MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIỂU LIÊN KẾT, TRẠNG THÁI TẬP HỢP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC CHẤT

24 37 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:22

Cấu trúc mạch: Nếu liên kết giữa các mạch là lực Van der Waals thì tinh thể có cấu trúc mạch có tính dễ tước sợi. Nếu có liên kết π không định chỗ trong một mạch thì tinh thể có tính dẫn điện tốt theo chiều của mạch. Tinh thể cấu trúc mạch có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc lớp: Nếu liên kết giữa các lớp là lực Van de Waals thì tinh thể cấu trúc lớp có tính dễ bóc tách, mềm. Nếu có liên kết pi không định chỗ trong lớp thì tinh thể có tính dẫn điện tốt. Tinh thể cấu trúc lớp có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc phối trí: Nút mạng là nguyên tử hay ion đơn liên kết với nhau bằng các lực liên kết mạnh: liên kết kim loại, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion. Thuộc vào cấu trúc phối trí là các tinh thể có kiểu mạng nguyên tử, kiểu mạng ion và kiểm mạng kim loại. Tính chất vật lý của chúng phụ thuộc vào bản chất liên kết:Cấu trúc phối trí có liên kết cộng hóa trị: Cách sắp xếp tuân theo đặc điểm định hướng và bão hoà của kiểu liên kết Cấu trúc mạch: Nếu liên kết giữa các mạch là lực Van der Waals thì tinh thể có cấu trúc mạch có tính dễ tước sợi. Nếu có liên kết π không định chỗ trong một mạch thì tinh thể có tính dẫn điện tốt theo chiều của mạch. Tinh thể cấu trúc mạch có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc lớp: Nếu liên kết giữa các lớp là lực Van de Waals thì tinh thể cấu trúc lớp có tính dễ bóc tách, mềm. Nếu có liên kết pi không định chỗ trong lớp thì tinh thể có tính dẫn điện tốt. Tinh thể cấu trúc lớp có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc phối trí: Nút mạng là nguyên tử hay ion đơn liên kết với nhau bằng các lực liên kết mạnh: liên kết kim loại, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion. Thuộc vào cấu trúc phối trí là các tinh thể có kiểu mạng nguyên tử, kiểu mạng ion và kiểm mạng kim loại. Tính chất vật lý của chúng phụ thuộc vào bản chất liên kết:Cấu trúc phối trí có liên kết cộng hóa trị: Cách sắp xếp tuân theo đặc điểm định hướng và bão hoà của kiểu liên kết CHƯƠNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIỂU LIÊN KẾT, TRẠNG THÁI TẬP HỢP TÍNH CHẤT VẬT CỦA CÁC CHẤT PHẦN 1: BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI Sự phân chia kiểu cấu trúc tinh thể dựa sở Yếu tố cấu trúc có quan hệ đến tính chất vật chất Cơ sở phân chia kiểu cấu trúc: Việc phân chia tinh thể thành kiểu cấu trúc vào khoảng cách nút mạng với khoảng cách nút mạng so với khoảng cách nguyên tử nút mạng Ảnh hưởng yếu tố cấu trúc đến tính chất vật chất: + Cấu trúc đảo: phá vỡ liên kết nút mạng dễ dàng nhiều phá vỡ liên kết nút mạng, + Cấu trúc mạch: Nếu liên kết mạch lực Van der Waals tinh thể có cấu trúc mạch có tính dễ tước sợi Nếu có liên kết π khơng định chỗ mạch tinh thể có tính dẫn điện tốt theo chiều mạch Tinh thể cấu trúc mạch có tính khơng suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao + Cấu trúc lớp: Nếu liên kết lớp lực Van de Waals tinh thể cấu trúc lớp có tính dễ bóc tách, mềm Nếu có liên kết pi khơng định chỗ lớp tinh thể có tính dẫn điện tốt Tinh thể cấu trúc lớp có tính khơng suốt, độ cứng khơng cao, tỷ trọng khơng cao + Cấu trúc phối trí: Nút mạng nguyên tử hay ion đơn liên kết với lực liên kết mạnh: liên kết kim loại, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion Thuộc vào cấu trúc phối trí tinh thể có kiểu mạng nguyên tử, kiểu mạng ion kiểm mạng kim loại Tính chất vật chúng phụ thuộc vào chất liên kết: Cấu trúc phối trí có liên kết cộng hóa trị: Cách xếp tuân theo đặc điểm định hướng bão hoà kiểu liên kết này: Phụ thuộc vào tính đối xứng xếp mạng tinh thể vào độ mạnh liên kết, tinh thể có độ cứng khác biệt rõ rệt, từ cứng đến độ cứng tương đối thấp Độ đục: từ suốt đến hồn tồn khơng cho ánh sáng xuyên qua Nhiệt độ nóng chảy khác biệt nhiều: từ cao đến tương đối thấp (điển hình so sánh: kim cương phosphor đỏ) Các tinh thể không dẫn điện hay bán dẫn Tỷ trọng trung bình Cấu trúc phối trí có liên kết ion: Cách xếp tuân theo đặc điểm không định hướng khơng bão hòa, nhiên bị chi phối kích thước ion tỷ số ion dương/ ion âm Do đó, đa số tinh thể cho ánh sáng qua mức độ định Dòn, khơng dẫn điện, dẫn nhiệt Tỷ trọng không cao Nhiệt độ nóng chảy khơng q cao khơng thấp Cấu trúc phối trí có liên kết kim loại: Cách xếp tuân theo đặc khít Liên kết kim loại phu thuộc nhiều vào mật độ đám mây e nên tính chất vật loại tinh thể khác rõ rệt Chúng có đặc điểm vật chung: có ánh kim, dẫn điện, độ dẫn điện nghịch biến với nhiệt độ, dẻo, dễ dát mỏng, dẫn nhiệt tốt Những đặc điểm vật khác nhau: nhiệt độ nóng chảy, độ cứng, điện trở riêng, khối lượng riêng khác nhiều Tinh thể không suốt 2 Nhiệt độ tới hạn, thể tích tới hạn gì? Tìm giản đờ pha CO Dựa giản đồ chuyển pha CO2 giải thích chuyển pha CO2 giản đờ Điểm ba (triple point) giản đờ có ý nghĩa nào? Nêu ứng dụng CO2 siêu tới hạn Ở áp suất thường, chất khí hóa nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ hóa lỏng Ngược lại, nhiệt độ chất lỏng hóa hơi, nhiệt độ nhiệt độ sôi chất lỏng Tuy nhiên, việc nâng cao nhiệt độ hóa lỏng (hay nhiệt độ sơi) nhờ áp suất có giới hạn định, qua nhiệt độ chất lỏng khơng thể tồn dù áp suất Nhiệt độ cực đại gọi nhiệt độ tới hạn (T th) áp suất cần thiết để chất khí hóa lỏng nhiệt độ gọi áp suất tới hạn (Pth) Thể tích mol khí nhiệt độ tới hạn áp suất tới hạn gọi thể tích tới hạn Ở điều kiện tới hạn, thể tích chất khí chất lỏng nên chất khí chất lỏng có tỷ khối (1) D - Khi tăng áp suất theo đường (1) CO2 (3) chuyển từ thể lokhí sang thể rắn - Khi tăng áp suất theo đường (2) CO2 chuyển từ thể khí sang thể lỏng - Tăng áp suất theo đường (3) CO chuyển từ (2) thể lỏng sang thể rắn B C - Tương tự, tăng nhiệt độ, CO chuyển A từ thể rắn sang lỏng, lỏng sang khí (phần này để SV tự làm việc) Các SV tự giải thích giảng đồ theo đường cân bằng, ý khu vực màu xám khu vực supercritical Điểm ba (triple point) giản đồ pha điểm giao đường cong biến đổi trang thái CO2 Tại tồn đồng thời ba thể rắn, lỏng, khí CO2 siêu tới hạn (CO2 super critical) chất lỏng tồn điều kiện hay cao nhiệt độ tới hạn áp suất tới hạn CO2 siêu tới hạn thường dùng làm dung mơi trích ly hợp chất hữu cần độ tinh khiết cao dung môi loại bỏ dễ dàng sau q trình trích ly Tất cả kim loại có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi cao? Nhận xét hay sai? Giải thích Tất kim loại có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi cao nhận xét khơng xác Vì: Liên kết kim loại loại liên kết mạnh phụ thuộc nhiều vào mật độ “đám mây” electron Mật độ đám mây electron lại phụ thuộc vào số electron hóa trị kim loại Số electron hóa trị nhiều kim loại có mật độ “đám mây” electron lớn Vì vậy, kim loại có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi khác biệt nhiều, chênh lệch nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi lớn Chất Cấu hình electron hóa trị Nhiệt độ nóng chảy (0C) Nhiệt độ sôi (0C) Hg 6s2 -38,89 356,66 W 5d 6s 3420 5680 Pb K Tl 6s26p2 4s1 6s26p1 327,4 63,55 304 1745 761 1475 Graphit kim cương dạng thù hình khác carbon, giải thích khác biệt cấu trúc tinh thể dẫn đến khác biệt tính chất vật graphit kim cương Than chì có tính dẫn điện, sử dụng làm điện cực, có độ nhớt cao, nhiên khơng bền học khơng có tính suốt Kim cương bền học, suốt (có chiết suất cao), khơng dẫn điện cấu trúc tinh thể kim cương Cấu trúc lớp mạng tinh thể than chì Than chì: Có hai dạng graphit biết, alpha (lục giác) beta (rhombohedral), hai có thuộc tính vật giống nhau, ngoại trừ cấu trúc tinh thể Các loại graphit có nguồn gốc tự nhiên chứa tới 30% dạng beta, graphit tổng hợp có dạng alpha Dạng alpha chuyển thành dạng beta thông qua xử học dạng beta chuyển ngược thành dạng alpha bị nung nóng 1000°C – Trong cấu trúc tinh thể graphit, nguyên tử cacbon trạng thái lai hóa sp 2, liên kết cộng hóa trị với ba nguyên tử cacbon bao quanh nằm lớp hình thành vòng sáu cạnh, vòng này liên kết với tạo thành lớp vô tận – Sau tạo thành liên kết, nguyên tử cacbon e orbitan ngun tử p khơng lai hóa tạo liên kết π với nguyên tử cacbon bao quanh, liên kết π than chì là liên kết khơng định chỗ toàn tinh thể (phần này SV tự giải thích) - Các SV dựa chương Hóa Đại cương học, với hình dạnh tinh thể than chì, tự lập luận trạnh thái lai hóa liên kết tồn mạng  Than chì có màu xám, ánh kim, dẫn nhiệt, dẫn điện – Mỗi nguyên tử cacbon lớp không đứng nguyên tử cacbon thuộc lớp dưới, mà đứng nguyên tử cacbon lớp Các lớp tinh thể than chì liên kết với Van Der Waals nên lớp than chì chuyển động tương than chì có khả chịu lực – Do tính chất lớp than chì nên số tính chất than chì phụ thuộc vào phương mạng tinh thể Kim cương: Các orbital nguyên tử carbon lai hóa sp 3, nguyên tử carbon tạo thành mạng tinh thể hình tứ diện đều, có tính đối xứng cao – Kim cương là vật liệu có độ cứng cao cấu trúc tinh thể dạng tứ diện đều, chịu tác động, lực phân bố cấu trúc mạng tinh thể – Kim cương khơng có electron tự và khơng có orbital trống toàn orbital hóa trị và electron hóa trị nuyên tử Carbon tham gia vào liên kết CHT định chỗ sp 3-sp3, tinh thể kim cương có mạng lưới nguyên tử điển hình, toàn tinh thể có kiến trúc điều đặn thực tế tinh thể là phân tử khổng lồ - Các SV dựa chương Hóa Đại cương học, với hình dạng tinh thể kim cương, tự lập luận trạnh thái lai hóa liên kết tồn mạng Kim cương chất truyền nhiệt tốt nguyên tử liên kết chặt chẽ với với khoảng cách nhỏ Giải thích tăng dần nhiệt độ sơi, nhiệt độ nóng chảy dãy hợp chất H2X với X nguyên tố thuộc nhóm VI (A) H2O có nhiệt độ sơi nhiệt độ nóng chảy cao hợp chất H 2X nhóm VIA, phân tử nước liên kết với liên kết Hidro, phân tử nước thể lỏng trùng hợp với tạo thành tập hợp phân tử lớn hơn, phân tử nước liên kết với liên kết Van Der Waals nên nhiệt độ sôi nhiệt độ nóng chảy H 2O cao hẳn hợp chất khác dãy H2X (X nguyên tố nhóm VIA) Xét dãy H2X từ H2S đến H2Te, phân tử liên kết với lực Van Der Waals, yếu nhiều so với liên kết Hidro nên hợp chất chủ yếu tồn trạng thái khí Nhiệt độ sơi và nhiệt độ nóng chảy tăng dần tăng dần khối lượng nguyên tử và tăng độ phân cực liên kết tăng dần độ dài liên kết X-H SV tự giải thích từ H 2S đến H2Te nhiệt độ sôi tăng dần Mở rộng: SV nhận xét xem dãy H3X (nhóm VA), H2X (nhóm VIA), HX (nhóm VIIA) có phải hợp chất ln có ts, cao khơng? Vì sao? Cho biết chất chuyển từ dạng đơn phân tử thành đại phân tử (polimer hóa) chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng (rắn): CCl4, FeCl3, BF3, B2H6,SO3, SO2, NH3, H2O Cơ sở luận câu CCl4, B2H6, NH3, H2O: khơng có khả polimer hóa hợp chất bão hòa phối trí FeCl3, BF3: Có khả plimer hóa chưa bão hòa phối trí SO3: Hợp chất bão hòa phối trí có liên kết π Khi ngưng kết, phân tử tiến đến gần nhau, liên kết π đứt cho S orbital trống, cặp e thuộc oxy, kết có khả tạo polimer SO2: Hợp chất bão hòa phối trí Khơng có tạo polimer có liên kết π, S có cặp e khơng phân chia, mật độ e nguyên tử S cao không thuận lợi cho việc hình thành liên kết cho nhận với chất nhận S Giải thích biến đổi nhiệt độ sơi, nhiệt độ nóng chảy hợp chất H 3X với X hợp chất nhóm VA Hợp chất NH3 PH3 AsH3 SbH3 BiH3 Nhiệt độ nóng chảy(oC) Nhiệt (OC) -33 -87.7 -62 -18 độ sôi -77.8 -133.8 -116 -88 Rất bền, phân hủy tạo thành Theo chiều từ NH3 đến SbH3 góc hóa trị giảm dần từ 107 đến gần 90o (do mức độ lai hóa giảm dần- SV áp dụng kiến thức biết Hóa Đại cương để giải thích mức độ lai hóa giảm dần) kéo theo độ có cực phân tử giảm dần Sự tăng dần kích thước orbitan nguyên tử từ N đến Bi dẫn đến độ dài liên kết X-H tăng dần dãy từ N đến Bi Trong dãy PH3 đến BiH3, nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi tăng dần tăng khối lượng phân tử tăng độ bị phân cực liên kết X-H tăng độ dài liên kết Do độ dài liên kết giảm dần mà phân tử XH3 có độ bền giảm dần từ NH3 đến BiH3, BiH3 hợp chất bền phân hủy vừa tạo thành NH3 hợp chất có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi cao phân tử NH3 liên kết với liên kết Hidro Do lai hóa sp nguyên tử N mà cặp e hoá trị tự phân bố ON sp định hướng rõ rệt không gian NH dễ dàng cho cặp e tạo thành liên kết cho nhận với phân tử khác liên kết có độ phân cực lớn Cặp e hóa trị tự tính phân cực liên kết N-H tạo nên liên kết Hidro phân tử NH3 nên NH3 có nhiệt độ bay nhiệt độ sôi cao hẳn chất dãy XH3 Giải thích biến đổi nhiệt độ sơi, nhiệt độ nóng chảy độ tan hợp chất sau Hợp chất LiF LiCl LiBr LiI - Nhiệt độ nóng chảy (oC) 845 605 552 459 Nhiệt độ sôi (oC) 1676 1382 1265 1171 Độ tan (/100g H2O 20oC) 0.27 8.32 166.7 151 Xét dãy hợp chất LiX với X halogen, theo chiều tăng dần từ F đến I: Năng lượng mạng lưới giảm dần, làm độ tan muối tăng lên: Sự giảm lượng mạng tinh thể do: + bán kính X- tăng từ F đến I + Tính ion giảm hiệu ứng phân cực ion (sự chênh lệch độ âm điện giảm) Dẫn đến nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi giảm dần từ LiF đến LiI độ tan tăng dần từ LF đến LiBr Trường hợp LiI có độ tan nhỏ LiBr chênh lệch lượng hydrat hóa Br - Ilớn chênh lệch lượng mạng tinh thể LiBr LiI ∆Hht = ∆Hmtt + ∆Hhyd Giá trị lượng hydrat hóa (kJ/mol): F- (-334) ; Cl- (-234); Br- (-167) ; I- (-58) Câu SV phải hiểu rõ tượng phân cực ion liên kết ion 9 Hãy cho biết đặc tính liên kết hóa học hợp chất sau cho biết phần cộng hóa trị liên kết thay đổi dãy hợp chất, giải thích a) CrO, Cr2O3, CrO3 b) X2O3 với X nguyên tố nhóm IIIA từ xuống a) Độ âm điện Cr = 1,66, O = 3,44, hiệu độ âm điện χO - χCr = 1,78 > 1,7 Do CrO có đặc tính liên kết trội ion, Do Cr 2O3, Cr có trạng thái hóa trị 3, liên kết ion có phần tính cộng hóa trị rõ rệt, CrO3 liên kết mang tính cộng hóa trị điển hình Cr rạng thái hóa trị b) Độ âm điện Al = 1,61, Cl = 3,16 +Mặc dù χO - χAl = 3,44 - 1,61= 1,83 > 1,7, Al 2O3 Al có trạng thái hóa trị nên liên kết ion có có phần tính cộng hóa trị rõ rệt +Vì χCl - χAl = 3,16 - 1,61= 1,55 < 1,7 Al có hóa trị nên liên kết AlCl có phần cơng hóa trị lớn (liên kết cộng hóa trị - ion) + Ion NO3- có kích thước lớn, bị phân cực nên base cứng, Al 3+ cation kích thước nhỏ bị phân cực nên acid cứng, liên kết Al(NO3)3 chủ yếu mang tính ion (Với cation khái niệm “số oxy hóa” và “hóa trị” có ý nghĩa giống nhau) 10 Cho biết số hợp chất (đơn chất) có khả polimer hóa, số khác khơng có khả này, ví dụ: a) Các hợp chất tồn dạng phân tử đơn giản cả trạng thái khí, lỏng rắn: CO2, HBr b) Các hợp chất có khả polimer hóa: BeCl2, FeI2 Giải thích ngun nhân Điều kiện cho polimer hóa đồng phân tử: phân tử phải có khả tạo liên kết cộng hóa trị theo chế cho nhận, đó: liên kết đóng vai trò chất cho (có cặt e khơng phân chia), liên kết đóng vai trò chất nhận (có orbital hóa trị trống) a) HBr: Hợp chất bão hòa phối trí CO2: hợp chất bão hòa phối trí, phân tử có liên kết π lên kết σ bền (348 kJ/mol) nhiều so với liên kết đơi σ+π (614kJ/mol) nên q trình polimer hóa khơng có lợi b) BeCl2: Hợp chất chưa bão hòa phối trí: Be orbital 2p trống, Cl có cặp e hóa trị khơng phân chia FeI2: Hợp chất chưa bão hòa phối trí: Fe orbital hóa trị trống (4s, 4p), I có cặp e hóa trị không phân chia 11 Cho biết loại chấttinh thể có cấu trúc đảo Cho ví dụ (khác giảng) Cấu trúc đảo: chất vơ thuộc loại cấu trúc có mạng phân tử ion phức tạp Trong cấu trúc này, nút mạng nhóm nguyên tử ( phân tử hay ion phức tạp) liên kết với tiểu phân xung quanh lực tàn dư ( lực Van der waals ), lực liên kết hidro hay lực hút tĩnh điện - Ví dụ: NH3, Na3[Fe(CN)6],… 12 Hãy tính lượng mạng ion Na 2CO3 KCN công thức Kapustinskii Elat = − (1071,5) n | z + || z − | r+ + r− kJ / mol - Với Na2CO3: n = 3; r+ = 1,02Å, r- = 1,85Å 1071,5.3.1.2 = −3105,80kJ / mol  E=− 1,02 + 1,85 - Với KCN: n = 1; r+ = 1,38Å; r- = 1,82Å 1071,5.2.1.1 = −667,60kJ / mol  E=− 1,38 + 1,82 13 Tính số phối trí phân tử iod Cho biết iod rắn có hệ tinh thể trực giao tâm diện Số phối trí Iod tinh thể đơn chất: Ta thấy tiểu phân I2 trung tâm bao bọc xung quanh số phân tử I2 gần nhất: xung quanh 4, phía phía 4, số phối trí I2 12 14 Vì tỷ trọng chất có mạng nguyên tử thường nhỏ chất có mạng kim loại? Do đặc điểm liên kết kim loại khác đặc điểm liên kết cộng hóa trị cách xếp tiểu phần loại mạng kim loại mạng nguyên tử khác nhau: Tinh thể mạng kim loại: Nút mạng gồm ion loại xếp theo cách khít Tinh thể mạng nguyên tử: Sắp xếp theo chất bão hòa phối trí định hướng liên kết CHT nên xếp khơng chặt khít 15 Hãy đề xuất phương pháp đơn giản phân biệt tinh thể mạng ion mạng nguyên tử Cho ví dụ Cho vào nước, đo độ dẫn điện dung dịch: chất tinh thể có mạng ion tan làm thay đổi độ dẫn điện nước rõ rệt Các chất mạng nguyên tử không làm thay đổi độ dẫn điện nước Đáp án dùng để sinh viên tự xem lại phần tập làm, giúp hiểu vấn đề sâu tiết có nhiều vấn đề mang tính gợi mở PHẦN 2: BÀI TẬP KHÔNG LỜI GIẢI 16 Giải thích tăng dần nhiệt độ sơi, nhiệt độ nóng chảy độ bền liên kết dãy hợp chất HX với X nguyên tố thuộc nhóm VII (A) 17 Tìm hiểu dạng thù hình lưu huỳnh: Hình thái cấu trúc (dạng tinh thể), điểm chuyển đa hình cho loại? Giải thích dốt nóng lưu huỳnh độ nhớt giảm sau tăng cuối lại giảm? 18 Tìm số ví dụ hệ tinh thể có cấu trúc đảo, cấu trúc phối trí Nêu khác biệt tính chất vật hệ 19 So sánh khác tính chất vật cấu trúc tinh thể mạch cấu trúc tinh thể phối trí Tìm số ví dụ chứng minh 20 Các hệ tinh thể có tính chất cộng hóa trị kiểu phân tử nguyên tử có điểm giống khác (cấu trúc, tính chất vật )? Tìm ví dụ minh họa 21 So sánh giải thích biến đổi nhiệt độ nóng chảy khả hòa tan dãy hợp chất XSO4 với X nguyên tố nhóm II A từ xuống 22 So sánh giải thích biến đổi khả hòa tan độ base của dãy hợp chất X(OH)2 với X nguyên tố nhóm II A từ xuống 23 So sánh độ tan cồn, độ tan nước nhiệt độ nóng chảy (giải thích) dãy hợp chất XCl, với X ion ngun tố nhóm IA từ xuống 24 Tìm tất trục đối xứng (bậc mấy?) hệ tinh thể dạng lập phương? Lấy số ví dụ chất có mạng tinh thể lập phương, lập phương diện tâm, lập phương thể tâm 25 Dựa vào giá trị bán kính ion tính tốn lượng mạng tinh thể K2[TiCl6] bicromat natri theo cơng thức Kaputinski 26 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XCl 2, X+2 ion nguyên tố nhóm IIA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 27 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XI, X + ion nguyên tố nhóm IA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 28 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XBr 3, X+3 ion nguyên tố nhóm IIIA theo phương trình Born – Mayer Kaputinski 29 Tính tốn giá trị lượng mạng tinh thể theo công thức Kaputinski phức chất sau: K2CrO4, KMnO4 K2MoO4, so sánh nhiệt độ nóng chảy hợp chất 30 So sánh thay đổi tính ion, tính cộng hóa trị hợp chất sau: AlCl 3, BCl3, KCl MgCl2 Dựa vào so sánh nhiệt độ nóng chảy khả hòa tan nước chúng khơng, sao? 31 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XBr 2, X+2 ion nguyên tố nhóm IIA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 32 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XBr, X+ ion nguyên tố nhóm IA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 33 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XCl3, X+3 ion nguyên tố nhóm IIIA theo phương trình Born – Mayer Kaputinski 34 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XI 2, X+2 ion ngun tố nhóm IIA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 35 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XCl, X + ion ngun tố nhóm IA theo phương trình Born – Mayer Born – Lande 36 Tính tốn so sánh giá trị lượng mạng tinh thể XI 3, X+3 ion ngun tố nhóm IIIA theo phương trình Born – Mayer Kaputinski Theo em viết gom lại sau thầy ạ: 37 Áp dụng phương trình Born – Mayer Kaputinski Hãy tính so sánh giá trị lượng mạng tinh thể theo nhóm hợp chất sau a) Tinh thể XCl b) Tinh thể XBr c) Tinh thể XI Trong đó, X+ ion nguyên tố kim loại nhóm IA 38 Áp dụng phương trình Born – Mayer Kaputinski Hãy tính so sánh giá trị lượng mạng tinh thể theo nhóm hợp chất sau a) Tinh thể XCl2 b) Tinh thể XBr2 c) Tinh thể XI2 Trong đó, X+2 ion nguyên tố kim loại nhóm IIA 39 Áp dụng phương trình Born – Mayer Kaputinski Hãy tính so sánh giá trị lượng mạng tinh thể theo nhóm hợp chất sau a) Tinh thể XCl3 b) Tinh thể XBr3 c) Tinh thể XI3 Trong đó, X+3 ion nguyên tố kim loại nhóm IIIA ` PHẦN III: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ LỜI GIẢI Câu 1: Cho biết titan (IV) bromide có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi bằng: 38oC 231oC Chọn câu đúng: a) Titan (IV) bromide rắn có mạng tinh thể nguyên tử có cấu trúc tinh thể kiểu phối trí b) Titan (IV) bromide rắn có mạng tinh thể phân tử có cấu trúc tinh thể kiểu mạch c) Titan (IV) bromide rắn có mạng tinh thể ion có cấu trúc tinh thể kiểu phối trí d) Titan (IV) bromide rắn có mạng tinh thể phân tử có cấu trúc tinh thể kiểu đảo Câu Chọn nhận xét a) OF2 chất lỏng nhiệt độ thường b) OF2 chất rắn nhiệt độ thường c) OF2 chất khí nhiệt độ thường d) Không thể khẳng định OF2 chất lỏng hay chất khí nhiệt độ thường Câu 3: Có khác biệt chất lỏng chất vơ định hình về: a) Cấu trúc b) Hình dáng c) Tính đẳng hướng d) a b Câu 4: Molibden(IV) sulfide có cấu trúc tinh thể kiểu lớp MoS2 điều kiện thường là: a) Chất rắn, dễ nóng chảy b) Chất rắn, khó nóng chảy c) Chất rắn, dẫn điện tốt d) Chất lỏng, có mùi khó chịu Câu 5: Những chất sau trạng thái rắn có mạng phân tử: COCl2, NO, Al2S3, BaO a) COCl2, NO b) COCl2, NO, Al2S3 c) COCl2, BaO d) NO, As2S3 Câu 6: Chọn câu sai a) Chất tinh thể có cấu trúc hình dáng xác định b) Chất vơ định hình có tính bất đẳng hướng c) Sự xếp tiểu phân chất tinh thể tuân theo quy luật chặt chẽ d) Chất vô định hình khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 7: Chọn câu Hệ tam tà (triclinic): a) Có trục đối xứng bậc Ơ mạng bản: a ≠ b ≠ c ; α = γ = 90o; β ≠ 90o b) Có trục đối xứng bậc Ô mạng bản: a ≠ b ≠ c ; α = γ = 90o; β ≠ 90o c) Khơng có trục đối xứng Ơ mạng bản: a ≠ b ≠ c ; α ≠ γ ≠ β ≠ 90o d) Khơng có trục đối xứng Ô mạng bản: a ≠ b ≠ c ; α = γ = 90o ; β ≠ 90o Câu 8: Talc loại khống vật có cơng thức Mg 3(OH)2Si4O10 Talc mềm, dễ bị nghiền thành bột mịn, bột mịn trơn, có tỷ trọng nhỏ (2,58 – 2,83) Nhận xét khoáng vật phù hợp: a) Talc có cấu trúc tinh thể kiểu phối trí Talc chất cách điện b) Talc có cấu trúc tinh thể kiểu đảo Nhiệt độ nóng chảy thấp c) Talc có cấu trúc tinh thể kiểu mạch Nhiệt độ nóng chảy cao d) Talc có cấu trúc tinh thể kiểu lớp Khi nung nóng Talc bị phân hủy nhiệt giải phóng nước Câu Phosphin (PH3) trạng thái rắn có mạng tinh thể kiểu gì? a) Mạng ion b) Mạng nguyên tử c) Mạng phân tử d) Mạng kim loại Câu 10: Những chất sau trạng thái rắn có mạng tinh thể ion: K3[Fe(CN)6], Fe(CO)5, As2O3, BaO a) K3[Fe(CN)6], Fe(CO)5 b) As2O3, BaO c) As2O3, BaO, K3[Fe(CN)6] d) BaO, K3[Fe(CN)6] Câu 11: Theo thứ tự chất Na 2O, CCl4, C(kim cương ), Po trạng thái rắn nằm dạng mạng tinh thể nào? a) Mạng kim loại, phân tử, nguyên tử, ion b) Mạng ion, kim loại, nguyên tử, phân tử c) Mạng ion, phân tử, nguyên tử, kim loại d) Mạng kim loại, phân tử, ion, nguyên tử Câu 12: Trạng thái tinh thể chất có tiểu phân xếp trật tự theo quy luật lặp lặp lại nghiêm ngặc toàn tinh thể Do chất tinh thể có: 1) Cấu trúc hình dáng xác định 2) Có trật tự xa 3) Có tính dị hướng 4) Có nhiệt độ nóng chảy xác định 5) Trạng thái vơ định hình ln bền trạng thái tinh thể a)1,3,5 b)2,3,4 c)1,2,3,4 d)1,2,3,4,5 Câu 13: Các chất sau có mạng tinh thể ion: K2O, ZnS, CCl4, K2[TiCl6] a) 1,2,4 b) 1,4 c) 1,3 d) Tất Câu 14: Tính chất vật chất có mạng tinh thể phân tử là: a Bền, cứng, nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay b Nhiệt độ nóng chảy thấp, khó bay hơi, khơng tan loại dung môi c Nhiệt độ nóng chảy thấp, độ cứng thấp, dễ bay d Nhiêt độ nóng chảy cao,có ánh kim, dẫn điện nhiệt tốt Câu 15: Chọn câu a Liên kết hydro tạo thành hợp chất chứa liên kết H – O, H – N, H – F b Liên kết hydro tạo thành hợp chất chứa F, O, N H c Trong dãy hợp chất HnX phân nhóm (V, VI, VII), chất dãy có chứa liên kết Hidro nên ln có nhiệt độ sơi cao d Tất câu sai Câu 16: Chọn phát biểu xác a Năng lượng mạng tinh thể lượng cần thiết để tạo thành mol tinh thể từ cấu phần ion trạng thái khí 0K b Trên thực tế, lượng mạng tinh thể lượng cần phá vỡ mol tinh thể thành đơn chất c Trong phân nhóm với cấu trúc tinh thể giống nhau, tăng bán kính ion tăng lượng mạng tinh thể d Phát biểu a b Câu 17: Chọn phát biểu mạng tinh thể: a Sự phân cực tương hỗ ion làm tăng độ cộng hóa trị liên kết, làm giảm điện tích hiệu dụng dẫn đến tăng nhiệt độ phân ly, nhiệt độ nóng chảy… tinh thể ion b Trong tinh thể thực có khuyết tật điểm, khuyết tật mặt khuyết tật đường, khuyết tật đường khuyết tật mặt có quan hệ mật thiết với c Hiện tượng đa hình tượng chất khác có hệ tinh thể cấu trúc tinh thể d Các phát biểu Câu 18: Khuyết tật hệ khuyết tật điểm khuyết tật đường: a) Khuyết tật lỗ trống b) Khuyết tật xen kẽ c) Khuyết tật mặt d) Tất khuyết tật Câu 19: Trong dấu … kiểu tinh thể thuộc cấu trúc nào? … có đặc trưng nút mạng có nhóm nguyên tử ( phân tử hay ion phức tạp) liên kết với tiểu phân xung quanh lực Van der Waals, lực liên kết hydro hay lực hút tĩnh điện Thuộc loại cấu trúc có mạng phân tử mạng ion phức tạp a Cấu trúc mạch b Cấu trúc đảo c Cấu trúc lớp d Cấu trúc phối trí Câu 20: Có mạng lưới tịnh tiến Bravails a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 Câu 21: Đặc điểm chung trạng thái tinh thể trạng thái vơ định hình gì? a Có hình dạng xác định khơng chịu nén b Có tính dị hướng, trật tự gần c Có tính đẳng hướng, trật tự gần d Có hình dạng xác định cấu trúc xác định Câu 22: Những hệ sau có yếu tố đối xứng: a monoclinic, triclinic, cubic b tetragonal, cubic, hexagonal c orthorhombic, triclinic, hexagonal d, trigonal, hexagonal,triclinic Câu 23: Chọn câu a Điện tích ion lớn liên kết ion mạnh b Năng lượng liên kết phân tử cao khả hoạt động hóa học cao c Khuyết tật mặt hệ khuyết tật lỗ trống d Hệ lục phương: a = b ≠ c, α = β = 90o, γ = 120o Câu 24: Tính chất sau liên kết ion: a) không định chỗ cao độ b) tính bão hòa c) tính khơng bão hòa d) tính định hướng Câu 25: Sắp xếp chất sau theo cấu trúc mạng phù hợp: Na2O, ZnS, CCl4, K2[TiCl6] a) Mạng phân tử, mạng ion thường,mạng phân tử, mạng ion phức b) Mạng ion, mạng nguyên tử, mạng phân tử,mạng ion phức c) Mạng ion, mạng nguyên tử, mạng phân tử, mạng kim loại d) Mạng nguyên tử, mạng ion, mạng phân tử, mạng nguyên tử phức Câu 26: Graphite có cấu trúc tinh thể lớp Graphite mềm dẫn điện tốt Cho biết graphite có loại mạng tinh thể nào? a) Mạng nguyên tử b) Mạng ion c) Mạng kim loại d) Cả a, b c khơng Câu 27: Tính chất vật chất có mạng tinh thể phân tử là: a) Bền, cứng, nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay b) Nhiệt độ nóng chảy thấp, khó bay hơi, không tan loại dung mơi c) Nhiệt độ nóng chảy thấp, độ cứng thấp, dễ bay d) Nhiêt độ nóng chảy cao,có ánh kim, dẫn điện nhiệt tốt Câu 28: Chất có mạng phân tử thường có a) Độ cứng cao, nhiệt độ nóng chảy cao, số tan dung môi không cực, tan nhiều dung môi có cực b) Độ cứng thấp, nhiệt độ nóng chảy thấp, số tan nhiều dung môi không cực, tan dung mơi có cực c) Độ cứng thấp, nhiệt độ nóng chảy cao, số tan nhiều dung mơi có cực lẫn dung mơi khơng cực d) Độ cứng cao, nhiệt độ nóng chảy cao, số tan dung mơi khơng cực lẫn dung mơi có cực Câu 29: Chọn nhận xét đúng: Cấu trúc mạch có đặc trưng sau đây: a Tạo liên kết cộng hóa trị theo chiều khơng gian b Tạo liên kết cộng hóa trị theo hướng không gian c Mỗi tiểu phân bao quanh số tiểu phân đơn giản liên kết mạnh d Tại nút mạng có nhóm nguyên tử liên kết với tiểu phân xung quanh Câu 30: Chọn câu đúng: a Hệ tam tà có cấu trúc đối xứng mặt đối xứng, khơng có tâm đối xứng b Hệ trực giao ln có trục đối xứng bậc c Hệ lập phương có hai trục đối xứng bậc d Hệ đơn tà có trục đối xứng bậc mặt phẳng đối xứng có hai yếu tố đối xứng Câu 31: Chọn phát biểu sai: Chọn phát biểu sai: Số phối trí số tiểu phần bao quanh tiểu phần trung tâm Hiện tượng đa hình (thù hình) tượng hợp chất (đơn chất) tồn nhiều dạng tinh thể khác Mạng kim loại tạo thành từ nguyên tử loại xếp chặt khít a) sai b) 1, 2, sai c) sai d) sai Câu 32: Chọn câu sai a) Mạng ion có số phối trí cao liên kết ion khơng định hướng khơng bão hòa b) Mạng phân tử có tiểu phân cấu trúc phân tử hay nguyên tử c) Mạng nguyên tử có tiểu phân liên kết với liên kết cộng hóa trị d) Mạng ngun tử có tính chất dẫn nhiệt tốt, dễ kéo dài, dát mỏng… Câu 33: Chọn câu đúng: Hệ tứ phương a) Có trục đối xứng bậc Ô mạng sở a = b = c, α ≠ β ≠ γ ≠ 900 b) Có trục đối xứng bậc Ô mạng sở a = b ≠ c, α = β = γ ≠ 900 c) Có trục đối xứng bậc Ô mạng sở a = b ≠ c, α = β = γ = 900 d) Có trục đối xứng bậc Ô mạng sở a = b = c, α = β = γ = 900 Câu 34: Chọn câu sai: Mạng nguyên tử a) Tạo thành từ nguyên tử nối với liên kết CHT b) Rất bền, không tan dung môi c) Nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay d) Số phối trí số tiểu phân bao quanh Câu 35: Chọn câu sai a) Cấu trúc đảo có đặc trưng nút mạng có nhóm nguyên tử (phân tử hay ion phức tạp) liên kết với tiểu phân xung quanh lực Van Der Waals, lực liên kết Hidro lực liên kết tĩnh điện b) Cấu trúc mạch có đặc trưng tạo liên kết cộng hóa trị theo hai chiều không gian Các mạch liên kết với lực Van Der Waals, ion, hydro c) Cấu trúc phối trí có đặc trưng tiểu phần bao quanh số tiểu phần đơn (nguyên tử, ion đơn) liên kết mạnh d) Cấu trúc lớp có đặc trưng cộng hóa trị theo hai chiều không gian Các lớp liên kết với lực Van Der Waals, ion, hydro Câu 36: Chọn câu sai a) Để tạo dung dịch rắn thay loại tiểu phần phải có kích thước b) Để tạo dung dịch rắn thay loại tiểu phần phải có tính chất hóa học kích thước gần giống c) Dung dịch rắn xâm nhập tiểu phần xâm nhập vào nút mạng d) Để tạo thành dung dịch rắn xâm nhập kích thước tiểu phần xâm nhập nhỏ so với kích thước tiểu phần mạng tinh thể Câu 37: Chọn câu sai a Ở điều kiện bình thường, nhiệt độ thường hợp chất ion chất rắn b Các chất cộng hóa trị có mạng phân tử có nhiệt độ nóng chảy cao c Các chất cộng hóa trị mạng tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy cao d Nhiệt độ nóng chảy kim loại phụ thuộc vào mật độ electron hóa trị kim loại Câu 38: Chọn phát biểu sai: a b c d Tinh thể kim loại có ánh kim, có tính dẻo, có khả dẫn điên nhiệt Tinh thể phân tử mềm, xốp, có nhiệt độ nóng chảy thấp dễ bay Liên kết tinh thể nguyên tử tương tác vật bền Liên kết tinh thể ion liên kết ion bền Câu 39: Mạng nguyên tử tạo thành từ nguyên tử liên kết với lực liên kết gì? Chọn câu nhất: a Lực liên kết cộng hoá trị b Lực liên kết ion c Lực liên kết hidro d Lực liên kết Van Der Waals Câu 40: Trong tinh thể kim cương nguyên tử C liên kết với nguyên tử C bằng: a Các orbital lai hoá sp b Các orbital lai hoá sp2 c Các orbital lai hoá sp3 d Các orbital lai hoá sp3 d2 Câu 41: Trong mạng tinh thể có cấu trúc lớp Các lớp liên kết với lực nào? a Vanderwaals b ion c hydro d Cả đáp án Câu 42: Các chất sau chất nằm dạng mạng phân tử? Na2O, H2O, KNO3, SO3, CCl4, Po, H3BO3, BeCl2, K[Fe(CN)6], C(kim cương) a Na2O, H2O, KNO3, SO3, H3BO3 b H2O, H3BO3, CCl4, BeCl2, K[Fe(CN)6] c H2O, KNO3, SO3, H3BO3, C(kim cương) d H2O, SO3, CCl4, H3BO3, BeCl2 Câu 43: Chọn câu trả lời nhất, SiO2 có kiểu mạng nguyên tử nên có tính chất sau: a/ Nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay hơi, khơng tan dung mơi b/ Nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay hơi, tan dễ dung mơi phân cực tạo thành ion bị solvate hóa c/ Nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay hơi, chất dẫn điện d/ Rất bền, cứng, khó bay hơi, chất dẫn điện Câu 44: Cấu trúc đảo có đặc trưng 1.Tại nút mạng có nhóm nguyên tử, phân tử hay ion phức liên kết với tiểu phân xung quanh lực Van der waals, liên kết hydro hay lực hút tĩnh điện 2.Tại nút mạng có nhóm nguyên tử, phân tử hay ion phức liên kết với tiểu phân xung quanh lực liên kết van der waals hay lực hút tĩnh điện Cấu trúc có mạng phân tử mạng ion có ion phức tạp Cấu trúc có mạng phân tử mạng nguyên tử 5.Cấu trúc có mạng kim loại mạng nguyên tử a 1,2,3 b 1,3 c 2,3,4 d 2,3,5 Câu 45: Nguyên tắc chung để chọn sở: a Tính đối xứng ô sở phải tính đối xứng tinh thể b Có thể tích nhỏ cạnh ngắn c Số cạnh số góc phải nhiều d Tất ý Câu 46: Cho biết thông số ô mạng sở sau phù hợp với hệ mạng nào? a=b=c;α=β=γ a) Hệ tam phương b) Hệ tứ phương c) Hệ lập phương d) a c Câu 47: Chọn đáp án sai: a) Chất có mạng phân tử có độ cứng thấp, tan nhiều dung môi phân cực b) Chất có cấu tạo mạng ion có nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay hơi, cứng c) Chất có mạng kim loại có ánh kim, cứng d) Chất tinh thể có cấu trúc hình dạng xác định Câu 48: Tính chất hợp chất HX (X:halogen từ F đến I) phát biểu sau, phát biểu sai: a Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ngày tăng b Năng lưỡng liên kết ngày giảm c Nhiệt độ sôi tăng dần d Độ điện ly dung dịch 0.1 N 25oC tăng dần Câu 49: Chọn phát biểu hợp chất HX (X halogen): a Có tính acid b Có tính cộng hóa trị c Có tính oxy hóa giảm dần d Câu a b Câu 50: Trong dãy hợp chất HClO3, HBrO3, HIO3 phát biểu sau sai: a Có tính oxy hóa giảm dần b Có tính acid tăng dần c Độ bền tăng dần d Sự phân cực liên kết X-H giảm dần Câu 51: Phân tử hydro halogenide có momen lưỡng cực lớn nhất? a) HF b) HCl c) HBr d) HI Câu 52: Trong hợp chất oxygen có loại liên kết nào? 1) Cộng hóa trị khơng phân cực 2) Cộng hóa trị phân cực 3) Ion 4) Hydro a) b) 1, 2, & c) 1, & d) & Câu 53: Chọn phát biểu ozon: a) Oxy trung tâm lai hóa sp3 b) Nghịch từ khơng có electron độc thân c) Bền oxy bậc liên kết lớn d) Câu a b Câu 54: Chọn phát biểu sai phát biểu sau đây: a) SO2 bền nhiệt trạng thái lai hóa sp3 lưu huỳnh b) SO2 có tính oxy hóa tính khử c) SO2 có cấu tạo giống ozon lai hóa nguyên tử trung tâm d) Trong phân tử SO2 có cặp electron tự Câu 55: Chọn đáp án a) Các chất có mạng tinh thể phân tử có tính mềm dễ nóng chảy, dễ bay b) Các chất có mạng tinh thể ion dễ tan nước c) Các chất có cấu trúc tinh thể có nhiệt độ nóng chảy xác định d) Các phát biểu Câu 56: Chọn phát biểu xác a) Năng lượng mạng tinh thể lượng cần thiết để phá hủy tinh thể b) Với chất có mạng tinh thh̉ể ion loại, kích thước ion tăng làm giảm lượng mạng tinh thh̉ể c) Khi tăng điện tích ion (giả sử ion bán kính) lượng mạng giảm d) Tất phát biểu Câu 57: Khuyết tật điểm dạng khuyết tật: a) Gồm loại khuyết tật lỗ trống khuyết tật xen kẽ b) Gồm loại khuyết tật lỗ trống, khuyết tật xen kẽ, khuyết tật lệch c) Tiểu phân phân bố nút mạng hay tiểu phân lạ thay tiểu phân nút mạng d) Gồm loại khuyết tật lỗ trống, khuyết tật lệch Câu 58: Chọn phát biểu đúng: a) Chấtliên kết Van der Waals có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao phân tử lượng nhỏ b) Trong tinh thể thực có khuyết tật điểm, khuyết tật mặt, khuyết tật đường, khuyết tật khơng có quan hệ mật thiết với c) Sự phân cực tương hỗ ion làm tăng độ cộng hóa trị liên kết, giảm điện tích hiệu dụng, giảm nhiệt độ phân li, giảm nhiệt độ nóng chảy d) Hiện tượng đa hình tượng chất khác có hệ tinh thể cấu trúc tinh thể Câu 59: Hãy xếp chất sau theo trật tự nhiệt độ nóng chảy tăng dần: H 2O, SiCl4, O2, BaO a) H2O < SiCl4 < O2 < BaO b) H2O < SiCl4 < BaO < O2 c) O2 < SiCl4 < H2O < BaO d) O2 < H2O < SiCl4 < BaO Câu 60: Điều kiện hình thành dung dịch rắn thay thế: a) Các tiểu phân thay phải có kích thước lớn nhiều so với tiểu phân bị thay b) Các tiểu phân thay phải tương đương bán kính có tính chất hóa học với tiểu phân bị thay c) Các tiểu phân thay phải có kích thước đủ nhỏ để chèn vào lỗ trống mạng tinh thể d) Tất cc ý sai Câu 61: Dựa vào công thức Kaputinski ước lượng bán kính (pm) ion NO 3-, biết lượng tinh thể NaNO3 -707,33 kJ/mol bán kính K+ 152 pm a) 200 b) 195 c) 189 d) Khơng có đáp án Câu 62: Chọn phương án Năng lượng mạng tinh thể kim loại A lớn khi: a) Số electron hóa trị A nhiều b) Bán kính A lớn c) Độ âm điện A nhỏ d) Tính kim loại A nhỏ Câu 63: Chọn phương án Cho bán kính ion: Na + = 0,98Å, Mg2+ = 0,74Å, O2- = 1,36Å, F- = 1,33Å Ở trạng thái rắn, MgO NaF có kiểu cấu trúc tinh thể Có thể dự đốn: 1) Độ cứng MgO lớn NaF 2) Nhiệt độ nóng chảy MgO lớn NaF 3) Năng lượng mạng lưới MgO lớn NaF 4) Tính ion liên kết MgO lớn NaF a) Chỉ 1,2,3 b) Tất c) Chỉ d) Chỉ 2,3 Câu 64: Chọn phương án Trong dãy HF, HCl, HBr, HI: a) Tính axit tăng dần b) Độ bền liên kết tăng dần c) Nhiệt độ sơi tăng dần d) Nhiệt độ nóng chảy tăng Câu 65: Chọn phương án sai Nhiệt độ nóng chảy thước đo lực tương tác hạt chất rắn Trong hợp chất ion, nhiệt độ nóng chảy tăng khi: a) Sự phân cực ion liên kết tăng b) Tính ion liên kết tăng c) Điện tích ion tăng d) Bán kính ion giảm Câu 66: Chọn phương án Cho nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi độ tan nước 25 0C thủy ngân (II) halogenua HgF2 HgCl2 HgBr2 HgI2 Nhiệt độ nóng chảy, 0C 645 280 238 257 Nhiệt độ sôi, C 650 303 318 351 Độ tan 25 C, Thủy phân 6,59 0,55 0,004 g/100gH2O Từ số liệu dự đốn: 1) Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi HgF lớn hẳn so với hợp chất lại chứng tỏ HgF2 hợp chất ion, hợp chất lại hợp chất cộng hóa trị 2) HgF2 thủy phân nước chứng tỏ có hợp chất ion, tạo thành từ axit yếu baz yếu Từ HgCl2 đến HgI2, độ tan giảm chứng tỏ chúng hợp chất cộng hóa trị 3) Các thủy ngân(II) halogenua chất rắn nhiệt độ bình thường chứng tỏ chúng khơng thể có cấu trúc đảo, mạng tinh thể phân tử a) Chỉ b) Chỉ 1, c) Chỉ d) Tất Câu 67: Chọn phương án sai a) Năng lượng mạng lưới clorua kim loại kiềm giảm dần khả phân cực anion cation giảm dần từ Li đến Cs b) Độ tan KX tăng dần từ F đến I lượng mạng lưới giảm c) Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi NaX cao giảm dần từ F đến I khả bị phân cực X- tăng dần d) LiBr tan nhiều nước có lượng mạng lưới nhỏ Li + có tác dụng phân cực nước cao Câu 68: Chọn phương án sai Nhiệt độ nóng chảy dãy LiX giảm dần từ F đến I Điều giản thích từ F đến I: a) Khả bị phân cực X- giảm dần b) Chênh lệch độ âm điện Li X giảm dần nên tính ion liên kết giảm c) Bán kính X- tăng dần làm cho lượng mạng lưới tinh thể giảm dần d) Tính phân cực liên kết Li – X giảm dần Câu 69: Chọn phương án sai a) Năng lượng mạng lưới kim loại lớn số electron hóa trị lớn bán kính ngun tử nhỏ b) Trong phân nhóm IA từ xuống, độ cứng kim loại giảm bán kính nguyên tử tăng c) So với kim loại chu kỳ, kim loại kiềm có lượng mạng lưới lớn có mật độ electron hóa trị lớn d) Các kim loại nhóm VIB (Cr, Mo, W) có nhiệt độ nóng chảy cao có nhiều electron độc thân d Câu 70: Chọn phương án C Si nguyên tố nhóm IVA CO chất khí, dễ thăng hoa, SiO chất rắn, cứng, khó nóng chảy Điều giải thích do: a) CO2 có mạng lưới phân tử, SiO2 có mạng lưới nguyên tử b) SiO2 có khối lượng phân tử lớn CO2 c) CO2 phân tử khơng cực, SiO2 phân tử phân cực d) CO2 hợp chất cộng hóa trị, SiO2 hợp chất ion Câu 71: Chọn phương án Ở trạng thái tinh thể SnCl2 SnCl4 có số phối trí So sánh nhiệt độ nóng chảy chúng: 1) SnCl2 có nhiệt độ nóng chảy cao SnCl2 có cấu trúc mạch gồm tứ diện dùng chung hai cạnh, SnCl4 có cấu trúc đảo 2) Bằng hợp chất Sn Cl có số phối trí 3) SnCl2 có nhiệt độ nóng chảy thấp SnCl2 có khối lượng phân tử nhỏ 4) SnCl2 có nhiệt độ nóng chảy cao liên kết SnCl mang nhiều tính ion hơn, SnCl4 mang nhiều tính cộng hóa trị a) Chỉ b) 1,4 c) d) Câu 72: Chọn phương án sai Trong dãy HX: HF, HCl, HBr, HI: a) Độ bền nhiệt giảm lượng liên kết H – X giảm độ dài liên kết tăng b) Nhiệt độ sôi tăng khối lượng phân tử tăng c) Tính axit tăng lượng liên kết giảm d) Độ phân cực liên kết tăng độ âm điện X giảm Câu 73: Chọn phương án Cho nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi EX4 GeF4 GeCl4 GeBr4 GeI4 SnF4 SnCl4 SnBr4 SnI4 PbF4 PbCl4 Tnc, -37 -50 26 140 200 -33 30 145 600 -15 o C Ts, oC -15 80 186 377 ~700 113 203 344 Từ số liệu dự đốn mạng lưới tinh thể chất trạng thái rắn sau: a) Tất EX4 có mạng lưới phân tử Tnc, Ts thấp tăng dần khối lượng phân tử tăng b) SnF4 PbF4 có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi cao bất thường chứng tỏ chúng có cấu trúc polymer, EX4 lại có cấu trúc đảo, mạng phân tử T cn,Ts thấp tăng dần theo chiều tăng khối lượng phân tử c) Chỉ EF4 ECl4 có cấu trúc đảo chất khí nhiệt độ thường, chất lại phải có cấu trúc polymer d) Ở trạng thái rắn, Ge, Sn, Pb có số phối trí 4, nằm tâm tứ diệnEX4 Câu 74: Chọn phương án So sánh nhiệt độ sôi SO2 SO3: a) Ts(SO3) > Ts(SO2) khối lượng phân tử SO3 lớn SO2 b) Ts(SO3) >> Ts(SO2) SO3 có cấu trúc mạch, SO2 có cấu trúc đảo c) Ts(SO3) ≈ Ts(SO2) hợp chất S O d) Ts(SO3) < Ts(SO2) SO3 phân tử khơng cực, SO2 phân tử phân cực Câu 75: Chọn phương án So sánh độ tan nước chất: a) NaF < NaCl < NaBr < NaI lượng mạng lưới tinh thể giảm b) AgF < AgCl < AgBr < AgI lượng mạng lưới tinh thể giảm c) HgF < AgCl < AgBr < AgI độ phân cực liên kết giảm dẫn đến lượng hydrat hóa giảm d) MgF2 < MgCl2 < MgBr2 < MgI2 lượng hydrat hóa tăng Câu 76: Chọn phát biểu đúng: Trạng thái lỏng chiếm vị trí trung gian trạng thái khí trạng thái rắn tinh thể Các chất trạng thái lỏng khơng có hình dạng xác định, có tính khuếch tán tính chảy tích xác định 3 Lực tương tác chất khí đủ lớn để ngăn cản chuyển động hỗn loạn ngừng hẳn chuyển động tương đối tiểu phân với Các chất lỏng có độ nhớt cao chất khí a 1, 2, b 2, 3, c 1, d Tất Câu 77: Chọn phát biểu đúng: Trong trạng thái plasma, phân tử bị ion hóa trạng thái tồn ngun tử, ion electron Chất khí tích phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ áp suất Entropy khí thực thay đổi khơng đáng kể thay đổi thể tích Nội khí tưởng phụ thuộc lớn vào thể tích a b 2, c 3, d 1, Câu 78: Chọn phát biểu đúng: Đa số chất rắn có cấu trúc tinh thể Cơ tính khơng giống theo hướng khác tính dị hướng tính chất tồn chất lỏng chất vô định hình Các chất rắn bị đốt nóng mềm dần trạng thái chảy biến hoàn toàn thành lỏng Các chất đa tinh thể tạo thành từ vô số tinh thể nhỏ có định hướng khác a 1, 2, b 3, c 1, 2, d 1, Câu 79: Hệ tứ phương hệ: a Có trục đối xứng bậc b Chiều dài cạnh ô mạng tinh thể c Các góc hệ tứ phương 90o d a, b, c Câu 80: Chọn phát biểu sai Theo thuyết miền lượng kim loại: a Các kim loại dẫn điện tốt chúng có miền hóa trị tiếp xúc che phủ lên miền hóa trị kim loại b Các hợp chất bán dẫn hợp chất có chênh lệch lượng miền dẫn miền hóa trị nằm khoảng từ 0.1 đến eV c Tất hợp chất carbon không dẫn điện chúng có cấu trúc mạng tinh thể cộng hóa trị có chênh lệch lượng miền dẫn miền hóa trị lớn 3eV d Miền hóa trị miền có lượng thấp theo thang lượng Câu 81: Tính lượng mạng tinh thể muối CsCl RbI theo công thức Kaputinski Đáp số (kJ/mol): a 615.8; 927.5 b -576.2; -787.87; c -615.8; -787.87 d Khơng có đáp án Câu 82: Ước lượng bán kính ion NO 3- (Ao) Biết tinh thể NaNO3 có lượng mạng tinh thể -702.623 kJ/mol a 2.34 b 1.67 c 3.05 d 1.89 Câu 83: Chọn phương án đúng: So sánh tính acid cation kim loại bị hydrat hóa Na+.aq > Mg2+.aq Al3+.aq > Mg2+.aq Fe2+.aq > Ca2+.aq Co2+.aq > Zn2+.aq a 2, b 2, 3, c 2, d Không đủ sở để so sánh Câu 84: Chọn câu câu sau: a Các phân tử cộng hóa trị có liên kết Van der Waals phân tử lượng lớn nhiệt độ sơi cao Trong trường hợp có thêm liên kết Hydro nhiệt độ sơi nhiệt độ nóng chảy cao b Liên kết Hydro mạnh lực Van der Waals, yếu liên kết lại Đặc biệt ảnh hưởng liên kết Hydro nội phân tử làm nhiệt độ sôi nhiệt độ nóng chảy cao c Lực Van der Waals lực liên kết yếu nên chấtliên kết Van der Waals chủ yếu ln dạng khí d Liên kết kim loại có độ mạnh phụ thuộc vào cấu trúc mạng tinh thể, mà không phụ thuộc vào mật độ electron tự ... khác biệt tính chất vật lý hệ 19 So sánh khác tính chất vật lý cấu trúc tinh thể mạch cấu trúc tinh thể phối trí Tìm số ví dụ chứng minh 20 Các hệ tinh thể có tính chất cộng hóa trị kiểu phân... tinh thể Cơ tính khơng giống theo hướng khác tính dị hướng tính chất tồn chất lỏng chất vơ định hình Các chất rắn bị đốt nóng mềm dần trạng thái chảy biến hoàn toàn thành lỏng Các chất đa tinh... câu a Liên kết hydro tạo thành hợp chất chứa liên kết H – O, H – N, H – F b Liên kết hydro tạo thành hợp chất chứa F, O, N H c Trong dãy hợp chất HnX phân nhóm (V, VI, VII), chất dãy có chứa liên
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIỂU LIÊN KẾT, TRẠNG THÁI TẬP HỢP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC CHẤT, MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIỂU LIÊN KẾT, TRẠNG THÁI TẬP HỢP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC CHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay