TCVN 1651 2 2018

27 160 3
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:51

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1651-2:2018 Xuất lần THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 2: THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete Part 2: Ribbed bars HÀ NỘI - 2018 TCVN 1651-2:2018 TCVN 1651-2:2018 Lời nói đầu TCVN 1651-2:2018 thay TCVN 1651-2:2008 TCVN 1651-2:2018 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ công bố Bộ tiêu chuẩn TCVN 1651, Thép cốt bê tông, gồm tiêu chuẩn sau: - TCVN 1651-1, Phần 1: Thép tròn trơn; - TCVN 1651-2, Phần 2: Thép vằn; - TCVN 1651-3 (ISO 6935-3), Phần 3: Lưới thép hàn TCVN 1651-2:2018 TCVN 1651-2:2018 T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ô C G I A TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông Phần 2: Thép vằn Steel for the reinforcement of concrete Part 2: Ribbed bars Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho thép vằn dùng làm cốt kết cấu bê tông Tiêu chuẩn áp dụng cho mác thép vằn: CB300-V, CB400-V, CB500-V, CB600-V, cung cấp dạng thẳng, dạng cuộn sản phẩm nắn thẳng Công nghệ chế tạo nhà sản xuất lựa chọn Tiêu chuẩn không áp dụng cho thép vằn chế tạo từ thành phẩm thép ray đường sắt CHÚ THÍCH 1: Chữ "CB" viết tắt từ cốt bê tông Ba chữ số thể giá trị quy định giới hạn chảy trên, tính Megapascal Ký hiệu cuối "V" viết tắt thép vằn CHÚ THÍCH 2: Mác thép CB600-V khơng sử dụng để hàn Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm cơng bố áp dụng phiên nêu Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm cơng bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi, bổ sung (nếu có) TCVN 1811 (ISO 14284), Thép gang - Lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hoá học TCVN 4399 (ISO 404), Thép sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung cung cấp TCVN 7937-1 (ISO 15630-1), Thép cốt bê tông bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 1: Thanh, dây sợi làm cốt) TCVN 7938 (ISO 10144), Quy trình chứng nhận dây thép làm cốt bê tông TCVN 1651-2:2018 TCVN 8998 (ASTM E 415), Thép cacbon thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ chân không ISO/TS 4949, Steel names based on letter symbols (Tên thép dựa ký hiệu chữ) ISO/TR 9769, Steel and iron - Review of available methods of analysis (Thép gang - Tổng quan phương pháp phân tích có) Thuật ngữ, định nghĩa ký hiệu 3.1 Thuật ngữ định nghĩa Tiêu chuẩn áp dụng thuật ngữ định nghĩa sau 3.1.1 Phân tích mẻ nấu (Cast analysis) Phân tích thành phần hoá học mẫu đại diện cho mẻ nấu người sản xuất thực theo quy trình riêng họ [ISO 16020: 2005, 2.4.3, sửa đổi] 3.1.2 Chương trình đánh giá phù hợp (Comformity assessment scheme) Hệ thống đánh giá phù hợp liên quan đến đối tượng đánh giá phù hợp cụ thể, có yêu cầu cụ thể, nguyên tắc thủ tục cụ thể CHÚ THÍCH 1: Chương trình đánh giá phù hợp thực cấp quốc tế, quốc gia địa phương CHÚ THÍCH 2: Chứng nhận, ví dụ chứng nhận bên thứ ba liên quan đến sản phẩm, quy trình, hệ thống người áp dụng cho tất đối tượng đánh giá phù hợp, trừ tổ chức đánh giá 3.1.3 Giá trị đặc trưng (Characteristic value) Giá trị xác xuất quy định với giả thiết số lần thử vơ hạn CHÚ THÍCH 1: Tương đương với "vùng phân bố" định nghĩa ISO 3534-1 CHÚ THÍCH 2: Giá trị danh nghĩa sử dụng giá trị đặc trưng số trường hợp [ISO 16020:2005, 2.4.10, sửa đổi - thêm thích 2] 3.1.4 Lõi (Core) Phần mặt cắt ngang không chứa gân dọc gân ngang [ISO 16020:2005, 2.2.5, sửa đổi] TCVN 1651-2:2018 3.1.5 Gân dọc (Longitudinal rib) Gân liên tục đặn song song với trục [ISO 16020: 2005, 2.2.7.1, sửa đổi] 3.1.6 Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa (Nominal cross-sectional area), S0 Diện tích mặt cắt ngang tương đương với diện tích tròn trơn có đường kính danh nghĩa [ISO 16020: 2005, 2.2.15, sửa đổi] 3.1.7 Phân tích sản phẩm (Product analysis) Phân tích thành phần hố học tiến hành sản phẩm [ISO 16020:2005, 2.4.4] 3.1.8 Diện tích gân tương đối (Relative rib area), fR Diện tích tất gân ngang chiều dài xác định bề mặt vng góc với trục dọc thép, chia cho chiều dài chu vi danh nghĩa [ISO 16020:2005, 2.2.11, sửa đổi] 3.1.9 Chiều cao gân (Rib height), a Khoảng cách từ điểm cao gân đến bề mặt lõi đo theo phương vng góc với trục thép CHÚ THÍCH: Xem Hình [ISO 16020:2005, 2.2.12, sửa đổi] 3.1.10 Bước gân (Rib spacing), c Khoảng cách tâm hai gân ngang kề đo song song với trục CHÚ THÍCH: Xem Hình [ISO 16020: 2005, 2.2.10, sửa đổi] TCVN 1651-2:2018 3.1.11 Chu vi khơng có gân (Ribless perimeter), Sfi Tổng khoảng cách dọc theo bề mặt lõi điểm cuối gân ngang hàng kề đo hình chiếu lên mặt phẳng vng góc với trục [ISO 16020:2005, 2.2.13, sửa đổi] 3.1.12 Gân ngang (Transverse rib) Phần lồi lên vng góc xiên góc so với trục dọc [ISO 16020: 2005, 2.2.7.2, sửa đổi] 3.1.13 Độ nghiêng cạnh gân ngang (Transverse-rib flank inclination), a Góc mặt bên gân ngang bề mặt lõi đo mặt cắt vng góc với trục dọc gân ngang CHÚ THÍCH: Xem Hình [ISO 16020: 2005, 2.2.9, sửa đổi] 3.1.14 Góc nghiêng gân ngang (Transverse-rib inclination), b Góc gân ngang trục dọc CHÚ THÍCH: Xem Hình 1, [ISO 16020: 2005, 2.2.8, sửa đổi] 3.2 Ký hiệu Các ký hiệu sử dụng tiêu chuẩn liệt kê Bảng TCVN 1651-2:2018 Bảng - Các ký hiệu Ký hiệu Đơn vị a mm A a Mô tả Điều viện dẫn Chiều cao gân 3.1.9, Điều % Độ giãn dài tương đối sau đứt 7.1, 8.1 Agt % Độ giãn dài tổng ứng với lực lớn 7.1, 8.1 S0 mm2 Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa Điều 4, 8.1 c mm Bước gân 3.1.10, Điều d mm Đường kính danh nghĩa Điều 4, Điều 5, 8.1, 8.2, 8.3, Điều 9, 10.2 Sfi mm Chu vi khơng có gân 3.1.11, Điều fk ¾ Giá trị đặc trưng quy định 11.2, 11.3.2.3 fR ¾ Diện tích gân tương đối 3.1.8, Điều k, k' ¾ Chỉ số so sánh 11.3.2.3.1 mn ¾ Giá trị trung bình n giá trị riêng 11.3.2.3.1 n ¾ Số giá trị riêng 11.3.2.3.1 ReH MPa a Giới hạn chảy 7.1 Rm MPa a Giới hạn bền kéo 7.1 Rp0,2 MPa a Giới hạn chảy quy ước 0,2 %, với độ giãn dài không tỷ lệ 7.1 sn ¾ Độ lệch chuẩn n giá trị riêng 11.3.2.3.1 xi ¾ Giá trị riêng 11.3.2.3.1 a độ Góc nghiêng cạnh gân ngang 3.1.13, Điều b độ Góc tạo trục gân ngang trục thép vằn 3.1.14, Điều MPa = N/mm2 TCVN 1651-2:2018 Kích thước, khối lượng m dài sai lệch cho phép Kích thước, khối lượng m dài sai lệch cho phép nêu Bảng Theo thoả thuận nhà sản xuất người mua, sử dụng loại thép vằn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu Bảng Bảng - Kích thước, khối lượng m dài sai lệch cho phép Đường kính danh nghĩa a d mm Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa b S0 mm2 28,3 Khối lượng m dài Yêu cầu c kg/m 0,222 Sai lệch cho phép d % ±8 50,3 0,395 ±8 10 78,5 0,617 ±6 12 113 0,888 ±6 14 154 1,21 ±5 16 201 1,58 ±5 18 255 2,00 ±5 20 314 2,47 ±5 22 380 2,98 ±5 25 491 3,85 ±4 28 616 4,83 ±4 32 804 6,31 ±4 36 1018 7,99 ±4 40 1257 9,86 ±4 50 1964 15,42 ±4 a Đường kính lớn 50 mm phải có thoả thuận nhà sản xuất người mua Sai lệch cho phép khối lượng m dài ± % b S0 = 0,785 x d2 c Khối lượng theo chiều dài = 7,85 x 10-3 x S0 d Sai lệch cho phép đơn Chiều dài cung cấp phương thức đóng bó phải thoả thuận nhà sản xuất người mua Sai lệch cho phép chiều dài cung cấp từ xưởng cán #$"" " mm CHÚ THÍCH: Chiều dài cung cấp thông thường thẳng 11,7 m Yêu cầu gân Thanh thép vằn phải có gân ngang, gân dọc khơng bắt buộc Phải có hai hàng gân ngang phân bố xung quanh chu vi Các gân ngang hàng phải phân bố đặn toàn chiều dài thanh, trừ vùng ghi nhãn Các gân phải phù hợp với yêu cầu nêu Bảng 10 TCVN 1651-2:2018 Hình - Ví dụ khơng xoắn với gân ngang có chiều cao khơng đổi (b = 90o) Thành phần hố học Thành phần hóa học thép, xác định phân tích mẻ nấu, phải phù hợp với Bảng Đương lượng cacbon, CEV, tính công thức: Mn CEV = C + + (Cr + V + Mo) + (Cu + Ni) 15 (1) Trong đó: C, Mn,Cr, V, Mo, Cu Ni phần trăm khối lượng nguyên tố thép Sai lệch cho phép phân tích sản phẩm so với phân tích mẻ nấu nêu Bảng quy định Bảng Bảng - Thành phần hố học - sở phân tích mẻ nấu Giá trị lớn tính phần trăm khối lượng Ca Si Mn P S CEV a CB300-V ¾ ¾ ¾ 0,050 0,050 ¾ CB400-V 0,29 0,55 1,80 0,040 0,040 0,56 CB500-V b 0,32 0,55 1,80 0,040 0,040 0,61 CB600-V c ¾ ¾ ¾ 0,040 0,040 0,63 Mác thép a Có thể sử dụng giá trị cơng thức CEV khác có thoả thuận nhà sản xuất người mua b Các nguyên tố hợp kim, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Nb, Ti Zr, thêm vào có thoả thuận nhà sản xuất người mua c Mác thép không sử dụng để hàn 13 TCVN 1651-2:2018 Bảng - Thành phần hoá học sở phân tích sản phẩm - Sai lệch cho phép phân tích sản phẩm tính theo phần trăm khối lượng a Giá trị lớn quy định phân tích mẻ nấu Bảng % Sai lệch cho phép phân tích sản phẩm với giới hạn quy định phân tích mẻ nấu Bảng % £ 0,25 + 0,02 > 0,25 + 0,03 £ 0,55 + 0,05 £ 1,65 + 0,06 > 1,65 + 0,08 P £ 0,05 + 0,008 S £ 0,05 + 0,008 Nguyên tố C Si Mn a Trong trường hợp phân tích sản phẩm, giá trị lớn CEV theo Bảng với sai lệch cho phép + 0,05 Cơ tính 7.1 Các đặc trưng thử kéo Thử kéo phải tiến hành phù hợp với 8.1 Vật liệu thử phải phù hợp với yêu cầu giới hạn bền kéo quy định Bảng Trong tiêu chuẩn này, giá trị đặc trưng (nếu khơng có giá trị khác) thấp cao giới hạn phạm vi dung sai thống kê với xác suất 90 % (1 - a = 0,90) mà 95 % (p = 0,95) giá trị giới hạn này, hay giới hạn cao tương ứng Định nghĩa có liên quan tới mức chất lượng dài hạn hoạt động sản xuất Bảng - Cơ tính Giá trị đặc trưng giới hạn chảy trên, ReH Nhỏ MPa Giá trị đặc trưng giới hạn bền kéo, Rm Nhỏ MPa CB300-V 300 CB400-V Mác thép Giá trị đặc trưng quy định độ giãn dài % A Nhỏ Agt Nhỏ 450 16 400 570 14 CB500-V 500 650 14 CB600-V 600 710 10 Theo thoả thuận nhà sản xuất người mua lựa chọn độ giãn dài A Agt Nếu quy định riêng nên chọn độ giãn dài ứng với lực lớn Agt 14 TCVN 1651-2:2018 Nếu không xuất hiện tượng chảy, giới hạn chảy quy ước 0,2 % (Rp0,2) phải xác định 7.2 Độ bền uốn Nếu người mua yêu cầu thử uốn phải tiến hành phù hợp với 8.3 Sau thử, thép khơng gãy, nứt ngang nhìn thấy mắt thường 7.3 Độ bền uốn lại sau hố già Nếu người mua u cầu thử độ bền uốn lại phải tiến hành phù hợp với 8.4 CHÚ THÍCH: Thử uốn lại sử dụng để kiểm tra tính chất thép sau hố già Sau thử, thép khơng gãy, nứt ngang nhìn thấy mắt thường 7.4 Độ bền mỏi Nếu người mua yêu cầu nhà sản xuất phải chứng minh độ bền mỏi sản phẩm dựa thử mỏi lực dọc trục có kiểm soát dải ứng suất dao động phù hợp với 8.5 Số lượng quy định chu kỳ ứng suất, dải ứng suất 2sa ứng suất lớn smax phải theo thoả thuận nhà sản xuất người mua thời điểm tìm hiểu đặt hàng Thử nghiệm 8.1 Thử kéo Thử kéo phải tiến hành phù hợp với TCVN 7937-1 (ISO 15630-1) Để xác định độ giãn dài sau đứt, A, chiều dài ban đầu mẫu phải lần đường kính danh nghĩa Để xác định độ giãn dài lực lớn nhất, Agt, phải đánh dấu khoảng cách chiều dài mẫu thử Khoảng cách dấu 20 mm, 10 mm mm tuỳ thuộc vào đường kính thép Để xác định tính chất kéo, phải sử dụng diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa thép 8.2 Điều kiện thử nghiệm Điều kiện thử nghiệm cho Bảng Bảng - Điều kiện thử nghiệm Điều kiện sản xuất cung cấp sản phẩm Điều kiện thử nghiệm (mẫu thử) Sản xuất thẳng cán nóng Như cung cấpa hóa giàb Sản xuất thẳng cán nguội Hóa giàb Sản xuất cung cấp dạng cuộn a Dạng thẳng hóa già Hóa già trường hợp có tranh chấp Hóa già nghĩa là: Làm nóng mẫu tới 100 0C, trì nhiệt độ ± 10 0C 1h#$' " làm nguội khơng khí tới nhiệt độ phòng Phương pháp làm nóng nhà sản xuất định b 15 TCVN 1651-2:2018 8.3 Thử uốn Thử uốn phải tiến hành phù hợp với TCVN 7937-1 (ISO 15630-1) Mẫu thử phải uốn đến góc từ 160o đến 180o gối uốn quy định Bảng Đối với mác thép CB600-V, thử uốn thực đến góc 900 Bảng - Đường kính gối uốn dùng cho thử uốn Kích thước tính milimét Mác thép Đường kính danh nghĩa, d Đường kính gối uốn a, b CB300-V d £ 16 16 < d £ 32 32 < d £ 50 3d 6d 7d CB400-V d £ 16 16 < d £ 32 32 < d £ 50 4d 6d 7d d £ 16 16 < d £ 32 32 < d £ 50 5d 6d 7d d £ 32 32 < d £ 50 6d 7d CB500-V CB600-V a Đối với đường kính lớn 50 mm, đường kính gối uốn thử uốn phải thoả thuận nhà sản xuất người mua b Nếu có thoả thuận nhà sản xuất người mua sử dụng đường kính gối uốn lớn 8.4 Thử uốn lại Thử uốn lại phải tiến hành phù hợp với TCVN 7937-1 (ISO 15630-1) Mẫu thử phải uốn gối uốn có đường kính quy định Bảng Góc uốn trước gia nhiệt (hố già) phải tối thiểu 90o góc uốn lại phải tối thiểu 20o Cả hai góc uốn phải đo trước bỏ tải Bảng - Đường kính gối uốn dùng cho thử uốn lại Kích thước tính milimét a Đường kính danh nghĩa, d Đường kính gối uốn a, b d £ 16 5d 16 < d £ 25 8d 25 < d £ 50 10d Đối với đường kính lớn 50 mm, đường kính gối uốn thử uốn lại phải thoả thuận nhà sản xuất người mua b Nếu có thoả thuận nhà sản xuất người mua, sử dụng đường kính gối uốn lớn 16 TCVN 1651-2:2018 8.5 Thử mỏi Khi có yêu cầu thử mỏi phải tiến hành phù hợp với TCVN 7937-1 (ISO 15630-1) 8.6 Thành phần hoá học Xác định thành phần hoá học thép theo TCVN 8998 (ASTM E 415) Khi có tranh chấp phương pháp phân tích, thành phần hoá học phải xác định phương pháp trọng tài thích hợp quy định số tiêu chuẩn liệt kê ISO/TR 9769 Ký hiệu quy ước Trong tiêu chuẩn này, thép vằn ký hiệu quy ước theo thứ tự sau đây: a) Thép làm cốt bê tông; b) Số hiệu tiêu chuẩn này; c) Đường kính danh nghĩa tính milimét theo Bảng 2; d) Mác thép VÍ DỤ: Thép cốt bê tơng TCVN 1651-2 - 12 CB500-V 10 Ghi nhãn 10.1 Ghi nhãn lên thép Tất thép phải ghi nhãn q trình cán theo thứ tự sau: - Lơ go tên chữ viết tắt nhà sản xuất; - Ký hiệu mác thép vằn: CB300 CB3; CB400 CB4; CB500 CB5; CB600 CB6 - Ký tự "d"; - Đường kính danh nghĩa thép VÍ DỤ: ABCDE CB400 d 20 ABCDE CB4 d 20 (trong ABCDE lơ go nhà sản xuất, CB400 CB4 ký hiệu mác thép, d 20 đường kính danh nghĩa 20 mm) Một số ví dụ hệ thống ghi nhãn nhiều quốc gia nêu Phụ lục A 10.2 Ghi nhãn bó thép Mỗi bó thép phải có nhãn ghi tên nhà sản xuất, số hiệu tiêu chuẩn này, mác thép, đường kính danh nghĩa, số lô sản phẩm, tháng, năm sản xuất, số mẻ nấu số liệu có liên quan đến phép thử tên nước sản xuất 17 TCVN 1651-2:2018 11 Đánh giá phù hợp 11.1 Quy định chung Chứng nhận kiểm tra thép cốt bê tông phải thực hiện: a) Theo chứng sau chương trình đánh giá phù hợp, xem 11.2 b) Theo phép thử việc cung cấp đặc biệt, xem 11.3 11.2 Đánh giá phù hợp trình sản xuất Điều quy định yêu cầu cho đánh giá phù hợp trình sản xuất CHÚ THÍCH: TCVN 7938 (ISO 10144) quy định quy tắc chứng nhận quy trình sản xuất liên tục thép dùng làm cốt bê tông, để kiểm tra tuân thủ yêu cầu quy định tiêu chuẩn TCVN 1651-1 TCVN 1651-2 Đối với yêu cầu TCVN 1651, thành phần hóa học 40 t lấy mẫu cho tất loại đường kính, ba mẫu thử cho mẻ nấu đường kính danh nghĩa Thành phần hóa học (phân tích mẻ nấu) phải xác định toàn mẻ nấu Hàm lượng nguyên tố quy định tiêu chuẩn phải xác định phân tích Mỗi giá trị riêng xi phải xác định theo công thức: xi > 0,95 fk (2) Trong đó: fk giá trị đặc trưng quy định, xác định theo Bảng Giá trị trung bình đơn vị thử phải xác định theo công thức: m > fk + ks (3) Trong đó: k hệ số chấp nhận theo Bảng 10, s sai số chuẩn kết thử Các giá trị xác định, ks, sản phẩm nhà sản xuất phải sử dụng Không áp dụng giá trị trung bình cơng thức (3) tồn giá trị riêng nằm giá trị yêu cầu quy định Tất mẻ luyện phải tuân thủ yêu cầu thành phần hóa học bao gồm đương lượng cacbon Các yêu cầu khác phải đáp ứng cho mẫu thử Khi kết thử khơng thỏa mãn theo điều nhà sản xuất phải có biện pháp phòng ngừa cần thiết Các vật đúc không đạt yêu cầu phải để sang bên 18 TCVN 1651-2:2018 Bảng 10 - Chỉ số chấp nhận (k) hàm số (n) kết thử n k n k 3,40 30 2,08 3,09 40 2,01 2,89 50 1,97 2,75 60 1,93 2,65 70 1,90 10 2,57 80 1,89 11 2,50 90 1,87 12 2,45 100 1,86 13 2,40 150 1,82 14 2,36 200 1,79 15 2,33 250 1,78 16 2,30 300 1,77 17 2,27 400 1,75 18 2,25 500 1,74 19 2,23 1000 1,71 20 2,21 ∞ 1,64 11.3 Phép thử chấp nhận việc cung cấp đặc biệt 11.3.1 Yêu cầu chung Các điều khoản liên quan đến chất, phạm vi đánh giá phép thử chấp nhận việc cung cấp loại thép làm cốt bê tông đối tượng hệ thống chứng nhận nêu 11.3.2 11.3.3 Phép thử chấp nhận việc cung cấp đặc biệt phải thực theo 11.3.2 Khi có thoả thuận nhà sản xuất người mua sử dụng 11.3.3 11.3.2 Đánh giá giá trị đặc trưng 11.3.2.1 Tổ chức Các phép thử phải tổ chức thực theo thoả thuận nhà sản xuất người mua có xét đến quy định quốc gia nước mua hàng 11.3.2.2 Phạm vi lấy mẫu thử Để thử phải phân chia lô hàng cung cấp thành lô thử với khối lượng không 50 t phần lô hàng Mỗi lô thử phải bao gồm sản phẩm loại thép, đường kính danh nghĩa sản xuất từ mẻ nấu Nhà sản xuất phải khẳng định báo cáo thử tất mẫu thử 19 TCVN 1651-2:2018 lơ thử lấy từ mẻ nấu Thành phần hố học (phân tích mẻ nấu) phải cơng bố báo cáo thử Các mẫu thử lấy từ lô thử sau: a) hai mẫu thử từ khác để thử thành phần hoá học (phân tích sản phẩm); b) tối thiểu 15 mẫu thử (nếu thích hợp lấy 60 mẫu thử, xem 11.3.2.3.1) từ khác để thử tất tính chất khác quy định tiêu chuẩn 11.3.2.3 Đánh giá kết 11.3.2.3.1 Kiểm tra theo dấu hiệu định lượng Đối với tính chất quy định giá trị đặc trưng phải xác định giá trị sau: a) tất giá trị riêng, xi, 15 mẫu thử (n = 15); b) giá trị trung bình, m15 (với n = 15); c) độ lệch chuẩn, s15 (với n = 15) Lô thử phù hợp với yêu cầu điều kiện nêu thoả mãn tất tính chất m15 - 2,33 x s15 ³ fk (4) fk giá trị đặc trưng quy định; 2,33 giá trị số chấp nhận k, với n = 15 tỷ lệ hỏng % (p = 0,95) với xác suất 90 % (1 - a = 0,90) s15 = å (x - m15 ) i 14 (5) Nếu điều kiện nêu không thoả mãn số k' = m15 - fk s 15 (6) xác định từ kết thử sẵn có Nếu k' ³ phép thử tiếp tục Trong trường hợp phải thử 45 mẫu lấy từ khác lơ thử, có tổng số 60 kết thử (n = 60) Lô thử coi thoả mãn yêu cầu điều kiện nêu thoả mãn với tất tính chất: m60 - 1,93 x s60 > fk (7) 1,93 giá trị số chấp nhận, k, n = 60 tỷ lệ hỏng % (p = 0,95) với xác suất 90 % (1 - a = 0,90) 20 TCVN 1651-2:2018 11.3.2.3.2 Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ Khi tính chất thử quy định giá trị lớn hay nhỏ tất kết xác định 15 mẫu thử phải thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm Trong trường hợp lô thử đánh giá thoả mãn yêu cầu Các phép thử tiếp tục nhiều có hai kết khơng phù hợp với điều kiện Trong trường hợp phải thử 45 mẫu thử từ khác lô thử có tổng số 60 kết thử Lô thử thoả mãn yêu cầu nhiều số 60 kết không thoả mãn điều kiện 11.3.2.3.3 Thành phần hoá học Cả hai mẫu thử phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn 11.3.3 Kiểm tra giá trị nhỏ nhất/lớn quy định Các phép thử phải tiến hành sau: a) Các mẻ đúc phải thuộc nhóm Cứ 50 t hay phần phải tiến hành lần thử kéo lần thử uốn / thử uốn lại cho loại đường kính; b) Mỗi kết thử riêng phải thoả mãn giá trị yêu cầu theo Bảng tính chất thử uốn / thử uốn lại 7.2 7.3 Mỗi mẻ nấu phải tiến hành phân tích đúc lần để kiểm tra thành phần hoá học (Điều 6) Các mẫu phải lấy theo TCVN 1811 (ISO 14284); c) Nếu kết thử không thoả mãn u cầu tiến hành thử lại theo TCVN 4399 (ISO 404); d) Nhà sản xuất phải cung cấp báo cáo kết thử chứng tỏ sản phẩm cung cấp thoả mãn tính chất hố học học quy định Điều Điều khẳng định yêu cầu khác tiêu chuẩn thoả mãn 11.3.4 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm thông tin sau: a) Ký hiệu thép làm cốt bê tông theo tiêu chuẩn này; b) Ghi nhãn lên thép làm cốt bê tông; c) Thời gian thử; d) Khối lượng lô thử; e) Các kết thử 21 TCVN 1651-2:2018 Phụ lục A (Tham khảo) Bốn ví dụ hệ thống ghi nhãn thép vằn A.1 Lời giới thiệu Phụ lục liệt kê ví dụ hệ thống ghi nhãn thép vằn số tiêu chuẩn Phụ lục cung cấp thông tin, để tuân thủ quy định này, cần phải áp dụng phiên đầy đủ A.2 Tiêu chuẩn viện dẫn Các tài liệu [6], [7], [8], [9] [10] Thư mục tài liệu tham khảo A.3 Ví dụ 1: Hệ thống theo EN 10080: 2005 A.3.1 Mỗi thép cốt bê tơng phải có mác để xác định nhà sản xuất hàng gân Mác phải lặp lại khoảng cách không lớn 1,5 m A.3.2 Mác phải bao gồm: a) ký hiệu biểu thị bắt đầu mác; b) hệ thống số để nhận biết nhà sản xuất, bao gồm số nước sản xuất số nhà sản xuất A.3.3 Một hệ thống số để nhận biết nước sản xuất nhà sản xuất phải sử dụng phương pháp sau: a) Một chữ số gân vết danh định gân vết to (ví dụ: xem Hình A.1) b) Một chữ số gân vết danh định gân vết không trông thấy c) Các chữ số bề mặt thép d) Các mác đánh dấu cán với chữ số gân vết danh định chúng Bắt đầu Nước số Nhà sản xuất số 16 Hình A.1 - Ví dụ mác nhận biết nhà sản xuất (có sử dụng gân to hơn) A.3.4 Một ký hiệu rõ bắt đầu dấu phải ký hiệu sau: a) phương pháp ghi nhãn sử dụng gân vết to ký hiệu nhận biết bắt đầu mác phải bao gồm hai gân vết to liên tiếp Ví dụ: xem Hình A.1); 22 TCVN 1651-2:2018 b) phương pháp ghi nhãn sử dụng gân vết to khơng nhìn thấy ký hiệu nhận biết bắt đầu mác phải bao gồm hai gân vết khơng nhìn thấy liên tiếp; c) chữ số cán lên bề mặt thép thì ký hiệu nhận biết bắt đầu mác phải bao gồm chữ X O; d) mác cán dập lên bề mặt thép thì ký hiệu nhận biết bắt đầu mác phải bao gồm hai mác cặp gân vết danh nghĩa A.3.5 Nước sản xuất phải biểu thị chữ số từ đến theo Bảng A.1 (Ví dụ: xem Hình A.1) A.3.6 Chữ số nhà sản xuất phải bao gồm hai chữ số từ đến 99, ngoại trừ bội số 10 (Ví dụ: xem Hình A.1) Bảng A.1 - Ghi nhãn nước sản xuất Tên nước Số gân xiên thông thường hai gân xiên to Ơxtrâylia, Cộng hồ Séc, Đức, Ba Lan, Xlơvakia Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua, Thuỵ Sĩ Pháp, Hunggari Italia, Manta, Xlôvênia Anh, Ailen, Aixơlen Đan Mạch, Extônia, Phần Lan, Látvia, Lítva, Na Uy, Thuỵ Điển Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha Síp, Hy Lạp Các nước khác A.4 Ví dụ 2: Hệ thống theo ASTM A615/A615M-15a ASTM A706/A706M-14 A.4.1 Khi xếp hàng để chuyên chở thép phải tách riêng gắn thẻ nhà sản xuất cách hợp lý có ghi số mẻ nấu số nhận dạng kiểm tra A.4.2 Mỗi nhà sản xuất phải xác định ký hiệu hệ thống ghi nhãn A.4.3 Tất thép phải xác định mác phân biệt cán rõ nét lên bề mặt phía thép để biểu thị hạng mục sau theo thứ tự nêu từ A.4.3.1 đến A.4.3.4 A.4.3.1 Điểm xuất phát Chữ hay ký hiệu nhà sản xuất thiết lập A.4.3.2 Ký hiệu quy ước kích thước Chữ số ả rập tương ứng với chữ số quy ước (đường kính danh nghĩa) A.4.3.3 Loại thép 23 TCVN 1651-2:2018 Ghi chữ S thép chế tạo theo quy định ASTM A615/A615 M, chữ W thép chế tạo theo quy định ASTM A706/A706M Không ghi nhãn thép chế tạo theo CSA G30.18-M1992 A.4.3.4 Ký hiệu quy ước giới hạn chảy nhỏ Đối với mác 420, số đường thẳng dọc liên tục qua khoảng từ tâm (gân ngang) Đối với mác 550, số đường thẳng dọc liên tục qua khoảng từ tâm (gân ngang) (Không ghi ký hiệu cho thép mác 280) CHÚ DẪN: Hướng đọc Ký hiệu nhà sản xuất Kích thước Theo ASTM Loại thép Hình A.2 - Ghi nhãn theo ASTM A615/A615M-15a ASTM A706/A706M-14 A.5 Ví dụ 3: Hệ thống theo JIS G 3112: 2010 A.5.1 Các thép làm cốt bê tông phải ghi nhãn quy định tiêu chuẩn A.5.2 Ghi nhãn cho thép làm cốt bê tông Các thép làm cốt bê tông phải rõ cách ghi nhãn nhằm xác định loại thép theo Bảng A.2 Bảng A.2 - Phương pháp ghi nhãn để xác định loại thép Phương pháp ghi nhãn để xác định loại thép Loại thép Ghi nhãn cán Ghi nhãn màu sắc SD 295 A Không cán mác Không áp dụng SD 295 B | Trắng (trên mặt cắt) SD 345 Chữ số nổi, chấm (•) Vàng (trên mặt cắt) SD 390 Chữ số nổi, hai chấm (••) Xanh (trên mặt cắt) SD 490 Chữ số nổi, ba chấm (•••) Xanh da trời (trên mặt cắt) Trường hợp thép có đường kính mm nhỏ hơn, ghi nhãn màu sắc áp dụng thay cho ghi nhãn cán A.5.3 Ghi nhãn bó thép Thanh thép vằn làm cốt bê tơng phải ghi nhãn cách thích hợp sau: 24 TCVN 1651-2:2018 a) Ký hiệu loại thép; b) Số mẻ nấu số kiểm tra; c) Đường kính ký hiệu quy ước; d) Tên chữ viết tắt nhà sản xuất A.6 Ví dụ 4: Hệ thống theo GB 1499.2-2007 A.6.1 Mỗi thép vằn phải ghi nhãn theo quy định sau A.6.2 Loại thép, chữ viết tắt tên nhà sản xuất thép (hoặc nhãn hiệu thương mại) kích thước thép vằn phải cán lên bề mặt thép vằn Đối với thép vằn có đường kính nhỏ 10 mm khơng sử dụng phương pháp cán mác Chỉ cần gắn thẻ vào thép A.6.2.1 Loại thép phải ghi ký hiệu quy ước chữ số ả rập chữ số cộng với chữ ả rập theo Bảng A.3 Bảng A.3 - Phương pháp ghi nhãn để nhận biết loại thép Loại thép GB 1499.2-2007 Ký hiệu quy ước HRB 335 HRB 400 HRB 500 HRBF335 C3 HRBF400 C4 HRBF500 C5 HRB335E E3 HRB400E E4 HRB500E E5 A.6.2.2 Ghi nhãn tên nhà sản xuất thép phải tên viết tắt nhà sản xuất (2 ký tự) nhãn hiệu thương mại A.6.2.3 Đường kính thép vằn phải ghi ký hiệu quy ước chữ số ả rập tính milimét Ví dụ: Mác cán thép vằn (loại thép: HRB 400, chế tạo Công ty Thép ABC, với đường kính 25 mm): AS 25 loại thép HRB 400 AS nhà sản xuất thép: "Công ty Thép ABC" 25 đường kính: 25 mm 25 TCVN 1651-2:2018 Phụ lục B (Tham khảo) Các khả để thoả thuận nhà sản xuất người mua Để cho thuận tiện, tiêu chuẩn có đưa điều khoản yêu cầu bổ sung bất đồng thoả thuận nhà sản xuất người mua liệt kê a) Đường kính lớn 50 mm (Bảng Điều 8); b) Chiều dài cung cấp (Điều 4); c) Gân dọc (Điều 5); d) Các giá trị nhỏ nhất/lớn quy định (7.1 11.3.3); e) Các tính chất uốn lại (7.3); f) Các tính chất mỏi (7.4); g) Thử nghiệm tổ chức cung cấp (11.3.2.1) Bản liệt kê không bao hàm hạn chế thoả thuận liên quan đến điều khoản khác 26 TCVN 1651-2:2018 Thư mục tài liệu tham khảo [1] ISO 3534-1, Statistic - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thống kê - Từ vựng ký hiệu - Phần 1: Các thuật ngữ thống kê thuật ngữ xác suất chung) [2] ISO 6935-1, Steel for reinforcement of concrete - Part 1: Plain bars (Thép cốt bê tơng - Phần 1: Thép tròn trơn) [3] ISO 6935-2, Steel for reinforcement of concrete - Part 2: Ribbed bars (Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép vằn) [4] ISO 16020, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary (Thép dùng làm cốt bê tông đúc bê tông dự ứng lực) [5] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tiêu chuẩn hoá hoạt động có liên quan - Từ vựng chung [6] EN 10080:2005, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General (Thép làm cốt bê tông - Thép cốt bê tơng hàn - Yêu cầu chung) [7] ASTM A615/A615M-15a, Standard specification for deformed and plain carbon-steel bars for concrete reinforcement (Quy định chuẩn thép cacbon không hợp kim biến dạng làm cốt bê tông) [8] ASTM A706/A706M-14, Standard specification for low-alloy steel deformed and plain carbonsteel bars for concrete reinforcement (Quy định chuẩn thép cacbon không hợp kim thép hợp kim thấp biến dạng làm cốt bê tông) [9] JIS G 3112:2010, Steel bars for concrete reinforcement (Thép làm cốt bê tông) [10] GB 1499.2-2007, Steel for reinforcement of concrete - Part 2: Hot rolled ribbed bars (Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép vằn cán nóng) [11] KS D 3504:2016, Steel bars for concrete reinforcement (Thép làm cốt bê tông) 27 .. .TCVN 1651-2:2018 TCVN 1651-2:2018 Lời nói đầu TCVN 1651-2:2018 thay TCVN 1651-2:2008 TCVN 1651-2:2018 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/ TC 17 Thép biên soạn, Tổng... chuẩn TCVN 1651, Thép cốt bê tông, gồm tiêu chuẩn sau: - TCVN 1651-1, Phần 1: Thép tròn trơn; - TCVN 1651-2, Phần 2: Thép vằn; - TCVN 1651-3 (ISO 6935-3), Phần 3: Lưới thép hàn TCVN 1651-2:2018 TCVN. .. sung (nếu có) TCVN 1811 (ISO 14284), Thép gang - Lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hoá học TCVN 4399 (ISO 404), Thép sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung cung cấp TCVN 7937-1 (ISO
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 1651 2 2018 , TCVN 1651 2 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay