < X : O6$ - 2X : 3h YJ : " , 0t " " , 0t , 0t = - @ , P% 0t : < \ %6 [U 0G ! [/ G * - @ *&A , g%G G , g J/ %2 g% * 34 %5" ! * 34 : 3" * 34 \ %6 U UW : * = , / OW < O@ [c K@ %5" * 34 3h \ %6 $ \ %6 \ d [U [U g X : g X : d /34 [U g 3h 3h X : \ d * * 3h d /- = , 0t = , * 0t = , ^C 0t 34 = %5" f 6X "$ C %5" < O@ [c , 0g _ %6 f _ %6 *W% % @ %a , *W% X &' @ _ J/ %2 g c g% , *W% J/ %2 g% , , , , 0G 0G % G , M0 [/ G * % L %"/ * < O@ [c : < < X : %5" [&_% - : < t &_ %6 *W% * %5" g < O@ [c / [& : %5" 34 * 34 : [&_% - * 34 * *&A U U f A %5" < _ %6 f \ %6 f g &_ %6 g X : 3h W *W% % @ %a H 0t * = , *W% % @ %a X : J/ S I /]% S I = , t 3h * - @ *&A - @ % 4X G " * < O@ [c %5" f O" - : < t = , B :% %5" J/ %2 )0 [/ 0t t _ %6 *W% % @ %a \ SI * *W% % @ %a C , < O@ [c < O@ [c : f 3h f O" - g% , )0G * SI -* %5" - @ *&A A : O" - B :% %5" * - @ *&A [& f [H < : 3h : < X : f O" - %5" X : f < X : / 3h / " [b 3h [H YJ 3^/ / ,o0t " [H YJ = - @ , P% &_%X : J/ %2 = - @ , P% 0t g% , R0G , R0 U UX n/ O [ % @ %a J/ S I F4 O" O@ & %/ - @ *&A B :% %5" " " h = *Z F4 O" O@ ' ‡ J/ S I J/ %2 - / [ : *_ : J/ f O" - [/ D% % "% Z % % < O@ [c Y % %5" < O@ [c ‡ / o : < o ,YJ %5" * S % ] [&_% * O" - [ %5" < O@ [c : , "0 [ O@ " * J/ j /]% , _ j % B ˆ f : : >> o0 < X /]% ˆ & %/ = *Z [ " < X %` % % < O@ [c D &A% g% , 80G , 80 [/ G * < O@ < % e X &A% : 3h %2 g% , >0G , >0 " * < O@ [c * < O@ [c U UY Eˆ & *H ,rj \ %6 " OW & % % / > - "t [H % % / >X> U UZ n" Q " [ g " g ^ "O%" , " 0X J/ C [ X [H [ % / [ % , *W% ] % % ] % % < % e J/ %2 < O@ [c ˆ & g% , [ < O@ [c = *Z X Y % < O@ [c [ m g *W% , &' g , &A% U * J/ k *< D , J/ k *< D < O@ = *Z ,#0 &A% : , \ %6 % 0G G * t : # [/ < % e = *Z < \ %6 [ [U g t & = *Z % / >T " % % / >X> 3h S [H * < O@ [c * Q \ %6 *W% = * m *W% = T4 ; : / U U[ [ O@ [U g m C - */ "O%" ,- "0 $B O" % C U Ua T % &' *W% 34 Y >Q - "Q Y % : < = - \ &A% : 3h , 34 % g \ < % e _ - S *Z %5" %2 Y= _ % / &X % : [j X < _ < O@ \ < V 3h J/ _ < O@ & ,% ; " < O@ = " X < X " - / * % +X B [& Y( *w O@ * < : < J/ [H %@ -4 [/ &' = *Z %5" U" S } "$*/[ ,rj $ &A% YJ B + ˆ & & m * B J/ &' & %@ -4 _ / KB 9X 36 -†X % m / U "/ , &A% %/ * m % * = - +, m d *H < m g [H g " * & ,rj &A% J/ %2 g% , B +t %/ X* g B @ B B g %5" _ &' - * % L %"/ %5" * } "$*/[0X : " 3h g Z , f X : 3h YJ _ 8> o %@ -4 &A% -w < * 0g _ J/ _ Oˆ g g% S %@ -4 g% S %@ -4 8> ot = ,% 0t X Y % [H } "$*/[ r< O@ %@ , f D &_ 0G Y >Q " , & B g G >XR R * $4 J/ $4 &' g %6 ,[^/ %5" %@ J/ X J/ *w B Š "/ _ %@ -4 " X ˆ ,‰ q >> o0 &A% Y % B O $ [" % % ^Y % PO0X S %5" % % Z% %5" %@ -4 X% V$ , / % " , g% S %@ -4 ‰ q > X 3B 8> _ L 3h -4 _ " - :" [H X % / %• [ % KB &A% X7t @ % *H Xg / *W% \ % % %b O@ % " %5" " & _ Y % 3h B c %6 m B JG * &_ X %@ -4 S + ?"O" [" ) -4 ,+,0 &A% : " / ‰ q 8> o ,rj n" - B T=/ @% %5" f = , g " % g g% S %@ -4 [/ - */ "O%" ,- "0 J/ -4 ; % (0 n" &' / 3h - */ "O%" ,- "0t 0G O D % % -4 ; / & S% : 3h # g : X : g X : $ g% , [ < O@ ' _ 34 J/ %2 g %6 • $ KB % %6 g &A% B / g t &' , &' r< O@ %5" &_ c %6 +, / [/ *W% ,/ &A% : # 3h = [H V$ , PO0X Y >) , J/ %2 g% , 0G G * - @ *&A +, * [H %5" &_%X : < O@ %@ -4 X : #* 3h = < O@ = *Z %5" [/ * < O@ [c [ 3j 3h " [H - / [/ [H YJ V$ , *W% - / < X: : < T‹ J/ % % -4 ; Y % &' S [H - */ "O%" ,- "Q 0t 3h &A% : , U U 0t PO0t : *W% = - @ , P% : J/ %2 g% , 0G < % % : % ]% < %5" U U O@ * < ? B @%X * *&A * - J \0 _ */ "[ Y % M &A% 34 % = [j % % 3B d *H [U t " *&A " 3• &' g $ -4 ; < *Z %S %@ -4 X " : [b d < J/ = *Z &' - _ [U _ */ "[ t " % / D 34 &' " g% S %@ -4 g t > oX g% ) %G %b %g " < O@ [c [ [U " -4 X7 / , k *< D Z% %@ -4 b @ c A6 ? 5J ? 5d e] U #@AB ? C@DC :D5 9E @ 97fM 58 9g 5d e] i ?ru }ŒFG "0 9• %@ -4 30 T4 Z% %@ -4 b @ c D5 9E @ ?7T7 9JN 5d e] @ M 5VT jJ @KT Ak5 ) UX lDJ 5DJ @\ ?@7LM /% / : < "0 i2 */ 30 Š [ %0 if &' J0 &' •0 T:% SI : W [&_% < 09B d; " < *Z R %5" t H t " /]% = % t < O@ %@ -4 t : d; " W [H = t Y % f B :% X - @ *&A 3^/ `" "$ [ O" 09B 0? % O" G H X - @ *&A = G = &_% < t &A% = \ [ KS I % % % < t " < O@ [c O@ ]% [& J/ % / : *W% = , … " g = *Z _ D %6 % 0t *W% , % 0t #@4 45 , " - /0 D5 9E @ Mm9 T4 ; : < V % " = * : 3B [ [ [ d 3j < O@ [c i2 S [ % &A% C & $ [/ G * * $4 ; " : *W% & " % %2 _ % % %6 _ [j *W% - ^ &A% % " n" L - < 3• S% * O@ *&A % % *W% &A% : 3h - */ "O%" ,- "0 J/ %2 g% ,+ 0G ,+ %5" t S% / < O@ % q >XR>t % " q >X) t O= q >X >t O= " q >XM t < O@ % &' = _ %2 &A% *6$ " &A% *6$ $B [U [j [/ ` J/ D */ 6G 34 J/ 34 Y % 3h ! j < O@ ! l J/ C D" ,%6 ŽŽ &_ V$ @ ŽE0X _ */ - % -4 ; O= % [ O@ %5" % % < O@ / $H < < O@ [c c %6 %6 ' < O@ = *Z t * K@ < J/ D # < O@ [c < O@ #* % / " % / D ,$0 % / ; " A 3B < O@ [c 34 V 7] =N ? 5VT - d - : < = [U @% 3d :% X O& < O@ [c :% % % e O@ O< 3h > > >M >) >R >8 > Q Q ? " > > > > n= " > > > > n= ?ru rv?rG _ Q Q [ [ M> " %5" % % / = Y % > M> 3h S O $ #@4 45 l , l H %2 [j G n@ : < G n@ < @ - /" , @ n@ < ^ 6G KS OV *6$ f G Š % Z f F & : " - /0 ? ?@7 OR F @ JD e] n @F ?@7LM G &' : < G / $ = G n@ < $ = G T4 %6 f 6G $H r< O@ [c W H ,3" /0G 6G < G F $ : F & -B [ q >X8) < G ["G r•F ŠrŽ rv FŠrŽ•i F‘F 94 " U% = %5" B f J/ " Xg n@ U% B _ % *W% = n@ U% > B )X> > , > Y "0 n@ U% B n@ U% B n@ U% > X> >X> )>X> >X> M X> RMX> M X> > X> X> R)X> X> R8X> r•F vFr ’xF T“ #‰” &C >5 σo D5 ?7D IE F @ JD > 94 C ,Y >X> O" > R)X> G :#Tp > > >X> M X> > RMX> lq 94 C ,Y >X> %S %5" O" $ ,Y R8X> RX) X RX r ) > >XR >> O" ,Y>X> O" ,Y>X> )RX X) XR >X>)8 >X J q J> Q J >XR8M r< O@ = >X>)8 M M X XJ MRX r< O@ [c 94 >X> %S X >X >X MM >XR >XR >XR>8 >X> ) >X> R >X> > 8> > R> > )> > M> # >> > > x *W% = , Y > > > "0 > #@4 45 , " - /0 @F ?@7LM 5d e] n@ < T4 %6 ?2 [j f K" B G f KS OV G n@ < $ : n@ < "/ ` ? L %"/ %@ < 6X F $ : : F & < < < : > @7t &A &_%X o 8X : IAk5 e@7 @F ?@7LM D5 5@s 7t R &' KL -< G < • } P% [U &_ X X) } P% [U - 2X X : ˆ k [U X P% XM) F & -B [" k *< - J \ X RM σ , > Y "0 n@ U% 3" n@ < % e $ n@ U% 3" KB > ^ - ^ > > # < % e < % e uT lv >XR F & x *W% = uT e@7 @F ?@7LM > >XR X > >X>8 > > X8M> XMM> >X> > >X>)> >X > >X > >X> > >XR X M X8R XM8> >X M> >X8>> X > X> > XRR> n@ U% % @ >XR XR > X8M> XMM> XM> KB >XR > X X8 > XM > X R> >X>>> 8X RX) > RX )X M> >X)) > >X >XM) >X8 8X RX) > RX )X M> MX >X)) X )> XRM X X >X 8XM> MX) MX MX 8X >X>R >X> >X>M >X>) >X >> X > X> ) >X8R >X8>R >XR>R >> o %@ -4 " g ? L %"/ _ f > ) [&_% " -0 "$ C % L %"/ - ? L %"/ % @ %a - "$ C % L %"/ % @ %a QR r< O@ %@ -4 [b Y > = *Z PO +, o X8 "$ C k * Y "0 ? e O@ = x *W% L %@ -4 r< O@ $ M + r< O@ = *Z %@ -4 > > Q Q " #, , "0 σ PO /, >X )X X) ) MR >X )8 >X M >X >X >X > >X>) M > M X) R >X >X> > x *W% = , Y > "0 >> > > > > > = *Z X o > M R [b > M R > b @ U c AB ? n T ?7QT F @ G H OR DC >5 G > r< O@ [c > >> > 8> > R> > )> > > x *W% = X Y > " b @ U c AB ? n T ?7QT @L wd Ix ? OR DC >5 G " , > > >> >>> Z0 >>>> >> > > &A *Z %S d , > > > b @ l σ > " > >X M> >XR > UWc *Ay ? H 5g ? =z ? U c D5 IE wd σ > > >X8>> X > > X > X8 > > X> > XM > > XRR> X R>
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 4200 2012 DAT XAY DUNG PPXD TINH NEN LUN , TCVN 4200 2012 DAT XAY DUNG PPXD TINH NEN LUN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay