Nghiên cứu biến đổi triệu chứng lâm sàng, hình thái, chức năng tuyến yên ở bệnh nhân u tuyến yên trước và sau điều trị bằng dao gamma quay

155 28 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG TUYẾN YÊN BỆNH NHÂN U TUYẾN YÊN TRƯỚC SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG DAO GAMMA QUAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG TUYẾN YÊN BỆNH NHÂN U TUYẾN YÊN TRƯỚC SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG DAO GAMMA QUAY Chuyên ngành : NỘI KHOA Mã số : 9720107 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS MAI TRỌNG KHOA PGS.TS ĐOÀN VĂN ĐỆ HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Người viết cam đoan Nguyễn Thị Minh Phương MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận án Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm giải phẫu, sinh lý tuyến yên 1.1.1 Đặc điểm giải phẫu tuyến yên vùng hố yên .3 1.1.2 Sinh học phân tử sinh lý tuyến yên 1.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dịch tễ u tuyến yên 1.2.1 Dịch tễ u tuyến yên 1.2.2 Chẩn đoán u tuyến yên 10 1.3 Các phương pháp điều trị u tuyến yên 24 1.3.1 Phương pháp điều trị nội khoa 24 1.3.2 Các phương pháp phẫu thuật .25 1.3.3 Phương pháp xạ gia tốc .26 1.3.4 Xạ phẫu dao gamma 27 1.4 Một số nghiên cứu nước xạ phẫu dao gamma quay .32 1.4.1 Một số nghiên cứu giới 32 1.4.2 Một số nghiên cứu nước 33 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35 2.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 35 2.1.2 Tiêu chẩn loại trừ 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .36 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 36 2.2.3 Thời gian nghiên cứu 36 2.2.4 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu .36 2.2.5 Thiết bị nghiên cứu 37 2.2.6 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.2.7 Nội dung nghiên cứu 38 2.2.8 Các biến số nghiên cứu .39 2.2.9 Tiến hành xạ phẫu .43 2.2.10 Theo dõi đánh giá kết điều trị xạ phẫu 47 2.2.11 Các tiêu chuẩn chẩn đoán, đánh giá, phân loại sử dụng nghiên cứu 48 2.2.12 Xử lý số liệu 53 2.2.13 Đạo đức nghiên cứu 54 2.2.14 Sơ đồ nghiên cứu .55 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .56 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 56 3.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân u tuyến yên 58 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 58 3.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng bệnh nhân u tuyến yên 61 3.3 Kết điều trị xạ phẫu .68 3.3.1 Đặc điểm chung nhóm xạ phẫu liều xạ phẫu 68 3.3.2 Đáp ứng lâm sàng sau xạ phẫu .70 3.3.3 Đáp ứng hình ảnh khối u sau xạ phẫu 72 3.3.4 Đáp ứng nồng độ hormon sau xạ phẫu 77 3.3.5 Biến chứng sau xạ phẫu .83 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 85 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 85 4.1.1 Đặc điểm giới 85 4.1.2 Đặc điểm tuổi 86 4.1.3 Phân bố thể bệnh, số khối thể, Tăng huyết áp, đái tháo đường 86 4.1.4 Thời gian diễn biến bệnh .87 4.1.5 Lý vào viện .88 4.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân u tuyến yên 89 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân u tuyến yên 89 4.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng bệnh nhân u tuyến yên 94 4.3 Kết can thiệp xạ phẫu bệnh nhân u tuyến yên 101 4.3.1 Đặc điểm chung nhóm can thiệp xạ phẫu 102 4.3.2 Biến đổi lâm sàng bệnh nhân u tuyến yên trước sau xạ phẫu .106 4.3.3 Biến đổi kích thước u bệnh nhân u tuyến yên trước sau xạ phẫu .109 4.3.4 Biến đổi nồng độ hormon trước sau xạ phẫu bệnh nhân u tuyến yên 113 4.3.5 Biến chứng sau xạ phẫu .116 KẾT LUẬN 119 KIẾN NGHỊ .121 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CHỮ VIẾT TẮT ACTH ATBA BMI BT CĐHA CHTP CS CT DICOM ĐT ĐU FSH FT4 GH GK GTV HTNT IGF-1 IMRT KT KTTB LH MRI OĐ PET/CT PRL PT PTV RECIST RLKN TB TK TSH WHO Adrenocorticotropic hormone American brain tumor association Body Mass Index Bình thường Chẩn đốn hình ảnh Chụp cộng hưởng từ phổ Cộng CTScanner (cắt lớp vi tính) Digital imaging and communications in medicine Điều trị đáp ứng Follicle Stimulating Hormone Free thyroxine growth hormone Gamma Knife (dao gamma) Gross tumor volume (thể tích khối u thơ) Hoạt tính nội tiết insulin like growth factor -1 Intensive Modulated Radiation Therapy (xạ trị điều biến liều) Kích thước Kích thước trung bình Luteinizing Hormone Magnetic resonance imaging (cộng hưởng từ) ổn định Positron Emission Tomography/CTscanner Prolactin Phẫu thuật Planning target volume (thể tích bia lập kế hoạch) response evaluation criteria in solid tumors Rối loạn kinh nguyệt Trung bình Thần kinh Thyroid-stimulating hormone World Health Organization (Tổ chức y tế giới) DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Chỉ định xạ phẫu cho số u não bệnh lý sọ não 30 1.2 Liều xạ phẫu theo kích thước khối u 31 2.1 Liều xạ phẫu theo kích thước thể tích khối u .44 2.2 Liều xạ phẫu theo thể bệnh .44 2.3 Giá trị bình thường số hormon người trưởng thành 50 2.4 Tiêu chuẩn chẩn đoán suy tuyến yên 50 2.5 Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp theo JNC 51 2.6 Tiêu chuẩn phân loại BMI 51 2.7 Đáp ứng điều trị theo tiêu chuẩn RECIST 52 2.8 Đáp ứng điều trị nồng độ hormon 52 3.1 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi giới .56 3.2 Đặc điểm BMI, tăng huyết áp, đái tháo đường nhóm bệnh 56 3.3 Phân bố bệnh nhân theo thể bệnh 57 3.4 Phân bố lý vào viện 58 3.5 Các triệu chứng lâm sàng thường gặp .58 3.6 Phân bố triệu chứng lâm sàng khối u chèn ép theo thể bệnh .59 3.7 Triệu chứng lâm sàng rối loạn hormon nhóm u có HTNT 59 3.8 Đặc điểm lâm sàng nhóm u tiết PRL .60 3.9 Đặc điểm lâm sàng nhóm u tiết GH .60 3.10 Đặc điểm kích thước u nhóm bệnh nhân nghiên cứu 61 3.11 Đặc điểm kích thước u theo thể bệnh 61 3.12 Đặc điểm tính chất khối u MRI 62 3.13 Tính chất xâm lấn khối u nhóm nghiên cứu 62 3.14 Nồng độ hormon tuyến yên 63 3.15 Bảng So sánh trung vị số hormon nhóm u tiết PRL theo giới 64 Tên bảng Trang 3.16 So sánh giá trị trung vị số hormon nhóm u tiết GH theo giới 65 3.17 So sánh trung vị số hormon nhóm u khơng HTNT theo giới .66 3.18 Mối tương quan kích thước khối u nồng độ hormon 67 3.19 Phân bố theo thể bệnh nhóm xạ phẫu 68 3.20 Đặc điểm tuổi, giới nhóm xạ phẫu 68 3.21 Tiền sử điều trị trước xạ phẫu .69 3.22 Phân bố liều xạ phẫu 69 3.23 Tương quan liều xạ phẫu với kích thước u, chất u .70 3.24 So sánh kích thước trung bình khối u trước sau xạ phẫu .72 3.25 So sánh kích thước trung bình khối u trước sau xạ phẫu nhóm u có HTNT u không HTNT 73 3.26 Tỷ lệ đáp ứng kích thước u theo RECIST sau xạ phẫu theo chất u 76 3.27 Tỷ lệ biến chứng sau xạ phẫu 83 3.28 Liên quan tỷ lệ biến chứng sau xạ phẫu với liều xạ 83 3.29 Tỷ lệ biến chứng suy tuyến yên sau xạ phẫu 84 4.1 Thay đổi kích thước khối u bệnh nhân có hoạt tính nội tiết sau xạ phẫu số tác giả 109 4.2 Kết xạ phẫu dao gamma quay cho bệnh nhân u tuyến yên theo số tác giả 111 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên biểu đồ Trang 3.1 Thời gian từ có triệu chứng đến vào viện .57 3.2 Tương quan kích thước u với nồng độ hormon PRL nhóm bệnh nhân u tiết PRL 67 3.3 Triệu chứng lâm sàng trước sau điều trị nhóm tăng PRL .70 3.4 Triệu chứng lâm sàng tăng GH trước sau điều trị 71 3.5 Lâm sàng nhóm u không HTNT trước sau điều trị 72 3.6 Đáp ứng khối u theo tiêu chuẩn RECIST 74 3.7 Đáp ứng khối u theo tiêu chuẩn RECIST nhóm u tiết PRL nhóm tiết GH .74 3.8 Đáp ứng khối u theo tiêu chuẩn RECIST nhóm nhóm u có HTNT u không HTNT 75 3.9 Đáp ứng khối u theo tiêu chuẩn RECIST nhóm nhóm microadenoma macroadenoma .76 3.10 Nồng độ hormon PRL, GH trung bình trước sau xạ phẫu 77 3.11 Nồng độ hormon ACTH, LH, TSH, FSH trung bình trước sau xạ phẫu 77 3.12 Nồng độ hormon PRL, GH trung bình trước sau xạ phẫu nhóm có HTNT 78 3.13 Nồng độ hormon ACTH, LH, TSH, FSH trung bình trước sau xạ phẫu nhóm có HTNT 78 3.14 Nồng độ hormon PRL, GH trung bình trước sau xạ phẫu nhóm không HTNT 79 3.15 Nồng độ hormon ACTH, LH, TSH, FSH trung bình trước sau xạ phẫu nhóm khơng HTNT 79 prolactinomas The Journal of Medicine, 68(3):104-112 51 Muriel B., Sahli R., Vajtai I., et al (2011) Pituitary surgery for small prolactinomas as an alternative to treatment with dopamine agonists Pituitary, 14: 222–230 52 Dương Đại Hà, Phạm Thị Thu Huyền (2013) Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phụ nữ bị bệnh u tuyến yên tăng tiết prolactin, Y học Việt Nam, 1, 85-88 53 Bahn R.S., Burch H.B., Cooper D.S., et al (2011) Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists Journal of Endocrinology, 21:593–646 54 Omar S., Constance L., Shereen E., et al (2003) Diagnostic and management of hyperprolactinemia Canadian Medical Association Journal, 169(6): 81-575 55 Nguyễn Thu Hương (2009) Bước đầu nhận xét đặc điểm cộng hưởng từ phổ số loại u não, Luận văn bác sĩ nội trú, Trường Đại học 56 Y Hà Nội Witek P., Zgliczyński W., Zieliński G., et al (2010) The role of combined low-dose dexamethasone suppression test and desmopressin stimulation test in the diagnosis of persistent Cushing’s disease Case report Journal of Endocrinology, 61(3): 312–317 57 Jason P S (2013) Gamma Knife radiosurgery for the management of nonfunctioning pituitary adenomas: a multicenter study Journal Neurosurgical, 119, 446–456 58 Emery D., Kucharczyk W (2001) Imaging of Pituitary Tumors In: Diagnosis and Management of Pituitary Tumors, Humana Press Inc, 59 USA , 1, 201-216 Dominique M (2012) 2012 update in the treatement of prolactinomas Annales d’Endocrinologie, 73: 90-98 60 Trần Cơng Hoan (2013) Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ u tuyến 61 yên kích thước lớn Y học thực hành, 865(4): 70-72 Gillard J H., et al (2004) Clinical MR Neuroimaging Diffusion, Perfusion and Spectroscopy, Cambridge University Press, Cambridge, 1- 62 31 Mark E.M (2001) Medical Therapy of Pituitary Tumors, In: Diagnosis and Management of Pituitary Tumors, Humana Press Ine, Totowa, 247- 63 269 Annamaria C., Carolina D S., Pivonello R., et al (2008) Medical therapy for clinically non-functioning pituitary adenoma Endocrine- 64 Related Cancer, 15: 905–915 Philippe C., Raverotd G., Castinettif G., et al (2015) Management of clinically non-functioning pituitary adenoma Annales d’Endocrinologie 65 76: 239–247 Phạm Tỵ (2009) Điều trị phẫu thuật u tuyến yên nội soi qua xoang bướm Y học Việt Nam., 361(1): 7-10 66 Moose B D., Shaw E G (2008) Radiation therapy of pituitary tumors In: Diagnosis and Management of Pituitary Tumors, Humana Press, Springer Science, 269- 274 67 Chul B.C., Park H.K., Joo W., et al (2009) Stereotactic Radiosurgery with the CyberKnife for Pituitary Adenomas journal of korean 68 neurosurgical society, 45: 157-163 Nathan C R (2010) Radiation treatment strategies for acromegaly 69 neurosurgical focus journal, 29(4): 1-10 Minniti G., Gilbert D.C., Brada M., et al (2009) Modern techniques for pituitary radiotherapy reviews in endocrine and metabolic disorders, 10:135–144 70 Nguyễn Quang Hùng (2015) Nghiên cứu hiệu điều trị u thân não xạ phẫu dao gamma quay Bệnh viện Bạch Mai, luận án tiến sĩ chuyên ngành ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội 71 Jagannathan J., Adam S K., Olson C., et al (2008) Applications of radiotherapy and radiosurgery in the management of pediatric Cushing’s disease: a review of the literature and our experience journal of neuro - 72 oncology, 90:117–124 Desrosiers C., Marc S., Tyree C., et al (2003) Use of the Leksell Gamma Knife for localized small field lens irradiation in rodents 73 Technology in cancer research & treatment, 2(5): 449 – 454 Hari C., Philip T., Plowman N., et al (2010) Gamma Knife Radiosurgery: A New Therapeutic Tool of Relevance to the Endocrinologist Asia-Pacific Journal of Endocrinology, 1-8 74 Wiant D., Atwood T.F., Olson J., et al (2009) Gamma knife radiosurgery treatment planning for small animals using highresolution 7T micro-magnetic resonance imaging Journal of radiation research, 172(5): 625 - 631 75 Szeifert G.T (1999) Geometrical Accuracy Test Obtained on the OUR Rotating y-System Journal of Radiosurgery, 2( 3):181-188 76 Phan Sỹ An, Mai Trọng Khoa (2007) Dao gamma, công cụ xạ phẫu sọ não tiên tiến Tạp chí Y học lâm sàng, 17: 15-18 77 Sheehan J P., Pouratian N., Steiner L., et al (2011) Gamma Knife surgery for pituitary adenomas: Factors related to radiological and endocrine outcomes Journal of Neurosurgegy, 114:303–309 78 Joseph C T C., Michael R G (2006) Stereotactic Radiosurgery: Indications and Results — Part Permanente Journal, 10: 9-15 79 Flickingera J C., Kanob H., Niranjanb A., et al (2013) Dose Selection in Stereotactic Radiosurgery Progress in Neurological Surgery, 27: 49–57 80 El-Shehaby A.M., Reda W.A., Tawadros S R., et al (2012) Low-dose Gamma Knife surgery for nonfunctioning pituitary adenomas Journal of Neurosurgegy (Suppl), 117: 8-84 81 Feigl G.C (2002) Effects of gamma knife radiosurgery of pituitary 82 adenomas on pituitary function Journal of Neurosurgegy, 97(5): 415-21 Bitaraf M., Ramon K., Azar M., et al (2017) Radiosurgery in treatment of cerebral arteriovenous malformation: Mid-term results of 388 cases from a single center Asian Journal Neurosurgegy, 12(2): 159– 166 83 Tanaka S., Michael J., Link., et al (2010) Gamma Knife Radiosurgery for Patients with Prolactin-Secreting Pituitary Adenomas World Neurosurgery, 74(1): 147-152 84 Jagannathan J., Sheehan J.P., Pouratian N (2007) Gamma Knife surgery for Cushing’s disease Journal of Neurological Surgery,106(6): 980-987 85 86 Michael T (2000) Gama knife neurosurgery – a review Neurosurgery Clinic, 1-18 Yazdani O S., Zali A., Shahrzadi S., et al (2015) Pituitary Adenoma: Early Results after Gamma Knife Radiosurgery in Iran International Clinical Neuroscience Journa., 2(4): 128-132 87 Mai Trọng Khoa, Trần Đình Hà, Lê Chính Đại cs (2011) Kết điều trị 1.700 bệnh nhân u não số bệnh lý sọ não phương pháp xạ phẫu dao gamma quay Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai Tạp chí Y học lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, 28, 58-60 88 Nguyễn Quang Hùng, Mai Trọng Khoa, Kiều Đình Hùng cs (2013) Đánh giá hiệu điều trị u thân não dao gamma quay (Rotating gamma knife Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 1, 106-113 89 Eisenhauer P., Therasse P., Bogaerts J., et al (2009) New Respose evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1) European Journal of cancer, 45, 228-247 90 Lysack J T., Schaefer P W., et al (2008) Imaging of the Pituitary Gland,Sella, and Parasellar Region In: Diagnosis and Management of Pituitary Disorders, Humana Press, Springer Science, 45-92 91 Ricardo H B and David L (2012) Stereotactic Radiosurgery for Pituitary Adenomas, (Vafa R.,V ed.), InTech, Slavka Krautzeka, 67-86 92 Brady L., W., et al (2011) Decision making in radiation oncology, Springer-Verlag Heidelberg Dordrecht, New York 93 Seong Y.K (2015) Diagnosis and Treatment of Hypopituitarism 94 Endocrinol Metabolism, 30, 443-455 Nemes O (2016) Hypopituitarism due to pituitary adenomas, traumatic brain injury and stroke, Clinical Medical Sciences, Hungary, 95 10-13 Ameriancan Diabetes Association (2013) Standards of Medical Care 96 in Diabetes Diabetes Care, 36(1), 11-16 Chobanian A V (2004) The seventhreport of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure,7th, National Institutes of Health, united states, 21(19): 97 98 2560 - 2572 WHO (2000) Redefining Obesity and its treatment, 3: 24 Castro D G., Cecílio S A J., Canteras M M., et al (2010) Radiosurgery for pituitary adenomas: evaluation of its efficacy and safety Radiation Oncology, 5, 2-6 99 Mukaka M A (2012) Guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research The Journal of Medical Association of Malawi, 24(3): 69-71 100 Mortini P., Losa M., Barzaghi R., et al (2005) Results of transsphenoidal surgery in a large series of patients with pituitary adenoma Neurosurgery Journal, 56: 1222-1233 101 Fassett D R., Couldwell W T., et al (2004) Metastases to the pituitary gland neurosurgical focus journal, 16 (4): 8-10 102 Tabita L.C., Ioana A.D., Păunescu C.D., et al (2014) The multimodal management of growth hormone – secreting pituitary macroadenoma Journal of surgical sciences, 1(2): 74-83 103 Cristiana T., Ogrezeanu I., Badiu C., et al (2012) Molecular Pathology of Pituitary Adenomas, First edition, Elsevier Inc, Bucharest, Romania, 10(3): 33-113 104 Jameson J.L (2010) Disorders of the anterior pituitary and hypothalamus second edition In: Harison’s Endocrinology, second edition, The McGraw-Hill Companies, Inc, Chicago, 978(7): 16-39 105 Levy M.J., Jager H.R., Powell M., et al (2004) Pituitary volume and headache: size is not everything Archives of Neurology, 61, 721–725 106 Greenman Y., Ouaknine G (2003) Postoperative surveillance of clinically nonfunctioning pituitary macroadenomas: markers of tumour quiescence and regrowth Clinical Endocrinology, 58, 763–769 107 Bùi Phương Thảo (2010) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số u thùy trước tuyến yên thường gặp trước sau phẫu thuật khoa Nội tiết bệnh viện Bạch Mai, Luận văn bác sĩ Nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội 108 Amal S.R., Schlechte J.A (2008) Prolactinomas: Diagnosis and Management In: Diagnosis and Management of Pituitary Disorders, Humana Press, Springer Science, 125-137 109 Melmed S., Casanueva F F., Hoffman A R (2011) Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: An Endocrine Society clinical practice guideline Journal Clin Endocrinol Metabolism, 96(2):273–288 110 Maria L.C., Fernandeset J.C., Machado H.L., et al (2008) Nonfunctioning pituitary adenomas: clinical feature, laboratorial and imaging 111 assessment, therapeutic management and outcome Endocrinol Metabolism, 53(1): 31-39 Jagannathan J., Yen C P., Pouratian N (2009) Stereotactic radiosurgery for pituitary adenomas: a comprehensive review of indications, techniques and long-term results using the Gamma Knife Neurological oncology Journal, 92:345–356 112 Mukai K., Kitamura., Tamada D., et al (2016) Relationship of each anterior pituitary hormone deficiency to the size of non-functioning pituitary adenoma in the hospitalized patients The Journal Endocrinology, 63 (11), 965-976 113 Motohiro H., Chernov M., Tamura N., et al (2010) Gamma Knife robotic microradiosurgery of pituitary adenomas invading the cavernous sinus: treatment concept and results in 89 cases journal Neuro -Oncology, 98: 185–194 114 Swords F.M., Monson J.P (2009) Gamma knife radiosurgery: a safe and effective salvage treatment for pituitary tumours not controlled despite conventional radiotherapy European Journal of Endocrinology, 161, 819–828 115 Ove R., Kelman S., Amin P P., et al (2000) Preservation of Visual Fields After Peri-Sellar Gamma-Knife Radiosurgery Journal Cancer, 116 90, 343–350 Ranjith K M., Rajshekhar V (2015) Stereotactic radiosurgery for intracranial arteriovenous malformations Neurological Sciences, Tamil Nadu, India, 63, 841-851 117 Frederic C (2010) Role of stereotactic radiosurgery in the management of pituitary adenomas Endocrinology, 6, 214–223 118 Yong C., Zhi F L., Fei X Z., et al (2013) Gamma knife surgery for patients with volumetric classification of nonfunctioning pituitary adenomas: a systematic review and meta-analysis European Journal 119 of Endocrinology, 169, 487–495 Christopher J., Stapleton B S., Charles Y., et al (2010) The role of stereotactic radiosurgery in the multimodal management of growth 120 hormone–secreting pituitary adenomas Neurosurgical Focus, 29 (4): 2-8 Elshirbiny M F., Hafez R F A., Ali N., et al (2015) Role of gamma knife radiosurgery in the management of functioning pituitary adenomas Benha Medical Journal, 32: 6–12 121 Jason P S (2013) Gamma Knife radiosurgery for the management of nonfunctioning pituitary adenomas: a multicenter study Journal Neurosurgical, 119, 446–456 PHỤ LỤC THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẠ PHẪU DAO GAMMA QUAY Phương pháp xạ phẫu dao Gamma quay đời năm 1968 giáo sư Larsleksell Borje Larson ( Thụy Điển) chế tạo hay gọi dao gamma cổ điển Hệ thống kết tinh thành tựu cơng nghệ khoa học kỹ thuật, thực có ý nghĩa to lớn điều trị u não số bệnh lý sọ não, đặc biệt khối u vị trí sâu hộp sọ Sau hệ thống phát triển tồn giới trở thành phương pháp điều trị u não số bệnh lý sọ não Năm 2004, dựa nguyên lý hoạt động dao gamma cổ điển, người Mỹ chế tạo hệ thống xạ phẫu dao gamma quay ( Rotating Gamma knife) Tháng năm 2007, Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu ứng dụng phương pháp xạ phẫu dao gamma quay để điều trị cho bệnh nhân u não số bệnh lý sọ não Cho đến nay, có nhiều nghiên cứu báo cáo kết điều trị u não số bệnh lý phương pháp xạ phẫu dao gamma quay bước đầu mang lại kết khả quan Bệnh nhân có định xạ phẫu dao gamma quay trung tâm y học hạt nhân Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai thông qua hội đồng hội chẩn bao gồm giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nội trú thần kinh, ngoại thần kinh, nội tiết, chẩn đốn hình ảnh, giải phẫu bệnh, y học hạt nhân Nhằm mục đích cho bệnh nhân có định lựa chọn phương pháp tối ưu Mục đích nghiên cứu: Nhằm nâng cao hiệu điều trị, cải thiện chất lượng sống, kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân Bệnh nhân dược định xạ phẫu dao gamma quay cần làm gì? Tuân thủ theo định hội đồng hội chẩn Cung cấp cho bác sĩ thông tin sức khỏe tình trạng bệnh Bệnh nhân xạ phẫu dao gamma quay cần biết gì? Được bác sĩ tư giải thích quy trình điều trị, hiệu quả, tiên lượng điều trị Tuân thủ chế độ sinh hoạt, lao động thời gian theo dõi, tái khám đinh kỳ Các nguy xảy sau xạ phẫu? Một số bệnh nhân có địa phản ứng mẫn với tia xạ sau kết thúc tia xạ bệnh nhân xuất chống váng, thở nhanh nơng, mồ hôi, nôn Những bệnh nhân cần đưa khỏi phòng xạ phẫu, nơi thống khí, nghỉ ngơi sử dụng thuốc chống sock… Phản ứng muộn sau vài ngày sau vài tháng biểu hiện: đau đầu, buồn nơn, nơn, chóng mặt, thăng bằng, ngủ, cảm giác ăn không ngon dấu hiệu phù não, viêm sọ sau xạ phẫu Những bệnh nhân thông thường đáp ứng tốt với điều trị nội khoa Biến chứng muộn: Có thể thối hóa chất trắng, tỷ lệ gặp điều trị hỗ trợ thuốc bổ não Quyền lợi người bệnh nào? Bệnh nhân lựa chọn phương pháp tối ưu nhằm mang lại hiệu cao nhất, an toàn Bệnh nhân từ chối khơng sử dụng phương pháp điều trị MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I Phần hành Họ tên: ………………… ……………… Tuổi…………… Mã số hồ sơ:…………………………………………………………………… Giới: Nam (0) □ Nữ (1) □ Dân tộc: 5.Trình độ văn hóa Nghề nghiệp: Số điện thoại: Địa chỉ: 10 Ngày vào viện: 11 Ngày viện: 13 Ngày khám bệnh: II Phần chuyên môn Chiều cao m, cân nặng .kg, Huyết áp: mmHg, Mạch: l/phút Lý vào viện: Dấu hiệu Có (1) Khơng (0) Đau đầu Rối loạn kinh nguyệt Tiết sữa Giảm thị lực Lác mắt Liệt nửa mặt Nhìn đơi Sụp mi Liệt nôn Khác 3.Thời gian diễn biến bệnh (ngày):……………………………………………… Tiền sử 4.1 Tiền sử thân Tiền sử Có (1) Khơng (0) Thời gian (tháng) Có (1) Khơng(0) Tiền sử điều trị nội khoa Tiền sử điều trị Phẫu thuật Tiền sử điều trị xạ trị Tiền sử điều trị xạ phẫu Tiền sử chưa điều trị Tiền sử mắc ung thư khác Tiền sử khác Tăng huyết áp Đái tháo đường 4.2 Tiền sử gia đình Tiền sử gia đình Bố mẹ anh chị em ruột có tiền sử u tuyến n Ơng bà bác họ hàng có tiền sử u tuyến yên Triệu chứng lâm sàng: Triệu chứng Đau đầu Nôn RLKN Tiết sữa To đầu chi Suy giảm SD Sụp mi Giảm thị lực Giảm trí nhớ Đái nhiều Liệt Khác Trước ĐT Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Có(1) Khơng(2) Sau 6th Sau 12th Sau 24th Sau 36th Đặc điểm U tuyến yên cộng hưởng từ Thời điểm chụp CHT Đặc điểm Kích thước u (mm) Nang Tính chất u Đặc Hỗn hợp Trong hố yên Xâm lấn u Lên Xuống Hai bên Chèn ép giao thoa thị giác Tổn thương hố yên Phù não Tổn thương hố yên Giãn não thất Bờ khối u Rõ Khơng rõ Ít Ngấm thuốc Vừa Mạnh Trước ĐT Sau 6th Sau 12th Sau 24th Sau 36th Xét nghiệm nội tiết Hormon Đơn vị PRL ng/ml GH LH ng/ml Pg/ml mU/ml TSH uU/ml ACTH mU/ml Chẩn đốn thể bệnh - U khơng tăng tiết □ - U tăng tiết Prolactine □ - U tăng tiết GH □ - U tăng tiết ACTH □ Trước ĐT Sau 6th Sau 12th Sau 24th Sau 36th FSH - U tăng tiết TSH - U tăng tiết FSH - U tăng tiết LH - U tăng tiết hỗn hợp □ □ □ □ 10 Liều xạ phẫu (Gy): 11 Thời gian nằm viện (ngày): 12 Thời gian theo dõi (tháng): 13 Thang điểm Karnofski (điểm) Trước ĐT tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng 14 Biến chứng sau xạ phẫu Đau đầu Mất ngủ Khô miệng Chán ăn Rụng tóc Viêm da Có (1) Khơng (2) 15 Biến chứng suy tuyến yên: 16 Thời gian sống thời điểm kết thúc nghiên cứu (tháng) 17 Thời gian tử vong (tháng) Hà Nội, ngày tháng năm 20 Người lập bệnh án Nguyễn Thị Minh Phương Phù não ... Nghiên c u biến đổi tri u chứng lâm sàng, hình thái, chức tuyến yên bệnh nhân u tuyến yên trước sau đi u trị dao gamma quay Nhằm mục đích: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân u tuyến. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG NGHIÊN C U BIẾN ĐỔI TRI U CHỨNG LÂM SÀNG, HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG TUYẾN YÊN Ở BỆNH NHÂN U TUYẾN YÊN TRƯỚC VÀ SAU ĐI U TRỊ BẰNG DAO GAMMA. .. ph u 102 4.3.2 Biến đổi lâm sàng bệnh nhân u tuyến yên trước sau xạ ph u .106 4.3.3 Biến đổi kích thước u bệnh nhân u tuyến yên trước sau xạ ph u .109 4.3.4 Biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biến đổi triệu chứng lâm sàng, hình thái, chức năng tuyến yên ở bệnh nhân u tuyến yên trước và sau điều trị bằng dao gamma quay, Nghiên cứu biến đổi triệu chứng lâm sàng, hình thái, chức năng tuyến yên ở bệnh nhân u tuyến yên trước và sau điều trị bằng dao gamma quay, Nguyễn Thu Hương (2009). Bước đầu nhận xét đặc điểm cộng hưởng từ phổ trong một số loại u não, Luận văn bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay