BXD 1169 QD BXD 14112017 signed DON GIA THI NGHIEM

161 18 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:50

Ký bởi: Trung tâm Thông tin Email: ttth@moc.gov.vn Cơ quan: Bộ Xây dựng Thời gian ký: 14.11.2017 10:00:52 BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1169 /QĐ-BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu cơng trình xây dựng BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Căn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu cơng trình xây dựng kèm theo Quyết định để quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 / 01 / 2018 thay văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng việc công bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu xây dựng Nơi nhận: - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW Đảng ban Đảng; - Cơ quan trung ương đoàn thể; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; - Các Sở xây dựng, Sở có cơng trình xây dựng chun ngành; - Cơng báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng; - Lưu: VP, Cục KTXD, Viện KTXD BỘ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG BỐ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1169/QĐ-BXD NGÀY 14/11/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG HÀ NỘI - 2017 ĐỊNH MỨC DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu cơng trình xây dựng (sau gọi tắt Định mức dự tốn thí nghiệm) định mức kinh tế - kỹ thuật thể mức hao phí vật liệu, lao động máy & thiết bị thí nghiệm để hồn thành đơn vị cơng tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu cơng trình xây dựng (1 tiêu, cấu kiện, v.v) từ chuẩn bị đến kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định Định mức dự tốn thí nghiệm đƣợc lập phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực thí nghiệm xây dựng (Các vật liệu mới, máy thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v ) Nội dung định mức dự tốn thí nghiệm - Mức hao phí vật liệu: Là số lƣợng vật liệu trực tiếp thí nghiệm để hồn thành đơn vị cơng tác thí nghiệm kể hao phí nhiên liệu, lƣợng dùng cho máy thiết bị thí nghiệm để hồn thành đơn vị cơng tác thí nghiệm - Mức hao phí lao động: Là số lƣợng ngày cơng lao động kỹ sƣ, cơng nhân trực tiếp thí nghiệm để hồn thành đơn vị cơng tác thí nghiệm (gồm hao phí nhân cơng điều khiển, sử dụng máy thiết bị thí nghiệm) Cấp bậc nhân cơng định mức thí nghiệm cấp bậc bình qn tham gia thực cơng tác thí nghiệm - Mức hao phí máy thi cơng: Là số lƣợng ca sử dụng máy thiết bị thí nghiệm trực tiếp để hồn thành đơn vị cơng tác thí nghiệm Kết cấu tập định mức dự tốn thí nghiệm Tập định mức dự tốn thí nghiệm đƣợc trình bày theo nhóm, loại cơng tác đƣợc mã hố thống nhất, gồm 03 chƣơng: Chƣơng I : Thí nghiệm vật liệu xây dựng Chƣơng II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu cơng trình xây dựng Chƣơng III: Cơng tác thí nghiệm phòng phục vụ khảo sát xây dựng - Mỗi loại định mức đƣợc trình bày gồm: Thành phần cơng việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thí nghiệm đƣợc xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực cơng tác thí nghiệm - Các thành phần hao phí định mức dự tốn thí nghiệm đƣợc xác định theo nguyên tắc: + Mức hao phí vật liệu đƣợc tính số lƣợng phù hợp với đơn vị tính định mức + Mức hao phí vật liệu khác đƣợc tính tỷ lệ phần trăm (%) tổng chi phí vật liệu + Mức hao phí lao động đƣợc tính số ngày cơng theo cấp bậc bình qn nhân cơng trực tiếp thí nghiệm + Mức hao phí máy thiết bị thí nghiệm đƣợc tính số lƣợng phù hợp với đơn vị tính định mức + Mức hao phí máy thiết bị thí nghiệm khác đƣợc tính tỷ lệ phần trăm (%) tổng chi phí máy thiết bị thí nghiệm Hướng dẫn áp dụng - Định mức dự toán thí nghiệm đƣợc sử dụng để xác định đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu cơng trình xây dựng; làm sở lập tổng mức đầu tƣ, dự tốn chi phí thí nghiệm quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng - Ngồi thuyết minh hƣớng dẫn áp dụng nêu trên, chƣơng định mức dự tốn có phần thuyết minh hƣớng dẫn cụ thể nhóm loại cơng tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu cơng trình xây dựng phù hợp với u cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cơng tác thí nghiệm - Định mức dự tốn thí nghiệm đƣợc tính cụ thể cho tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm Khi thực cơng tác thí nghiệm, theo yêu cầu thí nghiệm quy định quản lý chất lƣợng cơng trình, tiêu chuẩn chất lƣợng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp - Một tiêu thí nghiệm cho kết thí nghiệm hồn chỉnh gồm mẫu thí nghiệm nhiều mẫu thí nghiệm (Gồm số lƣợng mẫu thí nghiệm phải lƣu) Số lƣợng mẫu thí nghiệm tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm cơng tác thí nghiệm - Định mức dự tốn cơng tác thí nghiệm phòng phục vụ khảo sát xây dựng để xác định tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết đánh giá chất lƣợng vật liệu xây dựng - Định mức dự tốn thí nghiệm chƣa bao gồm hao phí cơng tác vận chuyển mẫu vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm CHƯƠNG I THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG Thành phần cơng việc: - Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: tiêu Mã hiệu DA.010 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm xi măng Thành phần hao phí Vật liệu Điện Cát tiêu chuẩn Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Tủ sấy Bàn dằn Máy nén thuỷ lực 50 Máy trộn xi măng 5L Cân kỹ thuật Cân phân tích Thiết bị thử tỷ diện Dụng cụ Vica Thiết bị hấp mẫu xi măng Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Tỷ diện xi măng Ổn định thể tích Thời gian đơng kết Cƣờng độ theo phƣơng pháp chuẩn kwh kg % 2,28 1,25 0,38 9,41 4,05 công 0,354 0,839 1,004 1,75 ca ca ca ca ca ca ca ca ca 0,278 0,125 0,25 - 0,031 0,031 0,5 0,063 0,031 0,375 - 1,00 0,021 0,216 0,044 - % 5 5 01 02 03 04 Tiếp theo Mã hiệu DA.010 Công tác thí nghiệm Thí nghiệm xi măng Thành phần hao phí Vật liệu Điện Dầu hoả Mỡ vadơlin Axit Silicic (H2SiO3) Nƣớc cất Giấy lọc Axit Clohydric (HCl) Kali Cacbonat (K2CO3) Axit sunfuric (H2SO4) Axit flohydric (HF) Kali hydrosunphat (KHSO4) Bạc Nitrat (AgNO3) Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Tủ sấy Cân kỹ thuật Cân phân tích Lò nung Kẹp niken Tủ hút khí độc Máy hút ẩm Chén bạch kim Máy thiết bị thí nghiệm khác Hàm lƣợng nung Đơn vị Khối lƣợng riêng Độ mịn kwh lít kg kg lít hộp lít kg lít lít kg gam % 2,80 0,5 2,67 13,90 0,10 0,01 9,78 1,4 3,0 0,08 0,05 0,015 0,03 0,003 8,0 công 0,253 0,307 0,234 1,236 ca ca ca ca ca ca ca ca 0,342 0,031 0,031 - 0,325 0,031 - 0,5 0,063 0,804 0,375 1,364 0,25 0,125 1,364 0,682 1,364 1,364 % 5 5 05 06 07 08 Hàm lƣợng SiO2 Tiếp theo Mã hiệu DA.010 Công tác thí nghiệm Thí nghiệm xi măng Thành phần hao phí Vật liệu Điện Nƣớc cất Giấy lọc Axit Clohydric (HCl) Natri Cacbonat (Na2CO3) Axit sunfosalixylic Natri hydroxit (NaOH) Axit ethylendiamin tetra (EDTA) Phenolphtalein Amoni hydroxit (NH4OH) Amoni clorua (NHCl) Bạc Nitrat (AgNO3) Natri florua (NaF) Xylenol da cam Hydro peroxit (H2O2) Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2) Vật liệu khác Nhân cơng Cơng nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Tủ sấy Bếp điện Cân phân tích Lò nung Kẹp niken Tủ hút khí độc Máy hút ẩm Chén bạch kim Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Hàm lƣợng SiO2 cặn không tan Hàm lƣợng SiO2 hồ tan Hàm lƣợng cặn khơng tan Hàm lƣợng ơxít Fe2O3 Hàm lƣợng nhơm ơxít Al2O3 kwh lít hộp lít kg lít kg 10,28 1,4 3,0 0,08 - 6,29 0,47 1,0 0,03 0,02 - 6,04 0,8 0,03 0,02 - 0,36 0,4 0,01 0,02 0,01 0,6 0,5 0,3 0,01 0,03 kg - - - 0,03 0,03 hộp kg kg gam ml ml ml 0,003 3,0 - - - 0,05 - 0,01 5,0 0,1 0,01 gam - - - - 2,0 % 5 5 công 0,8 0,453 0,825 0,328 0,361 ca ca ca ca ca ca ca 0,147 0,441 0,074 0,393 0,785 0,441 0,785 0,083 0,25 0,042 0,25 0,5 0,25 0,5 0,4 0,14 0,4 0,4 0,125 - 0,206 - ca 0,785 0,5 - - - % 5 5 09 10 11 12 13 Tiếp theo Mã hiệu DA.010 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm xi măng Thành phần hao phí Vật liệu Điện Nƣớc cất Giấy lọc Axit ethylendiamin tetra (EDTA) Phenolphtalein Amoni hydroxit (NH4OH) Amoni clorua (NH4Cl) Fluorexon (C8H9FO2S) Cồn (C2H5OH) Bạc Nitrat (AgNO3) K2BrO4 Axit nitric (HNO3) Bari clorua (BaCl2) Eriocrom T (ETOO) Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Bếp điện Cân phân tích Máy hút ẩm Lò nung Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Hàm lƣợng CaO Hàm lƣợng MgO Hàm lƣợng SO3 Hàm lƣợng Cl- kwh lít hộp 0,94 1,0 0,2 0,76 1,0 0,3 7,54 1,0 0,3 - kg 0,01 0,015 - - hộp kg kg gam lít gam gam ml kg kg % 0,01 0,01 0,1 0,01 0,01 0,001 0,01 0,2 0,1 2,0 4,0 0,02 công 0,410 0,414 0,744 0,478 ca ca ca ca 0,325 - 0,263 - 0,125 0,05 0,438 0,5 - % 5 - 14 15 16 17 Tiếp theo Mã hiệu DA.010 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm xi măng Thành phần hao phí Vật liệu Điện Nƣớc cất Giấy lọc Axit Clohydric (HCl) Phenolphtalein Amoni hydroxit (NH4OH) Đất đèn Axit flohydric (HF) Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3) ThiOure (CH4N2S) Cồn (C2H5OH) Rƣợu etylic (C2H5OH) Glyxerin (C3H8O3) Bari clorua (BaCl2) Axit benzoic (C6H5COOH) Canxi Cacbonat Vật liệu khác Nhân cơng Cơng nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Tủ sấy Cân phân tích Bếp điện Chén bạch kim Kẹp niken Tủ hút khí độc Máy so màu lửa Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Hàm lƣợng K2O Na2O Hàm lƣợng TiO2 Hàm lƣợng CaO tự kwh lít hộp kg hộp kg kg kg kg kg lít lít lít kg kg kg % 9,31 0,5 0,2 0,02 0,01 0,3 0,05 0,01 1,0 0,5 0,01 0,01 1,19 0,4 0,01 0,15 6,0 0,9 0,015 0,221 0,03 công 0,77 0,428 0,428 ca ca ca ca ca ca ca % 0,366 0,05 0,375 0,375 0,53 0,5 0,5 18 0,13 19 0,13 20 Tiếp theo Mã hiệu DA.010 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm xi măng Thành phần hao phí Vật liệu Điện Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Cân kỹ thuật Dụng cụ Vica Máy trộn xi măng 5L Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Độ dẻo tiêu chuẩn kwh % 0,38 công 0,375 ca ca ca % 0,063 0,125 0,063 21 Tiếp theo Mã hiệu DA.010 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm xi măng Thành phần hao phí Vật liệu Điện Kẽm oxit (ZnO) Axit nitric 2N (HNO3) Axit flohydric (HF) Parafin Axêtôn Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Cân phân tích Tủ sấy Lò nung Thiết bị đo nhiệt lƣợng Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Nhiệt thủy hóa kwh kg lít lít kg lít % 80,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 công 5,63 ca ca ca ca % 0,188 2,0 3,0 0,275 22 DC.03000 THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGĨT VÀ TRƢƠNG NỞ MẪU ĐẤT Thành phần cơng việc: -Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: tiêu Mã hiệu DC.030 Cơng tác thí nghiệm Thành phần hao phí Vật liệu Thí Điện nghiệm Đĩa sứ dùng cho bay đƣờng kính 115 độ co 150 mm ngót Đĩa sâu có đáy đƣờng kính 45mm, cao trƣơng 127mm sứ hay kim loại nở Cốc thủy tinh cao 25mm, đƣờng kính 50mm Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml mẫu đất Thủy ngân kim loại Vazơlin Cối chế bị lớn KT 152,4x116,43mm Chậu thủy tinh Khay men Hộp nhôm Ống đong thủy tinh 1000ml Nhiệt kế Phễu thủy tinh Vật liệu khác Nhân công Cơng nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Bộ thí nghiệm đo co ngót, trƣơng nở Máy hút chân khơng Tủ sấy Cân phân tích Cân kỹ thuật Máy thiết bị thí nghiệm khác 145 Đơn vị Số lƣợng kwh 1,97 0,34 0,34 chiếc ml kg cái cái % 0,09 0,01 0,01 0,1 0,005 0,05 0,2 0,03 0,09 0,03 0,03 15 công 1,838 ca ca ca ca ca % 0,5 0,15 0,225 0,225 0,225 01 DC.04000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT Thành phần công việc: - Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: tiêu Mã hiệu DC.040 Cơng tác thí nghiệm Thành phần hao phí Đơn vị Vật liệu Thí Điện nghiệm Bình hút ẩm xác định Chậu thủy tinh hệ số Khay men thấm, Đĩa sắt tráng men mẫu Cốc thủy tinh cao 25mm, đất; đƣờng kính 50mm thí Hộp nhơm nghiệm Ống đong thủy tinh 1000ml nén sập Dao vòng thấm mẫu đất Phễu thủy tinh Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Máy chƣng cất nƣớc Máy xác định hệ số thấm Tủ sấy Cân phân tích Cân kỹ thuật Máy hút chân khơng Máy thiết bị thí nghiệm khác 146 Hệ số thấm mẫu đất 2,09 Nén sập mẫu đất kwh cái cái 0,05 0,025 0,05 1,37 0,002 0,05 0,025 0,05 0,05 0,05 cái % - 0,018 0,15 0,015 0,045 10 0,002 0,045 10 công 0,656 0,569 ca ca ca ca ca ca 0,094 0,081 0,188 - 0,225 0,05 0,163 0,213 0,213 0,05 % 5 01 02 - - - DC.05000 THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN Thành phần công việc: - Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: 01 tiêu Mã hiệu DC.050 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm đầm nén Thành phần hao phí Đơn vị Vật liệu Cối chế bị lớn KT 152,4x116,43mm Cối chế bị nhỏ KT 101,6x116,43mm Điện Vật liệu khác Nhân cơng Cơng nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Máy đầm tiêu chuẩn Kích tháo mẫu Cân phân tích Cân kỹ thuật Tủ sấy Máy thiết bị thí nghiệm khác Đầm nén tiêu chuẩn Đầm nén cải tiến PP I-A PP I-D PP II-A PP II-D - 0,045 - 0,075 0,020 - 0,033 - kwh % 1,76 10 2,63 10 1,85 10 2,84 10 công 1,240 1,378 1,305 1,450 ca ca ca ca ca 0,035 0,025 0,338 0,321 0,197 0,079 0,056 0,338 0,338 0,281 0,058 0,042 0,338 0,321 0,197 0,131 0,094 0,338 0,338 0,281 % 5 5 01 02 03 04 Ghi chú: Phƣơng pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06 147 DC.06000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM (CALIFORNIA BEARING RATIO) Thành phần công việc: - Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: tiêu Mã hiệu DC.060 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm xác định số CBR đất, đá dăm (California Bearing Ratio) Thành phần hao phí Vật liệu Cối chế bị lớn KT 152,4x116,43mm Rây địa chất cơng trình Bình hút ẩm Điện Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Máy đầm Máy hút chân khơng Máy CBR Cân phân tích Tủ sấy Máy chƣng cất nƣớc Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Số lƣợng bộ kwh % 0,005 0,003 0,03 22,72 10 công 21,0 ca ca ca ca ca ca 0,7 1,2 0,3 1,8 1,8 1,0 10 % 01 148 DC.07000 THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN Thành phần công việc: - Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: mẫu Mã hiệu DC.070 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn Thành phần hao phí Vật liệu Bộ rây địa chất  20cm Bộ rây sỏi Bình tỷ trọng 1000ml Chậu thuỷ tinh  20 Khay men to + nhỏ Cốc thuỷ tinh 1000 ml Phễu thủy tinh Nhiệt kế loại Hộp nhôm Cối chày đồng Cối chày sứ Ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml Phao tỷ trọng kế Đồng hồ bấm giây Hoá chất (HCl, axêtic ) Dao nén, dao cắt Dao thấm Cốc đất luyện, vaxiliep Dụng cụ xác định tan rã Dụng cụ xác định trƣơng nở Kính vng 16 x 16 Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ) Bát sắt tráng men Đĩa sắt tráng men Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt) Dao gọt đất Dao luyện đất Muôi xúc đất Dao rựa chặt đất Thuổng đào đất Chày dầm đất Que khuấy đất Xoong nhôm đun sáp 149 Đơn vị Số lƣợng bộ cái cái cái bộ 0,0013 0,0013 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,008 0,0013 0,002 0,2 cái kg cái cái cái 0,008 0,0004 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,1 0,1 cái cái cái cái cái 0,04 0,04 0,03 0,04 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0,09 0,03 Chậu nhôm  30cm Dây cao su  8mm (để làm thấm bão hồ nƣớc) Nồi áp suất hút chân khơng (để làm tỷ trọng - bão hồ) Bút lơng cỡ nhỏ  5,  2cm,  1cm Phễu sắt  5cm Ống thuỷ tinh  dài m làm thấm Ống thuỷ tinh chữ T  Tấm kẹp ngâm bão hoà Thùng ngâm bão hoà Giá gỗ làm thấm Bình bóp nƣớc Điện Vật liệu khác Nhân cơng Cơng nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Máy cắt mẫu lớn (30 x 30) cm Máy cắt nhỏ Máy nén Máy thấm Máy trộn đất Máy chƣng cất nƣớc Máy ép litvinop Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy) Máy hút chân không Máy bơm nƣớc 0,75kW Cân kỹ thuật Cân phân tích Tủ sấy Bếp điện Bếp cát m 0,05 0,2 0,05 cái cái cái kwh % 0,2 0,09 0,1 0,1 0,05 0,05 0,013 0,07 50,76 10 công 18,0 ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca 6,0 0,6 3,0 3,0 0,8 0,6 0,6 0,6 2,0 0,5 0,87 0,87 1,2 1,2 1,2 01 150 DC.08000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ Thành phần công việc: - Giao nhận mẫu nhận nhiệm vụ; - Kiểm tra dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm tiêu theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: mẫu Mã hiệu DC.080 Cơng tác thí nghiệm Thí nghiệm xác định tiêu lý mẫu đá Thành phần hao phí Vật liệu Cối giã đá Đe ghè đá Khay men Chậu thuỷ tinh Bình thuỷ tinh Bình tỷ trọng Bình hút ẩm Chén sứ Rây địa chất Điện Vật liệu khác Nhân công Công nhân 4,0/7 Máy thiết bị thí nghiệm Máy cắt, mài mẫu vật liệu Máy khoan mẫu đá Máy ép mẫu đá Máy xác định mơđun Cân phân tích Tủ sấy Bếp cát Máy hút chân không Máy chƣng cất nƣớc Máy bơm nƣớc 0,75kW Đơn vị Số lƣợng cái cái cái kwh % 0,001 0,005 0,08 0,02 0,03 0,04 0,01 0,04 0,0013 23,85 công 6,7 ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca 0,8 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3 01 151 DC.09000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT Thành phần công việc: - Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: tiêu Mã hiệu DC.090 Cơng tác thí nghiệm Xác định cấu trúc vật liệu kính hiển vi điện tử quét Thành phần hao phí Vật liệu Điện Vật liệu khác Nhân công Kỹ sƣ 4,0/8 Máy thiết bị thí nghiệm Kính hiển vi điện tử quét Máy hút ẩm Máy thiết bị thí nghiệm khác 152 Đơn vị Số lƣợng kwh % 1,73 công 2,344 ca ca % 3,0 0,7 01 DC.10000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHỐNG TRÊN MÁY VI NHIỆT Thành phần cơng việc: - Nhận nhiệm vụ; - Chuẩn bị mẫu, dụng cụ thiết bị thí nghiệm trƣớc tiến hành thí nghiệm; - Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; - Tính tốn, tổng hợp kết thí nghiệm; - Thu dọn, lau chùi máy thiết bị thí nghiệm; - In ấn, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết thí nghiệm Đơn vị tính: tiêu Mã hiệu Cơng tác thí nghiệm Thành phần hao phí Vật liệu DC.100 Phân Điện tích Axit Clohydric (HCl) khoáng Axit nitric (HNO3) Natri Cacbonat (Na2CO3) máy Kbo vi nhiệt Na2SO3.7H2O K2S2O5 Axit sunfuric (H2SO4) Giấy ảnh Vật liệu khác Nhân công Kỹ sƣ 4,0/8 Máy thiết bị thí nghiệm Máy phân tích vi nhiệt Máy hút ẩm Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hóa lý vật liệu) Máy phân tích hạt LAZER Máy thiết bị thí nghiệm khác Đơn vị Phân tích khống VL máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG nhiệt độ >1000 0C kwh lít gam kg kg kg kg kg tờ % 28,35 0,1 1,0 0,01 1,0 0,01 0,01 0,1 1,0 19,85 0,07 0,7 0,01 0,7 0,01 0,01 0,1 0,7 45,00 công 1,922 1,781 2,344 ca ca 0,5 1,0 0,35 0,7 - ca - - 1,75 ca - - 1,316 % 5 01 02 03 153 Phân tích khống VL Thành phần máy vi hoá lý nhiệt: Chạy rơn ghen DTA,DTG nhiệt độ
- Xem thêm -

Xem thêm: BXD 1169 QD BXD 14112017 signed DON GIA THI NGHIEM , BXD 1169 QD BXD 14112017 signed DON GIA THI NGHIEM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay