02 TOM TAT LUAN AN (VIE) xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC TIỂU HỌC Chuyên ngành: Lí luận lịch sử giáo dục Mã số: 14 01 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2018 Cơng trình hồn thành tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thái Lai Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam PGS.TS Trần Thị Thái Hà Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Việc nghiên cứu ứng dụng DHTT vào QTDH thực cách có hệ thống đạt nhiều thành tựu đáng kể Có thể kể đến số nghiên cứu T.A.Ilina, P.P.Êxipốp, Iu.K.Babanski, Jean Marc Denomme & Madelein Roy, Đặng Thành Hưng, Vũ Lệ Hoa, Tạ Quang Tuấn,… Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề dạy học bậc tiểu học hạn chế chưa mang lại nhiều kết cụ thể 1.2 Với DHTT, việc ứng dụng thành tựu công nghệ thơng tin (CNTT) truyền thơng tỏ có nhiều ưu vượt trội, nhiều nước giới quan tâm nghiên cứu thực hiện, xu tất yếu dạy học 1.3 Thực tế dạy học trường tiểu học cho thấy, số lượng tần suất xuất nghiên cứu, nguồn liệu hỗ trợ dạy học lại không tương đồng với mức độ quan tâm, mức độ ủng hộ tần suất sử dụng GVTH, HSTH 1.4 Học liệu điện tử (HLĐT) mang lại nhiều lợi ích cho GV lẫn HS QTDH Việc nghiên cứu xây dựng nguồn HLĐT dạy học nói chung dạy học tiểu học nói riêng thực cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho bậc học Tuy vậy, nghiên cứu HLĐT hỗ trợ dạy học môn học tiểu học, đặc biệt hỗ trợ DHTT, mẻ chưa quan tâm thực Do đó, chúng tơi chọn đề tài “Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác tiểu học” với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học bậc học Mục đích nghiên cứu Xác định sở khoa học cho việc xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác tiểu học, đồng thời xây dựng nguồn học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác số nội dung chương trình tiểu học Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu QTDH có hỗ trợ HLĐT trường tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các hoạt động, quan hệ, tương tác người dạy, người học môi trường dạy học có sử dụng HLĐT tiểu học Cấu trúc nội dung HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học Giả thuyết khoa học HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học xây dựng cách có hệ thống, kết hợp thống tiêu chí sư phạm tiêu chí cơng nghệ, ý tưởng sư phạm ý tưởng HLĐT, phù hợp với đặc điểm DHTT tiểu học, đồng thời có hình thức sử dụng hợp lí góp phần nâng cao kết học tập phát huy tính tích cực, chủ động HSTH q trình DHTT Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xác định sở lí luận, thực tiễn cho việc xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 5.2 Đề xuất cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 5.3 Hình thành phát triển phương pháp xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 5.4 Xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT số nội dung môn Toán, Khoa học Lịch sử lớp 4, 5.5 Đề xuất hình thức sử dụng HLĐT DHTT tiểu học 5.6 TNSP nhằm kiểm chứng giả thuyết khoa học đánh giá tính thiết thực, khả thi HLĐT việc hỗ trợ DHTT tiểu học Phạm vi nghiên cứu 6.1 Nội dung nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT dùng dạy học số nội dung mơn Tốn, Khoa học Lịch sử lớp 4, 6.2 Địa bàn nghiên cứu Các khảo sát thực trạng thực trường Đại học 17 trường tiểu học thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Thanh Hóa Các nghiên cứu thực nghiệm tiến hành số trường tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp vấn; Phương pháp quan sát; Phương pháp thực nghiệm sư phạm 7.3 Phương pháp thống kê toán học Những luận điểm đưa bảo vệ 8.1 HLĐT phương tiện có khả giúp tối ưu hóa việc tổ chức hoạt động tương tác đồng thời nâng cao tính hiệu khả thi cho biện pháp tổ chức DHTT tiểu học 8.2 Xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học phải đáp ứng nhu cầu giảng dạy GVTH, hướng đến việc tạo hiệu lực ứng dụng thực tiễn cao cần thực theo quy trình hợp lý, khoa học, đồng thời đảm bảo nguyên tắc HLĐT dùng hỗ trợ giảng dạy cho GV hỗ trợ học tập cho HS 8.3 Khai thác hỗ trợ hệ thống HLĐT để DHTT tiểu học tích cực hóa hoạt động HS đồng thời nâng cao hiệu dạy học Những đóng góp luận án - Hệ thống hóa làm sáng rõ đặc điểm DHTT tiểu học, nguyên tắc DHTT tiểu học định hướng tổ chức DHTT hiệu cho HSTH Ngoài ra, luận án làm sáng tỏ việc tổ chức DHTT tiểu học với hỗ trợ HLĐT thông qua việc thành phần HLĐT sử dụng DHTT tiểu học, ưu khả hỗ trợ HLĐT DHTT tiểu học, mức độ hỗ trợ HLĐT triển vọng ứng dụng công nghệ 4.0 thiết kế HLĐT, yếu tố tác động đến việc sử dụng HLĐT DHTT TH - Làm sáng tỏ thực trạng khai thác sử dụng HLĐT dạy học GV, đồng thời xác định yếu tố nội dung mong muốn GV HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học làm sở cho việc xây dựng HLĐT phù hợp có khả ứng dụng cao - Đề xuất cấu trúc hệ thống HLĐT, nguyên tắc quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học phù hợp với đặc điểm DHTT tiểu học, hướng đến việc tạo hiệu lực ứng dụng thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu dạy học bậc tiểu học - Xây dựng hệ thống EcPit (hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT số nội dung mơn Tốn, Khoa học, Lịch sử lớp 4, 5) theo định hướng hỗ trợ hiệu hoạt động DHTT tiểu học, đáp ứng nhu cầu dạy học GVTH nhu cầu học tập HSTH - Đề xuất số hình thức sử dụng có hiệu HLĐT DHTT tiểu học đồng thời đưa định hướng phân phối phát triển liệu phù hợp nhằm đảm bảo tính trì phát triển cho hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu dạy học tương tác dạy học tương tác tiểu học Những nghiên cứu DHTT chủ yếu thực theo hướng: (1) Nghiên cứu vấn đề lí luận DHTT; (2) Nghiên cứu vận dụng DHTT cho đối tượng cụ thể Các vấn đề lí luận DHTT đề cập nhiều nghiên cứu Bruce Joyce & Marsha Weil (1986), Moore M.G (1989), Wagner E.D (1994), Jean Marc Denomme & Madeleine Roy (2000, 2009), Thurmond Veronica & Wambach Karen (2004), Phan Trọng Ngọ (2005), Đặng Thành Hưng (2005), Thái Duy Tun (2008), Phó Đức Hòa, (2011), Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Cẩm Thanh (2015), Teddy Mantoro et al (2015) Các nghiên cứu lí luận DHTT tạo tiền đề cho hàng loạt nghiên cứu vận dụng đối tượng khác Tiêu biểu có tác giả: Smith F et al (2004), Nguyễn Thị Bích Hạnh (2006), Vũ Lệ Hoa (2008), Veselinovska S.S et al (2010), Tạ Quang Tuấn (2010), Taha Rajab (2013), Đỗ Thị Hồng Minh (2015), Nguyễn Cẩm Thanh (2015) Xem xét riêng bậc tiểu học, nghiên cứu vận dụng DHTT cho bậc học số tác giả quan tâm: Dragos Viorel (2011) với luận án “Interactive teaching and learning in primary school (Applications in the curricular area of Mathematics and Sciences)” hay Janet Moyles et al (2003) với nghiên cứu “Interactive teaching in the primary school: Digging deeper into meanings” Nghiên cứu đối tượng HSTH Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Thanh Hằng (2010) với luận án “Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác trường tiểu học” khẳng định khả vận dụng quan điểm sư phạm tương tác dạy học tiểu học, đồng thời đề xuất nhóm biện pháp với 11 biện pháp cụ thể để tổ chức DHTT cho HSTH Tuy nhiên: (1) Do tác giả đứng quan điểm đề cao nhân tố môi trường nên biện pháp đề xuất tập trung chủ yếu vào việc cải thiện vai trò mơi trường người học Các biện pháp tác động vào nhân tố người học, người dạy không tác giả quan tâm mức; (2) Với 11 biện pháp cụ thể nghiên cứu, áp dụng hỗ trợ CNTT giúp tối ưu trình thực đồng thời tạo hiệu dạy học rõ rệt Song, vấn đề hồn tồn khơng thấy tác giả đề cập đến; (3) Việc đặc trưng nguyên tắc tổ chức DHTT riêng có cần thiết thực tác động sư phạm đối tượng HSTH Song, vấn đề chưa tác giả làm rõ nghiên cứu 1.1.2 Nghiên cứu xây dựng loại HLĐT sử dụng dạy học tiểu học bậc tiểu học, nghiên cứu ứng dụng CNTT dạy học đổi PPDH nhiều tác giả quan tâm, nhắc đến số nghiên cứu Chris Campbell (2006), Đào Thái Lai (2007), Ivan Webb (2007), Lê Thị Hồng Chi (2014), Slameto (2014) Trong đó, nghiên cứu xây dựng loại HLĐT ứng dụng dạy học môn học hướng nghiên cứu có tần suất tăng dần với phát triển công nghệ Trên giới, có khơng nghiên cứu xây dựng HLĐT cho bậc tiểu học, kể đến: (1) JumpStart (Knowledge Adventure); (2) MathFacts in a Flash (Wisconsin Rapids); (3) Gcompris (dự án GNU); (4) Science Bug Các học liệu mang tính đặc thù quốc gia, việc vận dụng cho đối tượng HSTH Việt Nam nhiều khó khăn hạn chế Việt Nam, nghiên cứu thiết kế, xây dựng HLĐT, phương tiện hỗ trợ dạy học nhiều nhà nghiên cứu quan tâm như: Nguyễn Sỹ Đức (2002), Thái Văn Thành (1999), Nguyễn Hoài Anh (2008), Nguyễn Thị Tường Vi (2011)… Nhìn chung nghiên cứu rõ tầm quan trọng việc xây dựng, sử dụng HLĐT dạy học đồng thời tạo nhiều nguồn liệu hỗ trợ dạy học hữu ích Song, qua nghiên cứu nhận thấy rằng: - Những vấn đề lí luận HLĐT xây dựng HLĐT để hỗ trợ DHTT cho đối tượng HS bậc tiểu học chưa làm rõ đề cập đầy đủ nghiên cứu - Hiệu lực ứng dụng thực tiễn nghiên cứu chưa cao, bởi: (1) Các nghiên cứu chưa đánh giá nhu cầu GVTH; (2) Phạm vi nghiên cứu dừng lại số chủ đề, nội dung riêng lẻ, việc nghiên cứu xây dựng HLĐT có tính hệ thống, tích hợp nhiều nội dung hỗ trợ GV HS đề cập đến; (3) Các phương án mở rộng hệ thống liệu cho HLĐT nghiên cứu chưa quan tâm mức; (4) Tính trì kết nghiên cứu (với đối tượng tiếp nhận trực tiếp) hạn chế - Khả hỗ trợ tương tác cho HS hoạt động với GV, với bạn học với môi trường (đặc biệt hoạt động tiết học lớp) nguồn HLĐT có hạn chế 1.2 Dạy học tương tác tiểu học 1.2.1 Một số vấn đề dạy học tương tác 1.2.1.1 Tương tác dạy học Tương tác dạy học tác động qua lại có tính chất kích thích, điều khiển, tổ chức để tạo nên phản hồi có tính chất điều chỉnh chủ thể tham gia vào QTDH (người dạy, người học, môi trường) nhằm thực chức dạy học 1.2.1.2 Dạy học tương tác Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả quan niệm: DHTT dạy học hướng vào người học, diễn hoạt động tương tác đa dạng môi trường dạy học tổ chức phù hợp, đòi hỏi tích tích cực tự lực cao người học, người dạy đóng vai trò chủ yếu người tổ chức mơi trường học tập hỗ trợ, vấn cho người học 1.2.1.3 Tương tác người dạy, người học môi trường dạy học tương tác a Tương tác người dạy - người họctương tác thường xuyên chủ đạo dạy học DHTT hướng tới việc tạo dịch chuyển tác nhân nắm chủ động sang phía người học b Tương tác người học - người học Là trình giao tiếp nhằm trao đổi lẫn mặt thơng tin, ý tưởng, quan điểm, tình cảm bên chủ thể học với để thực tốt nhiệm vụ học tập c Tương tác người dạy, người học - môi trường Tương tác người học với môi trường thể nhiều qua tương tác với tình dạy học mà người dạy đưa thông qua điều kiện, phương tiện hỗ trợ tương ứng, phù hợp Tương tác người dạy với môi trường thể việc người dạy thiết kế, tổ chức, điều khiển điều chỉnh môi trường dạy học 1.2.2 Đặc điểm học sinh tiểu học (1) Tri giác: chung chung, mang tính chất đại thể; (2) Chú ý: Chú ý có chủ định yếu; nội dung học khơng sinh động, hấp dẫn dễ khiến trẻ tiểu học giảm dần ý; (3) Trí nhớ: Ghi nhớ không chủ định chiếm ưu thế, trẻ dễ dàng ghi nhớ điều trẻ thấy lạ, hấp dẫn, thú vị trẻ tự trải nghiệm, khám phá; (4) Tưởng tượng: Còn đơn giản, tản mạn, có tổ chức; (5) duy: cụ thể mang tính hình tượng 1.2.3 Hoạt động học hoạt động dạy dạy học tương tác tiểu học 1.2.3.1 Hoạt động học học sinh tiểu học Logic hoạt động học HSTH DHTT bao gồm: (1) Hình thành động hứng thú học tập; (2) Tự giác, tích cực thực hành động học; (3) Chia sẻ hoàn thiện tri thức; (4) Củng cố mở rộng tri thức 1.2.3.2 Hoạt động dạy giáo viên tiểu học Logic hoạt động dạy GVTH DHTT bao gồm: (1) Hình thành động cơ, hứng thú học tập định hướng hoạt động cho HS; (2) Tổ chức hoạt động học cho HS; giúp HS tích cực, chủ động hoạt động để đạt mục tiêu đề ra; (3) Hợp tác, giúp đỡ HS hoàn thiện tri thức; (4) Kiểm tra, đánh giá giúp HS mở rộng tri thức 1.2.4 Đặc trưng dạy học tương tác tiểu học - Tương tác DHTT tiểu học vừa cách thức vừa mục tiêu dạy học - Mọi tương tác dạy học phải xuất phát từ HS hướng vào HS - Coi trọng vốn kiến thức, kinh nghiệm, nhu cầu nhận thức hứng thú HSTH - DHTT tiểu học trọng việc xây dựng môi trường dạy học - PPDH sử dụng phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Hình thức hoạt động chủ yếu HS làm việc hợp tác nhóm làm việc độc lập - Mơi trường DHTT có khả hỗ trợ tốt hoạt động dạy học môi trường đa phương tiện 1.2.5 Nguyên tắc tổ chức dạy học tương tác tiểu học (1) Đảm bảo tính chủ động, tích cực, sáng tạo HS; (2) Đảm bảo tính hiệu tổ chức hoạt động tương tác; (3) Đảm bảo tính phù hợp tổ chức tác động sư phạm; (4) Đảm bảo phát huy tối đa điều kiện giúp HS tham gia tương tác tích cực; (5) Đảm bảo tính linh hoạt, động, sáng tạo GV tổ chức hoạt động tương tác; (6) Đảm bảo môi trường dạy học thân thiện, sơi 1.2.6 Quy trình tổ chức dạy học tương tác tiểu học - Bước 1: Chuyển giao vấn đề nhận thức định hướng, hỗ trợ cần thiết; kích thích nhu cầu nhận thức, gây hứng thú học tập cho HS - Bước 2: Tổ chức hoạt động giải vấn đề nhận thức - Bước 3: Hợp tác, giúp HS hoàn thiện tri thức - Bước 4: Tổ chức hoạt động củng cố mở rộng tri thức cho HS - Bước 5: Hướng dẫn HS tự học lớp 1.2.7 Định hướng tổ chức dạy học tương tác tiểu học 1.2.7.1 Tăng tính hấp dẫn, lí thú thân thiện mơi trường tương tác - Tăng cường tính trực quan nội dung dạy học Ví dụ: Khi dạy “Sự sinh sản ếch” (Khoa học 5), mở rộng kinh nghiệm HS đồng thời giúp HS hoàn thiện tri thức cách sử dụng đoạn clip ngắn sơ đồ chu trình sinh sản ếch (Có thể tổ chức thực sau: HS thảo luận theo nhóm để trình bày hiểu biết chu trình sinh sản ếch, sau GV tổ chức kiểm chứng xác hóa kiến thức thơng qua đoạn clip sơ đồ) - Khai thác tình thực tiễn gần gũi với lứa tuổi tiểu học (có chứa nhiệm vụ nhận thức) Ví dụ: Để giúp HSTH vận dụng kiến thức phân số (các phép tính với phân số, so sánh phân số), sử dụng tình sau: Từ nhà đến trường, bạn Nam có cách hình bên: 1) Theo em, bạn Nam nên để tổng quãng đường phải ngắn nhất? A Đi ngang qua bưu điện B Đi ngang qua đa C Đi ngang qua hồ nước 2) Quãng đường từ nhà đến tháp truyền hình xa quãng đường từ nhà đến cột đèn giao thông ki-lô-mét? - Sử dụng tập tương tác Ví dụ: Khi học “Bảng đơn vị đo khối lượng” (Tốn 4), sử dụng tập lựa chọn vật có khối lượng (với lựa chọn, HS nhận phản hồi đúng/sai tương ứng hướng dẫn kèm theo) - Sử dụng trò chơi học tập tương tác Ví dụ: Khi học Tiền Việt Nam, sử dụng trò chơi tương tác “Mua sắm” với luật chơi sau: HS lựa chọn vật đồ vật muốn mua, sau lựa chọn mệnh giá tiền khác để toán với giá tiền vật/đồ vật Số điểm nhóm giành số phương án tốn nhóm tìm (Có thể tổ chức cho HS chơi theo nhóm nhóm 4) 1.2.7.2 Tăng hội tham gia hoạt động tương tác cách chủ động, tích cực, sáng tạo cho HS - Khai thác nội dung, tình thực tiễn gắn với kinh nghiệm HSTH, giúp em tìm thấy hội kiến tạo tri thức Ví dụ: Khi dạy cho HSTH “Chu vi hình tròn” (Tốn 5), ta khai thác kinh nghiệm HS để gợi nhu cầu nhận thức tình thực tiễn như: So sánh độ dài sợi đây? Liệu ta dùng thước thẳng để đo độ dài vật uốn thành hình tròn tương tự sợi dây số hay khơng? - Đa dạng hóa cách trình bày mơ tả nội dung dạy học Ví dụ: Khi dạy học “Phân số” (Toán 4), với mục tiêu giúp HS nhận diện phân số tình đơn giản, việc giúp HS tiếp cận với tình hình 1, nên giúp HS tiếp cận với tình tương tự khác như: Tìm phân số số cọ vẽ có cốc đựng bút (hình 2), tìm phân số số quân cờ trắng có bàn cờ vua (hình 3), tìm phân số tổng số chấm nhìn thấy so với tổng số chấm tất mặt súc sắc (hình 4), - Tăng cường hoạt động hợp tác nhóm Ví dụ: Khi dạy “Cây mọc lên từ hạt” (Khoa học 5), tổ chức cho HS thảo luận nhóm để xếp tranh nói phát triển hạt mướp từ lúc gieo hoa, kết (trong nhóm trước lớp) - Sử dụng tập, trò chơi (chứa nhiệm vụ học tập) hỗ trợ học theo khả HS Với định hướng này, việc ứng dụng CNTT giúp nâng cao tính hiệu tính khả thi vận dụng cách thức nêu vào DHTT tiểu học 1.2.7.3 Mở rộng khả tổ chức môi trường tương tác GV (1) Lựa chọn sử dụng PPDH phù hợp; (2) Lựa chọn sử dụng PTDH phù hợp 1.3 Học liệu điện tử vấn đề thiết kế học liệu điện tử hỗ trợ DHTT tiểu học 1.3.1 Một số vấn đề học liệu điện tử 1.3.1.1 Khái niệm học liệu điện tử Trong phạm vi nghiên cứu luận án, HLĐT hiểu dạng tài liệu dạy học phức hợp thiết kế, xây dựng sử dụng với hỗ trợ máy tính thiết bị số, dùng để tạo giá trị sử dụng hoạt động dạy học 1.3.1.2 Các loại học liệu điện tử sử dụng dạy học (1) Dưới góc độ nội dung chứa đựng, gồm: học liệu tĩnh học liệu đa phương tiện; (2) Dưới góc độ chức năng, gồm: HLĐT hỗ trợ GV, HLĐT hỗ trợ HS, HLĐT hỗ trợ đồng thời GV HS; (3) khả can thiệp vào HLĐT: HLĐT đóng, HLĐT mở; (4) khả tương tác với HLĐT: HLĐT tĩnh HLĐT động 1.3.1.3 Đặc trưng học liệu điện tử - Hệ thống thông tin tài liệu multimedia hóa dạng văn siêu liên kết, hình ảnh (tĩnh động), video, sơ đồ, biểu đồ - Hỗ trợ dạy học tạo trì mơi trường tương tác, giao tiếp - Ln có phản hồi hướng dẫn phù hợp với hoạt động cụ thể người dùng - Luôn chứa đựng hệ thống điều hướng rõ ràng, xác 1.3.1.4 Cấu trúc học liệu điện tử Gồm: (1) Cơ sở liệu (database), (2) Các liên kết (Hyperlink), (3) Môi trường tương tác, giao tiếp (ICT environment) 1.3.2 Những thành phần học liệu điện tử sử dụng DHTT tiểu học (1) Nội dung định hướng, (2) Tài nguyên, (3) Hướng dẫn tương tác, (4) Môi trường tương tác, giao tiếp, (5) Câu hỏi tự đánh giá, (6) Bài tập phản hồi trực tiếp, (7) Khu vực thông báo, thảo luận 1.3.3 Ưu khả hỗ trợ học liệu điện tử DHTT tiểu học 1.3.3.1 Ưu học liệu điện tử dạy học tương tác tiểu học Trong DHTT tiểu học, HLĐT có ưu sau: (1) Khuyến khích tương tác, trải nghiệm; (2) Phản hồi điều hướng linh hoạt; (3) Tăng cường ý; (4) Tăng cường lưu giữ tri thức; (5) Thúc đẩy động lực học tập 1.3.3.2 Khả hỗ trợ học liệu điện tử dạy học tương tác tiểu học - Hỗ trợ hình thành hành động trí tuệ cho HSTH: HLĐT hỗ trợ hình thành hành động trí tuệ với bước theo quan điểm P.Ia Galperin (Định hướng - Hành động với đồ vật - Hành động với lời nói to - Hành động với lời nói thầm - Hành động rút gọn với lời nói bên trong): + Với bước bước 2: HLĐT có khả hỗ trợ chuyển giao tình nội dung định hướng, tài nguyên học tập dạng 2D 3D (hình ảnh 3D, mơ thực tế ảo, vật/đồ vật in công nghệ 3D…) + Với bước bước 4: HLĐT kỉ nguyên 4.0 nhận diện giọng nói (khi HS hành động với lời nói to) nhận diện cử chỉ, điệu (thậm chí suy nghĩ) HS (trong giai đoạn hành động với lời nói thầm) Đây hướng phát triển HLĐT tương lai gần Với điều kiện dạy học tại, HLĐT cung cấp chức hỗ trợ HS tổng hợp – khái quát khái niệm thông qua hệ thống thông tin (phản hồi hướng dẫn) với hướng dẫn – điều khiển GV + Với bước 5: Các thông tin, tài nguyên học tập dạng 2D, 3D khác góp phần thúc đẩy nhanh trình chuyển vào khái niệm (hành động trí tuệ mới) - Hỗ trợ trình tổ chức hoạt động nhận thức cho HSTH thơng qua việc tạo trì mơi trường tương tác tích cực - Hỗ trợ học theo khả cá nhân, tự học đồng thời kích thích trì hứng thú học tập cho HSTH 1.3.4 Mức độ hỗ trợ học liệu điện tử DHTT tiểu học (i) Mức 1: Tương tác thụ động (Passive interaction); (ii) Mức 2: Tương tác giới hạn (Limited interaction); (iii) Mức 3: Tương tác phức tạp (Complex interaction); (iv) Mức 4: Tương tác chủ động (Active interaction) 1.3.5 Hạn chế học liệu điện tử DHTT tiểu học (1) Khơng phải tình HLĐT mang lại hiệu hỗ trợ cao; (2) Yếu tố thu hút ý phân tán tập trung HS; (3) Quá tải thông tin, thời gian dạy học dễ xảy ra; (4) Cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ, kỹ máy tính (của GV, HS) khơng đảm bảo khơng thể sử dụng HLĐT để DHTT 1.3.6 Những định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh thiết kế sử dụng học liệu điện tử hỗ trợ DHTT tiểu học (1) Cá nhân hóa việc học tập, (2) Tăng cường trải nghiệm thực tế, (3) Đa dạng hóa lựa chọn, (4) Chú trọng hoạt động hợp tác nhóm, (5) Khuyến khích tự học, (6) Đa dạng địa điểm thời gian học (Học nơi, lúc) 1.3.7 Yêu cầu sư phạm HLĐT hỗ trợ dạy học tương tác tiểu học (1) Phong phú nội dung chức hỗ trợ; (2) Có tính phù hợp cao (Phù hợp nội dung, phù hợp đối tượng, phù hợp công nghệ); (3) Tạo không gian tương tác động; (4) Cung cấp khả tương tác cao; (5) Đảm bảo khả đáp ứng mong đợi; (6) Cung cấp khả khai thác linh hoạt, phù hợp với đối tượng sử dụng; (7) Cung cấp khả kết hợp linh hoạt 1.3.8 Công nghệ 4.0 triển vọng ứng dụng xây dựng HLĐT hỗ trợ dạy học tương tác tiểu học Cốt lõi cơng nghệ 4.0: Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence), Vạn vật kết nối (IoT - Internet of Things) Cơ sở liệu lớn (Big Data) HLĐT kỉ nguyên 4.0 xây dựng theo hướng: Ảo hóa; Trình diễn theo thời gian thực; Dữ liệu khơng giới hạn 1.4 Sử dụng học liệu điện tử dạy học tương tác tiểu học 1.4.1 Tương tác dạy học mơi trường lớp họchỗ trợ HLĐT Ba mơ hình tương tác mơi trường dạy họchỗ trợ HLĐT: Mơ hình tồn lớp (whole class), mơ hình nhóm (group work), mơ hình cá nhân (one - to - one) 1.4.2 Hình thức sử dụng HLĐT dạy học tương tác tiểu học HLĐT thường sử dụng hình thức sau: (1) GV trình bày dạyhỗ trợ HLĐT; (2) HS hoạt động, tương tác với HLĐT hướng dẫn điều khiển GV; (3) HS hoạt động độc lập với HLĐT 1.4.3 Các yếu tố tác động đến việc sử dụng học liệu điện tử DHTT tiểu học Việc sử dụng HLĐT DHTT tiểu học chịu tác động yếu tố: (1) Hiệu mong đợi, (2) Nỗ lực mong đợi; (3) Ảnh hưởng xã hội; (4) Điều kiện thuận lợi; (5) Thói quen; (6) Các yếu tố điều tiết (tuổi, giới tính, kinh nghiệm, học vấn) 1.5 Thực trạng sử dụng HLĐT giáo viên tiểu học nhu cầu học liệu điện tử sử dụng dạy học tương tác tiểu học Khảo sát thực trên: (1) 460 GV trực tiếp giảng dạy trường tiểu học ở: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Thanh Hóa; (2) 128 SVTH năm thứ trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ĐH Đồng Nai 1.5.1 Thực trạng khai thác sử dụng HLĐT GVTH 1.5.1.1 Thực trạng nguồn HLĐT 11 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC TIỂU HỌC 2.1 Nguyên tắc xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 2.1.1 Đảm bảo tính phù hợp Thể qua phù hợp với mục tiêu nội dung dạy học; với đối tượng dạy học; với đối tượng sử dụng 2.1.2 Đảm bảo tính hỗ trợ HLĐT phải cung cấp khả hỗ trợ triệt mục đích hoạt động GV nhiều mặt; đảm bảo khả cung cấp hỗ trợ công cụ hoạt động hỗ trợ kí ức; hướng đến việc trì mơi trường tương tác tích cực suốt q trình hoạt động HS 2.1.3 Đảm bảo tính hiệu Việc lựa chọn, xếp nội dung hệ thống HLĐT phải thực phù hợp Các nội dung phải hướng đến việc tạo hiệu lực ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu tổ chức DHTT GV nhu cầu tự tìm tòi, khám phá tự học HS 2.1.4 Đảm bảo khả thích ứng HLĐT phải đảm bảo khả thích ứng với: (1) Các PPDH tiểu học; điều kiện dạy học, phương tiện, thiết bị dạy học trường tiểu học; (2) Đặc điểm nhận thức khác HS nhóm, lớp; (3) Nhu cầu dạy học, PPDH khác GVTH 2.1.5 Đảm bảo khả sử dụng lại - Cấp độ 1: Sử dụng lại yếu tố đa phương tiện đơn lẻ - Cấp độ 2: Sử dụng lại học liệu thành phần 2.1.6 Đảm bảo tính trì phát triển + Duy trì phổ biến việc lựa chọn hình thức phân phối phù hợp + Duy trì quan tâm việc thường xun có cập nhật hữu ích + Hệ thống HLĐT phải cung cấp khả mở rộng phát triển liệu đơn giản, thực với phần mềm công cụ thông dụng 2.2 Đề xuất cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 2.2.1 Cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học Chúng đề xuất cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học hình 2.1 2.2.2 Các tầng thiết kế theo cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 2.2.2.1 Tầng thiết kế thứ nhất: Thiết kế HLĐT đơn Có lựa chọn thiết kế: Hỗ trợ hình thành kiến thức; hỗ trợ củng cố/mở rộng kiến thức; hỗ trợ kiểm tra, đánh giá; cho học cụ thể; cho nội dung cụ thể; hỗ trợ tự học học; hỗ trợ tự học nội dung 2.2.2.2 Tầng thiết kế thứ 2: Thiết kế cụm HLĐT đơn Có lựa chọn thiết kế: Theo tiến trình dạy học; theo học hồn chỉnh; theo nội dung dạy học; hỗ trợ tự học số học; hỗ trợ tự học số nội dung 2.2.2.3 Tầng thiết kế thứ 3: Thiết kế hệ thống HLĐT thành phần Có lựa chọn thiết kế: Hỗ trợ dạy học cho GV; hỗ trợ tự học cho HS 2.2.2.4 Tầng thiết kế thứ 4: Thiết kế hệ thống HLĐT đơn môn Thiết kế tổng hợp hệ thống HLĐT thành phần (HLĐT hỗ trợ dạy học cho GV, HLĐT hỗ trợ tự học cho HS, HLĐT bổ trợ) cho môn học cụ thể 2.2.2.5 Tầng thiết kế thứ 5: Thiết kế hệ thống HLĐT đa môn Thiết kế liên kết hệ thống HLĐT đơn môn tầng thiết kế thứ 12 Hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT (Đa môn) Ghi chú: : Quan hệ hợp thành : Quan hệ tương tác liệu Hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT (Đơn môn) HLĐT hỗ trợ dạy học cho GV Cụm HLĐT đơn Cụm HLĐT đơn (theo học) HLĐT hỗ trợ tự học cho HS HLĐT bổ trợ (theo nội dung) HLĐT đơn HLĐT đơn HLĐT đơn (theo tiến trình dạy học) (theo học hoàn chỉnh) (theo nội dung) Các loại học liệu hỗ trợ dạy học Học liệu tĩnh Học liệu động Cụm HLĐT tương tác động HLĐT tương tác động (theo học) HLĐT tương tác động HLĐT đơn 1.a HLĐT đơn 1.b HLĐT đơn 1.c (hỗ trợ hình thành kiến thức) (hỗ trợ củng cố/mở rộng kiến thức) (hỗ trợ kiểm tra, đánh giá) (theo nội dung) Hình 2.1 Cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học Cụm HLĐT tương tác tĩnh Các loại học liệu hỗ trợ học tập 13 2.3 Quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 2.3.1 Quy trình xây dựng Phân tích Xác định mục tiêu dạy học Xác định mục đích thiết kế Xác định nội dung trọng tâm Định hướng Hình thành ý tưởng sư phạm Hình thành ý tưởng thiết kế Xác định cấu trúc phác thảo giao diện Thiết kế Chuẩn bị học liệu Thiết kế HLĐT phần mềm cơng cụ Hồn thiện Kiểm tra Chỉnh sửa hoàn thiện 2.3.2 Một số lưu ý vận dụng quy trình Tùy thuộc mục đích thiết kế mà quy trình có lưu ý riêng tính đặc trưng 2.3.3 Minh họa 2.3.3.1 Minh họa quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ dạy học cho GV Chúng xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT cho học cụ thể (lựa chọn thiết kế 1.4) Bài học thực thiết kế “Phân số” (Tốn 4) 2.3.3.2 Minh họa quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ tự học cho HS Chúng xây dựng HLĐT tương tác động hỗ trợ tự học nội dung cụ thể (lựa chọn thiết kế 1.7) Nội dung lựa chọn mảng kiến thức “Phân số” (Toán 4) 14 2.4 Xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT môn học tiểu học 2.4.1 Cấu trúc HLĐT hỗ trợ DHTT môn học tiểu học Chúng tiến hành xây dựng hệ thống HLĐT đa mơn (với mơn học tương tác liệu + hệ rỗng môn học khác) Chúng đặt tên cho hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT đa môn HỆ THỐNG EcPit (E-courseware supporting interactive teaching for Primary school) Cấu trúc hệ thống EcPit hình 2.2 Hệ thống EcPit Tốn HLĐT hỗ trợ dạy học (GV) Khoa học HLĐT hỗ trợ dạy học (GV) Lịch sử Môn khác HLĐT hỗ trợ dạy học (GV) Ghi chú: HLĐT hỗ trợ tự học (HS) HLĐT hỗ trợ tự học (HS) HLĐT hỗ trợ tự học (HS) Hệ thống có khả tương tác liệu Hệ rỗng HLĐT bổ trợ HLĐT bổ trợ HLĐT bổ trợ Hình 2.2 Cấu trúc hệ thống EcPit Hệ thống có phân quyền truy cập cho đối tượng sử dụng Nếu đối tượng truy cập HS: Không cần đăng nhập Nếu đối tượng truy cập GV: Phải thực đăng nhập Tên đăng nhập: Ecpit_TenMonHoc Mật đăng nhập: daytrebangtam (TenMonHoc môn học cần truy cập, viết liền khơng dấu (ví dụ: toan, khoahoc, lichsu)) 2.4.2 Chức hỗ trợ DHTT hệ thống EcPit 2.4.2.1 Bài giảng (đối tượng truy cập: GV) Cung cấp thiết kế giảng hỗ trợ DHTT, bao gồm thiết kế theo tiến trình dạy học, theo học theo nội dung Mỗi giảng có thiết kế kèm với định dạng khác (Lectora, ActivInspire, Prezi, PowerPoint) Các giảng có chức tải độc lập để sử dụng tùy biến 15 2.4.2.2 Luyện tập (đối tượng truy cập: GV HS) Cung cấp hệ thống tập theo học giúp HS củng cố kiến thức tập giải tình thực tiễn đơn giản gắn với nội dung học thông qua câu hỏi thể nhiều hình thức khác 2.4.2.3 Kiểm tra (đối tượng truy cập: GV HS) Cung cấp: (1) Các kiểm tra tổng hợp cho nhóm bài, nội dung hay chủ đề kiến thức; (2) Các câu hỏi tình tổng hợp (dạng kiểm tra tổng hợp) cho nhóm bài, nội dung hay chủ đề kiến thức Chức “Kiểm tra” cho phép GV HS tiếp nhận thông tin phản hồi tức thời trình tương tác 2.4.2.4 Tự học (đối tượng truy cập: GV HS) Chứa nội dung hỗ trợ việc tự học HS, hỗ trợ HS tự ơn tập củng cố kiến thức học với tập trò chơi học tập hấp dẫn Các nội dung thiết kế theo phương pháp chương trình hóa cho phép HS tự học theo khả 2.4.2.5 Bài học (đối tượng truy cập: GV HS) Đây thành phần học liệu bổ trợ, chứa nội dung học theo chương trình hành Chức cho phép HS xem lại nội dung học trước thực nhiệm vụ học tập Đối với GV, chức hỗ trợ soạn giáo án, thiết kế giảng điện tử trình diễn thơng tin thực dạy lớp 16 2.4.2.6 Tài nguyên (đối tượng truy cập: GV) Cung cấp học liệu đơn để thiết kế dạy học Chức cho phép GV tải máy tính cá nhân học liệu cung cấp để sử dụng cho mục đích dạy học khác HS thực truy cập đến phần liệu thành phần này, phần “Game giải trí” (bao gồm trò chơi giáo dục thiết kế hấp dẫn, hữu ích) 2.4.3 Cách thức phân phối định hướng phát triển liệu hệ thống EcPit 2.4.3.1 Cách thức phân phối Hệ thống HLĐT đa môn EcPit, HLĐT đơn môn HLĐT thành phần cung cấp địa website: https://hoclieudientu.wordpress.com Tất học liệu bổ trợ (text, hình ảnh, âm thanh, video, mơ phỏng/flash, giảng, ) cung cấp địa website: http://violet.vn/hoclieudientu 2.4.3.2 Định hướng phát triển liệu hệ thống EcPit Luận án sử dụng website: http://violet.vn/hoclieudientu để nhận đóng góp học liệu từ GV đối tượng quan tâm khác Sau tiếp nhận học liệu đóng góp, người quản trị website xem xét tính phù hợp để tích hợp vào hệ thống EcPit Sau tích hợp, hệ thống EcPit cập nhật website: https://hoclieudientu.wordpress.com 2.5 Sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT tiểu học 2.5.1 Định hướng sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT tiểu học (1) Tạo mơi trường tương tác tích cực; (2) Giúp HSTH hoạt động, giao tiếp, thể lực thân; (3) Hỗ trợ tự học; (4) Tạo môi trường học tập hứng thú, thân thiện hợp tác; (5) Như tài nguyên dạy học 2.5.2 Các hình thức sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT trường tiểu học 2.5.2.1 Hình thức 1: Sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ dạy học lớp a Phương án 1: GV sử dụng học liệu từ chức “Bài giảng” để hỗ trợ dạy học nội dung dạy; tổ chức dạy học bước tiến trình dạy học cụ thể; tổ chức dạy học trọn vẹn cụ thể (1) Hỗ trợ dạy học nội dung dạy Ví dụ 1: Với “Chu vi hình tròn” (Tốn 5), GV sử dụng hệ thống để chuyển giao tình tương tác hỗ trợ hoạt động giải tình huống: + GV đưa tình so sánh thực tế: so sánh chiều dài sợi dây cuộn tròn (1) sợi dây thẳng (2); đồng thời tìm cách đo xem sợi dây (1) dài xăng-ti-mét + Hỗ trợ HS giải nhóm HS khơng tìm cách để đo độ dài đường tròn thước dây thước thẳng Ví dụ 2: Bài “Cao su” (Khoa học 5), GV sử dụng hệ thống EcPit để giúp HS kiểm chứng suy đốn nhận định q trình hoạt động khám phá nội dung học tập: 17 (2) Tổ chức dạy học bước tiến trình dạy học cụ thể Ví dụ: Với “Phép chia phân số” (Toán 4), GV sử dụng hệ thống EcPit để hỗ trợ hình thành kiến thức sau: Bước 1: Chuyển giao tình tương tác, kích thích hứng thú học tập khơi gợi tính tò mò khám phá HS, Bước 2: HS tiến hành giải nhiệm vụ giao để tìm kiếm tri thức, Bước 3: Hình thành tri thức (3) Tổ chức dạy học trọn vẹn cụ thể Ví dụ 1: Bài “Thể tích hình hộp chữ nhật” (Tốn 5) thiết kế với hoạt động: Giải nào?, Khám phá, Chiếm lĩnh, Vận dụng, Sáng tạo Các hoạt động xếp từ xuống menu hoạt động Và trang “Hỗ trợ” hoạt động “Khám phá” có biểu tượng tương tác (biểu tượng số 1, số 2, số 3) tương ứng với hỗ trợ hệ thống EcPit cung cấp Ví dụ 2: Bài giảng “Vật dẫn nhiệt vật cách nhiệt” (Khoa học 4), trang “Kiểm chứng” hoạt động Khám phá (1) có biểu tượng tương tác (3 biểu tượng hình thìa, biểu tượng hình đoạn sắt, biểu tượng hình thước nhôm) Khi nhấn vào biểu tượng này, hệ thống cho phản hồi khả dẫn nhiệt vật b Phương án 2: GV sử dụng học liệu từ chức “Luyện tập” “Kiểm tra” để giúp củng cố kiến thức cho HS Ví dụ: Sau HS tìm hiểu nội dung học “Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo” (Lịch sử 4) thơng qua hoạt động hình thành kiến thức mới, GV tổ chức hoạt động củng cố kiến thức cách sử dụng “Bài tập trắc nghiệm” “Bài tập ô chữ” (hoặc hai) c Phương án 3: GV sử dụng học liệu từ chức “Tự học” để giúp ôn tập kiến thức cho HS - Hoạt động HS: (1) Truy cập vào chức “Tự học” với đối tượng đăng nhập HS; (2) Lựa chọn nội dung cần ôn tập theo hướng dẫn GV; (3) Tự học với liều kiến thức cung cấp nội dung cần ơn tập (trong q trình hoạt động nhờ hỗ trợ từ phía GV); (4) Thơng báo cho GV hoàn thành 18 - Hoạt động GV: (1) Truy cập chức “Tự học” với đối tượng đăng nhập GV HS; (2) Hướng dẫn HS lựa chọn nội dung cần ôn tập; (3) Quan sát hỗ trợ HS hoạt động (nếu cần thiết) 2.5.2.2 Hình thức 2: HS sử dụng hệ thống EcPit để tự học a Phương án 1: HS tự học với hệ thống EcPit (khơng có hỗ trợ từ GV phụ huynh) HS thực bước sau: (1) Truy cập hệ thống EcPit lựa chọn môn học; (2) Chọn đối tượng truy cập HS; (3) Lựa chọn nội dung học cách nhấn chọn vào chức tương ứng trang quản lí nội dung; (4) Tự học với nội dung cung cấp b Phương án 2: HS tự học với hệ thống EcPit (có hỗ trợ từ phụ huynh) Với phương án này, HS tự học với hệ thống Ecpit cách: (1) HS truy cập vào hệ thống EcPit với đối tượng đăng nhập HS tiến hành tự học với nội dung cung cấp (giống phương án 1) Phụ huynh có mặt để hỗ trợ (về thông tin hướng dẫn), giúp cho tiến trình tự học diễn nhanh hơn, chắn (2) Phụ huynh truy cập vào hệ thống EcPit với đối tượng đăng nhập GV giao nhiệm vụ tự học cho HS Lúc này, HS tương tác thêm với số chức hệ thống EcPit Với cách này, thông qua hướng dẫn phụ huynh, HS thực lại số hoạt động diễn lớp học Ngồi ra, lí mà HS học giảng lớp, với hình thức này, phụ huynh giúp tự hồn thành kiến thức cần học nhà thông qua thiết kế hệ thống EcPit c Hình thức 3: Sử dụng hệ thống EcPit để khai thác tài nguyên GV sử dụng hệ thống EcPit để khai thác học liệu cung cấp sẵn (tải học liệu sẵn có hệ thống EcPit để tùy biến sử dụng cho mục đích dạy học khác) KẾT LUẬN CHƯƠNG Khi xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học cần tuân thủ nguyên tắc bản: (1) Đảm bảo tính phù hợp (với mục tiêu nội dung dạy học, với đối tượng dạy học, với đối tượng sử dụng), (2) Đảm bảo tính hỗ trợ, (3) Đảm bảo tính hiệu quả, (4) Đảm bảo khả thích ứng, (5) Đảm bảo khả sử dụng lại, (6) Đảm bảo tính trì phát triển HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học xây dựng thành hệ thống HLĐT thống hỗ trợ DHTT môn học bậc tiểu học (gọi hệ thống HLĐT đa môn) với phận hợp thành hệ thống HLĐT đơn môn Mỗi hệ thống HLĐT đơn môn cấu trúc hệ thống thành phần là: Hệ thống HLĐT hỗ trợ dạy học cho GV, hệ thống HLĐT hỗ trợ tự học cho HS HLĐT bổ trợ Việc xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học thực theo quy trình với giai đoạn: Phân tích – Định hướng – Thiết kế – Hồn thiện Quy trình áp dụng để xây dựng thành phần HLĐT cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học xây dựng hệ thống HLĐT đơn/đa mơn; nhiên, tùy thuộc vào mục đích thiết kế mà quy trình có điểm cần lưu ý tính đặc trưng Hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT đa môn, EcPit (E-courseware supporting interactive teaching for Primary school), với mơn học tương tác liệu hệ rỗng môn học khác xây dựng nguyên tắc quy trình đề xuất hỗ trợ tốt q trình DHTT tiểu học Hệ thống có thành phần chức năng: Bài giảng, Luyện tập, Kiểm tra, Tự học, Bài học, Tài nguyên Hệ thống EcPit sử dụng để: (1) Hỗ trợ dạy học lớp, (2) Hỗ trợ tự học cho HS (có trợ giúp khơng có trợ giúp từ phía GV phụ huynh), (3) Khai thác tài nguyên 19 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Khái quát thực nghiệm sư phạm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm Mục đích thực nghiệm sư phạm (TNSP) để kiểm tra, đánh giá giả thuyết khoa học luận án Cụ thể: - Kiểm tra, đánh giá tính thiết thực tính khả thi hệ thống HLĐT; - Kiểm tra, đánh giá hiệu dạy học khai thác sử dụng HLĐT để hỗ trợ DHTT tiểu học 3.1.2 Nội dung thực nghiệm - Thực nghiệm dạy môn Tốn lớp 4, mơn Khoa học lớp 4, với hỗ trợ hệ thống HLĐT xây dựng: - Theo dõi tiến nhóm HS lớp tự học với hệ thống HLĐT xây dựng (nghiên cứu trường hợp) Ngoài ra, sử dụng phương pháp khảo sát GVTH, SVTH Mục đích để hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá tính thiết thực tính khả thi HLĐT xây dựng (có thể xem khảo sát có tính chất đợt TN thăm dò trước TN tác động) 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm thực trường tiểu học tỉnh Đồng Nai (tiểu học Trưng Vương, tiểu học Đức Trí tiểu học Sơng Mây) 3.1.4 Tiêu chí đánh giá thang đo thực nghiệm 3.1.4.1 Tiêu chí đánh giá (1) Mức độ nắm vững kiến thức – kĩ HS; (2) Mức độ tương tác GV – HS – HLĐT hoạt động học tập; (3) Sự tham gia tích cực HS hoạt động học tập; (4) Hứng thú mức độ hài lòng HS hoạt động tổ chức với hỗ trợ HLĐT 3.1.4.2 Công cụ đánh giá Bài kiểm tra, phiếu khảo sát GV, quan sát học, vấn 3.1.4.3 Cách thức xử lí số liệu Đánh giá định lượng định tính 3.2 Kết thực nghiệm 3.2.1 Kết khảo sát GVTH, SVTH 3.2.1.1 Ý kiến GVTH, SVTH hệ thống EcPit (1) Các nội dung cung cấp hệ thống EcPit đánh giá phù hợp với việc dạy học cho đối tượng HSTH nội dung xác, khơng sai phạm 100% GVTH, SVTH đánh giá cao phần nội dung hệ thống (trong có 29% GVTH, SVTH đánh giá nội dung cung cấp hệ thống EcPit hay thú vị) (2) 93.2% GVTH, SVTH đánh giá loại liệu cung cấp hệ thống EcPit (ảnh, âm thanh, video, giảng điện tử,….) đa dạng hữu ích (3) 80.9% ý kiến cho việc cấu trúc, xếp nội dung cung cấp hệ thống EcPit hợp lý khoa học (4) 61.1% cho giao diện thiết kế phù hợp Nhiều ý kiến từ phía GVTH, SVTH cho giao diện hệ thống EcPit đẹp, phù hợp với HLĐT hỗ trợ dạy học tiểu học 20 (5) Hầu hết GVTH, SVTH (tỉ lệ 87.5%) cho thao tác khai thác, sử dụng hệ thống EcPit phù hợp với khả trình độ cơng nghệ GVTH, HSTH (6) Việc cho phép tải liệu từ hệ thống EcPit để sử dụng cho mục đích dạy học khác đánh giá cao, có đến 40.7% ý kiến đồng thuận với hỗ trợ (7) Hệ thống EcPit đáp ứng yếu tố hiệu mong đợi 100% GVTH, SVTH cho thiết kế hệ thống EcPit đáp ứng mong muốn HLĐT hỗ trợ dạy học tiểu học họ cảm thấy hứng thú tìm hiểu nội dung hệ thống EcPit mong muốn khai thác, sử dụng 3.2.1.2 Ý kiến GVTH, SVTH khả hỗ trợ dạy học hệ thống EcPit TT 10 11 12 Tỉ lệ (%) NỘI DUNG Có thể khai thác sử dụng nội dung hệ thống EcPit để hỗ trợ dạy học trực tiếp lớp Hệ thống EcPit vừa giúp hỗ trợ GV giảng dạy, vừa hỗ trợ HS tự học Hệ thống EcPit hỗ trợ GV khai thác tài liệu để thiết kế dạy học để tham khảo Hệ thống EcPit hỗ trợ tạo tình học tập thú vị, giúp HS có nhu cầu khám phá kiến thức Hệ thống EcPit giúp HS hoạt động tích cực để tự khám phá kiến thức Hệ thống EcPit giúp HS tiếp cận giải nhiều tình thực tiễn gắn với nội dung học Hệ thống EcPit giúp rèn luyện, nâng cao khả tự học HS Hệ thống EcPit giúp nâng cao tương tác GV với HS; HS với HS; GV, HS với hệ thống EcPit Hệ thống EcPit giúp HS hứng thú học tập Các nội dung cung cấp hệ thống EcPit đáp ứng nhu cầu dạy học thầy (cô) Việc sử dụng hệ thống EcPit để hỗ trợ dạy học tiểu học khả thi Việc sử dụng hệ thống EcPit góp phần nâng cao chất lượng dạy học Mức Đồng ý Mức Mức Không đồng ý 68.5 22.8 8.6 74.7 19.1 6.2 83.3 7.4 9.3 77.2 22.8 0 67.9 15.4 16.7 90.7 9.3 0 79 8.6 12.3 75.9 21 3.1 85.8 11.1 3.1 69.1 30.9 0 72.8 19.1 60.5 34 5.6 (Mức 1, mức 2, mức tương ứng với khả hỗ trợ, khả đáp ứng nội dung khảo sát mức độ đồng tình là: cao (tốt), trung bình, thấp (yếu)) 3.2.2 Kết thực nghiệm sư phạm vòng TN dạy mơn Tốn lớp 4, mơn Khoa học lớp trường tiểu học Trưng Vương (Đồng Nai) Kết đánh giá định lượng định tính TNSP vòng cho thấy: - Kết học tập HS lớp TN cao chắn so với lớp ĐC - Hệ thống HLĐT khẳng định ưu hiệu việc hỗ trợ DHTT cho HSTH 3.2.3 Kết thực nghiệm sư phạm vòng TN dạy mơn Tốn 4, mơn Khoa học 4, trường tham gia TN Một số kết TNSP vòng sau: 21 Bảng 3.1 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng Lớp TN4 ĐC4 TN7 ĐC7 TN10 ĐC10 TN6 ĐC6 TN9 ĐC9 TN12 ĐC12 N 40 39 44 43 40 41 35 36 38 36 43 43 x 7.53 6.33 7.3 6.09 7.05 6.02 7.91 7.68 6.83 7.3 6.6 s2 2.05 2.28 1.98 2.51 2.1 2.82 2.02 1.89 2.28 2.2 1.84 2.01 s 1.43 1.51 1.41 1.58 1.45 1.68 1.42 1.37 1.51 1.48 1.36 1.42 Cv 18.99 23.85 19.32 25.94 20.57 27.91 17.95 19.57 19.66 21.67 18.63 21.52 t t F F 3.62 1.66 1.11 1.69 3.76 1.66 1.27 1.69 2.96 1.66 1.34 1.69 2.74 1.67 1.07 1.74 2.44 1.67 1.04 1.74 2.34 1.66 1.09 1.69 Bảng 3.2 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra môn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng Lớp TN5 ĐC5 TN8 ĐC8 TN11 ĐC11 TN6 ĐC6 TN9 ĐC9 TN12 ĐC12 N 40 39 44 43 40 41 35 36 38 36 43 43 x 8.13 7.18 7.83 7.9 6.97 7.94 6.72 7.66 6.61 7.35 6.51 s2 1.64 1.89 2.05 2.29 1.78 2.39 2.53 3.58 2.34 3.22 2.61 3.26 s 1.28 1.37 1.43 1.51 1.33 1.55 1.59 1.89 1.53 1.79 1.62 1.81 Cv 15.74 19.08 18.26 21.57 16.84 22.24 20.03 28.13 19.97 27.08 22.04 27.8 t t F F 3.16 1.66 1.15 1.69 2.58 1.66 1.12 1.69 2.86 1.66 1.34 1.69 2.94 1.67 1.42 1.74 2.7 1.67 1.38 1.74 2.27 1.66 1.25 1.69 Bảng 3.3 Đánh giá GV tiết dạy TNSP vòng Nội dung so sánh TT So với tiết học thông thường, tiết học TN: Tính tích cực HS lớp Khả tự khám phá tri thức HS Tính chủ động HS việc giải nhiệm vụ học tập Khả tương tác HS với bạn lớp với GV Sự sinh động lớp học Hiệu tiết học Mức độ (%) Rất cao 100 83.3 Cao Thấp 16.7 0 Rất thấp 0 100 0 75 25 0 91.7 58.3 8.3 41.7 0 0 Kết đánh giá định lượng định tính TNSP vòng khẳng định tính khả thi hiệu hệ thống HLĐT việc hỗ trợ DHTT số môn học tiểu học 3.2.4 Kết nghiên cứu trường hợp Nghiên cứu trường hợp thực HS TN HS ĐC, HS TN thực nhiệm vụ tự học (Sử dụng hệ thống EcPit để ôn tập kiến thức phân số) Kết nghiên cứu trường hợp tổng hợp bảng đây: 22 Bảng 3.4 Kết nghiên cứu trường hợp HS TN ĐC HS-01 HS-02 HS-03 HS-04 HS-05 Trước TN Mức độ nhận Điểm số thức 7.5 2.5 7.5 Sau TN Mức độ Điểm số nhận thức 10 7.5 Kết nghiên cứu trường hợp cho thấy, hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học góp phần nâng cao khả tự học, đồng thời tích cực hóa hoạt động học tập HSTH KẾT LUẬN CHƯƠNG Nhằm kiểm tra, đánh giá tính thiết thực tính khả thi hệ thống HLĐT kiểm tra, đánh giá hiệu dạy học khai thác sử dụng HLĐT để hỗ trợ DHTT tiểu học, tiến hành TNSP với nội dung: Khảo sát GVTH, SVTH hệ thống HLĐT; TNSP vòng đối tượng HS lớp 4, lớp 5; theo dõi tiến nhóm HS lớp tự học với hệ thống HLĐT Kết TNSP cho thấy: - Việc thiết kế hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học đáp ứng nhu cầu dạy học GVTH, cụ thể đáp ứng yếu tố hiệu mong đợi GV ứng dụng CNTT (yếu tố tác động trực tiếp đến ý định sử dụng hành vi sử dụng HLĐT GV DHTT) - Các nội dung cung cấp hệ thống HLĐT luận án thiết kế hoàn toàn phù hợp với việc dạy học cho đối tượng HSTH, phù hợp với mục tiêu dạy học bậc tiểu học Cấu trúc hệ thống HLĐT khoa học logic, giúp GVTH, HSTH dễ dàng việc khai thác sử dụng - Với điều kiện trường tiểu học, hồn tồn khai thác HLĐT để hỗ trợ DHTT số môn học cho đối tượng HSTH Bên cạnh đó, GVTH HSTH có đủ kĩ để khai thác sử dụng hệ thống HLĐT DHTT tiểu học - Hiệu dạy học nâng cao đáng kể khai thác sử dụng HLĐT để hỗ trợ DHTT tiểu học Hơn nữa, hệ thống HLĐT giúp HS hứng thú, tích cực học tập, đồng thời hỗ trợ tốt trình tự khám phá kiến thức HS - Hệ thống HLĐT hỗ trợ tốt việc rèn luyện nâng cao khả tự học HSTH Như vậy, kết TNSP cho phép khẳng định tính thiết thực, tính khả thi hiệu dạy học hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học Đồng thời, kết TNSP cho phép khẳng định việc khai thác hỗ trợ hệ thống HLĐT để DHTT tiểu học cần thiết, có ý nghĩa lí luận ý nghĩa thực tiễn 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Việc vận dụng DHTT vào dạy học tiểu học cần dựa phù hợp với đặc điểm nhận thức HSTH đặc trưng chuyên biệt hoạt động dạyhọc bậc học 1.2 Việc sử dụng HLĐT hỗ trợ DHTT đem lại nhiều lợi ích cho GV lẫn HS, HLĐT bên cạnh việc giúp tạo mơi trường tương tác, có vai trò thúc đẩy điều phối hoạt động dạy - học nhằm mục tiêu giúp HSTH khám phá chiếm lĩnh tri thức, góp phần nâng cao hiệu DHTT tiểu học 1.3 Kết nghiên cứu thực trạng cho thấy GV có nhận thức tương đối chất DHTT có thái độ ủng hộ việc DHTT với hỗ trợ CNTT trường tiểu học Năm yếu tố mong muốn GV HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học là: (1) Có thể hỗ trợ GV tương tác với HS, HS tương tác với HS khác lớp, (2) Có nhiều loại liệu hữu ích, (3) Được thiết kế tương ứng với nội dung dạy học lớp, (4) vừa giúp hỗ trợ GV giảng dạy, vừa hỗ trợ HS tự học, (5) Có thể dễ dàng lấy liệu để sử dụng cho mục đích dạy học khác 1.4 Xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học cần tuân thủ nguyên tắc (Đảm bảo tính phù hợp; Đảm bảo tính hỗ trợ; Đảm bảo tính hiệu quả; Đảm bảo khả thích ứng; Đảm bảo khả sử dụng lại; Đảm bảo tính trì phát triển) thực theo quy trình với giai đoạn: Phân tích – Định hướng – Thiết kế – Hoàn thiện 1.5 HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học xây dựng thành hệ thống HLĐT thống hỗ trợ DHTT môn học bậc tiểu học, gọi hệ thống HLĐT đa môn Bộ phận hợp thành hệ thống HLĐT đa mơn hệ thống HLĐT đơn mơn, xây dựng theo mục tiêu, nội dung chương trình môn học cụ thể bậc tiểu học Mỗi hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT đơn môn cấu trúc hệ thống thành phần là: Hệ thống HLĐT hỗ trợ giảng dạy cho GV, hệ thống HLĐT hỗ trợ tự học cho HS HLĐT bổ trợ 1.6 Việc thiết kế HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học không nên hiểu phải thiết kế trọn vẹn hệ thống HLĐT theo cấu trúc hoàn chỉnh, mà phải hiểu rằng: hệ thống HLĐT cấu trúc hợp thành từ hệ thống HLĐT thành phần, cụm HLĐT đơn, HLĐT đơn, có nhiều mức độ thiết kế, nhiều tầng bậc thiết kế khác tùy thuộc vào mục tiêu thiết kế, lực thiết kế, điều kiện thiết kế cụ thể người thực thiết kế Ngoài ra, thiết kế HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học cần quan tâm thực theo quy trình hợp lý khoa học 1.7 Hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT đa môn tiểu học (Hệ thống EcPit) thiết kế theo cấu trúc quy trình đề xuất khẳng định tính thiết thực, khả thi hiệu dạy học thơng qua TNSP Hệ thống EcPit cung cấp địa https://hoclieudientu.wordpress.com 1.8 Hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học sử dụng để: (1) Hỗ trợ dạy học lớp, (2) Hỗ trợ tự học cho HS (có trợ giúp khơng có trợ giúp từ phía GV phụ huynh), (3) Khai thác tài nguyên (để tùy biến sử dụng cho mục đích dạy học khác) Với cách phương tiện dạy học, HLĐT thường sử dụng hình thức 24 (GV trình bày dạyhỗ trợ HLĐT; HS hoạt động, tương tác trực tiếp với HLĐT hướng dẫn kiểm soát chặt chẽ GV; HS hoạt động độc lập với HLĐT) việc sử dụng hình thức tùy thuộc vào điều kiện dạy học cụ thể (với mục tiêu phát huy cao ưu HLĐT việc hỗ trợ DHTT), khơng nên tuyệt đối hóa hình thức sử dụng Hơn nữa, dù vận dụng hình thức cần lưu ý đến vai trò định GV việc tổ chức DHTT với HLĐT Khuyến nghị 2.1 Với nhà trường tiểu học Tăng cường trang bị phương tiện dạy học đại cho lớp học Tạo điều kiện cho GV, HS tiếp cận với HLĐT hỗ trợ dạy DHTT hữu ích; khuyến khích hỗ trợ để GV có điều kiện tự thiết kế loại HLĐT phù hợp phục vụ cho công tác giảng dạy Tạo điều kiện thuận lợi cho GVTH việc tiếp cận công nghệ nâng cao lực sử dụng CNTT dạy học 2.2 Với GVTH Tự bồi dưỡng, trang bị sở lí luận DHTT tiểu học để vận dụng QTDH góp phần nâng cao hiệu dạy học Tăng cường lực ứng dụng CNTT dạy học, nâng cao trình độ tin học nhằm dễ dàng việc tiếp cận khai thác tối đa hỗ trợ từ HLĐT Mạnh dạn thiết kế HLĐT phù hợp theo quy trình luận án đề xuất để phục vụ cho việc dạy học mình, đồng thời trao đổi chia sẻ HLĐT tự thiết kế với đồng nghiệp (và đóng góp lên website http://violet.vn/hoclieudientu), góp phần tạo nên sức lan tỏa để GV khác tham gia thiết kế Mạnh dạn tổ chức tiết DHTT với hỗ trợ HLĐT Song, tổ chức DHTT với hỗ trợ HLĐT cần lựa chọn nội dung hình thức sử dụng phù hợp, vào điều kiện dạy học cụ thể lớp học Ngoài ra, cần tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm sau lần tổ chức DHTT để phát huy cao khả hỗ trợ hệ thống HLĐT 2.3 Với trường Sư phạm Các trường Sư phạm nội dung đào tạo cần tăng cường quỹ thời gian hợp lý cho việc rèn luyện kĩ tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tăng cường tính tương tác GV – HS – môi trường với hỗ trợ CNTT học phần phương pháp dạy học mơn, đảm bảo cho SV có hiểu biết kĩ DHTT tiểu học sau trường Tạo điều kiện cho SV tiếp cận với HLĐT hỗ trợ DHTT hữu ích, đồng thời giúp SV có điều kiện để thực hành thiết kế loại HLĐT phù hợp phục vụ cho công tác giảng dạy sau DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trần Dương Quốc Hòa (2014), Nghiên cứu thiết kế phần mềm hỗ trợ ôn tập phần phân số (Toán 4) theo phương pháp chương trình hóa, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 59 (93), tháng 6/2014, tr 97-108 Trần Dương Quốc Hòa (2014), Ứng dụng phần mềm Lectora thiết kế tài liệu điện tử dạy học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 112 - tháng 12/2014, tr 40-42, 46 Trần Dương Quốc Hòa (2015), Vận dụng kĩ thuật học theo góc dạy học khái niệm ban đầu phân số cho học sinh tiểu học, Tạp chí Giáo dục, Số 351 - tháng 2/2015, tr 50-51, 62 Trần Dương Quốc Hòa (2015), Mơ hình đối thoại mơi trường dạy học có sử dụng học liệu điện tử, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt - tháng 11/2015, tr 1012, 114 Trần Dương Quốc Hòa (2015), Vai trò hình thức sử dụng học liệu điện tử với cách phương tiện dạy học, Tạp chí Giáo dục, Số 372 - tháng 12/2015, tr 20-22, 50 Trần Dương Quốc Hòa (2016), Nhu cầu giáo viên tiểu học nguồn học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 129 - tháng 5/2016, tr 3-5, 20 Trần Dương Quốc Hòa (2016), Đề xuất cấu trúc hệ thống học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 133 - tháng 9/2016, tr 1-4 Trần Dương Quốc Hòa (2016), Các yếu tố tác động đến việc sử dụng học liệu điện tử dạy học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 134 - tháng 11/2016, tr 55-58 Trần Dương Quốc Hòa (2017), Đặc điểm nguyên tắc tổ chức dạy học tương tác tiểu học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 152 - tháng 9/2017 (Kì 1), tr 41 - 43, 47 ... THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu dạy học tương tác dạy học tương tác tiểu học Những nghiên cứu DHTT... học tương tác tiểu học với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học bậc học Mục đích nghiên cứu Xác định sở khoa học cho việc xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác tiểu học, ... lượng dạy học cho bậc học Tuy vậy, nghiên cứu HLĐT hỗ trợ dạy học môn học tiểu học, đặc biệt hỗ trợ DHTT, mẻ chưa quan tâm thực Do đó, chúng tơi chọn đề tài Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 TOM TAT LUAN AN (VIE) xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học, 02 TOM TAT LUAN AN (VIE) xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay